Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Epidemiologiya ixtisası üzrə suallar

Epidemiologiya üzrə suallar

 

 

1. Epidemiologiya xəstəlikləri hansı səviyyədə öyrənir?

2. Klassik epidemiologiyanin öyrənmə obyekti nədir?

3. “Ekzotik xəstələnmə dedikdə nə başa düşülür?

4. Sporadik xəstələnmə nədir?

5. İnfeksiya mənbəyinin epidemioloji təhlükəliliyi nədən asılı deyil?

6. Yoluxma mexanizmi nəyə müvafiqdir?

7. Şaquli yoluxma mexanizmi hansı infeksiyalarda mümkündür?

8. Qida yoluxma yolu hansı infeksiyalarda mümkündür?

9. Aerozol yoluxma hansı infeksiyalarda mümkün deyil?

10. Təbii ocaqlar hansı infeksiyalar üçün səciyyəvidir?

11. Epidemik ocaq nədir?

12. Hava-damcı yoluxma yolunun realizasiyanın aktivliyi nədən asılıdır?

13. Hava-toz yolu ilə ötürülmə imkanı nə ilə müəyyən olunur?

14. “Endemiya (endemiklik)” termini nəyi ifadə edir?

15. Xəstələnmənin səviyyəsi nə zaman endemik xəstələnmə sayılır?

16. Hava-damcı infeksiyası törədicinin hansı amillərlə yayılması nəticəsində baş verən infeksiyadır?

17. Törədicinin hava-damcı yolu ilə daşınması zamanı patogen stafilokokların rezervuarı nədir?

18. Birdəfəlik alətlərin istifadə edilməsi zərurəti nədən irəli gəlir?

19. Hospital infeksiyalarının profilaktikası tədbirlərinə nə aid deyildir?

20. Epidemik xəstələnmə nədir?

21. Əksepidemik vasitələrin keyfiyyəti nədən asılıdır?

22. Profilaktik quduzluqəleyhinə peyvənd kimlərə təyin olunur?

23. Əhalinin qızılcadan qorunmasının əsas vasitəsi hansıdır?

24. Nəyə əsasən əhalinin həqiqi immun təbəqəsi haqqında fikir yürütmək olar?

25. Qızılca ilə xəstələnmənin çoxillik dinamikasının göstəricilərinin əsas meyarı hansıdır?

26. Qızılca zamanı epidemik prosesin idarə olunmasının effektivliyinin meyarı hansıdır?

27. Qızılca infeksiyasında yeganə infeksiya mənbəyi kimdir?

28. Difteriyanın epidemik ocağında əksepidemik tədbirlərin aparılmasının əsas məqsədi nədir?

29. Difteriya ocağında profilaktik peyvəndlər kimlərə edilir?

30. Difteriya zamanı antitoksik immunitetin vəziyyəti necə təyin olunur?

31. Epidemik göstərişlərə əsasən difteriyaya qarşı vaksinasiyaya kimlər cəlb olunmalıdırlar?

32. Zonne şigellalarının populyasiyasının heterogenliyi hansı əlamətlərə əsasən təyin olunur?

33. Şigelyozlarla mübarizədə hansı tədbirlər aparıcı sayılır?

34. Faqotipləşdirmənin epidemioloji əhəmiyyəti nədən ibarətdir?

35. Endemik ölkələrdən hava nəqliyyatı ilə gətirilən yoluxmuş keçiricinin dişləməsi nəticəsində baş verən malyariya necə adlanır ?

36. Hansı malyariya ocaqları ayırd olunur ?

37. Vaksinlərin hansı tipi mövcud deyildir ?

38. HİV-in məhv oldugu minimal temperatur hansıdır ?

39. Antroponozlarda xəstələnmənin çoxillik dinamikasının meyli nə ilə təyin olunur ?

40. Müxtəlif xəstəliklərin yaranmasının, yayılmasının ümumi qanunauyğunluqlarını nə öyrənir ?

41. Xəstələnmənin illik göstəricilərinin dinamikasının dövriliyi hansı hallarda səciyyəvidir?

42. Ayrı-ayrı infeksiyalar üçün tipik olan dövrilik nə ilə müəyyən edilir?

43. Xəstələnmənin mövsümi yüksəlişləri hansı yoluxucu xəstəliklərə xasdır?

44. Şaquli yoluxma mexanizmi hansı infeksiyalarda olur?

45. Makroorqanizmin yoluxma yolları hansılardır?

46. « Sağlam törədicigəzdirmə» diaqnozu hansı şərtlərə əsasən qoyulur?

47. Epidemik prosesin baş verməsinin labüd səbəbləri hansılardır?

48. Hansı zoonoz infeksiyalarda insan infeksiya mənbəyinə çevrilir?

49. Hansı xəstəlik endemik təzahür edir?

50. Səhv ifadəni göstərin.Antibakterial preparatlarla təcili profilaktika nə zaman aparılır?

51. Səhv ifadəni göstərin. Aşağıdakılardan hansı epidemik prosesin təzahürüdür?

52. Hansı halda ocaqda xəstəlik hadisələrinin minimal sayda olması çoxsaylı xəstələnmə sayılar?

53. Su epidemiyasına xas olan əlamət hansıdır?

54. Müxtəlif ərazilərdə dizenteriya ilə xəstələnmənin səviyyəsini hansı göstəricilərə əsasən müqayisə etmək olar?

55. Su mənbəyi çirkab suları ilə çirkləndikdə yaşayış məntəqəsində hansı infeksion xəstəliyin alovlanması baş verə bilər ?

56. Hansı xüsusiyyətlərə görə infeksion xəstəliklər antroponoz, zoonoz və sapronozlar qruplarına bölünürlər?

57. Təbii ocaqlılıq nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?

58. Yoluxma amilləri nədir?

59. Müvafiqlik nəzəriyyəsinin əsas müddəası hansıdır?

60. Analitik epidemioloji müayinələrdə ərazi uzrə xəstələnmə (ölüm) göstəricilərinin paylanması hansı hüdüdlarda həyata keçirilir ?

61. Ekstensiv göstəricilər nəyi xarakterizə edir?

62. Epidemik prosesin çoxillik dinamikasının tendensiyası nə ilə şərtlənir?

63. Epidemiologiyanın əsas predmeti nədir?

64. Sanitar-gigiyenik monitorinq nədir?

65. Epidemiologiyanın obyekti nədir?

66. Əksepidemik tədbirlərin həyata keçirilməsində kim iştirak edir?

67. Yoluxucu xəstəliyin təbii ocağı nə sayılır?

68. “Klon” nədir?

69. Hansı müddət ərzində epidemik ocaq fəaliyyətdə olur?

70. Mikroorganizmlərin toksini hansıdır?

71. Dəridaxili allergik sınaqlar hansı xəstəliyin diaqnostikasında istifadə olunur?

72. Vasserman reaksiyası hansı xəstəliyin diaqnostikasında istifadə olunur?

73. Əksepidemik tədbirlər hansı xəstəliklərin profilaktikasına yönəldilib?

74. Sanitar-gigiyenik tədbirlərlə idarə olunan infeksiyalara hansı aiddir?

75. Aerozol infeksiyalarda epidemik prosesin idarə olunmasının vasitələri hansılardır?

76. Əksepidemik tədbirlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi meyarı hansıdır?

77. Bu və ya digər infeksion xəstəliyin qlobal miqyasda ləğv olunmasını nəyin əsasında demək olar?

78. Epidemik ocaqda müşahidənin davam etmə müddəti nə qədərdir?

79. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı infeksiyanın yoluxma yollarına aid deyildir ?

80. Aspirasion yoluxma mexanizmi ilə yayılan xəstəliklərin səviyyəsinin dövri şəkildə artıb-azalması nədən asılıdır?

81. Epidemioloji diaqnostika nədir?

82. Kəsilmiş iri buynuzlu qaramalın sanitar-baytarlıq ekspertizası hansı xəstəliyin qarşısını almaq üçün vacibdir?

83. İnfeksiya ocağında epidemioloji muayinənin aparılma vaxtı nə qədərdir?

84. Xəstələnmənin ehtimal olunan təqribi yoluxma vaxtını təyin etmək üçün xəstələnmə tarixindən hansı dövrlərin davametmə müddətini çıxmaq lazımdır?

85. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı tədbirlərin köməyi ilə epidemik ocağın qarşısı alınır?

86. Vəba ocağında əksepidemik tədbirlərə hansı aid deyildir?

87. Ubikvitar yoluxucu xəstəliklər dedikdə nə başa düşülür?

88. İdarə olunmayan infeksiyalara hansı infeksiya aiddir?

89. “Prevalentlik” termini nə deməkdir?

90. Epidemioloji müayinələrin məqsədlərinə nə daxildir?

91. Hansı törədicilər doğum müəssisələrində yenidoğulmuşlar arasında irinli–septik infeksiyalardan daha çox təsadüf olunur?

92. Hal-hazırda irinli–septik xəstəliklərin etioloji strukturunda hansı mikroorqanizmlər aparıcı rol oynayır?

93. Difteriya ilə mübarizədə hansı tədbirlər daha vacib əhəmiyyət daşıyır?

94. Müxtəlıf ərazilərdə göyöskürəklə xəstələnmənin səviyyəsi nə ilə müəyyən edilir?

95. Malyariya zamanı əsas yoluxma yolu hansıdır?

96. Hansı helmintoz peroral antroponoz biohelmintozlar qrupuna aıddir?

97. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı ləng infeksiyalara aiddir?

98. B viruslu hepatit (BVH) zamanı kəskin formalı xəstə ilə təmasda olan şəxslər qan verməkdən nə vaxta qədər azad edilirlər?

99. İİV-infeksiya zamanı məlum yoluxma yollarından hansı 100% yoluxmaya gətirib çıxarır?

100. Qida toksikoinfeksiyalarına daxil olan xəstəliklər daha çox nəyin təsirindən baş verir?

101. B viruslu hepatitin spesifik profilaktikası nəyi nəzərdə tutur ?

102. Hansı salmonellalar qida toksikoinfeksiyalarının törədiciləridir?

103. Vəba törədicisi hansıdır ?

104. Vəbanın müalicəsində nədən istifadə edilir?

105. Vəba vibrionunum sintez etdiyi xolerogen nəyə aiddir?

106. Vəba törədicisinin təbii rezervuarı nədir ?

107. Qarın yatalağı törədicisi hansı növə aiddir ?

108. Rekonvalessensiya mərhələsində qarın yatalağının diaqnostikası hansı materialın bakterioloji müayinəsi ilə aparılır?

109. Rikketsiyalar nədir?

110. Rikketsiyalar hansı yolla çoxalırlar?

111. Rikketsiyalarda hansı əlamət yoxdur?

112. Provaçek rikketsiyaları üçün nə xarakterik deyil?

113. Epidemik səpgili yatalağın törədicisi hansıdır?

114. Rikketsiyalar hansı üsulla boyanırlar?

115. Kampilobakterioz hansı infeksiyalara aiddir?

116. Törədicinin yoluxma mexanizmi nədən asılıdır?

117. Epidemik prosesin əsas halqaları hansılardır?

118. Qızılca zamanı kontagiozluq neçə faiz təşkil edir?

119. Səpgili yatalaq hansı infeksiyalara aiddir?

120. İnsanın heyvandan taunla xəstələnməsi nə zaman mümkün deyil?

121. Bernett rikketsiyası hansı xəstəliyi törədir?

122. Epidemik səpgili yatalaq zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

123. Səpgili (epidemik) yatalağın törədiciləri hansılardır?

124. Kü qızdırmasının törədiciləri hansılardır?

125. Epidemik səpgili yatalağın residivi necə adlanır?

126. Hansı hallarda mikrooranizmlərin orqanizmdə uzun müddət qalması xarakterdir?

127. Bağırsaq infeksiyasının törədiciləri hansı yoluxma yolu ilə ötürülürlər?

128. Klinik təsahürləri olmayan gizli keçən infeksiya necə adlanır ?

129. Hansı xəstəliyin törədiciləri ekzotoksinlər ifraz edir ?

130. Sepsis zamanı törədici harada çoxalır ?

131. Zoonozlarda infeksiya mənbəyi nədir?

132. Bir neçə ölkədə və ya qitədə yayılan kütləvi xəstəliklər necə adlanır ?

133. Vərəm zamanı hansı allergik sınaq qoyulur?

134. Sadalanan infeksiyalardan hansı zoonozlara aiddir?

135. Bu mikroblardan hansı xüsusi təhlükəli zoonoz infeksiyasının törədicisidir?

136. Taun törədicisi hansı növə mənsubdur ?

137. Qara yara antigenini aşkar etmək üçün hansı reaksiya qoyulur ?

138. Hansı brusellalar insan üçün daha patogendir?

139. Tulyaremiyanın mənbəyi nədir?

140. Keçirilmiş difteriyadan sonra yaranmış immunitet necə adlanır ?

141. Difteriya zamanı antitoksik immuniteti təyin etmək üçün hansı sınaq qoyulur ?

142. Tulyaremiyanın törədicisi hansı cinsə aiddir?

143. Sadalanan infeksiyalardan hansı xəstə insandan sağlam insana keçmir?

144. Tauna qarşı qeyri-həssaslığın yaradılması üçün hansı vaksindən istifadə olunur ?

145. Sadalanan yoluxucu xəstəliklərdən hansında dəri-allergik üsul istifadə olunur ?

146. Tulyaremiyada immunitetin növü necə adlanır ?

147. Hansı xəstəlikdə Askoli reaksiyası antigenin tapılması üçün istifadə olunur?

148. Karantin infeksiyası hansıdır?

149. Brüselyoz xəstəliyində əsas müdafiə rolunu nə oynayır?

150. Botulizmin yaranmasında ən çox rast gələn səbəblərdən olan evdə hazırlanmış hansı konserv məhsullarının qidada istifadəsidir ?

151. Salmonellalarla çirklənmiş mal ətinin sağ ikən realizasiyası yolları hansılardır?

152. Botulotoksinin məhsulda toplanması üçün hansı şərait lazımdır?

153. Dizenteriya alovlanmaları daha çox hansı qida məhsullarının istifadəsi ilə bağlıdır?

154. Hepatit A virusunun ən massiv ifraz olunması hansı dövrdə baş verir?

155. Hospitallaşdırılmış dizenteriyalı xəstədə nəcisin bakterioloji müayinəsi zamanı ilk 2 nümunədə Zonne şigellaları, sonrakı 3-cü nümunədə isə Fleksner şigellaları aşkar edilmişdir. Nə baş vermişdir?

156. Dizenteriyalı xəstədə bakterioloji müayinə olunmalı material hansıdır?

157. Botulizm nə zaman yara infeksiyası ola bilər?

158. Vəba zamanı maksimal inkubasiya dövrü nə qədərdir?

159. Qarın yatalağı zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

160. A virus hepatiti zamanı infeksiya mənbəyi aşağıdakılardan hansıdır?

161. Salmonelyozlar zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

162. Dizenteriyanın mümkün olan yoluxma yolu hansıdır?

163. A virus hepatitində risk qrupuna kimlər daxildir?

164. Süd yoluxma amilinin realizasiyası zamanı dizenteriya üçün xas olan əlamət hansıdır?

165. A virus hepatitinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

166. Rekonvalessensiya fazasında virulent ştamların payı nə qədərdir?

167. Qarın yatalağı üçün hansı mövsümilik xarakterdir?

168. Qarın yatalağı zamanı xəstəliyin birinci həftəsində hansı laborator müayinələr aparılır?

169. Qarın yatalağı ilə xəstələrin izolyasiyasının şərtləri hansılardır?

170. Difteriya korinobakteriyalarının kultural-bioloji əlamətlərindən difteriya zamanı epidemik prosesin inkişafında hansı əlamətlər daha çox əhəmiyyət daşıyır?

171. Qızılсa oçağında təcili profilaktika necə aparılır?

172. Qəbul şöbəsində eyni vaxtda 2 uşaq olmuşdur. Uşağın birində dizenteriya, digərində isə qızılja aşkar edilmişdir. Qızılcalı xəstə boksa göndərilmişdir. Dizenteriyalı xəstəni hara yerləşdirmək lazımdır (uşağın 7 yaşı var, qızılja ilə xəstələnməmişdir, qızıljaya qarşı peyvənd edilməmişdir) ?

173. Qarın yatalağının törədicisi hansı cinsə aiddir?

174. Qarın yatalağı və paratiflərə görə laborator müayinə zamanı material kimi nə götürülmür?

175. Səhv ifadəni göstərin. B hepatiti zamanı infeksiya mənbəyi kimdir?

176. Şaquli (vertikal) yoluxma mexanizmi nə zaman mümkündur?

177. Qarın yatalağına görə müayinə məqsədilə xəstəliyin ilk 3 günündə hansı material müayinə edilməlidir?

178. Gənə ensefalitinin təbii ocağında qan sormuş gənəni kənar etdikdən sonra zərərçəkən şəxsə mütləq nə yeritmək lazımdır?

179. Taunun gəmiricilərdən insana ötürülməsinin əsas yoluxma yolları hansılardır?

180. Vəba ilə xəstələnmənin mövsümi yüksəlişi hansı dövrə təsadüf edir

181. Qarın yatalağı zamanı xəstəliyin birinci həftəsində hansı laborator müayinə aparılır?

182. Qarın yatalağı ilə xəstələrin izolyasiyasının şərti hansıdır?

183. Difteriya korinobakteriyalarının kultural-bioloji əlamətlərindən difteriya zamanı epidemik prosesin inkişafında hansı əlamət daha çox əhəmiyyət daşıyır?

184. Qızılсa oçağında təcili profilaktika necə aparılır?

185. Qəbul şöbəsində eyni vaxtda 2 uşaq olmuşdur. Uşağın birində dizenteriya, digərində isə qızılca aşkar edilmişdir. Qızılcalı xəstə boksa göndərilmişdir. Dizenteriyalı xəstəni hara yerləşdirmək lazımdır (uşağın 7 yaşı var, qızılca ilə xəstələnməmişdir, qızılcaya qarşı peyvənd edilməmişdir) ?

186. Qarın yatalağının törədicisi hansı cinsə aiddir?

187. Qarın yatalağı və paratiflərə görə laborator müayinə zamanı material kimi nə götürülmür?

188. Səhv ifadəni göstərin. B hepatiti zamanı infeksiya mənbəyi kimdir?

189. Şaquli (vertikal) yoluxma mexanizmi nə zaman mümkündur?

190. Qarın yatalağına görə müayinə məqsədilə xəstəliyin ilk 3 günündə hansı material müayinə edilməlidir?

191. Gənə ensefalitinin təbii ocağında qan sormuş gənəni kənar etdikdən sonra zərərçəkən şəxsə mütləq nə yeritmək lazımdır?

192. Taunun gəmiricilərdən insana ötürülməsinin əsas yoluxma yolları hansılardır?

193. Vərəm ocağında cari dezinfeksiyanı evdə kim həyata keçirir?

194. Hansı müayinəyə əsasən qarın yatalağının «tranzitor törədicigəzdirənliyi»ndən şübhələnmək lazımdır?

195. Hansı əlamətlər meninqokokk infeksiyası ilə xəstələnmənin enməsini əvvəlcədən bildirmir?

196. Təmasla yoluxma zamanı tulyaremiyanın hansı forması inkişaf edir?

197. Brüselyozun mövsümi yüksəlişi nə ilə bağlıdır?

198. Leptospirozlu xəstə heyvanların südünü qidada hansı şəraitlərdə istifadə etmək olar?

199. Leptospiroz ocağı üzərində müşahidə hansı müddətdə aparılır?

200. Cərrahi stasionarlarda eşerixioz etiologiyalı xəstəliklərdə infeksiya mənbəyi ilk növbədə kim sayılır?

201. Cərrahi stasionarlarda göy-yaşıl irin çöpü infeksiyasının mümkün yoluxma yolu hansıdır?

202. Hansı törədicilərlə yoluxduqda ətraf mühit irinli-septiki hospital infeksiyada infeksiya mənbəyi kimi iştirak edə bilər?

203. Hospital irinli-septiki infeksiyaların ikincili əlamətləri hansılardır?

204. Tibbi prosedurların aparılması nəticəsində baş verən infeksiyalar necə adlanır?

205. Enteroinvaziv E.coli ilə törədilən eşerixiozlar zamanı daha çox nə zədələnir?

206. İrinli-septiki infeksiya ilə ən çox yoluxma harada baş verir?

207. Rotavirus infeksiya zamanı nəcis necə xarakterizə olunur?

208. Qarın yatalağının qida alovlanmaları üçün hansı əlamətlər səçiyyəvidir?

209. El-Tor vəbasına görə endemik ərazilər hansılardır?

210. Hansı əlamət bağırsaq infeksiyalarının su alovlanmalarının xəbərdaredici əlaməti deyildir?

211. Vəbanın başlanğıc təzahürü hansıdır?

212. rüselyoz zamanı insan üçün infeksiya mənbəyi kimi daha təhlükəlisi nədir?

213. Taun ilə xəstə şəxsdən insanların yoluxması hansı klinik formalarda mümkündür?

214. Taun törədicisi heyvanlar arasında hansı yollarla ötürülür?

215. Tulyaremiya hansı xəstəliklərə aiddir?

216. Salmonelyoz keçirmiş şəxslər içərisində kimlər dispanser müşahidəyə cəlb olunurlar?

217. Bağırsaq infeksiyalarının qida alovlanmaları hansı əlamətlə xarakterizə olunur?

218. Obliqat zoonoz infeksiya hansıdır?

219. Hansı xəstəlik heyvanların südü ilə insanlara keçirilir?

220. Tulyaremiyanın törədicisi hansı növə aiddir?

221. Səpkili yatalağın spesifik profilaktikası nə ilə aparılır?

222. Təbiətdə tulyaremiya infeksiyasının əsas sahibləri nədir?

223. Tulyaremiya infeksiyasının əsas mənbəyi nədir?

224. Hansı qruplar tulyaremiya ilə yüksək xəstələnmə riskinə məruz qalır?

225. Təbii ocaqlarda tulyaremiyadan fərdi qorunmanın əsas vasitələri hansılardır?

226. Tulyaremiyanın profilaktikasının başlıca tədbiri hansıdır?

227. Tulyaremiya zamanı vaksinoprofilaktika nə ilə həyata keçirilir?

228. Sarı qızdırmanın profilaktikası üzrə əsas tədbirlər hansılardır?

229. Sapronozların törədicilərinin rezervuarı nədir?

230. «Həqiqi» sapronozlar hansılardır?

231. Xəstəxanadaxili infeksiyaların törədiciləri nə ola bilər?

232. Xəstəxanadaxili infeksiyalarla xəstələnmənin artmasına nə təsir etmir?

233. Hansı törədicilər sapronozların başlıca etioloji agentləridir?

234. 4-cü tip taunəleyhinə kostyum hansı ocaqlarda işlədikdə geyilir?

235. Sapronozların zoofil qrupuna hansı xəstəlik daxildir?

236. Legionellaların rezervuarı nədir?

237. Göyöskürək zamanı vaksinprofilaktikanın aparılması zərurəti hər şeydən əvvəl hansı göstəricinin səviyyəsi ilə şərtlənir?

238. Düzgün ifadəni göstərin. Ekspress-diaqnostika üçün spesifik indikasiyanın aparılması zamanı nə istifadə olunur?

239. A virus hepatiti ilə xəstə nə zaman təhlükəli deyildir?

240. Legionella pneumophilla ilə törədilən legionelyoz niyə xüsusi təhlükəli infeksiyalara aid edilir?

241. İnsanın legionelyozla yoluxması hansı yolla baş verir?

242. Hospitaldankənar legionelyozun (qeyri-texnogen) mövsümiliyi hansı dövrə düşür?

243. Legionelyozlar zamanı əsas profilaktik tədbirlər hansılardır?

244. Exinokokkoz zamanı ksenoorqanizmlər hansılardır?

245. Opistorxozla yoluxma nəyin işlədilməsi zamanı baş verir?

246. Fassiolyozların törədicilərinin aralıq sahibi nədir?

247. Enterobioz zamanı birincili yoluxma amilləri hansılardır?

248. Enterobioz zamanı yoluxma adətən nə vaxt baş verir?

249. Endemik səpkili yatalağın törədicisi nədir?

250. Brill–Sinser xəstəliyini nə törədir?

251. Su mənbələrinin hansı tipində A viruslu hepatitinin yayılmasında su amilinin rolu azalır?

252. Səhv ifadəni göstərin. B hepatiti zamanı infeksiya mənbəyi kimdir?

253. Brüselyozun seroloji diaqnostikasında hansi reaksiya işlədilir?

254. Rayt aqqlütinasiya reaksiyası hansı xəstəliyin diaqnostikasında istifadə olunur?

255. Jenner tərəfindən yaradılan vaksinlər nə ilə əlamətdardır?

256. Quduzluğa qarşı vaksin ilk dəfə kim tərəfindən yaradılıb?

257. Hansı reaksiya postvaksinal ağırlaşmalara aid deyildir?

258. Robert Kox nəyi kəşf edib?

259. Peyvəndlərin planlı şəkildə aparılmasının vacibliyi hansı sənədlə müəyyən olunur?

260. Vaksin preparatlarına adyuvantları hansı məqsədlə əlavə edirlər?

261. ÜST-ün genişləndirilmiş immunizasiya proqramı aşağıdakı infeksiyalardan hansına qarşı mübarizəyə yönəldilməmişdir?

262. Brüselin, tulyarin, tuberkulin nə məqsədlə istifadə olunur?

263. İmmunlaşdırmanın epidemioloji effektivliyi nəyə əsasən qiymətləndirilir?

264. Tur şəklində keçirilən immunlaşdırma nədir?

265. Aktiv təbii immunitet necə qazanılır?

266. Aktiv süni immunitet necə qazanılır?

267. Passiv süni immunitet necə qazanılır?

268. İmmunprofilaktika vasitələri ilə idarə olunan infeksiyalara hansılar aiddir?

269. İdarə olunmayan infeksiyalara hansılar aiddir ?

270. Təbii passiv immunitet nədən sonra yaranır?

271. Yerli postvaksinal reaksiyaların ifadə dərəcəsinin meyarı nədir?

272. İmmunoprofilatika məqsədilə nə istifadə edilmir?

273. Soyuq zəncir sisteminə nə daxildir?

274. İmmun təbəqənin həcmi nə ilə müəyyən olunur?

275. İmmunoprofilaktika vasitələri ilə idarə olunan infeksiyalar hansılardır?

276. Pediatriya sahəsində uşaq poliklinikasının peyvənd təqvimini kim tərtib edir ?

277. Uşaq əhalisinin siyahıya alınması nə vaxt aparılır:

278. İmmun sistemin mərkəzi orqanı hansıdır?

279. Lipopolisaxaridlər (LPS) nədir?

280. Vaksin nədir?

281. Anatoksin nədir?

282. Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı öldürülmüş vaksinlərə aiddir?

283. Hansı yaşlarda AGDT vaksinini vurmaq olar?

284. Öldürülmüş vaksinlər bədənin hansı yerinə vurulur?

285. Qızılca əleyhinə vaksin necə vurulur?

286. Hansı hallarda birdəfəlik şprisləri təkrar işlətmək olar?

287. Steril şpris və iynələrin hansı hissələrinə əllə toxunmaq olar?

288. Göyöskürəyin spesifik profilaktikasında nədən istifadə olunur?

289. Tibb alətləri ilə hansı infeksiyalar ötürülür?

290. Beş litrlik təhlükəsiz qutuya neçə şprisli iynə yerləşir?

291. Təhlükəsiz qutuya nə atmaq olar?

292. Hansı halda vaksinlər istifadəyə yararlıdır?

293. Keçirilmiş virus hepatitindən sonra planlı profilaktik peyvəndlər stasionardan evə yazıldıqdan sonra nə vaxt aparılır?

294. Qızılcaya qarşı planlı vaksinasiya hansı müddətdə aparılır?

295. Spesifik immunitet nə zaman yaranır?

296. Leptospirozlara qarşı peyvəndlər hansı məsədlə aparılır?

297. Skarlatinada immunoprofilaktika hansı preparatla aparılır?

298. Transplasentar yolla ötürülən anticisimlər uşaqların əksəriyyətində nə vaxta qədər saxlanılır?

299. Difteriyaya qarşı peyvəndin və digər peyvəndlərin aparılması arasındakı minimal müddət nə qədərdir ?

300. Peyvənd kabinetində hansı vaksin preparatını eyni gündə digər peyvəndlərlə tətbiq etmək qadağan olunur?

301. Qızılca ocağında təcili profilaktika məqsədilə hansı preparatlar işlədilir?

302. AGDT-vaksinin orqanizmə yeridilmə üsulu necədir?

303. Sifilisin spesifik profilaktikası necədir?

304. Planlı vaksinasiya zamanı peyvəndlərin təşkili və aparılmasında kim iştirak edir?

305. Verilən siyahıda hansı vaksin inaktivasiya olunmuş vaksindir?

306. İnaktivasiya olunmuş vaksinlərin hazırlanması üçün vaksin ştamlarına qarşı irəli sürülən tələblər hansılardır?

307. İnaktivasiya olunmuş vaksinlərin hazırlanmasında hansı fiziki üsullardan istifadə edilir?

308. Hansı infeksiyalarda diri vaksinlər işlədilmir?

309. Anatoksinlər profilaktika məqsədilə nə zaman istifadə olunurlar?

310. Orqanizm səviyyəsində süni aktiv immunitetin yaranmasına təsir göstərən amillərə nə aiddir?

311. AGDT vaksininin reaktogenliyi hansı komponentlə bağlıdır?

312. Quduzluq əleyhinə vaksin nə zaman yeridilmir?

313. BCG vaksininin yeridilmə üsulu necədir?

314. Aktiv immunitetin yaradılması üçün hansı preparatlar istifadə olunur?

315. Peyvənd işi üzrə hazırlanmış hesabata hansı xəstəliklər haqqında məlumatlar daxil edilir ?

316. Qızılcanın profilaktikasında hansı növ vaksinlər işlədilir?

317. Vaksinin (dərmanın) öyrənilməsi zamanı ciddi nəzarət olunan epidemioloji müayinənin ən mühüm xarakterik əlaməti nədir?

318. Uşaq poliklinikasında peyvənd planının tərtibi üçün lazım olan materiallar hansılardır?

319. Mantu sınağı qoyulduqdan sonra onun nəticəsi nə vaxt qiymətləndirilir?

320. Mantu sınağının nəticəsi nə zaman müsbət sayılır?

321. Difteriyaəleyhinə aktiv immunitetin yaradılması məqsədilə hansı preparatlar işlədilir?

322. Vaksinlərin yeridilməsi üçün göstərişlər hansılardır?

323. Süni aktiv immunitetin yaradılmasının mümkün yolları hansılardır?

324. Bezredka metodu ilə nə vurulur ?

325. İmmunoprofilaktika hansı infeksiyalarda daha çox effekt verir?

326. Passiv immunitet orqanizmə nəyin daxil edilməsi nəticəsində yaranır?

327. Antitoksik zərdabın hissəvi yeridilməsi nəyin yaranmasının qarşısını alır?

328. Zərdab xəstəliyinin müalicəsi hansı preparatlarla aparılır ?

329. Tetanusun təcili profilaktikasında nə istifadə olunur?

330. Ocaqda göyöskürəyin təcili profilaktikasında işlədilən preparatlar hansılardır?

331. Bir yaşa qədər uşaqlarda qızılcanın təcili profilaktikası zamanı hansı preparat seçim preparatı sayılır?

332. Bakteriofaqların qoruyucu təsir müddəti nə qədərdir?

333. Orqanizmə yeridilmiş bakteriofaqın qoruyucu təsiri nə qədər saxlanılır?

334. Klassik Borde-Canqu reaksiyası nədir?

335. Komplementin birləşmə reaksiyasının inqredientləri hansılardır?

336. Kumbs reaksiyası nədir?

337. Qarın yatalağının diaqnostikası üçün aqqlütinasiya reaksiyası ilk dəfə kim tərəfindən təklif olunub?

338. Vasserman reaksiyası nədir?

339. Vidal reaksiyası nədir?

340. Vidal aqqlütinasiya reaksiyasında nəyi təyin edirlər?

341. Skarlatina zamanı antitoksik immuniteti müəyyən etmək üçün hansı sınaq tətbiq olunur ?

342. Hansı maddə lizosimə aiddir?

343. Qanın bakterisid təsiri nəyə əsaslanır?

344. Hansı hüсeyrələr interferon ifraz edirlər?

345. Tam anticisimlər nədir?

346. Qan zərdabında anticisimləri hansı metodun köməyi ilə təyin edirlər?

347. Faqositoz hansı anticisimlərin iştirakı ilə güсlənir?

348. Anadan dölə сift vasitəsilə keçən immunqlobulinlər hansılardır?

349. Mikroorqanizmlərin patogenlik fermentləri hansılardır?

350. Faqositozun mərhələsinə nə aiddir?

351. Mikroorqanizmlərin antigenləri hansılardır?

352. Hansı hüсeyrələr makrofaqlara aiddir?

353. Humoral immun cavab üçün nə xarakterdir ?

354. İmmun iltihabın hüceyrə reaksiyasının inkişafında hansı hüceyrələr iştirak edir?

355. Kimyəvi tərkibinə görə immunoqlobulinlər hansı qrupa aiddir?

356. İmmunoqlobulinlərin hansı sinifləri var?

357. İmmunoqlobulinlər sinfini hansı metodla təyin edirlər?

358. Təсili tipli hiperhəssaslıq reaksiyalarına nə aiddir?

359. Ləng tipli hiperhəssaslıq reaksiyaları nədir?

360. Hüceyrə tipli allergiya nə zaman yaranır?

361. Desensibilizasiya metodunu kim təklif edib?

362. E sinfinə aid olan immunoqlobulinlər nəcə adlanır?

363. İlkin immun cavab hansı immunoqlobulinlərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur?

364. Anticisimlər nədir?

365. Natamam antigenlər başqa cür necə adlanır ?

366. M sinif immunoqlobulinləri nə ilə xarakterizə olunur?

367. Ağız boşluğunun qeyri-spesifik müdafiə amillərinə hansılar aiddir?

368. Yerli immunitetdə başlıca rolu nə oynayır?

369. İlya İliç Meçnikov nəyi kəşf edib?

370. Poliomielitlə xəstələnmənin ilk günlərində hansı anticisimlər birinci əmələ gəlirlər?

371. Selikli qişaların üzərində yaranmış yerli humoral immunitet nə ilə şərtlənir ?

372. İkinci immun cavab əsasən hansı anticisimlərin sürətlə artmasına gətirib çıxarır?

373. Qızılcalı xəstədə anticisimlərin titri maksimuma nə vaxt çatır?

374. Hüceyrə divarının əsasını nə təşkil edir?

375. Mikrobların əsas virulentlik amilərinə nə aiddir?

376. Şaquli (vertikal) yoluxma mexanizmi nə zaman mümkündur?

377. Qarın yatalağına görə müayinə məqsədilə xəstəliyin ilk 3 günündə hansı material müayinə edilməlidir?

378. Gənə ensefalitinin təbii ocağında qan sormuş gənəni kənar etdikdən sonra zərərçəkən şəxsə mütləq nə yeritmək lazımdır?

379. Taunun gəmiricilərdən insana ötürülməsinin əsas yoluxma yolu hansıdır?

380. Vərəm ocağında cari dezinfeksiyanı evdə kim həyata keçirir?

381. Hansı müayinəyə əsasən qarın yatalağının «tranzitor törədicigəzdirənliyi»ndən şübhələnmək lazımdır?

382. Hansı əlamət meninqokok infeksiyası ilə xəstələnmənin enməsini əvvəlcədən bildirmir?

383. Təmasla yoluxma zamanı tulyaremiyanın hansı forması inkişaf edir?

384. Brüselyozun mövsümi yüksəlişi nə ilə bağlıdır?

385. Leptospirozlu xəstə heyvanların südünü qidada hansı halda istifadə etmək olar?

386. Leptospiroz ocağı üzərində müşahidə hansı müddət ərzində aparılır?

387. Cərrahi stasionarlarda eşerixioz etiologiyalı xəstəliklərin infeksiya mənbəyi ilk növbədə nə sayılır?

388. Cərrahi stasionarlarda göy-yaşıl irin çöpü infeksiyasının mümkün yoluxma yolu hansıdır?

389. Hansı törədicilərlə yoluxduqda irinli-septiki hospital infeksiyasında ətraf mühit infeksiya mənbəyi kimi iştirak edə bilər?

390. Hospital irinli-septiki infeksiyaların ikincili əlaməti hansıdır?

391. Tibbi prosedurların aparılması nəticəsində baş verən infeksiyalar necə adlanır?

392. Enteroinvaziv E.coli ilə törədilən eşerixiozlar zamanı daha çox nə zədələnir?

393. İrinli-septiki infeksiya ilə yoluxma ən çox harada baş verir?

394. Rotavirus infeksiyası zamanı nəcis necə xarakterizə olunur?

395. Qarın yatalağının qida alovlanmaları üçün hansı əlamət səçiyyəvidir?

396. El-Tor vəbasına görə endemik ərazi hansıdır?

397. Hansı əlamət bağırsaq infeksiyalarının su alovlanmalarının xəbərdaredici əlaməti deyildir?

398. Vəbanın başlanğıc təzahürü hansıdır?

399. Brüselyoz zamanı insan üçün daha təhlükəli infeksiya mənbəyi nədir?

400. Taun ilə xəstə şəxsdən insanların yoluxması hansı klinik formalarda mümkündür?

401. Taun törədicisi heyvanlar arasında hansı yollarla ötürülür?

402. Tulyaremiya hansı xəstəliklərə aiddir?

403. Salmonelyoz keçirmiş şəxslər arasında kimlər dispanser müşahidəyə cəlb olunurlar?

404. Bağırsaq infeksiyalarının qida alovlanmaları hansı əlamətlə xarakterizə olunur?

405. Obliqat zoonoz infeksiya hansıdır?

406. Hansı xəstəlik heyvanların südü ilə insanlara keçirilir?

407. Tulyaremiyanın törədicisi hansı növə aiddir?

408. Səpgili yatalağın spesifik profilaktikası nə ilə aparılır?

409. Təbiətdə tulyaremiya infeksiyasının əsas sahibləri nədir?

410. Tulyaremiya infeksiyasının əsas mənbəyi nədir?

411. Hansı qrup şəxslər tulyaremiya ilə yüksək xəstələnmə riskinə məruz qalır?

412. Təbii ocaqlarda tulyaremiyadan fərdi qorunmanın əsas vasitəsi hansıdır?

413. Tulyaremiyanın profilaktikasının başlıca tədbiri hansıdır?

414. Tulyaremiya zamanı vaksinoprofilaktika nə ilə həyata keçirilir?

415. Sarı qızdırmanın profilaktikası üzrə əsas tədbir hansıdır?

416. Sapronozların törədicilərinin rezervuarı nədir?

417. «Həqiqi» sapronozlar hansılardır?

418. Xəstəxanadaxili infeksiyaların törədiciləri nə ola bilər?

419. Xəstəxanadaxili infeksiyalarla xəstələnmənin artmasına nə təsir etmir?

420. Hansı törədicilər sapronozların başlıca etioloji agentləridir?

421. 4-cü tip taunəleyhinə kostyum hansı ocaqlarda istifadə olunur?

422. Sapronozların zoofil qrupuna hansı xəstəlik daxildir?

423. Legionellaların rezervuarı nədir?

424. Göyöskürək zamanı vaksinoprofilaktikanın aparılması zərurəti hər şeydən əvvəl hansı göstəricinin səviyyəsi ilə şərtlənir?

425. Ekspress-diaqnostika üçün spesifik indikasiyanın aparılması zamanı nə istifadə olunur?

426. A virus hepatiti ilə xəstə nə zaman təhlükəli deyildir?

427. Legionella pneumophilla ilə törədilən legionelyoz niyə xüsusi təhlükəli infeksiyalara aid edilir?

428. İnsanın legionelyozla yoluxması hansı yolla baş verir?

429. Hospitaldankənar legionelyozun (qeyri-texnogen) mövsümiliyi hansı dövrə düşür?

430. Legionelyozlar zamanı əsas profilaktik tədbir hansıdır?

431. Exinokokkoz zamanı ksenoorqanizmlər hansılardır?

432. Opistorxozla yoluxma nəyin istifadəsi zamanı baş verir?

433. Fassiolyozların törədicilərinin aralıq sahibi nədir?

434. Enterobioz zamanı biricili yoluxma amili hansıdır?

435. Enterobioz zamanı yoluxma adətən nə vaxt baş verir?

436. Endemik səpgili yatalağın törədicisi nədir?

437. Brill–Sinser xəstəliyini nə törədir?

438. Su mənbələrinin hansı tipində virus A hepatitinin yayılmasında su amilinin rolu azalır?

439. Hansı vaksinlər qarayara xəstəliyinin spesifik profilaktikasında istifadə olunur?

440. Brüselyozun seroloji diaqnostikasında hansi reaksiya işlədilir?

441. Rayt aqqlütinasiya reaksiyası hansı xəstəliyin diaqnostikasında istifadə olunur?

442. Jenner tərəfindən yaradılan vaksinlər nə ilə əlamətdardır?

443. Quduzluğa qarşı vaksin ilk dəfə kim tərəfindən yaradılıb?

444. Hansı reaksiya postvaksinal ağırlaşmalara aid deyildir?

445. Robert Kox nəyi kəşf edib?

446. Peyvəndlərin planlı şəkildə aparılmasının vacibliyi hansı sənədlə müəyyən olunur?

447. Vaksin preparatlarına adyuvantlar hansı məqsədlə əlavə olunur?

448. ÜST-ün genişləndirilmiş immunizasiya proqramı aşağıdakı infeksiyalardan hansına qarşı mübarizəyə yönəldilməmişdir?

449. Brüselin, tulyarin, tuberkulin nə məqsədlə istifadə olunur?

450. İmmunlaşdırmanın epidemioloji effektivliyi nəyə əsasən qiymətləndirilir?

451. Tur şəklində keçirilən immunlaşdırma nədir?

452. Aktiv təbii immunitet necə qazanılır?

453. Aktiv süni immunitet necə qazanılır?

454. Passiv süni immunitet necə qazanılır?

455. İmmunoprofilaktika vasitələri ilə idarə olunan infeksiyalara hansılar aiddir?

456. İdarə olunmayan infeksiyalara hansılar aiddir ?

457. Təbii passiv immunitet nədən sonra yaranır?

458. Yerli postvaksinal reaksiyaların ifadə dərəcəsinin meyarı nədir?

459. İmmunoprofilatika məqsədilə nə istifadə edilmir?

460. Soyuq zəncir sisteminə nə daxildir?

461. İmmun təbəqənin həcmi nə ilə müəyyən olunur?

462. İmmunoprofilaktika vasitələri ilə idarə olunan infeksiya hansıdır?

463. Pediatriya sahəsində uşaq poliklinikasının peyvənd təqvimini kim tərtib edir ?

464. Uşaq əhalisinin siyahıya alınması nə vaxt aparılır?

465. İmmun sisteminin mərkəzi orqanı hansıdır?

466. Lipopolisaxaridlər (LPS) nədir?

467. Vaksin nədir?

468. Anatoksin nədir?

469. Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı öldürülmüş vaksinlərə aiddir?

470. Hansı yaşlarda AGDT vaksinini vurmaq olar

471. Öldürülmüş vaksinlər bədənin hansı yerinə vurulur?

472. Qızılca əleyhinə vaksin necə vurulur?

473. Hansı halda birdəfəlik şprisləri təkrar işlətmək olar?

474. Steril şpris və iynələrin hansı hissələrinə əllə toxunmaq olmaz?

475. Göyöskürəyin spesifik profilaktikasında nədən istifadə olunur?

476. Tibb alətləri ilə hansı infeksiya ötürülür?

477. Beş litrlik təhlükəsiz qutuya neçə şprisli iynə yerləşir?

478. Təhlükəsiz qutuya nə atmaq olar?

479. Hansı halda vaksinlər istifadəyə yararlıdır?

480. Keçirilmiş virus hepatitindən sonra planlı profilaktik peyvəndlər stasionardan evə yazıldıqdan sonra nə vaxt aparılır?

481. Qızılcaya qarşı planlı vaksinasiya nə vaxt aparılır?

482. Spesifik immunitet nə zaman yaranır?

483. Leptospirozlara qarşı peyvəndlər hansı məqsədlə aparılır?

484. Skarlatinada immunoprofilaktika hansı preparatla aparılır?

485. Trasnplasentar yolla ötürülən anticisimlər uşaqların əksəriyyətində nə vaxta qədər saxlanır?

486. Difteriyaya qarşı peyvəndin və digər peyvəndlərin aparılması arasındakı minimal müddət nə qədərdir ?

487. Peyvənd kabinetində hansı vaksin preparatını eyni gündə digər peyvəndlərlə tətbiq etmək qadağan olunur?

488. Qızılca ocağında təcili profilaktika məqsədilə hansı preparatlar işlədilir?

489. AGDT-vaksininin orqanizmə yeridilmə üsulu necədir?

490. Sifilisin spesifik profilaktikası necədir?

491. Planlı vaksinasiya zamanı peyvəndlərin təşkili və aparılmasında kim iştirak edir?

492. Verilən siyahıda hansı vaksin inaktivasiya olunmuş vaksindir?

493. İnaktivasiya olunmuş vaksinlərin hazırlanması üçün vaksin ştamlarına qarşı irəli sürülən tələblər hansılardır?

494. İnaktivasiya olunmuş vaksinlərin hazırlanmasında hansı fiziki üsullardan istifadə edilir?

495. Hansı infeksiyada diri vaksinlər işlədilmir?

496. Anatoksinlər profilaktika məqsədilə nə zaman istifadə olunurlar?

497. Orqanizm səviyyəsində süni aktiv immunitetin yaranmasına təsir göstərən amillərə nə aiddir?

498. AGDT vaksininin reaktogenliyi hansı komponentlə bağlıdır?

499. Quduzluq əleyhinə vaksin nə zaman yeridilmir?

500. BCG vaksininin yeridilmə üsulu necədir?

501. Aktiv immunitetin yaradılması üçün hansı preparatlar istifadə olunur?

502. Peyvənd işi üzrə hazırlanmış hesabata hansı xəstəlik haqqında məlumatlar daxil edilir ?

503. Qızılcanın profilaktikasında hansı növ vaksinlər işlədilir?

504. Vaksinin (dərmanın) öyrənilməsi zamanı ciddi nəzarət olunan epidemioloji müayinənin ən mühüm xarakterik əlaməti nədir?

505. Uşaq poliklinikasında peyvənd planının tərtibi üçün lazım olan məlumat hansıdır?

506. Mantu sınağı qoyulduqdan sonra onun nəticəsi nə vaxt qiymətləndirilir?

507. Mantu sınağının nəticəsi nə zaman müsbət sayılır?

508. Difteriya əleyhinə aktiv immunitetin yaradılması məqsədilə hansı preparatlar işlədilir?

509. Vaksinlərin yeridilməsi üçün göstərişlər hansılardır?

510. Süni aktiv immunitetin yaradılmasının mümkün olan yolu hansıdır?

511. Bezredka metodu ilə nə vurulur ?

512. İmmunoprofilaktika hansı infeksiyalarda daha çox effekt verir?

513. Passiv immunitet orqanizmə nəyin daxil edilməsi nəticəsində yaranır?

514. Antitoksik zərdabın hissəvi yeridilməsi nəyin yaranmasının qarşısını alır?

515. Zərdab xəstəliyinin müalicəsi hansı preparatlarla aparılır ?

516. Tetanusun təcili profilaktikasında nə istifadə olunur?

517. Ocaqda göyöskürəyin təcili profilaktikasında işlədilən preparat hansıdır?

518. Bir yaşa qədər uşaqlarda qızılcanın təcili profilaktikası zamanı hansı preparat seçim preparatı sayılır?

519. Bakteriofaqların qoruyucu təsir müddəti nə qədərdir?

520. Orqanizmə yeridilmiş bakteriofaqın qoruyucu təsiri nə qədər saxlanılır?

521. Klassik Borde-Canqu reaksiyası nədir?

522. Komplementin birləşmə reaksiyasının inqredienti hansıdır?

523. Kumbs reaksiyası nədir?

524. Qarın yatalağının diaqnostikası üçün aqqlütinasiya reaksiyası ilk dəfə kim tərəfindən təklif olunub

525. Vasserman reaksiyası nədir?

526. Vidal reaksiyası nədir?

527. Vidal aqqlütinasiya reaksiyasında nə təyin edilir?

528. Skarlatina zamanı antitoksik immuniteti müəyyən etmək üçün hansı sınaq tətbiq olunur ?

529. Hansı maddə lizosimə aiddir?

530. Qanın bakterisid təsiri nəyə əsaslanır?

531. Hansı hüсeyrələr interferon ifraz edirlər?

532. Tam anticisimlər nədir?

533. Qan zərdabında anticisimlər hansı metodun köməyi ilə təyin edilir?

534. Faqositoz hansı anticisimlərin iştirakı ilə güсlənir?

535. Anadan dölə сift vasitəsilə keçən immunoqlobulinlər hansılardır?

536. Mikroorqanizmlərin patogenlik fermenti hansıdır?

537. Faqositozun mərhələlərinə nə aiddir?

538. Mikroorqanizmlərin antigeni hansıdır?

539. Hansı hüсeyrələr makrofaqlara aiddir?

540. Humoral immun cavab üçün nə xarakterdir ?

541. İmmun iltihabın hüceyrə reaksiyasının inkişafında hansı hüceyrələr iştirak edir?

542. Kimyəvi tərkibinə görə immunoqlobulinlər hansı qrupa aiddir?

543. İmmunoqlobulinlərin hansı sinifləri var?

544. İmmunoqlobulinlər sinfi hansı metodla təyin edilir?

545. Təсili tipli hiperhəssaslıq reaksiyalarına nə aiddir?

546. Ləng tipli hiperhəssaslıq reaksiyaları nədir?

547. Hüceyrə tipli allergiya nə zaman yaranır?

548. Desensibilizasiya metodunu kim təklif edib?

549. E sinfinə aid olan immunoqlobulinlər nəcə adlanır?

550. İlkin immun cavab hansı immunoqlobulinlərin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur?

551. Anticisimlər nədir?

552. Natamam antigenlər başqa cür necə adlanır ?

553. M sinif immunoqlobulinləri nə ilə xarakterizə olunur?

554. Ağız boşluğunun qeyri-spesifik müdafiə amilinə hansı aiddir?

555. Yerli immunitetdə başlıca rolu nə oynayır?

556. İlya İliç Meçnikov nəyi kəşf edib?

557. Poliomielitlə xəstələnmənin ilk günlərində hansı anticisimlər birinci əmələ gəlirlər?

558. Selikli qişaların üzərində yaranmış yerli humoral immunitet nə ilə şərtlənir ?

559. İkinci immun cavab əsasən hansı anticisimlərin sürətlə artmasına gətirib çıxarır?

560. Qızılcalı xəstədə antcisimlərin titri maksimuma nə vaxt çatır?

561. Hüceyrə divarının əsasını nə təşkil edir?

562. Mikrobların əsas virulentlik amilərinə nə aiddir?

563. Dezinfeksiya epidemik zənсirin hansı halqasına yönəldilmişdir?

564. Dezinfeksiya nədir?

565. Profilaktik dezinfeksiya harada aparılır?

566. Cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?

567. Cari dezinfeksiyanı kim aparır?

568. Son dezinfeksiyanı kim aparır?

569. Son dezinfeksiyanı kim təyin edir?

570. Oсaqlı dezinfeksiyanın hansı forması vardır?

571. Son dezinfeksiya nə vaxt təyin olunur?

572. Tibb heyətini kim təlimatlandırır?

573. Yekun dezinfeksiyanın aparılması müddəti nədən asılıdır?

574. Praktik fəaliyyət zamanı konkret preparatla dezinfeksiya rejimini lazım gəldildə nə ilə dəqiqləşdirmək olar?

575. Yüksək səviyyəli dezinfeksiya nədir?

576. Orta səviyyəli dezinfeksiya nədir?

577. Aldehidlərin əsasında hazırlanmış dezinfeksiya vasitələrinin xarakteristikası hansılardır?

578. Kationlu səthi aktiv maddələr hansı xüsusiyyətlərə malikdir?

579. Kationlu səthi aktiv maddələrin xarakteristikası hansıdır?

580. İzosianur qrupundan olan preparatlar nəyə görə çox vaxt həb şəklində buraxılır?

581. Zərərsizləşdirilən obyektlərin epidemioloji təhlükəsizliyi nədən asılıdır?

582. Xlortərkibli preparatları necə saxlamaq lazımdır?

583. Xlorlu əhəngin 1%-li məhlulunun aktivliyinin saxlanma müddətinin optimal vaxtı nə qədərdir?

584. Buxar kameralarında hansı əşyaları dezinfeksiya etmək olar?

585. Oksidləşdiriсilər qrupuna hansı dezinfektant aiddir?

586. Xlor birləşmələrinin hansı əlavə təsiri vardır?

587. Cərrahların əllərinin təmizlənməsində nədən istifadə olunur?

588. Ağların, həmçinin qab-qaсağın yuyulması və dezinfeksiyası üçün hansı maddə tövsiyə olunmur?

589. Quru xlorlu əhəng nəyin zərərsizləşdirilməsində istifadə edilmir?

590. Fenolun hansı əlavə təsiri vardır?

591. Hansı preparatın tərkibində 26-28% aktiv xlor vardır?

592. 10%-li xlorlu əhəng məhlulunun aktivliyinin saxlamasının optimal müddəti nə qədərdir?

593. Kimyəvi dezinfeksiya vasitələr hansı şərtlərə cavab verməlidir?

594. Fenolun saxlanma müddəti nə qədərdir?

595. Hidrogen peroksid məhlullarının dezinfeksiya aktivliyini neсə artırmaq olar?

596. Xlortərkibli preparatların antimikrob aktivliyinin artırılmasının hansı üsulları vardır?

597. Hansı preparatın tərkibində 50%-dən artıq xlor vardır?

598. Cari dezinfeksiyanın aparılmasının vaсibliyini nə müəyyən edir?

599. Hansı halda ocaqda yekun dezinfeksiyanın aparılmasına göstəriş vardır?

600. Aşağıdakı preparatlardan hansı fumiqantlara aiddir?

601. Repellentlər nədir?

602. Fumiqantlara hansı preparat aid deyil?

603. Paltar bitinin yoluxma mexanizmi neсədir?

604. İnsektisidlərin təsir mexanizmi neсədir?

605. Verilən siyahıda hansı preparat davamlı insektisidlərdən sayılır?

606. Verilən siyahıda hansı preparat insektisiddir?

607. Təmas təsirli insektisid hansıdır?

608. Hansı vasitə həşəratlara bağırsaqla təsir göstərir?

609. Göstərilən siyahıda hansı preparat repellentlərə aiddir?

610. Nəinki insektisid, həm də ovosid təsirə malik preparat hansıdır?

611. Dezinseksiyanın epidemioloji istiqaməti necədir?

612. Hansı insektisid insanlar üçün az toksikdir?

613. Repellentlər necə istifadə edilməlidir?

614. Hansı insektisid tənəffüs təsirli vasitələrə aiddir?

615. Hansı preparat ovosid təsir göstərir?

616. Hansı preparat insektisid təsir göstərmir?

617. Pedikulyozla mübarizədə hansı preaparatdan istifadə edilir?

618. Qarın yatalağı diaqnozu ilə hospitallaşdırılmış xəstənin üst geyimini dezinfeksiya üçün hansı kameraya göndərmək lazımdır?

619. Verilən siyahıda hansı preparat insektisiddir?

620. Hansı ratisid antikoaqulyant təsir göstərir?

621. Deratizasiyanın mexaniki metodu harada geniş tətbiq olunur?

622. Kimyəvi deratizasiyanın qazla zərərsizləşdirmə metodu harada geniş tətbiq olunur?

623. Deratizasiyanın daha effektiv təşkilində hansı tədbiri aparmaq məqsədəuyğundur?

624. Verilən siyahıda hansı preparat rodentosidlərə aiddir?

625. Verilən siyahıda hansı preparat rodentosid deyildir?

626. Hansı preparat ratisidlərə aiddir?

627. Sterilizasiya nədir?

628. Rusiyada antiseptikanın banisi kim olmuşdur?

629. Antiseptikanın banisi kim sayılır?

630. Aseptikanın banisi kim sayılır?

631. Sterilizasiyanın fiziki metodlarına hansı aid deyil?

632. Sterilizasiyanın fiziki metodlarına hansı aiddir?

633. Müasir antiseptikada sterilizasiya metodları hansı növlərə bölünürlər?

634. Tam sterillik zonasına hansı daxildir?

635. Alətlərdə yuyucu məhlulun izlərini aşkar etmək üçün hansı sınaqlar qoyulur?

636. Təmas infeksiyasının mənbəyi nədir?

637. Bikslərin sterilliyi üçün hansı nəzarət metodu daha etibarlıdır?

638. Alətlərin sterilizasiyası hansı infeksiyalarda profilaktika tədbiri sayılır?

639. Alətlərdə qan izlərinin aşkar edilməsi üçün hansı sınaq qoyulur?

640. Avtoklavda sterilliyə nəzarət üçün nədən istifadə etmək olar?

641. QİÇS-in profilaktikası məqsədilə alətlər necə dezinfeksiya olunmalıdır?

642. Sterilizasiyaönü hazırlıq zamanı alətlərin dezinfeksiyasında göstərilənlərdən hansı istifadə edilmir?

643. Sterilizasiyaönü hazırlıq zamanı hepatitin profilaktikası məqsədilə alətlər hansı məhlulda zərərsizləşdirilir?

644. Əllərin zərərsizləşdirilməsi üçün işlədilən ləyənlərin sterilliyini hansı təmin etmir?

645. Hepatit zamanı alətlərin qaynadılması ilə sterilizasiya nəcə nail olunur?

646. Ağların buxar sterilizasiya müddəti (1200 J- 1,0 kqs/sm2-də) nə qədərdir?

647. Steril ipək sapın saxlandığı etil spirtinin dəyişdirilməsi tezliyi necədir?

648. Tikiş materialının sterilliyinə görə bakterioloji nəzarətin aparılma tezliyi necədir?

649. Ağların buxar sterilizasiya müddəti (132oS-2,0 kqs/sm2-da) nə qədərdir?

650. İpəkdən hazırlanmış tikiş materialı hansı üsullarla sterilizasiya olunur?

651. Şpris və iynələrin sterilizasiyası neсə aparılır?

652. Rezin, xəz, dəri məmulatlarının zərərsizləşdirilməsi hansı kameralarda aparılır?

653. Buxar kameralarında nə dezinfeksiya olunur?

654. Buxar-formalin kameralarında formalinin neytralaşdırılması üçün hansı maddədən istifadə edilir ?

655. Buxar-formalin kamerasında dezinseksiya hansı agentlə aparılır?

656. Buxar–formalin kamerasına buxar necə verilir?

657. Hansı tədbir milçəklərlə mübarizə və profilaktika tədbirlərinə aid deyil?

658. Çoxmərtəbəli xəstəxana korpusunda tarakanların məhv edilməsi necə aparılmalıdır?

659. Pedikulyozla mübarizədə hansı preparat işlədilir?

660. Dizenteriya xəstələrinin nəcislə çirklənmiş yataq ağlarını necə zərərsizləşdirmək olar?

661. Dərinin göbələk xəstəliklərində ayaqqabını hansı üsulla zərərsizləşdirmək lazımdır?

662. Xəstənin qanı və ya ifrazatları ilə çirklənmiş tibb heyətinin qoruyucu geyimini necə zərərsizləşdirmək olar ?

663. Xəstənin qanı və ya ifrazatları ilə çirklənmiş dəyişək ayaqqabısını necə zərərsizləşdirmək olar?

664. Vəbalı xəstəni müayinə etmək üçün hansı təhlükəsizlik tədbirləri seçilməlidir?

665. Vəbanın epidemik ocağındakı ərazidən observatorlara hansı şəxslər göndərilməlidir?

666. Xəstəxanadaxili infeksiyaların qarşısını almaq məqsədilə stasionarda hansı tədbirlər görülməlidir?

667. İİV-infeksiyada qanın antigen və anticisimlərə görə müayinəsi zamanı laboratoriya heyətinin hansı müdafiə tədbirindən istifadəsi vaсibdir?

668. Bağırsaq infeksiyalarının mübarizə və profilaktikasında hansı tədbirlər əsas sayılır?

669. Vərəm ocağının zərərsizləşdirilməsi zamanı hansı preparat işlədilməməlidir?

670. Difteriya ocağında yekunlaşdırıcı dezinfeksiyanı kimlər aparır?

671. Hansı infeksiyada yekunlaşdırıcı dezinfeksiyanın aparılmasına göstəriş vardır?

672. Quru xlorlu əhəngdən nəyin zərərsizləşdirilməsində istifadə edilir?

673. 1%-li xlorlu əhəng məhlulunu necə hazırlamaq olar?

674. Xlorlu əhəng südü nə üçün istifadə edilir?

675. Hansı infeksion xəstəliklərdə ocağın işlənməsi fenolla aparıla bilər?

676. Tibb heyəti hansı yaşda dezinfeksiya işlərini yerinə yetirə bilər?

677. Xəstələrin ifrazatı və ya qanı ilə çirklənmiş rezin əlcəkləri, fonendoskopu necə zərərsizləşdirmək olar?

678. Skarlatina ocağında dezinfeksiyanı kim aparır?

679. Havası pis dəyişdirilən otağın zərərsizləşdirməsi üçün hansı preparat istifadə edilməlidir?

680. Ocaqda dezinfeksiyanın mütləq aparılması nə ilə şərtlənir?

681. Xlortərkibli aktivləşdirilmiş məhlullar hansı müddətdə işlədilir?

682. Göstərilən siyahıda hansı xlortərkibli preparat yaşayış yerlərinin zərərsizləşdirilməsi üçün daha münasibdir?

683. Hansı preparat pedikulyozla mübarizədə istifadə edilmir?

684. Bağırsaq infeksiyası ocağında xəstənin hospitalizasiyasından sonra yekunlaşdırıcı dezinfeksiya hansı müddət ərzində aparılır?

685. Hansı halda profilaktik dezinfeksiyanın aparılmasına göstəriş vardır?

686. Difteriya ocağından götürülmüş əşyaların zərərsizləşdirilməsi necə aparılır?

687. İnfeksion xəstə cərrahi şöbədən köçürüldükdən sonra orada son dezinfeksiyanı kim aparır?

688. Evdə saxlanılan salmonelyozlu xəstənin mənzilində cari dezinfeksiyanı kim təyin edir?

689. Vərəmli xəstənin bəlğəminin dezinfeksiyası hansı preparatla aparılır?

690. Ən böyük ölçülü virus hansıdır?

691. Virionun tərkib hissəsinə nə daxildir?

692. Viruslara nə xasdır?

693. Sitoplazmanın hüceyrədaxili əlavələrini hansı viruslar törədir?

694. Virusun huceyrə ilə qarşılıqlı əlaqə fazası hansıdır?

695. Virionun nukleokapsidinin simmetriyasının tipi hansıdır?

696. Hansı törədici sitoplazmadaxili əlavələr əmələ gətirirlər?

697. Virus infeksiyası zamanı hüceyrənin daxilində yaranmış elementar cisimciklər nəyi təmsil edirlər?

698. Onkogenezin virusgenetik konsepsiyası kim tərəfindən işlənilib?

699. Bakteriofaq virusu nələri zədələyir?

700. Müsbət Paul fenomeni hansı virus üçün səciyyəvidir?

701. Hansı xəstəlik virus infeksiyalarına aiddir?

702. Arbovirus infeksiyasının törədiciləri hansılardır?

703. Arboviruslarla yoluxma hansı yolla baş verir?

704. DNT tərkibli viruslar hansılardır?

705. Virusların böyüklüyü nə ilə ölçülür?

706. Viruslar hansı grupa aiddir?

707. Təbii çiçək virusları hansı viruslara aiddir?

708. Virusların strukturuna nə daxildir?

709. Viruslar hansı yolla çoxalırlar?

710. Viruslar hansı mühitdə çoxala bilərlər?

711. Virus və hüceyrələrin qarşılıqlı əlaqə tipi hansıdır?

712. Hüceyrədaxili Babeş-Neqri cisimcikləri hansı viruslar üçün səciyyəvidir?

713. Hüceyrədaxili Qvarnieri cisimcikləri hansı virus üçün səciyyəvidir?

714. Herpesviruslara aid olan xəstəlik hansıdır?

715. Viruslar hansı ailəni təşkil edir?

716. Virion virus hissəciyinin hansı formasıdır?

717. Vira ailəsi nuklein turşusunun tipinə görə hansı yarımailəyə daxildir?

718. Məlumatın RNT-dən DNT-yə əks transkripsiyası hansı viruslara xasdır?

719. Əks transkriptaza və ya revertaza fermentini hansı viruslar əmələ gətirir?

720. Virogeniya nədir?

721. Provirus nədir?

722. Viruslara nə xasdır?

723. DNT – tərkibli viruslar hansılardır?

724. Təbiətdə rabdovirusların rezervuarlarını ğöstərin?

725. İnsan orqanizminə rabdoviruslar necə daxil olurlar?

726. Quduzluğun spesifik profilaktikası üçün hansı vaksin istifadə olinur?

727. Bakteriofagiya anlayışı kim tərəfindən kəşf olunub?

728. Virion nəyin olması ilə səciyyələnir?

729. Kapsometrlərin simmetriya tipinə görə hansı viruslar ayırd edilir?

730. Miksoviruslar hansı əlamətlə xarakterizə olunurlar?

731. Viruslar hansı yolla çoxalırlar?

732. Hansı viruslar DNT – tərkibli viruslara aiddir?

733. Hansı törədici pikornaviruslara aiddir?

734. Fiksasiya olunmuş quduzluq virusu nə məqsədlə istifadə edilir?

735. Hansı xəstəlikdən sonra davamlı (ömürlük) immunitet saxlanılır?

736. Virusəleyhinə müdafiədə hansı anticisimlər iştirak edirlər?

737. Hansı törədicilər RNT tərkibli viruslara aiddir?

738. Miksoviruslar ailəsinə hansı törədicilər daxildir?

739. Antivirus immuniteti nəyin yaranması ilə bağlıdır?

740. İnterferonun təsiri nəcə xarakterizə olunur?

741. Virion nədir?

742. Virusun qişası (kapsid) əsasən nədən ibarətdir?

743. Hüceyrədaxili əlavələr nə zaman diaqnostik əhəmiyyət kəsb edirlər?

744. Viruslar ilk dəfə kim tərəfindən kəşf olunublar?

745. Viruslar nədir?

746. Virusun hüceyrədənkənar forması necə adlanır?

747. Virusların tərkibinə nə daxildir?

748. Rabdoviruslar nəyi zədələyir?

749. Hüceyrə genomuna inteqrasiya olunmuş virus necə adlanır?

750. Virusun nuklein turşusunun sahibin xromosomu ilə birləşməsi necə adlanır?

751. Virusun genomunda məlumatın əks transkripsiya mexanizmində hansı ferment iştirak edir?

752. Profaq tərkibli bakterial hüceyrələr necə adlanır?

753. Hansı xəstəliyin törədiciləri RNT tərkibli viruslardır?

754. Hansı xəstəliyin törədiciləri DNT tərkibli viruslardır ?

755. Quduzluğa qarşı vaksin ilk dəfə kim tərəfindən yaradılıb?

756. Viruslu hepatitlər üçün tipik hemoqramma hansıdır?

757. Babeş – Neqri cisimcikləri hansı xəstəlikdə rast gəlir?

758. Qvarnieri cisimcikləri hansı xəstəlikdə rast gəlir?

759. Virionun strukturunda olan simmetriyanın tipi hansıdır?

760. Hansı xəstəliyin törədiciləri Pikornaviruslara aiddir?

761. Hansı virusun nukleokapsidinin simmetriyası kubvari (ikosaedral) tipdədir?

762. Hansı viruslar ortomiksoviruslara aiddir?

763. Hansı viruslar retroviruslara aiddir?

764. Hansı viruslar hepadnaviruslara aiddir?

765. Çöpşəkilli viruslar hansılardır?

766. Hansı virus kubşəkilli formaya malikdir?

767. Hansı virus sferik formadadır?

768. Disyunktiv reproduksiya ilə çoxalma hansılar üçün xarakterdir ?

769. Lui Paster nə kəşf edib?

770. Hansı virus dairəvi formadadır?

771. Hansı törədici hüceyrədaxili əlavələr əmələ gətirir?

772. İİV- infeksiyanın yayılmasında hansı yollar əhəmiyyətsizdir?

773. Donorun oğlu B viruslu hepatit ilə xəstələnmişdir. Donor nə zaman qan verə bilər?

774. Hansı manipulyasiyalar zamanı tibb işçiləri İİV-infeksiyası ilə yoluxma riskinə mərus qala bilərlər?

775. Virusları nə xarakterizə edir?

776. Qanla təmasda olan tibb işçilərinin HBs-Ag (avstraliya antigeni) görə müayinəsi hansı tezliklə aparılmalıdır?

777. Ağız boşluğunu tez-tez zədələyən virus hansıdır?

778. Qrip virusunda hansı ferment aşkar olunub?

779. Ekzotoksin nədir?

780. Quduzluq virusunu nə xarakterizə edir?

781. Stomatoloji alətlər vasitəsilə ötürülə bilən virus infeksiyası hansıdır?

782. Faqovarlar – həmin növün daxilində hansı əlamətə ğörə bir-birindən fərqlənən variantdır?

783. Xemovar – həmin növün daxilində hansı əlamətə görə bir-birindən fərqlənən variantdır?

784. Antirabik vaksinin yeridilmə texnikası necədir?

785. Antirabik vaksinlə peyvənd prosesində ağırlaşmalar əmələ gəldikdə hansı preparatlar yeritmək lazımdır?

786. Xəstənin qanında kəskin mərhələdə HbsAg aşkar olunması hepatitin hansı formasının olduğunu göstərir?

787. Qrip virusu üçün giriş qapısı nədir?

788. Qrip zamanı etiotrop terapiya məqsədilə nə istifadə olunur?

789. Hansı sistem reovirus infeksiyasında zədələnir?

790. Epidemik parotitdə diaqnozun təsdiqi üçün ən informativ üsullar hansılardır?

791. Kəmərləyici dəmrov (herpes zoster) hansı xəstəliyi keçirmiş şəxslərdə inkişaf edir?

792. İnfeksion mononukleoz zamanı periferik qanda atipik mononuklear hüceyrələrinin əmələ gəlməsi nə ilə şərtlənir?

793. İİV-infeksiya zamanı inkubasiya dövrünün başa çatması nə ilə assosiasiya olunur?

794. Sadalanlardan hansı ləng infeksiyalara aiddir?

795. Hansı səbəblərə əsasən göyöskürək alovlanmalarından fərqli olaraq qızılcanın alovlanmaları adətən maksimal inkubasiya dövrünün davametmə müddətindən uzun sürmür?

796. Qızılca vaksini olan qutunu açdıqda, onun içərisində preparatın tətbiqinə dair təlimat aşkar edilmədikdə nə etmək lazımdır?

797. Hansı hallarda A viruslu hepatit (VHA) ocaqlarında immunoqlobulin profilaktikasını aparmaq məqsədəuyğundur?

798. A hepatiti üçün hansı mövsümilik xasdır?

799. Hansı dövrdə qızılca xəstəliyi yoluxucudur?

800. Kəskin B virus hepatitli (VHB-nin) xəstələrlə təmasda olan şəxslər hansı hallarda qanverməkdən azad edilirlər?

801. İİV-infeksiyasında sadalan yoluxma yollarından hansı epidemiyanın yayılmasında daha çox rol oynayır?

802. İİV-infeksiya ilə cinsi əlaqə vasitəsilə yoluxma təhlükəsi çox zaman nədən asılıdır?

803. Müayinə edilən şəxsdə İİV-infeksiyasına qarşı anticisimlərin olması nəyi sübut edir?

804. Sitomeqaliya virusları hansı ailəyə aiddirlər?

805. Quduzluq – infeksion virus xəstəliyi olub hansı tipə aiddir?

806. Sadə herpes virusunun mənbəyi və rezervuarı nədir?

807. Qrip virusu hansı ailəyə aiddir?

808. Latın terminologiyasında “quduzluq” nəcə adlanır?

809. Viruslu hepatit hansı xəstəliklərə aiddir?

810. Qrip virusu nə ilə xarakterizə olunur?

811. Poliomielit virusu nə ilə xarakterizə olunur?

812. Orqanizmdə quduzluq virusu harada toplanır?

813. Herpesviruslar ailəsinə hansı viruslar daxildir?

814. Virus infeksiyasının müalicəsi məqsədilə nə istifadə olunur?

815. Su çiçəyi virusu hansı ailəyə aiddir?

816. İnsanın immunçatmamazlığı virusu (İİV) hansı ailəyə aiddir?

817. İİV-infeksiyalı şəxslərin “tüklü” leykoplagiyasının səbəbi hansı virusdur?

818. QİÇS – indikator infeksiyaların törədicilərinə hansı virus aiddir?

819. Hüceyrə səviyyəsində virus infeksiyasının tipi hansıdır?

820. B viruslu hepatit zamanı rekovalessentlər üzərində dispanser müşahidənin davametmə müddəti nə qədərdir?

821. İİV-infeksiyası ilə yoluxmuş şəxsin qanında anticisimlər nə zaman əmələ gəlir?

822. Kimin qanında HBs-Ag aşkar edildikdə işdən azad olunur?

823. İİV-seropozitiv xəstənin qanı +70°C temperturda su hamamında 15 dəqiqə ərzində qızdırıldıqdan sonra tibb bacısının əllərinə düşmüşdür. Bu zaman yoluxma baş verə bilərmi?

824. Yoluxma mexanizminə görə İİV-infeksiyası hansı infeksiyalar qrupuna aiddir?

825. İİV-infeksiyasının hansı xüsusiyyətlərilə bağlı əraziyə uyğunlaşması imkanı var?

826. Hansı klinik mərhələdə göyöskürək daha yoluxdurucudur?

827. İnfeksion hepatit törədicisinin ətraf mühitdə davamlılığı necədir?

828. İnfeksion hepatitlə kimlər daha tez-tez xəstələnir?

829. Zərdab hepatitində inkubasiya dövrü nə qədərdir?

830. Qrip zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

831. Qripin yoluxma yolları hansılardır?

832. Qripin profilaktikasında hansı tip vaksin işlədilir?

833. Qripli xəstələrin hospitallaşdırılması hansı göstərişlərə əsasən aparılır?

834. Qripdən sonra yaranmış immunitetin davametmə müddəti nə qədərdir?

835. Poliomielit vaksini hansı formada buraxılır?

836. Uşağa poliomielit vaksinini nə vaxt vermək lazımdır?

837. Uşaqlara poliomielit vaksinini ilin hansı dövründə yeritmək məqsədəuyğundur?

838. Qızılca vaksinin tərkibini nə təşkil edir?

839. Parotit vaksinin tərkibini nə təşkil edir?

840. Antirabik vaksinin tərkibini nə təşkil edir?

841. Antirabik vaksinin alınması üçün vaksin ştammı harada yetişdirilir?

842. A viruslu hepatiti olan xəstə xəstəliyin hansı dövründə daha böyük epidemioloji təhlukə törədir?

843. Xəstəliyin şiddətlənmə dövründə viruslu hepatitin ağırlıq dərəcəsini təyin edən əsas sindromlar hansılardır?

844. B viruslu hepatitin kəskin gedişinin daha etibarlı immunoloji markeri nədir?

845. Kəskin viruslu hepatitin etioloji amili sayılan virus hansıdır?

846. A viruslu hepatit zamanı epidemik prosesin xüsusiyyəti hansıdır?

847. A viruslu hepatitin sarılıqönü dövrünün ən çox yayılmış variantı hansıdır?

848. Kəskin A viruslu hepatit üçün tipik olan mövsümilik hansıdır?

849. Qrip xəstələri üçün səçiyyəvi olan xəstəliyin təzahür əlaməti hansıdır?

850. Qrip xəstələri üçün qanın analizində hansı göstərici səciyyəvidir?

851. Qrip zamanı hipertoksikoz sindromunu hansı simptom müəyyən edir?

852. Qripin mümkün olan ağırlaşması hansıdır?

853. Hansı sindrom qripin ağır gedişini inkar etməyə əsas verir?

854. Hansı hallarda İİV-infeksiyalı xəstəyə son diagnozu qoymaq olar?

855. Virus hepatitlərinin ağırlıq dərəcəsini göstərən laborator meyarlar hansılardır?

856. A hepatitinin profilaktikası məqsədilə immunoqlobulin almaq üçün hansı zərdabdan istifadə olunur?

857. Virusun ölçüsü hansı üsulla təyin olunur?

858. Virus infeksiyalarının laborator diaqnostika üsulları hansılardır?

859. Virusların yetişdirilməsi üçün nə tətbiq edilir?

860. Virusların indikasiya üsulu hansıdır?

861. Virusların yetişdirilməsi üçün hansı mühitdən istifadə olunur?

862. Virusun quruluşu hansı metodla öyrənilir?

863. Toxuma kulturasında virusların olması necə aşkar edilir?

864. Viruslu hepatitin ağırlıq dərəcəsini göstərən ən vacib laborator test hansıdır?

865. İİV-infeksiyasının serodiaqnostikasında hansı üsul istifadə olunur?

866. Toxuma kulturaları üçün qidalı mühit hansıdır?

867. İnfeksion mononukleozun paraklinik meyarı hansıdır?

868. Qanın əkilməsi zamanı qidalı mühitdən nə qədər götürmək lazımdır?

869. Müayinə məqsədilə seroloji reaksiyaların qoyulması üçün nə qədər qan götürmək lazımdır?

870. Hansı xəstəliklərin inkubasiya dövründə xəstə ətrafdakılar üçün epidemioloji təhlükə yarada bilər?

871. Xlorlu əhəngin işçi məhlulunun aktivliyinin ən maksimal saxlanma müddəti nə qədərdir?

872. Dizenteriya hansı yoluxuсu xəstəliklərə aiddir?

873. Toksigen korinobakteriyalarla törədiсigəzdirmə nə ilə şərtlənir?

874. Nəсisin bakterioloji müayinəsi zamanı müsbət cavab neçənсi gün verilir?

875. Bağırsaq infeksiyalarının su alovlanması hansı əlamətlərlə xarakterizə olunur?

876. Hansı şəxslər ətrafdakılar üçün ən böyük epidemioloji təhlükə törədirlər?

877. Tibbi əlcəklər pasiyentin qanı ilə çirkləndikdə nə etmək lazımdır ?

878. İstifadə olunmuş birdəfəlik tibb alətlərinə münasibətdə neсə hərəkət etmək lazımdır?

879. Nəсisi laboratoriyaya göndərmək üçün nümunəyə konservant kimi nə əlavə oluna bilər?

880. Vərəmli xəstənin bəlğəminin dezinfeksiyası neсə aparılır ?

881. Sterilizasiya nədir?

882. Vəba törədiсisi hansı növə aiddir?

883. Salmonellalar hansı xüsusiyyətlə səсiyyələnirlər?

884. Bağırsaq çöplərinin morfologiyası neсədir?

885. Meninqokoklar hansı xüsuiyyətə malikdirlər?

886. Qonokoklar hansı xüsusiyyətə malikdirlər ?

887. Bakteriyaların kürəşəkilli formalarına hansılar aiddir?

888. Ağız boşluğundakı streptokokların əksəriyyəti enerji əldə etməsinə görə hansı qrupa aiddir?

889. Bakterial mikrofloranın kəmiyyət və keyfiyyət tərkibinin dəyişməsi neсə adlanır?

890. Hansı törədiсilər patogen diplokoklara aiddir?

891. Hansı törədiсilər çöpşəkilli mikroorqanizmlərə aiddir?

892. Hansı törədicilər qrammüsbət bakteriyalara aiddir?

893. Hansı törədicilər turşuyadavamlı bakteriyalara aiddir?

894. Sadə üsulla boyamaya hansı aid deyildir?

895. Hansı törədiсilər kapsul əmələ gətirən bakteriyalara aiddir?

896. Bakteriyaların hərəkətliliyi hansı üsulla təyin olunur?

897. Hansı xüsuiyyət streptokoklar üçün xarakterdir?

898. Basillər üçün sporların rolu nədən ibarətdir?

899. Bakteriyaların turşuyadavamlılığı nəyin olmasından asılıdır?

900. Hansı törədicilər sporəmələgətirən mikroorqanizmlərə aiddir?

901. Hansı törədiсilər spor əmələ gətirirlər?

902. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı patogen bassillərdə vardır?

903. Spiroxetlər hansı xəstəliyin törədiсiləridir?

904. Spor əmələ gətirməyən bakteriyalar aşağıda sadalanan hansı xəstəliyi törədirlər?

905. Hansı törədici hərəkətli bakteriyalara aiddir?

906. Sadə boyama üsulları nəyə imkan verir?

907. Hüсeyrə divarından tamamilə məhrum olmuş bakteriyalar necə adlanır?

908. Sporların rezistentliyi nə ilə əlaqəlidir?

909. Endospor əmələ gətirən saplı göbələyin adı necədir?

910. Hansı törədiсi mayayabənzər göbələklərə aiddir?

911. Kandida cinsindən olan mayayabənzər göbələklərin hansı xüsusiyyəti vardır?

912. Hansı törədicilər ekzospor əmələ gətirən göbələklərə aiddir?

913. Hansı bakteriyalar peritrixlərə aiddir?

914. Hansı törədici monotrixlərə aiddir?

915. Hansı bakteriyaların əyilmiş formaları vardır?

916. Hansı törədici yalnız insan orqanizmində kapsul əmələ gətirən mikroblara aiddir?

917. Hansı törədici insan orqanizmində və qidalı mühitdə kapsul əmələ gətirən mikroblara aiddir?

918. Qrammüsbət bakteriyaların peptidoqlikanı hansı xüsusiyyətə malikdir?

919. Qrammənfi bakteriyaların peptidoqlikanı hansı xüsusiyyətə malikdir?

920. L-formalı bakteriyalar üçün hansı struktur vacibdir?

921. Hüceyrə divarından qismən məhrum olan bakteriyalar necə adlanır?

922. L-formalı bakteriyalar hansı formaya malikdirlər?

923. Ştam nədir?

924. Prokariotlar hansı xüsusiyyətə malikdir?

925. Bakteriyaların klonları nədir?

926. Bakteriyaların kapsulunu nə təşkil edir?

927. Hansı törədici spirillalara aiddir?

928. Sitoplazmatik membranın tərkibində nə vardır?

929. Hüceyrə divarının əsasını nə təşkil edir?

930. Prokariotların nukleoidləri hansı xüsusiyyətə malikdir?

931. Bakteriyaların irsiyyətinin xromosomdankənar amilləri hansılardır?

932. Hansı törədicilərdə sporlar mərkəzdə yerləşir?

933. Hansı törədicilərdə sporlar uclarda (terminal) yerləşir?

934. Hansı törədicilərdə sporlar subterminal yerləşir?

935. Hansı törədici patogen spiroxetlərə aiddir?

936. Sifilisin törədicisi hansı cinsə aiddir?

937. Hansı materiallar tindalizasiya üsulu ilə sterilizə edilir?

938. Mexaniki sterilizasiya necə aparılır?

939. Şəkərtərkibli qidalı mühitlər necə sterilizasiya edilir?

940. Müxtəlif karbon mənbələrini mənimsəmə qabiliyyətinə görə mikroorqarizmlər hansı qruplara bölünürlər?

941. Bakteriofaqlar üçün hansı xüsusiyyət səciyyəvidir?

942. Sadalanan bakteriyalardan hansılar obliqat aeroblardır?

943. Sadalanan bakteriyalardan hansılar obliqat anaeroblardır?

944. Obliqat anaeroblara molekulyar oksigenin toksiki təsiri hansı maddənin toplanması ilə bağlıdır?

945. Hansı bakteriyalar mikroaerofillərə aiddir?

946. Sadalanan bakteriyalardan hansı in vitro şəraitində böyüməyə qabil deyildir?

947. Hansı antibiotiklər hüceyrə divarının sintezini ləngidir?

948. Eritromitsin və oleandomitsin aşağıda sadalanan antibiotiklərin hansı qrupuna aiddir?

949. Basilllərin sporları nə zaman məhv olur?

950. Bakteriyaların kultural xüsusiyyətləri dedikdə nə başa düşülür?

951. Lizogen konversiya hansı amillərin təsiri altında bakteriyaların xüsusiyyətlərinin dəyişilməsidir?

952. Koli-indeks nədir?

953. Enterobakteriyalara görə müayinə zamanı nəcis nümunəsi əkməyə qədər harada saxlanılmalıdır?

954. Difteriyaya görə müayinə zamanı 10 nəfərdən material götürdükdə nə qədər tampon sifariş vermək lazımdır?

955. Salmonella typhi populyasiyasının heterogenliyi hansı xüsusiyyətlərlə təzahür olunur?

956. S.typhi ilə törədicigəzdirmənin aşkar edilməsi üçün hansı müayinədən istifadə olunur?

957. Hansı əlamət «hospital ştamları» üçün xarakterikdir?

958. Difteriyada epidemik prosesin inkişaf etməsində atoksigen difteriya korinobakteriyalarının əhəmiyyəti nə ilə müəyyən olunur?

959. Difteriya hadisəsi baş verdikdə hansı tədbirlər vacibdir?

960. Difteriyaya qarşı peyvənd edilmiş şəxsdə törədicigəzdirmə hansı səbəb üzündən baş verir?

961. Hal-hazırda hansı törədicilər irinli-iltihabi xəstəliklərin etiologiyasında üstünlük təşkil edirlər?

962. E.coli-nin hansı ştamı «Səyahətçilərin diareyası»nın törədicələrinə aiddir?

963. E.coli serovarının O 157:H7 ştamları ilə törədilən eşerixioz zamanı törədici çox vaxt hansı amillərlə ötürülür?

964. E.coli-nin enterotoksigen ştamları ilə törədilən eşerixioz harada qeydə alınır?

965. E.coli-nin enteropatogen ştamları ilə törədilən eşerixiozla ən yüksək yoluxma riski kimlər arasında qeyd olunur?

966. A qrupundan olan B-hemolitik streptokoklar hansı mikroorqanizmlərə aiddir?

967. A qrup streptokokları hansı ekoloji variantlara bölünürlər?

968. Streptokok infeksiyasında (A qrupu) infeksiya mənbəyi nədir?

969. Aşağıdakılardan hansı vəbanın törədicisidir?

970. Difteriyada epidemioloji göstərişlərə görə bakterioloji müayinə kimlərə aparılır?

971. Difteriya zamanı profilaktik bakterioloji müayinəyə hansı şəxslər cəlb olunur?

972. Salmonelyozun törədicisini hansı materialda aşkar etmək olar?

973. Göyöskürəyin olmasından şübhələndikdə bakterioloji müayinə üçün hansı materialdan götürmək lazımdır?

974. Malyariya diaqnozunu təsdiq etmək və törədicinin növünü aşkar etmək üçün hansı müayinə lazımdır?

975. Vəba törədicisinin morfologiyası necədir?

976. Vəba törədicisinin hansı antigeni var?

977. Vəba törədicisinin rezistentliyi nə ilə fərqlənir?

978. Vəba vibrionunu aşkar etmək üçün müayinə materialı hansı mühitə əkilir?

979. Vi–faqlar dəsti ilə qarın yatalağı törədicisinin faqotipləşdirilməsi hansı məqsədlə aparılır?

980. Klassik vəbanın törədicisi üçün hansı əlamət səciyyəvidir?

981. El-Tor vəbasının törədicisinin xarakter xüsusiyyəti hansıdır?

982. Vəba vibrionu hansı kultural xüsusiyyətə malikdir?

983. Vəba vibrionunun patogenliyinin əsas amili hansıdır?

984. Entrobakteriyaların O-antigeninin hansı əsas xüsusiyyəti vardır?

985. Endo mühitində tünd qırmızı koloniyaların bitməsi müayinə edilən kulturada nəyi göstərir?

986. Asiya vəbası və El-Tor vəbasının törədicilərinin diferensiasiyası üçün nəyə qarşı həssaslıq təyin olunur?

987. Qarın yatalağı törədicisinin fermentativ xüsusiyyəti hansıdır?

988. Salmonelyoz monoreseptor zərdablarının hazırlanması nəyi nəzərdə tutur?

989. Şigella növünün nümayəndələri hansı xüsusiyyətlə xarakterizə olunurlar?

990. Bağırsaq çöpü hansı karbohidratları fermentasiya edir?

991. Kolienteritlərin mikrobioloji müayinəsi hansı üsulla aparılır?

992. Qarın yatalağının törədicisinin identifikasiyası necə aparılır?

993. Aşağıda sadalanan morfoloji və tinktorial əlamətlərdən hansılar taun çöpləri üçün səciyyəvidir?

994. Sadalanan bakteriyalardan hansılar hemini assimilyasiya etmək və purini sintez etmək qabiliyyətinə malikdirlər?

995. Sadalanan bakteriyalardan hansılar 3 komponentdən (1 – «şişkinlik amili», 2 – letallıq toksini, 3-protektiv antigeni) ibarət toksin əmələ gətirirlər?

996. Brüselyoz zamanı Rayt reaksiyası ilə nə təyin edilir?

997. Xronik süzənəyin mikrobioloji diaqnostikasında hansı reaksiya istifadə olunur?

998. Tetanus klostridiyaları hansı xüsuiyyətə malikdirlər?

999. Cl. perfringens üçün nə səciyyəvidir?

1000. Botulizm klostridiyaları üçün nə səciyyəvidir?

1001. Vərəm mikrobakteriyaları bərk qidalı mühitlərdə hansı müddətdə böyüyürlər?

1002. Diş ərpinin tərkibində olan qrammüsbət anaerob koklar hansı qrupa aiddir?

1003. Tetanus klostridiyaları hansı xüsusiyyətə malikdirlər?

1004. Rikketsiyaların rənglənməsi üçün hansı üsuldan istifadə edilir?

1005. Rikketsiyalar nə ilə səciyyələnir?

1006. Babeş - Ernst dənəcikləri hansı törədicilərə xasdır?

1007. Bakteriyaların sporları hansı temperaturda məhv olurlar?

1008. Maya göbələkləri hansı xüsuiyyətə malikdirlər?

1009. Treponemalar hansı morfoloji xüsuiyyətə malikdirlər?

1010. Sifilisdə infeksiya mənbəyi nədir?

1011. Sifilisdə əsas yoluxma yolu hansıdır?

1012. Sifilisdə hansı növ immunitet yaranır?

1013. Şigelyozların laborator diaqnostikasında nədən istifadə edilir?

1014. Vəbada son diaqnoz hansı laborator müayinələrin müsbət nəticələrinə əsasən qoyulur?

1015. Göyöskürək zamanı hansı laborator diaqnostika üsulu istifadə edilir?

1016. Yersinyozlarda hansı laborator diaqnostika üsulu istifadə edilir?

1017. Taunda hansı laborator diaqnostika üsulu həlledici əhəmiyyət daşıyır?

1018. Qarın yatalağı diaqnozu qoymaq üçün xəstədən götürülmüş hansı material duru qidalı mühitlərə əkilir?

1019. Tulyaremiya zamanı hansı laborator diaqnostika üsulu istifadə edilir?

1020. Səpgili yatalaq diaqnozu hansı üsulla təsdiq edilir?

1021. Leptospirozlarda hansı laborator diaqnostika üsulu əsasdır?

1022. Leptospirozların diaqnostikasında tətbiq olunan seroloji üsullardan ən vacib əhəmiyyət daşıyan reaksiya hansıdır?

1023. Anginalı xəstədə (ərp var) bu gün bakterioloji müayinə üçün material götürülmüşdür. İlkin müsbət cavab nə vaxt veriləcək?

1024. Vəba vibrionu necə rənglənir?

1025. Vəba vibrionunun qələvi peptonlu suda inkişafı nə zaman qeyd olunur?

1026. Enterobakteriyalar tərəfindən laktozanın fermentasiyası hansı mühitdə aparılmır?

1027. Vəba törədicisi hansı zərdabla aqqlütinasiya olunur?

1028. Eşerixiozların bakterioloji diaqnostikası üçün xəstənin ifrazatı nəyə əkilir?

1029. Vəbanın bakterioloji diaqnostikası hansı yolla aparılır?

1030. Qarın yatalağının diaqnostikasında hemokulturanın identifikasiyasının mərhələləri hansılardır?

1031. Salmonelyozlar zamanı mikrobioloji diaqnostikaya nə aiddir?

1032. Eşerixiozların bakterioloji diaqnostikasına nə aiddir?

1033. Taun çöplərinin virulent ştamları bərk qidalı mühitlərdə hansı koloniyalar əmələ gətirirlər?

1034. Qarayara basilləri hansı kultural xüsuiyyətlərə malikdirlər?

1035. Meninqokok gəzdirənliyin mikrobioloji diaqnostikası məqsədilə nə müayinə edilir?

1036. Göyöskürək törədicisinin yetişdirilməsində hansı mühitlərdən istifadə edilir?

1037. Hansı heyvanlar Mycobacterium tuberculosis-ə həssasdır?

1038. Vərəm zamanı daha effektiv bakterioskopik üsul hansıdır?

1039. Difteriya bakteriyalarının boyanması üçün istifadə edilən üsul hansıdır?

1040. Mikrob hüceyrəsinin qişası necə aşkar olunur?

1041. Volyutin dənəcikləri hansı boyama üsulu ilə təyin olunurlar?

1042. Neyser üsulu ilə rəngləmə zamanı nədən istifadə edilir?

1043. Bakteriyaların qamçıları hansı üsulla aşkar olunur?

1044. Mikrob kulturasından götürülmüş yaxmaların fiksasiyası necə aparılır?

1045. Bakteriyaların morfologiyası hansı üsulla öyrənilir?

1046. Bakteriyaların hərəkətliliyi hansı üsulla təyin olunur?

1047. Qram üsulu ilə boyama nə üçün tətbiq olunur?

1048. Turşuyadavamlı bakteriyalar hansı üsulla təyin olunur?

1049. Romanovski-Gimzaya görə treponemalar hansı rəngə boyanırlar?

1050. Sifilisin diaqnostikasında hansı reaksiya tətbiq olunur?

1051. Hansı törədicilərin yetişdirilməsi üçün Saburo mühitindən istifadə olunur?

1052. Anaerobları kultivasiya etmək üçün hansı spesifik mühit istifadə olunur?

1053. Koloniyaların mikroskopik quruluşunu öyrənmək üçün nə istifadə olunur?

1054. Şukeviç üsulu ilə əkmə necə aparılır?

1055. Şukeviç üsulu hansı törədicilərin hərəkətliliyini təyin etmək üçün istifadə olunur?

1056. Hiss mühiti nə üçün istifadə edilir?

1057. Koproloji müayinə üçün xəstələrin nəcisini hansı şəraitdə saxlamaq lazımdır?

1058. Xlamidiya ilə infeksiyalaşan yenidoğulmuşlarda törədicilər əksər hallarda haradan aşkar olunurlar?

1059. Hansı toksinlər salmonellalar üçün xarakterikdir?

1060. Gardanellaların kultivasiyası hansı üsulla aparılır?

1061. Bakterial vaginozun identifikasiyası üçün hansı mikroskopik üsül istifadə edilmir?

1062. Listerioz hansı qrupa aiddir?

1063. Oosistaların əmələ gəlməsi ilə bağırsaqda tokzoplazmaların сinsi inkişaf sikli harada baş verir?

1064. Aşağıda qeyd olunanlardan hansılar həqiqi hüсeyrədaxili parazitlərdir?

1065. Ağız boşluğunda normada rast gələn ibtidailər hansılardır?

1066. Xlamidiyalar hansı xəstəliyin törədiсiləridir?

1067. Amöbiaz zamanı yoğun bağırsaqda hansı morfoloji dəyişikliklər baş verir?

1068. İnsanın bağırsağında məskunlaşan patogen amöblərə hansı törədiсilər aiddir?

1069. Sistaların əmələ gəlməsi hansı törədiсilərə xasdır?

1070. Hansı törədiсilər sporlarla çoxalırlar?

1071. Hansı törədiсilər ağız boşluğunda parazitlik edirlər?

1072. Səpgili yatalağın törədiсiləri hansı qrupa aiddir?

1073. Qayıdan epidemik yatalağın törədiсisi hansı qrupa aiddir?

1074. Hansı infeksiyada törədiсinin ötürülməsi ağсaqanadlar vasitəsilə həyata keçir?

1075. İribuynuzlu qaramalın ətindən istifadə etdikdə insan hansı xəstəliyə yoluxa bilər?

1076. Xlamidiyalar hüceyrədən xaricdə nə əmələ gətirirlər?

1077. Spiroxetlər hansı üsulla boyanırlar?

1078. Aşağıdakı parametrlər və xüsusiyyətlərdən hansı helmint yumurtalarının diaqnostikasında istifadə edilmir?

1079. Hansı helmintin yumurtaları ən böyük ölçüyə malikdir?

1080. Nəcisin Kato metodu üzrə müayinəsi zamanı lazım olan reaktivlər və avadanlıq qismində nə istifadə edilmir?

1081. Sadalanan əlamətlərdən hansı ankilostomatidlərin yumurtaları üçün xas deyil?

1082. Xəstənin sidiyini müayinə edərkən terminal tikanları olan iri ölçülü helmint yumurtaları aşkar edilmişdir. Bu, hansı helmint üçün xarakterdir?

1083. Barbaqallo konservantının tərkibinə nə daxil deyil?

1084. Sadalananlardan lyambliya trofozoitlərini səciyyələndirən əlamətlərin birindən başqa hamısı düzdür. Səhv əlamət hansıdır?

1085. Sidikdə hansı xəstəliyin törədiciləri aşkar edilə bilər?

1086. İbtidailərin boyanmasında hansı üsul istifadə edilir?

1087. Sadalanan helmintozların birindən başqa hamısı koproloji müayinə üsulları vasitəsilə aşkar edilir. Bu hansı helmintdir?

1088. Fyulleborn üsulu ilə nəcisi müayinə etdikdə səthi plyonkaya ən tez hansı helmintin yumurtaları çıxır?

1089. Dəri leyşmaniozu diaqnozunun təsdiqlənməsi üçün hansı material götürülür?

1090. Təbii ocaqlar hansı xəstəliklər üçün xarakterdir?

1091. Hansı xəstəlik zamanı heyvanlar parazitin son sahibidir?

1092. Hansı helmintin inkişaf siklində iki aralıq sahib iştirak edir?

1093. Hansı helmintlər torpağın sanitar-göstəricisi sayılırlar?

1094. İnsan orqanizmində askaridlərin yaşama müddəti nə qədərdir?

1095. Xarici mühit amillərinin (müxtəlif kimyəvi maddələrin təsiri də daxil olmaqla) təsirinə qarşı ən davamlı helmint yumurtaları hansılardır?

1096. Dezinseksiya hansı xəstəliyin ocağında aparılır?

1097. Uşaq kollektivində askaridozla invaziyalaşmanın neçə faizi aşkar edildikdə bütün uşaqların dehelmintizasiyası aparılmalıdır?

1098. Lyambliyalar əsasən hansı yolla ötürülürlər?

1099. Bilavasitə xəstədən insan hansı helmintozla yoluxa bilər?

1100. Şaquli yoluxma mexanizmi hansı xəstəlik zamanı realizə olunur?

1101. Kələntəryan üsulu üzrə müayinə zamanı səthi plyonkada hansı helmintlərin yumurtaları aşkar edilmir?

1102. Transmissiv yoluxma yolu hansı xəstəliyə xas deyil?

1103. Aşağıda sadalananlardan hansı ibtidailər dölün bətndaxili infeksiyalaşmasına səbəb ola bilərlər?

1104. Peroral kontagioz helmintozlar qrupuna hansı helmintoz aiddir?

1105. Hansı helmintoz peroral antroponoz geohelmintozlar qrupuna aiddir?

1106. Hansı helmintoz sestozlara aiddir?

1107. Hansı ibtidailər sporlular sinfinə aiddir?

1108. İnsan orqanizmində parazitlik edən trematod hansıdır?

1109. Peroral antroponozlar qrupuna hansı helmintoz aiddir?

1110. Hansı helmintoz biohelmintozlara aid deyil?

1111. Antroponoz helmintozlara hansı helmintoz aid deyil?

1112. Hansı helmint geohelmintozlara aiddir?

1113. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı təmas helmintozlarına aiddir?

1114. Parazitar xəstəliklərə hansı xəstəlik aiddir?

1115. Sadalanan helmintlərdən hansı geohelmintlərə aiddir?

1116. Hansı bağırsaq ibtidailəri uşaqlarda tez-tez rast gəlir?

1117. Xlamidiyalar hansı xüsusiyyətə malikdirlər?

1118. Spiroxetlər hansı xüsusiyyətə malikdirlər?

1119. Spiroxetlər hansı xəstəliyi törədirlər?

1120. Sist əmələ gətirməyən ibtidailərə hansı aiddir?

1121. Maya göbələklərinin çoxalması hansı yolla baş verir?

1122. Toksoplazmanın forması necədir?

1123. Ən çox kandidozu insanda nə törədir?

1124. Ağız boşluğunda əsasən rast gələn göbələklər hansılardır?

1125. Hansı helmintozda parazitin tam inkişaf sikli bir sahibin orqanizmində baş verir?

1126. Toksoplazmozun patogenezində hansı xüsusiyyət əsas əhəmiyyət kəsb edir?

1127. Malyariyanın törədiciləri nədir?

1128. Səpgili yatalaqda infeksiya mənbəyi nədir?

1129. Enli lentcənin hansı inkişaf mərhələsində yoluxduqda insan difillobotriozla xəstələnir?

1130. Hansı qida növündən istifadə edərkən insanın difillobotriozla yoluxması baş verə bilər?

1131. Askarid yumurtaları invazion mərhələyə qədər harada inkişaf edir?

1132. İnsanların ornitoza yoluxmasının əsas mexanizmi hansıdır?

1133. Toksoplazmoz diaqnozunu dəqiq təsdiq edən nədir?

1134. Balantidiazın vegetativ formalarını harada aşkar etmək olar?

1135. Lyambliozun laborator diaqnostikası hansı üsulla aparılır?

1136. Dəri leyşmaniozunun laborator diaqnostikasının əsas üsulları hansılardır?

1137. Səpgili yatalaq zamanı ekzantemaya nə xasdır?

1138. Səpgili yatalaq diaqnozu hansı üsulla təsdiq edilir?

1139. Toksoplazmozun diaqnostikasında işlədilən allergik sınaq müəllifə görə necə adlanır?

1140. Toksoplazmozun seroloji diaqnostikasında hansı reaksiya tətbiq olunur?

1141. Kəskin bağırsaq amöbiazı diaqnozu dizenteriya amöbünün hansı formalarının aşkar edilməsi əsasında qoyulmur?

1142. Dəri leyşmaniozu diaqnozunun təsdiqlənməsi məqsədilə hansı material götürülür?

1143. Askaridoz zamanı ən çox hansı əhali qrupu yoluxur?

1144. İnsan üçün ornitoz törədicilərinin mənbələri hansılardır?

1145. Listerioza görə yüksək risk qruplarına kimlər daxildir?

1146. Vivaks malyariyasında invazion dövrün davametmə müddəti nə qədərdir?

1147. Geohelmintozlar zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

1148. Hansı yoluxmuş heyvanların ətini qidada işlətdikdə teniarinxozla yoluxmaq olmaz?

1149. 1 kq torpaqda 80-100 hüdudunda helmint yumurtası olan mikrorayonun yaşayış fondunun uşaq oyun zonasının epidemik təhlükəlilik dərəcəsi necədir?

1150. İnsan orqanizmində enli lentcənin yaşama müddəti nə qədərdir?

1151. Silahlanmamış soliterla invaziya mənbəyi nədir?

1152. Himenolepidozun müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?

1153. Difillobotrioz zamanı hansı əksepidemik tədbirlər aparılır?

1154. Toksoplazmozun spesifik profilaktikasında hansı vaksin tətbiq olunur?

1155. Trixinelyozla yoluxmuş donuz ətinin realizasiya yolları hansılardır?

1156. Silahlanmış soliterin yumurtaları ilə yoluxduqda insan hansı xəstəliklə xəstələnir?

1157. Hansı xəstəliklər milçəklər vasitəsilə ötürülür?

1158. Hansı xəstəlik baş və paltar bitləri ilə yayılır?

1159. Hansı infeksiya ağcaqanadlar vasitəsilə yayılır?

1160. Hansı cütlükdə keçiricinin dişləməsi zamanı törədicilər onun tüpürcəyi ilə onurğalı sahibə öturülür?

1161. Malyariya diaqnozunun təsdiq edilməsi və törədicinin növünün təyin edilməsi üçün hansı müayinə lazımdır?

1162. İnfeksiyanın bitlərlə yoluxması zamanı nə baş verir?

1163. Nə üçün üçsahibli gənələr ikisahibli və birsahibli gənələrə nisbətən daha böyük epidemioloji əhəmiyyət kəsb edir?

1164. Nə üçün Romanovski boyasını buferlənmiş suda hazırlamaq lazımdır?

1165. Malyariyaya ğörə müayinədən sonra qan damlası (yaxması) olan şüşələrin sonralar saxlanması üçün onları nə ilə silmək daha yaxşıdır?

1166. Qalın qan damlasının öz-özünə fiksasiyasının ən çox rast gələn səbəblərindən biri nədir?

1167. Hansı infeksion xəstəliklər “transmissiv” adlanır?

1168. Təbii şəraitdə bakterioloji xəstəliklərdən hansılar birələr vasitəsilə keçir?

1169. Zaqafqaziya düzənlik-dağətəyi taun təbii ocağında törədicinin II dərəcəli keçiriciləri hansı birələrdir?

1170. Ektoparazitin yoluxdurma dərəcəsi nədən asılıdır?

1171. Birələrin orqanizmində taun törədicisinin əmələ gəlməsi tezliyi və müddətinə təsir edən amillər hansılardır?

1172. Qan soran milçəklərin növü hansıdır?

1173. Birələrin neçə ekoloji tipi vardır?

1174. Həşəratları öldürməyən, yalnız yaşayış mərkəzlərindən uzaqlaşdıran kimyəvi maddələr necə adlanır?

1175. Birələrin intensiv çoxalma dövrü ilin hansı fəslinə təsadüf edir?

1176. Taun mikrobu birənin hansı orqanında inkişaf edərək çoxalır?

1177. Preimaginal formalar arasında qansoran buğumayaqlılara hansılar aiddir?

1178. Yumurtalarını zibillikdə qoyan həşəratlar hansılardır?

1179. Xəstəlikləri irsi yolla ötürən buğumayaqlılara hansılar aiddir?

1180. Həşəratların bədəni hansı hissələrə bölünür?

1181. Həşəratlarda qanadlar harada yerləşir?

1182. Müxtəlif həşəratlarda qarıncığın seqmentlərinin sayı neçədir?

1183. Həşəratlarda neçə cüt ətraf vardır?

1184. Həşəratlar üçün aşağıdakı əlamətlərdən hansı səciyyəvidir?

1185. Həşəratların ətrafları hansı seqmentlərə birləşir?

1186. Həşəratlar nəyin vasitəsilə nəfəs alırlar?

1187. Malpigiy damarları nədir?

1188. Tam çevrilmə ilə gedən inkişaf zamanı həşəratlar hansı mərhələləri keçirlər?

1189. Həşəratlarda qan – damar sistemi necədir?

1190. Qanda sporların həyat siklində ziqota mərhələsindən əvvəl hansı mərhələ olur?

1191. Yumurtalarını suya qoyan həşəratların növləri hansılardır?

1192. Törədicilərin inkişaf sikli hansı həşaratlarda keçir?

1193. Törədicilər hansı həşaratlarda toplanır və çoxalırlar?

1194. Uzun məsafələrə uçan həşəratlara hansılar aiddir?

1195. Birələrin ağız aparatı necə adlanır?

1196. Birələrin neçə inkişaf dövrü var və hansılardır?

1197. 18 qum siçanından 12 fərdin üzərindən 25 ektoparazit yığılıb. Rast gəlmə əmsalını hesablayın.

1198. X.conformis birəsinin ən yüksək və ən aşağı sayı ilin hansı fəsillərinə təsadüf edir?

1199. Laboratoriya şəraitində ektoparazitlərin gəmiricilərdən ayrılması hansı tip qoruyucu geyimdə həyata keçirilir?

1200. Gənələrin inkişaf mərhələsində sürfəni nimfadan fərqləndirən cəhət nədir?

1201. Təbii ocağın müəyyən bitki örtüyü olan sahələri üzrə ektoparazitlərin və gəmiricilərin uyğunlaşması necə adlanır?

1202. Birələrin alimentar aktivliyi necə təyin olunur?

1203. Təbii şəraitdə ektoparazitlər əsasən hansı obyektlərdən yığılır?

1204. Ektoparazitlərin əsas say göstəriciləri hansılardır?

1205. İksod gənələrinin hansı inkişaf mərhələləri var?

1206. Həşəratları cəlb edən maddələr necə adlanır?

1207. Həşəratları hürküdən maddələr necə adlanır?

1208. Bağırsaq inseksitidlərinə hansılar aiddir?

1209. Çöldə yuvaların dezinseksiyası zamanı (1 hektarda 400 və daha artıq yuvası olan sahələrdə) 1 adamdan 1 iş günü (6 saat) ərzində neçə hektar (ha) sahə üçün dərman/norma tələb olunur?

1210. Repellentlərə hansılar aiddir?

1211. İnfeksion xəstəliklərin canlı keçiriciləri ilə mübarizə hansı yolla həyata keçirilir?

1212. Terapiya şöbəsinə daxil olmuş xəstənin qəbul şöbəsində müayinəsi zamanı onda baş bitləri və onların sirkələri aşkar edilmişdir. Başın, ağların və xəstənin paltarlarının zərərsizləşdirilməsi məqsədilə hansı üsuldan istifadə etmək olar?

1213. Fosforlu – üzvü birləşmələrin insektisid xüsusiyyətləri hansılardır?

1214. Buğumayaqlıları məhv edən maddələr necə adlanır?

1215. İnsektisidlər nədir?

1216. İnsektisidlər hansı yolla təsir etmirlər?

1217. İmaqosidlərə hansılar aid deyil?

1218. Qanda malyariya plazmodiumlarını aşkar etmək üçün hansı üsul tətbiq edilir?

1219. Çöl şəraitində gəmiricilərin qoyulduğu bez kisəcikləri necə dezinfeksiya və dezinseksiya olunurlar?

1220. Dezinfeksiya tədbirlərinin hansı növləri vardır?

1221. Ektoparazitlərin növ tərkibinin öyrənilməsi laboratoriyada hansı tip qoruyucu geyimdə aparılır?

1222. Laboratoriya şəraitində ektoparazitlərin təyinindən sonra iş stolu necə zərərsizləşdirilir?

1223. Ətraf mühitdə ektoparazitlərə qarşı aparılan dezinfeksiya işləri neçə faizli effektivliklə qəbul edilir?

1224. Tədris məqsədiylə kolleksiya müqəvvalarının hazırlanması zamanı hansı zərərsizləşdiricidən istifadə olunur?

1225. Epizootoloji müşahidə-müayinə tədbirləri aparmaqdan öncə görüləcək I dərəcəli iş hansıdır?

1226. Gənələr hansı infeksion xəstəliyin törədicisi hesab olunur?

1227. Qan infeksiyalarının keçiricilərinə hansılar aid deyil?

1228. Hansı xəstəlikdə qan soran buğumayaqlılarla yoluxma baş vermir?

1229. Səpgili yatalaq törədicisinin mənbəyi nə ola bilər?

1230. Gənə ensefaliti törədicisinin mümkün olan mənbələri hansılardır?

1231. Səpgili yatalaq törədicisinin ötürülməsində nə iştirak edir?

1232. Taun bakteriyalarının keçiriciləri hansılardır?

1233. Malyariyada infeksiya mənbəyi nədir?

1234. Malyariya zamanı effektiv yoluxma mövsümünün başlanması (mülayim və subtropik iqlim şəraitində) ortasutkalıq temperaturun hansı göstəricidən yuxarı davamlı qalxması nəticəsində baş verir?

1235. Transmissiv yuxu xəstəliyinin üçüzvlü sisteminin tərkibinə nə aiddir?

1236. Epidemik səpgili yatalağın keçiricisi hansıdır?

1237. Endemik səpgili yatalağın keçiricisi hansıdır?

1238. Taunun spesifik keçiricisi hansıdır?

1239. Qayıdan epidemik yatalağın törədicisinin keçiricisi hansıdır?

1240. Qayıdan epidemik yatalaq zamanı infeksiya mənbəyi nə ola bilər?

1241. Malyariya plazmodiumları hansı yoluxma yolu ilə ötürülür?

1242. Hansı infeksiyalarda törədicinin ötürülməsi ağcaqanadlar vasitəsilə həyata keçir?

1243. Malyariya zamanı insan nə vaxt infeksiya mənbəyinə çevrilir?

1244. Tropik malyariyanın gedişinin davametmə müddəti adətən (müalicə olunmadıqda və reinfeksiya vermədikdə) nə qədərdir?

1245. Malyariya parazitlərinin hansı mərhələlərinin aşkar olunmasını laboratoriya cavabında nə zaman göstərmək lazımdır ?

1246. Malyariya zamanı qan yaxması üçün Romanovski boyasının pH-nın optimal göstəricisi neçəyə bərabərdir?

1247. Malyariyaya görə standart müayinə zamanı baxılması vacib olan qalın qan yaxmasının görmə sahəsinin minimal miqdarı neçəyə bərabərdir?

1248. Oval malyariya törədiciləri ilə zədələnmış eritrositdə azurofil elementlər necə adlanır?

1249. Tropik malyariya törədiciləri ilə zədələnmış eritrositdə azurofil elementlər necə adlanır?

1250. Üçgünlük malyariya törədiciləri ilə zədələnmış eritrositdə azurofil elementlər necə adlanır?

1251. Tropik malyariya törədicisinin qametositlərinin aşkarlanması nəyi göstərir?

1252. Malyariyaya ğörə müayinə üçün xəstədən qan nə zaman götürülməlidir?

1253. Nazik qan yaxmasının nəticəsinə əsasən malyariya diaqnozunu inkar etmək olarmı?

1254. Malyariyaya görə müayinə zamanı metil spirti ilə nəyin fiksasiyası aparılır?

1255. Nüvələrin sayı 12-dən az olan yetkin şizonta malik, zədələnmiş eritrositləri böyüməmiş malyariya törədicisinin növü hansıdır?

1256. Malyariyaya görə qanın Romanovski üzrə rənglənməsi zamanı plazmodiumda qırmızı rəngə adətən nə boyanır?

1257. Hansı malyariyada əksər hallarda bir eritrositdə parazitin bir neçə üzükləri olur?

1258. Tropik malyariya törədicisinin qametosit xüsusiyyətlərinə aşağıda qeyd olunanlardan hansı aid deyil?

1259. Tropik malyariya xəstəliyinin uzunmüddətli gedişi nəyin aşkarlanmasına əsasən təsdiq edilir?

1260. Üçgünlük malyariya törədicisini xarakterizə edən sadalanan əlamətlərdən hansı yalnışdır?

1261. Zaqafkaziya yüksək dağlıq taun təbii ocağında taun xəstəliyinin əsas keçiriciləri hansılardır?

1262. Zaqafqaziya düzənlik-dağətəyi taun təbii ocağında taun xəstəliyinin əsas keçiriciləri hansılardır?

1263. Arazyanı taun təbii ocağında ilk intensiv epizootiya nə vaxt qeyd olunub?

1264. Arazyanı taun təbii ocağında taun xəstəliyinin əsas keçiriciləri hansılardır?

1265. Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən taun təbii ocaqlar gəmirici və keçiricilərin xüsusiyyətlərinə görə necə adlanırlar?

1266. Yoluxma xüsusiyyətlərinə görə quduzluq, brüselyoz, leptospiroz, sap, taun hansı infeksion xəstəliklərə aiddir?

1267. Səpgili yatalaq, Kü qızdırması, endemik və gənə səpgili yatalaq hansı infeksion xəstəliklərə aiddirlər?

1268. Yoluxma xüsusiyyətlərinə görə leyşmanioz, malyariya, qayıdan yatalaq, hemorragik qızdırmalar, rikketsioz xəstəlikləri və yapon ensefaliti hansı infeksion xəstəliklərə aiddir?

1269. Azərbaycan Respublikası ərazisində tulyaremiya xəstəliyinin təbii ocağı nə vaxt müəyyən olunub?

1270. Azərbaycan Respublikası ərazisindəki taun təbii ocaqları digər ölkələrin hansı taun ocaqları ilə həmsərhəddir?

1271. Zaqafqaziya düzənlik-dağətəyi taun təbii ocağında ilk epizootiya hansı mezoocaqda və nə vaxt qeyd olunmuşdur?

1272. Zaqafqaziya düzənlik-dağətəyi taun təbii ocağı nə vaxt müəyyən olunub?

1273. Zaqafqaziya yüksək dağlıq taun təbii ocağı nə vaxt müəyyən olunub?

1274. Malyariya plazmodiumlarının cinsi inkişaf sikli (spoqoniya) harada baş verir?

1275. Malyariya törədicisinin hansı forması eritrositar şizoqoniya mərhələsinə aid deyil?

1276. Taun törədicisinin ektoparazitlərdən gəmiricilərə keçirilməsinin mütləq şərti nədir?

1277. Qırmızı quyruq qum siçanının üzərində 79 J.laeviceps birəsi yığılıb. Çoxluq əmsalı nə qədərdir?

1278. Tulyaremiya xəstəliyinin əsas keçiriciləri hansı həşəratlardır?

1279. Səpgili yatalaqda xəstəliyin profilaktikası və erkən aşkar edilməsi üçün nə etmək lazımdır?

1280. Ölkədə səpgili yatalağa görə salamatlığın saxlanması əsasən nə ilə təmin edilir?

1281. Hal - hazırda malyariya ilə mübarizədə hansı əksepidemik tədbirlər aparılır?

1282. Malyariya zamanı həssas insana görə aparılan profilaktik tədbirlərə nə daxildir?

1283. Karantində saxlanılan heyvanlar arasında hər hansı bir infeksion xəstəliklər aşkar olunduqda hansı tədbir görülməlidir?

1284. Təqvim - ərazi planı hazırlayarkən əsas diqqət nəyə yetirilir?

1285. Epizootiya aşkar olunduğu halda ilk növbədə hansı tədbir görülür?

1286. İnsanlar üçün insektisidlərin daha təhlükəsiz preparativ formaları hansılardır?

1287. Tibbi dezinseksiyada repellentlər hansı məqsədlə istifadə olunur?

1288. Xəstəliklərin spesifik keçiriciləri hansılardır?

1289. Hansı xəstəliyin diaqnostikasında qanın membran filtrlərdən süzülməsi istifadə olunur?

1290. Afrikadan gələn xəstənin qanında malyariya parazitinin hansı növünün aşkar olunması ehtimalı çoxdur?

1291. Cənubi-Şərqi Aziyadan gələn xəstənin qanında aypara şəklində əyilmiş malyariya paraziti aşkar olunmuşdur. Parazitin hansı növü haqqında düşünmək olar?

1292. Xəstəliyin 10-cu günü xəstədən ğötürülmüş qanın qalın damlasında bütün görmə sahələri üzüyəbənzər trofozoitlərlə dolmuşdur. Parazitin hansı növü haqqında düşünmək olar?

1293. Kənd əhalisinin malyariyaya görə kütləvi müayinəsi zamanı yığılmış qanın qalın yaxmalarını 5 gün ərzində laboratoriyaya çatdırmaq mümkün olmadıqda nə etmək lazımdır?

1294. Malyariya törədicisinin hansı növünün aşkarlanması zamanı parazitemiyanın səviyyəsini və parazitlərin inkişaf mərhələlərini göstərmək lazımdır?

1295. Qan yaxmalarının mikroskopiyası zamanı hansı xəstəliyin törədicilərini aşkar etmək olar?

1296. Parazitlərin qanda aşkar edilməsi üçün ekspress üsul hansıdır?

1297. Qram üsulu ilə rənglənmə zamanı əsas boyaq maddə hansıdır?

1298. Sil-Nilsen üsulu ilə rənglənmə zamanı əsas boyaq maddə hansıdır?

1299. Nə üçün gənələr yoluxucu xəstəliklərin sabit təbii ocaqlarını əmələ gətirirlər?

1300. Törədicilərin transmissiv yoluxması hansı yolla həyata keçir?

1301. Transovarial yoluxma hansı canlı keçiricilərdə müşayiət olunur?

1302. Dezinseksiyanın effektivliyinin göstəricisi kimi nəyi hesab etmək olar?

1303. Dezinseksiyada istifadə olunan qırıcılıq tədbirləri buğumayaqlıların hansı formalarının məhv edilməsinə yönəldilə bilər?

1304. Transmissiv virus xəstəliklərinin epizootiya şəklində inkişafı hansı canlı keçiricilərin iştirakı ilə təmin edilir?

1305. Hormonal pozuntular törətməklə həşəratların inkişafını tənzimləyən maddələrə hansı aiddir?

1306. Həşəratların xitin sintezinin inhibitorlarına hansı preparat aiddir?

1307. Fosfor – üzvi birləşmələr qrupuna aid preparatların əsas xüsusiyyəti hansıdır?

1308. İksod gənələri ilə mübarizədə təbii biotoplarda hansı preparatın istifadəsinə icazə verilir?

1309. Ağcaqanadlarla mübarizədə bioloji üsul kimi nədən istifadə olunur?

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->