Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Epidemiologiya üzrə suallar

Epidemiologiya üzr? suallar

 

01. Epidemiologiya x?st?likl?ri hans? s?viyy?d? öyr?nir?

02. Klassik epidemiologiyanin öyr?nm? obyekti n?dir?

03. “Ekzotik x?st?l?nm? dedikd? n? ba?a dü?ülür?

04. Sporadik x?st?l?nm? n?dir?

05. ?nfeksiya m?nb?yinin epidemioloji t?hlük?liliyi n?d?n as?l? deyil?

06. Yoluxma mexanizmi n?y? müvafiqdir?

07. ?aquli yoluxma mexanizmi hans? infeksiyalarda mümkündür?

08. Qida yoluxma yolu hans? infeksiyalarda mümkündür?

09. Aerozol yoluxma hans? infeksiyalarda mümkün deyil?

10. T?bii ocaqlar hans? infeksiyalar üçün s?ciyy?vidir?

11. Epidemik ocaq n?dir?

12. Hava-damc? yoluxma yolunun realizasiyan?n aktivliyi n?d?n as?l?d?r?

13. Hava-toz yolu il? ötürülm? imkan? n? il? mü?yy?n olunur?

14. “Endemiya (endemiklik)” termini n?yi ifad? edir?

15. X?st?l?nm?nin s?viyy?si n? zaman endemik x?st?l?nm? say?l?r?

16. Hava-damc? infeksiyas? tör?dicinin hans? amill?rl? yay?lmas? n?tic?sind? ba? ver?n infeksiyad?r?

17. Tör?dicinin hava-damc? yolu il? da??nmas? zaman? patogen stafilokoklar?n rezervuar? n?dir?

18. Bird?f?lik al?tl?rin istifad? edilm?si z?rur?ti n?d?n ir?li g?lir?

19. Hospital infeksiyalar?n?n profilaktikas? t?dbirl?rin? n? aid deyildir?

20. Epidemik x?st?l?nm? n?dir?

21. ?ksepidemik vasit?l?rin keyfiyy?ti n?d?n as?l?d?r?

22. Profilaktik quduzluq?leyhin? peyv?nd kiml?r? t?yin olunur?

23. ?halinin q?z?lcadan qorunmas?n?n ?sas vasit?si hans?d?r?

24. N?y? ?sas?n ?halinin h?qiqi immun t?b?q?si haqq?nda fikir yürütm?k olar?

25. Q?z?lca il? x?st?l?nm?nin çoxillik dinamikas?n?n göst?ricil?rinin ?sas meyar? hans?d?r?

26. Q?z?lca zaman? epidemik prosesin idar? olunmas?n?n effektivliyinin meyar? hans?d?r?

27. Q?z?lca infeksiyas?nda yegan? infeksiya m?nb?yi kimdir?

28. Difteriyan?n epidemik oca??nda ?ksepidemik t?dbirl?rin apar?lmas?n?n ?sas m?qs?di n?dir?

29. Difteriya oca??nda profilaktik peyv?ndl?r kiml?r? edilir?

30. Difteriya zaman? antitoksik immunitetin v?ziyy?ti nec? t?yin olunur?

31. Epidemik göst?ri?l?r? ?sas?n difteriyaya qar?? vaksinasiyaya kiml?r c?lb olunmal?d?rlar?

32. Zonne ?igellalar?n?n populyasiyas?n?n heterogenliyi hans? ?lam?tl?r? ?sas?n t?yin olunur?

33. ?igelyozlarla mübariz?d? hans? t?dbirl?r apar?c? say?l?r?

34. Faqotipl??dirm?nin epidemioloji ?h?miyy?ti n?d?n ibar?tdir?

35. Endemik ölk?l?rd?n hava n?qliyyat? il? g?tiril?n yoluxmu? keçiricinin di?l?m?si n?tic?sind? ba? ver?n malyariya nec? adlan?r ?

36. Hans? malyariya ocaqlar? ay?rd olunur ?

37. Vaksinl?rin hans? tipi mövcud deyildir ?

38. H?V-in m?hv oldugu minimal temperatur hans?d?r ?

39. Antroponozlarda x?st?l?nm?nin çoxillik dinamikas?n?n meyli n? il? t?yin olunur ?

40. Müxt?lif x?st?likl?rin yaranmas?n?n, yay?lmas?n?n ümumi qanunauy?unluqlar?n? n? öyr?nir ?

41. X?st?l?nm?nin illik göst?ricil?rinin dinamikas?n?n dövriliyi hans? hallarda s?ciyy?vidir?

42. Ayr?-ayr? infeksiyalar üçün tipik olan dövrilik n? il? mü?yy?n edilir?

43. X?st?l?nm?nin mövsümi yüks?li?l?ri hans? yoluxucu x?st?likl?r? xasd?r?

44. ?aquli yoluxma mexanizmi hans? infeksiyalarda olur?

45. Makroorqanizmin yoluxma yollar? hans?lard?r?

46. « Sa?lam tör?dicig?zdirm?» diaqnozu hans? ??rtl?r? ?sas?n qoyulur?

47. Epidemik prosesin ba? verm?sinin labüd s?b?bl?ri hans?lard?r?

48. Hans? zoonoz infeksiyalarda insan infeksiya m?nb?yin? çevrilir?

49. Hans? x?st?lik endemik t?zahür edir?

50. S?hv ifad?ni göst?rin.Antibakterial preparatlarla t?cili profilaktika n? zaman apar?l?r?

51. S?hv ifad?ni göst?rin. A?a??dak?lardan hans? epidemik prosesin t?zahürüdür?

52. Hans? halda ocaqda x?st?lik hadis?l?rinin minimal sayda olmas? çoxsayl? x?st?l?nm? say?lar?

53. Su epidemiyas?na xas olan ?lam?t hans?d?r?

54. Müxt?lif ?razil?rd? dizenteriya il? x?st?l?nm?nin s?viyy?sini hans? göst?ricil?r? ?sas?n müqayis? etm?k olar?

55. Su m?nb?yi çirkab sular? il? çirkl?ndikd? ya?ay?? m?nt?q?sind? hans? infeksion x?st?liyin alovlanmas? ba? ver? bil?r ?

56. Hans? xüsusiyy?tl?r? gör? infeksion x?st?likl?r antroponoz, zoonoz v? sapronozlar qruplar?na bölünürl?r?

57. T?bii ocaql?l?q n?z?riyy?sinin ?sas müdd?as? hans?d?r?

58. Yoluxma amill?ri n?dir?

59. Müvafiqlik n?z?riyy?sinin ?sas müdd?as? hans?d?r?

60. Analitik epidemioloji müayin?l?rd? ?razi uzr? x?st?l?nm? (ölüm) göst?ricil?rinin paylanmas? hans? hüdüdlarda h?yata keçirilir ?

61. Ekstensiv göst?ricil?r n?yi xarakteriz? edir?

62. Epidemik prosesin çoxillik dinamikas?n?n tendensiyas? n? il? ??rtl?nir?

63. Epidemiologiyan?n ?sas predmeti n?dir?

64. Sanitar-gigiyenik monitorinq n?dir?

65. Epidemiologiyan?n obyekti n?dir?

66. ?ksepidemik t?dbirl?rin h?yata keçirilm?sind? kim i?tirak edir?

67. Yoluxucu x?st?liyin t?bii oca?? n? say?l?r?

68. “Klon” n?dir?

69. Hans? müdd?t ?rzind? epidemik ocaq f?aliyy?td? olur?

70. Mikroorganizml?rin toksini hans?d?r?

71. D?ridaxili allergik s?naqlar hans? x?st?liyin diaqnostikas?nda istifad? olunur?

72. Vasserman reaksiyas? hans? x?st?liyin diaqnostikas?nda istifad? olunur?

73. ?ksepidemik t?dbirl?r hans? x?st?likl?rin profilaktikas?na yön?ldilib?

74. Sanitar-gigiyenik t?dbirl?rl? idar? olunan infeksiyalara hans? aiddir?

75. Aerozol infeksiyalarda epidemik prosesin idar? olunmas?n?n vasit?l?ri hans?lard?r?

76. ?ksepidemik t?dbirl?rin keyfiyy?tinin qiym?tl?ndirilm?si meyar? hans?d?r?

77. Bu v? ya dig?r infeksion x?st?liyin qlobal miqyasda l??v olunmas?n? n?yin ?sas?nda dem?k olar?

78. Epidemik ocaqda mü?ahid?nin davam etm? müdd?ti n? q?d?rdir?

79. A?a??da qeyd olunanlardan hans? infeksiyan?n yoluxma yollar?na aid deyildir ?

80. Aspirasion yoluxma mexanizmi il? yay?lan x?st?likl?rin s?viyy?sinin dövri ??kild? art?b-azalmas? n?d?n as?l?d?r?

81. Epidemioloji diaqnostika n?dir?

82. K?silmi? iri buynuzlu qaramal?n sanitar-baytarl?q ekspertizas? hans? x?st?liyin qar??s?n? almaq üçün vacibdir?

83. ?nfeksiya oca??nda epidemioloji muayin?nin apar?lma vaxt? n? q?d?rdir?

84. X?st?l?nm?nin ehtimal olunan t?qribi yoluxma vaxt?n? t?yin etm?k üçün x?st?l?nm? tarixind?n hans? dövrl?rin davametm? müdd?tini ç?xmaq laz?md?r?

85. A?a??da qeyd olunanlardan hans? t?dbirl?rin köm?yi il? epidemik oca??n qar??s? al?n?r?

86. V?ba oca??nda ?ksepidemik t?dbirl?r? hans? aid deyildir?

87. Ubikvitar yoluxucu x?st?likl?r dedikd? n? ba?a dü?ülür?

88. ?dar? olunmayan infeksiyalara hans? infeksiya aiddir?

89. “Prevalentlik” termini n? dem?kdir?

90. Epidemioloji müayin?l?rin m?qs?dl?rin? n? daxildir?

91. Hans? tör?dicil?r do?um mü?ssis?l?rind? yenido?ulmu?lar aras?nda irinli–septik infeksiyalardan daha çox t?sadüf olunur?

92. Hal-haz?rda irinli–septik x?st?likl?rin etioloji strukturunda hans? mikroorqanizml?r apar?c? rol oynay?r?

93. Difteriya il? mübariz?d? hans? t?dbirl?r daha vacib ?h?miyy?t da??y?r?

94. Müxt?l?f ?razil?rd? göyöskür?kl? x?st?l?nm?nin s?viyy?si n? il? mü?yy?n edilir?

95. Malyariya zaman? ?sas yoluxma yolu hans?d?r?

96. Hans? helmintoz peroral antroponoz biohelmintozlar qrupuna a?ddir?

97. A?a??da qeyd olunanlardan hans? l?ng infeksiyalara aiddir?

98. B viruslu hepatit (BVH) zaman? k?skin formal? x?st? il? t?masda olan ??xsl?r qan verm?kd?n n? vaxta q?d?r azad edilirl?r?

99. ??V-infeksiya zaman? m?lum yoluxma yollar?ndan hans? 100% yoluxmaya g?tirib ç?xar?r?

100. Qida toksikoinfeksiyalar?na daxil olan x?st?likl?r daha çox n?yin t?sirind?n ba? verir?

101. B viruslu hepatitin spesifik profilaktikas? n?yi n?z?rd? tutur ?

102. Hans? salmonellalar qida toksikoinfeksiyalar?n?n tör?dicil?ridir?

103. V?ba tör?dicisi hans?d?r ?

104. V?ban?n müalic?sind? n?d?n istifad? edilir?

105. V?ba vibrionunum sintez etdiyi xolerogen n?y? aiddir?

106. V?ba tör?dicisinin t?bii rezervuar? n?dir ?

107. Qar?n yatala?? tör?dicisi hans? növ? aiddir ?

108. Rekonvalessensiya m?rh?l?sind? qar?n yatala??n?n diaqnostikas? hans? material?n bakterioloji müayin?si il? apar?l?r?

109. Rikketsiyalar n?dir?

110. Rikketsiyalar hans? yolla çoxal?rlar?

111. Rikketsiyalarda hans? ?lam?t yoxdur?

112. Provaçek rikketsiyalar? üçün n? xarakterik deyil?

113. Epidemik s?pgili yatala??n tör?dicisi hans?d?r?

114. Rikketsiyalar hans? üsulla boyan?rlar?

115. Kampilobakterioz hans? infeksiyalara aiddir?

116. Tör?dicinin yoluxma mexanizmi n?d?n as?l?d?r?

117. Epidemik prosesin ?sas halqalar? hans?lard?r?

118. Q?z?lca zaman? kontagiozluq neç? faiz t??kil edir?

119. S?pgili yatalaq hans? infeksiyalara aiddir?

120. ?nsan?n heyvandan taunla x?st?l?nm?si n? zaman mümkün deyil?

121. Bernett rikketsiyas? hans? x?st?liyi tör?dir?

122. Epidemik s?pgili yatalaq zaman? infeksiya m?nb?yi n?dir?

123. S?pgili (epidemik) yatala??n tör?dicil?ri hans?lard?r?

124. Kü q?zd?rmas?n?n tör?dicil?ri hans?lard?r?

125. Epidemik s?pgili yatala??n residivi nec? adlan?r?

126. Hans? hallarda mikrooranizml?rin orqanizmd? uzun müdd?t qalmas? xarakterdir?

127. Ba??rsaq infeksiyas?n?n tör?dicil?ri hans? yoluxma yolu il? ötürülürl?r?

128. Klinik t?sahürl?ri olmayan gizli keç?n infeksiya nec? adlan?r ?

129. Hans? x?st?liyin tör?dicil?ri ekzotoksinl?r ifraz edir ?

130. Sepsis zaman? tör?dici harada çoxal?r ?

131. Zoonozlarda infeksiya m?nb?yi n?dir?

132. Bir neç? ölk?d? v? ya qit?d? yay?lan kütl?vi x?st?likl?r nec? adlan?r ?

133. V?r?m zaman? hans? allergik s?naq qoyulur?

134. Sadalanan infeksiyalardan hans? zoonozlara aiddir?

135. Bu mikroblardan hans? xüsusi t?hlük?li zoonoz infeksiyas?n?n tör?dicisidir?

136. Taun tör?dicisi hans? növ? m?nsubdur ?

137. Qara yara antigenini a?kar etm?k üçün hans? reaksiya qoyulur ?

138. Hans? brusellalar insan üçün daha patogendir?

139. Tulyaremiyan?n m?nb?yi n?dir?

140. Keçirilmi? difteriyadan sonra yaranm?? immunitet nec? adlan?r ?

141. Difteriya zaman? antitoksik immuniteti t?yin etm?k üçün hans? s?naq qoyulur ?

142. Tulyaremiyan?n tör?dicisi hans? cins? aiddir?

143. Sadalanan infeksiyalardan hans? x?st? insandan sa?lam insana keçmir?

144. Tauna qar?? qeyri-h?ssasl???n yarad?lmas? üçün hans? vaksind?n istifad? olunur ?

145. Sadalanan yoluxucu x?st?likl?rd?n hans?nda d?ri-allergik üsul istifad? olunur ?

146. Tulyaremiyada immunitetin növü nec? adlan?r ?

147. Hans? x?st?likd? Askoli reaksiyas? antigenin tap?lmas? üçün istifad? olunur?

148. Karantin infeksiyas? hans?d?r?

149. Brüselyoz x?st?liyind? ?sas müdafi? rolunu n? oynay?r?

150. Botulizmin yaranmas?nda ?n çox rast g?l?n s?b?bl?rd?n olan evd? haz?rlanm?? hans? konserv m?hsullar?n?n qidada istifad?sidir ?

151. Salmonellalarla çirkl?nmi? mal ?tinin sa? ik?n realizasiyas? yollar? hans?lard?r?

152. Botulotoksinin m?hsulda toplanmas? üçün hans? ??rait laz?md?r?

153. Dizenteriya alovlanmalar? daha çox hans? qida m?hsullar?n?n istifad?si il? ba?l?d?r?

154. Hepatit A virusunun ?n massiv ifraz olunmas? hans? dövrd? ba? verir?

155. Hospitalla?d?r?lm?? dizenteriyal? x?st?d? n?cisin bakterioloji müayin?si zaman? ilk 2 nümun?d? Zonne ?igellalar?, sonrak? 3-cü nümun?d? is? Fleksner ?igellalar? a?kar edilmi?dir. N? ba? vermi?dir?

156. Dizenteriyal? x?st?d? bakterioloji müayin? olunmal? material hans?d?r?

157. Botulizm n? zaman yara infeksiyas? ola bil?r?

158. V?ba zaman? maksimal inkubasiya dövrü n? q?d?rdir?

159. Qar?n yatala?? zaman? infeksiya m?nb?yi hans?d?r?

160. A virus hepatiti zaman? infeksiya m?nb?yi a?a??dak?lardan hans?d?r?

161. Salmonelyozlar zaman? infeksiya m?nb?yi n?dir?

162. Dizenteriyan?n mümkün olan yoluxma yolu hans?d?r?

163. A virus hepatitind? risk qrupuna kiml?r daxildir?

164. Süd yoluxma amilinin realizasiyas? zaman? dizenteriya üçün xas olan ?lam?t hans?d?r?

165. A virus hepatitinin inkubasiya dövrü n? q?d?rdir?

166. Rekonvalessensiya fazas?nda virulent ?tamlar?n pay? n? q?d?rdir?

167. Qar?n yatala?? üçün hans? mövsümilik xarakterdir?

168. Qar?n yatala?? zaman? x?st?liyin birinci h?ft?sind? hans? laborator müayin?l?r apar?l?r?

169. Qar?n yatala?? il? x?st?l?rin izolyasiyas?n?n ??rtl?ri hans?lard?r?

170. Difteriya korinobakteriyalar?n?n kultural-bioloji ?lam?tl?rind?n difteriya zaman? epidemik prosesin inki?af?nda hans? ?lam?tl?r daha çox ?h?miyy?t da??y?r?

171. Q?z?lсa oça??nda t?cili profilaktika nec? apar?l?r?

172. Q?bul ?öb?sind? eyni vaxtda 2 u?aq olmu?dur. U?a??n birind? dizenteriya, dig?rind? is? q?z?lja a?kar edilmi?dir. Q?z?lcal? x?st? boksa gönd?rilmi?dir. Dizenteriyal? x?st?ni hara yerl??dirm?k laz?md?r (u?a??n 7 ya?? var, q?z?lja il? x?st?l?nm?mi?dir, q?z?ljaya qar?? peyv?nd edilm?mi?dir) ?

173. Qar?n yatala??n?n tör?dicisi hans? cins? aiddir?

174. Qar?n yatala?? v? paratifl?r? gör? laborator müayin? zaman? material kimi n? götürülmür?

175. S?hv ifad?ni göst?rin. B hepatiti zaman? infeksiya m?nb?yi kimdir?

176. ?aquli (vertikal) yoluxma mexanizmi n? zaman mümkündur?

177. Qar?n yatala??na gör? müayin? m?qs?dil? x?st?liyin ilk 3 gününd? hans? material müayin? edilm?lidir?

178. G?n? ensefalitinin t?bii oca??nda qan sormu? g?n?ni k?nar etdikd?n sonra z?r?rç?k?n ??xs? mütl?q n? yeritm?k laz?md?r?

179. Taunun g?miricil?rd?n insana ötürülm?sinin ?sas yoluxma yollar? hans?lard?r?

180. V?ba il? x?st?l?nm?nin mövsümi yüks?li?i hans? dövr? t?sadüf edir

181. Qar?n yatala?? zaman? x?st?liyin birinci h?ft?sind? hans? laborator müayin? apar?l?r?

182. Qar?n yatala?? il? x?st?l?rin izolyasiyas?n?n ??rti hans?d?r?

183. Difteriya korinobakteriyalar?n?n kultural-bioloji ?lam?tl?rind?n difteriya zaman? epidemik prosesin inki?af?nda hans? ?lam?t daha çox ?h?miyy?t da??y?r?

184. Q?z?lсa oça??nda t?cili profilaktika nec? apar?l?r?

185. Q?bul ?öb?sind? eyni vaxtda 2 u?aq olmu?dur. U?a??n birind? dizenteriya, dig?rind? is? q?z?lca a?kar edilmi?dir. Q?z?lcal? x?st? boksa gönd?rilmi?dir. Dizenteriyal? x?st?ni hara yerl??dirm?k laz?md?r (u?a??n 7 ya?? var, q?z?lca il? x?st?l?nm?mi?dir, q?z?lcaya qar?? peyv?nd edilm?mi?dir) ?

186. Qar?n yatala??n?n tör?dicisi hans? cins? aiddir?

187. Qar?n yatala?? v? paratifl?r? gör? laborator müayin? zaman? material kimi n? götürülmür?

188. S?hv ifad?ni göst?rin. B hepatiti zaman? infeksiya m?nb?yi kimdir?

189. ?aquli (vertikal) yoluxma mexanizmi n? zaman mümkündur?

190. Qar?n yatala??na gör? müayin? m?qs?dil? x?st?liyin ilk 3 gününd? hans? material müayin? edilm?lidir?

191. G?n? ensefalitinin t?bii oca??nda qan sormu? g?n?ni k?nar etdikd?n sonra z?r?rç?k?n ??xs? mütl?q n? yeritm?k laz?md?r?

192. Taunun g?miricil?rd?n insana ötürülm?sinin ?sas yoluxma yollar? hans?lard?r?

193. V?r?m oca??nda cari dezinfeksiyan? evd? kim h?yata keçirir?

194. Hans? müayin?y? ?sas?n qar?n yatala??n?n «tranzitor tör?dicig?zdir?nliyi»nd?n ?übh?l?nm?k laz?md?r?

195. Hans? ?lam?tl?r meninqokokk infeksiyas? il? x?st?l?nm?nin enm?sini ?vv?lc?d?n bildirmir?

196. T?masla yoluxma zaman? tulyaremiyan?n hans? formas? inki?af edir?

197. Brüselyozun mövsümi yüks?li?i n? il? ba?l?d?r?

198. Leptospirozlu x?st? heyvanlar?n südünü qidada hans? ??raitl?rd? istifad? etm?k olar?

199. Leptospiroz oca?? üz?rind? mü?ahid? hans? müdd?td? apar?l?r?

200. C?rrahi stasionarlarda e?erixioz etiologiyal? x?st?likl?rd? infeksiya m?nb?yi ilk növb?d? kim say?l?r?

201. C?rrahi stasionarlarda göy-ya??l irin çöpü infeksiyas?n?n mümkün yoluxma yolu hans?d?r?

202. Hans? tör?dicil?rl? yoluxduqda ?traf mühit irinli-septiki hospital infeksiyada infeksiya m?nb?yi kimi i?tirak ed? bil?r?

203. Hospital irinli-septiki infeksiyalar?n ikincili ?lam?tl?ri hans?lard?r?

204. Tibbi prosedurlar?n apar?lmas? n?tic?sind? ba? ver?n infeksiyalar nec? adlan?r?

205. Enteroinvaziv E.coli il? tör?dil?n e?erixiozlar zaman? daha çox n? z?d?l?nir?

206. ?rinli-septiki infeksiya il? ?n çox yoluxma harada ba? verir?

207. Rotavirus infeksiya zaman? n?cis nec? xarakteriz? olunur?

208. Qar?n yatala??n?n qida alovlanmalar? üçün hans? ?lam?tl?r s?çiyy?vidir?

209. El-Tor v?bas?na gör? endemik ?razil?r hans?lard?r?

210. Hans? ?lam?t ba??rsaq infeksiyalar?n?n su alovlanmalar?n?n x?b?rdaredici ?lam?ti deyildir?

211. V?ban?n ba?lan??c t?zahürü hans?d?r?

212. rüselyoz zaman? insan üçün infeksiya m?nb?yi kimi daha t?hlük?lisi n?dir?

213. Taun il? x?st? ??xsd?n insanlar?n yoluxmas? hans? klinik formalarda mümkündür?

214. Taun tör?dicisi heyvanlar aras?nda hans? yollarla ötürülür?

215. Tulyaremiya hans? x?st?likl?r? aiddir?

216. Salmonelyoz keçirmi? ??xsl?r iç?risind? kiml?r dispanser mü?ahid?y? c?lb olunurlar?

217. Ba??rsaq infeksiyalar?n?n qida alovlanmalar? hans? ?lam?tl? xarakteriz? olunur?

218. Obliqat zoonoz infeksiya hans?d?r?

219. Hans? x?st?lik heyvanlar?n südü il? insanlara keçirilir?

220. Tulyaremiyan?n tör?dicisi hans? növ? aiddir?

221. S?pkili yatala??n spesifik profilaktikas? n? il? apar?l?r?

222. T?bi?td? tulyaremiya infeksiyas?n?n ?sas sahibl?ri n?dir?

223. Tulyaremiya infeksiyas?n?n ?sas m?nb?yi n?dir?

224. Hans? qruplar tulyaremiya il? yüks?k x?st?l?nm? riskin? m?ruz qal?r?

225. T?bii ocaqlarda tulyaremiyadan f?rdi qorunman?n ?sas vasit?l?ri hans?lard?r?

226. Tulyaremiyan?n profilaktikas?n?n ba?l?ca t?dbiri hans?d?r?

227. Tulyaremiya zaman? vaksinoprofilaktika n? il? h?yata keçirilir?

228. Sar? q?zd?rman?n profilaktikas? üzr? ?sas t?dbirl?r hans?lard?r?

229. Sapronozlar?n tör?dicil?rinin rezervuar? n?dir?

230. «H?qiqi» sapronozlar hans?lard?r?

231. X?st?xanadaxili infeksiyalar?n tör?dicil?ri n? ola bil?r?

232. X?st?xanadaxili infeksiyalarla x?st?l?nm?nin artmas?na n? t?sir etmir?

233. Hans? tör?dicil?r sapronozlar?n ba?l?ca etioloji agentl?ridir?

234. 4-cü tip taun?leyhin? kostyum hans? ocaqlarda i?l?dikd? geyilir?

235. Sapronozlar?n zoofil qrupuna hans? x?st?lik daxildir?

236. Legionellalar?n rezervuar? n?dir?

237. Göyöskür?k zaman? vaksinprofilaktikan?n apar?lmas? z?rur?ti h?r ?eyd?n ?vv?l hans? göst?ricinin s?viyy?si il? ??rtl?nir?

238. Düzgün ifad?ni göst?rin. Ekspress-diaqnostika üçün spesifik indikasiyan?n apar?lmas? zaman? n? istifad? olunur?

239. A virus hepatiti il? x?st? n? zaman t?hlük?li deyildir?

240. Legionella pneumophilla il? tör?dil?n legionelyoz niy? xüsusi t?hlük?li infeksiyalara aid edilir?

241. ?nsan?n legionelyozla yoluxmas? hans? yolla ba? verir?

242. Hospitaldank?nar legionelyozun (qeyri-texnogen) mövsümiliyi hans? dövr? dü?ür?

243. Legionelyozlar zaman? ?sas profilaktik t?dbirl?r hans?lard?r?

244. Exinokokkoz zaman? ksenoorqanizml?r hans?lard?r?

245. Opistorxozla yoluxma n?yin i?l?dilm?si zaman? ba? verir?

246. Fassiolyozlar?n tör?dicil?rinin aral?q sahibi n?dir?

247. Enterobioz zaman? birincili yoluxma amill?ri hans?lard?r?

248. Enterobioz zaman? yoluxma ad?t?n n? vaxt ba? verir?

249. Endemik s?pkili yatala??n tör?dicisi n?dir?

250. Brill–Sinser x?st?liyini n? tör?dir?

251. Su m?nb?l?rinin hans? tipind? A viruslu hepatitinin yay?lmas?nda su amilinin rolu azal?r?

252. S?hv ifad?ni göst?rin. B hepatiti zaman? infeksiya m?nb?yi kimdir?

253. Brüselyozun seroloji diaqnostikas?nda hansi reaksiya i?l?dilir?

254. Rayt aqqlütinasiya reaksiyas? hans? x?st?liyin diaqnostikas?nda istifad? olunur?

255. Jenner t?r?find?n yarad?lan vaksinl?r n? il? ?lam?tdard?r?

256. Quduzlu?a qar?? vaksin ilk d?f? kim t?r?find?n yarad?l?b?

257. Hans? reaksiya postvaksinal a??rla?malara aid deyildir?

258. Robert Kox n?yi k??f edib?

259. Peyv?ndl?rin planl? ??kild? apar?lmas?n?n vacibliyi hans? s?n?dl? mü?yy?n olunur?

260. Vaksin preparatlar?na adyuvantlar? hans? m?qs?dl? ?lav? edirl?r?

261. ÜST-ün geni?l?ndirilmi? immunizasiya proqram? a?a??dak? infeksiyalardan hans?na qar?? mübariz?y? yön?ldilm?mi?dir?

262. Brüselin, tulyarin, tuberkulin n? m?qs?dl? istifad? olunur?

263. ?mmunla?d?rman?n epidemioloji effektivliyi n?y? ?sas?n qiym?tl?ndirilir?

264. Tur ??klind? keçiril?n immunla?d?rma n?dir?

265. Aktiv t?bii immunitet nec? qazan?l?r?

266. Aktiv süni immunitet nec? qazan?l?r?

267. Passiv süni immunitet nec? qazan?l?r?

268. ?mmunprofilaktika vasit?l?ri il? idar? olunan infeksiyalara hans?lar aiddir?

269. ?dar? olunmayan infeksiyalara hans?lar aiddir ?

270. T?bii passiv immunitet n?d?n sonra yaran?r?

271. Yerli postvaksinal reaksiyalar?n ifad? d?r?c?sinin meyar? n?dir?

272. ?mmunoprofilatika m?qs?dil? n? istifad? edilmir?

273. Soyuq z?ncir sistemin? n? daxildir?

274. ?mmun t?b?q?nin h?cmi n? il? mü?yy?n olunur?

275. ?mmunoprofilaktika vasit?l?ri il? idar? olunan infeksiyalar hans?lard?r?

276. Pediatriya sah?sind? u?aq poliklinikas?n?n peyv?nd t?qvimini kim t?rtib edir ?

277. U?aq ?halisinin siyah?ya al?nmas? n? vaxt apar?l?r:

278. ?mmun sistemin m?rk?zi orqan? hans?d?r?

279. Lipopolisaxaridl?r (LPS) n?dir?

280. Vaksin n?dir?

281. Anatoksin n?dir?

282. A?a??da sadalanan vaksinl?rd?n hans? öldürülmü? vaksinl?r? aiddir?

283. Hans? ya?larda AGDT vaksinini vurmaq olar?

284. Öldürülmü? vaksinl?r b?d?nin hans? yerin? vurulur?

285. Q?z?lca ?leyhin? vaksin nec? vurulur?

286. Hans? hallarda bird?f?lik ?prisl?ri t?krar i?l?tm?k olar?

287. Steril ?pris v? iyn?l?rin hans? hiss?l?rin? ?ll? toxunmaq olar?

288. Göyöskür?yin spesifik profilaktikas?nda n?d?n istifad? olunur?

289. Tibb al?tl?ri il? hans? infeksiyalar ötürülür?

290. Be? litrlik t?hlük?siz qutuya neç? ?prisli iyn? yerl??ir?

291. T?hlük?siz qutuya n? atmaq olar?

292. Hans? halda vaksinl?r istifad?y? yararl?d?r?

293. Keçirilmi? virus hepatitind?n sonra planl? profilaktik peyv?ndl?r stasionardan ev? yaz?ld?qdan sonra n? vaxt apar?l?r?

294. Q?z?lcaya qar?? planl? vaksinasiya hans? müdd?td? apar?l?r?

295. Spesifik immunitet n? zaman yaran?r?

296. Leptospirozlara qar?? peyv?ndl?r hans? m?s?dl? apar?l?r?

297. Skarlatinada immunoprofilaktika hans? preparatla apar?l?r?

298. Transplasentar yolla ötürül?n anticisiml?r u?aqlar?n ?ks?riyy?tind? n? vaxta q?d?r saxlan?l?r?

299. Difteriyaya qar?? peyv?ndin v? dig?r peyv?ndl?rin apar?lmas? aras?ndak? minimal müdd?t n? q?d?rdir ?

300. Peyv?nd kabinetind? hans? vaksin preparat?n? eyni günd? dig?r peyv?ndl?rl? t?tbiq etm?k qada?an olunur?

301. Q?z?lca oca??nda t?cili profilaktika m?qs?dil? hans? preparatlar i?l?dilir?

302. AGDT-vaksinin orqanizm? yeridilm? üsulu nec?dir?

303. Sifilisin spesifik profilaktikas? nec?dir?

304. Planl? vaksinasiya zaman? peyv?ndl?rin t??kili v? apar?lmas?nda kim i?tirak edir?

305. Veril?n siyah?da hans? vaksin inaktivasiya olunmu? vaksindir?

306. ?naktivasiya olunmu? vaksinl?rin haz?rlanmas? üçün vaksin ?tamlar?na qar?? ir?li sürül?n t?l?bl?r hans?lard?r?

307. ?naktivasiya olunmu? vaksinl?rin haz?rlanmas?nda hans? fiziki üsullardan istifad? edilir?

308. Hans? infeksiyalarda diri vaksinl?r i?l?dilmir?

309. Anatoksinl?r profilaktika m?qs?dil? n? zaman istifad? olunurlar?

310. Orqanizm s?viyy?sind? süni aktiv immunitetin yaranmas?na t?sir göst?r?n amill?r? n? aiddir?

311. AGDT vaksininin reaktogenliyi hans? komponentl? ba?l?d?r?

312. Quduzluq ?leyhin? vaksin n? zaman yeridilmir?

313. BCG vaksininin yeridilm? üsulu nec?dir?

314. Aktiv immunitetin yarad?lmas? üçün hans? preparatlar istifad? olunur?

315. Peyv?nd i?i üzr? haz?rlanm?? hesabata hans? x?st?likl?r haqq?nda m?lumatlar daxil edilir ?

316. Q?z?lcan?n profilaktikas?nda hans? növ vaksinl?r i?l?dilir?

317. Vaksinin (d?rman?n) öyr?nilm?si zaman? ciddi n?zar?t olunan epidemioloji müayin?nin ?n mühüm xarakterik ?lam?ti n?dir?

318. U?aq poliklinikas?nda peyv?nd plan?n?n t?rtibi üçün laz?m olan materiallar hans?lard?r?

319. Mantu s?na?? qoyulduqdan sonra onun n?tic?si n? vaxt qiym?tl?ndirilir?

320. Mantu s?na??n?n n?tic?si n? zaman müsb?t say?l?r?

321. Difteriya?leyhin? aktiv immunitetin yarad?lmas? m?qs?dil? hans? preparatlar i?l?dilir?

322. Vaksinl?rin yeridilm?si üçün göst?ri?l?r hans?lard?r?

323. Süni aktiv immunitetin yarad?lmas?n?n mümkün yollar? hans?lard?r?

324. Bezredka metodu il? n? vurulur ?

325. ?mmunoprofilaktika hans? infeksiyalarda daha çox effekt verir?

326. Passiv immunitet orqanizm? n?yin daxil edilm?si n?tic?sind? yaran?r?

327. Antitoksik z?rdab?n hiss?vi yeridilm?si n?yin yaranmas?n?n qar??s?n? al?r?

328. Z?rdab x?st?liyinin müalic?si hans? preparatlarla apar?l?r ?

329. Tetanusun t?cili profilaktikas?nda n? istifad? olunur?

330. Ocaqda göyöskür?yin t?cili profilaktikas?nda i?l?dil?n preparatlar hans?lard?r?

331. Bir ya?a q?d?r u?aqlarda q?z?lcan?n t?cili profilaktikas? zaman? hans? preparat seçim preparat? say?l?r?

332. Bakteriofaqlar?n qoruyucu t?sir müdd?ti n? q?d?rdir?

333. Orqanizm? yeridilmi? bakteriofaq?n qoruyucu t?siri n? q?d?r saxlan?l?r?

334. Klassik Borde-Canqu reaksiyas? n?dir?

335. Komplementin birl??m? reaksiyas?n?n inqredientl?ri hans?lard?r?

336. Kumbs reaksiyas? n?dir?

337. Qar?n yatala??n?n diaqnostikas? üçün aqqlütinasiya reaksiyas? ilk d?f? kim t?r?find?n t?klif olunub?

338. Vasserman reaksiyas? n?dir?

339. Vidal reaksiyas? n?dir?

340. Vidal aqqlütinasiya reaksiyas?nda n?yi t?yin edirl?r?

341. Skarlatina zaman? antitoksik immuniteti mü?yy?n etm?k üçün hans? s?naq t?tbiq olunur ?

342. Hans? madd? lizosim? aiddir?

343. Qan?n bakterisid t?siri n?y? ?saslan?r?

344. Hans? hüсeyr?l?r interferon ifraz edirl?r?

345. Tam anticisiml?r n?dir?

346. Qan z?rdab?nda anticisiml?ri hans? metodun köm?yi il? t?yin edirl?r?

347. Faqositoz hans? anticisiml?rin i?tirak? il? güсl?nir?

348. Anadan döl? сift vasit?sil? keç?n immunqlobulinl?r hans?lard?r?

349. Mikroorqanizml?rin patogenlik fermentl?ri hans?lard?r?

350. Faqositozun m?rh?l?sin? n? aiddir?

351. Mikroorqanizml?rin antigenl?ri hans?lard?r?

352. Hans? hüсeyr?l?r makrofaqlara aiddir?

353. Humoral immun cavab üçün n? xarakterdir ?

354. ?mmun iltihab?n hüceyr? reaksiyas?n?n inki?af?nda hans? hüceyr?l?r i?tirak edir?

355. Kimy?vi t?rkibin? gör? immunoqlobulinl?r hans? qrupa aiddir?

356. ?mmunoqlobulinl?rin hans? sinifl?ri var?

357. ?mmunoqlobulinl?r sinfini hans? metodla t?yin edirl?r?

358. T?сili tipli hiperh?ssasl?q reaksiyalar?na n? aiddir?

359. L?ng tipli hiperh?ssasl?q reaksiyalar? n?dir?

360. Hüceyr? tipli allergiya n? zaman yaran?r?

361. Desensibilizasiya metodunu kim t?klif edib?

362. E sinfin? aid olan immunoqlobulinl?r n?c? adlan?r?

363. ?lkin immun cavab hans? immunoqlobulinl?rin ?m?l? g?lm?si il? xarakteriz? olunur?

364. Anticisiml?r n?dir?

365. Natamam antigenl?r ba?qa cür nec? adlan?r ?

366. M sinif immunoqlobulinl?ri n? il? xarakteriz? olunur?

367. A??z bo?lu?unun qeyri-spesifik müdafi? amill?rin? hans?lar aiddir?

368. Yerli immunitetd? ba?l?ca rolu n? oynay?r?

369. ?lya ?liç Meçnikov n?yi k??f edib?

370. Poliomielitl? x?st?l?nm?nin ilk günl?rind? hans? anticisiml?r birinci ?m?l? g?lirl?r?

371. Selikli qi?alar?n üz?rind? yaranm?? yerli humoral immunitet n? il? ??rtl?nir ?

372. ?kinci immun cavab ?sas?n hans? anticisiml?rin sür?tl? artmas?na g?tirib ç?xar?r?

373. Q?z?lcal? x?st?d? anticisiml?rin titri maksimuma n? vaxt çat?r?

374. Hüceyr? divar?n?n ?sas?n? n? t??kil edir?

375. Mikroblar?n ?sas virulentlik amil?rin? n? aiddir?

376. ?aquli (vertikal) yoluxma mexanizmi n? zaman mümkündur?

377. Qar?n yatala??na gör? müayin? m?qs?dil? x?st?liyin ilk 3 gününd? hans? material müayin? edilm?lidir?

378. G?n? ensefalitinin t?bii oca??nda qan sormu? g?n?ni k?nar etdikd?n sonra z?r?rç?k?n ??xs? mütl?q n? yeritm?k laz?md?r?

379. Taunun g?miricil?rd?n insana ötürülm?sinin ?sas yoluxma yolu hans?d?r?

380. V?r?m oca??nda cari dezinfeksiyan? evd? kim h?yata keçirir?

381. Hans? müayin?y? ?sas?n qar?n yatala??n?n «tranzitor tör?dicig?zdir?nliyi»nd?n ?übh?l?nm?k laz?md?r?

382. Hans? ?lam?t meninqokok infeksiyas? il? x?st?l?nm?nin enm?sini ?vv?lc?d?n bildirmir?

383. T?masla yoluxma zaman? tulyaremiyan?n hans? formas? inki?af edir?

384. Brüselyozun mövsümi yüks?li?i n? il? ba?l?d?r?

385. Leptospirozlu x?st? heyvanlar?n südünü qidada hans? halda istifad? etm?k olar?

386. Leptospiroz oca?? üz?rind? mü?ahid? hans? müdd?t ?rzind? apar?l?r?

387. C?rrahi stasionarlarda e?erixioz etiologiyal? x?st?likl?rin infeksiya m?nb?yi ilk növb?d? n? say?l?r?

388. C?rrahi stasionarlarda göy-ya??l irin çöpü infeksiyas?n?n mümkün yoluxma yolu hans?d?r?

389. Hans? tör?dicil?rl? yoluxduqda irinli-septiki hospital infeksiyas?nda ?traf mühit infeksiya m?nb?yi kimi i?tirak ed? bil?r?

390. Hospital irinli-septiki infeksiyalar?n ikincili ?lam?ti hans?d?r?

391. Tibbi prosedurlar?n apar?lmas? n?tic?sind? ba? ver?n infeksiyalar nec? adlan?r?

392. Enteroinvaziv E.coli il? tör?dil?n e?erixiozlar zaman? daha çox n? z?d?l?nir?

393. ?rinli-septiki infeksiya il? yoluxma ?n çox harada ba? verir?

394. Rotavirus infeksiyas? zaman? n?cis nec? xarakteriz? olunur?

395. Qar?n yatala??n?n qida alovlanmalar? üçün hans? ?lam?t s?çiyy?vidir?

396. El-Tor v?bas?na gör? endemik ?razi hans?d?r?

397. Hans? ?lam?t ba??rsaq infeksiyalar?n?n su alovlanmalar?n?n x?b?rdaredici ?lam?ti deyildir?

398. V?ban?n ba?lan??c t?zahürü hans?d?r?

399. Brüselyoz zaman? insan üçün daha t?hlük?li infeksiya m?nb?yi n?dir?

400. Taun il? x?st? ??xsd?n insanlar?n yoluxmas? hans? klinik formalarda mümkündür?

401. Taun tör?dicisi heyvanlar aras?nda hans? yollarla ötürülür?

402. Tulyaremiya hans? x?st?likl?r? aiddir?

403. Salmonelyoz keçirmi? ??xsl?r aras?nda kiml?r dispanser mü?ahid?y? c?lb olunurlar?

404. Ba??rsaq infeksiyalar?n?n qida alovlanmalar? hans? ?lam?tl? xarakteriz? olunur?

405. Obliqat zoonoz infeksiya hans?d?r?

406. Hans? x?st?lik heyvanlar?n südü il? insanlara keçirilir?

407. Tulyaremiyan?n tör?dicisi hans? növ? aiddir?

408. S?pgili yatala??n spesifik profilaktikas? n? il? apar?l?r?

409. T?bi?td? tulyaremiya infeksiyas?n?n ?sas sahibl?ri n?dir?

410. Tulyaremiya infeksiyas?n?n ?sas m?nb?yi n?dir?

411. Hans? qrup ??xsl?r tulyaremiya il? yüks?k x?st?l?nm? riskin? m?ruz qal?r?

412. T?bii ocaqlarda tulyaremiyadan f?rdi qorunman?n ?sas vasit?si hans?d?r?

413. Tulyaremiyan?n profilaktikas?n?n ba?l?ca t?dbiri hans?d?r?

414. Tulyaremiya zaman? vaksinoprofilaktika n? il? h?yata keçirilir?

415. Sar? q?zd?rman?n profilaktikas? üzr? ?sas t?dbir hans?d?r?

416. Sapronozlar?n tör?dicil?rinin rezervuar? n?dir?

417. «H?qiqi» sapronozlar hans?lard?r?

418. X?st?xanadaxili infeksiyalar?n tör?dicil?ri n? ola bil?r?

419. X?st?xanadaxili infeksiyalarla x?st?l?nm?nin artmas?na n? t?sir etmir?

420. Hans? tör?dicil?r sapronozlar?n ba?l?ca etioloji agentl?ridir?

421. 4-cü tip taun?leyhin? kostyum hans? ocaqlarda istifad? olunur?

422. Sapronozlar?n zoofil qrupuna hans? x?st?lik daxildir?

423. Legionellalar?n rezervuar? n?dir?

424. Göyöskür?k zaman? vaksinoprofilaktikan?n apar?lmas? z?rur?ti h?r ?eyd?n ?vv?l hans? göst?ricinin s?viyy?si il? ??rtl?nir?

425. Ekspress-diaqnostika üçün spesifik indikasiyan?n apar?lmas? zaman? n? istifad? olunur?

426. A virus hepatiti il? x?st? n? zaman t?hlük?li deyildir?

427. Legionella pneumophilla il? tör?dil?n legionelyoz niy? xüsusi t?hlük?li infeksiyalara aid edilir?

428. ?nsan?n legionelyozla yoluxmas? hans? yolla ba? verir?

429. Hospitaldank?nar legionelyozun (qeyri-texnogen) mövsümiliyi hans? dövr? dü?ür?

430. Legionelyozlar zaman? ?sas profilaktik t?dbir hans?d?r?

431. Exinokokkoz zaman? ksenoorqanizml?r hans?lard?r?

432. Opistorxozla yoluxma n?yin istifad?si zaman? ba? verir?

433. Fassiolyozlar?n tör?dicil?rinin aral?q sahibi n?dir?

434. Enterobioz zaman? biricili yoluxma amili hans?d?r?

435. Enterobioz zaman? yoluxma ad?t?n n? vaxt ba? verir?

436. Endemik s?pgili yatala??n tör?dicisi n?dir?

437. Brill–Sinser x?st?liyini n? tör?dir?

438. Su m?nb?l?rinin hans? tipind? virus A hepatitinin yay?lmas?nda su amilinin rolu azal?r?

439. Hans? vaksinl?r qarayara x?st?liyinin spesifik profilaktikas?nda istifad? olunur?

440. Brüselyozun seroloji diaqnostikas?nda hansi reaksiya i?l?dilir?

441. Rayt aqqlütinasiya reaksiyas? hans? x?st?liyin diaqnostikas?nda istifad? olunur?

442. Jenner t?r?find?n yarad?lan vaksinl?r n? il? ?lam?tdard?r?

443. Quduzlu?a qar?? vaksin ilk d?f? kim t?r?find?n yarad?l?b?

444. Hans? reaksiya postvaksinal a??rla?malara aid deyildir?

445. Robert Kox n?yi k??f edib?

446. Peyv?ndl?rin planl? ??kild? apar?lmas?n?n vacibliyi hans? s?n?dl? mü?yy?n olunur?

447. Vaksin preparatlar?na adyuvantlar hans? m?qs?dl? ?lav? olunur?

448. ÜST-ün geni?l?ndirilmi? immunizasiya proqram? a?a??dak? infeksiyalardan hans?na qar?? mübariz?y? yön?ldilm?mi?dir?

449. Brüselin, tulyarin, tuberkulin n? m?qs?dl? istifad? olunur?

450. ?mmunla?d?rman?n epidemioloji effektivliyi n?y? ?sas?n qiym?tl?ndirilir?

451. Tur ??klind? keçiril?n immunla?d?rma n?dir?

452. Aktiv t?bii immunitet nec? qazan?l?r?

453. Aktiv süni immunitet nec? qazan?l?r?

454. Passiv süni immunitet nec? qazan?l?r?

455. ?mmunoprofilaktika vasit?l?ri il? idar? olunan infeksiyalara hans?lar aiddir?

456. ?dar? olunmayan infeksiyalara hans?lar aiddir ?

457. T?bii passiv immunitet n?d?n sonra yaran?r?

458. Yerli postvaksinal reaksiyalar?n ifad? d?r?c?sinin meyar? n?dir?

459. ?mmunoprofilatika m?qs?dil? n? istifad? edilmir?

460. Soyuq z?ncir sistemin? n? daxildir?

461. ?mmun t?b?q?nin h?cmi n? il? mü?yy?n olunur?

462. ?mmunoprofilaktika vasit?l?ri il? idar? olunan infeksiya hans?d?r?

463. Pediatriya sah?sind? u?aq poliklinikas?n?n peyv?nd t?qvimini kim t?rtib edir ?

464. U?aq ?halisinin siyah?ya al?nmas? n? vaxt apar?l?r?

465. ?mmun sisteminin m?rk?zi orqan? hans?d?r?

466. Lipopolisaxaridl?r (LPS) n?dir?

467. Vaksin n?dir?

468. Anatoksin n?dir?

469. A?a??da sadalanan vaksinl?rd?n hans? öldürülmü? vaksinl?r? aiddir?

470. Hans? ya?larda AGDT vaksinini vurmaq olar

471. Öldürülmü? vaksinl?r b?d?nin hans? yerin? vurulur?

472. Q?z?lca ?leyhin? vaksin nec? vurulur?

473. Hans? halda bird?f?lik ?prisl?ri t?krar i?l?tm?k olar?

474. Steril ?pris v? iyn?l?rin hans? hiss?l?rin? ?ll? toxunmaq olmaz?

475. Göyöskür?yin spesifik profilaktikas?nda n?d?n istifad? olunur?

476. Tibb al?tl?ri il? hans? infeksiya ötürülür?

477. Be? litrlik t?hlük?siz qutuya neç? ?prisli iyn? yerl??ir?

478. T?hlük?siz qutuya n? atmaq olar?

479. Hans? halda vaksinl?r istifad?y? yararl?d?r?

480. Keçirilmi? virus hepatitind?n sonra planl? profilaktik peyv?ndl?r stasionardan ev? yaz?ld?qdan sonra n? vaxt apar?l?r?

481. Q?z?lcaya qar?? planl? vaksinasiya n? vaxt apar?l?r?

482. Spesifik immunitet n? zaman yaran?r?

483. Leptospirozlara qar?? peyv?ndl?r hans? m?qs?dl? apar?l?r?

484. Skarlatinada immunoprofilaktika hans? preparatla apar?l?r?

485. Trasnplasentar yolla ötürül?n anticisiml?r u?aqlar?n ?ks?riyy?tind? n? vaxta q?d?r saxlan?r?

486. Difteriyaya qar?? peyv?ndin v? dig?r peyv?ndl?rin apar?lmas? aras?ndak? minimal müdd?t n? q?d?rdir ?

487. Peyv?nd kabinetind? hans? vaksin preparat?n? eyni günd? dig?r peyv?ndl?rl? t?tbiq etm?k qada?an olunur?

488. Q?z?lca oca??nda t?cili profilaktika m?qs?dil? hans? preparatlar i?l?dilir?

489. AGDT-vaksininin orqanizm? yeridilm? üsulu nec?dir?

490. Sifilisin spesifik profilaktikas? nec?dir?

491. Planl? vaksinasiya zaman? peyv?ndl?rin t??kili v? apar?lmas?nda kim i?tirak edir?

492. Veril?n siyah?da hans? vaksin inaktivasiya olunmu? vaksindir?

493. ?naktivasiya olunmu? vaksinl?rin haz?rlanmas? üçün vaksin ?tamlar?na qar?? ir?li sürül?n t?l?bl?r hans?lard?r?

494. ?naktivasiya olunmu? vaksinl?rin haz?rlanmas?nda hans? fiziki üsullardan istifad? edilir?

495. Hans? infeksiyada diri vaksinl?r i?l?dilmir?

496. Anatoksinl?r profilaktika m?qs?dil? n? zaman istifad? olunurlar?

497. Orqanizm s?viyy?sind? süni aktiv immunitetin yaranmas?na t?sir göst?r?n amill?r? n? aiddir?

498. AGDT vaksininin reaktogenliyi hans? komponentl? ba?l?d?r?

499. Quduzluq ?leyhin? vaksin n? zaman yeridilmir?

500. BCG vaksininin yeridilm? üsulu nec?dir?

501. Aktiv immunitetin yarad?lmas? üçün hans? preparatlar istifad? olunur?

502. Peyv?nd i?i üzr? haz?rlanm?? hesabata hans? x?st?lik haqq?nda m?lumatlar daxil edilir ?

503. Q?z?lcan?n profilaktikas?nda hans? növ vaksinl?r i?l?dilir?

504. Vaksinin (d?rman?n) öyr?nilm?si zaman? ciddi n?zar?t olunan epidemioloji müayin?nin ?n mühüm xarakterik ?lam?ti n?dir?

505. U?aq poliklinikas?nda peyv?nd plan?n?n t?rtibi üçün laz?m olan m?lumat hans?d?r?

506. Mantu s?na?? qoyulduqdan sonra onun n?tic?si n? vaxt qiym?tl?ndirilir?

507. Mantu s?na??n?n n?tic?si n? zaman müsb?t say?l?r?

508. Difteriya ?leyhin? aktiv immunitetin yarad?lmas? m?qs?dil? hans? preparatlar i?l?dilir?

509. Vaksinl?rin yeridilm?si üçün göst?ri?l?r hans?lard?r?

510. Süni aktiv immunitetin yarad?lmas?n?n mümkün olan yolu hans?d?r?

511. Bezredka metodu il? n? vurulur ?

512. ?mmunoprofilaktika hans? infeksiyalarda daha çox effekt verir?

513. Passiv immunitet orqanizm? n?yin daxil edilm?si n?tic?sind? yaran?r?

514. Antitoksik z?rdab?n hiss?vi yeridilm?si n?yin yaranmas?n?n qar??s?n? al?r?

515. Z?rdab x?st?liyinin müalic?si hans? preparatlarla apar?l?r ?

516. Tetanusun t?cili profilaktikas?nda n? istifad? olunur?

517. Ocaqda göyöskür?yin t?cili profilaktikas?nda i?l?dil?n preparat hans?d?r?

518. Bir ya?a q?d?r u?aqlarda q?z?lcan?n t?cili profilaktikas? zaman? hans? preparat seçim preparat? say?l?r?

519. Bakteriofaqlar?n qoruyucu t?sir müdd?ti n? q?d?rdir?

520. Orqanizm? yeridilmi? bakteriofaq?n qoruyucu t?siri n? q?d?r saxlan?l?r?

521. Klassik Borde-Canqu reaksiyas? n?dir?

522. Komplementin birl??m? reaksiyas?n?n inqredienti hans?d?r?

523. Kumbs reaksiyas? n?dir?

524. Qar?n yatala??n?n diaqnostikas? üçün aqqlütinasiya reaksiyas? ilk d?f? kim t?r?find?n t?klif olunub

525. Vasserman reaksiyas? n?dir?

526. Vidal reaksiyas? n?dir?

527. Vidal aqqlütinasiya reaksiyas?nda n? t?yin edilir?

528. Skarlatina zaman? antitoksik immuniteti mü?yy?n etm?k üçün hans? s?naq t?tbiq olunur ?

529. Hans? madd? lizosim? aiddir?

530. Qan?n bakterisid t?siri n?y? ?saslan?r?

531. Hans? hüсeyr?l?r interferon ifraz edirl?r?

532. Tam anticisiml?r n?dir?

533. Qan z?rdab?nda anticisiml?r hans? metodun köm?yi il? t?yin edilir?

534. Faqositoz hans? anticisiml?rin i?tirak? il? güсl?nir?

535. Anadan döl? сift vasit?sil? keç?n immunoqlobulinl?r hans?lard?r?

536. Mikroorqanizml?rin patogenlik fermenti hans?d?r?

537. Faqositozun m?rh?l?l?rin? n? aiddir?

538. Mikroorqanizml?rin antigeni hans?d?r?

539. Hans? hüсeyr?l?r makrofaqlara aiddir?

540. Humoral immun cavab üçün n? xarakterdir ?

541. ?mmun iltihab?n hüceyr? reaksiyas?n?n inki?af?nda hans? hüceyr?l?r i?tirak edir?

542. Kimy?vi t?rkibin? gör? immunoqlobulinl?r hans? qrupa aiddir?

543. ?mmunoqlobulinl?rin hans? sinifl?ri var?

544. ?mmunoqlobulinl?r sinfi hans? metodla t?yin edilir?

545. T?сili tipli hiperh?ssasl?q reaksiyalar?na n? aiddir?

546. L?ng tipli hiperh?ssasl?q reaksiyalar? n?dir?

547. Hüceyr? tipli allergiya n? zaman yaran?r?

548. Desensibilizasiya metodunu kim t?klif edib?

549. E sinfin? aid olan immunoqlobulinl?r n?c? adlan?r?

550. ?lkin immun cavab hans? immunoqlobulinl?rin ?m?l? g?lm?si il? xarakteriz? olunur?

551. Anticisiml?r n?dir?

552. Natamam antigenl?r ba?qa cür nec? adlan?r ?

553. M sinif immunoqlobulinl?ri n? il? xarakteriz? olunur?

554. A??z bo?lu?unun qeyri-spesifik müdafi? amilin? hans? aiddir?

555. Yerli immunitetd? ba?l?ca rolu n? oynay?r?

556. ?lya ?liç Meçnikov n?yi k??f edib?

557. Poliomielitl? x?st?l?nm?nin ilk günl?rind? hans? anticisiml?r birinci ?m?l? g?lirl?r?

558. Selikli qi?alar?n üz?rind? yaranm?? yerli humoral immunitet n? il? ??rtl?nir ?

559. ?kinci immun cavab ?sas?n hans? anticisiml?rin sür?tl? artmas?na g?tirib ç?xar?r?

560. Q?z?lcal? x?st?d? antcisiml?rin titri maksimuma n? vaxt çat?r?

561. Hüceyr? divar?n?n ?sas?n? n? t??kil edir?

562. Mikroblar?n ?sas virulentlik amil?rin? n? aiddir?

563. Dezinfeksiya epidemik z?nсirin hans? halqas?na yön?ldilmi?dir?

564. Dezinfeksiya n?dir?

565. Profilaktik dezinfeksiya harada apar?l?r?

566. Cari dezinfeksiyan? kim t?yin edir?

567. Cari dezinfeksiyan? kim apar?r?

568. Son dezinfeksiyan? kim apar?r?

569. Son dezinfeksiyan? kim t?yin edir?

570. Oсaql? dezinfeksiyan?n hans? formas? vard?r?

571. Son dezinfeksiya n? vaxt t?yin olunur?

572. Tibb hey?tini kim t?limatland?r?r?

573. Yekun dezinfeksiyan?n apar?lmas? müdd?ti n?d?n as?l?d?r?

574. Praktik f?aliyy?t zaman? konkret preparatla dezinfeksiya rejimini laz?m g?ldild? n? il? d?qiql??dirm?k olar?

575. Yüks?k s?viyy?li dezinfeksiya n?dir?

576. Orta s?viyy?li dezinfeksiya n?dir?

577. Aldehidl?rin ?sas?nda haz?rlanm?? dezinfeksiya vasit?l?rinin xarakteristikas? hans?lard?r?

578. Kationlu s?thi aktiv madd?l?r hans? xüsusiyy?tl?r? malikdir?

579. Kationlu s?thi aktiv madd?l?rin xarakteristikas? hans?d?r?

580. ?zosianur qrupundan olan preparatlar n?y? gör? çox vaxt h?b ??klind? burax?l?r?

581. Z?r?rsizl??diril?n obyektl?rin epidemioloji t?hlük?sizliyi n?d?n as?l?d?r?

582. Xlort?rkibli preparatlar? nec? saxlamaq laz?md?r?

583. Xlorlu ?h?ngin 1%-li m?hlulunun aktivliyinin saxlanma müdd?tinin optimal vaxt? n? q?d?rdir?

584. Buxar kameralar?nda hans? ??yalar? dezinfeksiya etm?k olar?

585. Oksidl??diriсil?r qrupuna hans? dezinfektant aiddir?

586. Xlor birl??m?l?rinin hans? ?lav? t?siri vard?r?

587. C?rrahlar?n ?ll?rinin t?mizl?nm?sind? n?d?n istifad? olunur?

588. A?lar?n, h?mçinin qab-qaсa??n yuyulmas? v? dezinfeksiyas? üçün hans? madd? tövsiy? olunmur?

589. Quru xlorlu ?h?ng n?yin z?r?rsizl??dirilm?sind? istifad? edilmir?

590. Fenolun hans? ?lav? t?siri vard?r?

591. Hans? preparat?n t?rkibind? 26-28% aktiv xlor vard?r?

592. 10%-li xlorlu ?h?ng m?hlulunun aktivliyinin saxlamas?n?n optimal müdd?ti n? q?d?rdir?

593. Kimy?vi dezinfeksiya vasit?l?r hans? ??rtl?r? cavab verm?lidir?

594. Fenolun saxlanma müdd?ti n? q?d?rdir?

595. Hidrogen peroksid m?hlullar?n?n dezinfeksiya aktivliyini neс? art?rmaq olar?

596. Xlort?rkibli preparatlar?n antimikrob aktivliyinin art?r?lmas?n?n hans? üsullar? vard?r?

597. Hans? preparat?n t?rkibind? 50%-d?n art?q xlor vard?r?

598. Cari dezinfeksiyan?n apar?lmas?n?n vaсibliyini n? mü?yy?n edir?

599. Hans? halda ocaqda yekun dezinfeksiyan?n apar?lmas?na göst?ri? vard?r?

600. A?a??dak? preparatlardan hans? fumiqantlara aiddir?

601. Repellentl?r n?dir?

602. Fumiqantlara hans? preparat aid deyil?

603. Paltar bitinin yoluxma mexanizmi neс?dir?

604. ?nsektisidl?rin t?sir mexanizmi neс?dir?

605. Veril?n siyah?da hans? preparat davaml? insektisidl?rd?n say?l?r?

606. Veril?n siyah?da hans? preparat insektisiddir?

607. T?mas t?sirli insektisid hans?d?r?

608. Hans? vasit? h???ratlara ba??rsaqla t?sir göst?rir?

609. Göst?ril?n siyah?da hans? preparat repellentl?r? aiddir?

610. N?inki insektisid, h?m d? ovosid t?sir? malik preparat hans?d?r?

611. Dezinseksiyan?n epidemioloji istiqam?ti nec?dir?

612. Hans? insektisid insanlar üçün az toksikdir?

613. Repellentl?r nec? istifad? edilm?lidir?

614. Hans? insektisid t?n?ffüs t?sirli vasit?l?r? aiddir?

615. Hans? preparat ovosid t?sir göst?rir?

616. Hans? preparat insektisid t?sir göst?rmir?

617. Pedikulyozla mübariz?d? hans? preaparatdan istifad? edilir?

618. Qar?n yatala?? diaqnozu il? hospitalla?d?r?lm?? x?st?nin üst geyimini dezinfeksiya üçün hans? kameraya gönd?rm?k laz?md?r?

619. Veril?n siyah?da hans? preparat insektisiddir?

620. Hans? ratisid antikoaqulyant t?sir göst?rir?

621. Deratizasiyan?n mexaniki metodu harada geni? t?tbiq olunur?

622. Kimy?vi deratizasiyan?n qazla z?r?rsizl??dirm? metodu harada geni? t?tbiq olunur?

623. Deratizasiyan?n daha effektiv t??kilind? hans? t?dbiri aparmaq m?qs?d?uy?undur?

624. Veril?n siyah?da hans? preparat rodentosidl?r? aiddir?

625. Veril?n siyah?da hans? preparat rodentosid deyildir?

626. Hans? preparat ratisidl?r? aiddir?

627. Sterilizasiya n?dir?

628. Rusiyada antiseptikan?n banisi kim olmu?dur?

629. Antiseptikan?n banisi kim say?l?r?

630. Aseptikan?n banisi kim say?l?r?

631. Sterilizasiyan?n fiziki metodlar?na hans? aid deyil?

632. Sterilizasiyan?n fiziki metodlar?na hans? aiddir?

633. Müasir antiseptikada sterilizasiya metodlar? hans? növl?r? bölünürl?r?

634. Tam sterillik zonas?na hans? daxildir?

635. Al?tl?rd? yuyucu m?hlulun izl?rini a?kar etm?k üçün hans? s?naqlar qoyulur?

636. T?mas infeksiyas?n?n m?nb?yi n?dir?

637. Biksl?rin sterilliyi üçün hans? n?zar?t metodu daha etibarl?d?r?

638. Al?tl?rin sterilizasiyas? hans? infeksiyalarda profilaktika t?dbiri say?l?r?

639. Al?tl?rd? qan izl?rinin a?kar edilm?si üçün hans? s?naq qoyulur?

640. Avtoklavda sterilliy? n?zar?t üçün n?d?n istifad? etm?k olar?

641. Q?ÇS-in profilaktikas? m?qs?dil? al?tl?r nec? dezinfeksiya olunmal?d?r?

642. Sterilizasiyaönü haz?rl?q zaman? al?tl?rin dezinfeksiyas?nda göst?ril?nl?rd?n hans? istifad? edilmir?

643. Sterilizasiyaönü haz?rl?q zaman? hepatitin profilaktikas? m?qs?dil? al?tl?r hans? m?hlulda z?r?rsizl??dirilir?

644. ?ll?rin z?r?rsizl??dirilm?si üçün i?l?dil?n l?y?nl?rin sterilliyini hans? t?min etmir?

645. Hepatit zaman? al?tl?rin qaynad?lmas? il? sterilizasiya n?c? nail olunur?

646. A?lar?n buxar sterilizasiya müdd?ti (1200 J- 1,0 kqs/sm2-d?) n? q?d?rdir?

647. Steril ip?k sap?n saxland??? etil spirtinin d?yi?dirilm?si tezliyi nec?dir?

648. Tiki? material?n?n sterilliyin? gör? bakterioloji n?zar?tin apar?lma tezliyi nec?dir?

649. A?lar?n buxar sterilizasiya müdd?ti (132oS-2,0 kqs/sm2-da) n? q?d?rdir?

650. ?p?kd?n haz?rlanm?? tiki? material? hans? üsullarla sterilizasiya olunur?

651. ?pris v? iyn?l?rin sterilizasiyas? neс? apar?l?r?

652. Rezin, x?z, d?ri m?mulatlar?n?n z?r?rsizl??dirilm?si hans? kameralarda apar?l?r?

653. Buxar kameralar?nda n? dezinfeksiya olunur?

654. Buxar-formalin kameralar?nda formalinin neytrala?d?r?lmas? üçün hans? madd?d?n istifad? edilir ?

655. Buxar-formalin kameras?nda dezinseksiya hans? agentl? apar?l?r?

656. Buxar–formalin kameras?na buxar nec? verilir?

657. Hans? t?dbir milç?kl?rl? mübariz? v? profilaktika t?dbirl?rin? aid deyil?

658. Çoxm?rt?b?li x?st?xana korpusunda tarakanlar?n m?hv edilm?si nec? apar?lmal?d?r?

659. Pedikulyozla mübariz?d? hans? preparat i?l?dilir?

660. Dizenteriya x?st?l?rinin n?cisl? çirkl?nmi? yataq a?lar?n? nec? z?r?rsizl??dirm?k olar?

661. D?rinin göb?l?k x?st?likl?rind? ayaqqab?n? hans? üsulla z?r?rsizl??dirm?k laz?md?r?

662. X?st?nin qan? v? ya ifrazatlar? il? çirkl?nmi? tibb hey?tinin qoruyucu geyimini nec? z?r?rsizl??dirm?k olar ?

663. X?st?nin qan? v? ya ifrazatlar? il? çirkl?nmi? d?yi??k ayaqqab?s?n? nec? z?r?rsizl??dirm?k olar?

664. V?bal? x?st?ni müayin? etm?k üçün hans? t?hlük?sizlik t?dbirl?ri seçilm?lidir?

665. V?ban?n epidemik oca??ndak? ?razid?n observatorlara hans? ??xsl?r gönd?rilm?lidir?

666. X?st?xanadaxili infeksiyalar?n qar??s?n? almaq m?qs?dil? stasionarda hans? t?dbirl?r görülm?lidir?

667. ??V-infeksiyada qan?n antigen v? anticisiml?r? gör? müayin?si zaman? laboratoriya hey?tinin hans? müdafi? t?dbirind?n istifad?si vaсibdir?

668. Ba??rsaq infeksiyalar?n?n mübariz? v? profilaktikas?nda hans? t?dbirl?r ?sas say?l?r?

669. V?r?m oca??n?n z?r?rsizl??dirilm?si zaman? hans? preparat i?l?dilm?m?lidir?

670. Difteriya oca??nda yekunla?d?r?c? dezinfeksiyan? kiml?r apar?r?

671. Hans? infeksiyada yekunla?d?r?c? dezinfeksiyan?n apar?lmas?na göst?ri? vard?r?

672. Quru xlorlu ?h?ngd?n n?yin z?r?rsizl??dirilm?sind? istifad? edilir?

673. 1%-li xlorlu ?h?ng m?hlulunu nec? haz?rlamaq olar?

674. Xlorlu ?h?ng südü n? üçün istifad? edilir?

675. Hans? infeksion x?st?likl?rd? oca??n i?l?nm?si fenolla apar?la bil?r?

676. Tibb hey?ti hans? ya?da dezinfeksiya i?l?rini yerin? yetir? bil?r?

677. X?st?l?rin ifrazat? v? ya qan? il? çirkl?nmi? rezin ?lc?kl?ri, fonendoskopu nec? z?r?rsizl??dirm?k olar?

678. Skarlatina oca??nda dezinfeksiyan? kim apar?r?

679. Havas? pis d?yi?diril?n ota??n z?r?rsizl??dirm?si üçün hans? preparat istifad? edilm?lidir?

680. Ocaqda dezinfeksiyan?n mütl?q apar?lmas? n? il? ??rtl?nir?

681. Xlort?rkibli aktivl??dirilmi? m?hlullar hans? müdd?td? i?l?dilir?

682. Göst?ril?n siyah?da hans? xlort?rkibli preparat ya?ay?? yerl?rinin z?r?rsizl??dirilm?si üçün daha münasibdir?

683. Hans? preparat pedikulyozla mübariz?d? istifad? edilmir?

684. Ba??rsaq infeksiyas? oca??nda x?st?nin hospitalizasiyas?ndan sonra yekunla?d?r?c? dezinfeksiya hans? müdd?t ?rzind? apar?l?r?

685. Hans? halda profilaktik dezinfeksiyan?n apar?lmas?na göst?ri? vard?r?

686. Difteriya oca??ndan götürülmü? ??yalar?n z?r?rsizl??dirilm?si nec? apar?l?r?

687. ?nfeksion x?st? c?rrahi ?öb?d?n köçürüldükd?n sonra orada son dezinfeksiyan? kim apar?r?

688. Evd? saxlan?lan salmonelyozlu x?st?nin m?nzilind? cari dezinfeksiyan? kim t?yin edir?

689. V?r?mli x?st?nin b?l??minin dezinfeksiyas? hans? preparatla apar?l?r?

690. ?n böyük ölçülü virus hans?d?r?

691. Virionun t?rkib hiss?sin? n? daxildir?

692. Viruslara n? xasd?r?

693. Sitoplazman?n hüceyr?daxili ?lav?l?rini hans? viruslar tör?dir?

694. Virusun huceyr? il? qar??l?ql? ?laq? fazas? hans?d?r?

695. Virionun nukleokapsidinin simmetriyas?n?n tipi hans?d?r?

696. Hans? tör?dici sitoplazmadaxili ?lav?l?r ?m?l? g?tirirl?r?

697. Virus infeksiyas? zaman? hüceyr?nin daxilind? yaranm?? elementar cisimcikl?r n?yi t?msil edirl?r?

698. Onkogenezin virusgenetik konsepsiyas? kim t?r?find?n i?l?nilib?

699. Bakteriofaq virusu n?l?ri z?d?l?yir?

700. Müsb?t Paul fenomeni hans? virus üçün s?ciyy?vidir?

701. Hans? x?st?lik virus infeksiyalar?na aiddir?

702. Arbovirus infeksiyas?n?n tör?dicil?ri hans?lard?r?

703. Arboviruslarla yoluxma hans? yolla ba? verir?

704. DNT t?rkibli viruslar hans?lard?r?

705. Viruslar?n böyüklüyü n? il? ölçülür?

706. Viruslar hans? grupa aiddir?

707. T?bii çiç?k viruslar? hans? viruslara aiddir?

708. Viruslar?n strukturuna n? daxildir?

709. Viruslar hans? yolla çoxal?rlar?

710. Viruslar hans? mühitd? çoxala bil?rl?r?

711. Virus v? hüceyr?l?rin qar??l?ql? ?laq? tipi hans?d?r?

712. Hüceyr?daxili Babe?-Neqri cisimcikl?ri hans? viruslar üçün s?ciyy?vidir?

713. Hüceyr?daxili Qvarnieri cisimcikl?ri hans? virus üçün s?ciyy?vidir?

714. Herpesviruslara aid olan x?st?lik hans?d?r?

715. Viruslar hans? ail?ni t??kil edir?

716. Virion virus hiss?ciyinin hans? formas?d?r?

717. Vira ail?si nuklein tur?usunun tipin? gör? hans? yar?mail?y? daxildir?

718. M?lumat?n RNT-d?n DNT-y? ?ks transkripsiyas? hans? viruslara xasd?r?

719. ?ks transkriptaza v? ya revertaza fermentini hans? viruslar ?m?l? g?tirir?

720. Virogeniya n?dir?

721. Provirus n?dir?

722. Viruslara n? xasd?r?

723. DNT – t?rkibli viruslar hans?lard?r?

724. T?bi?td? rabdoviruslar?n rezervuarlar?n? ?öst?rin?

725. ?nsan orqanizmin? rabdoviruslar nec? daxil olurlar?

726. Quduzlu?un spesifik profilaktikas? üçün hans? vaksin istifad? olinur?

727. Bakteriofagiya anlay??? kim t?r?find?n k??f olunub?

728. Virion n?yin olmas? il? s?ciyy?l?nir?

729. Kapsometrl?rin simmetriya tipin? gör? hans? viruslar ay?rd edilir?

730. Miksoviruslar hans? ?lam?tl? xarakteriz? olunurlar?

731. Viruslar hans? yolla çoxal?rlar?

732. Hans? viruslar DNT – t?rkibli viruslara aiddir?

733. Hans? tör?dici pikornaviruslara aiddir?

734. Fiksasiya olunmu? quduzluq virusu n? m?qs?dl? istifad? edilir?

735. Hans? x?st?likd?n sonra davaml? (ömürlük) immunitet saxlan?l?r?

736. Virus?leyhin? müdafi?d? hans? antici

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->