Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Mamalıq-Ginekologiya ixtisası üzrə suallar

1. SOSİAL GİGİYENA VƏ SƏHİYYƏNİN TƏŞKİLİ

 

 

1. İxtisası üzrə neçə il işləməmiş həkimlər tibbi fəaliyyət ilə məşğul olmaq üçün müvafiq tədris müəssisələrində hazırlıq keçməlidirlər?

2. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərində tibb ixtisasları üzrə təhsil almış şəxslər hansı əsaslara görə seçdikləri peşə üzrə ixtisasartırma müəssisələrinə qəbul edilərək, müvafiq peşə sertifikatı ala bilərlər:

3. İxtisasartırma xərcləri hansı hallarda dövlət büdcəsindən ödənilmir:

4. Hansı hallar həkim sirrinin pozulması hesab edilir:

5. Həkimlərin profilaktik müayinələr zamanı aşkar etdiyi xəstəliklərin intensivliyi necə adlanır:

6. Hipodinamiya ilə bağlı xəstələrin bədən kütləsinin normadan 2 standart xətadan sox olması göstərir:

7. Elmi jurnalda oxumuşsunuz ki, kənd və şəhərdə böyümüş 10 yaşlı uşaqların bədən kütləsində 2 kq fərq var. Buna əsasən demək olarmı ki:

8. Bir ilin statistik göstəricisinin keçən ilin müvafiq statistik göstəricisinə bölməklə səciyyələndirmək olar:

9. Orta kəmiyyəti hansı hallarda seçilmiş toplumu dürüst səciyyələndirir:

10. Statistik göstəricinin etibarlıq intervalını istifadə etmək olar:

11. Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamədə ölümün səbəblərini göstərən bütün qrafa və hissələr düzgün və doğru doldurulmuşsa ölümün ilkin səbəbinin kodu hansı qrafaya qoyulur:

12. Çarpayı dövriyyəsini hesablamaq üçün hansı informasiya kifayətdir:

13. Çarpayı məşğulluğunun orta illik günlərinin normasına təsir edə bilər:

14. Həkimin ambulator-poliklinika müəssisəsində iş yükünün norması asılıdır:

15. Həkimin ambulator-poliklinika müəssisəsində işinin qrafiki tərtib edilir:

16. İş vaxtını başa vurmuş vətəndaş həmin gün həkimə müraciət edib və əmək qabiliyyətini itirmişsə ona xəstəlik vərəqi:

17. Xəstəyə əmək qabiliyyətini itirdiyinə görə bülleten aça bilər:

18. Sanator-kurort müalicəsi üçün çatışmayan 2 gündən ötəri bülleteni verə bilər:

19. Əmək qabilliyətini müvəqqəti itirmiş şəxsə bülleten vermək olmaz:

20. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin birinci altı günü itəndən sonra əmək qabilliyəti bərpa olunmursa, bülleteni uzatmağa hüququ var:

21. Sahə həkiminin işinin keyfiyyət meyarı hesab edilir:

22. Sahə həkimi təmin etməyə borcludur:

23. Xəstəxanaların poliklinika şöbəsində işləyən həkimlərdən kim vaxtaşırı stasionarda işləməlidir (hər iki ildə 3 aydan az olmayaraq:

24. Poliklinikada ambulator qəbul həkimi hesab edilir:

25. Poliklinikada qəbul zamanı həkim cərrahın saatlıq norması:

 

 

 

2. ANATOMİYA, EMBRİOLOGİYA və CİNSİ İNKİŞAF.

 

 

1. Qonadların indifferent inkişaf mərhələsi bitir:

2. Qadın tipi üzrə diferensiyalaşan rüşeymdə birincili böyrəyin axarları çevrilir:

3. Uşaqlıq cismindən və uşaqlıq borularından limfa axını harada baş verir:

4. Yumurtalıqların qan təchizatını təmin edir:

5. Estrogenlərin əsas bioloji xüsusiyyətlərini göstərin:

6. Progesteronun əsas bioloji xüsusiyyətlərini göstərir:

7. Hansı toxuma cinsiyyət steroid hormonlarının hədəf-toxuması deyil:

8. Embriogenez prosesində paramezonefral (müller) axarlarından nə inkişaf etmir:

9. Urogenital sinusdan nə inkişaf etmir:

10. Uşaqlığın və uşaqlıq yolunun innervasiyasını təmin edir:

11. Uşaqlıq arteriyası hansının budağıdır:

12. Uşaqlığın enli bağlarına nə daxil deyil:

13. Yumurtalıqların topoqrafoanatomik xüsusiyyətlərini nə əks etdirir

14. Uşaqlıq cismi anteversio-flexio vəziyyətində nə ilə saxlanılır:

15. Uşaqlığın açıcı aparatını hansı bağlar təşkil edir:

16. Aşağıdakı anatomik törəmələrdən hansıları peritonla örtülüb:

17. Yumurtalıq şişinin cərrahi ayaqcığı hansılardan əmələ gəlmir:

18. Paramezonefrotik axarların natamam birləşməsi zamanı inkişaf edir:

19. Yumurtalıqların əsas steroid hasil edən toxumaları aşağıdakılardır:

20. Pubertat dövrdə disfunksional uşaqlıq qanaxmalarının əsas terapiya üsulları:

21. Yumurtalıq genezli cinsi inkişafdan qalma zamanı xarakterikdir:

22. Pubertat dövrü üçün nə xarakterik deyil:

23. Erkən cinsi inkişafın səbəbi aşağıda qeyd olunanlardan hansı ola bilməz:

24. 9 yaşına qədər qızlarda cinsiyyət yollarından qanlı ifrazat zamanı nə etmək lazımdır:

25. Cinsi inkişafın ləngiməsini təsdiq edən simptomlar:

26. İlk aybaşıdan öncə qız uşağının orqanizmində hansı dəyişikliklər baş vermir:

27. Pubertat dövrdə olan qız uşaqlarının aybaşı siklinin tənzimləmə məqsədilə istifadə olunmur:

28. 13 yaşdan balaca qızlarda disfunksional uşaqlıq qanaxmaları zamanı, hormonal preparatlar nəyə görə istifadə olunmur?

29. Cinsi yetişkənlik dövrünün hipotalamik sindromu xarakterizə olunmur:

30. Yumurta hüceyrəsinin normal fertilləşmə dövrünün muddətı

31. Adrenogenital sindrom üçün səciyyəvi deyil:

32. 21-hidroksilazanın nəzərəçarpan çatışmazlığında belə klinik şəkil olur:

33. Cinsi yetişkənliyin ləngiməsinin mərkəzi genezi əlaqədardır:

 

 

 

3. ÇANAĞIN ÖLÇÜLƏRİ.

 

 

1. Oma burnu və simfizin aşağı kənarı arasında olan məsafə:

2. Kiçik çanaq boşluğunun geniş hissəsinin müstəvisinin düz ölçüsü:

3. Qalça sümüklərinin ön yuxarı tinləri arasında olan məsafə:

4. Qalça sümüklərinin daraqları arasında olan məsafə:

5. Kiçik çanaq boşluğunun dar hissəsinin müstəvisinin düz ölçüsü:

6. Sağ çəp ölçü- hansı məsafəni göstərir:

7. Simfizinin yuxarı kənarı ilə omaüstü çuxur arasında olan məsafə:

8. Kiçik çanağa giriş müstəvisinin sağ çəp ölçüsü:

9. Kiçik çanağa giriş müstəvisinin dar hissəsinin köndələn ölçüsü:

10. Diaqonal konyuqata:

11. Çanağın ölçülərindən hansı 20-21 sm-dir?

12. Kiçik çanağa giriş müstəvisinin sol çəp ölçüsü:

13. Həqiqi konyuqata:

14. Normal çanağın xarici ölçülərini göstər:

15. Bud sümüklərinin böyük burmaları arasında olan məsafə:

16. Kiçik çanaq çıxacağının düz ölçüsü:

17. Kiçik çanaq boşluğu müstəvisinin geniş hissəsinin köndələn ölçüsü:

18. Kiçik çanaq çıxacağının köndələn ölçüsü:

19. Kiçik çanağın çıxış səthinin sərhədləri:

20. Sağ çəp ölçü:

21. Sol çəp ölçü:

22. Kiçik çanağın enli hissəsinin sərhədləri:

23. Kiçik çanaq boşluğunun hissəsi deyil:

24. Kiçik çanaq boşluğunun geniş hissə müstəvisinin hüdudlarının tanınma nöqtələri

25. Kiçik çanaq boşluğunun geniş hissəsi müstəvisinin ölçüsü deyil:

26. Kiçik çanaq boşluğunun dar hissə müstəvisinin hüdudlarının tanınma nöqtələri

27. Kiçik çanaq boşluğunun dar hissə müstəvisinin ölçüləri

28. Çanaq çıxacağı müstəvisinin hüdudlarının tanınma nöqtələri

29. Kiçik çanağın çıxacaq müstəvisinin ölçüləri

30. “Kiçik çanaq” anlayışını hansı tanınma hissələri bildirmir?

31. Çanaq boşluğunun enli hissəsinin düz ölçüsü bərabərdir

 

 

 

 

4. XARİCİ MÜAYİNƏ ÜSULLARI.

 

 

1. Döl başının kiçik çanağın dar hissəsində yerləşməsi zamanı çanağın hansı hissələri əllənmir:

2. Həqiqi konyuqatanı aşağidakilardan hansı ilə təyin etmək olmaz:

3. Uşaqlıqda dölün palpasiyasının ikinci üsulu ilə təyin olunur:

4. Uşaqlıqda dölün palpasiyasının dördüncü üsulu ilə təyin olunur:

5. Uşaqlıqda dölün palpasiyasının üçüncü üsulu ilə təyin olunur:

6. Uşaqlıqda dölün palpasiyasının birinci üsulu ilə təyin olunur:

7. Həqiqi konyuqatanın sərhədləri hansılardır:

8. Hamiləliyin ehtimal olunan (şübhəli) əlamətlərinə nə aid deyil:

9. Hamiləliyin mütləq əlamətləri hansılardır:

10. Hamiləliyin ehtimal olunan əlamətlərinə nə aid deyil:

11. Dölün gələcək hissəsi hansı müayinələr nəticəsində təyin edilə bilər:

12. Uşaqlığın dibinin hündürlüyü və uşaqlığın dibində dölün hansı hissəsinin yerləşməsini necə təyin edirlər:

13. Daxili konyuqata nəyin köməyi ilə təyin edilə bilməz:

14. Dölün vəziyyəti və mövqeyi necə təyin edilir:

15. Dölün gələcək hissəsinin kiçik çanağın səthlərində yerləşməsi necə təyin edilir:

16. Diaqonal konyuqata nəyin köməyi ilə təyin edilə bilər:

17. Həqiqi konyuqata hansı göstəricilərin köməyi ilə təyin edilə bilər:

18. Xarici obyektiv müayinədə cift gəlişləri üçün xarakterikdir :

19. Dölün mövqeyi aşağıdakılarla təyin edilir

20. 1-ci mövqe, ön ənsə gəlişi

21. I-ci mövqe, arxa ənsə gəlişi:

22. 2-ci mövqe, arxa ənsə gəlişi

23. 2-ci mövqe, ön ənsə gəlişi

 

 

 

5. MAMALIQDA DİAQNOSTİKA.

 

 

1. Hamilələrdə antifosfolipid sindromu zamanı laborator və kliniki dəyişiklik deyil:

2. Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsində eritrositlərin aşkarlanması səciyyəvidir:

3. Amnioskopiyaya əks-göstərişləri sadalayın:

4. Hansılar dölün vəziyyətinin qiymətləndirilməsinin müasir üsullarına aid deyil:

5. Dölün yetişkənlik səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin nisbi ultrasəs kriterilərini qeyd edin:

6. Standart fetometriya təyin edir:

7. I Üçaylıqda inkişaf etməyən hamiləliyin exoqrafik əlamətlərini sadalayın:

8. Hamiləliyin I üçaylığında ultrasəs müayinədə hansı ağırlaşmaları diaqnozlaşdırmaq mümkündür:

9. Hamilə qadın xəbərdarlıq edir ki, gündə 1 qutu siqaret çəkir. Hansı göstəricilərin birini təyin etmək üçün hamiləliyin 30-cu həftəsində USM təyin edilməsi zəruridir? :

10 .Dölün biofiziki profili haqqında fikir yürütməyə imkan vermir:

11. Dölün hansı patologiyası azsululuğa səbəb olur:

12. Dölün biofiziki profili aşağıdakılara əsasən təyin olunur:

13. Hansı adları çəkilən əməliyyatlar döl üçün minimal risk kəsb edir:

14. Amniotik mayenin miqdarının azalmasının (su azlığı) hansı patologiyalarla birgə rast gəldiyini göstərin:

15. Amniotik mayenin miqdarının artmasının (çoxsululuq) hansı patologiyalarla əlaqəsi yoxdur:

16. Ultrasəs dalğalarının istifadəsi üzərində hansı diaqnostik üsullar əsaslanmışdır:

17. Ultrasəs skrininq tədqiqatlar üçün optimal hamiləlik müddətləri hansılardır:

18. Dölün biofiziki profilinin tədqiqatı nəyi təxmin etmir:

19. Dölün biofiziki profilinin qiymətləndirilməsi zamanı onun vəziyyətinin kəskin pozulmasının markerləri aşağıdakılar deyil:

20. Normal antenatal kardiotokoqramмanın əsas kriteriləri:

21. Ultrasəs müayinə zamanı təyin edilə bilməz:

22. Uşaqlıq boşluğunda yalançı döl yumurtası təyin etdikdə nədən şübhələnmək lazımdır:

23. Servikal kanalda uşaqlıq daxili kontraseptivin (UDK) vizualizasiyası nəyi xarakterizə edir:

24. KTQ (kardiotokoqramma) dölün bətndaxili vəziyyətinin pisləşməsi əlamətləri hansılardır:

25. Dölün kardiotokoqrammasının normal kriteriyalarına aid deyil:

26. Vaxtı ötmüş hamiləliyin US göstəricisinə aid deyil:

27. Funksional diaqnostika testlərindən hansıları 2 fazalı menstrual siklin olmasına dəlalət edir:

28. Erkən dövrlərdə hamiləliyin pozulma təhlükəsinin ultrasəs əlamətlərini qeyd edin:

29. Transvaginal ultrasəs müayinəsi üsulu ilə hamiləliyin diaqnostikası nə vaxtdan mümkündür:

30. Birinci skrininq ultrasəs müayinəsinin məqsədi nə deyil:

31. Antenatal kardiotokoqrafiyanın əsas məqsədi:

32. Amniosentez hansı müayinə etdikdə aparılmır:

33. Aminosentezin fəsadlarına nə aid deyil:

34. Kordosentez nədir:

35. Kardiotokoqramı qiymətləndirəndə hansı parametr əsas götürülmür:

36. Mamalıqda funksional diaqnostika testləri hansı məqsədlə istifadə olunmur:

37. Uşaqlığın anatomik vəziyyətini hansı müayinənin nəticələri əsasında qiymətləndirmək olmaz:

38. Hamilə mamalıq stasionarına daxil olduqda hansı müayinə mütləq deyil:

39. Hamilələrin qanında alfa - fetoproteinin səviyyəsi artır :

40. Amnion mayesinin müayinəsi döldə aşkar etmir:

41. Sinsitiotrofoblast hüceyrələri XQ-nin sintezinə başlayir

42. Hamilənin qanında alfafetoproteinlərin konsentrasiyası yüksəlir:

43. Hamiləliyin başlanması sayılır:

44. Yumurta hüceyrənin mayalanması baş verir.

45. Uşaqlıq arteriyası qidalandırmır:

46. Sadalanan hansı proseduralar döldə DNT-nin daha erkən öyrənməsinə imkan verir?

47. Yumurtalığın uşaqlıq kənarı uşaqlığa nə ilə bağlanır:

48. Yumurtalığın innervasiyasını təmin edən kələflər hansı bağda yerləşir:

49. Uşaqlıq borusu peritonun hansı törəməsində yerləşir

50. Uşaqlıq yolunun ön divarı hansı orqanla qonşudur :

51. Hamilə qadınların qanında alfa-proteinin təyin edilməsi nə vaxt göstərişdir:

52. Dölyanı mayenin tərkibində fosfolipidlərin müayinəsi aşağıdakıların diaqnostikası üçün lazımdır:

 

 

 

 

6. HORMONLARIN MÜBADİLƏSİ.

 

 

1. Adreno-genital sindromun patogenetik mahiyyəti:

2. Lüteotropin və follitropinin siklik ifraz edilməsi bunun nəticəsində baş verir:

3. Qonadoliberin sintezi bunlardan birində baş verir:

4. Hansı xəstəlikdə hormonal korreksiya olunmadan ovulyasiyanı stimulə etmək olmaz:

5. Tibb müəssisəsində ovulyasiyanın stimulyasiyasını aparmaq üçün lazım olan texniki – təşkilatı şərait:

6. Yumurtalığın hormon hasil edən hüceyrələri:

7. Hiperandrogeniyanın (böyrəküstü vəz – yumurtalıqlar) genezini dəqiqləşdirmək üçün istifadə edilir:

8. Hipofizin qonadotrop funksiyasının hipertormozlaşma sindromu üzrə risk qrupuna aiddir:

9. Sutkada 100 mq. klomifen əvəzinə 150 mq. verilsə hansı neqativ effekt (fəsadlar) çoxalır?

10. Perqonal sınağın nəticəsi izlənilir:

11. Orqanizmin estrogen dolğunluğınu hansı funksional diaqnostika testləri əks etdirir:

12. Hipotalam-hipofizar sistemdə pozğunluqların səviyyəsini təyin etməyə imkan yaradan funksional sınaqları göstərin:

13. Progesteronda müsbət sınaq nəyi göstərir:

14. İnkişafdan qalmış hamiləliyin əsas səbəbləri hansılardır:

15. Hiperandrogeniyada hamiləliyin gedişinin xüsusiyyətləri:

16. Estrogenlər nəyə təkan vermir:

17. Bətndaxili dölün sitoloji tədqiqatlar zamanı hansı funksional diaqnostika testlərinin köməyi ilə qiymətləndirilməsi lazımdır ki:

18. Normal hamiləlik zamanı periferik qan limfositlərində hansı hormona həssas olan reseptorlar mövcuddur:

19. Hamiləliyin hansı dövründə xorionik qonadotropinin qanda miqdarı maksimal olur:

20. Estrogen təsirinin qiymətləndirilməsi üçün hansı funksional diaqnostika testi istifadə olunmur:

21. Hipotalamus-hipofiz-yumurtalıqlar sisteminin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi hansı müayinə nəticəsində verilmir:

22. Hamilə qadının orqanizmində estrogenlər harada ifraz olunmur:

23. Hamiləlik vaxtı proqesteron hansı orqanda sintez olunmur:

24. Estroqenlərin təsiri altında nə baş vermir:

25. Estrogenlərin təsiri altında hansı proses baş vermir:

 

 

 

7. EKSTRAGENİTAL PATOLOGİYA.

 

 

1. Uşaqlıq qanaxması hansı xəstəliklə əlaqədar deyil:

2. Dəmir defisitli anemiyanın müalicəsində istifadə olunmur:

3. Hamilələrin dəmirdefisitli anemiyasında hansı preparatın istifadəsi məqsədə¬uyğun deyil:

4. Ananın orqanizminin dəmirə tələbatı hamiləliyin hansı dövründən artır:

5. Hamiləlik vaxtı qida ilə daxil olan dəmirlə nə baş vermir:

6. Hamiləlik vaxtı dəmirdefisitli anemiyanın diaqnozu nəyin əsasında qoyulur:

7. Hestasion şəkərli diabet olan pasientlərin risk qrupuna hansılar daxil deyil:

8. Şəkərli diabet zamanı hamiləliyin ən geniş rast gələn fəsadı:

9. Şəkərli diabetli hamilələrlə keysəriyyə kəsiyinə göstəriş nə deyil:

10. Şəkərli diabetli xəstələrdə hamiləliyin başa çatması üçün əsas şərt nədir:

11. Xolestatik hepatozun əsas klinik əlaməti nədir:

12. Dölün alkoqol sindromuna nə daxil deyil:

13. Hamiləlik vaxtı viruslu hepatit hansı patologiya ilə yanaşı getmir

14. Hamiləlik vaxtı inkişaf edən sarılıq nəylə bağlı ola bilməz:

15. Qaraciyər xəstəliklərinin yalnız hansı formasında hamiləliyi başa çatdırmaq olar:

16. Miopiya zamanı hamiləliyin qorunma imkanı hansı faktordan asılı deyil:

17. Yetişmiş hamiləliyin apendisitlə fəsadlaşması zamanı mamalıq taktikası nədən ibarətdir:

18. Hamiləlik vaxtı anemiyanın inkişafına səbəb olan faktorlar :

19. Hamiləlik zamanı hipertoniyada mümkün olan fəsadlar:

20. Hamiləlik vaxtı inkişaf edən pielonefritin fəsadı deyil:

21. Miopiyanın ağır formalarında doğuşu hansı yolla aparmaq mümkündür:

22. Şəkərli diabetdə hamiləlik nə vaxt əksgöstərişdir:

23. Hamiləlik zamanı dəmirdefisitli anemiya hansı ilə bağlı deyil:

24. Hamiləliyin hansı dövründə xroniki pielonefritin kəskinləşməsi olur:

25. Hamilələrin pielonefritin diaqnostikasında hansı müayinələr aparılmır:

26. Hamilələrin kəskin pielonefrit zamanı hamiləliyin özbaşına pozulmasının səbəbi nə ola bilməz:

27. Xroniki pielonefrit zamanı hamiləlik hansılarla aşağıda ağırlaşa bilər:

28. Xroniki pielonefritin klinik gedişi üçün hamiləlik zamanı nə xarakterik deyil:

29. Hamiləlik pielonefritinin dərmanlarla terapiyasının seçimi zamanı nəyi nəzərə almaq lazım deyil?

30. Hamiləlik zamanı apendisitin inkişafına hansı şərtlər imkan yaratmır:

31. Kəskin apendisit diaqnozunu hamilələrdə təyin edərkən hansı əlamətlər daha informativ olur:

32. Hamiləlik zamanı rezus-konfliktin əmələgəlmə şərtlərinə nə aiddir:

33. Hamilələrdə dəmir defisiti anemiyanın səbəbi hesab olunmur:

34. Dəmir defisitli anemiyanın inkişafı üzrə risk qrupuna aşağıdakı hamilələr aid deyil:

35. Appendisit olan hamilələrin anatoma-fizioloji xüsusiyyətlərinə aiddir

36. Hamilə qadınlarda apendisitin simptomları

37. Hamilə qadınlarda apendisitin diferensial diaqnostikası aparılmır:

38. Dəmir defisitli anemiyada dəmirin miqdarı azalmır:

39. Laborator diaqnostika zamanı dəmir defisitli anemiya üçün xarakterik deyil:

40. Şəkərli diabetli hamilələrdə keysəriyyə kəsiyi əməliyyatına aşağıdakılardan biri göstəriş deyil:

41. Hamiləliyin I üçayında appendisitin kliniki mənzərəsi olduqda differensial diaqnostika məqsədilə aşağıdakı patologiyalar inkar olunmalıdır:

42. Hipertoniya xəstəliyi zamanı hamiləliyin ağırlaşması ola bilməz:

43. Hamiləliyin I yarısında arterial təzyiqin yüksəlməsi səciyyəvidir:

 

 

 

8. DÖLÜN VƏZİYYƏTİ.

 

 

 

1. Dölün ən aşağıda yerləşən iri hissəsinin çanağın girişinə olan münasibəti:

2. Dölün kürəyinin və başının uşaqlığın yan divarlarına olan münasibəti:

3. Dölün ayrı-ayrı hissələrinin bir-birinə olan qarşılıqlı münasibəti nədir:

4. Dölün kürəyinin uşaqlığın ön və ya arxa divarına olan münasibəti:

5. Dölün oxunun uşaqlığın oxuna olan münasibəti:

6. Öndə dölün başı gəlir, kürəyin istiqaməti arxaya:

7. Öndə gələn hissə dölün sağrısı, kürək önə çevrilmişdir:

8. Kiçik çanaq girişində sagital tikişin qasıq simfizinə və burnuna nisbətən yerləşməsi:

9. Öndə gələn hissə sağrı, dölün başı sağa istiqamətlənib:

10. Öndə gələn hissə sağrı, dölün kürəyi sola istiqamətlənib:

11. Ənsə gəlişi ön görkəm:

12. Ənsə gəlişi, 2-ci mövqe, arxa görkəm:

13. Sağrı gəlişi, 1-ci mövqe, arxa görkəm:

14. Sagital tikiş düz ölçüdə, dölün kürəyi önə istiqamətlənib:

15. Ənsə gəlişi, 2-ci mövqe, ön görkəm:

16. Sagital tikiş çanaq girişinin köndələn ölçüsündə,önə əyilib, dölün kürəyi sola istiqamətlənib:

17. Ənsə gəlişi, arxa görkəm:

18. Çanaq gəlişi, 1-ci mövqe, ön görkəm:

19. Sagital tikiş düz ölçüdə, dölün kürəyi arxaya istiqamətlənib:

20. Ənsə gəlişi, 1-ci mövqe:

21. Ənsə gəlişi, 2-ci mövqe:

22. Ənsə gəlişi, 1-ci mövqe, arxa görkəm:

 

 

 

9. HAMİLƏLİK VAXTI MÜAYİNƏ ÜSULLARI.

 

 

 

1. Fiziki və zehni yorğunluğun reproduktiv fəaliyyətinə təsiri yolları:

2. Estrogenlərin təsir effektinə aid deyil:

3. İnsulinrezistentli xəstələrin müayinəsi zamanı aşkar olunmur:

4. Qadın tipli tüklənmə:

5. Yumurtalıqların hiperstimulyasiya sindromunun əsas kliniki əlamətlərini qeyd edin:

6. İlkin hipotireozun klinik əlamətlərinə hansı aid deyil:

7. Ovulyasiyanin stimulyasiyasının effektliyini hansı monitorinq əsasında qiymətləndirirlər:

8. Tekada androgenlərin sintezinin stimulyatorları bunlardır:

9. Hiperestrogeniyanı göstərən funksional diaqnostika testləri hansılardır:

10. Bazal hərarətin progesteronun təsiri altında aybaşı siklinin qan təchizatının pozulması:

11. Dölün metabolitik adaptasiyasının xüsusiyyətlərinə aid olmayan göstərişlər:

12. Sarı cismin fəaliyyətini qiymətləndirmək üçün endometrianın diaqnostik qaşınması nə vaxt aparılır:

13. Temperatur testi aşağıdakılardan hansı üçün istifadə olunmur:

14. Yumurta hüceyrəsinin normal fertilizasiya dövrünün müddəti:

15. Hamiləlik vaxtı uşaqlıq yolu yaxmasında hansı hüceyrələr üstünlük təşkil edir:

16. İkifazalı menstrual sikldə bazal hərarətə xarakter olmayan xüsusiyyət:

17. Uşaqlıq yolu epitelisində hansı hüceyrə qeyd edilmir:

18. Bazal hərarətin enməsi haqda bəhs etmir:

19. Aybaşı qabağı bazal hərarətin aşağı düşməsi əsaslanır:

20. Uşaqlıq yolu müayinəsi zamanı alınan göstəricilərdən hansı kiçik müddətli hamiləliyin diaqnozunu qoymağa imkan vermir:

21. Kiçik müddətli uşaqlıq hamiləliyinin diaqnozu nəyə əsaslanmır:

22. Erkən amniotomiyaya göstərişdir:

23. Dölün xarici cinsiyyət üzvlərinin diferensə olunması baş verir:

24. Hamiləlik vaxtı uşaqlığın aşağı seqmenti hansı həftədə formalaşır:

25. Oksitosin testinin keçirilməsinə hamiləliyin hansı fəsadları əks göstərişdir

 

 

 

10. DOĞUŞUN MEXANİZMİ.

 

 

1. Dölün başı çanaq boşluğunun dar hissəsindədir. Uşaqlıq yolu müayinəsi zaman nəyi əlləmək mümkün olur:

2. Baş kiçik çanaq boşluğunun dar hissəsindədir:

3. Doğuş mexanizminin variantı təyin olunur:

4. Kiçik çanaq boşluğunda döl başının hərəkətinin normal mexanizmi:

5. Ön – baş gəlişində doğuşun mexanizminə aid deyil :

6. Ön baş gəlişində baş cinsiyyət yarığını yararkən fiksasiya nöqtəsini nə təşkil edir :

7. Ön baş gəlişində aparıcı nöqtə :

8. İkinci mövqe, arxa görkəm ,ön-baş gəlişində:

9. Ənsə gəlişinin ön görkəmində saqital tikiş kiçik çanağın çıxışında hansı ölçüdə yerləşir:

10. Ənsə gəlişinin ön görkəmində doğuşun mexanizminin 1-ci momenti:

11. Ənsə gəlişinin ön görkəmində doğuşun mexanizminin 2-ci momenti:

12. Başın daxili fırlanması başa çatdıqdan sonra çanaq dibində sagital tikiş hansı ölçüdə təyin olunur:

13. Ənsə gəlişinin ön görkəmində dölün başı kiçik çanaq girişinə hansı ölçüdə daxil olur:

14. Arxa görkəm ənsə gəlişində baş hansı ölçüsü ilə çıxır:

15. Ön görkəm ənsə gəlişində sagital tikiş kiçik çanaq boşluğunun dar hissəsinin hansı ölçüsündə yerləşir:

16. Arxa görkəm ənsə gəlişində dölün başının fırlanma nöqtəsi nədir:

17. Çanaq boşluğunun hansı hissəsində baş daxili fırlanmanı başa çatdırır:

18. Normal doğuşda baş çanağın enli hissəsinə düşərkən sagital tikiş hansı ölçüdə yerləşmir:

19. Ön baş gəlişində ilk olaraq nə doğulur:

20. Ənsə gəlişi ön görkəmdə aparıcı nöqtə nədir:

21. Ön baş gəlişində dölün başı hansı hərəkəti icra edir:

22. Ənsə gəlişi ön görkəmdə baş hansı ölçüsü ilə cinsi yarıqdan çıxır:

23. Ənsə gəlişi arxa görkəmdə dölün başı hansı hərəkəti icra edir:

24. Üz gəlişində dölün başı kiçik çanaq girişinə hansı ölçüsü ilə daxil olur:

25. Dölün çiyin qurşağı hansı ölçüdə cinsi yarıqdan çıxır:

26. Ön baş gəlişində fiksə nöqtələri hansılardır:

27. Doğuş fəaliyyətinin vaxtında inkişafı üçün labüddür:

28. Doğuşun hansı biomexanizmində baş kiçik çanaq boşluğunu böyük çəp ölçü ilə keçir:

29. Ön görkəm ənsə gəlişində başın konfiqurasiyası:

30. Arxa görkəm ənsə gəlişində başın konfiqurasiyası:

 

 

 

11. DAR ÇANAQ.

 

 

1. Çanağın 2-ci dərəcəli daralmasında həqiqi konyuqatanın ölçülərini göstərin:

2. Ümumimüntəzəm daralmış çanaq üçün xarakterik deyildir:

3. Hansılar sadə dar çanaqda doğuşun mexanizminin xüsusiyyətlərinə aid deyildir:

4. Sadə dar çanaqda dölün başı kiçik çanaq girişinə hansı ölçüsü ilə daxil olur:

5. Bu ölçülər çanağın daralmasının hansı formasına uyğun gəlir (25-28-31-18):

6. Yastiraxitik çanaqda baş gəlişində öndə gələn hissə hansıdır:

7. Bu ölçülər çanağın hansı daralma formasına uyğun gəlir (27-27-30-18):

8. Sadə yastı çanağın girəcəyində baş hansı hərəkəti edir:

9. Klinik dar çanaq diaqnozunun qoyulmasında aparıcı simptom hansıdır:

10. Çanağın hansı daralma forması və dərəcəsinə bu ölçülər uyğun gəlir: 27-27-30-17-10-8sm

11. Sadə (anatomik) dar çanaq hansı ölçülərə görə təyin edilir

12. Anatomik dar çanaq hansı əlamətlərə görə təsnif edilir

13. Yastı raxitik çanaq üçün xarakterikdir

14. Ümumi müntəzəm daralmış çanaq üçün xarakterik deyil.

15. Ümumi müntəzəm daralmış çanaq zamanı doğuş mexanizminin xüsusiyyətləri:

16. Deyilənlərin hansı yastı raxitik çanaq zamanı büzdümün quruluş xüsusiyyətinə xas deyil:

17. Yastı raxitin çanaqda doğuş mexanizmin xüsusiyyətləri

18. Başın hansı xüsusiyyətləri klinik dar çanağın formalaşmasına səbəb olur:

19. Sadə yastı çanağın xarakter xüsusiyyətləri

20. Sadə yastı çanaq zamanı doğuş mexanizminin xüsusiyyətləri

21. Klinik dar çanağın əlamətləri

22. Kliniki dar çanağın simptomlarına aid deyil:

23. Doğuş fəaliyyətinin əvvəlində gələcək hissə kiçik çanaq girəcəyinə pərçim olunmamışsa, hansı patologiyaların mövcudluğu mümkündür:

24. 28 yaşında təkrar doğan qadında 3 il əvvəl klinik dar çanağa görə uşaqlığın aşağı seqmentində keysəriyyə əməliyyatı aparılıb. Doğum fəaliyyəti zəifdir. Ananın çanağı ilə dölün başı arasında tam uyğunsuzluq. Doğuş fəaliyyətinin davamiyyəti 5 saatdır. Uşaqlıq boynu 1,5 sm-ə qədər qısalıb. Servikal kanal bir barmaq buraxır. Su kisəsi tamdır. Mamalıq taktikası:

25. Dar çanağı olan təbii yolla doğan qadında ağrısızlaşdırılması üçün istifadə etmək olmaz:

26. Hansı ölçülərdəki dəyişikliklər çanağın darlıq dərəcələrinin təsnifatında nəzərə alınır:

27. Ümumi müntəzəm daralmış çanaqlarda doğuşun biomexanizminin xüsusiyyətləri:

28. Hansı çanaq yastı çanaq adlanır?

29. Yastı raxitik çanaqlarda doğuşun xüsusiyyətləri:

30. Adi yastı çanaqlarda doğuşun biomexanizminin xüsusiyyətləri:

31. Klinik dar çanağın diaqnostikası aparılmır:

32. Çəpinə daralmış və çəpinə əyilmiş çanaqlar arasında diferensial diaqnostika üçün aşağıdakı ölçülər təyin edilmir:

33. Yastı raxitik çanağın xarakter xüsusiyyətinə aid deyil:

34. Klinik dar çanağın olmasına aid olmayan simptomlar:

 

 

12. DÖLÜN ÖLÇÜLƏRİ.

 

 

1. Dölün başının düz ölçüsü:

2. Dölün başının ənsəaltı çuxuru ilə böyük əmgəyin ön busağı arasında olan məsafə nədir:

3. Dölün başının böyük çəp ölçüsü:

4. Dölün başının ənsəaltı çuxuru ilə alının tüklü hissəsinin sərhədi arasında olan məsafə nədir:

5. Dölün başının təpə sümükləri arası ölçüsü:

6. Dölün çənəsi ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə nədir:

7. Dölün başının böyük köndələn ölçü nədir:

8. Dölün başının şaquli ölçüsü nədir:

9. Dölün çiyinlərinin köndələn ölçüsü:

10. Dölün başının düz ölçüsü nədir:

11. Dölün başının kiçik çəp ölçüsü:

12. Burun üstü ilə ənsə qabarı arasında olan məsafə nədir:

13. Dölün başının orta çəp ölçüsü:

14. Böyük əmgəyin ortası ilə dilaltı sümük arasında olan məsafə nədir:

15. Dölün başının kiçik köndələn ölçüsü nədir:

16. Dölün başının böyük çəp ölçüsü nədir:

17. Dölün başının kiçik köndələn ölçüsü:

18. Dölün başının kiçik çəp ölçüsü nədir:

19. Dölün başının kiçik çəp ölçüsünün tanınma nöqtələri :

20. Dölün başının orta çəp ölçüsünün tanınma nöqtələri :

21. Dölün başının düz ölçüsünün tanınma nöqtələri

22. Dölün başının böyük köndələn ölçüsünün tanınma nöqtələri

 

 

13. DOĞUŞ.

 

 

1. Doğuş zamanı uşaqlıq yolu daxili müayinəsinin məqsədinə aid deyil:

2. Dölün başı çanaq boşluğunun enli hissəsindədir. Uşaqlıq yolu müayinəsi zamanı əlləmək mümkün deyil

3. Dölün başı böyük seqmentlə kiçik çanağa daxil olub. Uşaqlıq yolu müayinəsi zamanı təyin etmək mümkün olmur :

4. Baş kiçik çanaq boşluğunun enli hissəsindədir:

5. Baş çanaq dibində olarkən sadalananlardan hansı düzğün deyil:

6. Doğuşun III-cü dövrünün idarə edilmə taktikası nədən asılı deyil:

7. Uşaqlıqda çapıq olan hamilələrdə doğuşun təbii yolla aparılması üçün seçilmə kriterilərı

8. Hansı əlamət uşaqlıq boynunun doğuşa hazırlığı haqqında məlumat vermir:

9. Doğuş fəaliyyətinin vaxtında inkişafı üçün labüddür:

10. Doğuşun birinsi dövrünün başlanma əlaməti hansıdır:

11. İlk doğan qadınlarda doğuşun birinsi dövrü nə qədər davam edir:

12. Təkrar doğan qadınlarda doğuş nə qədər davam edir:

13. Doğuşun ikinsi dövrünün başlama əlaməti hansıdır:

14. İlk doğanlarda doğuşun ikinsi dövrünün davamiyyəti:

15. Təkrar doğanlarda doğuşun ikinsi dövrünün davamiyyəti:

16. Doğuşun aparılmasında susuz dövrün davamiyyəti neçə saatdan artıq olmamalıdır:

17. Doğuşda uşaqlıq yolu müayinəsi hansı məqsədlə aparılmır:

18. Doğuşda daxili müayinə hansı hallarda aparılmır:

19. Təcili uşaqlıq yolu müayinəsinin aparılmasına hansı klinik vəziyyət göstəriş deyil:

20. Doğuşun ağrısızlaşdırılması üçün nə istifadə olunmur:

21. Normal preliminar dövrün xüsusiyyətləri:

22. Aşağıdakılar uşaqlıq boynunun doğuşa «hazırlığı»nı təyin edə bilməz:

23. Doğuşun I dövrünün başlaması haqqında məlumat verir:

24. Requlyar doğum fəaliyyəti xarakterizə olunur:

25. Doğuş zamanı daxili müayinə aşağıdakı vəziyyətlərdə aparılır:

26. Doğuşun I dövrünün başlanması haqqında məlumat verir:

27. Doğuş zamanı daxili müayinə əks-göstərişdir:

28. Əkizlərdə transfuzion sindromunun inkişafı hansı tip ciftdə mümkündür:

29. Fizioloji doğuşun 1-ci dövrü başa çatır:

30. Hamiləliyin sonunda dölyanı mayenin orta miqdarı:

31. Doğuş fəaliyyətinin kompleks stimulyasiyası üçün nə istifadə olunmur:

32. Ön baş gəlişində başın konfiqurasiyası:

33. Dölün başı kiçik çanaq boşluğunun enli hissəsindədir. Uşaqlığın cırılma təhlükəsi var. Taktika:

34. «Aşağı boş vena» sindromunun müalicəsi nədən ibarətdir

35. Doğuşun I dövründə ekzostozun aşkar olunması zamanı lazımdır:

36. Doğuş zamanı uşaqlıq yolu müayinəsi aparılır:

 

 

14. SAĞRI GƏLİŞİ.

 

 

1. Sağrı gəlişinin rast gəlmə tezliyi:

2. Çanaq gəlişində planlı şəkildə kesar kəsiyinə göstəriş deyil:

3. Dölün çanaq gəlişi zamanı rast gəlinən fəsadlara aid deyil:

4. Sağrı gəlişi zamanı doğuşun dördüncü momenti:

5. Sağrı gəlişində doğuşun III momenti:

6. Sağrının kiçik çanağın çıxış müstəvisində yerləşməsində dölün çiyinləri harada yerləşir:

7. Sağrı gəlişi zamanı doğuşun birinci dövründə hansı fəsad qeyd olur:

8. Çanaq gəlişləri zamanı doğuşun III dövrünün ağırlaşmalarının profilaktikası nəzərdə tutur:

9. Sovyanov üsulu ilə yardım nəzərdə tutur:

10. Sovyanov üsulundan hansı halda istifadə edilmir:

11. Çanaq gəlişləri zamanı keysəriyyə kəsiyi əməliyyatına nə vaxt göstəriş deyil:

12. Ayaq gəlişləri zamanı doğuş apararkən istifadə olunur:

13. Çanaq gəlişlərinin hansı növündə Sovyanov üsulundan istifadə olunur:

14. Tam sağrı gəlişləri zamanı doğuşun II dövründə hansı ağırlaşmalar mümkündür?

15. Tam sağrı gəlişləri zamanı doğuşun II dövründə hansı tədbirlərdən istifadə etmək olmaz

16. Çanaq gəlişləri zamanı aparıcı nöqtə:

17. Sağrı gəlişində klassik əl yardımı nəzərdə tutulur:

18. Qarışıq sağrı gəlişində nə edilir:

19. Çanaq gəlişi zamanı doğuşun birinci dövründə hansı ağırlaşmalar mümkündür

20. Təmiz sağrı gəlişi zamanı dölün üzvlərinin normal yerləşməsinin üstünlükləri nədən ibarətdir.

21. Sağrıların daxili dönməsi kiçik çanağın hansı hissəsində baş verir.

22. Çanaq gəlişi zamanı hamilənin doğuşa qədər stasionara qəbul edilməsi nə üçün vacibdir:

23. Dölün çanaq hissədən ekstraksiyasına göstərişlər hansılardır:

24. Dölün çanaq hissədən ekstraksiyaya şərait deyil:

25. Çanaq gəlişində sonda gələn baş hansı ölçüsü ilə gəlir

26. Kəskin hipoksiya fonunda orta ölçüdə yetkin dölün ayaq gəlişində doğuşun başa çatdırılması üsulu:

27. Təmiz sağrı gəlişində fiksə nöqtələri aşağıdakıdır:

 

 

15. AÇILIŞ GƏLİŞLƏRİ.

 

 

1. Üz gəlişi zamanı baş hansı ölçü ilə doğulur

2. Üz gəlişində başın konfiqurasiyası:

3. Üz gəlişi zamanı doğuşun biomexanizmində aparıcı nöqtə hansıdır:

4. Alın gəlişləri zamanı başda hansı tanınma nöqtələrini təyin etmək olar?

5. Gəlişlərdən hansıları açılmış baş gəlişlərinə aiddir?

6. Üz gəlişləri zamanı döl başında hansı tanınma nöqtələrini təyin etmək olar?

7. Başın hansı gəlişi zamanı təbii yolla doğuş mümkün deyil:

8. Arxa asinklitizm zamanı :

9. Hansı patoloji vəziyyətlər oxabənzər tikişin duruş anomaliyalarına aid edilir.

10. Oxabənzər tikiş aşağı köndələn duruş zamanı yerləşir :

11. Dölün köndələn vəziyyəti zamanı mövqe və mövqenin görkəmi necə müəyyənləşdirilir

12. Başın asinklitik duruşu zamanı :

13. Üz gəlişində aparıcı nöqtə :

14. Alın gəlişində aparıcı nöqtə :

15. Üz gəlişində baş cinsiyyət yarığını yararkən fiksasiya nöqtəsini təşkil edir :

16. Alın gəlişində baş cinsiyyət yarığını yararkən fiksasiya nöqtəsini təşkil edir

17. Üz gəlişində hansı tanınma nöqtələrinə əsasən görkəm təyin olunur :

18. Üz gəlişi zamanı doğuşun mexanizmi:

19. Hansı gəlişlərdə göz yuvaları, burunun ucu, çənəaltı müəyyən edilir:

20. Hansı gəlişlərdə alın tikişi, burunun kökü, böyük əmgəyin ön bucağı müəyyən edilir:

21. Başın qeyri-düzgün duruşlarına aiddir:

 

 

16. DOĞUM FƏALİYYƏTİNİN ANOMALİYALARI.

 

 

1. Özbaşına doğuşdan sonrakı dövrün 5-6 sutkasında histeroskopik şəkil (uşaqlığın boşluğu genişlənib, selikli qişa sianotikdir, ödemlidir, fibrinoz ərp və göyümtül-tünd qırmızı rəngli kələ-kötür səthi olan törəmələrlə) aşağıdakılara xasdır

2. Özbaşına doğuşlardan sonra uşaqlığın subinvolyusiyasını nə şərtləndirmir:

3. Özbaşına doğuşlar və normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq ayrılması zamanı uşaqlıq boşluğunu yoxlamaq:

4. Antifosfolipid sindrom aşağıdakılara səbəb ola bilməz:

5. Doğuş fəaliyyəti zəifliyinin əsas səbəbləri deyil:

6. Uşaqlığın yığılma qabiliyyətinin diskoordinasiyasının klinik əlamətlərinə aid deyil:

7. Uşaqlıq boynunun distosiyası:

8. Doğuş fəaliyyətinin diskoordinasiyasının səbəblərinə aid deyil:

9. Uşaqlığın yığılma fəaliyyətinin diskordinasiyası zamanı intraamniotik təzyiq:

10. Doğuş fəaliyyətinin diskordinasiyası üçün nə xarakterik deyil:

11. Doğuş fəaliyyətinin zəifliyinin müalicəsi üçün tətbiq olunur:

12. Doğuş fəaliyyətinin zəifliyi olduqda aşağıdakıların yeri var:

13. Doğuş fəaliyyətinin diskordinasiyasına nə aid deyil:

14. Doğuş fəaliyyətinin zəifliyi nə ilə xarakterizə olunur:

15. Diskoordinə olunmuş doğum fəaliyyətində müşahidə olunmur:

16. Diskoordinə olunmuş doğum fəaliyyətinin mümkün olan fəsadları hesab olunmur:

17. Doğum fəaliyyətinin effektivliyi asılıdır:

18. Doğuş fəaliyyətinin stimulyasiyası göstərişdir:

19. I -li doğuş fəaliyyəti zəifliyinin müalicəsi nəzərdə tutur:

20. I il doğuş fəaliyyətinin zəifliyi üçün xarakterdir:

 

 

17. DÖLÜN BƏTNDAXİLİ İNKİŞAFI

 

 

1. Dölün kəskin hipoksiyası üçün xarakterik deyil:

2. Dölün bətndaxili inkişaf qüsurlarının diaqnostika üsullarına hansı aid deyil:

3. Dölün bədəninin hansı üzvünün oksigenlə təchizi üçün yaxşı şəraiti var:

4. Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin ekzogen səbəbləri:

5. Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin endogen səbəbləri

6. Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin endogen səbəbləri

7. Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin endogen səbəbləri

8. Hamilə qadının tetrasiklinin qəbul etməsi döldə nəyə səbəb olmur

9. Dölün dəmirə ehtiyacı yüksəlir:

10. Valideynlərin hər 2-si xronik alkoholizimlə xəstə olan ailədə çəkisi 2200 qr, boyu 48 sm olan vaxtında oğlan uşağı doğulub. Klinik şəklində: mikrosefaliya, sinir-reflektor oyanıqlıqla əvəz olunmuş funksiyaların sönmə sindromu. Sizin diaqnoz:

11. Gecikmiş fetal dövr zamanı dölə kimyəvi faktorların təsiri aşağıdakı patologiyalardan hansı ilə müşayiət olunur:

12. Gecikmiş fetopatiyanın klinik əlamətləridir:

13. Hematogen yoluxma zamanı dölün qan dövranını nəzərə alsaq daxili orqanlardan ilk növbədə hansı zədələnir?

14. İmmun patoloji səbəbdən asılı olmayan hiperbilirubinemiya ən çox rast gəlinir:

15. Dölün və yenidoğulmuşların xroniki qanitirməsi üçün xasdır:

16. Dölün və yenidoğulmuşların qanitirmə səbəblər:

17. Feto-fetal qanitirmədə donor əkiz üçün xasdır:

18. Dölün inkişafdan qalmasını təyin etmək üçün, hansı fetometrik parametrlərdən istifadə olunmur:

19. Dölün bətndaxili böyüməsinin ləngiməsinin əsas formaları:

20. Dölün simmetrik formada böyüməsinin, ləngiməsinin əlamətləri:

21. Karditfokoqrafiyanın göstəriciliyinə əsasən, dölün hipoksiyasına hansı əlamətlər aiddir:

22. Yeni doğulmuşda, dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin ağırlaşmalarına aid deyil:

23. Hamiləliyin II üçaylığında tokolitiklərin təyin olunmasına hansı patologiyalar əks göstəriş deyil:

24. Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin səbəbləri:

25. Dölün simmetrik bətndaxili inkişafının ləngiməsinin səbəbi:

26. Dölün asimmetrik bətndaxili inkişafının ləngiməsinin səbəbi deyil:

27. Dölün tənəffüs çatmamazlığı sindromunun səbəbi deyil:

28. Dölün bətndaxili inkişaf ləngiməsi nə vaxt əmələ gəlmir:

 

 

18. YENİDOĞULMUŞLAR.

 

 

1. Yenidoğulmuşun hormonal krizi zamanı hansı simptom müşahidə olunmur:

2. Yenidoğulmuşun ilk günlərində sarılıq nəylə bağlıdır:

3. Yenidoğulmuşun hormonal krizi nə vaxt özünü büruzə verir:

4. Yenidoğulmuşun birinсi nəfəs alma mexanizmində hansı faktor rol oynamır:

5. Yenidoğulmuşun xüsusi vəziyyətlərinə hansı aid deyil:

6. Yenidoğuluşun tranzitor itirdiyi bədən çəkisinin tez bərpa edilməsinə köməklik etməyən faktoru göstərin:

7. Yenidoğulmuşun birinсi nəfəs almasında hansı faktorun mövсudluğu vaсib deyil:

8. Sağlam yetişmiş yenidoğulmuşun fizioloji çəki itkisi nə qədərdir:

9. Yenidoğulmuşun çəki itkisi hansı gün maksimuma çatır:

10. Apqar şkalasından istifadə imkan verir:

11. Doğulduqdan sonra yenidoğulmuşun vəziyyətinin Apqar şkalası ilə klinik qiymətləndirilməsi aparılmalıdır:

12. Yenidoğulmuşlarda funksional şuntların vaxtında bağlanmasına hansı vəziyyətlər mane olur

13. Yenidoğulmuşun tənəffüs mərkəzinə aktivləşdirici təsir etmir

14. Yenidoğulmuşun hormonal krizi nə ilə şərtlənir:

15. Yenidoğulmuşlarda istilik balansının pozulmasında əlaqəsi olmayan faktorlar:

16. Yenidoğulmuşun ilkin bədən çəkisinin çoxalmasına şərait yaradan amillər:

17. Postnatal dövrdə yenidoğulmuşun dəri örtüyünün dəyişikliklərinə aiddir:

18. Yenidoğulmuşlarda hormonal krizin əlamətləri aşağıdakılardır:

19. Yenidoğulmuşun hemodinamik adaptasiyasının asılı olmayan faktorlar:

20. Yenidoğulmuşlarda hipo- və hipertemiya əlaqəsi yoxdur:

21. Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin klinik təzahürünə nə daxil deyil:

22. Yetişmiş döl üçün hansı fizioloji əlamətlər xas deyil:

 

 

19. DOĞUŞ ZƏDƏSİ.

 

 

1. Hansı pozuntular aralığın II dərəsəli sırılmasına aid deyil:

2. Uşaqlıq yolunun və aralığın təzəliklə baş vermiş travması zamanı təxirəsalınmaz yardımın həcmi:

3. Uşaqlığın daxili əllə müayinəsinə hansı klinik şərait göstəriş deyil:

4. Uşaqlığın cırılma qabiliyyətinə nəzarəti hansı yolla aparmaq olmaz?

5. Aralığın I-II dərəcəli cırılmasında fəsadlaşmanın profilaktikası məqsədi ilə nə istifadə olunmur:

6. Döl başı cinsi yarıqdan görünərkən perineotomiyaya göstərişlər:

7. Aralığın II dərəcəli cırılması nəyin cırılması ilə müşayiət olunmur:

8. Uşaqlığın cırılması qorxusunun klinik əlamətləri:

9. Hamiləlik zamanı uşaqlığın cırılmasının səbəblərinə aiddir:

10. Doğuş zamanı uşaqlığın cırılmasının səbəblərinə aid deyil:

11. Xarici cinsiyyət üzvlərində və uşaqlıq yolunda əmələ gələn hematomanın səbəblərinə aid deyil:

12. Uşaqlıq boynunun cırılmasının klinik şəkli üçün xarakterikdir:

13. Uşaqlıq boynunun zorla cırılması baş vermir:

14. Uşaqlığın başlanmış cırılmasının simptomları:

15. Uşaqlığın cırılmasına meyllik yaradan faktorlar hansılardır:

16. Mamalıqda sidik kisəsinin travmaları aşağıdakı səbəbdən ola bilməz:

17. Uşaqlığın cırılma təhlükəsinin klinik əlamətləri hesab olunmur:

18. Uşaqlığın cırılma təhlükəsinin simptomu hesab olunmur:

19. Aralığın 2-ci dərəcəli cırığı zamanı zədələnir:

20. Aralığın II dərəcəli cırılması zamanı aşağıdakı zədələnmir:

21. Uşaqlıq boynunun məcburi cırılmaları aşağıdakı halların hamısında ola bilər, birindən başqa:

 

 

20. GECİKMİŞ DOĞUŞ.

 

 

1. Uzadılmış və vaxtı ötmüş hamiləliyin differensial diaqnostikasının kriteriləri:

2. Vaxtı ötmüş hamiləlik zamanı doğuş aparılma taktikası asılıdır:

3. Vaxtı ötmüş hamiləlikdə optimal doğuş taktikasının seçilməsində nə nəzərə alınmır:

4. Vaxtı ötmüş hamiləlik diaqnozunu son olaraq nə vaxt təyin edirlər:

5. Vaxtı ötmüş hamiləlikdə doğuşun I dövrünün tez-tez rast gəlinən ağırlaşması:

6. Hamiləliyin vaxtının ötməsinin kliniki əlaməti deyil:

7. Hamiləliyin vaxtının ötməsində doğuş fəaliyyətinin əmələ gəlməsi məqsədi ilə tətbiq edilir:

8. Hamiləliyin hansı dövründən sonra vaxtı ötmüş hamiləlik diaqnozu qoyulur:

9. Gecikmiş doğuşun birinci dövründə xroniki hipoksiyanın artması zamanı həkimin taktikası:

10. Geсikmiş doğuşun ikinсi dövründə hansı fəsad müşahidə olunmur:

11. Vaxtı ötmüş hamiləlikdən doğulan uşağa hansı xüsusiyyət mənsub deyil?

12. Vaxtı ötmüş hamiləlik zamanı döldəki davamlı bradikardiyanın yaranması nəyə göstərişdir:

13. Vaxtı ötmüş hamiləliyə şübhə olduqda hansı müayinənin aparılması məqsədəuyğun deyil:

14. USM müayinəsi zamanı vaxtı ötmüş hamiləliyin nisbi əlamətlərinə aiddir:

15. Gecikmiş doğuşların təbii yolla aparılması nəzərdə tutur:

16. Gecikmiş doğuşlarda döldə baş verən aşağıdakı ağırlaşmalar daha tez-tez təsadüf olunur:

17. Gecikmiş doğuşlardan sonrakı neonatal dövrdə baş verən əsas ağırlaşmalar:

18. Hamiləliyin vaxtının ötməsinin klinik əlaməti deyil:

19. Hamiləliyin vaxtının ötməsində doğuş fəaliyyətinin əmələ gəlməsi məqsədi ilə tətbiq edilir:

20. Gecikmiş doğuşlarda hipotonik qanaxmanın əmələ gəlməsinə şərait yaradan faktorları sadalayın:

21. Uzadılmış və vaxtı ötmüş hamiləliyin diferensial diaqnostikasının kriteriləri:

22. Vaxtı ötmüş hamiləlik zamanı doğuş aparılma taktikası asılıdır:

23. Vaxtı ötmüş hamiləlikdə optimal doğuş taktikasının seçilməsində nə nəzərə alınmır:

24. Vaxtı ötmüş hamiləlik diaqnozunu son olaraq nə vaxt təyin edirlər:

25. Vaxtı ötmüş hamiləlikdə doğuşun I dövrünün tez-tez rast gəlinən ağırlaşması:

26. Həqiqi vaxtı ötmüş hamiləliyin klinik əlamətlərinə aid deyil:

27. 41 həftədən sonra hamilələrin müayinəsinə aşağıdakılardan biri daxil deyil:

28. Gecikmiş doğuşun I dövründə mütləqdir:

29. Gecikmiş doğuşdan sonra yenidoğulmuşda Bellentayn-Runge sindromu haqqında aşağıdakılardan biri xəbər vermir:

28 Sağrı gəlişində gedən doğuşların fəsadları deyil:

 

 

21. DOĞUŞDAN SONRAKI DÖVR.

 

 

1. Doğuşdan sonrakı seroz mastitin klinik əlamətləri:

2. Zahılıq dövrünün mastitinin əsas törədicisi nədir:

3. İrinli mastitin müalicəsində nə tətbiq olunmur:

4. Susuz dövr uzandıqca hansı vəziyyətlərin yaranma riski artır:

5. Zahılıq dövründə əsas irinli iltihablı xəstəliklərin əsas törədicilərini qeyd edin:

6. Zahılıq dövrü endometrinin törədicisi hansılardır:

7. Zahılıq dövrünün endometriti özünü nə ilə büruzə vermir:

8. Zahılıq dövrü endometritinin laborator və alətlərlə diaqnostikasına nə daxildir:

9. İnfeksion-toksiki şoka xas olan əsas əlamət deyil:

10. Doğuşdan sonra uşaqlığın subinvolusiyası nədən asılı deyildir:

11. Uşaqlığın subinvolyusiyası zamanı aşağıdakılardan hansı istifadə olunmur:

12. Loxilərdə hansı komponent mövсud deyil:

13. Doğuşdan sonrakı uşaqlığın involyusiyasının pozulması hansı hallarda daha qabarıqdır:

14. Hansı laktasiyanı artırır:

15. Fizioloji doğuşdan sonra uşağı döşə qoymaq nə vaxt məqsədəuyğundur:

16. Ana ilə uşaq hansı məqsədlə bir otaqda saxlanılmamalıdır:

17. Laktasiyanın formalaşmasına hansı faktorun təsiri yoxdur:

18 Süd vəzilərinin şişməsində, bərkiməsində hansı tədbirlər əks göstərişdir:

19. Süd vəzi giləsinin çatlarında hansı müaliсə üsulu tətbiq olunmur:

20. Uşağın erkən döşə qoyulması nə vaxt məqsədə uyğundur:

21. Hipoqalaktiyaya hansı hallar təsir göstərmir:

22. Zahılıq dövründə aralığa ikincili tikişlərin qoyulmasının şərtləri hansılardır:

23. Erkən zahılıq dövründə koaqulopatik qanaxmanın əmələ gəlməsi nə ilə bağlı deyil:

24. Doğuşdan sonra uşaqlığın subinvolyusiyasının səbəbi deyil:

25. Uşaqlığın subinvolyusiyasının endoskopik əlamətləri aşağıdakılardır

26. Doğuşdan sonrakı dövrün 8-9 sutkasında olan histeroskopik şəkil (uşaqlığın divarlarında irinli-fibrinoz ərp, uşaqlığın divarından qabaran qara rəngli qaytanvarı toxuma, üfunət qoxulu bulanıq loxilər) aşağıdakılara xasdır

27. Zahılıq dövrünün davam etmə müddəti:

28. Doğuşdan sonra servikal kanalın formalaşması nə vaxt başlanır:

29. Uşaqlıq boynu nə vaxt tam formalaşır və daxili dəlik bağlanır:

30. Uşaqlıq boşluğunun xarici dəliyi nə vaxt bağlanır:

31. Doğuşdan sonra uşaqlığın daxili səthinin, cift sahəsi istisna olmaqla epitelizasiyası nə vaxt başa çatır:

32. Zahılıq dövründə aralığın tonusu nə vaxt bərpa olur

33. Doğuşdan sonrakı dövrün fizioloji gedişatı zamanı uşaqlıq boynu formalaşıb, daxili dəlik bağlıdır:

34. İnfiltrativ mastitin klinikası üçün xarakterik deyil:

 

 

22. QANAXMALAR.

 

 

1. Kəskin qanaxma zamanı xəstənin vəziyyətinin ağırlığının qiymətləndirilməsinin klinik əlaməti deyil:

2. Erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə tromboembolik fəsadların inkişaf riskinə aid deyil:

3. Hemorragik şokun əsas kliniki simptomları:

4. Mamalıq praktikasında diskret (hissəvi) plazmaferezə göstəriş deyil:

5. Uşaqlığın atonik qanaxmasının radikal saxlanması üçün hansı damarı bağlamaq lazımdır:

6. Gecikmiş doğuşlarda hipotonik qanaxmanın əmələ gəlməsinə şərait yaradan faktorları sadalayın:

7. Mamalıqda hemorraqik şokla mübarizə prinsiplərinə aid deyil:

8. Erkən zahılıq dövründə patoloji qanaxma zamanı ilkin olaraq nə etmək lazımdır:

9. Massiv qanitirmə və hemorraqik şok zamanı infuzion-transfuzion terapiyanın əsas məqsədi:

10. Erkən zahılıq dövründə hipotonik qanaxma zamanı Bakşeev üsulu ilə klemmalar hansı hallarda qoyulur:

11. Erkən zahılıq dövrünün qanaxmalarının əsas səbəbi hansı orqanın travması olur:

12. Doğuşda fizioloji qanitirmə:

13. Erkən zahılıq dövründə baş verən qanaxmaların əsas səbəbi deyil:

14. Hemorraqik şokla nəticələnən uşaqlıqdan kənar hamiləliyin pozulmasında nə edirlər:

15. Boru partlaması tipi ilə pozulan uşaqlıqdan kənar hamiləliyin klinik mənzərəsi üçün xarakterdir:

16. Boru abortu kimi pozulmuş uşaqlıqdan kənar hamiləliyi aşağıdakılardan hansılarla diferensiasiya etmək lazım deyil:

17. Hipotonik qanaxma zamanı uşaqlığın boynuna Baxşıyev üsulu ilə klemmaların qoyulmasından sonra nə etmək zəruridir:

18. Hipotonik qanaxma diaqnozunu nə təyin etmir:

19. Uşaqlıq yolunun artan hematoması zamanı:

20. Erkən zahılıq dövrünün hipotonik qanaxmasına hansı fəsadlar səbəb ola bilər

21. Vaskulopatiya üçün nə xarakterik deyil:

22. Küvelеr uşaqlığı inkişaf etdikdə nəyin baş verməsi mümkün deyil:

23. Erkən zahılıq dövründə hipotonik qanaxma inkişaf edən qadınların risk qrupları hansılardır:

24. Doğuşda qanaxmanın profilaktika tədbirlərinə nə aid deyil:

25. Erkən zahılıq dövrünün koaqulopatik qanaxması nə ilə səbəblənmir:

26. Uşaqlığın əllə müayinəsi zamanı əllərin uşaqlığa daxil etməsindən əvvəl nə etmək lazım deyil:

27. Aşağıdakından hansı hipotonik qanaxmada inkişaf etmir:

28. Hemorragik şok zamanı aşağıdakı tədbirlərdən hansının təcili və birmomentli yerinə yetirilməsi vacib deyil:

29. Qanitirmə dövrdə olan qanın 20-25 % təşkil etdikdə şok indeksi adətən bərabər olur:

 

 

23. FETOPLASENTAR ÇATMAMAZLIQ.

 

 

1. Fetoplasentar çatışmamazlığın inkişafına hamiləlik zamanı nə şərait yaratmır:

2. Kəskin fetoplasentar çatmamazlığın səbəbi nədir:

3. Xroniki fetoplasentar çatmamazlığın əmələ gəlməsində hansı faktor rol oynamır:

4. Xroniki plasentar çatmamazlığının risk faktorlarına aid olmayan göstəricilər:

5. Plasentar çatmamazlığın proqressiv inkişaf zamanı mərkəzi hemodinamikanın pozuntularını xarakterizə etməyən dəyişikliklər hansılardır:

6. Plasentar çatışmamazlığın müalicəsində nə istifadə olunmur:

7. Hansılar cift çatışmamazlığına aid deyildir:

8. Cift çatışmamazlığının ciftin zədələnməsi xarakterindən asılı olaraq hansı formaları seçilir:

9. Xroniki cift çatışmamazlığının əsas klinik əlamətləri hansılardır:

10. Ciftin qan təchizatının yaxşılaşmasına təsir edən amillər:

11. Xroniki cift çatışmamazlığının diaqnostikasına hansı aid deyildir:

12. Cift çatışmamazlığı olan qadınlarda hansı müayinə üsulları səciyyəvi deyildir:

13. Cift çatışmamazlığının terapiyasının effektliyini göstərən əlamətlər hansılardır:

14. Kompensasiyalı cift çatışmamazlığı olan doğan qadınlarda (doğuş zamanı) aşağıdakı prinsiplərin hansı qeyri realdır:

15. Fetoplasentar çatışmamazlıqda kesar kəsiyi ilə vaxtından əvvəl doğuşun aparılmasına hansı əks göstərişdir:

16. Cift çatışmamazlığı zamanı keysəriyyə kəsiyi üsulu ilə aparılan təcili doğuşa göstərişləri qeyd edin:

17. Cift çatmamazlığında doğuşu təcili keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı ilə başa çatdırmağa əks-göstəriş:

18. Hamiləliyin hansı müddətinə qədər ciftin III dərəcəli yetişməsinin əmələ gəlməsi onun vaxtından əvvəl qocalmasının US kriterisidir?

19. Hamiləliyin hansı müddətində ciftin yetişkənliyi “0” dərəcə ola bilər:

20. Fetoplasentar sistem hansı hormonu ifraz etmir:

21. Sistolodiastolik koefisientin hansı göstəriciləri uşaqlıq-cift və döl-cift qan axarının pozulması haqda xəbər verir:

22. Döl-cift qan axarı sisteminin kritiki vəziyyətinin diaqnostik kriterilərini qeyd edin:

23. Döl-cift qan təchizatının Kritik vəziyyətində dölün bətndaxili hipoksiyasının ağırlığını hansı kardiotokoqramın tipləri əks etdirir:

 

 

24. SEPTİKİ XƏSTƏLİKLƏR.

 

 

1. Genital xlamidiozun müalicəsi üçün hansı preparatlar istifadə olunur:

2. Hansı yaş dövründə daxili cinsi orqanlarında vərəm aşkar olunur:

3. Dölün antenatal infeksiyalaşmasının patogenetik mexanizmlərinə aid deyil:

4. Bətndaxili infeksiyanın klinik əlamətləri nədən asılı deyil:

5. Yenidoğulmuşların sitomeqalovirus xəstəliyinin klassik əlaməti hansı deyil:

6. Hamiləliк vaxtı hansı xəstəlik teratogen təsir göstərmir:

7. Bətndaxili infeksiyanın diaqnostikasına hansı aid deyil:

8. Zahılıq endometritini əsasən hansı mikroorqanizimlər törədir:

9. İnfeksion-toksik şok əsasən hansı mikroorqanizmlərin təsiri nəticəsində inkişaf edir:

10. Zahılıq dövrünün əsas irinli-septiki fəsadı hansıdır:

11. İnfeksion ağırlaşmaların inkişafının risk qrupuna doğuşdan sonra bütün zahi qadınlardan başqa, aşağıdakılar aiddir::

12. Daha tez-tez rast gələn zahılıq dövrünün endometritinin hansı formasıdır:

13. Doğuşdan sonrakı infeksiya inkişafının müasir xüsusiyyəti deyil:

14. Zahılıq dövründə klassik endometritə xas deyil:

15. Keysəriyyə əməliyyatından sonra endometritin rastgəlmə tezliyi nədən asılı deyil:

16. Doğuşdan sonrakı endometritin müalicəsində nə tətbiq etmək vacib deyil:

17. Əməliyyatdan sonrakı septik ağırlaşmaların profilaktikası məqsədi ilə nə istifadə olunmur:

18. Doğuşdan sonrakı infeksiyanın inkişafının I mərhələsinə nə aiddir:

19. Mamalıqda septik şokun səbəbi deyil:

20. Poliorqan çatmamazlıq aşağıdakı səbəblərdən ola bilər:

21. Keysəriyyə əməliyyatından sonrakı peritonitin səbəbləri:

22. Septiki şokun aparıcı simptomu deyil:

23. Doğuşdan sonrakı endometritin klassik forması üçün xarakterikdir

24. Keysəriyyə əməliyyatından sonrakı peritonitdə müalicə taktikası:

25. Desidual toxumanın nekrozu ilə müşayiət olunan doğuşdan sonrakı endometrit zamanı aşağıdakı tədbirlər aparılır

26. Doğuşdan sonrakı endometrit zamanı aşağıdakı tədbirlər aparılır

27. Doğuşdan sonrakı endometrit və cift toxumasının qalıqları olduqda aşağıdakı tədbirlər aparılır:

28. Doğuşdan sonrakı edomiometritin endoskopik əlamətlərinə aid deyil

29. Şok indeksi aşağıdakıların bölünməsinin nisbətidir:

 

 

25. HESTOZ.

 

 

1. Hestozun ağırlığı nə ilə qiymətləndirilmir:

2. Hamiləliyin pozulmasının səbəbi deyil:

3. Hestoz zamanı hamiləliyin təcili surətdə pozulmasına göstərişlər :

4. Hamiləliyin erkən hestozunun hansı ağırlıq dərəcəsində ambulator müalicə mümkündür:

5. Hamilələrin qusmasının hansı ağırlıq dərəcəsində sidikdə aseton tapılmır:

6. Hamilələrin qusmasının müalicəsində infuzion terapiyanın aparılmasına hansı preparatlar aid deyildir:

7. Hamilələrin qusmasına nə aid deyil:

8. Hamiləliyin I yarısının hestozuna hansı əlamət xarakterik deyil:

9. Hamiləliyin erkən hestozlarına hansılar aid deyil:

10. Hamilələrin qusmasında hansı pozuntular mümkün deyil:

11. Hamilələrin qusmasının müalicə prinsipləri:

12. Hamilələrin qusması zamanı hamiləliyin pozulmasına mütləq göstəriş deyil:

13. Hamilələrin dermatozlarını hansılarla differensə etmək lazım deyil:

14. Hamilələrdə erkən toksikozun müalicəsində istifadə olunmur:

15. Kəskin piy hepatozunun diaqnostik əlamətləri:

16. Gecikmiş hestoz zamanı kompleks infuzion terapiyada aşağıdakılar istifadə olunur, birindən başqa:

17. Hestozun preklinik formalarının diaqnostikası aşağıdakılardan biri təsadüf edilmir:

18. Gecikmiş hestozun ağırlıq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün nəzərə almaq lazım deyil:

19. Gecikmiş hestozun erkən klinik əlamətlərinə aiddir :

20. Müştərək gecikmiş hestoz başlayır:

21. Gecikmiş hestozun müalicəsinə nə aid deyil:

22. Yüngül nefropatiya üçün xarakterikdir:

23. Gecikmiş hestozların ağırlıq dərəcəsinin qiymətləndirilməsinin təşkili:

24. Gec hestozlarda diskret plazmaferezə göstərişlər:

25. Pretoksikoz üçün səciyyəvidir:

26. Gecikmiş hestoz zamanı hamiləliyi pozmaq nə vaxt göstəriş deyil:

27. Gec hestozun patogenetik mexanizmi aşağıdakılardır:

28. Gec toksikozun müştərək formaları üçün nə xarakterdir:

29. Gec hestozların müalicəsində hansı zəruri deyil:

30. Gec hestozun inkişafında risk faktoruna aid deyil:

31. Hamiləliyin ikinci 3 aylığında hemostaz sistemində müşahidə edilən pozğunluqlar:

32. Hansı hallarda zahıya əlavə ödənilən analıq məzuniyyətinin verilməsi zəruridir:

33. II dərəcəli gec hestozu olan doğan qadında uşaqlıq boynunun 3-4 sm açıqlığı zamanı normal yerləşmiş ciftin vaxtından əvvəl soyulması əlamətləri aşkar olunub. AT – 150/100, 140/90 mm.c.s. Nəbzi 110 vurğu, ritmikdir. Dölün ürək döyüntüsü 160 vurğu/dəq. Su kisəsi tamdır. Həkimin taktikası:

34. Hestozun patogenetik mexanizmlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil:

35. Hestozun kompleks infuzion terapiyasında hansı preparatlar istifadə olunmur:

36. Hestozun ağır formalarında intensiv terapiya aparılarkən mamalıq taktikası haqda məsələni hansı vaxt hüdudunda həll edirlər:

37. Hansılar gec hestozun ilkin əlaməti hesab olunmur:

38. Hestozun profilaktikasında hansı preparatlardan istifadə olunmur:

39. Hestozun ağır formalarında infuzion-transfuzion terapiyasında hansı preparatlar istifadə olunmur:

40. Hestozun ağırlıq dərəcəsinin laborator qiymətləndirmə kriteriyası deyil:

41. Hestozlu hamilələrin hospitalizasiya göstərişləri:

42. Hestozlarda hamiləliyin vaxtından qabaq pozulmasına göstərişlər hansılardır:

43. Hestozun klinik gedişatının xüsusiyyəti deyil:

44. Preeklampsiyanın xarakterik klinik simptomları hansılardır:

45. Hestasion pielonefritin inkişafına təsir edən faktorlardan deyil:

 

 

26. KİÇİK MAMALIQ ƏMƏLİYYATLARI.

 

 

1. Təcili doğuzdurmaya göstəriş olduqda ekstraksiya dölün gələcək hissəsi harada olduqda aparılır:

2. Unudulmuş köndələn vəziyyət üçün xarakterikdir :

3. Xarici müayinə zamanı ikinci dölün köndələn vəziyyəti aşkar olunub. Doğuşun aparılma taktikası necə olmalıdır?

4. Perineotomiyaya əks-göstərişlər.

5. Erkən amniotomiya hansı hallarda aparılır:

6. Perineo- və ya epiziotomiyaya göstəriş deyil:

7. Klassik mamalıq döndərməsinin yerinə yetirilməsi üçün göstəriş:

8. Unudulmuş köndələn vəziyyətdə hansı əməliyyatlar mümkündür:

9. Dölün çanaq hissədən ekstraksiyasının mərhələlərini göstərin:

10. Embriotomiyaya aid edilir:

11. Kraniotomiyaya göstərişlər:

12. Xariсi daxili mamalıq döndərməsi hansı halda iсazə verilmir:

13. Kraniotomiya nə vaxt göstərişdir:

14. Klassik mamalıq döndərməsini apardıqdan sonra həkimin taktikası nədən ibarətdir:

15. Ümumi ağrısızlaşdırma hansı mamalıq əməliyyatı zamanı göstərişdir:

16. Kraniotomiyanın aparılmasına əsas şərt nədir

17. Embriotomiyanın yerinə yetirilməsində hansı şərt vacib deyil:

18. Kraniotomiya aşağıdakı etaplardan ibarətdir:

19. Embriotomiyanı aparırlar:

20. Klassik mamalıq döndərməsini apardıqdan sonra nə edirlər:

21. Klassik mamalıq döndərməsi etdikdə hansı şərait əks göstərişdir:

22. Klassik mamalıq döndərməsinin əsas etapları hansılardır:

 

 

27. KEYSƏRİYYƏ KƏSİYİ.

 

 

1. Uşaqlıq yolu müayinəsi zamanı oxabənzər tikiş çanaq girəcəyinin köndələn ölçüsündədir, simfizə yaxın durur. Kiçik əmgək solda, böyük əmgək sağda kiçik əmgəkdən bir qədər yuxarıda yerləşir. Doğuşun aparılma taktikası.

2. 35 yaşında ilk doğan qadın 10 saatdır ki doğuşdadır. Hamiləliyin müddəti 41-42 həftə. Dölün guman edilən kütləsi 3900 q. Ürək döyüntüsü 160 vurğu 1 dəqiqədə. Çanağın ölçüləri 24-28-30-20. Daxili müayinə zamanı: uşaqlıq boynu hamarlaşıb, açıqlıq 5 sm. Su kisəsi tamdır, yastı formadadır. Dölün başı kiçik çanaq girəcəyinə sıxılıbdır. Aşağıdakı mamalıq taktikası göstərilir:

3. Doğuşun ikinci dövrü. Dölün başı kiçik çanaq girəcəyinə sıxılıb. Uşaqlıq boynu açıqlığı tamdır. Alın tikişi köndələn ölçüdə, qaşüstü qövslər soldadır. Doğuşun aparılma taktikası :

4. 36 həftəlik hamiləlik. orta ağırlıqda hestoz. Dölün təxmini çəkisi 2100,0. Uşaqlıq boynunun doğuşa hazırsızlığı.

Dölün xroniki hipoksiyası. Həkimin taktikası:

5. Keysəriyyə kəsiyindən sonra peritonit nəyin nəticəsi ola bilməz:

6. Doğuşda hansı fəsadlaşmalar təcili keysəriyyə kəsiyinə göstərişdir:

7. Dölün başının hansı vəziyyəti keysəriyyə kəsiyinə göstərişdir:

8. Keysəriyyə əməliyyatından sonra əmələ gələn peritonitin müalicəsində hansı taktikadan istifadə etmirlər:

9. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı zamanı hansı klinik vəziyyətlərdə əməliyyatın həcmini uşaqlığın ekstirpasiyasına qədər genişləndirmək məqsədəuyğundur:

10. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra çapığın yararsızlıq əlamətlərinə aid deyil:

11. Keysəriyyə əməliyyatından sonra histeroskopiya aparılmasına göstəriş deyil:

12. 32 yaşlı ilk doğan qadın, 41 həftəlik hamiləlik, dölün təxmini çəkisi 3900,0. Doğuşda 10 saatdır. Dölün ürək döyüntüsü 1 dəq. 160 vurğu. Uşaqlıq boynunun açıqlığı 5sm, kənarları bərk, rigid, su kisəsi bütöv, yastı. Baş kiçik çanağın üzərində hərəkətlidir. Mamalıq taktikası:

13. Hamiləliyin 41-si həftəsində, uşaqlıq boynu yetişmiş olduqda kardiotokoqrammada deselerasiyalar olduqda həkimin taktikası nədən ibarətdir:

14. 28 yaşlı ilk doğan təkrar hamilə. Anamnezində 2 özbaşına düşük. 14 saatdır doğuşdadır. Uşaqlıq boynunun açıqlığı 6 sm. Ananın çanağı və döl başının ölçüləri tam uyğundur. Sağrı gəlişidir. Sancılar arabir, qısa, zəifdir. Aşağıdakı mamalıq taktikası göstərişdir:

15. Patoloji preliminar dövrdə keysəriyyə kəsiyi əməliyyatına göstəriş nə deyil:

16. Çanaq gəlişi zamanı keysəriyyə kəsiyi əməliyyatına hansı klinik vəziyyət göstəriş hesab olunmur:

17. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra çapığın yararsızlığının risk faktorları hansılar deyil:

18. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı zamanı hansı anesteziya aparıla bilməz:

19. Keysəriyyə əməliyyatının hansı metodikası daha geniş yayılıb:

20. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatının irinli-septiki fəsadlarının risk faktorlarına hansılar aid deyil:

21. Uşaqlığın aşağı seqmentində keysəriyyə kəsiyinin üstünlükləri nədən ibarət deyil:

22. Uşaqlığın сırılma təhlükəsi olduqda hansı əməliyyat əks göstəriş deyil:

23. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatının hansı fəsadları doğan qadının ölümünə səbəb ola bilməz:

24. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonrakı çapığın vəziyyətini qiymətləndirmək üçün istifadə olunmur:

25. Keysəriyyə əməliyyatlardan sonrakı dövrün aparılması nəzərdə tutulmur:

26. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatı zamanı hansı ağırlaşmalar mümkün deyil:

27. Diri döldə keysəriyyar əməliyyatına mütləq göstərişlər hansılardır:

28. Plan üzrə aparılan keysəriyyə kəsiklərinə göstərişlərə aid deyil:

29. Diri, yetişmiş döllə sağrı gəlişində doğuş zamanı keysəriyyə kəsiyinə göstərişlər :

30. Kesəriyyə əməliyyatı zamanı uşaqlığın ekstirpasiyasına göstərişlərə aid deyil :

31. Keysəriyyə kəsiyində uşaqlığın ekstripasiyasına göstəriş:

32. Dölün sağrı gəlişində planlı surətdə keysəriyyə əməliyyatına əks-göstərişlər

33. Keysəriyyə əməliyyatından sonra uşaqlıqdakı çapığın keyfiyyəti aşağıdakından asılı deyil:

34. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatında mümkün olan ağırlaşmalar:

35. Döl tərəfindən keysəriyyə kəsiyinə mütləq göstərişlər:

36. Ana tərəfdən keysəriyyə kəsiyinə mütləq göstərişlər:

37. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra uşaqlıqda tikişlərin yararsız olmasının endoskopik əlamətləri aşağıdakılardır

38. Kesar kəsiyi əməliyyatından sonra 3-4 sutkada histeroskopik şəkil (uşaqlıq boşluğunun genişlənməsi, çoxlu miqdarda qan laxtalarının olması, desidual qişanın qopub düşən layları) aşağıdakılara xasdır

39. Keysəriyyə kəsiyindən sonra uşaqlıqda keyfiyyətsiz tikişlərdən sonra əmələ gəlmiş peritonit zamanı taktika:

40. Keysəriyyə kəsiyi əməliyyatından sonra tikişlərin yararsız olmağı səbəbindən peritonit neçənci sutkada əmələ gəlir?

41. Keysəriyyə əməliyyatı icra olunarkən sidik kisəsi zədələnərsə, bu defekt tikildikdən sonra göstərişdir:

 

 

28. MAMALIQ MAŞALARI VƏ DİGƏR PATOLOGİYALAR

 

 

 

1. Mamalıq maşalarının qoyulması üçün zəruri şərtlər sadalananlardan hamısıdır, birindən başqa:

2. Maşaların qoyulmasına əks-göstərişlər:

3. Mamalıq maşalarının qoyulmasında əsas şərt hansıdır:

4. Mamalıq maşalarının qoyulması nə zaman düzgündür:

5. Mamalıq maşaları hansı alətlərə aiddir:

6. Mamalıq maşalarının qoyulmasına göstərişlər:

7. Mamalıq maşalarını nə üçün tətbiq edirlər:

8. Mamalıq maşalarının qoyulmasına əks göstərişlər

9. Dölün maşalarla çıxarılmasında hərəkətlər necə olmalıdır:

10. Mamalıq maşaları qoyulduqda hansı fəsad mümkün deyil:

11. Mamalıq maşalarının qoyulması hansı qaydanı nəzərdə tutmur

12. Boşluq maşaları qoyulduqda dölün başının vəziyyəti

13. Mamalıq maşaları başın harada yerləşməsi zamanı qoyulur:

14. Boşluq mamalıq maşalarının qoyulmasında traksiyaların istiqaməti haradır:

15. 20 həftəlik hamiləlikdən sonra uşaqlıq arteriyalarında qan axarının normal göstəricilərini qeyd edin:

16. Hamiləliyin II yarısında hansı antibiotikləri istifadə etmək olmaz:

17. Uşaqlıqdaxili hidrofil əsaslı dərman mazların yeridilməsi nə vaxt göstərişdir:

18. Zahılıq dövründə antibiotiklərlə müalicədə nəyi nəzərə almaq lazım deyil:

19. Hamiləlik vaxtı dərman preparatlarının mənfi təsiri nədən ibarət ola bilməz:

20. Uşaqlıqda çapıq olduqda hamiləliyin gedişatı nə ilə fəsadlaşmır:

21. Autoimmun proseslərlə bağlı hamiləliyin gedişi aşağıdakı ilə müşayiət olunur:

 

 

29. ABORT (DÜŞÜK).

 

 

1. İnkişaf edən boru hamiləliyin müalicəsinin müasir üsullarına aid deyil:

2. İnkişaf edən boru hamiləliyi zamanı müasir müalicə üsulları:

3. Tibbi aborta göndəriş üçün laborator müayinələrin həcmini qeyd edin:

4. Qadın məsləhətxanasında dispanser müşahidə altında xəstələr olmalıdır:

5. Tibbi abortun mümkün olan fəsadlarına aid deyil:

6. Kriminal abortun daha çox rast gələn fəsadlarına aid deyil:

7. 7 həftəyə qədər hamiləliyin özbaşına pozulmasında ən çox rast gələn səbəblər:

8. Aşağıdakılardan hansı uşaqlıq boynu hamiləliyi üçün xarakter deyil?

9. Uşaqlıq boşluğunun qaşınması zamanı perforasiyanın risk faktorları:

10. Hamiləliyin süni pozulmasına əksgöstərişləri qeyd edin:

11. Mini-abort edərkən nə nəzərə alınmır:

12. İnkişafdan qalmış hamiləliyin fəsadları hansılardır:

13. Birinci 3 aylıqda inkişafdan qalmış hamiləlik. Ölü döl uşaqlıqda 3-4 həftə qalır. DDL sindromunun hansı klinik gedişi ola bilər

14. Hamiləliyin ikinci üçaylığında pozulmasının səbəbləri

15. Hamiləliyin II üçayında düşüklərin əsas səbəbləri

16. Aybaşı funksiyasının hansı patologiyası daha çox hamiləliyin pozulmasına səbəb olur:

17. Hamiləliyin adəti pozulması lütein fazasının çatışmazlığı ilə əlaqədardır və aşağıdakılarla şərtlənir:

18. Erkən düşüklərin səbəbi deyil:

19. Hamiləliliyin birinci 3 ayının başa çatdırılmamasının səbəbi deyil:

20. Gecikmiş düşüklərə ən çox səbəb nə olur:

21. Hamiləliyin pozulma qorxusunu nə ilə diferensiasiya etmək lazım deyil?

22. Erkən özbaşına düşüyün mərhələləri:

23. Erkən özbaşına düşüyün (hamiləliyin birinci üç ayında) səbəbləri arasında nə ola bilməz:

24. Hamiləliyin adəti pozulması zamanı aparılan kompleks reabilitasion tədbirləri nə vaxt başlamaq lazımdır:

25. Başlanmış erkən özbaşına düşüyün kliniki mənzərəsi üçün aşağıdakılardan hansı xarakter deyil:

26. Öyrəncəkli düşüyün hormonal müalicəsinin əsas müasir prinsipləri aşağıdakılardır:

27. Abortun baş verməsi zamanı həkim taktikası nədən ibarətdir:

28. Aşağıda göstərilən amillərdən hansı hamiləliyin I yarısında pozulmasına tibbi göstəriş deyil:

29. Uşaqlıq boynu hamiləliyi üçün xarakterikdir:

30. Uşaqlığın lokal hipertonusu nə üçün xarakterikdir:

31. Sarı cismin çatmamazlığında hamiləliyin birinci 3 ayındakı qanaxmanın şərti deyil:

32. Başlanmış erkən özbaşına düşüyün klinik mənzərəsi üçün aşağıdakılardan hansı xarakter deyil:

Abortun baş verməsi zamanı həkim taktikası nədən ibarətdir:

33. Aşağıda göstərilən amillərdən hansı hamiləliyin I yarısında pozulmasına tibbi göstəriş deyil:

 

 

30. HELLP, DDL, EKLAMPSİYA.

 

 

1. DDL (disseminasiya olunmuş damar daxili laxtalanma) sindromunun səbəbi nə ola bilməz:

2. DDL (disseminasiya olunmuş damar daxili laxtalanma) sindromu aşağıdakıların nəticəsində ola bilər:

3. Döl ölü olduqda baş verən DDL (disseminasiya olunmuş damar daxili laxtalanma) sindromunun inkişafında əhəmiyyət kəsb edir:

4. Mama-ginekologiya praktikasında DDL (disseminasiya olunmuş damar daxili laxtalanma) sindromunun səbəbi deyil:

5. Hamiləliyin gecikmiş hestozunun əsas patogenetik mexanizminə aiddir:

6. Hestozlara nə xarakterik deyil:

7. Hestozlarda patogenetik terapiya nəyə yönəlmişdir:

8. Hestozlar zamanı diskret plazmaferezin aparılmasına göstərişlər:

9. Preeklampsiyanın inkişafının qeyri-qənaətbəxş proqnostik xüsusiyyəti:

10. Eklampsiya zamanı qadınlarda taxikardiyanın inkişaf etməsi nədən asılı deyil :

11. HELLP-sindromun kliniki göstəricilərindən deyil:

12. Eklamsiya üçün xarakterik deyil:

13. Qanda HEllP sindroma xarakterik olan dəyişikliklər:

14. Təbii yolla doğuş hansı hallarda mümkün deyil:

15. Eklampsiya tutması hansı halda ola bilməz:

16. Müasir mamalıqda eklampsiyalı hamilələrin müalicəsində V.V.Stroqanovun hansı prinsipi istifadə olunur:

17. Eklampsiya zamanı doğuşu təcili başa çatdırmaq üçün hansı üsuldan istifadə olunur:

18. Hamiləlik eklampsiyasında həkimin optimal taktikası nədən ibarətdir:

19. Eklampsiyanı ağır formalı nevropatiyadan nə fərqləndirir:

20. Eklampsiya zamanı letal son nə ilə bağlı ola bilər:

21. Ciyərlərin süni ventilyasiyası nə vaxt göstəriş deyil:

 

 

31. DOĞUŞUN SON DÖVRÜ.

 

 

1. Ciftin aşağı yerləşməsi zamanı ciftin kənarı daxili dəlikdən hansı məsafədə yerləşir:

2. Ciftin funksiyaları deyil:

3. Dölün hemolitik xəstəliyi üçün ciftdə xarakterik olan exoqrafiki əlamətləri:

4. Natamam cift gəlişində doğuş yolundan gələn qanın miqdarı 200 ml və uşaqlıq boynunun açıqlığı 5 – 6 sm olduqda doğuşun aparılması üsulu:

5. Normal yerləşmiş ciftin ayrılması ilə əlaqədar aparılan Keysəriyyə əməliyyatı zamanı davam edən qanaxmada (qan itirmə 1200ml) mamalıq taktikası:

6. Ciftin ayrılma əlamətləri olarkən cift ayrılmalıdır:

7. Son dövründə qanlı ifrazat gəlməsi tələb edir:

8. Son dövründə fizioloji qanaxma asılıdır:

9. Son və erkən zahılıq dövrlərində qanaxmanın profilaktikası yerinə yetirilir:

10. Doğuşun III dövründə, ciftin soyulma əlamətlərinin olmaması fonunda yaranan qanaxmada həkimin taktikası:

11. Doğuşun III dövründə və ya erkən zahılıq dövründə massiv qanaxmada plazma əvəzedicilərinin infuziyası necə aparılır:

12. Doğuşdan sonra ciftin yerinin epitelizasiyası baş verir:

13. Ciftin yerləşdiyi sahənin epitelizasiyası nə vaxt başa çatır:

14. Son dövrün patoloji gedişatı nə ilə bağlı ola bilər

15. Ayrılmış sonun xaric edilməsi üçün istifadə olunur:

16. Doğuş zamanı normal yerləşmiş ciftin vaxtından əvvəl ayrılmasının səbəbləri:

17. Sonun (ciftin) ayrılmasını göstərən əlamətlərə aid deyil:

18. Ciftin ayrılması və xaric olması üçün əhəmiyyətli deyil:

19. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından əvvəl soyulmasında qanaxmanın xüsusiyyətidir:

20. Hamiləliyin hansı həftəsində ciftin miqrasiyası başa çatır:

21. Ciftin miqrasiya əlaməti deyil:

22. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından əvvəl tam soyulması zamanı hansı ağırlaşmalar mümkündür:

23. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından əvvəl soyulması zamanı mamalıq taktikası nədən asılı deyil:

24. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından əvvəl soyulmasının diaqnostikası üçün hansı üsullardan istifadə olunur:

25. Ciftin natamam gəlişi zamanı hansı operativ müdaxilələr göstərişdir

26. Ciftin yerləşmə anomaliyalarının əmələ gəlməsinə şərait yaradan faktorlar hansılardır:

27. Cift gəlişi zamanı baş verən qanaxmalar üçün xarakter deyil:

28. Uşaqlıqda ciftin hissələrinin qalması nəyə gətirib çıxara bilməz:

29. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulması əsasən nə zaman olur:

30. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulmasının klinik əlaməti deyil:

31. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulmasında DDL- sindromunun kəskin formasını müəyyən edən əsas faktor:

32. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulması zamanı bətndaxili dölün vəziyyəti nədən asılı deyil:

33. Cift gəlişində qanaxma əsasən hamiləliyin hansı həftələrində baş verir:

34. Cift gəlişinin əsas xarakterik əlamətləri:

35. Doğuş vaxtı normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulması zamanı hansı tədbiri aparmaq olmaz:

36. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulması nə zaman mümkün deyil:

37. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulmasına hansı faktor şərait yaratmır:

38. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulması zamanı əmələ gələn qanaxmanın müalicəsi nədən ibarətdir:

39. Cift gəlişi diaqnozu nəyin əsasında qoyulmur:

40. Cift gəlişi şübhəsində uşaqlıq yolu müayinəsi necə aparılır:

41. Doğuşun III dövründə qanaxmanın əsas səbəbləri hansılardır:

42. Zahılıq dövrünün gec qanaxmalırının əsasən səbəbi nə ola bilər:

43. Ciftin bitişməsi zamanı xorion hansı qatlara bitişib:

44. Ciftin tam həqiqi bitişməsi üçün nə xarakterdir:

45. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq ayrılması və 250 ml qanitirmə zamanı doğan qadına göstərişdir :

46. Uşaqlığın ön divarında yerləşən ciftin vaxtından əvvəl ayrılmasına xarakterikdir:

 

 

32. GİNEKOLOGİYADA MÜAYİNƏ ÜSULLARI.

 

 

 

1. Ginekoloji təcrübədə tətbiq edilən operativ laparoskopiyaya əsas göstərişlər:

2. Ginekologiyada müalicəvi-diaqnostik laparoskopiyanın optimal ağrısızlaşdırma üsulu:

3. Diaqnostik histeroskopiyanın tətbiqinə göstərişlər:

4. Normal uşaqlıq boşluğu üçün hansı rentgenoloji əlamət xarakterik deyil:

5. Ginekologiyada diaqnostik laparaskopiyaya nə göstəriş deyil:

6. Müalicəvi-diaqnostik laparoskopiya nə vaxt əksgöstərişdir:

7. Laparaskopiya zamanı hansı fəsadın baş verməsi mümkün deyil:

8. Histerosalpinqoqrafiya zamanı hansı fəsadlar mümkündür:

9. Hesterosalpinqoqrafiyaya əks göstərişlər:

10. Histeroskopiya üçün əsas əks göstərişləri qeyd edin:

11. Funksional diaqnostika testlərinə aid deyil:

12. Endometriod kistanın laparoskopik əlamətlərinə hansılar aiddir:

13. Sitoloji müayinə üçün uşaqlıq boynundan yaxma götürdükdə istifadə olunur:

14. Kolposkopiya üçün geniş istifadə edilir:

15. Şiller sınağı ilə zəif rənglənir:

16. Geniş kolposkopiyada lazım deyil:

17. Hamiləlik zamanı uşaqlıq boynuna xas deyil:

18. Uşaqlıq boynunun güzgülərlə müayinəsi zamanı aşkar etmək olmaz:

19. Kiçik çanaq üzvlərinin kəskin iltihablı xəstəlikləri olan xəstələrdə diaqnostik laparoskopiya keçirmək üçün göstərişlər bunlardır:

20. Uşaqlıq yolundan yaxmanın mikroskopiyası zamanı kandidozun və kandidozdaşınmanın diferensial diaqnostikasının göstəriciləri bunlardır:

21. Bədxassəli şiş zamanı prosesin yayılma dərəcəsinin dəqiqləşdirilməsi üçün istifadə olunmur:

22. Uşaqlıq yolunun arxa tağından qarın boşluğunun punksiyası əks-göstərişdir:

23. Histeroskopiya aşağıdakı xəstələrin müayinə (müalicə) sxeminə mütləq daxil olunmalıdır:

24. Endoserviksin və endometriumun ayrı-ayrı diaqnostik qaşınması mütləq aparılmalıdır:

25. Endometriyanın hiperplastik proseslərinin ən informativ diaqnostika metoduna aiddir :

26. Uşaqlıq boynunun sirkə turşusu ilə işləndikdə nöqtəvari damar şəkilində olan, yodla rənglənməyən, kifayət qədər dəqiq sərhədləri olan sahə necə adlanır:

27. Hansı sahələrdən götürülmüş bioptatda displaziya aşkarlamaq olmaz:

28. Şəbəkənin (mozaikliyin) əlamətlərinə hansı aid deyil:

29. Kolposkopik mənzərənin atipik dəyişilmələrinə hansı aid deyil:

30. Həqiqi eroziyanın kolposkopik şəkli üçün səciyyəvidir:

31. Aşağıda göstərilən hansı hallardan birində ginekoloji stasionara təcili hospitalizasiya göstəriş deyil?

 

 

33. MENSTRUAL SİKLİN FİZİOLOGİYASI.

 

 

1. Qonadotropin-relizinq hormonunun uzun müddətli istifadəsi zamanı müşahidə olunur:

2. Uşaqlıq artımlarının xroniki iltihabı olan xəstələrdə aybaşı funksiyasının pozulmasının mümkün səbəbləri:

3. Yalançı amenoreyanın səbəbi bu ola bilər:

4. Amenoreyanın səbəbini öyrənmək üçün hansı əlavə müayinə üsulundan istifadə etmək lazım deyil

5. Oliqodismenoreya nədir:

6. Patoloji amenoreya bunlardan birinin nəticəsi ola bilər.

7. Anovulyator siklin uşaqlıq qanaxmaları bu halda norma sayılmır:

8. Süd vəzisindən gələn patoloji ifrazatın səbəbi bu deyil:

9. Qonadoliberinin aqonistlərinin əsas yanaşı təsirlərinə aid deyil:

10. Deksametazonla funksional sınaq bunun üçün aparılır:

11. 17-oksiprogesteron kapronatın təsiri nəticəsində baş verir:

13. Amenoreyanın uşaqlıq formasının səbəblərinə aid deyil:

14. Amenoreya aşağıdakı halda əmələ gələ bilməz:

15. Aybaşı funksiyasının pozulmaları xarakterikdir:

16. Yumurtalıq formalı amenoreyaya aiddir:

17. Genital vərəm zamanı aybaşı siklinin tipik pozğunluqlarına aiddir:

18. Nə ikincili amenoreyanın genezini dəqiqləşdirmək məqsədilə edilmir:

19. Birincili amenoreyanın genezini aydınlaşdırmağa imkan yaradan əlavə müayinə üsulu deyil:

20. İkincili amenoreya hansının nəticəsi ola bilməz:

21. Birincili amenoreyanın mümkün səbəblərini göstərin:

22. Testikulyar feminizasiya sindromu üçün nə xarakterik deyil:

23. Normal aybaşı siklinin müddəti

24. Normal aybaşının müddəti:

25. Normal aybaşı zamanı orta qan itkisi təşkil edir

26. Endometriumun funksional qatının deskvamasiyası nəyin nəticəsində əmələ gəlir:

27. İkifazlı menstrual siklin əsas meyarı:

28. Funksional diaqnostikanın hansı testi 2 fazalı menstrual sikl haqqında xəbər verir.

29. Bazal temperaturun ölçülmə testi aşağıdakılardan hansının hipertermik effektinə əsaslanır:

30. Menstrual siklin ortasında lüteotropinin «pik» göstəricisi nəyin nəticəsidir:

31. Ovulyasiyanı aşağıdakılardan hansı təsdiq etmir:

32. Aybaşı siklinin follikulyar fazasında qeyd olunur:

33. Aybaşı siklinin lütein fazasında qeyd olunur:

34. Fizioloji amenoreya üçün xarakterik deyil

35. «Aybaşı qabağı» sindromu fərqləndirmək lazım olur:

36. Menstrual siklin I-ci yarısında aşağıdakılar baş verir:

37. Endometriumun funksional qatının deskvamasiyası bu səbəbdən baş verir:

 

 

34. KONTRASEPSİYA.

 

 

 

1. Oral kontraseptivlərin təyini nə vaxt əksgöstərişdir:

2. Estrogen-gestagen preparatlarının kontraseptiv effekti nə ilə əlaqədar deyil:

3. Üçfazalı kombinə olunmuş estrogen-gestаgen preparatlarına aiddir:

4. Oral kontraseptivlərin aşağıdakı yan effektləri var:

5. Cinsi yollarla keçən xəstəliklərin inkişaf riski müasir kontrasepsiya üsullarından hansının istifadəsi zamanı azalmır:

6. Uşaqlıqdaxili vasitələrin kontraseptiv effekti nə ilə əlaqədardır:

7. Müasir hormonal kontrasepsiya üsullarına aid deyil:

8. Uşaqlıqdaxili kontraseptinin xaric edilməsi hansı hallarda göstəriş deyil:

9. Uşaqlıqdaxili kontraseptinin yeridilməsinə mütləq əks göstərişdir:

10. Dərialtı implantların (norplant) kontraseptiv mexanizmi nə ilə əsaslanmır:

11. İnyeksion kontraseptivlərin tərkibinə daxildir:

12. Kontrasepsiya məqsədi ilə kombinəolunmuş estrogen gestagen preparatların qəbulunu başlayırlar.

13. Oral kombinəolunmuş kontraseptiv preparatların qəbulu aşağıda qeyd olunan qadınların hansılarına məsləhət deyil:

14. Kombinəolunmuş estrogen-gestagen preparatlarının (oral kontraseptivlər) təyini əksgöstərişdir:

15. Kombinə olunmuş estrogen-hestogen preparatları ilə fnuksional sınağın mənfi nəticəsi hansı amenoreya haqqında xəbər verir:

16. Genital iltihabı xəstəliklərin əmələ gəlməsinə zəmin yaradan kontrasepsiya metodlarına hansılar aiddir:

17. Siqaret çəkən qadınlara kontrasepsiya məqsədilə tövsiyə etmək olar:

18. I, II dərəcəli hipertoniya xəstəliyi olan reproduktiv yaşlı qadınlarda optimal kontrasepsiya üsulu aşağıdakıdır:

19. Postkoital kontrasepsiya zamanı ilk 72 saat ərzində istifadə olunur:

20. Uşaqlıqdaxili kontraseptiv vasitənin yeridilməsi üçün əks göstərişdir:

21. Requlyar cinsi həyat zamanı yeniyetmələr üçün hormonal kontrasepsiyanın optimal üsulu aşağıdakıdır:

22. Premenopauza dövründə qadınlarda hormonal kontrasepsiyanın daha çox üstünlük verilən üsullarına aiddir:

23. Hormonal kontraseptivlərin qəbulu məsləhətdir:

 

 

35. GİNEKOLOGİYADA MÜALİCƏ ÜSULLARI.

 

 

1. Ovulyasiyanı stimullaşdırma məqsədilə aşağıda qeyd olunanlardan hansı istifadə olunmur:

2. Monofaz kombinəolunmuş estrogen-hestagen preparatlarına aid deyil:

3. Antigestragen aktivliyi olan preparatlara aid deyil:

4. Klimakterik dövrdə əvəzedici hormon terapiyasında aşağıdakı preparatlardan birindən başqa hamısı istifadə olunur:

5. Progesteronun sintetik analoqlarına (progestogenlərə) yalnız:

6. Prohestogenlərin təyininə əks göstəriş:

7. Prohestrogenlərin qəbululuna aıd olmayan ağırlaşma:

8. Qonadotropun – relizinq – hormon alqonistlərinə aiddir:

9. Qonadotropin – relizinq – hormon alqonistlərin təyinatına əks göstərişləri qeyd edin:

10. Mikotik kolpitin müalicəsində istifadə olunmur:

11. Genital herpesin müalicəsində tətbiq olunur:

12. Sikliki vitamin terapiyası üçün istifadə olunur:

13. Sikliki hormonal terapiyası üçün istifadə olunmur:

14. Uşaqlıq artımlarının kəskin iltihabı zamanı təyin edilmir:

15. Uşaqlıq artımlarının iltihabi xəstəliklərinin cərrahi müalicəsinə göstərişlər:

16. Uşaqlıq miomasının cərrahi müalicəsinə göstəriş deyil:

17. Atrofik kolpitin müalicəsində istifadə olunur:

18. Hansı ginekoloji xəstəliklər zamanı müalicəvi fiziki faktorlarının istifadəsi məqsədə uyğundur:

19. Yumurtalıqların hipofunksiyası zamanı hansı fiziki faktorlardan istifadə olunmur:

20. Nisbi hiperestrogeniya zamanı hansı fiziki faktorlardan istifadə olunur:

21. Xoreokarsinomanın əsas müalicə üsulu:

22. Reproduktiv yaşda olan qadınlarda endometriumun hiperplastik proseslərinin müalicəsi üçün istifadə olunur:

23. Estrogenlərin müalicəvi məqsədlə təyininə əks göstəriş deyil:

24. Reproduktiv dövrdə olan qadınların endometriyasında hiperplastik proseslərin patogenetik terapiyasında hansılar istifadə olunur:

25. Kriodestruksiyadan sonra xəstəyə tövsiyə olunmalıdır:

26. Reproduktiv yaşda olan xəstədə çox qatlı yastı epitelin ağır dərəcəli displaziyası.

27. Uşaqlıq boynunda çapıq deformasiyası yoxdur. Hansı müalicə üsuluna üstünlük verərsiniz?

28. Hipotalamus-hipofizar çatışmamazlığında ovulyasiyanı stimulə etmək üçün istifadə olunur:

29. Yumurtalıqların polikistozu zamanı pazvari rezeksiyaya əks-göstərişlər bunlardır:

30. Hiperprolaktinemiyanın müalicəsi üçün istifadə olunur:

31. Süd vəzisi giləsindən hemorraqik ifrazatlar ola bilər:

32. Reproduktiv dövrdə əvəzedici hormonal müalicənin təyininə göstəriş:

33. Əvəzedici hormonal terapiyanın əsas preparat tipləri:

34. Əvəzedici hormonal terapiya zamanı estrogenlərin parenteral yeridilməsi üçün göstəriş:

35. Əvəzedici – hormonal terapiyanın (ƏHE) aparılması göstərişdir:

36. Estrogenlərin urogenital traktın strukturuna təsir mexanizminə aid deyil:

37. Yerli əvəzedici hormonal terapiya (ƏHE) tövsiyə olunmur:

38. Ginekoloji əməliyyat zamanı sidik kisəsinin zədələnməsində və defektin tikilməsindən sonra göstəriş ola bilər:

39. Uşaqlıq boynunun eroziyalaşmış ektropionunun əsas müalicə metoduna hansı aiddir:

40. Uşaqlıq boynu endometriozunun inkişafının qarşısını almaq məqsədi ilə diatermokoaqulyasiya nə vaxt aparılır:

41. Uşaqlıq boynu leykoplagiyasının diatermokoaqulyasiyasından sonrakı dispanser nəzarətin müddəti:

42. Uşaqlıq boynu leykoplagiyasının kriodestruksiyasından sonrakı dispanser nəzarətin müddəti:

43. 30 yaşa qədər olan qadınlarda uşaqlıq boynunun preinvaziv xərçənginin müalicə metodudur:

44. Ovulyasiyanın aşağıdakı birbaşa stimuləedici preparatı insanın menopauzal hormonudur:

45. Sonsuzluqla müşahidə olunan adrenogenital sindromda ovarial disfunksiyanın müalicəsində effektiv preparat kimi istifadə olunur:

46. Viril formalı böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin hiperplaziyasında ovarial funksiyanın korreksiyası üçün ən effektli preparatdır:

47. Hipofiz vəzin prolaktin ifrazını stimuləedən hormon:

48. Ekstrakorporal mayalanmaya göstəriş nədir:

49. İlkin hipotireozun L-tiroksinlə müalicəsi zamanı hamiləlik baş verərsə müalicə məqsədi ilə nə etməli:

50. Bakterial vaqinozların müalicəsi üçün hansı mərhələləri göstərişdir:

51. UDV-nin uşaqlıq boşluğunda qalmasının optimal müddəti neçə ildir (DST-nin tövsiyəsi):

52. Sarı cismin kistasının partlamasına görə aparılan əməliyyatdan sonra xəstələrin idarə edilmə prinsipləri:

53. Dermoid kistalar zamanı göstərişdir:

54. Klimakterik sindrom zamanı əvəzedici hormonal terapiya üçün istifadə olunmur:

 

 

36. UŞAQLIQ QANAXMALARI

 

 

 

1. Reproduktiv dövrdə olan disfunksional uşaqlıq qanaxmalarının residivlərinin profilaktikası üçün istifadə olunmur:

2. Disfunksional uşaqlıq qanaxmalarının patogenezində əsas yeri tutmur:

3. Follikulun persistensiyası tipli disfunksional uşaqlıq qanaxmaları üçün xarakterdir:

4. Follikulun atreziyası tipli disfunksional uşaqlıq qanaxmaları üçün xarakterik deyil:

5. Residivləşən anovulyator uşaqlıq qanaxmaları olan xəstələrdə endometriumun hansı patoloji dəyişiklikləri mümkün deyil:

6. Aybaşı qanaxmasının dayanması əlaqələnmir:

7. Yuvenil dövrdə disfunksional uşaqlıq qanaxmalarının ən əsas səbəbi hansıdır:

8. Menorragiya nədir:

9. Metrorragiya nədir:

10. Alqodismenoreya aşağıda qeyd olunanlardan hansı ilə şərtlənmir:

11. Diffuz mastopatiyanın simptomları:

12. Hormonal hemostaz zamanı estrogenlərin təsir mexanizmini göstərin:

13. Hormonal hemostaz aşağıdakılarla şərtlənmiş qanaxmalarda qeyri-effektivdir:

14. Anovulyator disfunksional uşaqlıq qanaxmalarını nə ilə differensasiya etmək lazım deyil:

15. Uşaqlığın disfunksional qanaxmaları qadının hansı yaş dövründə ola bilər:

16. Yuvenil dövrdə cinsiyyət yollarından qanaxma simptomu hansı halda olmur:

17. Hormonal hemostaz nə vaxt effektli deyil:

18. Estrogen və hestagenlərin kombinasiyası ilə aparılan hormonal hemostaz:

19. Yuvenil dövrdə disfunksional uşaqlıq qanaxmaları daha çox hansı səbəblərdən əmələ gəlir:

20. Uşaqlığın disfunksional qanaxmalarında endometriyada nə aşkar ola bilməz:

21. Aşağıdakı dərman preparatlarının hansıları hormonal hemostaz üçün istifadə oluna bilər:

22. Reproduktiv dövrdə uzun müddətli estrogen – hestagen preparatların istifadəsi hansı nəticəni verə bilməz:

23. Menstrual qanaxmanın kəsilməsində hansı mexanizmlər iştirak edir:

24. Uşaqlıq qanaxması hansı hallarda ola bilər:

25. Uşaqlıq qanaxması hansı hal üçün səciyyəvi deyil:

26. Disfunksional uşaqlıq qanaxmalarında gənc qızlarda hemostaz məqsədilə və sonradan aparılan reabilitasiya zamanı nədən istifadə olunmur:

27. Yuvenil uşaqlıq qanaxmaları zamanı hemostazın optimal üsulu hansıdır:

28. Yuvenil dövrdə disfunksional uşaqlıq qanaxmaları zamanı hormonal hemostazın aparılmasında nəyin təyin olunması məqsədəuyğundur:

29. Yuvenil dövrdə disfunksional uşaqlıq qanaxmalarını dayandırmaq üçün nəyə üstünlük verilir:

30. Əgər xəstənin hormonal hemostaza ehtiyacı varsa, yuvenil yaş dövründə qanaxmanın mexanizmini nəzərə alsaq nəyi təyin etməyə üstünlük verərdiniz:

31. Yuvenil yaş dövründə disfunksional uşaqlıq qanaxmaları olan xəstələrin reabilitasiya taktikası üçün düzgün mülahizəni seçin:

 

 

37. GİNEKOLOGİYADA İLTİHABI XƏSTƏLİKLƏR.

 

 

1. Qonokokkların identefikasiyasının ən effektiv üsulu:

2. Qonokokkların aşkar edilməsi üçün haradan yaxmalar götürülməməlidir:

3. Papillomavirus infeksiyası üçün hansı əlamət səciyyəvi hesab olunur:

4. Xəstəxana daxili infeksiyaların əsas törədiciləri hansılardır:

5. Bakterial vaginoza aid olmayan xüsusiyyət hansıdır:

6. Bakterial vaqinoz üçün xas olan mikrob simbiozlar hansılardır:

7. Urogenital xlamidiozların diaqnostikasında ən informativ üsul hansıdır:

8. HİV mümkün yoluxma yollarına aid deyil:

9. Reyter sindromuna xas olan simptom kompleksini təyin edin:

10. Cinsi orqanların virus infeksiyasına aşağıdakı qeyd olunanların birindən başqa aiddirlər:

11. Cinsi orqanların vərəmində birincili ocaq ən çox hallarda bu orqanda yerləşir:

12. Qadın cinsi orqanlarında hansı hissə daha çox vərəmdə zədələnir:

13. Uşaqlıq artımlarının vərəmə yoluxmasının əsas kliniki simptomu:

14. Süzənək mənşəli tünd salpingitə xarakterik bunlardır:

15. Süzənək infeksiyasının yayılmasının əsas yolu:

16. Qalxan süzənək

17. Xarici cinsiyyət üzvlərinin qaşınması nəyin simptomu deyil:

18. Ağ rəngli ifrazatın əmələ gəlməsinə səbəb deyil:

19. Xroniki çanaq ağrısı simptomu nəyin nəticəsi ola bilməz:

20. Kəskin salpingitin əsas klinik simptomlarını göstərin:

21. Süzənəyin sağalma kriterilərini göstərin:

22. Genital xlamidiozun klinik gedişatının xüsusiyyəti hansı deyil:

23. Xroniki salpingitin kəskinləşməsi aşağıdakılarla əlaqədar ola bilər:

24. Trixomonad kolpitin əsas kliniki əlamətlərini qeyd edin:

25. Reyter sindromu aşağıdakılardan birinin klinik təzahürüdür:

26. Uşaqlıq artımlarının kəskin iltihabının əsas törədiciləri aşağıdakılardır:

27. Ginekoloji xəstələrin sanator-kurort müalicəsinə göstərişlər hansılardır:

28. Uşaqlığın vəziyyətinin dəyişilməsinə səbəb ola bilən amil deyil:

29. Qonokokklara bu xususiyyətlər aiddir:

30. Süzənək diaqnozu nəyin əsasında qoyulmur:

31. Uşaqlıqdaxili vasitələrin istifadəsi zamanı daha çox rast gələn fəsadlar:

32. Sanator-kurort müalicəsi nə zaman əks göstərişdir:

33. Kiçik çanaqda bitişmə prosesinin ən ağır formaları aşağıdakı xəstəliklərdə olur:

34. Xroniki endometritin əlamətləri aşağıdakılardır:

35. Xroniki endometritin klinik əlamətlərinə aid deyil:

36. Süzənək xəstəliyinin müalicəsinin effektsizliyi bağlı ola bilər:

37. Spesifik etiologiyalı kliniki kəskin pelvioperitoniti olan 38 yaşlı xəstənin rasional aparılma taktikası nədən ibarətdir:

 

 

38. SONSUZLUQ.

 

 

 

1. İltihab genezli boru-peritoneal sonsuzluğun konservativ müalicəsi üçün istifadə olunur:

2. Ərlə arvadın fərdi uyğunsuzluğundan postkoital testin göstəricilərinə görə yaranan sonsuzluq zamanı üstünlük verilən müalicə üsulu hansıdır:

3. Düzğün cavabı seçməli:

4. İnseminasiyaya göstəriş:

5. Sonsuz xəstələrdə laparoskopiyaya göstəriş:

6. Sonsuzluğun səbəblərini dəqiqləşdirmək məqsədilə hansı müayinə üsullu istifadə olunmur:

7. Boru periton sonsuzluğunda ən məlumatlı diaqnostika üsulunu qeyd edin:

8. Müalicəsi olmayan qadın sonsuzluğu:

9. «Birinci sonsuzluq» termini bildirir.

10. Endokrin sonsuzluq hansından asılı deyil:

11. Boru-peritoneal sonsuzluğu nə ilə şərtlənmir:

12. Boru-peritoneal sonsuzluğunun diaqnostikası üçün istifadə olunur:

13. Ekstrakorporal mayalanmaya göstərişlər:

14. Ekstrakorporal mayalanmanın keçirilməsi üçün şərtlər:

15. Donorun toxuması ilə süni mayalanmaya göstərişləri qeyd edin:

16. Boru-peritoneal sonsuzluğun operativ müalicəsinə nə əks göstəriş deyil:

17. Endokrin sonsuzluğun əsas patogenetik faktorlarından deyil:

18. Hamilə qalmaq ehtimalını azaldan faktorlar:

19. Ekstrakorporal mayalanma zamanı rast gəlinmir:

20. Daxili cinsiyyət üzvlərinin iltihabı xəstəlikləri qadın sonsuzluğunun əsas səbəbi olur, ona görə ki:

21. Genital xlamidiozda əsasən zədələnir:

22. Uşaqlıq borularının keçiriciliyini aşağıdakı üsullarla aşkar etmək olar:

23. Ekstrakorporal mayalanmanın ağırlaşmalarına nə aid deyil:

24. Genital vərəmdə ən çox zədələnmə hansı orqanlarda olur:

 

 

 

39. KLİMAKS.

 

 

1. Klimakterik dövrün disfunksional uşaqlıq qanaxmaları olan xəstələrin müalicəsində istifadə edilir:

2. Doğuşdan sonrakı neyroendokrin sindrom üçün xarakter deyil:

3. Aybaşıönü sindromu üçün xarakter deyil:

4. Klimakterik miokardiopatiya üçün xarakter deyil:

5. Klimakterik dövrdə ürək-damar xəstəliklərinin əmələ gəlməsi üzrə risk faktorlarına aid deyil:

6. Klimakterik sindromun xarakter kliniki əlamətl deyil:

7. Postmenopauzal osteoporozun ən effektiv müalicə üsulları hansılardır:

8. Klimakterik dövrdə osteoporozun inkişafı üzrə risk faktorlarına aiddir:

9. Postmenopauza dövründə osteoporozun formalaşmasının patogenetik mexaniziminə aid deyil:

10. Sümük çəkisinin bir qədər itirilməsi zamanı hansı instrumental müayinə üsulları osteoporozun diaqnostikası üçün istifadə olunur:

11. Premenopauza dövründə disfunksional uşaqlıq qanaxmasının dayandırılmasının əsas üsulu:

12. Postmenopauzal osteoporozun əsas kliniki simptomlarına aid deyil:

13. Postmenopauzal osteoporozun ən erkən və effektiv diaqnostika üsulunu qeyd edin:

14. Postmenopauzada cinsi yollardan gələn qanlı ifrazatın səbəbi:

15. Klimakterik sindromun tipik formasının klinik əlamətlərinə aiddir:

16. Klimakterik yaşda disfunksional qanaxmaların terapiyasının xüsusiyyətləri:

17. Perimenopauzal dövrdə uşaqlıq qanaxmalarının müalicəsində nəyə görə ən çox ayrı-ayrılıqda diaqnostik qaşınmadan istifadə olunur?

18. Premenopauzal dövrdə qadınlarda kontrasepsiya üsulu kimi məsləhət görünmür:

19. Perimenopauza dövründə fertilliyin azalmasının səbəblərinə aid deyil:

20. Osteoporoz zamanı xəstəliyin erkən mərhələsində «ilk» sınığa aiddir:

 

 

40. ENDOMETRİOZ. ADENOMİOZ.

 

 

1. Daxili endometriozun cərrahi müalicəsi nə vaxt aparılmır:

2. Xroniki çanaq ağrıları aşağıdakı xəstəlikdə ola bilməz:

3. Daxili endometriozun diaqnozunun qoyulmasında daha çox informativ metodlara hansılar aiddir:

4. Hansı ifadə gеnital endometrioza uyğun deyil:

5. Xarici genital endometriozun aşağıda sadalanan formalarına aiddir, endometriozun bir formasından başqa:

6. Uşaqlıq boynu endometriozunun əsas kliniki simptomu.

7. Genital endometriozun risk amilləri:

8. Adenomiozun diffuz formasının informativ exoqrafik əlamətləri hansılardır:

9. Endometrioid geterotopiyaları üçün xarakterdir:

10. Ekstragenital endometrioz zamanı aşağıdakıların zədələnməsi mümkündür:

11. Xarici genital endometriozun müalicəsi üçün istifadə olunur:

12. Genital endometrioz zamanı hormonal təsirin mexanizimləri:

13. Peritoneal endometriozun əsas kliniki əlamətləri:

14. Uşaqlığın daxili endometriozunun əlamətləri:

15. Genital endometrioz zamanı aşağıdakılardan hansı cərrahi müalicəyə göstəriş deyil:

16. Uşaqlıq cisminin daxili endometriozu üçün hansılar xarakterikdir:

17. Xarici genital endometriozun xarakterik əlamətlərinə hansılar aiddir:

18. Xarici endometriozun diaqnozunun qoyulmasında daha çox informativ metodlara hansılar aiddir:

19. Uşaqlıq boynu endometriozunun diferensial diaqnostikasında hansılar istifadə olunur:

20. “Kiçik” formalı endometriozlu xəstələrdə, aybaşı siklinin II fazasında aparılan laparoskopik əməliyyatda nə aşkar olunmur:

21. Daxili endometriozun histeroskopik kriteriyalarına hansı aid deyil:

22. Daxili endometriozun diaqnostikasında histerosalpinqoqrafiyanın informativ olmasını təmin edən şərtlər hansılardır?

23. Retroservikal endometriozun diaqnostikasında hansı əlavə metodlardan istifadə olunur:

24. “Psevdomenopauza” rejimində xarici endometriozun terapiyası hansı preparatlarla aparılır:

25. Endometriozlu xəstələrdə hormonal terapiyanın aparılmasında hansı müalicə daha məqsədə uyğundur:

26. Xarici genital endometriozun müalicəsinin məqsədi nədən ibarətdir:

27. «Kiçik» formalı peritoneal endometriozun görünən xarakteristikası:

28. «Kiçik» formalı xarici genital endometriozun diaqnostikasında aparmaq lazımdır:

29. 40 yaşlı xəstədə daxili endometriozun 3-cu dərəcəli yayılmış, diffuz forması var, sizin taktikanız:

30. 27 yaşlı xəstənin şikayəti birincili sonsuzluq, qarnının aşağı nahiyəsində olan ağrıdandır. Amerika Fertil cəmiyyətinin təsnifatına əsaslanaraq onda xarici genital endometriozun yayılmasının 4-cü dərəcəsi aşkar olunub. Endometrioz ocaqları koaqulyasiya olunub, bitişmələr kəsilib. Gələcəkdə aparılan taktika necə olmalıdır:

31. Xarici endometriozda hormonal kontrasepsiyaya müasir baxış:

32. Daxili endometriozun 3-cü dərəcəli yayılmasında hormonal terapiyaya müasir baxış:

33. Uşaqlıq boynunun diatermokoaqulyasiyasından sonra endometriozun baş vermə ehtimalına ən çox təsir göstərə biləcək faktor hansıdır?

 

 

41. CİNSİYYƏT ÜZVLƏRİNİN İNKİŞAF ANOMALİYALARI və FON XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. Qızlıq pərdəsinin atreziyası özünü büruzə verə bilər:

2. Uşaqlığın sallanmasının və düşməsinin mümkün səbəbləri:

3. Daxili cinsiyyət üzvlərinin sallanmasına və düşməsinə meyl yaradan aşağıdakılardan hansılardır:

4. Uşaqlığın sallanması ilə yanaşı nə müşahidə olunmur:

5. Daxili cinsiyyət üzvlərinin sallanması və düşməsi zamanı mümkün olan fəsadlar:

6. Uşaqlıq boynunun fon xəstəliklərinin inkişafı aşağıdakılarla əlaqədar ola bilər:

7. Uşaqlıq boynunun xərçəngönü xəstəlikləri və xərçəngi daha çox harada inkişaf edir:

8. Aşağıdakı hallardan hansında ginekoloji stasionara təcili qospitalizasiya göstəriş deyil:

9. Histerosalpinqoqrafiya nə zaman göstəriş deyil:

10. Endometriumun fon xəstəlikləridir:

11. Uşaqlıq boynunun normal damarlarına xasdır:

12. Uşaqlıq boynunun çoxqatlı yastı epitelinə xasdır:

13. Uşaqlıq boynu epitelin buynuzlaşması:

14. Uşaqlıq boynunun mikroinvaziv xərçəngi üçün hansı əlamət səciyyəvi hesab olunmur:

15. Ektropionun kolposkopik şəklinin xüsusiyyətlərini təsvir edin:

16. Uşaqlıq boynu kanalı selikli qişasının polipinin üst səthi nə ilə örtülüdür:

17. Uşaqlıq boynu damarlarının atipiyası üçün səciyyəvi deyil:

18. Uşaqlıq boynu xərçənginin ən xarakter simptomudur:

19. Laktoreya bu xəstəlikdə olmur:

20. Yumurtalıqların pazvari rezeksiyasında əsas məqsəd:

 

 

42. UŞAQLIQ MİOMASI.

 

 

1. 40 yaşlı qadının qadın məsləhətxanasında müayinəsi zaman uşaqlığın 12-13 həftəlik ölçüdə çox saylı subseroz düyünlü mioması müəyyən edilib. Aybaşı pozğunluğu və ağrı simptomu qeyd olunmur. Qadın məsləhətxanasının həkiminin taktikası necə olmalıdır:

2. Uşaqlıq mioması inkişafının risk amilləri:

3. Uşaqlıq miomasının klinik simptomları:

4. Submukoz mioma zamanı aybaşı qanitirməsinin artması nə ilə əlaqədardır:

5. Uşaqlığın submukoz mioması zamanı hansı fəsad olmur:

6. Uşaqlığın subseroz mioması zamanı mümkün olan fəsadlar:

7. Subseroz uşaqlıq miomasının xarakter rentgenoloji əlamətlərini qeyd edin:

8. Uşaqlıq mioması olan xəstələrin konservativ idarə edilməsi aşağıdakı kliniki şəraitdə göstərişlər:

9. Miomanın konservativ müalicəsi üçün istifadə olunur:

10. Kontakt qanaxma ola bilməz:

11. Uşaqlığın miomasının konservativ müalicəsində istifadə olunur:

12. Uşaqlığın miomasının cərrahi müalicəsi üçün göstərişlər:

13. Uşaqlığın miomasında ağrı sindromunun səbəbləri bunlardır:

14. Konservativ miomektomiyanın aparılmasının məqsədə uyğun vaxtı:

15. Konservativ miomektomiya zamanı erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə bu təyinatlardan istifadə olunur:

16. Konservativ miomektomiyadan sonra hamilə qalmaq olar:

17. Uşaqlıq mioması əməliyyatından sonra olan xəstələrə aşağı tezlikli dəyişən maqnit sahəsinin təsirinin xarakteri:

18. Subseroz yerləşən 5-10 sm olan miomatoz düyünlərə xarakterikdir:

19. Selik altı yerləşən miomatoz düyünlərə xarakterikdir:

20. Uşaqlıq miomasının fəsadlarına aid deyil:

21. Miomatoz düyünün qidalanmasının pozulmasına aid deyil:

22. Miomatoz düyününün nekrozu əsasən əmələ gəlir:

23. Uşaqlıq miomasında hiperpolimenoreya müşahidə olunur:

24. Uşaqlıq mioması olan qadınlarda əməliyyat qabağı selikli qişanın müayinə üsullarına aid deyil:

25. Kiçik ölçülü uşaqlıq mioması zamanı histerosalpinoqoqrafiyanın aparılması aşağıdakılarda tövsiyə olunur:

 

 

43. ENDOMETRİYANIN XƏRÇƏNGİ.

 

 

1. Həqiqi xərçəngə aid deyil:

2. Uşaqlıq boynu xərçənginin yayılma dərəcəsini təyin etmək məqsədilə hansı əlavə müayinə üsulları istifadə olunur:

3. Xoriokarsinoma hansının bədxassəli törəməsidir:

4. Xoreokarsinoma zamanı metastazların daha çox lokalizasiya olduğu yer:

5. Xoriokarsinoma üçün aşağıdakılardan hansı xarakter deyil:

6. Trofoblastik xəstəliyin müalicəsinin effektliyinin qiymətləndirilməsinin əsas diaqnostik üsulu:

7. Xoriokarsinoma daha çox inkişaf edir:

8. Endometrium xərçənginin ikinci patogenetik variantı üçün xarakterdir:

9. Endometrium xərçənginin birinci patogenetik variantı üçün xarakterdir:

10. Hansı ginekoloji və ekstragenital xəstəliklər zamanı endometriumun atipik hiperplaziyası riski yüksək deyil:

11. Endometriumun hiperplastik xəstəliklərinin müalicə sxeminin seçimi nədən asılı deyil:

12. Endometrium xərçənginin mümkün histoloji tiplərini qeyd edin:

13. Vulvanın həqiqi xərçəngönü xəstəliyi:

14. Vulva xərçənginin mümkün histoloji formalarını qeyd edin:

15. Uşaqlıq boynunun mikroinvaziv xərçəngi üçün xarakterdir:

16. Uşaqlıq boynu xərçənginin histoloji strukturu:

17. Endometrioid heterotopiyalara səciyyəvidir:

18. Postmenopauza dövründə endometriumun residivləşmiş vəzili hiperplaziyası nəyin əlaməti ola bilər?

19. Endometriumun xərçəngində əsas metastaz yolu:

20. Endometriumun atipik hiperplaziyasında maliqnizasiya riski daha yüksəkdir:

21. Endometrium xərçənginin I patogenetik variantı bu fonda inkişaf edir:

22. Endometriumun xərçəngönü vəziyyətinə aiddir:

23. Endometrium xərçənginin əsas simptomudur:

24. Pasientlərdə menopauza dövründə adenokarsinomanın inkişafının risk faktorlarıdır:

25. Uşaqlıq boynu epitel daxili xərçənginin fərqləndirici xüsusiyyətləridir:

26. Papillomavirus infeksiyası ilə əlaqədar əmələ gəlir:

27. Displaziya “gizlənə” bilər

28. Uşaqlarda uşaqlıq boynu xərçəngi hansı etiologiyalı ola bilər?

29. Leykoplakiya diferensiasiya edilir:

30. Leykoplakiyanın dəqiq diaqnozu üçün aşağıdakılar xarakterdir:

31. Leykoplakiya yerləşə bilməz:

32. Diskeratozlara aiddir:

33. Uşaqlıq boynu xərçəngi zamanı taktikaya aid deyil :

34. Uşaqlıq boynunun preinvaziv xərçənginin əlamətləri:

35. Vulvanın krauroz və leykoplagiyası erkən müalicəsində istifadə olunur:

36. Cinsiyyət üzvləri şişlərinin diaqnostikası:

37. Cinsiyyət gaytaninin şişləri qrupuna aiddir:

38. Epiteldaxili xərçəng zamanı prosesin bədxassəli morfoloji əlamətləri :

39. Əgər 33 yaşlı xəstənin yumurtalığında endometriod kistaya görə rezeksiya aparılıbsa və onun residivi baş veribsə, sizin apardığınız taktika necə ola bilər:

40. Endometriyanın xərçənginin histoloji formalarına hansı aid deyil:

41. Endometriyanın hiperplastik proseslərinin və xərçənginin inkişafına zəmin yaradan faktorlara hansı aid deyil:

42. Endometriyanın xərçəngönü xəstəliklərinə hansı aid deyil:

43. Endometriumun vəzili – kistoz və atipik hiperplaziyasının bilavasitə səbəbi :

44. Endometriyanın atipik hiperplaziyasının morfoloji şəkli üçün səciyyəvi hansı hesab olunur:

45. Endometriyanın xərçənginin ikinci mərhələsində hansı tədbir görülür:

46. Uşaqlıq boynunun həqiqi xərçəngönü vəziyyətinə hansı aiddir :

47. Vulvanın həqiqi xərçəngönü xəstəliyidir:

48. Cinsiyyət qaytanının stromasının şişləri ilə ifraz edilən steroid hormonlara aiddir:

49. Aşağıda göstərilənlərdən hansı xorionkarsinoma üçün xarakter deyil?

50. Vulvanın kraurozunun aparıcı simptomuna aiddir:

 

 

44. YUMURTALIQLARİN PATOLOGİYASI.

 

 

1. Yumurtalığın bədxassəli şişinə şübhə zamanı kliniki-instrumental müayinənin həcmini hansı daxil deyil:

2. Yumurtalıqların şişəbənzər törəmələrinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

3. Yumurtalıqların kistalarının xarakter xüsusiyyətləri:

4. Yumurtalıqların kistomaları:

5. Yumurtalıqların epitelial şişlərinə hansı aid deyil.

6. Yumurtalıq şişlərindən hansı daha çox maliqnizasiyaya uğrayır:

7. Yumurtalıqların hormonal-aktiv şişlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil

8. Yumurtalıqların xoşxasəli şişləri zamanı daha çox rast gələn fəsad:

9. Hidrotoraks kliniki təzahürüdür:

10. Krukenberq şişi:

11. II-III dərəcəli yumurtalıqların xərçəngi zamanı hansı həcmdə operativ müdaxilə radikal sayılır:

12. Reproduktiv dövrdə olan xəstədə yumurtalığın xoşxassəli şişinin müalicə taktikası:

13. Yumurtalıq xərçənginin mümkün klinik simptomlarını qeyd edin:

14. Yumurtalıqların funksional kistlərinə meyilliliyi aşağıdakılardan hansılar şərtləndirir:

15. Yumurtalıq şişinin anatomik ayaqcığı aşağıdakıların hansılarından əmələ gəlir:

16. Yumurtalıq şişlərinin əmələ gəlməsinə görə yüksək risk qrupuna aşağıdakı qadınlar aiddir:

17. Histeroskopiya aşağıdakıların hansına şübhə olduqda göstəriş deyil:

18. Yumurtalıq şişinin cərrahi ayaqcığı hansılardan əmələ gəlmir:

19. Birincili polikistoz yumurtalıqların morfoloji xüsusiyyətinə aid deyil:

20. Polikistoz yumurtalıqlar üçün nə xarakterik deyil:

21. Xaric edilmiş yumurtalıqlar sindromunun tipik klinik əlamətləri:

22. Polikistoz yumurtalıqlar sindromunda aşağıdakılar qeyd olunur:

23. Yumurtalıq artımının boylama axarının kistaları (Qartner yolu) nədən əmələ gəlir?

24. Yumurtalıqların sklerokistozu üçün səciyyəvi deyil:

25. Yumurtalıqlarda polikistoz dəyişikliklər bu səbəblərdən əmələ gələ bilər:

26. Yumurtalıq şişlərinin diaqnostikasında aşağıdakı müayinə üsullundan istifadə olunmur:

27. Yumurtalığın follikulyar kistaları zamanı exoqrafik şəklinin xarakteri:

28. Yumurtalığın xoşxassəli şişlərinə aiddir:

29. Yumurtalığın xoşxassəli şişlərinin fəsadlarına aid deyil:

30. Yumurtalığın sərhədi şişləri olan xəstələrdə müalicə metodları:

31. Yumurtalığın sistadenokarsinoması xarakterizə olunur:

32. Yumurtalığın bədxassəli şişlərinə şübhə zamanı hansı klinik-laborator və instrumental müayinələr optimal hesab olunmur:

33. Yumurtalıqların herminogen şişləri daha çox rast gəlinir:

34. Yumurtalığın qranulyozhüceyrəli şişi üçün xarakterdir:

35. Göstərilən yumurtalıq şişlərindən hansı daha çox maliqnizasiyaya uğrayır:

36. Reproduktiv dövrdə olan qadınlarda follikulyar kista zamanı göstərişdir:

37. 20 yaşlı qadında seroz sistadenoma səbəbi ilə cərrahi müdaxilə zamanı göstərişdir:

38. Hansı cavab düzgün deyil:

39. Yumurtalıqların xərçənginin erkən simptomlarına aiddir:

40. Aşağıda göstərilən hansı anatomik törəmə yumurtalıq şişinin cərrahi ayaqcığının tərkibinə aid deyil?

41. 35 yaşa qədər qadınlarda papilyar seroz sistadenoma zamanı cərrahi əməliyyatın həmçinin optimal variantı aşağıdakıdır:

42. Yumurtalığın kistoması və ya kistasının kapsulasının cırılması daha çox xarakterikdir:

 

 

45. KƏSKİN QARIN SİNDROMU.

 

 

1. Mamalıq peritonitində (kesar kəsiyindən sonra) operativ müdaxilənin həcmi

2. İnkişaf edən boru hamiləliyinin diaqnozunun dəqiqləşdirilməsi məqsədilə hansı üsullarından istifadə olunur:

3. Uşaqlıqdan kənar hamiləlik aşağıdakılardan hansında lokalizasiya oluna bilməz:

4. Uşaqlıqdan kənar hamiləliyin daha çox rast gələn səbəbi:

5. Boru hamiləliyinin diaqnostikasının daha informativ üsulu.

6. Uşaqlıqdan kənar hamiləlik zamanı endometriumun daha xarakter dəyişiklikləri

7. İnkişaf edən uşaqlıqdan kənar hamiləliyin əsas klinik simptomları:

8. Aşağıdakılardan hansı qarın boşluğu qanaxmasının səbəbi ola bilməz:

9. Borunun partlaması tipi ilə pozulmuş boru hamiləliyi zamanı təxirəsalınmaz yardım:

10. Boru abortu tipi ilə pozulmuş boru hamiləliyinin əsas klinik simptomları:

11. Hamiləliyin hansı müddətində əsasən boru hamiləliyin boru abortu tipində pozulması baş verir:

12. Borunun interstisial hissəsində yerləşən hamiləlik nə vaxt pozulur:

13. Bakterial şokun xarakter kliniki simptomlarını aid deyil:

14. Histeroskopiyanın icrası zamanı aşağıdakı fəsadlar mümkündür:

15. Yumurtalığın şişinin ayaqcığının burulması üçün səciyyəvidir:

16. Boru abortu zamanı müşahidə olunmur:

17. Ginekologiyada “kəskin qarının” səbəbləri:

18. Yumurtalığın apopleksiyası üçün səciyyəvi deyil:

19. Uşaqlıq daxili vasitələr (UDV) fonunda piosalpinksin partlaması nəticəsində yayılmış irinli peritoniti olan 40 yaşlı pasientin operativ müalicəsinin optimal həcmi nədən ibarətdir:

20. Yumurtalıq kistasinın ayaqcığının burulması zamanı ağrının xarakterinə aid deyil:

21. Yumurtalığın apopleksiyası üçün aşağıdakılardan hansı xarakter deyil?

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->