Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Cərrahiyyə ixtisası üzrə suallar

1. SOSİAL GİGİYENA VƏ SƏHİYYƏNİN TƏŞKİLİ

 

 

1. İxtisası üzrə neçə il işləməmiş həkimlər tibbi fəaliyyət ilə məşğul olmaq üçün müvafiq tədris müəssisələrində hazırlıq keçməlidirlər?si qeyd edi

2. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərində tibb ixtisasları üzrə təhsil almış şəxslər hansı əsaslara görə seçdikləri peşə üzrə ixtisasartırma müəssisələrinə qəbul edilərək müvafiq peşə sertifikatı ala bilərlər

3. İxtisasartırma xərcləri hansı hallarda dövlət büdcəsindən ödənilmir:

4. Hansı hallar həkim sirrinin pozulması hesab edilir:

5. Həkimlərin profilaktik müayinələr zamanı aşkar etdiyi xəstəliklərin intensivliyi necə adlanır:

6. Hipodinamiya ilə bağlı xəstələrin bədən kütləsinin normadan 2 standart xətadan sox olması göstərir:

7. Elmi jurnalda oxumuşsunuz ki, kənd və şəhərdə böyümüş 10 yaşlı uşaqların bədən kütləsində 2 kq fərq var. Buna əsasən demək olarmı ki:

8. Bir ilin statistik göstəricisinin keçən ilin müvafiq statistik göstəricisinə bölməklə səciyyələndirmək olar:

9. Orta kəmiyyəti hansı hallarda seçilmiş toplumu dürüst səciyyələndirir:

10. Statistik göstəricinin etibarlıq intervalını istifadə etmək olar:

11. Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamədə ölümün səbəblərini göstərən bütün qrafa və hissələr düzgün və doğru doldurulmuşsa ölümün ilkin səbəbinin kodu hansı qrafaya qoyulur:

12. Çarpayı dövriyyəsini hesablamaq üçün hansı informasiya kifayətdir

13. Çarpayı məşğulluğunun orta illik günlərinin normasına təsir edə bilər:

14. Həkimin ambulator-poliklinika müəssisəsində iş yükünün norması asılıdır:

15. Həkimin ambulator-poliklinika müəssisəsində işinin qrafiki tərtib edilir:

16. İş vaxtını başa vurmuş vətəndaş həmin gün həkimə müraciət edib və əmək qabiliyyətini itirmişsə ona xəstəlik vərəqi:

17. Xəstəyə əmək qabiliyyətini itirdiyinə görə bülleten aça bilər:

18. Sanator-kurort müalicəsi üçün çatışmayan 2 gündən ötəri bülleteni verə bilər:

19. Əmək qabilliyətini müvəqqəti itirmiş şəxsə bülleten vermək olmaz:

20. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin birinci altı günü itəndən sonra əmək qabilliyəti bərpa olunmursa bülleteni uzatmağa hüququ var:

21. Sahə həkiminin işinin keyfiyyət meyarı hesab edilir:

22. Sahə həkimi təmin etməyə borcludur:

23. Xəstəxanaların poliklinika şöbəsində işləyən həkimlərdən kim vaxtaşırı stasionarda işləməlidir (hər iki ildə 3 aydan az olmayaraq):

24. Poliklinikada ambulator qəbul həkimi hesab edilir:

25. Poliklinikada qəbul zamanı həkim cərrahın saatlıq norması:

 

2. OPERATİV CƏRRAHİYYƏ

 

 

1. Daha dəqiq uzunluğa və dərinliyə malik kəsiklər icra etmək üçün neştər əldə necə tutulmalıdır?

2. Başın kəllə tağının yumşaq toxumalarına küt alətlə qapalı zərbə almış xəstənin vizual müayinəsi zamanı kəllə qapağını əmələ gətirən sümüklərdən birinin sərhədlərinə uyğun yerləşmiş şişkinliyin aşkar edilməsi hansı diaqnozun qoyulmasına əsas verir?

3. Ağ ciyər arteriyasının tromboembaliyası zamanı dəri və selikli qişa örtüklərinin göyərməsi və şişkinliyinin daha artıq dərəcədə bədənin yuxarı hissəsində (boyun və döş nahiyəsində, yuxarı ətraflarda) baş verməsi nə ilə izah olunur?

4. Hansı zədələnmə döş qəfəsinin nüfuz edən zədələnməsi sayılır?

5. Böyrəyin xaric edilməsindən sonra əmələ gələn tromboflebitlər zamanı bağırsaq qanaxmalarının baş verməsi nə ilə izah oluna bilər?

6. Ağızdan təmiz, tünd rəngli qan axınının baş verməsinin səbəbi nə ola bilər?

7. Qasıq yırtığı zamanı tam retroqrad boğulmanın mütləq anatomik əlaməti nədir?

8. Aşağı orta kəsiklə açıldıqdan sonra periton boşluğunda sidiyin aşkar edilməsi nə ilə izah edilə bilər?

9. Osteotomiya nədir?

10. Appendektomiyanın hansı üsulunda soxulcanabənzər çıxıntının güdülü kor bağırsağın mənfəzinə gömüldülmür?

11. Aşağı qarınüstü arteriya hansı damardan ayrılır?

12. Düz qasıq yırtıqları zamanı yırtıq kisəsi hansı çuxurdan keçərək qabarır?

13. Boğulmuş bud yırtığı əməliyyatı zamanı cərrah bud halqasının içəri divarını kəsərkən güclü qanaxma başlamışdır.

Hansı damar zədələnmişdir?

14. Məməyəbənzər çıxıntının trepanasiyası zamanı (antrotomiya) Şipo trepanasion üçbucağının ön hüdudunu zədələdikdə hansı təhlükə yaranar?

15. Xronik irinli haymoritlər zamanı üst kəsici dişlərdə ağrıların başlanması nə ilə izah olunur?

16. Strumektomiadan (qalxanabənzər vəzin qismən kəsilib çıxarılması) sonra xəstənin səsi tam batmışsa (afoniya) onun səbəbi nədir?

17. Anadangəlmə qasıq yırtığının əmələgəlməsinə səbəb nədir?

18. Mədənin hansı üsulla rezeksiyasından sonra qidanın fizioloji hərəkət yolu bərpa edilir?

19. Hansı üsulla aparılmış mədə rezeksiyasından sonra “Dempinq sindrom”un əmələ gəlmə ehtimalı böyükdür?

20. Maydl üsulu ilə süni anusun yaradılmasına göstəriş?

21. Sidik cinsiyyət diafraqması hansı əzələ hesabına əmələ gəlir?

22. Aralığın səthi təbəqələrindən limfa hansı limfa düyünlərinə daşınır?

23. Düz bağırsağı neçə arteriya qidalandırır?

24. Cinsiyyət kanalından (Alkokk) hansı anatomik törəmələr keçir?

25. Sidik kisəsinin punksiyasına göstəriş:

26. Üzün yuxarı yarısının iltihabı prosesləri zamanı irinli prosesin beyinin hansı venoz cibinə yayılma ehtimalı var?

27. Piylik kisəsi dəliyinin (Vinslov dəliyi) ön divarını hansı bağ əmələ gətirir?

28. Latarje siniri haradan keçir?

29. Aşağıdakı hallardan hansı qastrostomiyaya göstəriş sayılır?

30. Hansı sinir zədələnən zaman “At ayaqlılıq” simptomu əmələ gəlir?

31. Sınığı zamanı bud sümüyünün proksimal hissəsi yerini bayıra və önə, distal hissəsi isə içəriyə və arxaya dəyişmişdir. Sınıq bud sümüyünün hansı səviyyəsində baş vermişdir?

32. Damar tikişlərinə hansı tələblər qoyulur?

33. Botal axacağı hansı iri damarları bir – biri ilə birləşdirir?

34. Sürüşən yırtıqların yırtıq kisəsinin quruluş xüsusiyyətləri necədir?

35. Mədə və ya onikibamaq bağırsaq xorasının vaqotomiya üsulu ilə cərrahi korreksiyası hansı əməliyyatlarla birgə icra edilir?

 

3. CƏRRAHIYYƏDƏ MÜAYINƏ ÜSULLARI

 

 

1. Rentgenoloji təyin olunmuş ağ ciyər seqmentinin, payının və ya bütün ağ ciyərin atelektazında həkim birinci nəyi istisna etməlidir:

2. Öd kisəsi və öd axacaqlarında havanın və ya bariumun rentgenoloji müayinədə aşkarlanması hansı patologiyanın olduğunu göstərir:

3. Böyüklərdə portal hipertenziyanın ən çox səbəbi:

4. Mədə və yemək borusu venalarının varikoz genəlməsini hansı müayinə üsulu ilə aşkar etmək olar:

5. Mədəaltı vəzin xərçəngini aşkar etmək üçün aşağıdakı üsul istifadə olunmur:

6. Dəridən və qara ciyərdən keçməklə xolanqioqrafiyanın icrası zamanı hansı ağırlaşma rast gəlmir:

7. Retroqrad endoskopik xolanqioqrafiya üçün əks göstəriş:

8. Mexaniki sarılığın səbəblərini aşkar etməyə daha çox kömək edir:

9. Ağ ciyəri xəstə olanların rentgenoloji müayinəsi başlanmalıdır:

10. Divar aralığı törəmələrini aşkar etmək üçün daha informativ müayinə üsulu hansıdır:

11. Steatorreya xarakterdir:

12. Yoğun bağırsağın divertikulyozunda barium məhlulu ilə imalə vasitəsilə aşkar olunur:

13. Çənbər bağırsağın divarının iltihabı xəstəliklərində barium imaləsilə aşkar olunur:

14. Həzm traktının planlı USM üçün lazımi hazırlıq:

15. Aşağı ətrafların venalarının qapaq aparatının vəziyyətini ən çox bildirən test:

16. Xoledoxoduodenal fistulanı aşkar etmək üçün ən informativ müayinə üsulu:

17. Kəskin qanaxmadan sonra birinci hansı laborator göstəricilər dəyişir:

18. Mədə-bağırsaq anastomozunun tikişlərinin tutarsızlığına şübhə yarandıqda nə etmək lazımdır:

19. Mədə xorasından qanaxmaya şübhə olduqda nə etmək lazımdır:

20. Alfa-fetoproteinin səviyyəsinin artması xarakterdir:

21. Amylazanın artması xarakterdir:

22. Qida borusu venalarının genişlənməsi xarakterdir:

23. Disfaqiya xarakterdir:

24. Kloyber kasacıqlarının olması xarakterdir:

25. Hipoqlikemiya xarakterdir:

 

 

4. CƏRRAHİYYƏDƏ MÜALİCƏ ÜSULLARISULLARI

 

 

1. Kəskin qanitirmə klinikasının baş verdiyi qanitirmənin miqdarı:

2. Köçürülmüş 1 l fizioloji natrium xlorid məhlulu dövr edən qanın həcmini artırır:

3. Kişilərdə dövr edən qanın həcmi:

4. Qanın qənaətbəxş oksigen tutumunu və oksigen nəqlini təmin edə biləcək ən aşağı hematokrit səviyyəsi:

5. Qan preparatları və komponentlərini göstərin:

6. Qan qrupu nədir:

7. Qanköçürmədən əvvəl aparılan vacib sınaqlara aid deyil:

8. Qanın stabilizatoruna aiddir:

9. Xroniki anemiyalarda köçürülməsi daha məsləhətdir:

10. Sitrat qanın yararlıq müddətini göstərin:

11. Qanköçürmədən əvvəl aparılan vacib sınaqlara aid deyil:

12. Hipovolemiyanın ilkin müalicəsində istifadə olunur:

13. Neyrotoksiki təsiri vardır:

14. Peroral tətbiqdə mədə şirəsi ilə inaktivləşir:

15. Hepatotoksiki təsirə malikdir:

16. Bakterisid təsirli antibiotik hansıdır:

17. Antibiotiklərdən hansı nefrotoksik və ototoksik təsirlidir:

18. Göstərilən preparatların hansını köçürdükdə virus hepatitinə yoluxma mümkün deyil:

19. Döş və ya qarın boşluğuna axmış qan hansı müddətdə reinfuziya üçün yararlıdır:

20. Həm bakterisid, həm də bakteriostatik təsirə malik antibiotik:

21. A(II) qan qruplu xəstəyə donor plazması köçürülməlidir. Bu qrup plazma yoxdur. Xəstəyə köçürülməsi mümkün olan plazma:

22. Şok zamanı baş verən tənəffüs çatışmamazlığında təmiz oksigenlə inhalyasiya zamanı pO2 –nin hansı səviyyəsi ağ ciyərlərin süni ventilyasiyası üçün mütləq göstərişdir:

23. Hemostaz məqsədi ilə damar tikişləri hansı zədələnmədə qoyulur:

24. Laparotomiyadan sonra normal peristaltika əmələ gəlir:

25. Portal hipertenziyada qida borusu varikoz venalarından qanaxma zamanı venadaxili pituitrin infuziyasının məqsədi:

 

5. AĞRISIZLAŞDIRMA VƏ İNTENSİV TERAPİYA.

 

 

1. Fentanil haqqında hansı fikir doğrudur?

2. Ümumi anesteziya zamanı arterial hipotenziya nəyin nəticəsində yaranmır?

3. Kateterin venada uzun müddət qalması aşağıdakılardan hansılara səbəb ola bilməz:

4. PH neçə olarsa qələvi-turşu münasibəti kompensasiya olunmuş sayılır?

5. Qlükoza məhlulunun hansı konsentrasiyası izotonik sayılır?

6. Ürək-Ağciyər reanimasiyasına təcili göstərişlər:

7. Ürəyin açıq masajına göstərişlər:

8. Ağciyər ödemi zamanı intensiv terapiyaya daxil deyil:

9. Astmatik statusun intensiv terapiyasına nə daxil deyil:

10. Dəniz suyunda batarkən nə gözlənilir:

11. Aspirasion (Mendelson) sindromun profilaktikası üçün vacib deyil:

12. Hansı xəstəlik infeksion-toksik şokun səbəbi deyil:

13. Qanaxma dövrü uzanır:

14. Peritonitin terminal fazası üçün xasdır:

15. Anafilaktik şokun müalicəsində hansı dərman istifadə olunmur:

16. Hansı halda sağ ürəyin yüklənməsi baş vermir:

17. Kəskin pankreatitlər zamanı intensiv terapiyaya daxil deyil:

18. Aşağıdakı plazmaəvəzedicilərindən hansıların həcm effekti daha yüksəkdir:

19. Dekstranlardan istifadə zamanı baş verə bilər

20. Yayılmış damardaxili laxtalanma sindromu zamanı tətbiq etmək lazımdır.

21. Diabetik komaların müalicəsində təhlükəli ağırlaşma sayılmır:

22. Qanitirmənin ağırlığının ən obyektiv göstəricisini qeyd edin:

23. Diqoksinin toksik təsirinin müalicəsində istifadə olunan preparat:

24. Hiperkalemiyanın kardiotoksik təsiri nə ilə aradan qaldırılır:

 

6. NEYROCƏRRAHİYYƏ.

 

 

1. Onurğa beyninin patoloji proseslərində likvorodinamik sınaqlar nəyi təyin etməyə imkan verir:

2. Kəllənin trepanasiya etaplarına daxil deyil:

3. Daxili yuxu arteriyasının okklyuziyasını təyin etmək üçün hansı metoddan istifadə olunmalıdır:

4. Bunlardan biri kəllə tağı sınıqlarının əsas rentgenoloji simptomlarından deyil:

5. Bunlardan biri kəllə travmasında lumbal punksiya üçün göstəriş sayılmır:

6. Uzanmış vəziyyətdə aparılan lumbal punksiya zamanı likvorun normal təzyiqi:

7. Baş beyin əzilməsinə xarakter olan klinik əlaməti göstərin:

8. Aşağıdakı simptomlardan hansı beyin əzilməsinin ocaqlı simptomuna aiddir:

9. Kəllə əsası sınıqlarına xarakter olmayan əlamət:

10. Likvoreyanın müalicəsinə daxil edilməməlidir:

11. Subdural hematomaların əlamətlərini göstərin:

12. Epidural hematomanın əsas diaqnostik kriteriyaları hansılardır:

13. Anizokoriyanın olması xarakterdir:

14. Qapalı kəllə beyin travmasının növünü göstərin:

15. Vegetativ pozğunluqlara aid deyil:

16. Aşağıdakılardan hansı simptom baş beyin silkələnməsində olmur:

17. Onurğa beyinin deşilmiş yaralanmaları zamanı əsas tədbirlər:

18. Periferik sinirlərin travmalarında operasiyaya göstərişlər hansılardır:

19. Göstərilən simptomlardan hansı osteoxondrozlar üçün xarakter deyil:

20. Osteoxondrozların konservativ müalicəsində istifadə olunmayan metod:

21. Alın payının şişlərində əsasən hansı sinirlər zədələnir:

22. Gicgah payının şişlərində hansı simptom rast gəlinmir:

23. Ənsə payının şişinə xarakter olan əlaməti göstərin:

24. Alın payı şişlərinə xarakter olmayan simptom:

25. Konveksital araxnoidit zamanı əmələ gələn simptom hansıdır:

 

7. DÖŞ QƏFƏSİNİN CƏRRAHİ PATOLOGİYASI.

 

 

1. Ön divararalığı ən sevimli lokolizasiya yeridir:

2. Qabırğa-onurğa sütunu bucağında ən çox yerləşir:

3. Rentgenoloji müayinələrdən bronxoektatik xəstəlik zamanı ən çox informasiyanı verir:

4. Bronxoektatik xəstəlik ən çox zədələyir:

5. Xəstədə pnevmonektomiya cərrahiyyə əməliyyatından 2 gün sonra bronx güdülünün birincili açılması baş verir.

Onda xəstəyə mütləq hansı köməklik lazımdır:

6. İri bronxların cırılması zamanı hansı əlamət xarakter deyil:

7. Xəstə hündürlükdən 7-ci mərtəbədən yıxılıb. Sol baş bronxun partlaması diaqnozu qoyulub. Xəstənin cərrahiyyə əməliyyatı olunması qərara alınıb. Ən əlverişli kəsik hansı olacaq:

8. Xəstənin ağciyərinin periferik hissəsində döş qəfəsinin divarına söykənən kiçik törəmə aşkar olunur. Bu törəmənin xarakterini müəyyən etmək üçün məsləhət görülən müayinələr:

9. Xəstənin sağ ağciyərinin yuxarı payının periferik hissəsində diametri 1 sm qədər olan kürə şəkildə kölgəlik aşkar edilir. Xəstənin şikayəti yoxdursa nə məsləhət görülür:

10. Xəstənin 47 yaşı var. Çoxdan və çoxlu siqaret çəkir. Son aylar hər gün qanhayxırma olur. Nədən şübhələnmək olar:

11. Senker divertikulunun müalicəsinin ən əlverişli metodu:

12. Traxeyanın güclü deviasiyasını əmələ gətirir:

13. İkidəlikli boru ilə intrubasiya üçün mütləq göstəriş budur:

14. İkidəlikli traxeal boruların istifadəsi üçün mütləq göstəriş:

15. Aşağıdakı əlamətlərdən ağciyər arteriyalarına uyğun olanını seçin:

18. Ön divararalığında aşağıdakılardan hansı yerləşmir:

19. Arxa divararalığında aşağıdakılardan hansı yerləşmir:

20. 48 yaşlı xəstədə döş qəfəsinə söykənən periferik bir törəmə aşkar olunmuşdur. Bu xəstəliyin xarakterini təyin etmək üçün optimal metod aşağıdakılardan hansıdır:

21. 36 yaşlı xəstə bir neçə aydır təngnəfəslikdən və zəiflikdən şikayət edir. Öskürək yoxdur, bədən temperaturu qalxmır. Tənəffüsü vezikulyardır. Periferik limfa vəziləri böyüməyib. Rentgen müayinəsi zamanı naməlum etimologiyalı dissiminasiya edici proses aşkar olunmuşdur. Bronxoskopiya zamanı patoloji dəyişiklik aşkar olunmayıb. Hansı diaqnostika metodunu tətbiq etmək lazımdır.

22. Xroniki öskürəkdən əziyyət çəkən 47 yaşlı xəstədə döş qəfəsinin rentgen müayinə zamanı sol ağciyərin yuxarı payında 2 sm diametrində törəmə aşkar olunmuşdur. Bir il öncə çəkilmiş rentqenoqrammada törəmənin ölçüləri böyüməyib. Dəri sınağı, bronxoskopiya, mediastinoskopiya – dəyişiksizdir. Funksional sınaqlar norma daxilindədir. Diaqnostikanın və ya müalicənin sonrakı etapı olacaq:

23. Girdə şəkilli ağciyər xəstəliyi aşağıdakılardan hansına dəlalət edir:

24. Bronxoektaziya xəstəliyi zamanı rentgenoloji müayinə metodlarından ən informativi hansıdır:

25. Xəstənin 35 yaşı var. Şikayəti irinli,bəlğəmli öskürəkdən (100 ml/sut), periodik bədən temperaturu 380C olmasından, təngnəfəslikdəndir. Xəstə aşağı və önə əyiləndə bəlğəmi «bütün ağızdan» xaric olur. Özünü bir-neçə ildir ki, xəstə hesab edir. Uşaqlıqda ikitərəfli pnevmoniya keçirmişdir. Ümumi vəziyyəti qənaətbəxşdir. Zəif ifadə olunmuş «saat şüşəsi»şəklində simptom müşahidə olunur. Ağciyərlərin aşağı payında perkutor, çoxlu quru xırıltı müşahidə olunur. Rentgenoloji müayinə zamanı hər iki ağciyərin aşağı payının ağciyər şəklinin sıxlaşması və deformasiyası qeyd olunur. Hansı diaqnoz daha ehtimal edilə bilər:

26. Divararalığın şişi ən çox hallarda budur:

27. Divararalığının bu şişlərindən hansı daima bəd xassəli olur:

28. Diafraqmanın qabırğa hissəsi bunların daxili səthindən başlayır:

29. Diafraqmanın döş və qabırğa hissələri arasında sahə sağ tərəfdə belə adlanır:

30. Diafraqmanın Döş hissəsi başlayır:

31. Peritonu diafraqmanın ön ayaqcıqlarında kəsdikdə əlaqə yaranır:

32. Təxirəsalınmaz torakotomiyaya göstərişdir:

 

8. AĞ CİYƏR CƏRRAHİYYƏSİ

 

 

1. 50 yaşında xəstə quru durğun öskürəkdən şikayətlənir. Şübhələnmək olar ki, bu:

2. Xəstədə ağ ciyərin absesi olduğu halda, bronxoskopiyanı bir müayinə üsulu kimi belə qiymətləndirmək olar:

3. Sağ ağ ciyərin aşağı payında 6x6 sm ölçüsündə qanqrenoz abses olduğu halda, məqsədə uyğundur:

4. Əgər rentgenoqrammalarda seqmentin, payın və ya bütöv ağ ciyərin hipoventilyasiyası aşkar olursa, həkim, ilk növbədə inkar etməlidir:

5. Ağ ciyərin qanqrenasında ən çox istifadə olunur:

6. “Nağara çubuqları” və “saat şüşəsi” simptomu:

7. Absesləşmiş pnevmoniya daha çox rast gəlinir:

8. 26 yaşlı xəstədə profuz “ağ ciyər qanaxması ilə ağırlaşmış ağ ciyərin qanqrenoz absesi”, diaqnozu qoyulub. Bu halda ən effektiv müalicə üsulu:

9. Xəstədə aşağı lobektomiyadan sonra yuxarı payın seqmentlərində atelektazı inkişaf edib. Bu halda ən effektiv müalicə üsulu:

10. Ağ ciyərlərin irinli xəstəlikləri üçün ən xarakter əlamətləri:

11. Ağırlaşma kimi, ekssudativ plevrit ikincili xəstəlik olaraq, əsasən əmələ gəlir:

12. Ağ ciyər qanaxmasının şübhəsiz əlaməti:

13. Embolik xarakterli ağciyərin absesinin ən çox təsadüf edən lokalizasiyası:

14. Ağciyərlərin kəskin absesi zamanı ilk günlər optimal taktika:

15. Tikişlərin tutmamazlığı nəticəsində əmələ gələn bronxial fistulanın riski bu əməliyyat üçün daha xasdır:

16. Bir ağ ciyər olduqda anesteziya zamanı mexaniki ventilyasiya:

17. Döş qəfəsi-ağciyər hərəkatının azalması (compleance), adətən, rast gəlinir:

18. Pnevmoniya zamanı hipoksemiyanın əmələ gəlməsində əsas səbəb:

19. Pasient arxası üstü vəziyyətdən böyrü üstə çevrildikdə, aşağı ağ ciyərin oksigeni udma qabiliyyəti:

20. Sianoz bəlli olur o zaman, əgər qanın (arterial) oksigenlə doyması bu həddə düşür:

21. «Saat şüşəsi» və «təbii ağaccıqları» xarakterikdir:

22. Hansı hallarda pnevmoektamiyadan sonra plevranın empieması əmələ gəlmir:

23. Xəstənin 46 yaşı var. Soyuqdəymədən sonra bədən temperaturu 38-390C olmuşdur. Şikayəti zəiflikdən, döş qəfəsinin sağ tərəfində orta intensivlikli ağrılardan, qatı bəlğəmli öskürəkdəndir. Bir həftə müalicə nəticəsində bədən temperaturu düşməmişdir. Xəstədə irinli bəlğəm 200 ml/sut xaric olmağa başladı. Bundan sonra bədən temperaturu 36,6-37,10C düşmüş, vəziyyəti yaxşılaşmışdır. Sağ kürək sümüyündən aşağı perkutor səsin kütləşməsi, auskultasiyada həmin nahiyədə tənəffüs zəifləmişdir. Birinci dərəcədə hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar:

24. Ağciyər qanqrenasında aparılan cərrahi müdaxilə:

25. Xəstənin 29 yaşı var. Ağciyərin qanqrenoz absesi profuz ağciyərin qanaxması ilə ağırlaşmışdır. Belə şəraitdə hansı müalicə metodu effektlidir:

26. 32 yaşlı kişi, özünü tam sağlam hesab edir. Müayinə zamanı ağciyərin sağ yuxarı payında homogen, dairəvi,diametri 6 sm olan, sərhədi dəqiq olan kölgə müşahidə olunmuşdur. Mantu reaksiyası mənfidir. Qan analizində eozinofiliya aşkarlanmışdır.Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar:

27. Xəstənin 38 yaşı var. Şikayəti güclü, çox da olmayan irinli bəlğəmli öskürəkdəndir. Bəlğəmdə qan elementləri görünür. 2 ay əvvəl qoz yemiş, bu zaman gülərkən öskürək tutmuşdur. 3 gün sonra bədən temperaturu 380C olmuşdur. Həkimə müraciət etmiş, döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası zamanı heç bir patologiya aşkarlanmamışdır. Xəstəni sonralar bəlğəmli öskürək narahat etmişdir. Axşamlar bədən temperaturu qalxması müşahidə edilmişdir. Təkrari rentgenoloji müayinə zamanı aşağı payın pnevmoniyası, sağ aşağı payın kiçilməsi müşahidə olunmuşdur. Hansı diaqnoz mümkündür:

28. Ağciyər qanaxmasının mənbəyini təyin etmək üçün sadalanan hansı diaqnostik metodlara üstünlük verilir.

29. Ağciyər qanaxmasının əsas əlamətləri:

30. Qan hayxırmada (I dərəcəli ağciyər qanaxmasının Strukova görə klasifikasiyası,1963) qanın miqdarı,sutkada ən çox:

31. Sadalanan hadisələrdən hansı ağciyər qanaxmasının olmasını göstərir:

32. Torokotomiyadan sonra yaranan ağırlaşma:

33. Divar aralığı üzvlərinin zədələnmiş tərəfə yerdəyişməsi nəyə dəlalət edir?

 

9. SÜD VƏZİNİN CƏRRAHİYYƏSİ

 

 

1. İrinli laktasion mastitin yaranmasına əsas səbəb nədir?

2. Süd vəzisinin xərçənginin əmələ gəlməsinin əsas risk faktoru:

3. Süd vəzisində rekonstruktiv əməliyyat üçün nə əks göstərişdir:

4. Süd vəzisinin xərçəngi xarakterizə olunur:

5. Seqmentar mastektomiyada xaric edirlər:

6. Bu qadınlarda süd vəzisinin xərçənginin əmələ gəlməsi riski yüksəkdir:

7. Kəskin mastit ən çox hallarda təsadüf edir:

8. Süd vəzisinin fibroadenoması xarakterizə olunur:

9. Qadınların döş giləsindən hemorragik ifrazat müşahidə edilir:

10. Pedcet xəstəliyi nədir:

11. 10 yaşında oğlanın giləətrafı nahiyəsində yumşaq törəmə aşkar olunub.

Cərrah nə etməlidir:

12. Politeliya nədir:

13. Kişilərdə ginekomastiya nəyin nəticəsində əmələ gəlir?

14. Qadınlarda mastiti törədən faktorlar:

15. Qadınlarda qalaktoseli əmələ gəlir:

16. Gilənin çox rast gəlinən şişi:

17. Süd vəzinin xərçəngi ilk növbədə hansı limfa düyünlərinə metastaz verir:

18. Süd vəzinin xərçəngi ən çox hansı yaşlarda inkişaf edir:

19. Süd vəzinin xərçənginin uzaq metastazlarına Ən çox rast gəlinir:

20. 12 yaşında qız uşağında süd vəzilərinin asimmetrik böyüməsi qeyd olunur. Palpasiyada vəz sərtləşib, ağrılıdır. Vəzidə heç bir törəmə əllənmir. Sizin müalicə taktikanız?

21. Xəstə 38 yaş, sağ süd vəzində dəri ilə bitişmiş, limfa düyünləri istiqamətində atmaşəkilli törəmə verən ağrılı bərkimə sahələri əmələ gəlib. Anamnezdə qohumlarından süd vəzinin xəstəliyindən əziyyət çəkən olmayıb. Diaqnozu göstərin:

 

10. QİDA BORUSU CƏRRAHİYYƏSİ.

 

 

1. Qida borusunun varikoz genişlənmiş venalarından qanaxmanı saxlamaq məqsədi ilə zond istifadəsi zamanı baş verə biləcək fəsadlarа aid deyil:

2. Qida borusunun varikoz venaların qanaxmasını dayandırmaq üçün zondu saxlamaq olar:

3. Portokaval anastomozun qoyulması üçün əsas göstərişlər bunlardır:

4. Ezofaqokardiomiotomiya əməliyyatı göstərişdir:

5. Yemək borusunun cırılmasına ən çox səbəb nə ola bilər:

6. Reflyuks-ezofaqitinin əsas səbəbi hansıdır:

7. Reflyuks-ezofaqitinin müalicəsində əsas hansılardan istifadə olunmur:

8. Yemək borusu venasının varikoz genişlənmə qanaxmasında dərhal hemostaz üçün hansılar aiddir:

9. Yemək borusunun ən ağır zədələnməsi hansı kimyəvi maddənin qəbulu zamanı baş verir:

10. Yemək borusunun ən dərin yanığını hansılar əmələ gətirir:

11. Kimyəvi travma zamanı yemək borusunun ən dərin dəyişikliyi ən çox hansı hissəsində baş verir:

12. Xroniki alkoqolizmdən əziyyət çəkən 60 yaşında xəstə disfagiya, boğazda yad cisim hissiyyatı, arıqlamadan şikayət edir. Güman etmək olar ki:

13. Yemək borusunun distal hissəsinin adenokarsinoması hansı üsulla daha effektiv müalicə olunur:

14. Kəskin mediastenitin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi:

15. Kəskin mediastenitin inkişafında ən çox təsadüf edən səbəb:

16. Gödək yemək borusu zamanı diafraqmanın yemək borusu dəliyinin yırtıqlarında hansı kəsik məsləhət olunur?

17. Qida borusunun zədələnməsi üçün xarakterikdir.

18. Qida borusunun zədələnməsinin diaqnostikası üçün icra edilir:

19. Qida borusunun yaralanması zamanı diaqnozu müəyyən etmədikdə inkişaf edir.

 

11. PNEVMOTORAKS VƏ PLEVRANIN ZƏDƏLƏNMƏSİ.

 

 

1. Retorakotomiya üçün mütləq göstəriş:

2. Ağ ciyərin spontan pnevmotoraksı ilə birgə kollapsı olduğu halda plevral boşluğun drenləşməsini, məqsədə uyğundur aparmaq:

3. Rentgenoloji müayinə zamanı ağ ciyərin tutumunun yarısınadək kollaps aşkar olunub. Müalicəni başlamaq lazımdır:

4. Xəstənin 27 yaşı var. 1 saat əvvəl tam sağlamlıq fonunda döş qəfəsinin sol yarısında birdən-birə güclü ağrılar, hava çatışmamazlığı kimi əlamətlər meydana gəlib. Ağ ciyərlər üzərində tənəffüs eşidilmir, perkussiyada tumpanit. Divararalığı sağa tərəf çəkilib. Şübhələnmək lazımdır ki, xəstədə:

5. Kliniki göstəricilərə görə, spontan qeyri-spesifik pnevmotoraks barədə düşünülür. Belə halda ən sadə diaqnostik üsul:

6. Piopnevmotorakslı xəstələrin müalicəsi başlanılır:

7. Antibiotiklərin yeridilməsi ilə müşayiət olunan plevral punksiyanın, dərhal ölümlə nəticələnə biləcək ağırlaşmaları:

8. Seroz xarakterli ekssudat olduqda, onun plevral boşluqdan evakuasiya etməyin ən asan üsulu:

9. Döş qəfəsini deşib-keçən yaralanmasında təcili geniş torokotomiya üçün hansı göstərici əsasdır:

10. Ağ ciyərin cırılmasında ən xarakter əlamət hansıdır:

11. Xəstə avtomabil qəzasına düşüb. Sol tərəfli hemo pnevmotoraks və döş qəfəsinin sol tərəfinin dərialtı emfizeması diaqnozu qoyulub. Rentgen müayinədə sol V, VI, VII qabırğaların sınığı, eyni zamanda VI qabırğanın sınığının yerdəyişməsi və qəlpənin birinin ağ ciyər toxumasına keçməsi aşkar olunub. Siz hansı əməliyyatı etməlisiniz:

12. Hemotoraksın əsas müalicə metodu hansıdır:

13. Xəstədə beş günlük böyük hemotoraks aşkarlanıb. Sizin müalicə taktikanız:

14. Hemotoraksın əsas müalicə metodu nədən ibarətdir:

15. Gərginlik pnevmotoraksı zamanı göstəriş:

16. Pnevmotoraksı ləğv etmək üçün drenaj etməyə əlverişli nahiyə:

17 Mövcud plevradaxili təzyiq:

18. Qazlar mübadiləsinin daha dərin pozulmaları müşahidə olunur:

19. Paradoksal tənəffüs ən çox təsadüf edilir:

20. Gözlənilməz cərrahi pnevmotoraks bağlıdır:

21. Qeyri-spesifik spontan pnevmotoraksin inkişaf etməsinin səbəbi:

22. Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası zamanı aşkar oluna bilən mayenin minimal həcmi nə qədərdir.

23. Hansı laborator göstəricilər plevra boşluğunun mayesi üçün xarakterik deyil:

24. Plevra boşluğunda transsudatın əmələ gəlməsinin qeyri doğru səbəbini tapın:

25. Reaktiv ekssudativ plevrit aşağıdakı hansı xəstəliklərdə daha çox baş verə bilər:

26. Qeyri-spesifik spontan pnevmotoraksın əmələ gəlməsinin əsas səbəbi hansıdır

27. Qeyri-spesifik spontan pnevmotoraksın əsas müalicə metodu:

28. Xəstənin 29 yaşı var. 2 saat əvvəl xəstə sol döş qəfəsi nahiyəsində qəflətən güclü ağrı, təngnəfəslik hiss etdi. Travma almışdır. Ağciyər xəstəliyinin olmasını inkar edir, bədən temperaturu normaldır. Sol ağciyərində tənəffüs eşidilmir, perkusiyada qutu səsi və divar aralığının sağa yerdəyişməsi müşahidə olunur. Hansı patologiyadan şübhələnmək olar:

29. Xəstənin 45 yaşı var. 2 həftə əvvəl güclü soyuqdəymədən sonra bədən temperaturu 390C olmuşdur, sonra döş qəfəsinin sağ tərəfində ağrılar əmələ gəlmişdir. Aşağı payın pnevmoniyası tapılmış, müalicə başlamışdır. Amma,7 gündən sonra öskürək artmış, xəstə irinli, üfunətli bəlğəm xaric etməyə başlamışdır.

Bir gün sonra qəflətən döş qəfəsinin sağ tərəfindən güclü ağrı təngnəfəslik əmələ gəldi:

30. Reteraktomiyaya mütləq göstəriş:

31. Torakoabdominal yaralanmalarda icra edirlər:

32. Döş qəfəsinin zədələnməsində pnevmotoraks üçün xas olan əlamətlər:

33. Gərginlik pnevmotoraksının əsas klinik əlamətləri:

34. Davam edən plevradaxili qanaxmanın diaqnozunu qoymaq üçün istifadə olunan sınaqlar:

35. Plevra boşluğundan havanı çıxarmaq üçün drenaj etməyin tipik yeri:

36. Plevra boşluğundan qanı çıxarmaq üçün drenaj etməyin tipik yeri:

37. Sonrakı reinfuziya məqsədilə plevra boşluğundan evakuasiya olunan hər 500 ml qana əlavə edilən heparinin dozası:

38 Hemotoraksın qeyri-adekvat müalicəsi zamanı baş verir:

39. Laxtalanmış hemotoraksın nəticəsidir:

40. Laxtalanmış hemotoraksın müalicəsi üçün istifadə edilir:

41. Laxtalanmış hematoroks zamanı plevradaxili yeridilməsi effektlidir:

 

12. DÖŞ QƏFƏSİNİN TRAVMALARI.

 

 

1. Ürəyin yaralanmasında yaranın tikilməsi üçün ən əlverişli kəsik hansıdır:

2. Qabırğaların çoxlu sınığında dərhal nə etməli:

3. Diafraqmanın kupolunun (cırılmasında) ən xarakter əlamət hansıdır:

4. Xəstə 3 saat əvvəl döş qəfəsinin sol yarısından bıçaq yarası almışdır. Dəri örtüyü solğundur, ürək tonları karlaşmış, taxikardiya, A/təzyiqi 80/20 mm cv. st. Nəbz mil arteriyasında sapvaridir. Perkutor səsin qısalması aşkar olunur. Yəqin etmək olar:

5. Xəstə yol travmasını almışdır. Müayinə nəticəsində çanaq sümüklərinin sınığı aşkarlanıbdır. Döş qəfəsinin sol yarısında auskultasiyada peristaltika küyü eşidilir. Yəqin etmək olar:

6. Xəstə 4 saat əvvəl döş qəfəsinin çox saylı bıçaq yarasını almışdır. Dəri örtüyü normal rəngdədir. Nəbz 1-də 92 vurğu olub kafi dolğundur. A/t 100/70 mm cv.sf. Hemopnevmotoraks yoxdur. Xəstəyə aparılacaq müalicə taktikası:

7. Xəstə döş qəfəsinin sağ yarısına işləyən bıçaq yarası almışdır, Dəri örtüyü solğundur. A/t 90/60 mm cv.st.

Nəbz zəif dolğun olub, 112 vurğudur, ritmikdir. Döş qəfəsinin R-qrafikasında, geniş maye səviyyəsi, kürək

sümüyünün aşağı bucağına çatır. Müalicə taktikası necə olmalıdır:

8. Xəstədə ikitərəfli qabırğa sınığı nəticəsində nəzərə çarpan dərialtı emfizema aşkar olunur.

Klinik və rentgenoloji olaraq pnevmotoraks və hemotoraks yoxdur. Sizin taktikanız:

9. Ağır vəziyyətdə daxil olmuş xəstədə solda beş, sağda dörd qabırğa sınığı aşkar edilmişdir. Həmçinin ikitərəfli pnevmotoraks və divararalığının aşkar emfizeması aşkarlanır. Yardımı nədən başlamalı:

10. Döş qəfəsinə işləyən yaralanmalar zamanı geniş torakotomiya üçün mütləq göstəriş:

11. Qabırğaların çoxsaylı sınıqlarında idarə olunan ventilyasiyanın üstünlükləri:

12. 30 yaşında qadın gecə vaxtı, küçədə tapılmış və huşsuz vəziyyətdə cərrahi klinikaya gətirilmişdir. Vəziyyəti ağır, AT=80/20 mm c.s., Nəbzi-128 v/dəg. Dəri avazıyıb, qanın xüsusi çəkisi Van-Slayka metodu ilə-1, 044. Ağrı qıcıqlandırıcılarına və göz bəbəklərin işığa reaksiyası yerindədir. Üzdə cızıqlar və qansızmalar. Nəfəs alma tezliyi 1 dəqiqədə 24. Sağ tərəfdən perkutor səs timpanik zənglədir. Nəfəs küyü sağ tərəfdən zəifləyib. Döş qəfəsi və qarın üzərində cızmalar və qansızmalar var. Lyumbal punksiyada likvorun təzyiqi 230 mm c.s., likvorun şəffaflığı və rəngi dəyişməyib, likvor yollarının keçiriciliyi sınağ müsbətdir. Laporosentez zamanı 10 ml miqdarında qan alınıb

Döş qəfəsi travmalar zamanı əsas diaqnostika metodları hansılardı?

13. 23 yaşında kişi naməlum şəxslərin hücumundan 40-50 dəq. sonra xəstəxanaya gətirilmişdir. Vəziyyəti ağırdır. Huşu aydındır. A/T -90/60 mm c. s., nəbzi 1 dəqiqədə 120 vurğudur. Baxış xamanı döş qəfəsi və qarında 5 ədəd deşilmiş-kəsilmiş bıçaq yarası, bədənin, qarın nahiyəsinin, çanağın və ətrafların çoxsaylı sıyrılma və əzikləri aşkar edildi. Döş qəfəsinin 2 yarası sağ orta –körpücük xətt üzrə ikinci qabırğaarası səviyyədə yerləşir. Yaralar hava sorur. Üç yara qarında yerləşir: biri epiqastral nahiyədə, digərləri sol qalça nahiyəsində. Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasında ürək və divararalığı kölgəsinin 1,5-2 sm sola yerdəyişməsi , plevra boşluğunda maye və hava olması əlamətləri vardır. Qarın boşluğunun yuyulması ilə laparosentez aparıldı: yuyuntu sularında qan qarışığı alındı.

Döş qəfəsi yaralanmaları ilə bağlı rasional müalicə-diaqnostika taktikası hansıdır?

14. 40 yaşlı qadın minik maşını ilə vurulduqdan 1 saat sonra klinikaya gətirilmişdir. A/T – 95/50 mm c.s., nəbzi 1 dəqiqədə 96-100 vurğudur. Huşun pozulması səthi koma kimi qiymətləndirilir. İntubasiya zamanı Mendelson sindromu əlamətləri aşkar oldu. Sol bəbəyin genəlməsi və baxışın sola fiksə olunması ilə anizokoriya vardır. Alın-təpə nahiyəsində sağda dərialtı hematoma var. Təpə-ənsə nahiyəsində solda dibini aponevroz təşkil edən didilmiş yara var. Sağrı nahiyəsinin əzikləri və sıyrıqları var. Ultrasanoqrafiyada beynin orta strukturlarının 1, 5 mm soldan sağa yerdəyişməsi var. Təcili aparılmış kompyuter tomoqrafiyasında çoxsaylı simmetrik beyindaxili hematomalar, subaraxnoidal qansızmalar, beynin üçüncü mədəciyinin tamponadası var. Çanaq sümüklərinin sınığı yoxdur.

Sadalanan metodlardan hansıları Mendelson sindromunu ləğvi üçün daha effektivdir?

15. 29 yaşlı kişi konflikt zamanı üç nəfər tərəfindən döyülmüşdür. O, başını və qarnını qoruyarkən ayaqları ilə onu vurduqları üçün çoxsaylı əziklərlə 40 dəqiqədən sonra xəstəxanaya gətirilmişdir. Ümumi vəziyyəti ağırdır. Huşu aydındır. Döş qəfəsinin sağ yarısında, qarnın yan nahiyələrində və bel nahiyəsinin sağ tərəfində olan ağrılardan, tənəffüsün çətinləşməsindən şikayət edir. Nəbzi 1 dəqiqədə 100 vurğu, A/T-110/60 mm c.s. Ön-yan qabırğa klapanının əmələ gəlməsi ilə sağ tərəfli 3-5-ci qabırğaların sınığı var. Qarnın sağ yan nahiyələrində ağrı və əzələ gərginliyi vardır. Sağ tərəfli qapalı pnevmotoraks. Sidikdə patoloji qarışıqlar yoxdur. Körpücükaltı vena kateterizasiya olunub, plevra boşluğu drenləşdirilib, infuzion müalicə başlanıb. Giriş narkozu, süni tənəffüs aparatına qoşulub. Laparosentez: qarın boşluğunda patoloji möhtəviyyat yoxdur, yuyuntu suları təmizdir.

Döş qəfəsinin zədələnməsində kəskin dövrdə cərrahi taktika necədir?

16. Evin girəcəyində naməlum partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində, yaralı 52 yaş, 40 dəq. Sonra xəstəxanaya çatdırılıb. Qısamüddətli huşitirmə qeyd edilib. Daxil olarkən huşu aydındır, retroqrad amneziya yoxdur. A/T 120-70 mm c.s, PS-84, ritmikdir. Boyunun sol tərəfində 2-3 mm ölçüsündə üç qəlpə yarası vardır. Boyunun sol yarısı ödemlidir. başı əyən əzələ nahiyəsində 4x8 sm ölçülü pulsasiya etməyən və böyüməyən hematoma qeyd edilir. Udlağa baxış və larinqoskopiya zamanı udlağın sol divarının şişkinliyi və ödemi vardır ki, bu da hematomanın nəticəsi kimi qiymətləndirilib. Döşün sol yarısında giləətrafı zonada eyni ölçüdə daha iki qəlpə yarası vardır. Onlardan qanaxma qeyd edilmir. Düz və yan retgenoqrammalarda 5-6-cı boyun fəqərələri və döş qəfəsinin ön divarının yumşaq toxumalarında xırda yad cisimlər (2-3mm) vardır. Sümüklərin zədələnməsi və plevral boşluqda qazın və mayenin olması əlamətləri yoxdur. Göstərilən döş qəfəsinin yaralanmasını qiymətləndirmək üçün əlavə hansı diaqnostik müayinə lazımdır?

17. Arxa tərəfə hərəkət edən yük avtomobili ilə divar arasında sıxılan 28 yaşında pasient, hadisədən 45 dəq. Sonra klinikaya çatdırılır (istehsalat travması). Daxil olarkən vəziyyəti ağırdır. Huşu aydındır. Sianoz və sınıq qabırğalar nahiyəsində –Döş qəfəsinin rotasiyası ilə əlaqədar tənəffüsün çətinləşmə

lir. A/T - 80/40 mm c.s.

PS 120 v/dəq. Müayinə zamanı parasternal xətt üzrə (sağda 5-ci-10-cu: solda 7-ci-8-ci) qabırğaların ikitərəfli çoxsaylı sınıqları sağtərəfli hemopnevmotoraks (sağ plevral boşluğa qoyulan drenajdan 500 ml laxtalanmayan qan alınıb), hemoperitoneum (laparosintez zamanı qan vardır), makrohematuriya vardır.

Döş qəfəsinin zədələnmələrini diaqnozda necə qeyd etmək lazımdır.

18. Diafraqmanın deşilmiş – kəsilmiş yaralarını tikilir:

19. Diafraqmanın sol gümbəsinin arxa və arxa yan hissəsində yaranı tikmək üçün hansı kəsik rahatdır?

20. Qabırğa diafraqmal sinusun yan hissəsinə girmək üçün hansı qabırğaarası sahədən kəsik aparılır?

21. Ürəyin tamponadasına xas əlamətlər.

22. Ürəyin əzilməsinin əsas biokimyəvi göstəriciləri.

23. Qabırğaların çoxlu, ikili, qabırğa tıxacı əmələ gətirən sınıqlarında əmələ gəlir:

24. Travmatik asfiksiyanın klinik əlamətləri:

25. Divararalığının emfizeması nəyin inkişaf etməsi üçün təhlükəlidir:

26. Divararalığının inkişaf edən emfizeması zamanı aparılmalıdır:

27. Döş qəfəsinin nüfuz etmiş yaralanmasının diaqnostikası üçün istifadə edilir:

28. Bunlardan hansının zədələnməsi torakoabdominal kriteridir:

29. Diafraqmanın cırılmasının diaqnostikası üçün istifadə edilir:

30. Qabırğaların çoxsaylı sınıqları zamanı ağrısızlaşdırma məqsədi ilə icra edilir:

31. Qabırğaların sınığında konsolidasiya başlayır:

32. Qabırğa klapanını fiksə etmək üçün istifadə olunur:

33. İlk dəfə torakosentez əməliyyatını icra edib:

 

13. ÜRƏK VƏ ARTERİYA DAMARLARININ PATOLOGİYASI.

 

 

1. Yalançı anevrizmanın operativ müalicəsi hansı məqsədlə aparılmalıdır:

2. Ürəyin nüfuz edən yaralanmasının diaqnostikasında obyektiv əlamət deyil;

3. Ürək tamponadası üçün daha xarakter simptom deyil:

4. Ürəyin qapalı zədələnmələri üçün xarakterik əlamət deyil:

5. Xəstə, 36 yaşında, 3 saat əvvəl döş qəfəsinin sol yarısında bıçaq yaralanması almışdır. Ağır vəziyyətdədir: Eyforiya, dəri örtüyü solğundur. Ürək tonları karlaşıb, taxikardiya 130 vurğu/ dəq, A/t-80/70 mm c.st. Puls mil arteriyaları üzərində sapvaridir. Yara ölçüsü 2 sm, parasternal xətdən sola üçüncü qabırğaarası səviyyədə yerləşir. Tənəffüs sol ağ ciyər üzərində zəifləmiş, arxa-aşağı hissədə perkutor səs qısalmışdır. Hansı diaqnoz daha dəqiqdir?

6. Xəstə, 36 yaşında, 3 saat əvvəl döş qəfəsinin sol yarısında bıçaq yaralanması almışdır. Ağır vəziyyətdədir. Eyforiya, dəri örtüyü solğundur. Ürək tonları karlaşıb, taxikardiya 130 vurğu/ dəq, A/t-80/70 mm c. st. Puls mil arteriyaları üzərində sapvaridir. Yara ölçüsü 2 sm, parasternal xətdən sola üçüncü qabırğaarası səviyyədə yerləşir. Tənəffüs sol ağ ciyər üzərində zəifləmiş, arxa-aşağı hissədə perkutor səs qısalmışdır. Hansı müalicə tədbirləri göstərişdir?

7. Bürger xəstəliyi (obliterasiyaedici trombangit) nədir?

8. Parks -Veber-Rubaşov xəstəliyi və ya hipertrofik hemangiektaziyanın əsas əlamətləri hansıdır?

9. Leriş sindromu hansıdır?

10. Perikardit zamanı daha rasional punksiya metodu hansıdır?

11. Ağ ciyər arteriyalarının tromboemboliyasının inkişafına daha çox səbəb olan tromboflebit:

12. Magistral arteriyaların tromboemboliyasının daha çox rast gəlinən səbəbi:

13. Ətrafların magistral arteriyalarının embolik genezli kəskin okkluziyası daha çox hansı damarlarda rast gəlinir?

14. Hansı faktorlar ətrafların magistral arteriyalarının kəskin keçməməzliyinin klinik şəklinə təsir етмир:

15. Ətrafların kəskin işemiyasının daha xarakter subyektiv əlamətini seçin:

16. Damarların nüfuz etməyən yaralanmalarında hansı zədələnmə forması rast gəlmir?

17. Ətrafların ağır işemiyası üçün hansı əlamətlər xarakterikdir?

18. Arterial damarların böyük olmayan zədələnmələri və yaralanmaları zamanı cərrahın taktikası necə olmalıdır?

19. Arteriyalarda rekonstruktiv-bərpa əməliyyatlarına əks göstəriş bunlardır:

20. «Göy fleqmaziyanın» təyinedici klinik əlamətləri bunlardır:

21. Ağ ciyər arteriyasının kəskin emboliyasının uzaq nəticələri bunlardır:

22. Magistral arteriyaların kəskin keçməməzliyi olan xəstələrdə ətrafların total əzələ kontrakturası aşkar edildikdə göstərişdir:

23. Arterial qan dövranının kəskin pozulması zamanı ətrafın gərginlik işemiyasının əlamətlərini göstərin:

24. Ətrafların magistral arteriyalarının okklüziyasının səviyyəsini təxmin etməsinə imkan verən əlaməti göstərin:

25. Aşağı ətrafın kəskin işemiyası olan xəstdə dizaltı arteriyada və pəncə arteriyalarında nəbz təyin edilmir. Bud arteriyasının pulsasiyası güclənmişdir. Okklüziyanın səviyyəsini təyin edin:

26. Aşağı ətrafın kəskin işemiyası olan xəstədə bud, dizaltı və pəncə arteriyalarında nəbz yoxdur. Okklüziyanın səviyyəsini təyin edin:

27. Xəstədə hər iki aşağı ətrafın eyni vaxtda yaranan və daha çox sağda özünü göstərən kəskin işemiyası vardır, sağ bud, dizaltı və pəncə arteriyalarında pulsasiya yoxdur. Sol bud arteriyasında və aşağı ətrafın digər arteriyalarında pulsasiya zəifləməsi qeyd edilir. Okklüziyanın səviyyəsini təyin edin:

28. Ətrafların kəskin işemiyası olan xəstədə bərpaedici cərrahi əməliyyata mütləq əks- göstərişi təyin edin:

29. Aşağı ətraf damarlarının obliterasiyaedici endarteriitinin cərrahi müalicəsinin seçim metodu дейил:

30. Qeyd olunanlardan hansıları ürəyin zədələnməsinin birbaşa rentgenoloji simptomlarına aid deyil:

31. Qeyd olunanlardan hansıları ürəyin zədələnməsinin birbaşa rentgenoloji simptomlarına aid deyil:

32. Ürəyin qapalı travması zamanı cərrahi əməliyyatına göstərişlər hansıdır:

 

14. DAMAR CƏRRAHİYYƏSİ. VENA DAMARLARININ PATOLOGİYASI.

 

 

1. Venaların kəskin trombozu zamanı antikoaqulyant terapiya hansı məqsədlə aparılır

2. Ağ ciyər arteriyaların tromboemboliyasının səbəbi əsasən hansı tromboflebit olur:

3. Aşağı ətrafların dərin venaların kəskin tromboflebiti üçün xarakterikdir:

4. Trombozun yaranmasında əsas faktoru deyil:

5. Delbe-Pertes sınağı nəyi aşkar edir:

6. Prett-2 sınağı nəyi aşkar edir:

7. Aşağı ətraflarda səthi venaların tromboflebitin əsas əlaməti deyil:

8. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə trombozun yaranmasına əsas səbəb deyil:

9. Aşağı ətraflarda dərialtı venaların varikoz genişlənməsinin əlaməti deyil:

10. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə venoz qan axınını pisləşdirən faktorlar:

11. Aşağı ətraflarda kommunikant venaların çatmamazlığı zamanı ən məqsədə uyğun hansı əməliyyat hesab olunur:

12. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə tromboembolik fəsadların profilaktikasına aşağıdakı aid deyil:

13. Troyanov-Trendelenburq əməliyyatının məqsədi:

14. Narat əməliyyatının məqsədi:

15. Madelunq əməliyyatının məqsədi:

16. Klapp əməliyyatının məqsədi:

17. Kokket əməliyyatının məqsədi:

18. Linton əməliyyatının məqsədi:

19. Aşağı ətraflarda dərialtı venaların genişlənməsinə görə aparılan hansı əməliyyatdan sonra ən az hallarda residiv təsadüf olunur:

20. Tromboz zamanı əsas müalicə tədbirlərinə aiddir:

21. Ətraflarda dərin venaların kəskin trombozuna xarakterik deyil:

22. Aşağı ətraflarda səthi venaların kəskin tromboflebitin konservativ terapiyası zamanı məsləhət edilmir:

23. Ağ ciyər arteriyasının əməliyyatdan sonrakı trombozuna səbəb adətən:

24. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə baldırın elastiki bintlə bintləməsində məqsəd:

25. Flebotrombozlara hansı xəstələrdə rast gəlinmir:

26. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə böyük dərialtı venanın qalxan kəskin trombozu zamanı göstərişdir.

27. Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı ən çox rast gələn kliniki simptomu:

28. Qapı venasının zədələnməsi zamanı icra olunur:

29. Varikoz xəstəliyi zamanı trofiki xoranın əmələ gəlməsinin əsas səbəbi:

30. Varikoz xoralar üçün xarakter deyil:

31. Varikoz xəstəliyi zamanı daha informativdir:

32. Aşağı ətrafdan qan axınına şərait yaradır:

33. Varikoz xəstəliyinin patogenezində ən çox üstünlük verilir:

34. Kiçik dərialtı vena ən çox halda açılır:

35. Ən çox tətbiq olunan fleboqrafiya üsulu:

36. Bud yırtığı və böyük dərialtı venanın budda varikoz düyününün diferensial diaqnostikasında istifadə edilir:

37. Pecet-Şretter sindromu budur:

38. Aşağı boş venanın böyrək seqmentinin trombozu zamanı hansı daha xarakterik əlam ət müşahidə edilir:

40. Mondor xəstəliyi budur:

41. Aşağı ətraflarda venaların varikoz genişlənməsində dərin venaların keciriçiliyini bilmək ücün hansı funksional sınaqlar aparılır

42. Aşağı ətraflarda venaların varikoz genişlənməsinin inkişafında əsas faktor deyil:

43. Sadalananın hansı venaların varikoz genişlənməsinin fəsadına aid deyil:

44. Troyanov-Trendelenburq əməliyyatının məqsədi:

45. Narat əməliyyatının məqsədi:

46. Madelunq əməliyyatının məqsədi:

47. Klapp əməliyyatının məqsədi:

48. Kokket əməliyyatının məqsədi:

49. Linton əməliyyatının məqsədi:

50. Posttromboflebitik sindromun əsas simptomu deyil:

51. Bud venasının kəskin tromboflebitinin əsas simptomları hansıdır:

52. Baldırda dərin venalarının trombozunun əsas əlaməti hansıdır:

53. Aşağı ətraflarda kommunikant venaların çatmamazlığı, dəridə və dərialtı toxumada nəzərəçarpan trofiki dəyişiklər zamanı hansı əməliyyat ən məqsədəuyğun hesab olunur:

54. Postromboflebitik xəstəliyin müalicəsi zamanı pozulmuş hemodinamikanın korreksiyası üçün aparılan əməliyyatlardan hansıları daha yaxşı nəticələr verir:

55. Qeyd olunanlardan hansı aşağı ətraflarda xroniki venoz çatmamazlığı zamanı fleboqrafiyanın aparılmasına göstəriş sayılmır

56. Posttromboflebitik xəstəliyin cərrahi müalicəsinə göstərişin qoyulması zamanı əsas faktor sayılmır:

 

15. QARIN BOŞLUĞU CƏRRAHİYYƏSİ. 12 BARMAQ BAĞIRSAĞIN CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. Qanaxma ilə ağırlaşmış xora xəstəliyi zamanı “qəhvə xıltı” şəkilli qusma xoranın hansı lokalizasiyasında olmur:

2. 12 barmaq bağırsağın perforativ xorasında əsasən hansı əməliyyat aparılmır:

3. Sekretin ifraz olunur:

4. Sekretinin ifraz olunmasında əsas stimulyator:

5. 12 barmaq bağırsağın stenozlaşdırıcı xorasının əlamətlərinə aid deyil:

6. Qastroduodenal xoraların perforasiyası, alkoqol intoksikasiyası ilə birgə təsadüf etdikdə hansı səbəblərlə əlaqədar müəyyən çətinliklər meydana çıxır:

7. Mədənin və 12 barmaq bağırsağın xorasının perforasiyasını təsdiq edən əlamət:

8. 12 barmaq bağırsağın perforativ xorasında sağ qalça nahiyəsində əzələ gərginliyinin səbəbi:

9. 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyini hansı xəstəliklə differensasiya etmək lazım deyil:

10. Mədənin və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyinin deşilməsinin lokalizasiyası ən çox hallarda:

11. Teylora görə mədənin və ya 12 barmaq bağırsağın xorasının perforasiyasının konservativ müalicəsi ibarətdir:

12. Mədənin rezeksiyasından sonra 12 barmaq bağırsağın güdülünün tikişlərinin çatmamazlığının çox vaxt səbəbi

13. Mədənin və ya 12 barmaq bağırsağın xorasının deşilməsi zamanı çox hallarda rast gəlinir:

14. Mədənin və ya 12 barmaq bağırsağın perforasiyasının örtülməsinə şərait yaradır:

15. Qastroduodenal qanaxmaların residivləri ən çox rast gəlir:

16. Böyük duodenal məməciyin infiltrativ xərçəngi törədə bilməz:

17. Böyük duodenal məməcikdə pərçimlənmiş daş zamanı lazımdır:

18. Xəstədə duodenal xoranın perforasiyası nəticəsində inkişaf etmiş yayılmış peritonit vardır. Hansı cərrahi əməliyyat yerinə yetirilməlidir:

19. Dekompensasiya olmuş stenozla ağırlaşmış, 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi olan xəstədə ətrafların toniki qıc olmaları, bayılma halı baş vermişdir. Bunlar hansı səbəbdən ola bilər :

20. Dekompensasiya olmuş stenozla ağırlaşmış, 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi olan xəstədə aşağı ətrafların toniki qıc olmaları, huşun itməsi vardır. İlk növbədə hansı preparatlar istifadə olunmalıdırlar:

21. Laparotomiya zamanı onikibarmaq bağırsağın peritonarxası hissəsinin zədələnməsini aşkar edən əlamətlər.

22. Onikibarmaq bağırsağın təzə yaralanmaları zamanı göstərişdir:

23. On iki barmaq bağırsağın öd daşı ilə keçməməzliyi zamanı göstərişdir:

24. On iki barmaq bağırsağın kəskin keçməməzliyi aşağıda göstərilən səbəblərin biri ilə əlaqədar ola bilməz:

25. Aşağıda göstərilən simptomlardan biri on iki barmaq bağırsağın soğanağının stenozu nəticəsində baş verən metobolik dəyişikliklərə aid deyil:

26. On iki barmaq bağırsağın böyük məməciyinin infiltrativ formalı xərçəngində hansı ağırlaşma erkən yaranır?

 

16. QARIN BOŞLUĞU CƏRRAHİYYƏSİ. YIRTIQLAR.

 

 

1. Boğulmuş yırtığın əməliyyatı zamanı boğulmamış yırtıqdan fərqli olaraq lazımdır:

2. Qarın divarının yırtığının boğulmasının erkən əlaməti deyil:

3. Boğulmuş yırtığın özbaşına yerinə düzəlməsi zamanı cərrahın taktikası olmalıdır:

4. Xəstə qasıq nahiyəsində yırtığın olmasından şikayətlənir. Boğulmada qasıqüstü nahiyədə ağrı, sidik ifrazına çağırışların tezləşməsi müşahidə olunur. Böyük ehtimalla:

5. Yırtığın yerinə qayıtmaması asılıdır:

6. Düz qasıq yırtığının cərrahi müalicəsi üçün daha məqsədə uyğun əməliyyat növüdür:

7. Herniotomiya əməliyyatı zamanı bağırsaq ilgəyinin həyat qabiliyyətini itirməsi müəyyən edilərsə, aparıcı bağırsaq ilgəyi nekrozun gözlə görünən sərhədindən hansı məsafədə rezeksiya olunmalıdır?

8. Rixter tipli boğulma ehtimal olunan xəstənin daxil olması təsadüfündə edilməsi lazımdır:

9. Qasıq-xayalıq yırtığı ilə xaya qişalarının hidropsu arasında diferensial diaqnostika apararkən istifadə olunmalıdır:

10. Bud yırtığında yırtıq kissəsinin boynu yerləşir:

11. Daxili üzvlər aşağıdakı yırtıq zamanı yırtıq kisəsinin bir divarını təşkil edir:

12. Boğulmuş diafraqmal yırtığı olan xəstə üçün aşağıdakı simptom xarakterik deyil:

13. Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı üçün xarakterik deyil:

14. Qasıq yırtığına görə icra edilən Herniotomiya əməliyyatı zamanı aşağıdakı ağırlaşma olmur.

15. Sidik kisəsi daxil olan sürüşkən yırtıq üçün xarakterik deyildir.

16. Boğulmuş bağırsaq divarında nekrotik dəyişiklər bir qayda olaraq başlayır:

17. Tez-tez boğulma verə bilmə ehtimalına görə ilk növbədə profilaktik əməliyyatın icrasını tələb edən yırtıqlara aiddir:

18. Bağırsaq ilgəyinin boğulması zamanı daha çox patoloji dəyişiklik baş verir:

19. Bud yırtığı nə ilə xarakterizə olunmur:

20. Boğulmuş qasıq yırtığı ilə xəstəxanaya daxil olmuş xəstəyə hansı ilk tədbir görülməlidir:

21. Boğulmuş qasıq yırtığından çox saat keçmişsə, birinci növbədə hansı tədbirlər görülməlidir:

22. Sürüşən qasıq yırtığına görə aparılan əməliyyat zamanı texniki çətinlik baş verə bilər ki, bu nə ilə əlaqəlidir:

23. Boğulmuş yırtıq öz-özünə düzəldikdə təcili əməliyyata göstəriş sayılır:

24. Kardiyanın funksiya pozğunluğu olmayan diafraqmanın yemək borusu dəliyinin paraezofaqial yırtıqlarında, həmçinin kardiyanın funksiya pozğunluğu ilə müşahidə olunmayan böyük, sürüşkən kardiofunqal yırtıqlarda bunu eləmək bəsdir:

25. Rixter boğulmasında bağırsağın divarının nekrozu aşkar edildiyi halda ən əlverişli cərrahi əməliyyat variantı:

26. Boğulmuş yırtıqlarda bağırsağın həyat qabiliyyəti olmasının əsas göstəriciləri aşağıdakılardır:

27. Əməliyyatdan sonrakı giqant boğulmuş yırtıqlarda vacibdir:

28. Qasıq limfoadenitini boğulmuş bud yırtığından çətin differensasiyası zamanı aşağıdakı tədbirlər icra olunmalıdır

29. Boğulmuş bud yırtığının cərrahi əməliyyatında Jimbernat bağı kəsilərkən damar zədələnmişdir. Bu hansı damardır?

30. Hansı tip yırtıqlarda bağırsağın müsariqəyə əks tərəfinin boğulması rast gəlir:

31. Mekkel divertikulunun boğulması rast gəlinir:

32. Boğulmuş yırtıqlarda ilkin olaraq həyata keçirilir:

33. Xəstəxanaya gətirilərkən xəstədə boğulmuş yırtığın sərbəst olaraq daxilə keçməsi baş vermişdir.

Cərrahın taktikası necə olmalıdır?

34. Sol tərəfli qasıq-xayalıq yırtığı ilə əlaqədar herniotomiya vaxtı müəyyən olunmuşdur ki, yırtıq kisəsinin divarlarından birini sidik kisəsi təşkil edir. Bu yırtığın hansı növünə aiddir?

35. Qasıq yırtığı ilə əlaqədar aparılan herniotomiyanın səhərisi günü xəstədə sidikburaxma aktı zamanı ağrılar, makrohematuriya müşahidə edilərsə, bunun səbəbi:

36. Əməliyyatdan sonrakı yırtıqlarda autodermal plastikası üçün dəri parçası aşağıda göstərilən nahiyədən kəsilib düzəldilir:

37. Göstərilən əlamətlərdən biri sürüşkən yırtığın meyarıdır:

38. Yırtıq kisəsinin fleqmonası zamanı göstərişdir:

39. Diafrqmamanın qida borusu dəliyinin sürüşkən yırtığının kliniki əlamətidir:

 

17. QARIN BOŞLUĞU CƏRRAHİYYƏSİ. MƏDƏNIN CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. Mədənin perforativ xorası zamanı cərrahi müdaxilə üsulu seçdikdə buna əsaslanırlar:

2. Mədənin qanayan xorasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün ilk növbədə nə etmək lazımdır:

3. Mədə rezeksiyasından sonra xəstə şirin və südlü qida qəbulundan sonra epiqastral nahiyədə ağırlıq hissi, huşun itməsi, zəiflikdən şikayətlənir. Bu hal xasdır:

4. Mədənin xora mənşəli stenozuna görə xəstəni əməliyyata hazırlayarkən hansını etmək vacib deyil:

5. “Təcrid etmə” ilə rezeksiyanı aparmaq olar:

6. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə mədənin kəskin genişlənməsinin erkən əlamətləri:

7. Mədənin kəskin genişlənməsini bu üsulla aşkar etmək olar:

8. Mədənin perforativ xorasının əsas klinik göstəriciləri:

9. Bəd xassəli transformasiyaya tez-tez məruz qalır:

10. Ağırlaşmış mədə xorasının cərrahi müalicəsinə mütləq göstəriş deyil:

11. Təcili cərrahi əməliyyat xora xəstəliyin aşağıdakı fəsadlarında tələb olunur:

12. Xora xəstəliyinə görə olunmuş mədənin kiçik həcmli rezeksiyası tez-tez təzahür etməyə gətirib çıxardır:

13. Pilorik hissənin stenozunun xarakter əlamətlərinə aid deyil:

14. Mədənin xərçəngi həmişə metastaz verir:

15. Mədənin xərçəngində “kiçik əlamətlər sindromuna” aid olan simptom deyil:

16. Mədənin xərçəngi ən çox lokalizasiya edir::

17. Mədə xərçənginin uzaq metastazlarına aid deyil:

18. Qastrostomiya əməliyyatı göstərişdir:

19. Mədənin kəskin genişlənməsi zamanı təcili tədbir görülməsə hansı nəticənin baş verməsi daha çox mümkündür:

20. Tipik mədə rezeksiyasından sonra qanaxmanın daha taz-tez baş verdiyi yer buradır:

21. Mədənin limfoqranulamatozu zamanı vacibdir:

22. Mədənin perforativ xorasına şübhə zamanı əsas diaqnostik üsullar:

23. Mədə xorasından qanaxmaya şübhə olduqda etmək lazımdır:

24. Mellori – Veys sindromu:

25. Bu simptomlardan hansı mədə burulması üçün xarakterik deyil?

26. Kardiyanın şişi ilə kardiospazm arasında diferensial diaqnostika apararkən hansı göstərici lazım deyil:

27. Kardiya xərçənginin ən radikal metodla müalicəsi hansıdır:

28. Xəstədə mədə rezeksiyasından sonra öd qarışığı olmayan, çoxlu miqdarda mədə möhtəviyyatlı qusma, taxikardiyanın olması hansı fəsadın inkişafı haqda xəbər verir:

29. Mədənin rezeksiyasından sonra inkişaf etmiş ürək bulanması, qusma, köp, qazların xaric olmaması, sakitlikdə və qarnın palpasiyasında ağrının olması hansı fəsadın əlamətləri deyil:

30. Mədənin xora xəstəliyi nə ilə fəsadlaşmır:

31. Xəstədə mədə rezeksiyasından sonra “qəhvə xıltı” tipli qusma olmuşdur. Sizin taktikanız:

32. Xora mənşəli davamlı mədə qanaxması və yanaşı gedən ağır xəstəlikləri olan 75 yaşlı xəstəyə göstərişdir:

33. Mədənin kəskin genişlənməsi zamanı əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstəyə edilməlidir:

34. Mədənin kəskin burulması zamanı yerinə yetirilməlidir.

35. Mədə qanaxması olan xəstədə mədənin selikli qişası üzərində qabaran çoxsaylı 0,2 – 0,3 sm diametrində papulaşəkilli, qanayan törəmələr aşkar olunmuşdur. Qanın laxtalanma sistemində pozğunluq aşkar olunmayıb. Ən çox uyğun gələn xəstəliyi göstərin:

36. Nissen üsulu ilə fundoplikasiyadan sonrakı disfagiya aşağıda göstərilən səbəb ilə əlaqədardır.

37. Mədənin yaralanması zamanı bu əməliyyatlardan biri icra olunur.

38. Zollinger-Ellison sindromudur:

 

18. QARIN BOŞLUĞU CƏRRAHİYYƏSİ. BAĞIRSAQ XƏSTƏLİKLƏRİ VƏ PERİTONİTLƏR.

 

 

1. Çıxarılması mümkün olmayan rektosiqmoidal şöbənin şişinin perforasiyası zamanı göstərişdir:

2. Düz bağırsağın yuxarı ampulyar şöbəsinin xərçənginin qaraciyərə solitar metastazı zamanı aşağıda göstərilən əməliyyatlardan biri icra edilir:

3. Kəskin apendisit ilə əlaqədar cərrahi əməliyyat zamanı absesin formalaşması ilə gedən kövrək infiltrat aşkar edilmişdir. Sizin taktika.

4. Appendektomiyadan sonra qarın boşluğuna qoyulmuş drenaj borusunun uzun müddət qalması nəyə səbəb ola bilər.

5. Çənbər bağırsağın sol yarısının divertikulyozu olan xəstədə profuz qanaxma başlamışdır. Sizin taktikanız:

6. Divertikullar daha çox rast gəlinir.

7. Bağırsaq fistulalarının peritondan kənar bağlanma üsulunun əsas çatışmayan cəhəti nədir:

8. Bağırsaq fistulasında obtüratorun dəyişdirilməsi bir dəfədən az olmayaraq aparılır.

9. Nazik bağırsağın yaralanmasında məqsədəuyğundur.

10. Travmalar zamanı nazik bağırsağın rezeksiyasına göstərişdir:

11. Köndələn çənbər bağırsağın təzə yaralanmalarında göstərişdir.

12. 68 yaşlı kişidə 2 gün əvvəl ağrılar başlamışdır. Ağrılar tədricən artaraq tutmaşəkilli xarakter almışdır. Xəstə ağrıların başlanmasını, keyfiyyətsiz kolbasa qəbulu ilə əlaqələndirir. Son 6 saat ərzində iki dəfə yaşımtıl – tünd rəngli maye möhtəviyyatlı çoxlu miqdarda qusma və 2 dəfə duru, selikli nəcis ifrazı olmuşdur Baxış zamanı: bədən hərarəti 37,2° C,

nəbz 1 dəqiqədə 92 vurğu, A/T – 120/60 mm.c.st, dili qurutəhər, boz ərplə örtülüdür. Qarnı bir qədər köplü, yumşaq, aşağı nəhiyyələrdə zəif ağrılıdır. Şetkin – Blümberq simptomu təyin olunmur Bağırsaqların peristaltikası güclənmiş, yaxşı eşidilir. Sağ qalça çuxuru nahiyəsində tam aydın olmayan infiltrat əllənir. Rektal müayinə ağrısızdır, barmaq üzərində əlcəkdə bağırsaq seliyi müşahidə edilir. Qarın boşluğunun rentgenoqrammasında 6-7 sm enində, üzərilərində nazik qaz təbəqəsi olan 2 horizontal maye səviyyəsi aşkar olunmuşdur. Böyük ehtimalla bu xəstədə:

13. 68 yaşlı kişidə 2 gün əvvəl ağrılar başlamışdır. Ağrılar tədricən artaraq tutmaşəkilli xarakter almışdır. Xəstə ağrıların başlanmasını, keyfiyyətsiz kolbasa qəbulu ilə əlaqələndirir. Son 6 saat ərzində iki dəfə yaşımtıl – tünd rəngli maye möhtəviyyatlı çoxlu miqdarda qusma və 2 dəfə duru, selikli nəcis ifrazı olmuşdur Baxış zamanı: bədən hərarəti 37, 2 °C, nəbz 1 dəq-də 92 vurğu, A/T – 120/60 mm.c.st, dili qurutəhər, boz ərplə örtülüdür. Qarnı bir qədər köplü, yumşaq, aşağı nəhiyyələrdə zəif ağrılıdır. Şetkin – Blümberq simptomu təyin olunmur Bağırsaqların peristaltikası güclənmiş, yaxşı eşidilir. Sağ qalça çuxuru nahiyəsində tam aydın olmayan infiltrat əllənir. Rektal müayinə ağrısızdır, barmaq üzərində əlcəkdə bağırsaq seliyi müşahidə edilir. Qarın boşluğunun rentgenoqrammasında 6-7 sm enində, üzərilərində nazik qaz təbəqəsi olan 2 horizontal maye səviyyəsi aşkar olunmuşdur. Həmin xəstə 2 saat sonra əməliyyata götürülərək, laparotomiya icra edilmişdir. Qarın boşluğunda az miqdarda seroz maye vardır İleosekal nahiyədə qarının arxa divarına fiksə olunmuş, bərk infiltrat aşkar edilmişdir. İnfiltratın aşağı qütbündən qalınlaşmış, bərkləşmiş müsariqəyə malik olan soxulcanvarı çıxıntının zirvəsi görünür Qalça bağırsaq doludur, genişlənmişdir, terminal nahiyənin müsariqəsində böyümüş bərk limfa düyünləri əllənir Köndələn çənbər bağırsaq boşalmış, yatmış vəziyyətdədir. Bu vəziyyətdə olunması məsləhətdir:

14. Yaşlı xəstə uzun illər ərzində qəbizlikdən əziyyət çəkir 3 gün əvvəl işlədici dərman qəbulundan sonra, qarında artan ağrılar, ürəkbulanma kimi şikayətlər meydana çıxmış, nəcis ifrazı olmamışdır. Baxış zamanı dəri örtükləri avazımış, bozumtul rəngdədir. Nəbzi aritmiki, 1 dəq – də 104 vurğu, A/T 90/60 mm.c.st, dili qurudur Qarın köplü, gərgin, palpasiya zamanı bütün nahiyələrdə ağrılıdır Bağırsaqların peristaltikası eşidilmir Sol qalça çuxuru nahiyəsində hərəkətsiz bərk infiltrat əllənir Anal sfinkter atonik, düz bağırsağın ampulası isə boşdur. Qarın boşluğunun obzor rentgenoqrammasında nazik və yoğun bağırsaqlarda çoxsaylı maye səviyyələri aşkar edilmişdir. Xəstəyə dezintoksikasiya və mərkəzi hemodinamikanın normallaşması məqsədilə infuzion terapiya başlanmışdır. İnfuziyadan sonra aparılması vacibdir:

15. 71 yaşlı xəstə uzun illər ərzində qəbizlikdən əziyyət səkir 3 gün əvvəl işlədici dərman qəbulundan sonra, qarında artan ağrılar, ürəkbulanma kimi şikayətlər meydana çıxmış, nəcis ifrazı olmamışdır. Baxış zamanı dəri örtükləri avazımış, bozumtul rəngdədir. Nəbzi aritmiki, 1 dəq – də 104 vurğu, A/T 90/60 mm.c.st, dili qurudur Qarın köplü, gərgin, palpasiya zamanı bütün nahiyələrdə ağrılıdır Bağırsaqların peristaltikası eşidilmir Sol qalça çuxuru nahiyəsində hərəkətsiz bərk infiltrat əllənir Anal sfinkter atonik, düz bağırsağın ampulası isə boşdur. Qarın boşluğunun rentgenoqrammasında nazik və yoğun bağırsaqlarda çoxsaylı maye səviyyələri aşkar edilmişdir.

Xəstəyə laparotomiya icra olunmuşdur Təftiş zamanı qarın boşluğunda tərkibində fibrin ərpləri olan pis qoxulu bulanıq maye, nazik və xüsusən də yoğun bağırsaqlar kəskin genişlənmişdir, çoxsaylı subseroz hemorragiyalar vardır. S – vari bağırsağın aşağı 1/3 – də çanağın yan divarına fiksə olunmuş, 5x5 sm ölçüdə bərk infiltratın olması aşkar olunmuşdur Hazırkı göstərilən vəziyyətdə bağırsaq üzərində aparılan cərrahi əməliyyatın optimal həcmi necə olmalıdır?

16. Peritonit olan xəstələrdə sadalanan ağırlaşma daha çox təsadüf olunur:

17. Peritonit olan xəstələrin müalicəsində əsas tədbir:

18. Qarın boşluğunda istənilən boşluqlu orqanın deşilməsi nə ilə xarakterizə olunmur:

19. Peritonitin gedişinin ağırlığı nədən asılı deyil:

20. Peritoneal eksudatın əkilməsi zamanı hansı mikrofloranın inkişafı daha çox təsadüf olunur:

21. Peritonitin mənbəyini aradan qaldırandan sonra qarın boşluğunun yuyulması üçün mayenin optimal həcmi:

22. Peritonitli xəstələrdə infuzion terapiya zamanı dövran edən qan həcminin defisitinin dərəcəsi və onun dinamikasını ən dolğun əks etdirən hansı göstəricidir:

 

19. QARIN BOŞLUĞU CƏRRAHİYYƏSİ. BAĞIRSAQ KEÇMƏMƏZLİYİ.

 

 

1. Bağırsaq keçməzliyi yaradan faktor deyil:

2. Bağırsaq keçməzliyi yaradan faktor deyil:

3. Bağırsağın kəskin keçməzliyinin yaranmasına hansı anadangəlmə faktor aid deyil:

4. Kəskin bağırsaq keçməzliyi zamanı bağırsaqdaxili təzyiqin artması hansı hala gətirib çıxarmır:

5. Kəskin bağırsaq keçməzliyinin rentgenoloji əlaməti deyil:

6. Kəskin bağırsaq keçməməzliyi zamanı, sianotik, peristaltikasız, tonusunu itirmiş bağırsağın həyat qabiliyyətini müəyyən etmək üçün aşağıdakı üsullara əl atılır:

7. S-vari bağırsağın burulması zamanı aparılan cərrahi müdaxilə aşağıda göstərilən cərrahi əməliyyat fəndlərinin hansı ilə yekunlaşa bilməz:

8. S-vari bağırsağın burulmasının müasir cərrahi müalicəsində hansı üsul istifadə olunmur:

9. Bu xəstəliklərin hansında su-elektrolit və zülal mübadiləsi daha çox pozulur:

10. Yüksək nazik bağırsaq keçməzliyi zamanı kompleks müalicə tədbirlərini başlamaq lazımdır:

11. Əməliyyat vaxtı, əgər nazik bağırsaqda nekrozlaşmış ilgək aşkar olunsa, gətirici ilgək görünən nekrozlaşmış sərhəddən hansı məsafədə rezeksiya edilməlidir:

12. Metilen göyünün bağırsaqlarda hərəkət surəti təşkil edir:

13. Bağırsaqlar arasında düyünlənmə daha çox rast gəlinir:

14. Bağırsaq keçməməzliyinin ən ağır kliniki forması sayılır:

15. İnvaginatın anal kanaldan bağırsağın nekrozu ilə sallanması zamanı göstərişdir:

16. Keçməməzliklə ağırlaşmış “S-ə” bənzər bağırsağın xərçəngi zamanı məqsədəuyğun əməliyyat:

17. Reflektor paralitik bağırsaq keçməməzliyinin səbəbi ola bilər:

18. 71 yaşlı xəstə uzun illər ərzində qəbizlikdən əziyyət səkir 3 gün əvvəl işlədici dərman qəbulundan sonra, qarında artan ağrılar, ürəkbulanma kimi şikayətlər meydana çıxmış, nəcis ifrazı olmamışdır. Baxış zamanı dəri örtükləri avazımış, bozumtul rəngdədir. Nəbzi aritmiki, 1 dəq – də 104 vurğu, A/T 90/60 mm.c.st, dili qurudur Qarın köplü, gərgin, palpasiya zamanı bütün nahiyələrdə ağrılıdır Bağırsaqların peristaltikası eşidilmir. Sol qalça çuxuru nahiyəsində hərəkətsiz bərk infiltrat əllənir Anal sfinkter atonik, düz bağırsağın ampulası isə boşdur. Qarın boşluğunun rentgenoqrammasında nazik və yoğun bağırsaqlarda çoxsaylı maye səviyyələri aşkar edilmişdir.

Bu hal zamanı xəstəliyin inkişafında mühüm əhəmiyyət kəsb edəni:

19. Kəskin bağırsaq keçməməzliyi zamanı hipovolemiya aşağıdakıların biri səbəbindən inkişaf edir:

20. 71 yaşlı xəstə uzun illər ərzində qəbizlikdən əziyyət səkir 3 gün əvvəl işlədici dərman qəbulundan sonra, qarında artan ağrılar, ürəkbulanma kimi şikayətlər meydana çıxmış, nəcis ifrazı olmamışdır. Baxış zamanı dəri örtükləri avazımış, bozumtul rəngdədir. Nəbzi aritmiki, 1 dəq – də 104 vurğu, A/T 90/60 mm.c.st, dili qurudur Qarın köplü, gərgin, palpasiya zamanı bütün nahiyələrdə ağrılıdır Bağırsaqların peristaltikası eşidilmir Sol qalça çuxuru nahiyəsində hərəkətsiz bərk infiltrat əllənir Anal sfinkter atonik, düz bağırsağın ampulası isə boşdur Qarın boşluğunun obzor rentgenoqrammasında nazik və yoğun bağırsaqlarda çoxsaylı maye səviyyələri aşkar edilmişdir.

Böyük ehtimalla bu xəstədə:

 

20. QARIN BOŞLUĞU CƏRRAHİYYƏSİ. PANKREATİT.

 

 

1. Kəskin pankreatitin səbəbi deyil.

2. Kəskin pankreatit zamanı göstərilən hansı ağırlaşma mümkün deyil:

3. Proteaz inhibitorları aşağıdakı xüsusiyyətə malikdirlər:

4. Xəstənin pankreatogen şokdan çıxararkən göstərilən hansı tədbiri aparmaq lazım deyil:

5. Kəskin pankreatitin nəticəsində hansı xəstəlik baş verə bilməz:

6. Kəskin pankreatit zamanı aktivləşmiş pankreatik fermentlərin miqdarı daha çox təşkil edir:

7. Qadınlarda kəskin pankreatitə daha çox səbəb ola bilər:

8. Sidikdə amilazanın miqdarı hansı rəqəmdən çox olarsa, patoloji sayılır:

9. Piyli pankreanekrozun gedişi xarakterik deyil:

10. Kəskin pankreatit zamanı təxirəsalınmaz müalicə kompleksi təmin etməlidir:

11. Kişilərdə kəskin pankreatitə daha çox səbəb ola bilər:

12. Kəskin pankreatit zamanı toksemiyanın inkişafı nə ilə əlaqədar deyil:

13. Mədəaltı vəzin sistinin müalicəsi zamanı sistoqastrostomiya qoyulur. Bu əməliyyatdan sonra tez-tez hansı ağırlaşma baş verir:

14. Mədəaltı vəzin anadangəlmə sisti zamanı daha yaxşı müalicə metodu budur:

15. Mədəaltı vəzin sistin müalicəsi zamanı mədə-bağırsaq traktı ilə anastomozun qoyulması praktikası tez-tez tətbiq edilir. Bunlardan daha yaxşısı hansı sayılır:

16. Mədəaltı vəzin xərçəngi zamanı assitin baş verməsi asılı deyil:

17. Mədəaltı vəzin xərçəngi olan xəstələrdə pankreas axarının şişlə obtürasiyası olduqda nə baş vermir:

18. Hemoragik pankreatitin xarakterik simptomu deyil:

19. Xəstə klinikaya bir neçə dəfə qan laxtalı qusmalarla daxil olmuşdur. Xora anamnezini inkar edir. Anamnezində pankreatit vardır. Qanaxmanın ən çox ehtimal olunan səbəbi:

20. Mədəaltı vəzin xarici fistulasının formalaşması zamanı göstərişdir:

21. Kəskin pankreatitdə xəstəliyin ilkin mərhələsində əsas intoksikasiya mənbəyi:

22. Kəskin pankreatitin ilkin mərhələsində hemodinamik pozğunluqlar əlaqədardır:

23. Kəskin pankreatit zamanı bu preparatlar ağrı sindromunu aradan qaldırmır.

24. Mədəaltı vəzin yaralanması var. Virsunq axarı zədələnməyib, bu zaman icra olunan əməliyyat.

25. Mədəaltı vəzin yaralanmasında onun rezeksiyasına göstərişdir.

26. Kəskin pankreatit zamanı mədəaltı vəzin abdominizasiyası nəyə şərait yaratmır:

27. Xroniki pankreatitin daha çox təsadüf olunan səbəbidir:

28. Reaktiv ödemli pankreditlə ağırlaşmış kəskin obturasion daşlı xolesistitdə cərrahi əməliyyatın həcmi necə olmalıdır?

29. Kəskin pankreatitdə erkən cərrahi əməliyyata əsas göstərişləri göstərin:

30. Aşağıdakı patoloji hallardan hansı ilə əlaqədar olunacaq cərrahi əməliyyatın icrası mədəaltı vəzdə olan kəskin əlamətlərin sönməsi və ya ləğv olmasına qədər yubatmaq olmaz:

31. Aşağıdakı patoloji hallardan hansı ilə əlaqədar olunacaq cərrahi əməliyyatın icrası mədəaltı vəzdə olan kəskin əlamətlərin sönməsi və ya ləğv olmasına qədər yubatmaq olmaz:

32. Aşağıdakı patoloji hallardan hansı ilə əlaqədar olunacaq cərrahi əməliyyatın icrası mədəaltı vəzdə olan kəskin əlamətlərin sönməsi və ya ləğv olmasına qədər yubatmaq olmaz:

33. Aşağıdakı patoloji hallardan hansı ilə əlaqədar olunacaq cərrahi əməliyyatın icrası mədəaltı vəzdə olan kəskin əlamətlərin sönməsi və ya ləğv olmasına qədər yubatmaq olmaz:

34. Aşağıdakı patoloji hallardan hansı ilə əlaqədar olunacaq cərrahi əməliyyatın icrası mədəaltı vəzdə olan kəskin əlamətlərin sönməsi və ya ləğv olmasına qədər yubatmaq olmaz:

35. İrinli-nekrotik parapankreatitlə ağırlaşmış kəskin pankreatitlə xəstələrin cərrahi müalicəsinin optimal variantını seçin:

36. Kəskin pankreatitin hansı erkən yerli irinli-iltihabı ağırlaşması nadir hallarda inkişaf edir?

37. Mədəaltı vəzin sistlərinin hansı ağırlaşmaları təcili cərrahi əməliyyatın aparılmasını tələb edir?

38. Xarici pankreatogen fistulanın yekun diaqnostikasında hansı müayinə daha sadə və asan yerinə yetiriləndir?

39. Mədəaltı vəzin hansı xəstəliyi hər şeydən əvvəl portal hipertenziyanın qara ciyərdən xaric formasının yaranmasına gətirib çıxarır

40. Adekvat konservativ terapiyanın aparılması fonunda kəskin pankreatitli xəstədə peritonit əlamətləri meydana çıxarsa müalicə taktikası necə olmalıdır?

41. Xəstənin 44 yaşı var, xəstələndikdən 10 saat sonra, qarının yuxarı yarısında güclü qurşaqvari ağrılardan, mədə bulanması, çoxsaylı qusmalardan, köpdən şikayətlərlə daxil oldu. Xəstənin deməsinə görə daxil olmazdan əvvəl kəskin qida qəbul edib. Vəziyyəti ağırdır. Dəri və selikli qişaları, solğundur, qurudur. Üzü hiperemiyalıdır. Nəbzi 1 dəq.100 vurğu, ritmikdir. A/T – 100/60 mm c.süt. Dili quru təhər, ərplidir. Qarnı nisbi köpdür, yumşaqdır, epiqastral nahiyədə ağrılıdır. Peritonun qıcıqlanma simptomu nəzərə çarpacaq deyil. Bağırsağın peristaltikası zəifdir. Öd kisəsi əllənmir. Rektal müayinə zamanı ampula genişlənməyib, boşdur. Qarın boşluğunun ümumi rentgenoqrafiyasında çənbər bağırsaqda qaz aşkar edilir.

Mümkün ilkin diaqnozu göstərin:

42. Laparoskopiya zamanı müəyyən olunan aşağıda göstərilən əlamətlərdən biri pankretitin ödemli formasına xas deyil:

 

21. QARACİYƏR CƏRRAHİYYƏSİ.

 

 

1. Xolesistektomiyadan sonra qaraciyər altı nahiyənin tamponadasını aparmaq göstərişdir:

2. Magistral öd yollarının zədələnməsinin bilavasitə səbəbi deyil:

3. Hepatikoxoledoxun nəzərdən qaçan zədələnməsi olduqda əməliyyatdan sonrakı dövrdə hansı fəsadlaşma rast gəlinmir.

4. Qaraciyərdən kənar öd axarlarının zədələnmələrini hansı yolla aradan qaldırmaq mümkün deyil.

5. Xolangit üçün xarakterik deyil:

6. Xoledoxolitiaz olan xəstələrdə aşağıdakı ağırlaşma olmur:

7. Qaraciyər sirrozunun gecikmiş mərhələsi xarakterizə olunmur:

8. Qaraciyərxarici portal hipertenziya zamanı hansı halın mövcudluğu cərrahi müdaxiləyə göstəriş deyil:

9. Qaraciyərxarici portal hipertenziyanın daimi simptomu budur:

10. Öd kisəsi hidropsu inkişaf edir:

11. Kəskin xolesistitlə əlaqədar aparılan cərrahi əməliyyat zamanı sərbəst öd qarışıqlı maye, hepatoduodenal bağa və öd kisəsinin boynuna hopmuş öd aşkar edilmişdir. Bu dəyişikliklərin səbəbi:

12. Aşağıda göstərilən hallarda öd kisəsinin qalan hissəsinin selikli qişasının elektrokoaqulyasiya olunmaqla hissəvi çıxarılması göstərişdir:

13. Aşağıda göstərilən halda qaraciyərin kənarı rezeksiyası aparılır.

14. Birincili sklerozlaşan xolangit aşağıda göstərilən səbəblə əlaqəlidir:

15. Öd yollarının erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə baş verən təzə zədələnmələrinə aşağıdaki müayyinə nəticəsində diaqnoz qoyulur:

16. Öd yollarının kəsilməsi erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə aşağıdaki əlamətlərlə təzahür edir:

17. Qaraciyərdən xaric öd yollarının bağlanması erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə aşağıdaki əlamətlərlə təzahür edir:

18. Öd yollarının uzun müddətli karkas drenləşdirilməsi üçün tətbiq olunur:

19. Hepatikoyeyunoanostomoz formalaşdırılarkən Ru üsulu ilə kənarlaşdırılmış nazik bağırsaq ilgəyinin uzunluğu olmalıdır:

20. Öd yollarının bir momentli ikili drenləşdirilməsinə göstərişdir:

21. Sarılıq zamanı protrombin müddətinin uzanmasını K vitamini preparatlarının təyini ilə korreksiya etmək mümkün olmur. Bu böyük ehtimalla sübut edir ki:

22. Fasiləli sarılığı izah etmək olar:

23. Xarici öd fistulası olan xəstələrdə öd yollarının vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin daha sadə üsulunu göstərin.

24. Xolangitin inkişaf etməsinin əsas səbəbi hesab olunur:

25. Sarılığın səbəbini aydınlaşdırmaq üçün bu müayinənin əhəmiyyəti yoxdur.

26. Mirizzi sindromunun mexaniki sarılığın səbəbi kimi ilk dəfə 1948-ci ildə yazılmışdır. Hansı növbəti təsdiqatlar inandırıcıdır?

27. Öd yollarının strukturasında bərpaedici əməliyyatlara növbəti müdaxilələr aiddir:

28. Hepatikoxoledoxun strikturaları və təzə zədələnmələri zamanı biliobiliar anastomozun formalaşdırılması üçün vacib şəraiti deyin:

29. Qara ciyərin normal sekretor təzyiqi hesab olunur:

30. Qaraciyərin polikistozunun müalicəsində istifadə edilir:

31. Qaraciyərin qidatoz exinokokkozu zamanı aparılan hansı minimal həcmli əməliyyat radikal hesab edilir?

32. 26 yaşlı xəstə qarında baş verən qəfləti ağrılardan sonra daxili qanaxma əlamətlərinin inkişafı ilə əlaqədar 2 saat sonra əməliyyat olunur. Təftiş zamanı qaraciyər kapsulasının 2-3cü seqmentin diafraqma səthində 8x6 sm ölçülü qırmızımtıl-göy rəngli törəmənin üzərində partlaması , davam edən qanaxma və qarın boşluğunda 1.5 litr qan aşkar olundu. Qaraciyər hemangiomasının spontan partlaması diaqnozu qoyuldu. Yaraya təzyiqlə qanaxma dayandırıldı. Qanın reinfuziyasından sonra aparılmalıdır:

33. Sakitlik zamanı portal təzyiqin normal diapazonu:

34. Karsinoidin qaraciyərə metastazı daha çox şişin birincili olaraq hansı orqanda lokalizasiyası zamanı baş verir?

 

22. QARIN BOŞLUĞUNUN TRAVMALARI.

 

 

1. Qarın boşluğu orqanlarının travması zamanı ən optimal cərrahı kəsiyi seçin:

2. 30 yaşında qadın gecə vaxtı, küçədə tapılmışdır və huşsuz vəziyyətdə cərrahi klinikaya çatdırılmışdır. Vəziyyəti ağırdır: AT=80/20 mm c.st., nəbzi-128v/dəg., dərisi avazıyıb, qanın xüsusi çəkisi Van-Slayka metodu ilə -1, 044-dür. Ağrı qıcıqlandırıcılarına və göz bəbəklərinin işığa reaksiyası yerindədir. Üzdə cızıqlar və qansızmalar var. Tənəffüsün sayı 1 dəqiqədə 24-dür. Döş qəfəsinin sağ tərəfdə perkutor səs timpanikdir. Sağ tərəfdən nəfəs küyü zəifləyib. Döş qəfəsi və qarın üzərində cızıqlar və qansızmalar var. Lumbal punksiya zamanı likvorun təzyiqi 230mm c.s., likvorun şəffaflığı və rəngi dəyişməyib, likvor yollarının keçiriciliyi sınağı müsbətdir. Laparosentez zamanı 10 ml qan alınıb. Laporosentezin nəticəsinə əsasən cərrah hansı müalicə taktikasını seçməlidir?

3. 30 yaşında qadın gecə vaxtı, küçədə tapılmışdır və huşsuz vəziyyətdə cərrahi klinikaya çatdırılmışdır. Vəziyyəti ağırdır: AT=80/20 mm c.st., nəbzi-128v/dəg., dərisi avazıyıb, qanın xüsusi çəkisi Van-Slayka metodu ilə -1, 044-dür. Ağrı qıcıqlandırıcılarına və göz bəbəklərinin işığa reaksiyası yerindədir. Üzdə cızıqlar və qansızmalar var. Tənəffüsün sayı 1 dəqiqədə 24-dür. Döş qəfəsinin sağ tərəfdə perkutor səs timpanikdir. Sağ tərəfdən nəfəs küyü zəifləyib. Döş qəfəsi və qarın üzərində cızıqlar və qansızmalar var. Lumbal punksiya zamanı likvorun təzyiqi 230mm c.s., likvorun şəffaflığı və rəngi dəyişməyib, likvor yollarının keçiriciliyi sınağı müsbətdir. Laparosentez zamanı 10 ml qan alınıb. Laporatomiya zamanı VIII qabırğanın sınığı nəticəsində dalağın diafraqmal səthinin 2sm cırılmasında hansı əməliyyat göstərişdir.

4. 23 yaşında kişi naməlum şəxslərin hücumundan 40-50 dəq. sonra xəstəxanaya gətirilmişdir. Vəziyyəti ağırdır. Huşu aydındır. AT -90/60 mm c. süt. , nəbzi 1 dəqiqədə 120 vurğudur. Baxış zamanı döş qəfəsi və qarında 5 ədəd deşilmiş-kəsilmiş bıçaq yarası, bədənin, qarın nahiyəsinin, çanağın və ətrafların çoxsaylı sıyrıntı və əzikləri aşkar edildi. Döş qəfəsinin 2 yarası sağ orta-körpücük xətt üzrə ikinci qabırğaarası səviyyədə yerləşir. Yaralar hava sorur. Üç yara qarında yerləşir: biri epiqastral nahiyədə, digərləri sol qalça nahiyəsindədir. Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasında ürək və divararalığı kölgəsinin 1,5-2 sm sola yerdəyişməsi , plevra boşluğunda maye və hava olması əlamətləri vardır. Laparosentez planlaşdırılır.

Bu halda qarnın daxili orqanlarının zədələnməsinin diaqnostikası üçün laparosentez aparılması düzgündürmü?

5. 23 yaşında kişi naməlum şəxslərin hücumundan 40-50 dəq. sonra xəstəxanaya gətirilmişdir. Vəziyyəti ağırdır. Huşu aydındır. AT -90/60 mm c. süt. , nəbzi 1 dəqiqədə 120 vurğudur. Baxış zamanı döş qəfəsi və qarında 5 ədəd deşilmiş-kəsilmiş bıçaq yarası, bədənin, qarın nahiyəsinin, çanağın və ətrafların çoxsaylı sıyrıntı və əzikləri aşkar edildi. Döş qəfəsinin 2 yarası sağ orta-körpücük xətt üzrə ikinci qabırğaarası səviyyədə yerləşir. Yaralar hava sorur. Üç yara qarında yerləşir: biri epiqastral nahiyədə, digərləri sol qalça nahiyəsindədir. Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasında ürək və divararalığı kölgəsinin 1,5-2 sm sola yerdəyişməsi , plevra boşluğunda maye və hava olması əlamətləri vardır. Qarın boşluğunun yuyulması ilə laparosentez aparıldı: yuyuntu sularında qan qarışığı alındı və laparotomiya icra olundu.

Qarnın qapalı travması nəticəsində əmələ gəlmiş 12 b. bağırsaq nahiyəsindəki peritonarxası hematomaya görə cərrahi taktika necə olmalıdır?

6. 29 yaşlı kişi konflikt zamanı üç nəfər tərəfindən döyülmüşdür. O, başını və qarnını qoruyarkən ayaqları ilə onu vurdrqları üçün çoxsaylı əziklərlə 40 dəqiqədən sonra xəstəxanaya gətirilmişdir. Ümumi vəziyyəti ağırdır. Huşu aydındır. Döş qəfəsinin sağ yarısında, qarnın yan nahiyələrində və bel nahiyəsinin sağ tərəfində olan ağrılardan, tənəffüsün çətinləşməsindən şikayyət edir. Nəbzi 1 dəqiqədə 100 vurğu, AT-110/60 mm c. süt. Ön-yan qabırğa klapanının əmələ gəlməsi ilə sağ tərəfli 3-5-ci qabırğaların sınığı var. Qarnın sağ yan nahiyələrində ağrı və əzələ gərginliyi vardır. Sağ tərəfli qapalı pnevmotoraks. Sidikdə patoloji qarışıqlar yoxdur. Körpücükaltl vena kateterizasiya olunub, plevra boşluğu drenləşdirilib, infuzion müalicə başlanıb. Giriş narkozu, süni tənəffüs aparatına qoşulub. Laparosentez: qarın boşluğunda patoloji möhtəviyyat yoxdur, yuyuntu suları təmizdir. Laparotomiya zananı peritondaxili boşluqlu parenximatoz orqanlarda zədələnmə aşkar edilmədi. Kor bağırsağı və hissəvi qalxan çənbər bağırsağı arxadan ayıran sağtərəfli peritonarxası hematoma var. Hematoma artmır. Sağ böyrək hematomadan kənar dəqiq təyin edilir. Peritonarxası hematomaya münasibətdə cərrahi taktika necədir?

7. 29 yaşlı kişi konflikt zamanı üç nəfər tərəfindən döyülmüşdür. O, başını və qarnını qoruyarkən ayaqları ilə onu vurduqları üçün çoxsaylı əziklərlə 40 dəqiqədən sonra xəstəxanaya gətirilmişdir. Ümumi vəziyyəti ağırdır. Huşu aydındır. Döş qəfəsinin sağ yarısında, qarnın yan nahiyələrində və bel nahiyəsinin sağ tərəfində olan ağrılardan, tənəffüsün çətinləşməsindən şikayət edir. Nəbzi 1 dəqiqədə 100 vurğu, AT-110/60 mm c. süt. Ön-yan qabırğa klapanının əmələ gəlməsi ilə sağ tərəfli 3-5-ci qabırğaların sınığı var. Qarnın sağ yan nahiyələrində ağrı və əzələ gərginliyi vardır. Sağ tərəfli qapalı pnevmotoraks. Sidikdə patoloji qarışıqlar yoxdur. Körpücükaltı vena kateterizasiya olunub, plevra boşluğu drenləşdirilib, infuzion müalicə başlanıb. Giriş narkozu, süni tənəffüs aparatına qoşulub. Laparosentez: qarın boşluğunda patoloji möhtəviyyat yoxdur, yuyuntu suları təmizdir. Laparotomiya zamanı peritondaxili boşluqlu parenximatoz orqanlarda zədələnmə aşkar edilmədi. Kor bağırsağı və hissəvi qalxan çənbər bağırsağı arxadan ayıran sağtərəfli peritonarxası hematoma var. Hematoma artmır. Sağ böyrək hematomadan kənar dəqiq təyin edilir. Qalxan çənbər bağırsağı mobilizə edərək hematomanın təftişi və bel nahiyəsindən drenləşdirilməsi icra olundu. Əməliyyatdan 2 sutka sonra əmələ gəlmiş intoksikasiya və peritonun qıcıqlanma simptomuna görə relaparotomiya icra olunmuşdur. Qarın boşluğunda bir qədər seroz-hemorragik maye var. Mezoqastral nahiyədə sağda hematoma boz-hemorragik rəng almışdır. Kor bağırsaq və qalxan çənbər bağırsağın periton örtüyü şişkindir və üzərində fibrin ərpləri var. Hematomanı açarkən və kor bağırsağı mobilizə edərkən onun arxa divarında boz rəngli 4 x 8 sm ölçüdə qalxan çənbər bağırsağın başlanğıcına yayılan sahə vardır ki, bu bağırsaq divarının əzilməsi kimi qiymətləndirildi. Köhnə hematoma zonasında peritonarxası toxuma infiltratlaşıb. Bağırsaq çöpü iyli ifrazat vardır. Bağırsaq deşilməsi təyin edilmir. Cərrahi taktikanın rasional variantını seçin:

8. Arxa tərəfə hərəkət edən yük avtomobili ilə divar arasında sıxılan 28 yaşında pasient, hadisədən 45 dəq. sonra klinikaya çatdırılılır (istehsalat travması). Daxil olarkən vəziyyəti ağırdır. Huşu aydındır. Sianoz və sınıq qabırğalar nahiyəsində –döş qəfəsinin rotasiyası ilə əlaqədar tənəffüsün çətinləşməsi qeyd edilir. A/T-80-40 mm c. s PS 120 v/dəq. Müayinə zamanı parasternal xətt üzrə (sağda 5-ci-10-cu: solda 7-ci-8-ci) qabırğaların ikitərəfli çoxsaylı sınıqları sağtərəfli hemopnevmotoroks (sağ plevral boşluğa qoyulan drenajdan 500 ml laxtalanmayan qan alınıb), hemoperitoneum (laparosintez zamanı qan vardır), makrohematuriya vardır. Cərrahi taktikanın adekvat variantını seçin.

9. Davada qarın nahiyəsinə bıçaq yarası aldıqdan 30 dəq. sonra 26 yaşında xəstə klinikaya gətirilir. Hadisə yerində və yolda infuzion terapiya aparılmayıb. Daxil olarkən vəziyyəti həddən artıq ağırdır. Avazıyıb, nəbzi sapvaridir. A/T-60/40mm c. s. Göbəkdən 4sm aşağı orta xətdən sağda 2, 5 x 0, 8 sm ölçüdə kəsilmiş-deşilmiş yara qeyd edilir. Təftişdə yaranın dəlib-keçən olduğu aşkar olunub. Qarın boşluğunda xeyli miqdarda qan vardır. Qanaxmanın mənbəyinin kəsilmiş arteriyanın olması güman edilir. İki magistral vena kateterizasiya olunub. İntensiv infuzion-transfuzion terapiya başlanılıb. Daxil olarkən xəstənin ümumi vəziyyətinin ağırlığını və yaralanmasının xarakterini nəzərə alaraq cərrahi taktikanın rasional variantını seçin:

10. 24 yaşlı kişiyə qarının küt travmasından 5 saat sonra diaqnostik laparotomiya aparıldı. Qaraciyərin sağ payının diafraqma səthində visseral səthə keçən 12x15 sm ölçülü gərginləşmiş subkapsulyar hematoma aşkarlandı Qarın boşluğunda başqa zədə və qan yoxdur. Belə aşkarlanma tələb edir:

11. 30 yaşlı xəstədə qaraciyərin sol payının kəsilib deşilmiş yarasının tikilməsindən 5 gün sonra qəflətən sağ qabırğaaltı nahiyədə belə irradiasiya edən ağrı, ürək bulanma baş verir, bir dəfə qanlı qusuntu olmuş, 2 saat sonra melena qeyd edilir AT 100/60 mm c. st enir

Daha çox ehtimal olunan mədə-bağırsaq qanaxmasına aiddir:

12. 20 yaşlı kişi, qarnında və belində ağrılar şikayəti ilə xəstəxanaya müraciət etmişdir. Deməsinə görə, dünən axşam alkoqol sərxoşluğu vəziyyətində olarkən, dəqiqliklə xatırlamadığı əlbəyaxa münaqişədə olmuşdur. Səhər yuxudan ayılan zaman ağrıların olmasını hiss etmişdir. Ürəkbulanma yoxdur. Nəcis ifrazı dünən səhər olmuşdur. Ondan sonra sidik ifrazı olmamışdır. Baxış zamanı: üzdə qançırlar və bel nahiyəsində geniş sahədə sıyrıntı vardır. Nəbz 1 dəqiqədə 96 vurur, A/T – 120/80 mm.c.st. Dili nəm, ərplidir. Qarnı simmetrik, yumşaq, aşağı nahiyələrdə ağrılıdır və həmin nahiyələrdə Şotkin – Blümberq simptomu zəif müsbətdir. Xəstə horizontal vəziyyətdə uzanan zaman qarında ağrıların artmasını qeyd edir. Bel nəhiyyəsində palpasiya ağrılıdır. Qarın boşluğunun maye yığılması mümkün olan yerlərində aydın perkutor küt səs eşidilmir. Rektal müayinə zamanı düz bağırsağın ön divarının sallanması və ağrılı olması aşkar edilmişdir. Qanın analizində gənc ağ qan hüceyrələrinin olması ilə, zəif leykositoz müşahidə olunmuşdur Sərbəst sidik ifrazı mümkün olmadığı üçün, sidik kisəsi kateterizasiya olunmuş, 950 ml ət yuyuntusu rəngli sidik alınmışdır. Sidiyin müayinəsində çoxlu sayda eritrositlərin və zülalın miqdarının yüksək olması – 12% aşkar edilmişdir.

Əldə olan məlumatlar böyük ehtimalla deməyə imkan verir ki, xəstədə:

13. 20 yaşlı kişi, qarnında və belində ağrılar şikayəti ilə xəstəxanaya müraciət etmişdir. Deməsinə görə, dünən axşam alkoqol sərxoşluğu vəziyyətində olarkən, dəqiqliklə xatırlamadığı əlbəyaxa münaqişədə olmuşdur. Səhər yuxudan ayılan zaman ağrıların olmasını hiss etmişdir. Ürəkbulanma yoxdur. Nəcis ifrazı dünən səhər olmuşdur. Ondan sonra sidik ifrazı olmamışdır. Baxış zamanı: üzdə qançırlar və bel nahiyəsində geniş sahədə sıyrıntı vardır. Nəbz 1 dəqiqədə 96 vurur, A/T – 120/80 mm.c.st. Dili nəm, ərplidir. Qarnı simmetrik, yumşaq, aşağı nahiyələrdə ağrılıdır və həmin nahiyələrdə Şotkin – Blümberq simptomu zəif müsbətdir. Xəstə horizontal vəziyyətdə uzanan zaman qarında ağrıların artmasını qeyd edir. Bel nəhiyyəsində palpasiya ağrılıdır. Qarın boşluğunun maye yığılması mümkün olan yerlərində aydın perkutor küt səs eşidilmir. Rektal müayinə zamanı düz bağırsağın ön divarının sallanması və ağrılı olması aşkar edilmişdir. Qanın analizində gənc ağ qan hüceyrələrinin olması ilə, zəif leykositoz müşahidə olunmuşdur Sərbəst sidik ifrazı mümkün olmadığı üçün, sidik kisəsi kateterizasiya olunmuş, 950 ml ət yuyuntusu rəngli sidik alınmışdır. Sidiyin müayinəsində çoxlu sayda eritrositlərin və zülalın miqdarının yüksək olması – 12% aşkar edilmişdir.

Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün lazımdır:

14. 20 yaşlı kişi, qarnında və belində ağrılar şikayəti ilə xəstəxanaya müraciət etmişdir. Deməsinə görə, dünən axşam alkoqol sərxoşluğu vəziyyətində olarkən, dəqiqliklə xatırlamadığı əlbayaxa münaqişədə olmuşdur Səhər yuxudan ayılan zaman ağrıların olmasını hiss etmişdir. Ürəkbulanma yoxdur Nəcis ifrazı dünən səhər olmuşdur Ondan sonra sidik ifrazı olmamışdır. Baxış zamanı: üzdə qançırlar və bel nahiyəsində geniş sahədə sıyrıntı vardır Nəbz 1 dəq- də 96 vurğu, A/T – 120/80 mm.c.st Dili nəm, ərplidir. Qarnı simmetrik, yumşaq, aşağı nahiyələrdə ağrılıdır və həmin nahiyələrdə Şetkin – Blümberq simptomu zəif müsbətdir. Xəstə horizontal vəziyyətdə uzanan zaman qarında ağrıların artmasını qeyd edir. Bel nəhiyyəsində palpasiya ağrılıdır Qarın boşluğunun maye yığılması mümkün olan yerlərində aydın perkutor küt səs eşidilmir Rektal müayinə zamanı düz bağırsağın ön divarının sallanması və ağrılı olması aşkar edilmişdir. Qanın analizində gənc ağ qan hüceyrələrinin olması ilə, zəif leykositoz müşahidə olunmuşdur Sərbəst sidik ifrazı mümkün olmadığı üçün, sidik kisəsi kateterizasiya olunmuş, 950 ml ət yuyuntusu rəngli sidik alınmışdır. Sidiyin müayinəsində çoxlu sayda eritrositlərin və zülalın miqdarının yüksək olması – 12% aşkar edilmişdir.

Əsas müalicə tədbiri:

15. İrinli boşluğa açılan tam formalaşmamış yoğun bağırsaq fistulasının müalicə taktikasına daxil deyil:

16. Badda-Hiari sindromu bu yaşlarda daha çox müşahidə olunur:

17. Nazo-qastro-intestinal intubasiyası hansı halla müşayiət olunmur:

18. Qanlı ishal hansı hallarda baş vermir:

19. Karsinoid şişin ən çox lokalizasiya olunduğu yer:

20. Mədə-bağırsaq yolunun yuxarı hissələrinin kəskin xoralarında ən çox rast gələn fəsadlar:

21. Qanitirmənin ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsi üçün aşağıda göstərilən laborator testlərdən birinə üstünlük verilir:

22. Yüngül dərəcəli dempinq sindromun kliniki əlamətlərinə aid deyil:

23. Yüksək dodaqvarı fistulaların konservativ müalicəsinin müddət həddi:

 

23. TRAVMATOLOGIYA VƏ ORTOPEDiYA.

 

 

1. Bazu sümüyünün diafizinin sınığı ilə olan xəstənin transportirovkası zamanı tətbiq olunması daha rasionaldır:

2. Dirsək oynağı sümüklərinin sınığı olan xəstənin transportirovkası zamanı vacibdir:

3. Said sümüklərinin distal ucunun daha çox rast gələn sınıqlarına aiddir:

4. Mil sümüyünün tipik yerdən sınığı zamanı zədələnə bilər:

5. Mil sümüyünün tipik yerdən sınığı zamanı immobilizasiya kimi istifadə edilir:

6. “Bağların gərilməsi“ anlayışına aiddir:

7. Bud sümüyünün başının aseptik nekrozunun inkişafına səbəb olur:

8. Ağır somatik, yanaşı xəstəlikləri olan xəstənin bud sümüyünün başının sınığı zamanı həkimin hansı taktikası düzgün deyil:

9. Bud sümüyü diafizinin sınığının əsas bitişmə səbəbi:

10. Pəncə barmaqlarının falanqasının sınığına şübhələnməyə əsas verir:

11. Çanaq sümüklərinin sınıqları zamanı daha çox zədələnir:

12. Əzələ iltihabının klinikasına hansı simptom xas deyil:

13. Əzələ-vətər hissəsinin cırılması daha çox bu nahiyədə əmələ gəlir:

14. Vətərin sümük fraqmenti ilə qopması əsasən bu zədələnmə zamanı rast gəlinir:

15. Bazunun 2-başlı əzələsinin uzun başının qopması üçün xarakterik deyil:

16. Budun 4-başlı əzələsinin cırılması üçün xarakterik

17. Axill vətərinin tipik dərialtı cırılması üçün xarakterikdir:

18.Qarının düz əzələsinin zədələnməsi üçün xarakterikdir:

19. Fəqərələrin sınıqlarının rentgenodiaqnostikası əsaslanır:

20. Onurğanın boyun hissəsinin spondiloqrammasında fəqərələrin sayılması zamanı oriyentirdir:

21. Döş qəfəsinin rentgenoqrammasında qabırğaları sayan zaman hansı nöqtələr əsas götürülmür:

22. Baş beyinin zədələnməsinin əsas klinik forması hansıdır?

23. Subaraxnoidal qansızma sindromu özünü hansı simptomla biruzə vermir:

24. Baş beyinin silkələnməsi diaqnozu nəyə əsasən qoyulmur:

25. Sagital sinus nahiyəsinin açıq zədələnməsi olan zərərçəkənin transportirovkası həyata keçirilir:

26. Baldır sümüklərinin yerdəyişməsiz sınığı tələb edir:

27. İç topuğun sınığı zamanı baldırın yuxarı 1/3-nin rentgenoqrafiyası hansı sınığı aşkar etmək üçün edilir:

28. Topuqların repozitsiyasından sonra fiksasiya üçün göstərişdir:

29. Daban sümüyünün sınığının əlamətləridir:

30. Diafraqmanın cırılmasına şübhə olan zaman daha informativ üsul hesab edilir:

31. Sadalanan tədbirlərdən hansıları yaraların müalicəsində aseptikanın tələblərini əks etdirir

32. Sadalanan klinik-laborator əlamətlərdən hansıları travmatik şok üçün spesifikdir

33. 30 yaşında qadın gecə vaxtı, küçədə tapılmış və huşsuz vəziyyətdə cərrahi klinikaya gətirilmişdir. Vəziyyəti Ağır, AT=80/20 mm. c. s, Nəbzi-128v/dəg. Dəri avazıyıb, qanın xüsusi çəkisi Van-Slayka metodu ilə-1,044. Ağrı qıcıqlandırıcılarına və göz bəbəklərin işığa reaksiyası yerindədir. Üzdə cızıxlar və qansızmalar. Nəfəs alma tezliyi 1 dəqiqədə 24. Sağ tərəfdən-perkutor səs timpanik səslənir. Nəfəs küyü sağ tərəfdən zəifləyib. Döş qəfəsi və qarın üzərində cızmalar və qansızmalar var. Lyumbal funksiyada likvorun təzyiqi 230mm. su. s, likvorun şəffaflığı və rəngi dəyişməyib, likvor yollarının keçiriciliyi sınağı müsbətdir. Laporosentez zamanı 10 ml miqdarında qan alınıb. Travmanın hansı növünü qeyd etmək daha məqsədə uyğundur?

34. 30 yaşında qadın gecə vaxtı, küçədə tapılmış və huşsuz vəziyyətdə cərrahi klinikaya gətirilmişdir. Vəziyyəti Ağır, AT=80/20 mmcs, Nəbzi-128v/dəg. Dəri avazıyıb, qanın xüsusi çəkisi Van-Slayka metodu ilə-1, 044. Ağrı qıcıqlandırıcılarına və göz bəbəklərin işığa reaksiyası yerindədir. Üzdə cızıxlar və qansızmalar. Nəfəsalma tezliyi 1 dəqiqədə 24.Sağ tərəfdən-perkutor səs timpanik səslənir. Nəfəs küyü sağ tərəfdən zəifləyib. Döş qəfəsi və qarın üzərində cızmalar və qansızmalar var. Lyumbal funksiyada likvorun təzyiqi 230 mm c.s, likvorun şəffaflığı və rəngi dəyişməyib, likvor yollarının keçiriciliyi sınağı müsbətdir.Laporosentez zamanı 10 ml miqdarında qan alınıb

Diaqnozun sonunda travmaya orqanizmin ümumi reaksiyasını düzgün necə qiymətləndirmək olar

35. 30 yaşında qadın gecə vaxtı, küçədə tapılmış və huşsuz vəziyyətdə cərrahi klinikaya gətirilmişdir. Vəziyyəti Ağır, AT=80/20 mm c.s, Nəbzi-128v/dəg.Dəri avazıyıb, qanın xüsusi çəkisi Van-Slayka metodu ilə-1, 044.Ağrı qıcıqlandırıcılarına və göz bəbəklərin işığa reaksiyası yerindədir. . Üzdə cızıxlar və qansızmalar.Nəfəs alma tezliyi 1 dəqiqədə 24 Sağ tərəfdən-perkutor səs timpanik səslənir. Nəfəs küyü sağ tərəfdən zəifləyib.Döş qəfəsi və qarın üzərində cızmalar və qansızmalar var. Lyumbal funksiyada likvorun təzyiqi 230 mm.c.s, likvorun şəffaflığı və rəngi dəyişməyib, likvor yollarının keçiriciliyi sınağı müsbətdir. Laporosentez zamanı 10 ml miqdarında qan alınıb

Hansı müalicəvi tədbirləri təcili yardım maşınında icra etmək məqsədə uyğundur

36. Kişi, 49 yaşında , ağır travmadan ( tramvay altına düşüb ) -50 dəq. sonra cərrahi klinikaya çatdırılıb. Huşu eşitmənin səviyyəsində pozulub. AT hadisə yerində -75/40 mm. c. s. Nəbzi-120v/dəq. Çatdırılma zamanı AT-100/70 mm. c. s. Nəbzi-96v/dəq. (Çatdırılma müddətində infuzion terapiya aparılmışdı ). Sağ baldırda aşağı və orta 1/3 nahiyəsinin yumşaq toxumalarının əzilməsi ilə geniş yara; qamış və incik sümüklərinin iri qəlpəli sınıqları;diz oynağının və baldırın yuxarı 3/1 hissəsini əhatə edən dərini dərialtı toxuma ilə travmatik soyulması (soyulan dərinin və dərialtı toxumanın ümumi sahəsi 150 sm2 ). Soyulma sahəsində yumşaq toxumaların həyat qabiliyyəti itməyib. Budun orta 3/1 hissəsinə qoyulan jqut çıxarıldıqdan sonra baldır damarlarından qanaxma əmələ gəlmişdir. Qanaxma sıxıcıların qoyulması ilə dayandırılmışdır.

Növbətçi həkimin fikrincə bu travmatik şokdu. Bu fikir düzgündürmü və şok hansı dərəcəlidir?

37. Kişi, 49 yaşında , ağır travmadan ( tramvay altına düşüb ) -50 dəq. Sonra cərrahi klinikaya çatdırılıb. Huşu eşitmənin səviyyəsində pozulub. AT hadisə yerində -75/40 mm. c. s. Nəbzi-120v/dəq. Çatdırılma zamanı AT-100/70 mm. c. s. Nəbzi-96v/dəq. (Çatdırılma müddətində infuzion terapiya aparılmışdı ). Sağ baldırda aşağı və orta 1/3 nahiyəsinin yumşaq toxumalarının əzilməsi ilə geniş yara; qamış və incik sümüklərinin iri qəlpəli sınıqları;diz oynağının və baldırın yuxarı 3/1 hissəsini əhatə edən dərini dərialtı toxuma ilə travmatik soyulması (soyulan dərinin və dərialtı toxumanın ümumi sahəsi 150 sm2 ). Soyulma sahəsində yumşaq toxumaların həyat qabiliyyəti itməyib. Budun orta 3/1 hissəsinə qoyulan jqut çıxarıldıqdan sonra baldır damarlarından qanaxma əmələ gəlmişdir. Qanaxma sıxıcıların qoyulması ilə dayandırılmışdır.

Budun orta 3/1 hissəsinə qoyulan jqutla nə etmək lazımdır?

38. Yol nəqliyyat qəza yerindən xəsarət alan şəxs klinikaya çatdırılmışdır (qəza 2 saat öncə baş vermişdir). Zərər çəkən çevrilmiş və yanmış maşından çıxarılmışdır, kəskin oyanma halında, narahat, xərəkdə məcburi yarım oturaq vəziyyətdədir. Tənəffüsü səsli , fısıltılı, çətinləşmiş, tənəffüs hərəkətin tezliyi-dəqiqədə 42dir. Ağızı ilə havanı “ovlayır”. Tənəffüs aktında burun qanatları və köməkçi əzələlər iştirak edir. Üzü kəskin hislənmiş və şişkindir. Dodaqları xaricə çevrilmiş və ödemli, “balıq ağzına” bənzəyir. Üzdə olan şişə və ağızda olan qasnağa görə ağızı açıb selikli qişaya və udlağa baxmaq qeyri mümkündür. Burun yollarında olan tüklər ütülüb. Gövdəsi və yuxarı ətraflarda yanmış paltar hissələri, onların altında tünd qəhvəyi rəngdə qasnaqlar aşkar edilir

Kompleks tədbirlərdən hansı təxirə salınmaz yardımda birinci növbədə icra edilməlidir?

 

24. TERMİKİ ZƏDƏLƏNMƏLƏR (YANIQ VƏ DONVURMALAR).

 

 

1. Yanıq şoku zamanı qara ciyərin funksiyasında baş verən pozğunluqlara nə dəlalət edir?

2. Kimyəvi yanıqların dərinlik dərəcəsinə görə klassifikasiyası?

3. Yanıqlar zamanı antibiotikoterapiya aşağıdakı hallarda təyin olunur?

4. Yanmış ətrafların yaxud onların iri seqmentlərinin amputasiyasına mütləq göstəriş?

5. İri oynaqların dərin termiki zədələnmələrdən sonrakı ilk günlərdə müşahidə olunan kliniki əlamətləri?

6. III A dərəcəli yanıq zamanı mütləq zədələnmələr:

7. Yanıq zamanı zərərçəkənə göstərilən ilk yardım?

8. Yanıq şokuna bunlar xarakterikdir:

9. Kəskin yanıq intoksikasiyası üçün xarakterik əlamətlər:

10. Yanıq şoku zamanı asidozun korreksiyası məqsədilə xəstəyə köçürülməlidir:

11. Qısa qapanma zamanı vaxtı əmələ gələn yanıqların əsas simptomları bunlardır:

12. Yaralarda qrammənfi infeksiya tapılan vaxtı kəskin istifadə olunan preparatlar:

13. Yaralar nekrozdan təmizləndikdən sonra yaraya qoymaq lazımdır:

14. Kəskin yanıq infeksiyasının ilkin klinik əlamətləri bunlardır:

15. Kəllənin yumşaq toxumalarına sərbəst autodermoplastika əməliyyatına göstəriş:

16. Üzün, əllərin yanıqlarının açıq müalicəsində bu dərmanlara üstünlük vermək lazımdır:

17.Göy irin çöpləri ilə infeksiyalaşmış yanıq yaraların müalicəsində bunlardan istifadə etmək lazımdır:

18. Üzün dərin yanıqlarında autodermoplastika əməliyyatı aparılır:

19. Daha çox nəzərə çarpan bakterisid təsirə malikdir:

20. Yanıqların müalicəsində abakterial izolyatorlar nə məqsədlə işlədilir?

21. İşlədilən məhlullardan daha çox nəzərə çarpan bakterisid təsirə malik olanlar:

22. Yanıq xəstəliyi zamanı ən çox müşahidə olan ağırlaşmalar:

23. Termiki yanıqlar zamanı hansı hallarda ağrısızlaşdırma vacibdir:

24. Yanıq yaralarının autodermoplastikasına hazırolma göstəriciləri:

25. Dərin yanıqlar zamanı erkən nekroektomiyanı nə vaxt aparmaq olar:

26. Dermatomla aparılmış autodermoplastikanın üstün cəhətlərindən hansı doğru deyil:

27. Yanıq şokunun travmatik şokundan aşağıda göstərilən bütün fərqləri

doğrudur, tək birindən başqa:

28. Yanıq şoku əleyhinə aparılan terapiyanın başlıca tərkib hissəsi budur:

29. ”Gövdənin və yuxarı ətraflarının 34% (28%) təşkil edən yanıq, yanıq şoku” diaqnozu ilə şok vəziyyətində olan xəstə reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində 2 gün saxlanır. 36 saat müddətində xəstəyə venadaxili 3200 ml həcmində qlükoza-duz məhlulları, sintetik kolloidlər və qan preparatları köçürülüb. Ürək qlükozidləri, narkotiklər analgetiklər, antihistamin, sedativ və s preparatlarını qəbul edib. Lakin xəstənin vəziyyəti yaxşılaşmır: ürək bulanma, qusma, susuzluq qeyd olunur. Dərisi solğun, soyuqdur. Bədən hərarəti-36,0º-36,2ºS, AT-100/65 mm c. süt. Nəbzi-132 v/dəq MVT-15 mmss Orta saatlıq diurez-18 ml hemokonsentrasiya dəyişilmir, azotemiya artır.”

Müalicədə hansı dəyişiklik ilk növbədə həyata keçirilməlidir:

30. Aşağıda sadalananlardan hansı əlamət qranulyasiyalı yaranın autodəriplastikasına hazır olduğuna işarə etmir:

31. Yol nəqliyyat qəza yerindən xəsarət alan şəxs yol maşını ilə klinikaya 10 dəq. sonra çatdırılıb. Zərər çəkən çevrilmiş maşının kabinəsinə sıxılmış vəziyyətdə olarkən tökülən”akkumulyator” turşusu hər iki əlinin yanığına səbəb olub. İlk yardım olaraq zədələnmiş sahə qarla silinib və quru sarğı qoyulub. Xəstə zədələnmə sahələrində göynəməyə şikayətlənir.

Qəbul şöbəsində ilk növbədə nə edilməlidir?

32. Xəstə, 41 yaşında, klinikaya hər iki ayaq pəncəsinin IV dərəcəli donması diaqnozu ilə daxil olub. Zədələnmə bir həftə əvvəl baş verib. Xəstənin vəziyyəti ağırdır. Bədən hərarəti- 39, 5º S Nəbzi -140 vurğu dəqiqədə. Hər iki pəncə topuqlar səviyyəsinə qədər soyuq, göyərmiş-qəhvəyi rəngdədir. Ağrı hissiyatı itib. Cərrahi taktika?

33. Zərər çəkən, 50 yaşında, səhər saat 10:00-da evinin həyətində qar üstündə uzanmış vəziyyətdə tapılıb. Huşsuzdur.Nəbzi-100 v/dəq, ritmikdir. AT-160/100 mm c. süt. Tənəffüs sayı dəqiqədə 20-dir. Düz bağırsaqda hərarət-35,8º S. Əlləri və ayaq pəncələri adi rəngdə, soyuqdurlar. Oynaqlarda passiv hərəkətlər məhdud deyildir. Diaqnozlardan hansı daha doğrudur?

34. Səhər tezdən klinikaya xəstə gətirilib. Tormozlanmış haldadır , əlaqəyə çətinliklə girir. Nitqi ləngdir, ağzından alkoqol iyi gəlir. Nəbzi-48 v/dəq. , ritmikdir. AT-100/60 mm. c. s. Düz bağırsaqda temperatura -36,0º S. Bəbəklər simmetrik, dardır. Əlləri və ayaq pəncələri avazımış və soyuqdur. Hansı diaqnoz az gümanlıdır?

35. Zərər çəkən uzun müddət yanğın olan evdən çıxa bilməmişdir, 15-20 dəqiqə tüstüdə nəfəs almışdır. Baxış zamanı üzün dərisi hiperemiyalıdır. Səpələnmiş, nöqtə şəkilli epidermisin dərin qatlarının zədələnmiş sahələri görünür, burunun selikli qişası, ağız-udlağı hislənmişdir. Səsi boğulmuşdur. Auskultasiya zamanı ağ ciyərlərdə səsli xırıltı eşidilir. Hansı müalicə-diaqnostik üsula göstəriş vardır:

 

25. KOLOPROKTOLOGIYA.

 

 

1. Anal kanalın uzunluğu:

2. Anus çatı ən çox harada yerləşir?

3. Anus çatının əmələ gəlməsinə səbəb olan faktorları seçin:

4. Arxa dozalaşdırılmış sfinkterotomiya hansı xəstəliyin müalicəsində göstərişdir:

5 Anus çatı diaqnozunu qoymaq üçün kifayətdir:

6 Xroniki döyənəkləşmiş çatın müalicəsində daha effektiv üsul:

7 Babasilin əmələ gəlməsinə şərait yaratmır:

8 Milliqan-Morqan üsulu ilə hemorroidektomiya nədir:

9 Düz bağırsaq xərçənginin diaqnostikasında vacibdir:

10 Defekasiya aktı zamanı anus nahiyəsində kəskin ağrılar, cüzi miqdarda al-qırmızı qan ifrazı və “defekasiya aktından qorxma” hansı xəstəlik üçün xarakterikdir:

11 Düz bağırsaq fistulaları üçün xarakterikdir:

12 Hemorroidal düyünlərdə kəskin trombozun müalicəsində ən radikal üsul hansıdır:

13 Yoğun bağırsağın divertikulyozunun diaqnostikasında ən informativ müayinə metodu hansıdır:

14 Çənbər bağırsağın divertikulyozunun əmələ gəlməsinə şərait yaradan əsas amillərdən biri hansıdır:

15 Kəskin işiorektal paraproktitdə göstərişdir:

16 Paraproktititn etiologiyasında vacib əhəmiyyət kəsb edir:

17 Kəskin paraproktitin əmələ gəlməsində vacib etioloji faktor:

18 Xərçəngə görə çıxarılmış düz bağırsaq preparatının makro və mikroskopik müayinəsində aşağıdakı diaqnoz qoyulub: “Düz bağırsaq xərçəngi T2NoMx”. Bu o deməkdir ki:

19 Hemorroidektomiyadan sonra ən çox rast gəlinən ağırlaşmalar:

20 Epitelial büzdüm yolunun irinli iltihabında hansı əməliyyatın aparılması daha məqsədəuyğundur:

21 S-ə bənzər bağırsağın divertikulyozunun ən çox rast gəlinən ağırlaşması hansıdır:

22 S-ə bənzər Çənbər bağırsağın divertikulunun deşilməsi zamanı hansı əməliyyata göstəriş var:

23 S-ə bənzər Çənbər bağırsağın xərçənginin ən çox rast gəlinən ağırlaşması:

24 Sfinkterdənkənar fistulalarda ən radikal əməliyyat hansıdır:

25 Çənbər bağırsağın anadangəlmə divertikulu ən çox harada yerləşir:

26 62 yaşlı xəstədə S-ə bənzər Çənbər bağırsağın xərçəngi aşkar olunub. Perforasiya ilə ağırlaşıb. Uzaq orqanlarda metastaz yoxdur. Hansı əməliyyat aparılmalıdır:

27 Anus çatının diaqnostikası:

28 Hemorroidal qanaxma üçün defekasiya zamanı hansı ifrazat xarakterdir:

29 Dərialtı kəskin paraproktit hansı əlamətlə xarakterizə olunur:

30 Kəskin dərialtı paraproktitdə hansı əlamət rast gəlinmir?

 

26. UROLOGİYA.

 

 

1. Lorin-Epşteyn üsulu ilə (toxum-ciyəsinin, girdə bağın) novokain blokadası böyrək sancısı zamanı daşın lokalizasiyasından asılı olaraq effektlidir?

2. Böyrək sancısının USM-si zamanı aşkar olunan əlaməti?

3. USM-si zamanı böyrək şişinin əlaməti deyil?

4. Böyrəkdə kəskin, irinli iltihabı xəstəliyin USM-si zamanı əlaməti deyil?

5. Böyrək travmasının USM-də əlaməti deyil?

6. Paranefritin diaqnostikasında ən informativ üsuldur?

7. Kəskin sistit zamanı instrumental müayinələrdən göstərişdir?

8. Sidik kanalı travması zamanı hansı müayinə və ya müalicə tədbiri ilkin olmalıdır?

9. Naməlum diaqnozda sistitin olmasına dəlalət edən əlamət hansıdır?

10. Sidik kisəsinin fəsadlaşmayan sürüşkən yırtığının simptomuna aid deyil?

11. Uretranın zədələnməsinin əsas simptomu hansıdır?

12. Sidik kisəsinin peritonxariсi сırılmasının ən çox səbəbi hansıdır?

13. Sidik kisəsinin peritondaxili сırılmasının əsas səbəbi?

14. Sidik kisəsinin zədələnməsi zamanı hansı rentgenoloji müayinə ilk növbədə edilməlidir?

15. Böyrəklərin zədələnməsinin əsas əlaməti deyil?

16. Prostat vəzinin adenoması ilə əlaqədar kəskin sidik ləngiməsi zamanı sidik kisəsinin kateterizasiyasını hansı kateterlə başlamaq lazımdır?

17. Böyrəklərin infarktı zamanı hansı müayinə daha çox məlumat verir?

18. İşuriya ilə anuriyanı diferensiasiya etmək üçün hansı üsul məqsədəuyğun deyildir?

19. Hansı hal ekskretor uroqrafiyaya əks göstəriş deyildir?

20. Pnevmosistoqrafiyaya əks göstəriş hansıdır?

21. Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?

22. Böyrək sanсısı zamanı hansı müaliсə tədbiri əks göstərişdir?

23. Hansı dərman preparatı ən çox nefrotoksikdir?

24. Hansı renal anuriyanın səbəbi deyildir?

25. Sidik kisəsinin travmasının diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu hansıdır?

26. Bu kateterlərdən hansı uroloji praktikada istifadə edilmir?

27. Bu patologiyalardan hansı infravezikal obstruksiyaya aid deyil?

28. Sidik kisəsinin arteriyaları hansı damarın şaxələridir?

29. Prostat xərçəngi zamanı XBÇ-nın əsas səbəbi?

30. PVA III mərhələsinin patoqnomonik simptomu?

31. Massiv qanitirmə ilə müşayiət olunan uşaqlığın amputasiyası zamanı hər iki sidik axarı bağlanıb. Müalicə taktikası:

32. Sidik axarının yuxarı 1/3 hissəsinin 10 mm daşı və kəskin seroz pielonefrit zamanı müalicə taktikası?

33. Sidik yollarında daşların əmələ gəlmə səbəbləri:

34. Hansı əlamət nefrolitiaz üçün səciyyəvi deyildir?

35. Xəstə aralıq nahiyəsində ağrılardan şikayətlənir. Temperatur 39.0°C. Sidik ifrazı çətinləşib, ağrılıdır. Çox güman olunan diaqnoz?

36. 10 yaşlı uşaqda hər iki qabırğaaltı nahiyədə ağrılı, elastiki törəmə əllənir. XBÇ əlamətləri vardır. İlk növbədə fikirləşmək lazımdır?

37. Trixomoniaz zamanı seçim preparatı?

38. PVA-nın konservativ müaliсəsində tətbiq olunan preparat?

39. 3 yaşlı uşaqda qarnın üst yarısında asimmetrik şişkinlik var. Ən çox ehtimal edilən iki patologiya hansıdır?

40. Aşağıdakılardan hansı patologiya üçün terminal hematuriya səciyyəvi deyildir?

41. Böyrək parenximasının nisbətən çox rastlanan xoşxassəli törəməsinə aiddir?

42. Böyrək şişlərinin əmələ gəlməsində təsiri daha çox olan amil hansıdır?

43. Prostat adenomasının yaranmasına təsir göstərir?

44. Bu patologiyalardan hansı üçün terminal hematuriya səciyyəvidir?

45. 1 ml sidikdə nə qədər leykosit olduqda leykosituriya olduğu qəbul edilir?

46. Sidik kisəsinin kateterizasiyasına əks göstəriş hansıdır?

47. Sidikdə Şternqeymer-Malbin hüceyrələrinin olması hansı xəstəlik üçün səciyyəvidir ?

48. Kəskin birincili pielonefritdə ilk növbədə zədələnir?

49. Kəskin sistit üçün hansı əlamət səciyyəvi deyildir?

50. Hansı tərkib nefrolitiaz rastlanmır?

 

27. IRINLI SEPTIKI INFEKSIYALAR.

 

 

1. Paraproktitin etiologiyasında infeksiyanın pararektal toxumalara keçmə yollarına xarakterik deyil:

2. İrinli parotitlərin cərrahi müalicəsi zamanı baş verə biləcək fəsadlara aiddir:

3. Kəskin irinli mediastenit diaqnozu təyin ediləndən sonra birinci növbədə göstərişdir:

4. İrinli (çürüdücü) paraproktitlər zamanı göstərilən antibiotiklərdən hansının istifadəsi məqsədəuyğundur?

5. Əməliyyatönü dövrdə xəstəxanadaxili infeksiyaların əmələ gəlməsinin risk faktorları:

6. Sepsisin müalicəsində istifadə olunan antibiotiklərin bədənə yeridilmə yollarından daha çox məqsədəuyğun hansıdır:

7. Sepsisdə antibakterial müalicə nə vaxt başlamalıdır?

8. Göy irin çöplərinin törətdiyi sepsis zamanı hansı preparatın təyini məqsədə uyğundur:

9. Sepsis zamanı istifadə olunan tədbirlərə daxil deyil:

10. Septikopiemiya üçün xarakterikdir:

11. Sepsisin ağırlaşmalarına daxil deyil:

12. Diafraqmaaltı abses zamanı göstərişdir:

13. Diafraqmaaltı absesin Klermon üsulu ilə peritonxarici açılması belə aparılır:

14. Sol tərəfli arxa diafraqmaaltı absesi açılır:

15. Abses arxa tac bağın arxasında yerləşəndə açılır:

16. Aşağıda göstərilən preparatlardan aktiv immuniteti əmələ gətirir:

17. Göstərilən antibiotiklərdən hansı hepatositlərin nekrozunu verə bilər:

18. Salmonelloz zamanı təyin edilməlidir:

19. Yara prosesi zamanı plazminogenin aktivləşdirilməsində mediator rolu oynayır:

20. Yara infeksiyası zamanı qanın plazmasının zülallarının tərkibinin dəyişdirilməsi xarakterizə olunur:

21. İrinli ocağın tam cərrahi işlənməsinə əks göstəriş:

 

28. YARA İNFEKSİYALARI.

 

 

1. Yarada pH-ın hansı miqdarında leykositlər toxuma proteolizinin maksimumuna malikdir?

2. Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsirliyinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin çıxarılması ilə bağlıdır?

3. Yara prosesinin ilkin fazasında maddələrin təsirliyinin pozulması ilə müşayiət olunan damarların genişlənməsi hansı maddələrin çıxarılması ilə bağlıdır?

4. Yarada infeksion prosesin inkişafı üçün 1q toxumada mikrobların ümumi miqdarı "çox ağır səviyyədən" artıq olmalıdır:

5. Yara prosesinin ilkin fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?

6. Yara prosesinin ikinci fazasında irinli yaranın müalicəsi üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?

7. Neçənci ildə N.N.Kanşin yaranın iki mənfəzli drenajını və vakuum-aspirasiya ilə eyni zamanda proqramlaşdırılmış yuyulmanı təklif etdi?

8. Yara səthinin sitoloji tədqiqatı zamanı aşkar olunmuşdur ki, preparatda kariopiknoz və karioreksis, sitoliz şəklində degenerasiya və destruksiya vəziyyətində çoxlu miqdarda neytrofillər vardır. Bu təsvir sitoqrammanın hansı tipinə uyğundur?

9. Yara səthinin sitoloji tədqiqatı zamanı aşkar olunmuşdur ki, neytrofillərin miqdarı 60-70% qədər azalmışdır, hüceyrələrin 20-35% toxuma fərqləndirilməmiş poliblast, fibroblast, limfosit və makrofaq şəklində göstərilmişdir, onların sayı 5-10% artmışdır. Hansı tipli sitoqramma üçün bu xarakterikdir?

10. Hansı yaralar zamanı infeksion ağırlaşmalar daha tez müşahidə olunur?

11. Yaranın ilkin mikrob çirklənməsinin səbəbi:

12. Yaranın ikinci mikrob çirklənməsinin səbəbi:

13. Yaranın bioloji təmizlənməsi zamanı müalicə tədbirləri hansı istiqamtələrə yönəldilmişdir:

14. Yarada göy-yaşıl irinli çöplərin artımının qarşısını almaq üçün hansı antiseptik daha effektivdir?

15. Yara infeksiyasının daha effektiv profilaktikasına hansı yolla nail olunur?

16. Yara infeksiyasının profilaktikası üçün yaranın drenajlama metodlarından ən effektivi hansıdır?

17. Hospital yara infeksiyasının etiologiyasında mühüm rol aparılır:

18. Yarada proteolizin güclənməsi nəyə mənfi təsir göstərir:

19. "Yeni" yaralarda hansı mikroblara tez-tez rast gəlmək olar:

20. Yaradan iyin gəlməsi irin törədən mikroorqanizmlərin məhsuludur:

21. Yarada irin törədən infeksiyaların yerli olaraq özünü biruzə verməsi:

22. Yarada irin törədən infeksiyaların yerli olaraq özünü biruzə verməsi:

 

29. CƏRRAHİ İNFEKSİYALAR.

 

 

1. Anaerob qeyri-klostridial infeksiya ən çox həssasdır:

2. Xəstələrin hansı hissəsində qeyri-klostridial anaeroblar irinli infeksiyanın əmələ gəlməsinə səbəb olur?

3. Yumşaq toxumaları qeyri klostridial infeksiyası aşağıdakı klinik formada özünü büruzə verir:

4. Hansı xəstəliklərdə 100% hallarla qeyri- klostridial anaeroblar iştirak edir?

5. Qeyri klosfridial anaerob infeksiyaların müalicəsində hansı preparat seçilir?

6. İrinli infeksiyanı hansı mikroorqanizmlər törədir?

7. Proliferasiya dövründə mühüm əhəmiyyətə malik olurlar:

8. Xəstəxanadaxili infeksiyanın əsas törədiciləri hansılardır:

9. Belə qəbul edilmişdir ki, leykositar yüksəklik:

10. Aneorob infeksiyanın daha effektiv profilaktika vasitəsi:

11. Sistemli iltihabı reaksiya üçün hansı kriteriyalar müvafiqdir?

12. Dalaqda mikrobların çoxalması və onun böyüməsi qanda nəyin aşağı düşməsinə səbəb olur?

13. Selikli qişa və dəri səthində vegetasiya edən aerob və anaerob bakteriyalar hansı nisbətdədir? Anaerob bakteriyaların sayı:

14. Orqanizmin immunoloji çatışmazlığının əsas klinik əlamətləri:

15. Orqanizmin spesifik rezistenlik faktorları

16. Orqanizmin qeyri- spesifik rezistentlik faktorları:

17. Hüceyrə immunitetinin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün qanda miqdarı təyin olunur:

18. Humoral immunitetin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün konsentrasiyası təyin olunur:

19. İrinli infeksiyanın səviyyəsinin qanda artması ilə əlaqədar əsas immunodepressiv fəaliyyəti:

20. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə irinli ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün istifadə olunur:

21. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə irinli ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün istifadə olunur:

22. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə irinli ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün istifadə olunur:

23. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə irinli ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün istifadə olunur:

24. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə irinli ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün istifadə olunur:

25. İrinli infeksiyalarda immunokorreksiya üçün istifadə olunur

 

30. KLOSTRİDİAL İNFEKSİYALAR.

 

 

1. Klassik həssas klostridial infeksiyalar hansılardır?

2. Klostridial infeksiyalı yaralarda ilkin əlamətlər təzahür edir:

3. Klostridial infeksiyalar zamanı yara əhatə olunur:

4. AFBerdiaevin klostridial infeksiyalar zamanı simptomu hansıdır?

5. Klostridial aneorob infeksiyasının müalicəsində sadalanan hansı antibiotiklərdən istifadə olunur?

6. Klostridial aneorob infeksiyanın klassik törədiciləri qram üsulu ilə boyandıqda belə görünürlər:

7. Klostridial aneorob infeksiyanın klassik törədiciləri göstərilənlərdən hansını ifraz etmir?

8. Klostridial infeksiyalar zamanı xəstələr ən çox nədən şikayət edirlər?

9. Hansı mikroorqanizmlər yarada qeyri-klostridial anaerob infeksiya törətmir?

10. Yarada olan qeyri-klostridial infeksiya yerli olaraq aşağıdakı dəyişikliklərə xarakterizə edilir:

11. Qeyri klostridial anaerob infeksiyalar üçün qanda aşağıdakı dəyişikliklər xarakterik deyil?

12. Qeyri klostridial anaerob infeksiyaların ekspres diaqnostika metodları:

 

31. KOKKLAR TÖRƏDƏN İNFEKSİYALAR.

 

 

1. Furunkulun adətən səbəbi:

2. Furunkulun müalicəsinə nə daxil deyil:

3. Boyun karbunkulu zamanı əks göstərişdir:

4. Hidradenitin törədicisi çox zaman olur:

5. Göstərilənlərdən hansı əlamətlər fleqmona üçün xarakterik deyil?

6. Ağır formalı irinli artritlərin törədicisi:

7. Sifətdə yerləşən və yüksək hərarətlə müşayiət olunan furunkul zamanı tətbiq olunur:

8. Qızıl yel xəstəliyinin törədicisi:

9. Boyunun dərin fleqmonalarının təhlükəli fəsadı deyil:

10. Aşağı ətrafların qızıl yel xəstəliyinin residivləri zamanı ən çox gələn fəsad:

11. Üzdə furunkulun əsas təhlükəsi:

12. Stafilokok mənşəli sepsisin müalicəsində spesifik immunoterapiyaya aiddir:

13. Stafilokok sepsisin müalicəsində hansı antibakterial dərmanlar daha məqsədəuyğundur?

14. Stafilokok sepsisinin müalicəsi zamanı antistafilokok bakteriofaqını bu cür istifadə etmək məsləhətdir:

15. Stafilokok sepsisi zamanı aktiv immunizasiya aşağıdakının köməyi ilə aparmaq məsləhətdir:

16. Periton arxası fleqmona kəskin apendisitin fəsadı kimi nə vaxt baş verə bilər:

17. Angiogen sepsisin törədicisi hansıdır?

18. Bu mikroblardan hansı biri daha çox qram müsbət sepsis əmələ gətirir?

19. Bu mikroblardan hansı biri daha çox qram mənfi sepsisi əmələ gətirir?

20. Sepsis zamanı daha çox hansı preparatların tətbiqi ilə qeyri-spesifik passiv immunoterapiya aparılır?

21. Sepsis zamanı daha çox hansı preparatların tətbiqi ilə spesifik passiv immunoterapiya aparılır?

 

32. OSTEOMIELIT VƏ TETANUS.

 

 

1. İrinli artritlər zamanı hansı halda artrotomiya əməliyyatı aparılır?

2. Oynaq vərəminin xarakterik yerli simptomlarına aid deyil:

3. Hematogen osteomielitin ilkin mərhələsində nə göstəriş deyil:

4. Hematogen osteomielitin əmələ gəlimə ehtimalı faktorlarına aiddir:

5. Kəskin hematogen osteomielitdə prosesə daha çox cəlb olunur:

6. Septikopiyemiya ilə fəsadlaşmış kəskin hematogen osteomielitdə irinli mənbə daha çox müşahidə edilir:

7. Göstərilən antibiotiklərdən ən çox sümük iliyini zəiflədir:

8. Uc falanqanın dərialtı panarisiyasında hansı kəsik tətbiq olunur?

9. Vətər panaritsiyası üçün xarakterikdir.

10. Sümük dolamasının başlanğıcından sonra hansı müddətdə rentgenoloji dəyişiklik

görmək olar

11. Hematogen osteomieliti ən çox törədir.

12. Tetanusun aydın nəzərə çarpan klinik gedişi adətən hansı xarakterik simptomla müşayiət olunmur?

13. Tetanus əleyhinə zərdabın profilaktika məqsədi ilə vurulması nə vaxt vacib deyil:

14. Tetanusun müalicəsi zamanı istifadə olunmur:

15. Göy-yaşıl irin çöpləri nə vaxt yarada aşkar edilmir?

16. Tetanus törədicilərini kim kəşf etmişdir?

17. Tetanusun ilkin əlamətləri:

18. Tetanusun “Klassik triadası”

19. Tetanusun geniş kliniki mənzərəsi üçün xarakterdir.

20. Tetanus bassilləri tərəfindən ifraz edilən tetanofoksin seçici olaraq nəyə təsir edir:

21. Təzə yaradan tetanus törədiciləri hansı tezliklə (%) əkilir.

22. Tetanusun müalicəsinə aiddir:

23. Tetanusun ağırlaşması:

24. Tetanusun diferensial diaqnostikası aparılır

25. Tetanusun “Klassik üçlüyü” -nı ilk dəfə təsvir edib: üçlüyü

 

33. UŞAQ CƏRRAHIYYƏSI. QBKDCX.

 

 

1. 2 yaşlı oğlan uşağında qasıq dəbəliyinin boğulmasından 8 saat keçib. Həkimin taktikası:

2. 3 yaşlı qızda boğulmuş qasıq dəbəliyi var. Boğulmadan 1 saat keçib. Tədbirlər:

3. 1 yaşında oğlan uşağında qasıq dəbəliyinin boğulması var. Yırtıq kisəsinin müayinəsi zamanı hiperemiya və toxumaların ödemi aşkar olunur. Belə halda lazım olan tədbirlər:

4. Qasıq dəbəliyində cərrahi müdaxilənin optimal yaş həddi:

5. Qasıq dəbəliyi zamanı cərrahi müdaxilənin yaş həddinin əsaslandırılmasının göstəriciləri:

6. Uşaqda cərrahi əməliyyat zamanı apendikulyar infiltrat aşkar olunmuşdur. Sonrakı taktikada əsas götürülür:

7. Uşaqda apendektomiyadan 7 gün sonra bərk çanaq infiltratı aşkar olunur. Qarın yumşaqdır, ağrısızdır, vacibdir:

8. 10 yaşlı uşaqda cərrahi əməliyyatdan 4 gün sonra erkən bitişmə keçməməzliyi əlamətləri var. Vacibdir:

9. Erkən bitişmə keçməzliklərində konservativ müalicənin aparılma müddəti:

10. Gecikmiş bitişmə keçməməzliklərində konservativ müalicənin aparılma müddəti:

11. 3 yaşında uşaq kəskin apendisit diaqnozu ilə xəstəxanaya göndərilir. Qəbul şöbəsində müayinə zamanı kəskin apendisit inkar olunub. Belə halda:

12. Hirşprunq xəstəliyinin xroniki formasının cərrahi müdaxiləsinin yaş həddi:

13. 6 yaş uşaqda nazik bağırsaq invaginasiyası diaqnozu qoyulub. Lazım olan tədbirlər:

14. Bağırsaq invaginasiyasını xəstəliyin başlanğıcından neçə saat sonra konservativ düzəltmək mümkündür:

15. 2 yaş uşaqda kriptorxizmin qasıq ektopiyası forması var. Cərrahi müalicə nə vaxt məsləhətdir:

16. Yuxarı formalı anadangəlmə bağırsaq keçməzliyi üçün xarakterikdir?

17. Həzm traktının hansı şöbəsi yuxarı və aşağı formalı bağırsaq keçməzliklərinin sərhədini təşkil edir?

18. Stranqulyasion keçməzlik zamanı keçməzliyi törədən səbəb hansıdır:

19. İnvaginasiyanın diaqnostikasında ən çox informativ olan hansıdır:

20. Uşaqlarda bağırsaq invaqinasiyasının ən çox xarakterik lokalizasiyasını göstərin:

21. Uşaqda yayılmış peritonitdən sonra ilgəklərarası abses əmələ gəlmişdir. Abses üçün xarakterikdir:

22. Yenidoğılmuşların peritoniti zamanı hansı halda cərrahi əməliyyat mütləq göstərişdir?

23. Uşaqda apendikulyar abses diaqnozu qoyulmuşdur. Cərrahi müalicə necə olmalıdır?

24. Uşaqda xoralı-nekrotik enterokolit nəticəsində perforativ peritonit əmələ gəlmişdir. Cərrahi taktika necə olmalıdır?

25. Uşaqlarda kəskin apendisiti hemorragik vaskulit zamanı əmələ gələn abdominal sindromdan necə fərqləndirmək olar?

26. Yenidoğulmuşların ikincili (perforativ) peritonitləri üçün hansı rentgenoloji əlamət xarakterikdir ?

27. Uşaqlarda peritonitin yayılmasına və sürətlə inkişafına əsas səbəb:

28. Kor bağırsaq çıxıntısının destruksiyası ilə əlaqədar kəskin apendisitin klinik mənzərəsində hansı dəyişiklik baş verir?

29. Duqlas boşluğun absesinin cərrahi müalicəsinin haradan aparılması əsaslı sayılır?

30. Boğulmuş qasıq yırtığı zamanı herniotomiyanın xüsusiyyəti nədən ibarətdir:

31. Üç yaşa qədər uşaqlarda qasıq yırtığının əmələ gəlməsi nə ilə əlaqədardır?

32. Pilorostenoz üçün göstərilən klinik əlamətlərdən hansı daha xarakterikdir:

33. Diafraqmal dəbəliyin hansı forması özünü əsasən tənəffüs pozğunluğu ilə büruzə verir?

34. Hirşprunq xəstəliyində cərrahi müalicənin əsası:

 

34. UŞAQ CƏRRAHIYYƏSI.

 

 

1. 3 yaşlı uşaqda 6 aydır ki, ağ ciyərində sistoz törəmə qeyd olunmuşdur. Şikayəti yoxdur. Uşaq üçün məqsədəuyğunu:

2. Xəstə uşağın vəziyyəti ağırdır, kəskin tənəffüs çatmamazlığı qeyd olunur, zil səsi var, ara-bir «şappıltı» simptomu eşidilir. Bu halda söhbət nədən gedir:

3. Uşaq bir udum sirkə turşusu içib və dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Xəstənin mədəsi hansı məhlulla yuyulmalıdır:

4. Uşaq qatı qələvi içib. Mədəni hansı məhlulla yumaq lazımdır:

5. Qızlarda herniotomiya əməliyyatının xüsusiyyətləri:

6. Fəsadlaşmış hidronefrozun simptomlarına aiddir:

7. Apostematoz nefritin fəsadlaşmasına səbəb ola bilən hansıdır:

8. Anadangəlmə bud-çanaq oynağı çıxığında ən dürüst simptom hansıdır:

9. Anadangəlmə əyripəncəliyin müalicəsinin başlanması:

10. 5 yaşlı qızda cinsi yetişkənliyə qədər dövrdə bir döş vəzinin hiperplaziyası var. Vacibdir:

11. Omfalit zamanı cərrahi müdaxilənin prinsipi nədən ibarətdir?

12. Yenidoğulmuşların fleqmonasında dərinin hansı elementi birinci olaraq zədələnir?

13. Xəstəliyin 6-7 ci günündə budun aşağı 1/3-nin kəskin osteomieliti aşkar olunub. Yumşaq toxumaların punksiyası zamanı irin alınıb.Sizin taktikanız:

14. Kəskin hematogen osteomielit zamanı iltihabı proses sümüyünün hansı toxumasından başlayır?

15. Hidrosele hansı yaşda cərrahi üsulla müalicə olunur?

16. Uşaqda toxum ciyəsinin kəskin sisti var. Onu hansı xəstəliklərlə diferensiasiya etmək lazımdır?

17. 8-aylıq oğlan uşağında sol tərəfli kriptorxizm var. Sizin taktikanız:

18. Ödemli xaya sindromunda taktika necə olmalıdır?

19. Qida borusunun atreziyası diaqnozunu təsdiq etmək üçün doğum evində hansı müayinədən istifadə olunmalıdır?

20. Qida borusunun xalaziyasında qeyd olunan əməliyyatlardan hansı icra edilir?

21. Rentgen müayinəsi zamanı uşağın qamış sümüyünün yuxarı 1/3-də birincili xroniki osteomielit ocağı aşkar edilmişdir. Şikayəti yoxdur. Sizin taktikanız:

22. Hipospodiya zamanı uretranın plastikası hansı yaşda olunur?

23. Uşaqlarda həyatın ilk aylarında sümüklərin hansı hissəsində iltihabı proses inkişaf edir?

24. Sadalanan əlamətlərdən hansılar piopnevmotoraks üçün xarakterik deyil?

25. Uşaqlarda sınıqların müalicəsində hansı üsulun tətbiqi daha məqsədə uyğundur:

26. Göstərilən hansı əlamətlər hidronefrozdan şübhələnməyə əsas verir?

27. Ekskretor uroqrafiya sidik-ifrazat sisteminin hansı şöbəsi barədə informasiya verir:

28. Hansı hallarda onurğa beyin yırtığının təcili cərrahi korreksiyası göstərişdir:

29. Onurğa beyin yırtığının əmələ gəlməsində hansı anatomik törəmənin inkişaf qüsuru əsas rol oynayır:

30. Anadangəlmə bud sümüyü başının çıxığının altı aydan sonra konservativ müalicəsinin əsası nədən ibarətdir?

 

35. ENDOKRİN CƏRRAHİYYƏ.

 

 

1. Radioaktiv izotop yod-131 ilə müayinə aparılan xəstələrə neçə gün tireostatik və yodlu preparatlar təyin olunmamalıdırlar?

2. Skanlaşdırma üsulu ilə qalxanvarı vəzinin nəyin təyin etmək olmaz?

3. Qalxanvarı vəzinin punksion biopsiyasını hansı halda aparmaq məqsədə uyğun deyil?

4. Tireotoksikozun cərrahi müalicəsi zamanı hansı fəsadlar baş verə bilməz:

5. Əməliyyatdan sonrakı ağır tireotoksikoz zamanı nə qeyd olunmur:

6. Əməliyyatdan sonrakı tiretoksik kriz zamanı hansı preparatdan istifadə etmək lazım deyil:

7. Diffuz toksik urda cərrahi müdaxilə zamanı hansı fəsadlar meydana çıxmır:

8. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə tireotoksikozlu xəstədə qanaxma neçə faiz təşkil edir?

9. J-131 ilə müalicəyə əks göstəriş deyil:

10. Tireotoksik ur ilə xəstələrdə I-131 təyini hansı halda göstəriş sayılmır:

11. Qalxanabənzər ətraf vəzin normal sayı aşağıdakı kimi qəbul edilir:

12. Qalxanabənzər ətraf vəzin tipik yeri:

13. Normal qalxanabənzər ətraf vəzi aşağıdakı formada olur:

14. Normal qalxanabənzər vəzi aşağıdakı rəngdədir:

15. Hiperkalsemiya zamanı aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur:

16. Hiperkalsemiya aşağıdakı əlamətlərdən hansı ilə özünü büruzə vermir:

17. Parat hormon orqanizmə yeridildikdən sonra nə zaman öz maksimal təsirini göstərir?

18. Hiperparatireozun erkən simptomlarına hansı aid deyil:

19. Qalxanabənzərətraf vəzin xərçənginin rastgəlmə tezliyi təşkil edir:

20. Təqribən neçə faiz hallarda hiperparatireoz böyrək daşı xəstəliyinin səbəbidir?

21. Hiperkalsemik kriz üçün xarakterik deyil:

22. D vitamininin dozasının artıqlığı nəticəsində baş verən hiperkalsemik krizin müalicəsində effektli hesab olunur:

23. İkincili hiperparatireoz aşağıdakı hallarda baş verə bilməz:

24. Birincili hiperparatireozun müalicəsinin effektliyinin göstəricisi:

25. Hiperparatireozlu xəstələrin sümüklərində əmələ gələn kistlər üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil:

26. Hiperparotireozda sümük sisteminin zədələnməsi hansı şəkildə özünü göstərmir:

27. Qalxanabənzərətraf vəzlərin çoxsaylı adenoması rastgəlmə tezliyi nə qədərdir:

28. Qalxanabənzərətraf vəzin adenomasının maksimal ölçüsü bərabərdir:

29. Qalxanabənzər vəzin maliqnizasiyası daha çox rast gəlir :

30. Şəkərli diabetin ağırlaşması nəticəsində «Diabetik pəncənin» əmələ gəlməsinə şərait yaradan amillər hansılardır:

31. Şəkərli diabet zamanı baş verən irinli-iltihabı xəstəliklər üçün xarakterik deyil:

32. Diabetik qanqreni zamanı irinli- nekrotik prosesin yayılması xüsusiyyəti nədən ibarətdir:

33. Diabetik anqiopatiya dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur:

34. Suda həll olunan sadə insulin dəri altına yeridilməsi zamanı maksimum təsir müddəti hansıdır:

35. Şəkərli diabet zamanı mədə-bağırsaq sisteminin bədxassəli törəməsi aşağıdakılardan ilə xarakterizə olunur:

36. Tireotoksikozun konservativ müalicəsində aşağıdakı dərmanlar işlədilməlidir:

 

36. ONKOLOGİYA.

 

 

1. Qirtlağin xərçəngi 1-ci mərhələ (T1NOMO) hansı müalicə taktikası optimaldır?

2. Burun-udlağın yerli yayılmış xərçəngində hansı müalicə taktikasından istifadə olunur?

3. Qirtlaq-udlağın yayılmış xərçəngində əsas simptomu göstərin

4. Qida borusunun xoşxassəli şişlərinin müalicəsi hansı üsulla aparılır?

5. Qida borusu xərçənginin traxeyaya sirayəti zamanı rast gələn əsas simptom hansıdır?

6. Adenoma, xondroma, hamartoma ağciyərin hansı xəstəliklərinə aiddir?

7. Süd vəzisinin giləsinin eroziyası hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?

8. Uzaq metastazların aşkar olunması süd vəzisinin xərçənginin hansı mərhələsini təyin edir?

9. Onkoloji markerlərdən hansı süd vəzisinin xərçənginin diagnostikasında ən yüksək spesifik əhəmiyyət daşıyır?

10. Süd vəzisinin xərçənginin təsdiqində hansı müayinə üsulu həlledicidir?

11. Süd vəzisinin giləsindən qanlı ifrazatın gəlməsi hansı xəstəlikdə müşahidə olunur?

12. Virxov metastazı termini altında nə anlaşılır?

13. Mədənin cisminin xərçəngində hansı cərrahi əməliyyatı aparmaq lazımdır?

14. Bilio-pankreatoduedonal zona üzvlərindən hansı xərçənglə daha çox zədələnir?

15. Yoğun bağırsağın hansı xoş xassəli şişi yüksək tezliklə xərçəngə keçir?

16. Yoğun bağırsaq xərçənginin hematogen metastazlarının daha çox sevdiyi lokalizasiya

17. Əgər düz bağırsağın xərçəngi anal dəlikdən 2 sm yuxarıdadırsa, hansı cərrahi əməliyyat məsləhətdir?

18. Yoğun bağırsağın xərçəngin diaqnostikasında ən dəqiq müayinə üsulu?

19. Uşaqlıq boynunun xərçəngönunə aiddir

20. Uşaqlıq boyunu xərçəngi üçün daha çox metastaz vermə xarakterikdir

21. Vertheym cərrahi əməliyyatının aparılmasına göstəriş?

22. Yumurtalıq xərçəngində əsas müalicə üsulları:

23. Sidik kisəsinin xərçəngönü xəstəlikləri:

24. Xaya xərçəngində əsas müalicə üsulu:

25. Böyrək xərçənginin standart müalicə metodu:

26. Sadalanan mədə xəstəliklərindən hansını obliqat xərçəngönü vəziyyət kimi qiymətləndirmək olar?

27. Mədənin antral hissəsinin endofit formada inkişaf edən şişi ilə 54 yaşlı xəstə əməliyyata götürülüb Təftiş zamanı konqlomerasiya olunmuş limfa düyünləri müəyyən edilib. Bu halda cərrah necə hərəkət etməlidir?

28. Mədənin cisminin perforativ xərçəngi zamanı hansı cərrahi əməliyyat rasional sayıla bilər?

29. Hepato-pankriatolduedenal zona şişlərinin diaqnostikasında hansı diaqnostik müayinə informativdir?

30. Nazik bağırsaq şişinin hansı ağırlaşması tez- tez rast gəlinir?

31. Nazik bağırsaq şişləri zamanı bağırsaq keçməməzliyinin yaranmasına gətirib çıxaran əsas mexanizm

32. 64 yaşlı xəstə qəbul şöbəsinə qarnında tutma şəkilli ağrıların olmasından, köpdən, bir dəfə qusmadan və qazların xaric olmaması şikayətləri ilə daxil olub. Bu əlamətlər axır yarım ildə əmələ gəlmiş və baş verdikdən 1-2 saat sonra öz-özünə keçib gedir. Baxan zaman qarnı köpdür, ağrılıdır, göbəkdən sağa, hərəkətli, bərk ağrılı törəmə əllənir. İnfuzion müalicədən sonra ağrılar keçmiş, qarın yumşaqdır və heç bir patoloji törəmə təyin olunmur. Mədə bağırsaq sisteminin hansı hissəsinin şiş haqqında düşünmək olar?

33. 67 yaşlı xəstə qarnın sağ yarısında ağrıdan, köpdən, bir neçə dəfə qusmadan və bundan sonra az müddətli yaxşılaşmadan şikayətlə daxil oldu əvvəllərdə xəstədə qarnın sağ yarısında ağrılar, qəbzlik və hərdən duru nəcis ifrazı ilə əvəzlənmə olub Obyektiv olaraq qarın bir qədər sağ tərəfdə köpdür, tənəffüsdə iştirak edir, yumşaqdır, sağda ağrılıdır və ön divarda bir qədər əzələ gərginliyi və güclü peristaltika müəyyən edilir Təmizləyici imalədən sonra xəstədə nəcis ifrazı olub buna baxmayaraq qarnında köp və ağrı qalmaqdadır.

Yoğun bağırsağın hansı hissəsinin şişi haqqında düşünmək olar?

34. 67 yaşlı xəstə qarnın sağ yarısında ağrıdan, köpdən, bir neçə dəfə qusmadan və bundan sonra az müddətli yaxşılaşmadan şikayətlə daxil oldu. Əvvəllərdə xəstədə qarnın sağ yarısında ağrılar, qəbzlik və hərdən duru nəcis ifrazı ilə əvəzlənmə olub. Obyektiv olaraq qarın bir qədər sağ tərəfdə köpdür, tənəffüsdə iştirak edir, yumşaqdır, sağda ağrılıdır və ön divarda bir qədər əzələ gərginliyi və güclü peristaltika müəyyən edilir. Təmizləyici imalədən sonra xəstədə nəcis ifrazı olub buna baxmayaraq qarnında köp və ağrı qalmaqdadır.

Birinci növbədə hansı diaqnostik müayinə aparmaq lazımdır?

35. 67 yaşlı xəstə qarnın sağ yarısında ağrıdan, köpdən, bir neçə dəfə qusmadan və bundan sonra qısa müddətli yaxşılaşma şikayətləri ilə xəstəxanaya daxil olub. Əvvəllər də xəstədə qarnın sağ yarısında ağrılar, qəbzlik və hərdən duru nəcis ifrazı ilə əvəzlənmə olub Obyektiv olaraq qarın bir qədər sağ tərəfdə köpdür, tənəffüsdə iştirak edir, yumşaqdır, sağda ağrılıdır və ön divarda bir qədər əzələ gərginliyi və güclü peristaltika müəyyən edilir Təmizləyici imalədən sonra xəstədə nəcis ifrazı olub buna baxmayaraq qarnında köp və ağrı qalmaqdadır.

Cərrahiyə şöbəsində xəstənin aparılması taktikası necə olmalıdır?

36. 67 yaşlı xəstə qarnın sağ yarısında ağrıdan, köpdən, bir neçə dəfə qusmadan və bundan sonra qısa müddətli yaxşılaşma şikayətləri ilə daxil olub. Əvvəllər də xəstədə qarnın sağ yarısında ağrılar, qəbizlik və hərdən duru nəcis ifrazı ilə əvəzlənmə olub Obyektiv olaraq qarın bir qədər sağ tərəfdə köpdür, tənəffüsdə iştirak edir, yumşaqdır, sağda ağrılıdır və ön divarda bir qədər əzələ gərginliyi və güclü peristaltika müəyyən edilir Təmizləyici imalədən sonra xəstədə nəcis ifrazı olub buna baxmayaraq qarnında köp və ağrı qalmaqdadır.

Konservativ müalicədən sonra müsbət dinamika alınmışdır. Konservativ müalicəni davam etdirməklə müşahidənin davam etdirilməsi qərara alınmışdır Hazırkı şəraitdə müayinə metodlardan hansı dürüst məlumat verə bilər?

37. 67 yaşlı xəstə qarnın sağ yarısında ağrıdan, köpdən, bir neçə dəfə qusmadan və bundan sonra qısa müddətli yaxşılaşma şikayətləri ilə daxil olub. Əvvəllər xəstədə qarnın sağ yarısında ağrılar, qəbzlik və hərdən duru nəcis ifrazı ilə əvəzlənmə olub Obyektiv olaraq qarın bir qədər sağ tərəfdə köpdür, tənəffüsdə iştirak edir, yumşaqdır, sağda ağrılıdır və ön divarda bir qədər əzələ gərginliyi və güclü peristaltika müəyyən edilir. Təmizləyici imalədən sonra xəstədə nəcis ifrazı olub buna baxmayaraq qarnında köp və ağrı qalmaqdadır. İnfuzion müalicədən sonra qarnında köp, qarının hər yerində ağrı və qarının ön divarında əzələ gərginliyi artır. Qarının sağ yarısında peritonun qıcıqlanma simptomu əmələ gəlib. Xəstə cərrahi əməliyyata götürülüb Qarnında az miqdarda şəffaf maye var. Çənbər bağırsağın qaraciyər bucağında şiş müəyyən edilir. Şişdən proksimalda yoğun bağırsaq köpdür, divarları nazikləşib. Nazik bağırsaq bərabər səviyyədə köpdür. Divarlarında dəyişiklik yoxdur Müsariqə kökü boyunca limfa düyünləri böyüyüb. Bu halda hansı cərrahi əməliyyat optimal ola bilər?

38. Xəstə 55 yaşında, 5 il öncə xroniki hemorroya görə operasiya olunmuşdur. O dövrdə xroniki qəbizliyə görə şikayətlərlə əlaqədar xəstəyə operasiyadan əvvəl fibrokolonoskopiya edilmişdir. Bu zaman xəstədə düz bağırsağın yuxarı ampulyar şöbəsinin sadə polipi və mülayim dərəcəli kolit aşkar edilmişdir. Polip endoskopik üsulla çıxarılmışdır. Histoloji müayinə - tubullovari adenoma. Operasiyadan sonrakı dövr fəsadsız keçmişdir son 3 ayda xəstə qəbizliyə meyillik, qəbizliyin ishalla əvəz olunması, nəcisdə selik, qan, qarında köpmə, tenezm, bağırsaqların tam boşalmaması hissiyyatı əmələ gəlmişdir. İlkin diaqnoz?

39. Xəstədə müayinələr əsasında düz bağırsağın yuxarı ampulyar şöbəsinin xərçəngi diaqnozu qoyulmuşdur. Histoloji müayinə yüksək differensiyalı adenokarsinoma müəyyən etmişdir. Şiş anusdan 9 sm yuxarıda yerləşir və ətraf toxumalara sirayət etmir. Kəskin bağırsaq keçməməzliyi əlamətləri yoxdur. Xəstəyə hansı həcmdə cərrahi əməliyyat aparmaq mümkündür.

40. Süd vəzisi xərçəngi hansı limfa düyünlərinə hara metastaz verə bilməz?

41. Süd vəzisi xərçəngi hansı limfa düyünlərinə hara metastaz verə bilməz?

42. Süd vəzisi xərçənginin uzaq metastazları ən çox harada təsadüf edilir?

43. Xəstə 57 yaşında, döş qəfəsinin sağ yarısında ağrılar, hərarət, üşütmə, öskürək şikayətləri ilə daxil olmuşdur. Döş qəfəsinin rentgenoqrammasında sağ ağ ciyərin orta payında homogen kölgə müəyyən edilir. Anamnezdən məlum olur ki, son bir ildə həkimlər xəstədə 4 dəfə sağ tərəfli orta payın pnevmoniyası diaqnozu qoymuşlar.

Bu halda hansı xəstəlik güman oluna bilər?

44. Xəstə, 57 yaşında, döş qəfəsinin sağ yarısında ağrılar, hərarət, üşütmə, öskürək şikayətləri ilə daxil olmuşdur. Döş qəfəsinin rentgenoqrammasında sağ ağ ciyərin orta payında homogen kölgə müəyyən edilir. Anamnezdən məlum olur ki, son bir ildə həkimlər xəstədə 4 dəfə sağ tərəfli orta payın pnevmoniyası diaqnozu qoymuşlar.

Güman edilən diaqnozu hansı müayinə ilə təsdiq etmək mümkündür?

45. Xəstədə ağ ciyər pay bronxunun yastı epitel xərçəngi müəyyən edilmişdir. Aşağıda göstərilən hansı həcmli zədələnmə operativ müalicə üçün mütləq əks-göstəriş sayılır.

46. Ağ ciyərin mərkəzi xərçəngi zamanı hansı operasiya radikal sayılmır?

47. Xəstə 40 yaşında, qeyri-toksiki düyünlü ur (zob) xəstəliyinə görə müşahidə olunduğu zaman, qalxanvari vəzinin sağ payında olan düyün sürətlə böyüməyə başlamışdır. Palpasiya zamanı qalxanvari vəzinin sağ payının aşağı qütbündə 2x2 sm ölçüdə düyün müəyyən edilir. Qalxanvari vəzinin skannoqrafiyası zamanı “soyuq düyün” qeyd olunur. Sizin ilkin diaqnozunuz?

48. Xəstə, 53 yaşında, baxış zamanı sol süd vəzisi kiçilmiş, deformasiyaya uğramışdır. Dəri örtüyü infiltrasiya edərək qabarlı təbəqəyə çevrilmişdir. Dərinin bəzi yerlərində xoralaşma və qansızma aşkar olunur. Gilə batmışdır, sol qoltuqaltı çuxurda böyümüş, bərkimiş limfa düyünləri əllənir, menopauza

Ən çox güman olunun diaqnoz:

49. Xəstə 53 yaşında, baxış zamanı sol süd vəzisi kiçilmiş, deformasiyaya uğramışdır. Dəri örtüyü infiltrasiya edərək qabarlı təbəqəyə çevrilmişdir. Dərinin bəzi yerlərində xoralaşma və qansızma aşkar olunur. Gilə batmışdır, sol qoltuqaltı çuxurda böyümüş, bərkimiş limfa düyünləri əllənir, menopauza. Bu halda hansı müalicə taktikasının seçilməsi məqsədə uyğundur?

50. Xolsted üsulu ilə radikal mastektomiya zamanı nə çıxarılmır?

 

37. TİBBİ RADİOLOGİYANIN ƏSASLARI.

 

 

1. Hansı doza artdıqca ümumi şüa reaksiyaları kəskinləşir:

2. Klassik ənənəvi şüalandırma rejimi:

3. Şüanın növünü təyin edən amillər:

4. Hansı müalicə növü zamanı xəstə mütləq aktiv palatada saxlanılmalıdır:

5. Normal və şiş toxumalarının şüa həssaslığının fərqi nədən asılıdır:

6. Bir sahəli şüa terapiyasının tətbiqinə göstəriş:

7. Çox sahəli şüa terapiyasının prinsipləri:

8. Distansion şüa terapiyasına göstəriş:

9. Süd vəzisi xərçənginin şüa terapiyası zamanı istifadə olunan şüalanma sahələri:

10. Kontakt şüa terapiyasının üsulları:

11. Uşaqlıq boynu xərçənginin müalicəsi zamanı şüa terapiyasına göstəriş:

12. Şüa terapiyasının məqsədləri:

13. Distansion şüa terapiyası zamanı istifadə olunan şüa növləri:

14. Udulan dozanın ölçü vahidi:

15. Kontakt şüa terapiyası zamanı xətli mənbələrin istifadəsinə əsas:

16. Şüa terapiyasının iştirakı ilə aparılan müalicə metodları:

17. Operasiyadan qabaq aparılan şüa müalicəsinin məqsədləri:

18. Radioaktiv çirklənməyə məruz qalan sahələrdə yaşayan əhalinin müdafiə tədbirlərinə aiddir:

19. Hamiləliyin ilkin müddətində dölün tibbi şüalanması zamanı aparılan xəbərdarlıq tədbirləri:

20. Xarici g şüalanmadan sonra xəstənin tibb personalına göstərə biləcəyi təhlükə:

21. Ağır vəziyyətdə olan xəstəyə ilkin yardım məqsədilə hansı tədbirlər vacibdir:

22. Kəskin şüa xəstəliyi zamanı hansı sistem tərəfindən kliniki əlamətlər mütləqdir:

23. Kəskin şüa xəstəliyi zamanı erkən əmələ gələn klinik simptom:

24. Kəskin şüa xəstəliyi zamanı periferik qanın analizində ilk növbədə miqdarı azalır:

25. Kişi cinsiyyət vəzilərinin şüalanmasından sonra ən çox xarakterik dəyişikliklər:

 

38. ÜZ-ÇƏNƏ CƏRRAHİYYƏSİ.

 

 

1. Əng sümüyü innervasiya edilir.

2. Ağız dibinin fleqmonası ağırlaşa bilər.

3. Kserooftalmiya tüpürcək vəzilərinin hansı xəstəliyi zamanı baş verir.

4. Adenofleqmona adlanır.

5. Əng sümüyü sınığının əsas simptomu adlanır.

6. Çənə sümüyü sınığının əsas simptomu adlanır.

7. Kəllə əsasının sınığının mütləq göstəricisidir.

8. Burun və ya qulaqdan qanaxmalar zamanı likvoreya təsdiqlənir.

9. Çənənin oynaq çıxıntısının birtərəfli sınığının xarakterik simptomu.

10. Çənənin oynaq çıxıntısının ikitərəfli sınığının xarakterik simptomu.

11. Burun sümüklərinin sınığının əsas simptomudur.

12. Burun sümüklərinin sınığının fiksasiya metodudur.

13. Almacıq sümüyünün sınığının əsas simptomudur.

14. Üz-çənə nahiyəsinin zədələnmələri zamanı baş verən ağırlaşmadır.

15. Üz-çənə nahiyəsinin zədələnmələrinin gecikmiş ağırlaşmasıdır.

16. Üzün odlu silah yaralanmaları başqa nahiyələrin yaralanmalarından nə ilə fərqlənir.

17. Sifətin yaralarının birincili cərrahi işlənməsi hansı müddətə qədər aparıla bilər.

18. Üz-çənə nahiyəsinin yaralarının birincili cərrahi işlənməsinin xüsusiyyətləri aşağıdakılardır.

19. Çənə sümüklərinin sınıqları zamanı müvəqqəti immobilizasiya aparılır.

20. Müştərək travma adlanır.

21. Yuxarı tənəffüs yollarının yad cisimlə tutulması adlanır.

22. Çənənin mental hissəsinin qopması nəticəsində yaranan asfiksiya adlanır.

23. Dislokasion asfiksiya zamanı ilk yardım göstərən həkim tərəfindən edilir.

24. Tireoqlossal kista və svişlərinin cərrahi əməliyyatı zamanı edilir.

25. Üz-çənə nahiyəsinin zədələnmələrinin sonradan yaranan ağırlaşmaları

 

39. BAŞ VƏ BOYUN CƏRRAHİYYƏSİ.

 

 

1. Evin girəcəyində naməlum partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində, yaralı 52 yaşında 40 dəq sonra xəstəxanaya çatdırılıb. Qısamüddətli huş itirmə qeyd edilib. Daxil olarkən huşu aydındır, retroqrad amneziya yoxdur. A/T 120-70 mm c.s, PS-84, ritmikdir. Boyunun sol tərəfində 2-3 mm ölçüsündə üç qəlpə yarası vardır. Boyunun sol yarısı ödemlidir, başı əyən əzələ nahiyəsində 4_8 sm ölçülü pulsasiya etməyən və böyüməyən hematoma qeyd edilir. Udlağa baxış və larinqoskopiya zamanı udlağın sol divarının şişkinliyi və ödemi vardır ki, bu da hematomanın nəticəsi kimi qiymətləndirilib. Döşün sol yarısında gilə ətrafı zonada eyni ölçüdə daha iki qəlpə yarası vardır. Onlardan qanaxma qeyd edilmir. Düz və yan rentgenoqrammalarda 5-6-cı boyun fəqərələri və döş qəfəsinin ön divarının yumşaq toxumalarında xırda yad cisimlər (2-3 mm) vardır. Sümüklərin zədələnməsi və plevral boşluqda qazın və mayenin olması əlamətləri yoxdur. Boyunun zədələnmələrində diaqnostik taktika necə olmalıdır?

2. Evin girəcəyində naməlum partlayıcı qurğunun partlaması nəticəsində, yaralı 52 yaşında 40 dəq sonra xəstəxanaya çatdırılıb. Qısamüddətli huş itirmə qeyd edilib. Daxil olarkən huşu aydındır, retroqrad amneziya yoxdur A/T 120-70 mm c.s, PS-84, ritmikdir. Boyunun sol tərəfində 2-3 mm ölçüsündə üç qəlpə yarası vardır. Boyunun sol yarısı ödemlidir, başı əyən əzələ nahiyəsində 4.8 sm ölçülü pulsasiya etməyən və böyüməyən hematoma qeyd edilir Udlağa baxış və larinqoskopiya zamanı udlağın sol divarının şişkinliyi və ödemi vardır ki, bu da hematomanın nəticəsi kimi qiymətləndirilib. Döşün sol yarısında gilə ətrafı zonada eyni ölçüdə daha iki qəlpə yarası vardır. Onlardan qanaxma qeyd edilmir. Düz və yan rentgenoqrammalarda 5-6-cı boyun fəqərələri və döş qəfəsinin ön divarının yumşaq toxumalarında xırda yad cisimlər (2-3 mm) vardır. Sümüklərin zədələnməsi və plevral boşluqda qazın və mayenin olması əlamətləri yoxdur. Boyunun damarlarının və orqanlarının təftişi zamanı məlum olub ki, yemək borusunun ¼ diametrinin 6-cı boyun fəqərəsi səviyyəsində sol fəqərə arteriyasının tam kəsilməsi ilə zədələnməsi vardır. Fəqərə sümüklərinin zədələnməsi yoxdur, palpator olaraq fəqərələrdə qəlpələr aşkar edilmir.

Fəqərə arteriyasının odlu silahla zədələnməsi zamanı cərrahi taktikanı seçin.

3. Boynun əsas sinir-damar dəstinə hansılar daxildir:

4. Ümumi yuxu arteriyası göstərilən hansı səviyyədə daxili və xarici yuxu arteriyalarına bölünür:

5. Alt çənə sümüyünün haçalanmasından yuxarı olaraq üst çənə arteriyasının zədələnməsi və qüvvəli qanaxma zamanı, qanaxmanı dayandırmaq üçün hansı damarı bağlamaq məqsədə uyğundur:

6. Xarici yuxu arteriyası təyin olunmasında əsas göstərici faktor:

7. Dil kökünün (əsasının) zədələnməsində bağlanması məqsədəuyğundur:

8. Boynun əsas sinir-damar dəstini açmaq üçün optimal kəsik:

9. Konikotomiya etmək üçün bağları bu arada kəsmək lazımdır:

10. Traxeotomiya üçün əsas sayılır:

11. Byork üsulu ilə traxeotomiya edəndə fərqli cəhət:

12. Yemək borusunun boyun nayihəsində yaralanmasının əsas kliniki sindromu:

13. Yemək borusunun cırılması zamanı hansı rentgenkontrast maddədən istifadə etmək məqsədə uyğundur:

14. Yemək borusunun boyun nahiyəsində zədələnməsi zamanı hansı kəsik optimal hesab olunur:

15. Traxeyanın yaralarını tikəndə aşağıdakı xüsusiyyətlər nəzərə alınmalıdır:

16. Yemək borusu divarının zədələnməsində yaranı belə tikmək lazımdır:

17. Yemək borusu ətrafı toxumaları drenləşdirmək üçün münasib sayılır:

18. Daxili vidaci venanın birinin sarınıb bağlanması baş beyin və boyun toxumalarından venoz qanın qan dövranına axmasına təsir edə bilərmi:

19. Sayılan göstəricilərdən hansı baş beyin silkələnməsinə xarakterikdir:

20. Kəllə sümüklərinin zədələnməsi üçün Rentgen göstəricilərindən seçin:

21. Baş beyinin sıxılma sindromunu təsdiq edən diaqnostik tədbirlər:

22. Kəllənin təxirəsalınmaz rezeksion trepanasiyası üçün qeyri şərtsiz təyinedici vəziyyət və əlamətləri göstərin:

 

40. CƏRRAHİ ƏMƏLİYYAT NÖVLƏRİ.

 

 

1. Sadalanan əməliyyatlardan hansı simulyant əməliyyat deyil?

2. 66 yaşlı xəstə kəskin yoğun bağırsaq keçməzliyi ilə təcili cərrahi əməliyyata götürülmüşdür. Laparotomiya zamanı “S”-ə bənzər bağırsağın dairəvi stenoz etmiş şişi paraaortal limfa vəzlərinin böyüməsi, qaraciyərdə metastazlar aşkar edilmişdir. Hartman əməliyyatı icra olunmuşdur. Bu, necə əməliyyat sayılır:

3. Sadalanan əməliyyatlardan hansı mədə və 12 barmaq bağırsaq xora xəstəliyinin müalicəsində təcili göstərişə əsasən aparılır?

4. Qanqrenoz xolesistit münasibəti ilə aparılmış xolesistektomiya əməliyyatı zamanı öd kisəsi yatağına nəzarət üçün qoyulmuş boru (drenaj) əməliyyatdan sonra hansı dövrdə çıxarılmalıdır?

5. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə aşağı ətraflarda flebotrombozun baş verməsinin əsas qorxusu nədir?

6. Böyrəklərin və qarın daxili üzvlərin müştərək travması zamanı nefrektomiyaya mütləq (tam) göstərişdir:

7. Xəstələrdə yemək borusunun varikoz genəlmiş venalarından qanaxma zamanı əməliyyatönü dövrdə qanaxmanı saxlamaq üçün istifadə etmək məqsədəuyğundur

8. Yoğun bağırsaqdan yüngül dərəcəli qanaxmaya şübhə olduqda əməliyyatönü müayinədə xəstəyə kolonoskopiya olunmasına aşağıda qeyd olunanlardan əks göstərişdir:

9. Əməliyyatdan sonrakı dövrdə trombembolik ağırlaşmaların profilaktikası aşağıda qeyd olunanların hamısının məcmusudur bundan başqa:

10. Anamnezində qanaxma ilə ağırlaşma olmuş 12 barmaq bağırsaq xorasında əməliyyat önü dövrdə qanköçürməyə göstəriş sayılır:

11. Ağır dərəcəli intoksikasiya ilə keçən kəskin pankreatitin ödemli formasında cərrahi əməliyyatdan sonrakı dövrdə aparılan müalicə aşağıda qeyd olunanların hamısını özündə cəmləşdirməlidir, birindən başqa:

12. Xəstə, 50 yaşında, 8 ildir ki, onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyindən əziyyət çəkir. Son 5 gün ərzində hər gün dəfələrlə qusmalar olur. Əməliyyatönü hazırlıq məqsədilə turşu-qələvi müvazinətini tənzimləmək üçün birinci növbədə hansı maddələrin köçürülməsi göstərişdir.

13. Mədənin çıxacaq hissəsinin dekompensator stenozu olan xəstələrdə, xəstəni əməliyyata hazırladıqda aşağıda göstərilən ağırlaşmalardan hansına daha çox diqqət yetirmək lazımdır.

14. Mədə rezeksiyasına məruz qalmış xəstələrdə əməliyyatdan sonrakı hansı ağırlaşmalar erkən dövr üçün xarakterik deyil?

15. Piylənmədən əziyyət çəkən, əməliyyata məruz qalmış xəstədə daha çox hansı fəsadın baş verməsini gözləmək olar?

16. 13 gün əvvəl xolesistektomiya ilə intraoperasion xolangioqrafiya əməliyyatına məruz qalmış 50 yaşlı qadında qəflətən təngnəfəslik əmələ gəlmiş, döş sümüyünün arxasında ağrı, «pas» rəngində bəlğəmli öskürək baş vermişdir.

A/T 110/70 mm c.süt., nəbz 1-də 90 vurğu, tənəffüs tezliyi 1-də 30-dur, subfebril temperatur qeyd olunur. Ehtimal olunan səbəb nədir?

17. 4 gün əvvəl mədənin perforativ dəliyinin gözənməsindən sonra, ağ ciyərin emfizemasından əziyyət çəkən xəstədə spontan pnevmotoraks baş verib. Pnevmotoraksın ləğvi və plevral boşluğun drenləşdirilməsi üçün ən əlverişli sahə hansıdır?

18. Miller-Ebbot zondu hansı məqsədlər üçün işlədilir:

19. Bağırsaq keçməməzliyi ilə ağırlaşmamış, «S»-vari bağırsağın xərçəngi ilə olan xəstənin əməliyyata hazırlamağın ən optimal variantı

20. Mexaniki sarılığı olan xəstədə sarılığın səbəbini öyrənmək üçün əməliyyatdan əvvəl aparılan diaqnostik müayinələrdən hansı daha informativdir:

21. Geniş sahədə yanığa görə cərrahi əməliyyata məruz qalmış xəstədə mədə bağırsaq tərəfindən baş verə biləcək fəsadların qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tədbirləri aparmaq lazım deyil:

22. Əməliyyatdan sonrakı pnevmoniyanın müalicəsində göstərilənlərin hansı qəbuledilməzdir.

23. Əməliyyatdan sonrakı tireotoksiki krizin inkişafının qarşısını almaq üçün bunlardan hansını, birindən başqa, tətbiq etmək lazımdır.

24. Uretranın zədələnməsinə şübhə olan xəstənin əməliyyatönü müayinəsində sidik kisəsinin kateterizasiyası:

25. Mexaniki sarılıqla ağırlaşmış, öd yollarının çapıq mənşəli keçməməzliyində, əməliyyatönü hansı əsas müalicə tədbirlərini aparmaq lazımdır:

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->