Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

İnfeksiya üzrə suallar

İnfeksiya üzrə suallar

 

 

 

1. Klinik təzahür edən infeksiyanın əsas formaları hansılardır?

2. Göstərilən yoluxucu xəstəliklərdən hansı ləng infeksiyalar qrupuna aiddir?

3. «Beynəlxalq tibbi-sanitar qaydaların»a aid edildiyi yoluxucu xəstəliklərdən biri hansıdır?

4. Yoluxucu xəstəliklərdə rast gələn patoqnomonik əlamətlər hansıdır?

5. Yoluxucu xəstəliklərdə rast gələn istinadedici diaqnostik əlamətlər hansıdır?

6. Yoluxucu xəstəliklərdə rast gələn ümumi intoksikasiya əlaməti hansıdır?

7. Yoluxucu xəstəliklərdə spesifik laborator-instrumental müayinə üsulu hansıdır?

8. Yoluxucu xəstəliklərdə etiotrop müalicə vasitəsi hansıdır?

9. Yoluxucu xəstəliklərdə patogenetik müalicə vasitəsi hansıdır?

10. Qarın və paratif A, B-nin törədiciləri hansılardır?

11. Qarın yatalağı, paratif A və B-nin yoluxma yolları hansılardır?

12. Qarın yatalağı, paratif A və B-nin başlanğıc əlamətləri hansılardır?

13. Qarın yatalağı, paratif A və B-də ürək-damar sisteminin pozulması necə təzahür edir?

14. Qarın yatalağı, paratif A və B-də mərkəzi və vegetativ sinir sisteminin pozulması necə özünü göstərir?

15. Qarın yatalağı, paratif A və B zamanı hərarət əyriləri hansılardır?

16. Qarın yatalağı, paratif A və B zamanı dəridə baş verən dəyişikliklər necə olur?

17. Qarın yatalağı, A və B paratifli xəstələrin qara ciyər və dalaqı nə kimi dəyişikliklərə məruz olur?

18. Qarın yatalağı, A və B paratifli xəstələrdə mədə-bağırsaq pozulması necə təzahur edir?

19. Qarın yatalağı və paratif A, B zamanı gözlənilən fəsadlar hansıdır?

20. Qarın yatalağı və paratif A, B-də xarakterik hemoqramma necə olur?

21. Qarın yatalağı və paratif A, B zamanı lazımi laborator üsulu hansıdır?

22. Qarın yatalağı və paratif A, B paratifli xəstələrə hansı müalicəni məsləhət görərsiniz?

23. Paratif A-ya xarakterik simptomlar hansılardır?

24. Paratif B-yə məxsus simtomlar hansılardır?

25. Vəba üçün xarakter olan simptom hansıdır?

26. Vəbada xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi nəyə görə izah edilir?

27. Vəbada hipovolemik şok üçün xarakter olmayan əlamət hansıdır?

28. IV dərəcəli suslaşma alqid forma vəbada bədən çəkisinin neçə faizinin itməsidir?

29. Vəba vibronlarını harada tapmaq olar?

30. Vəba zamanı diareyaya səbəb olan əsas patogenetik mexanizm hansıdır?

31. Qarın yatalağı zamanı antibiotikoterapiya normal tempiraturun neçənci gününədək aparılır?

32. Qarın yatalagı və paratiflərin profilaktikasina hansı aiddir?

33. Vəba infeksiyası üçün səciyyəvi olan əlamət hansıdır?

34. Törədicinin növünə görə hansı qida toksikoinfeksiyasi üçün islah xarakterik deyildir?

35. Qida toksikoinfeksiyasının diaqnozu dəqiqləşəndən sonra müalicə məqsədilə ən əvvəl nə etmək lazımdır?

36. B virus hepatitinin xolestatik formasına aid səciyyəvi simptom hansıdır?

37. Qarın yatalağı və paratiflər zamanı mədə yuyulması və təmizləyici imaləyə ehtiyac olurmu?

38. İnfeksiyanın manifest(klinik biruzə verən) forması hansıdır?

39. Qarın yatalağı və paratiflər zamanı immunitetin xarakteri necə olur?

40. Yoluxucu xəstəliyin qızğın dövrü hansıdır?

41. Aşağıdakılardan hansı mötədil hərarətin göstəricisidir?

42. Qarın yatalağında birincili regionar yoluxma dövrü xəstəliyin hansı klinik dövrünə uyğun gəlir?

43. Qarın yatalağında patomorfoloji dəyişikliklərin neçə dövrü var?

44. Qarın yatalağında səpgilər xəstəliyin neçənci günü meydana çıxır?

45. Vəba üçün xarakter olamayan əlamət hansıdır?

46. III dərəcəli susuzlaşma zamanı vəbada hansı rehidratasiya terapiyası aparılmalıdır?

47. Vəba xəstəliyinin törədiciləri hansılardır?

48. Vəba xəstəliyində infeksiya mənbəyi nədir?

49. Vəba xəstəliyinin diaqnozunu təsdiq etmək üçün hansı müayinə həlledici rol oynayır?

50. Vəbanın spesifik terapiyasında hansı preparatları vermək olar?

51. Vəba xəstəliyində orqanizmin susuzlaşması üçün xarakter olmayan obyektiv əlamətlər hansılardır?

52. Vəba xəstəliyində ağırlaşmalar hansılardır?

53. Vəba xəstəliyinə ən çox kimlər yoluxur və onlarda xəstəliyin ağır forması baş verir?

54. Dizenteriya infeksion xəstəliklrin hansı qrupuna aiddir?

55. Salmonelyoz zamanı aşağıdakı hansı fermentlərin aktivliyi artır?

56. Sapronoz infeksiyalar hansılardır?

57. Dizenteriya törədiciləri mikroorqanizmlərin hansı növünə aiddir?

58. Dizenteriya zamanı aşağıdakı sistemlərdən ən çox hansı zədələnir?

59. Dizenteriyanın infeksiya mənbəyi nədir?

60. Dizenteriyada yoğun bağırsağın daha çox hansı hissəsi zədələnir?

61. Dizenteriyada ağrılı-yalançı çağırışlar və tenezmlərin səbəbi nədir?

62. Dizenteriya zamanı yoğun bağırsaq zədələnməsinin neçə mərhələsi müşahidə edilir?

63. Kəskin dizenteriyanın tipik variantı hansıdır?

64. Kəskin dizenteriyanın kolitik variantının klinikasındakı əsas sindrom hansıdır?

65. Dizenteriyanın tipik klassik gedişində qarında ağrıların xarakteri və lokalizasiyası necə olur?

66. Kəskin dizenteriyanın kolitik variantının orta-ağır gedişində ifrazatın sutkalıq sayı və xarakteri necə olur?

67. Xroniki dizenteriyanın klinik forması hansıdır?

68. Dizenteriyanın diaqnostikasında tətbiq edilən seroloji müayinə hansıdır?

69. Şigellyozun diferensiasiyası hansı xəstəliklə edilir?

70. Hansı preparat şigellyozun etiotrop müalicəsində tətbiq edilir?

71. Qida toksikoinfeksiyası zamanı aparılacaq müalicə tədbirləri hansılardır?

72. Stafilokokk toksikoinfeksiyasında infeksiya mənbəyi hansıdır?

73. Qida toksikoinfeksiyasında inkubasion dövrün müddəti nə qədərdir?

74. Qida toksikoinfeksiyasının yoluxma yolu hansıdır?

75. Qida toksikoinfeksiyasının törədiciləri hansıdır?

76. Salmonellyozun törədiciləri hansıdır?

77. Salmonellyoz zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

78. Salmonellyozun yoluxma yolu hansıdır?

79. Salmonellyoz hansı yaş qruplarında rast gəlir?

80. Salmonellyozun kliniki formaları hansılardır?

81. Salmonellyoz üçbucağı nədir və hansı nahiyyələrdə özünü göstərir?

82. Hansı bağırsaq infeksiya üçün əvvəl ishalın sonra qusmanın olması xarakterikdir?

83. Salmonellyozun tifə bənzər formasında ola biləcək ağırlaşmalar hansılardır?

84. Salmonellyozun qastrointestinal formasında laborator diaqnostika necə aparılır?

85. Salmonellyozun qastrointestinal formasında etiotrop müalicə vasitələri hansılardır?

86. Botulizmin törədicisi hansıdır?

87. Botulizmdə toksini ifraz etmək üçün hansı şərait olmalıdır?

88. Botulizmda oftalmoplegik sindromun erkən simptomu hansıdır?

89. Oftalmoplegik sindromla bərabər hansı erkən sindrom botulizmdə aşkar edilir?

90. Botulizmdə tipik olan ağırlaşmalar hansılardır?

91. Botulizmdə təcili terapiyanın vacib və əsas komponenti nədir?

92. Botulizmin profilaktikası nəyə əsaslanır?

93. Virus diareyasında infeksiya mənbəyi nədir?

94. Enterovirus infeksiyasının bağırsaqdan kənar forması hansıdır?

95. Rotavirus infeksiyasına hansı yaş qrupları çox tutulur?

96. Virus diareyasının ötürülmə yolları hansılardır?

97. Virus diareyasında qeyd edilən əsas symptom hansıdır?

98. Virus diareyasının əsas kardinal simptomları hansılardır?

99. Virus diareyasında istifadə edilən laborator müayinə üsülu hansıdır?

100. Virus diareyasının müalicəsində nə istifadə edilir?

101. A və E virus hepatitlərinin yoluxma yolları hansılardır?

102. B, C, D virus hepatitlərinin əsas yoluxma yolları hansılardır?

103. B, C, D hepatitlərinin risk qrupuna hansı şəxslər aiddir?

104. B virus hepatitinin əsas başlanğıc sindromları hansılardır?

105. Virus hepatitlərinin kəskin dövrlərinin əsas əlamətləri hansılardır?

106. Virus hepatitlərinin gedişini ən çox nə ağırlaşdırır?

107. Virus hepatitlərində əsasən hansı orqanlar zədələnir?

108. Virus hepatitlərində qanın morfoloji tərkibi necə olur?

109. Virus hepatitində qanın əsas biokimyəvi göstəriciləri hansılardır?

110. B virus hepatitinin əsas ağırlaşması nədir?

111. Virus hepatitlərinin uzaq nəticələri hansılardır?

112. C virus hepatitinin qorxulu uzaq nəticəsi nədir?

113. Virus hepatitlərinin xüsusi diaqnoz üsulları hansılardır?

114. Virus A hepatitın bazis terapiyası necədir?

115. Aşağıdakılardan hansı itirilmiş mayenin həcmini müəyyən etmək üçün Filipsin düsturudur?

116. Vəba zamanı orqanizmdə dehidratasiyanın III dərəcəsi neçə faiz təşkil edir?

117. Qarın yatalağı zamanı xəstəliyin 1-2-ci həftəsində aşağıdakı hansı kulturanın əkilməsi vacibdir?

118. Qarın yatalağı zamanı Artyus-Saxarov fenomeni nədir?

119. Qarın yatalağı zamanı Padalka simptomu aşağıdakılardan hansıdır?

120. Aşağıdakılardan hansı qarın yatalağının spesifik ağırlaşmasıdır?

121. Qarın yatalağı zamanı perforativ peritanitdə tənəffüsün tipi necə olur?

122. Qarın yatalağı zamanı aşağıdakılardan hansı spesifik ağırlaşma deyildir?

123. Qarın yatalağının müalicəsində aşağıdakı antibiotiklərin hansı kombinasiyası daha effektivlir?

124. Kəskin dizenteriya zamanı ağrı harada lokalizə olunur?

125. «Səyyahların diareyası»nı hansı mikroorqanizmlər törədir?

126. Vəba zamanı orqanizmin itirdiyi kalium-xlorid məhlulunun həcmi aşağıdakı hansı düsturla təyin edilir?

127. «Gamaşıryuyan qadın əli» simptomu aşağıdakı hansı infeksiya zamanı patoqnomonikdir?

128. «Ksantoxromatoz» simptomu aşağıdakı hansı halların birinə deyilir?

129. Salmonellyozun qastrointestinal formasına aşağıdakı variantlardan hansı daxildir?

130. Salmonelyozun daimi əlaməti hansıdır?

131. «Uoterhauz-Fridrehson» sindromu salmonelyoz zamanı nə ilə əlaqədərdır?

132. Botulizm intoksikasiyası üçün aşağıdakı halların hansı səciyyəvidir?

133. Aşağıdakı hansı infeksiya zamanı qaraciyər və dalaq böyümür?

134. Botulizm zamanı göstərilən ilk yardım nədən ibarətdir?

135. «Avellis» sindromu nədir?

136. Virus hepatitinin ağır forması üçün protrombin indeksi necə dəyişir?

137. «Kurvuazye» simptomu hansı hallarda müsbət olur?

138. Bradikardiya hansı infeksiyalar zamanı rast gəlir?

139. «Jilber» sindromunun manifestasiyası nə zaman baş verir?

140. «Epiger ləkələri» və ya damar ulduzcuqları” aşağıdakı hansı halların biri üçün səciyyəvidir?

141. «Jilber» sindromu aşağıdakı hansı vəziyyətlərin birinə deyilir?

142. Toksik hepatit üçün səciyyəvi olan nədir?

143. «A» və «B» virus hepatitinin klinik gedişi ücün nə səçiyəvidir?

144. Delta hepatit virusu aşağıdakı hası halda reproduksiya olunur?

145. Virus hepatitində kortikosteroid-terapiyayasına mütləq göstəriş nədir?

146. Yoluxucu xəstəliklərdə infeksiya mənbəyinə yönəldilən profilaktik tədbirlər hansılardır?

147. Qarın yatalağı, paratif A və B-nin törədiciləri hansılardır?

148. Qarın yatalağının yoluxma mexanizmləri hansıdır?

149. Qarın yatalağında mədə-bağırsaq traktının əsasən hansı şöbəsi zədələnir?

150. Qarın yatalağının klinik formaları hansıdır?

151. Qarın yatalağının başlanğıc dövr əlamətləri hansıdır?

152. Qarın yatalağında hərarət əyrisinin xarakteri necə olur?

153. Qarın yatalağında səpginin xarakteri necə olur?

154. Qarın yatalağında rast gələn spesifik ağırlaşmalar hansıdır?

155. Qarın yatalağında erkən laborator müayinə üsulları hansıdır?

156. Vəba necə xəstəlikdir?

157. Vəbanın törədicisi hansıdır?

158. Vəbanın yoluxma yolları hansıdır?

159. Vəbaya ən çox kimlər yoluxur?

160. Vəbaya kliniki diaqnoz qoymaq üçün hansı sindrom əsas götürülür?

161. Vəba üçün xarakter olan şikayətlər hansıdır?

162. Eşerixiozun törədicisi aşağıdakılardan hansıdır?

163. Eşerixiozun yoluxma mexanizmi hansıdır?

164. Eşerixiozda əsas infeksiya mənbəyi hansıdır?

165. Koli-infeksiyanın xarakterik simptomu hansıdır?

166. Eşerixiozda ağrı hansı nahiyədə müəyyən edilir?

167. Koli-infeksiyanın əsas laborator diaqnostika üsulu hansıdır?

168. Eşerixiozun dizenteriya bənzər variantının müalicəsində hansı pereaparat istifadə olunur?

169. Hansı bağırsaq infeksiyası üçün əvvəl ishalın sonra qusmanın olması xarakterikdir?

170. Qida toksikoinfeksiyasında gizli dövr nə qədərdir?

171. Qida toksikoinfeksiyası hansı əlamətlərlə müşayiət olunur?

172. Qida toksikoinfeksiyasında epiqastral nahiyədə ağrıların xarakteri necə olur?

173. Qida toksiinfeksiyasına xas olmayan əlamət hansıdır?

174. A virus hepatitinin sarılıqönü dövrünün sindromu hansıdır?

175. Virus diareyalarının törədicilərindən biri hansılardır?

176. Virus diareyaları hansı yolla yoluxur?

177. Virus diareyalarının əsas əlamətləri hansıdır?

178. Virus diareyaları hansı xəstəliklərə oxşayır?

179. Virus diareyalarının müalicə üsulu hansıdır?

180. A və E virus hepatitlərinin yoluxma yolları hansıdır?

181. B, C, D hepatitlərinin əsas yoluxma yolları hansıdır?

182. Virus hepatitlərində əsas hansı orqanlar zədələnir?

183. Virus hepatitində qanın əsas biokimyəvi göstəriciləri hansılardır?

184. Virus hepatitlərinin uzaq nəticələri hansılardır?

185. Virus hepatitlərinin əsas ağırlaşması hansıdır?

186. Virus hepatitlərinin əsas başlanğıc sindromları hansılardır?

187. A virus hepatitlərinin kəskin dövrünün əsas simptomları hansılardır?

188. Göstərilən brusellalardan hansı insan üçün daha patogen hesab edilir?

189. Brusellyoz zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

190. Brusellyozdan sonrakı immunitetinin müddəti nə qədər olur?

191. Reinfeksiya, super infeksiya və xronikləşmə ehtimalı yüksək olan xəstəlik hansıdır?

192. Kəskin brusellyoza xas olan əsas əlamətlər hansılardır?

193. Brusellyoz diaqnozunun qoyulmasında istifadə edilən spesifik seroloji reaksiya hansıdır?

194. Xəstənin ümumi vəziyyətinin pisləşməsi, ümumi intoksikasiya əlamətlərinin nəzərə çarpmaması hansı xəstəlik zamanı qeyd edilir?

195. Brusellyoz etiotrop müalicəsində işlədilən preparatlar hansılardır?

196. Bağırsaq yersiniozunun törədicisi hansıdır?

197. Bağırsaq yersiniozu hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

198. Bağırsaq yersiniozu zamanı qanda hansı dəyişiklik olur?

199. Aşağıdakı hansı klinik əlamət bağırsaq yersiniozu və bruselyoz zamanı qeyid edilir?

200. Bruselyozdan fərqli olaraq bağırsaq yersiniozunun artritik forması nə ilə səciyyələnir?

201. Həm iri oynaqların, həm də xırda falanqalararası oynaqların zədələnməsi bağırsaq yersiniozunun hansı forması üçün səciyyəvidir?

202. Bağırsaq yersiniozunun laborator diaqnostikasında aqlutinasiya reaksiyası üçün diaqnostik titr neçədir?

203. Bağırsaq yersiniozunun laborator diaqnostikasında qeyri-düz hemaqlutinasiya reaksiyası üçün diaqnostika titr neçə sayılır?

204. Tulyaremiya hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

205. Tulyaremiya xəstəliyinin törədicisi hansı növ mikroorqanizmdir?

206. Aşağıdakılardan hansı tulyaremiya xəstəliyinin törədicisidir?

207. Tulyaremiya mikrobunun hansı xüsusiyyəti onu digər mikroorqanizmlərdən fərqləndirir?

208. Kəskin bruselyozun davametmə müddəti nə qədərdir?

209. Xroniki bruselyozun davametmə müddəti nə qədərdir?

210. Aşağıdakı hansı əlamət bruselyoz üçün səciyyəvidir?

211. Bruselyoz zamanı bədənin hansı nahiyəsinin limfa düyünləri böyüyür?

212. Bruselyoz zamanı limfa düyünlərinin xarakteri necə olur?

213. Klinik tədqiqat məlumatlarına görə bruselyoz zamanı daha çox zədələnmə hansı oynaqda olur?

214. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı brusellyoz zamanı rast gəlir?

215. Bruselyoz zamanı adətən hərarət hansı tip olur?

216. Brusellyozun latent və lokal təzahürlər dövrüləridə hansı müayinə üsulundan istifadə etmək məqsədəuyğun deyil?

217. Bruselyozla xəstələnmənin ilk günlərdə hansı müayinə üsulu daha informativdir?

218. Bruselyoz zamanı xəstələrdə yeni septiko-metastatik ocaqlar meydana çıxdıqda hansı müalicə tətbiq olunur?

219. G.Rudnev bruselyoz əleyhinə vaksinin vena daxilinə yeridilməsinin hansı üsulunu təklif etmişdir?

220. Bruselyozun residivlərinin qarşısını almaq üçün N.Anina-Radchenko tərəfindən nə təklif edilmişdir?

221. Listerioz xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

222. Listerioz zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

223. Listerioz zamanı infeksiya qapısı hansıdır?

224. Listeriozun xronik gediş forması hansıdır?

225. Listerioz xəstəliyini hansı infeksiyalarla diferensə etmək lazımdır?

226. Listeriozun laborator müayinə üsulu hansıdır?

227. Listeriozun etiotrop müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

228. Listerioz xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

229. Listerioz xəstəliyinin hansı klinik formalar var?

230. Listerioz zamanı mərkəzi sinir sistemində hansı dəyişikliklər baş verir?

231. Hansı şəxslər brusellyoza qarşı peyvənddən azad edilirlər?

232. Tulyaremiya zamanı zədələnmiş daxili orqanlarda nə formalaşır?

233. Aşağıdakı hansı əlamət tulyaremiya və vərəm qranulömalarında eynidir?

234. Tulyaremiyanın septik forması zamanı hansı orqan daha çox zədələnir?

235. «Əlgək», «yaxalıq» və «maska» şəklində yerləşmiş səpgilər aşağıdakı hansı infeksiya üçün səciyyəvidir?

236. Tulyaremiyanın erkən diaqnostikası hansı üsulla aparılır?

237. Tulyaremiyanın birincili septik formasında səpgilər hansı rəngdə olur?

238. Vəbada müalicənin əsas istiqamətləri necə olmalıdır?

239. Qaraciyərdə «listeriomlar» listeriozun hansı forması zamanı olur?

240. Listeriozun anginoz-septik formasının ciddi ağırlaşması hansıdır?

241. Listeriozun laborator diaqnostikasında hansı üsul daha perspektivdir?

242. Listerioz diaqnozunun təsdiqi üçün aşağıdakı hansı sınaq çox səciyyəvidir?

243. Aşağıdakılardan hansı leptospiroz zamanı infeksiya mənbəyi deyildir?

244. Leptospirozun törədicisi hansıdır?

245. Aşağıdakılardan hansı fırlanma, irəliləmə, yana əyilmə hərəkətləri edir?

246. Leptospiralar aşağıdakı hansı sarılığın səbəbidirlər?

247. Aşağıdakı laborator heyvanlardan hansı leptospiralara qarşı həssasdır?

248. Vasilyev-Veyl xəstəliyinin törədiciləri hansıdır?

249. Leptospiroz zamanı immunitet necə olur?

250. Leptospiroz zamanı ən çox dəyişiklik hansı orqanda baş verir?

251. Aşağıdakı hansı sarılıq zamanı dəri qaşınmır?

252. Aşağıdakı hansı infeksiya zamanı qaraciyərin böyüməsi dərəcəsi sarılığın intensivliyindən asılı deyildir?

253. Leptospiroz zamanı hansı orqan zədələnir?

254. Leptospiroz zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

255. Leptospirozun hansı həftəsində törədici qanda tapılır?

256. Hemorragik sindrom və sarılığı hansı törədicilər əmələ gətirir?

257. Leptospiroz zamanı hemorragik sindromun əmələ gəlməsində hansı faktor iştirak edir?

258. Leptospiroz zamanı böyrəklərdə hansı çatışmazlıqlar baş verir?

259. Leptospirozda hansı kəskin əlamətlər olur?

260. Leptospiroz üçün hansı klinik əlamətlər səciyyəvidir?

261. Leptospiroz zamanı hansı əlamətlər olmur?

262. Leptospiroz zamanı patoloji dəyişikliklər ən çox hansı orqanda olur?

263. Leptospiroz zamanı ölümün səbəbi nədir?

264. Leptospiroz xəstəliyində hansı ağırlaşmalar olmur?

265. Leptospiroz zamanı hemoqramda hansı dəyişiklik olur?

266. Leptospirozun ilkin əlamətləri hansılardır?

267. Leptospirozu hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

268. Məxmərək infeksiyası zamanı infeksiya mənbəyi nədir?

269. Məxmərək infeksiyasının yoluxma yolu hansıdır?

270. Məxmərəkdən sonra yaranan immunitet necə olur?

271. Məxmərək zamanı ekzantema xəstəliyin hansı günündə əmələ gəlir?

272. Qızılcanın törədiciləri hansılardır?

273. Qızılcaya qarşı yaradılmış süni immunitetin müddəti nə qədərdir?

274. Qızılca zamanı hemoqramda eritrositlərin çökmə sürəti necə dəyişir?

275. Qızılcanın ötürülmə mexanizmi necədir?

276. Qızılca infeksiyası zamanı inkubasia dövrü nə qədərdir?

277. Quş qripində infeksiyanın təbii rezervuarı nə sayılır?

278. Skarlatinanın törədiciləri hansılardır?

279. Skarlatinadan sonra yaranan immunitet necə olur?

280. Skarlatina zamanı infeksiyanın ötürülmə yolu hansıdır?

281. Skarlatina zamanı inkubasia dövrü nə qədərdir?

282. Aşağıdakılardan hansı skarlatina üçün səciyyəvidir?

283. Skarlatina zamanı hemoqramda eritrositlərin çökmə sürəti necə dəyişir?

284. Aşağıdakılardan hansı infeksion eritemanın klinik forması deir?

285. Rozenberqin infeksion eritemasında hansı əlamətlər olmur?

286. İnfeksion eritemada hansı əlamətlər əsas götürülür?

287. Kamerin infeksion eritemasını hansı xəstəliklə diferensə etmək lazımdır?

288. Kamerin infeksion eritemasında xəstəlik hansı grup xəstələrdə qeydə alınır?

289. Rozenberqin infeksion eritemasında səpgi neçənci gün əmələ gəlir?

290. Rozenberqin infeksion eritemasında səpginin xarakteri necə olur?

291. Rozenberqin infeksion eritemasında səpgi harada olmur?

292. İnfeksion eritemanın mülaicəsində hansı preparatlar tətbiq edilir?

293. Çoxformalı infeksion eritemanın Stivens-Jonson sindromu ən çox hansı dərmanlardan sonra əmələ gəlir?

294. Çoxformalı eksudativ eritema xəstəliyi nə qədər davam edir?

295. Çoxformalı eksudativ eritemanın ağır formasında hansı sindrom inkişaf edir?

296. Qəflətən baş verən eritemadan sonra iz qalırmı?

297. Meninqokok infeksiyasının yoluxma yolu hansıdır?

298. Meninqokok infeksiyasında daha çox epidemioloji əhəmiyyət kəsb edən mənbələr hansılardır?

299. Meninqokok infeksiyası zamanı hansı orqan və sistemlər zədələnir?

300. Meninqokok infeksiyasının əsas klinik formaları hansıdır?

301. Meninqokok infeksiyasının hematogen generalizə olunmuş forması hansıdır?

302. Meninqokok infeksiyası zamanı əsas hematoloji dəyişikliklər hansıdır?

303. Meninokok infeksiyası zamanı likvorda hansı dəyişikliklər olur?

304. Aşağıdakılardan hansı kəskin meninqokok nazofaringiti üçün səciyyəvidir?

305. Meninqokok meningiti üçün nə səciyyəvidir?

306. Meninqokok sepsisi üçün patoqnomonik əlamət hansıdır?

307. Meninqokok infeksiyasının əsas və qorxulu ağırlaşması hansıdır?

308. Meninqokok sepsisini hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

309. Meninqokok infeksiyasının əsas laborator diaqnostika üsulu hansıdır?

310. Meninqokok infeksiyasının əsas müalicə üsulu hansıdır?

311. Meninqokok sepsisinin etiotrop mülaicəsində hansı preparatlar işlədilir?

312. Difteriya infeksion xəstəliklərin hansı qrupuna aiddir?

313. Difteriya zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

314. Difteriya ekzotoksininin təsirindən çoxqatlı epitel nahiyəsində hansı iltihab inkişaf edir və nə əmələ gəlir?

315. Udlaq difteriyasının lokal forması hansıdır?

316. Udlaq difteriyasının lokal formasının klinik əlamətləri hansıdır?

317. Difteriyanın yayılmış formasının klinik əlamətləri hansıdır?

318. Difteriyanın toksik formasının klinik əlamətləri hansıdır?

319. Qırtlaq difteriyasının inkişaf mərhələsi hansıdır?

320. Qırtlaq difteriyasının klinik əlamətləri hansıdır?

321. Difteriyanın ən çox rast gələn klinik forması hansıdır?

322. Difteriyanın toksik forması zamanı böynun ödeminin yayılmasına görə II0 necə müəyyən edilir?

323. Difteriya zamanı spesifik ağırlaşma hansıdır?

324. Difteriya diaqnozunun təsdiqi üçün vacib müayinə üsulu hansıdır?

325. Difteriyanın müalicəsində spesifik terapiya necə aparılır?

326. Difteriyanın III0 toksik formasında difteriya əleyhinə zərdabın ilkin yeridilən dozası nə qədər olmalıdır?

327. İnfeksion mononukleozun yoluxma yolu hansıdır?

328. İnfeksion mononukleoz zamanı periferik qanda atipik mononuklearların əmələ gəlməsi nə ilə şərtlənir?

329. İnfeksion mononukleazda hemoqramda olan dəyişikliklər hansıdır?

330. İnfeksion mononukleozun qızğın dövründə əsas klinik simptomlar hansılardır?

331. İnfeksion mononukleozda limfadenopatiyanın xüsusiyyətləri hansıdır?

332. İnfeksion mononukleozun kardinal əlamətləri hansıdır?

333. İnfeksion mononukleozun laborator diaqnostika üsulu hansıdır?

334. İnfeksion mononukleozun mümkün ağırlaşması hansıdır?

335. İnfeksion mononukleoz ən çox hansı xəstəliklərlə diferensə edilir?

336. İnfeksion mononukleozun ağırlaşmış formasının müalicəsi necə aparılır?

337. Qrip törədicilərinin hansı tipi daha çox epidemioloji təhlükə törədir?

338. Qrip törədicilərinin əsas mənbəyi hansıdır?

339. Qrip virusunun giriş qapısı hansıdır?

340. Ağırlaşmamış qripinin hansı sindromları olur?

341. Qrip infeksiyası zamanı kataral sindromun klinik təzahürləri hansılardır?

342. Ağırlaşmamış qripdə tənəffüs sisteminin zədələnməsinin klinik təzahürləri hansıdır?

343. Qripin ağırlaşmaları hansılardır?

344. Aşağıdakılardan hansı keçirilmiş qripdən sonrakı ağırlaşmaların mümkünlüyünü göstərir?

345. Qripin etiotrop müalicəsində hansı preparatlar istifadə olunur?

346. Qripin laborator diaqonostikasında hansı müayinə üsulu istifadə edilir?

347. Paraqrip infeksiyası zamanı əsasən hansı orqan zədələnir?

348. Aşağıdakılardan hansı paraqrip infeksiyası üçün səciyyəvidir?

349. Adenovirus infeksiyasının klinik təzahürləri hansılardır?

350. Adenovirus infeksiyalı xəstənin obyektiv müyainəsində nə aşkar edilir?

351. Respirator-sinsitsial infeksiyanın klinik variantları hansılardır?

352. Rinovirus infeksiyasının klinik mənzərəsi necə olur?

353. Rinovirus infeksiyası zamanı hansı sistem zədələnir?

354. Respirator mikoplazma infeksiyası zamanı aşağıdakılardan hansı müşahidə olunur?

355. Legionellaların rezervuarı hansıdır?

356. Legionelyozun yoluxma yolu hansıdır?

357. Legionelyozun klinik formaları hansıdır?

358. Legionelyoz pnevmoniyasının əsas klinik əlamətləri hansılardır?

359. Legionelyozu ən çox hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

360. Legionelyozun laborator diaqnostikası əsas hansı üsulla aparılır?

361. Legionelyozun mümkün ağırlaşmaları hansıdır?

362. Legionelyozun etiotrop müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

363. Ornitozun törədiciləri hansılardır?

364. Orintozun əsas yoluxma mexanizmi hansıdır?

365. Ornitozun insan üçün infeksiya mənbəyi hansıdır?

366. Ornitozun əsas klinik forması hansıdır?

367. Ornitozun tipik (pnevmonik) formasının əsas əlamətləri hansılardır?

368. Ornitozun diaqnostikasında hansı seroloji üsul tətbiq edilir?

369. Ornitozlu xətslərin müalicə vasitəsi hansıdır?

370. Quş qripinin törədicisi hansı viruslardır?

371. Quş qripində inkubasion dövr nə qədərdir?

372. Quş qripinə yoluxmuş xəstələrdə hansı orqanlarda çatışmazlıqlar inkişaf edir?

373. Quş qripi xəstəliyindən letallıq neçə faiz təşkil edir?

374. Difteriya infeksion xəstəliklərin hansı qrupuna aiddir?

375. Difteriyada infeksiya mənbəyi nədir?

376. Difteriya toksininin təsirindən əsnək, udlaq nahiyyəsində hansı iltihab inkişaf edir və necə dəyişik əmələ qəlir?

377. Əsnəyin lokal difteriyasının forması hansıdır?

378. Difteriyada baş verən spesifik ağırlaşma nədir?

379. Difteriyada diaqnozun təsdiqi üçün vacib müayinə üsulu hansıdır?

380. Qrip virusunun hemaqlütinini aşağıdakı hansı prosesi təmin edir?

381. Qrip virusunun neyraminidaza qlikoprotidi hansı prosesi təmin edir?

382. Qrip virusunun neyraminidaza qlikoproteidinin neçə yarımtipi vardır?

383. Temperaturun bir dalğalı olması və qəflətən kritik düşməsi hansı respirator infeksiya zamanı olur?

384. Paraqrip infeksiyası üçün səciyyəvi nədir?

385. Paraqripin klinik diaqnostikasında daha çox nəyi nəzərə almaq lazımdır?

386. Aşağıdakı hansı klinik əlamət qripi paraqripdən fərqləndirir?

387. Kiçik yaşlı uşaqlarda paraqripin qorxulu ağırlaşması nədir?

388. Adenovirusların hansı xüsusiyyəti onları qrip və paraqrip viruslarından fərqləndirir?

389. Aşağıdakı hansı morfoloji dəyişiklik adenovirus infeksiyası üçün səciyyəvidir?

390. Adenovirus infeksiyası zamanı hansı əlamət onu qrip və paraqripdən fərqləndirir?

391. Qripin «bağırsaq» forması dedikdə hansı infeksiya nəzərdə tutulur?

392. Adenovirus xəstəlikləri üçün xəstənin xarakterik görkəmi necə olur?

393. Respirator-sinsitial virus infeksiyası üçün nə xarakterikdir?

394. Respirator-sinsitial virusun hansı kultural əlaməti onu digər respirator viruslardan fərqləndirir?

395. Respirator-sinsitial infeksiya zamanı ölümün əsas səbəbi nədir?

396. Hansı ağırlaşmanın meydana çıxması respirator-sinsitial infeksiyanı digər respirator infeksiyalardan diferensə etməyə kömək edir?

397. Ornitozun törədicisi C. psittoci hansı növ mikroorqanizmdir?

398. Bəzi antibiotiklərə (tetrasiklin, levomisetin) həssas olması xlamidiyaları hansı mikroorqaizmlərdən fərqləndirir?

399. Ornitozun retrospektiv diaqnostikasında hansı üsuldan istifadə edilir?

400. Aşağıda qeyd olunan hansı klinik əlamətlər Ku-qızdırmasından fərqli olaraq ornitozda olmur?

401. Aşağıdakı hansı klinik əlamətlər qripdən fərqli olaraq ornitorzda olur?

402. Aşağıdakı hansı klinik əlamətlər bakterial mənşəli pnevmoniyalar üçün səciyyəvidir?

403. İnfeksion mononukleoz üçün xarakterik olan hansı əlamətlər ornitoz üçün səciyyəvi deyil?

404. Aşağıda göstərilən hansı klinik əlamətlər ornitozdan fərqli olaraq qarın yatalağında olmur?

405. Legionelyozun hansı klinik forması pnevmoniya olmadan keçir?

406. Legionelyozda təsadüf edilən hansı klinik əlamətlər bakterial pnevmoniyalarda müşahidə olunmur?

407. Qanda olan hansı dəyişikliklər ilk günlərdə ornitoz və legionelyozda eynidir?

408. Legionelyoz və ornitozun diferensial diaqnostikasında hansı məlumatlar daha informativdir?

409. Legionelyozun müalicəsində aşağıdakı hansı antibiotiklər daha effektivdir?

410. İnterstisial pnevmoniya hansı infeksiya zamanı inkişaf edir?

411. Dəridə sianotik «meyit ləkələrinin» olması meninqokokk infeksiyasının hansı forması üçün səciyyəvidir?

412. «Qəhvə» rəngində qusma aşağıdakı hansı infeksiya üçün səciyyəvidir

413. «Qızdırma, baş ağrıları və qusma» simptomlar triadası hansı infeksiya üçün patoqnomonik sayılır?

414. Aşağıdakı hansı əlamətlər daha çox meninqokok sepsisi zamanı olur?

415. «Udlağın öldürücü xorası», «Boğucu xəstəlik» adı altında hansı infeksiya nəzərdə tutulur?

416. Aşağıdakı hansı forma ərp əsnək difteriyası üçün səciyyəvidir?

417. Aşağıdakı hansı əlamətlər kataral forma difteriya üçün səciyyəvidir?

418. İnfeksion mononukleoz xəstəliyinin yoluxma mənbəyi nədir?

419. İnfeksion mononukleozda rast gələn patogomonik əlamətlər hansılardır?

420. Kapoşi sarkoması hansı yaşlarda rast gəlir?

421. Kapoşi sarkoması zamanı düyünlərin xarakteri necə olur?

422. Meymun çiçəyi zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

423. Meymun çiçəyi xəstəliyində inkubasion dövr nə qədərdir?

424. Meymun çiçəyi xəstəliyinin törədiciləri hansı qrup mikroorqanizmlərə aiddir?

425. Atipik pnevmoniyanın törədicisi hansı mikroorqanizmdir?

426. Atipik pnevmoniya zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

427. Atipik pnevmoniya zamanı yoluxma yolları hansıdır?

428. Atipik pnevmoniyanı hansı xəstəliklərlə differensə etmək lazımdır?

429. Atipik pnevmoniya zamanı inkubasion dövr nə qədərdir?

430. Kəmərləyici herpes zamanı səpgilər dəridə harada lokalizə olunur?

431. Sitomeqalovirus infeksiyası hansı infeksiyalara aiddir?

432. Su çiçəyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

433. Angina zamanı inkubasion dövr nə qədərdir?

434. Adətən angina xəstəliyi neçə gün davam edir?

435. Təbii çiçək zamanı səpgilər harada lokalizə olunur?

436. Təbii çiçək xəstəliyi necə xəstəlikdir?

437. Prion xəstəliklərinin törədiciləri hansıdır?

438. Prion xəstəliklərinin yoluxma yolları hansıdır?

439. Prion xəstəlikləri zamanı hansı orqanlar və sistemlər zədələnir?

440. Aşağıda qeyd olunan nəbzin hansı forması difteriya zamanı olur?

441. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı difteriyanın qeyri-spesifik ağırlaşmasıdır?

442. Aşağıda göstəriləndərdən hansı difteriyanın spesifik ağırlaşmasıdır?

443. Ornitozun etiotrop müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

444. Difteriya tipik ağırlaşmaları hansılardır?

445. Aşağıdakı hans klinik əlamət difteriya və botulizm zaman rast gəlir?

446. Aşağıdakı hansı klinik əlamət follikulyar anginadan fərqli olaraq difteriyada olmur?

447. Aşağıdakı hansı əlamət follikulyar anginadan fərqli olaraq difteriyada olur?

448. Aşağıdakı hansı əlamət difteriyadan fərqli olaraq Simonobski anginası zamanı olur?

449. Aşağıdakı hansı klinik əlamt paratonzilliti toksik difteriyadan fərqləndirir?

450. Aşağıdakı hansı əlamət difteriyadan fərqli olaraq nekrotik angina zamanı olmur?

451. Aşağıda göstərilən hansı əlamət difteriya inağı üçün xasdır?

452. Aşağıda göstərilən hansı əlamət difteriya inağında olmur?

453. Hansı klinik əlamət əsnək difteriyası və infeksion mononukleoz üçün səciyyəvidir?

454. Aşağıdakı hansı klinik əlamət infeksion mononukleoz üçün daha səciyyəvidir?

455. Difteriyanın etiotrop müalicəsində ilk əvvəl nə tətbiq edilməlidir?

456. Aşağıdakı hansı əlamət difteriya və infeksion mononukleoz üçün eynidir?

457. «Xoşxassəli limfoblastoz» və ya «Filatov xəstəliyi» dedikdə hansı infeksiya nəzərdə tutulur?

458. Aşağıdakı hansı əlamət infeksion mononukleozu difteriyadan fərqləndirir?

459. İnfeksion mononukleoz zamanı leykoformulada hansı dəyişikliklər üstünlük təşkil edir?

460. İnfeksion mononukleozun ən xarakterik təzahürü nədir?

461. Beliski-Filatov-Koplik əlaməti hansı infeksiyanın patoqnomonik əlamətidir?

462. Aşağıdakı səpgi elementlərinin hansılari qızılca zamanı meydana çıxır?

463. Aşağıdakı hansı əlamət skarlatina üçün səciyyəvidir?

464. Herpetik infeksiya zamanı səpgi elementləri harada lokalizə olunur?

465. Herpetik infeksiya üçün səpgi elementlərinin hansı cəhəti səciyyəvidir?

466. I və II tip sadə herpes virusunun törətdiyi genital herpes bir-birindən nə ilə fərqlənir?

467. Herpetik infeksiya zamanı nüvədaxili virus əlavələrini hansı üsulla təyin etmək olar?

468. Gözün buynuz qişa korluğunun ən çox rast gələn səbəbi aşağıdakı hansı infeksiyadır?

469. Herpetik infeksiya zamanı dəri səthində olan qovuqcuqların xarakteri necə olur?

470. Toksoplazmozun törədicisi aşağıdakı hansı qrupa daxildir?

471. Aşağıdakı hansı ötürülmə yolu toksoplazmoz üçün səciyyəvidir?

472. Toksoplazmoz zamanı mezadenitin kəskin nəzərə qarpması nəyi törədə bilər?

473. Toksoplazmoz törədiciləri hansı tropizmə malikdirlər?

474. Toksoplazmoz zamanı mialgiyalar hansı qrup əzələlərdə olur?

475. İkincili latent toksoplazmoz nə ilə səciyyəvidir?

476. Seroloji və allergik reaksiyaların mənfi cavabı toksoplazmozun hansı formasını inkar edir?

477. Toksoplazmozun laborator diaqnostikasında hansı üsul daha böyük diaqnostik əhəmiyyətə malikdir?

478. Xroniki toksoplazmozun müalicəsində aşağıdakılardan hansı daha effektivdir?

479. Enterobioz hansı növ helmintlərə aiddir?

480. Tenioz hansı qrup helmintozlara daxildir?

481. Exinokokkoz hansı qrup helmintozlara daxildir?

482. Şistosomoz hansı qrup helmintozlara ayiddir?

483. Askaridoz hansı qrup helmintozlara ayiddir?

484. Fasilyoz hansı qrup helmintozlara ayiddir?

485. Xarici mühitdə parazitlərin müxtəlif mərhələlərinin məhv edilməsi necə adlanır?

486. Adoleskarilər nədir?

487. Adoleskarilərin cinsi yetkin forması necə adlanır?

488. Helmintozlar zamanı qanda daha çox hansı dəyişiklik baş verir?

489. Teniarinxoz zamanı ağrılar ən çox qarnın hansı hissəsində lokalizə olunur?

490. Teniarinxozun ən xarakter əlaməti nədir?

491. Exinokokkoz invaziyasının 50%-dən çoxunu hansı orqanın zədələnməsi təşkil edir?

492. Kazninin qaraciyər exinokkozu zamanı hansı müayinə üsulundan istifadə olunur?

493. Exinokokkozun terapiyası hansı üsulla aparılır?

494. Aşağıdakılardan hansı exinokokkozun törədicisidir?

495. Alvekokkozun törədicisi hansıdır?

496. Alvekokkozun yerli kimyəvi terapiyasında hansı məhlullar işlədilir?

497. Difillobotriozun törədicisi hansıdır?

498. Difillobotriozun diaqnozu hansı üsulun əsasında qoyulur?

499. Himenolepidoz üçün nə səciyyəvidir?

500. Himenolepidozun terapiyasının effektivliyini artırmaq üçün fenasal hansı preparatlarla kombinə halında istifadə olunmalıdır?

501. Himenolepidoz zamanı hansı forma anemiya inkişaf edir?

502. Askaridozun törədicisi hansıdır?

503. Askaridozun ilkin miqrasion mərhələsinin müalicəsində aşağıdakı hansı preparat istifadə edilir?

504. Askaridozun bağırsaq fazasının terapiyası üçün hansı preparat effektivdir?

505. Tükbaş qurd aşağıdakılardan hansıdır?

506. Tükbaş qurd nə ilə qidalanır?

507. «Həqiqi appendisit» simptomu aşağıdakı hansı qurd invaziya zamanı olur?

508. Trixinelyozun törədicisi hansıdır?

509. Trixinelyozun patogenezində əsas rol oynayan nədir?

510. Aşağıdakılardan hansı trixinelyozun ilk əlamətidir?

511. Trixinelyoz zamanı mialgiyalar hansı qrup əzələlərdə olur?

512. Trixinelyozun 2-3-cü həftəsindən başlayaraq hansı müayinə üsulu informativdir?

513. Trixinelyozun 4-5-ci həftəsindən başlayaraq hansı müayinə üsulu daha informativdir?

514. Trixinelloskopiya nədir?

515. Trixinelyoz zamanı eozinofiliyanın dərəcəsi necə olur?

516. Ankilostomidozun törədicisi hansıdır?

517. Toksoplazmozun törədicisi hansıdır?

518. Toksoplazmozun yoluxma yolu hansıdır?

519. Toksoplazmozun diaqnostikasında hansı patoloji material müayinə olunur?

520. Toksoplazmozun xronik gedişində retikuloendotelial orqanlarda hansı dəyişiklik baş verir?

521. Qazanılmış toksoplazmozun klinik forması hansıdır?

522. Aşağıdakı hansı xəstəliklərdə orqanizmdə qranulomalar əmələ gəlir?

523. Toksoplazmozun hansı forması insanın immundefisit xəstəliyində müşahidə olunur?

524. Kəskin toksoplazmozun klinik variantı hansıdır?

525. Toksoplazmozun immunoloji diaqnostikası hansı göstəriciyə əsaslanır?

526. Kəskin bagırsaq amobiazının qəti diaqnozu üçün nəcisdən hansı tapılmalıdır?

527. Aşağıdakı hansı helmint növü hətta zədələnməmiş dəridən belə keçir?

528. Strongiloidozun törədiciləri, mədə-bağırsaq traktının hansı şöbələrinə yumurta qoyurlar?

529. Larva migrans nədir?

530. Teniozu teniarinxozdan fərqləndirən əsas əlamət hansıdır?

531. Qara ciyərin amyöblu absesi üçün hansı xarakterik deyil?

532. Kəskin bağırsaq amöbiazının prodromal dövrünə aid əlamət hansıdır?

533. Xroniki bağırsaq amöbiazının xarakterik əlaməti hansıdır?

534. Amöb hepatitində qara ciyərin konsistensiyası necə olur?

535. Qara ciyərin amöb apsesində sağ qabırğa altında ağrıların xarakteri necə olur?

536. Kəskin bağırsaq amöbiazının xarakterik ağırlaşması hansıdır?

537. Balantidiazın törədicisi hansıdır?

538. Balantidiazın inkubasiya dövrü nə qədərdir?

539. Balantidiazın kəskin formasının erkən əlamətləri hansıdır?

540. Balantidiazın xroniki formasında xəstəlik neçə ay davam edir?

541. Lyamblyozun klinik şəkli üçün hansı xarakterik deyil?

542. Lyamblyozun müalicəsi üçün nə istifadə olunmur?

543. Xəstənin ultrasəslə müayinəsi zamanı qara ciyərin sağ payında 3,5 sm ölçüdə dəqiq konturları olan dairəvi formalı törəmə aşkar edilmişdir. Göstərilən helmintozlardan ən çox uyğun gələni hansıdır?

544. Trixinelyoz zamanı orta klinik inkubasiya dövrü nə qədərdir?

545. Trixinelyoz simptomları xəstədə aşkar olunduğu zaman, həkimin görəcəyi ilk tədbirlərdə hansılar daxildir?

546. Dəmir defisitli anemiyanın səbəbi aşağdaki helmitlərdən hansı ola bilər?

547. Hansı invaziyada steroidlərlə müalicə invaziyanın intensivliyinin artmasına və helmintlərin disseminasiyasına gətirib çıxara bilər?

548. Helmintozların kəskin dövrdə diaqnostik metodlarına hansı aiddir?

549. Hərarət, mialgiya, sifətin ödemi, eozinofiliya əlamətləri aşağıdakılardan hansı üçün patoqnomikdir?

550. Askaridozla yoluxma yolu hansıdır?

551. Askaridozda əsas sahib kimdir?

552. Aşağıdakı hansı əlamətlər askaridoz üçün səciyyəvidir?

553. Askaridoz zamanı qaraciyər, dalaq prosesə cəlb olunurmu?

554. Bağırsaq helmintozlarından nematodozlarda hərarət necə olur?

555. Askaridoz zamanı öskürək nə ilə xarakterizə olur?

556. Xəstəliyin dövründən asılı olaraq askaridozun müalicəsində hansı preparatlar tətbiq edilir?

557. Askaridozda hemoqramma və EÇS vəziyyəti necə olur?

558. Askaridoz zamanı dəri səpgiləri necə olur?

559. Trixosefalyozun yoluxma yolu hansıdır?

560. Trixosefalyozda əsas sahib kimdir?

561. Trixosefalyoz zamanı dispeptik əlamətlər hansılardır?

562. Trixosefalyoz zamanı qaraciyər, dalaqda hansı dəyişikliklər olur?

563. Trixosefalyoz zamanı hərarət necə olur?

564. Trixosefalyoz zamanı öskürək necə olur?

565. Trixosefalyoz zamanı baş ağrılarılar olur?

566. Trixosefalyoz zamanı dəridə səpgilər necə olur?

567. Trixenelyozda yoluxma yolu hansıdır?

568. Trixinelyozda aralıq sahib kimdir?

569. Trixinelyoz zamanı dispeptik əlamətlər hansılardır?

570. Trixinelyoz zamanı qaraciyər, dalaqda hansı dəyişikliklər olur?

571. Trixinelyoz zamanı hərarət necə olur?

572. Trixinelyoz zamanı öskürək necə olur?

573. Trixinelyoz zamanı baş ağrılar olurmu?

574. Trixinelyoz zamanı dəridə hansı dəyişiklər qeyid olunur?

575. Ankilostomidozun yoluxma yolu hansıdır?

576. Ankilostomidozda əsas sahib kimdir?

577. Ankilostomidoz zamanı dispeptik əlamətlər hansıdır?

578. Akilostomozda aralıq sahib kimdir?

579. Ankilostomidoz zamanı epiqastral nahiyədə ağrılar necə olur?

580. Ankilostomidoz zamanı hərarət necə olur?

581. Ankilostomidoz zamanı tənəffüs yolların zədələnməsi simptomları olurmu?

582. Ankilostomidoz zamanı baş ağrıları olur?

583. Ankilostomidoz zamanı dəri səpgiləri necə olur?

584. Ankilostomidozun xronik mərhələsində xəstəliyin əsas təzahürləri nə ilə əlaqədardır?

585. Enterobiozda yoluxma yolu hansıdır?

586. Enterobioz zamanı əsas sahib kimdir?

587. Enterobiozda aralıq sahib kimdir?

588. Enterobioz zamanı dispeptik əlamətlər hansılardır?

589. Enterobioz zamanı sinir oyanıqlığı necə olur?

590. Enterobioz zamanı hərarət necə olur?

591. Aşağıdakı hansı əlamətlər enterobioz üçün səciyyəvidir?

592. Enterobioz zamanı baş ağrılar olurmu?

593. Strongiloidozun həyat sikli torpağa düşmədən davam etdikdə, sürfələr hansı orqanda olur?

594. Strongiloidozun klinikasının kəskin fazası üçün xarakter simptomlar hansılardır?

595. Strongiloidozun müalicəsində hansı preparat təyin edilir?

596. Strongiloidoz zamanı periferik qanda hansı dəyişiklik baş verir?

597. Aşağıdakılardan hansında periferik qanda eozinofiliya müşahidə olunmur?

598. Eneterobiozda aparıcı simptom hansı hesab olunur?

599. Aşağıdakı hallardan hansında B12 defisitli anemiya inkişaf edə bilər?

600. Hansı halda dəmir preparatları patoqenetik vasitə kimi təyin olunur?

601. Xəstədə anusdan lentvari qurdun buğumlarının aktiv xaric olması müşahidə olunur. İnvaziyalardan hansı daha uyğundur?

602. Bağırsaq keçməməzliyinin səbəbi hansı ola bilər?

603. Primorsk vilayətindən gələn xəstədə iki il müddətində öskürək, təngnəfəslik, qanhayxırma, bəzən şokolad rəngli bəlğəm ifrazı müşahidə olunur. Onda hansı infeksiyanı inkar etmək lazımdır?

604. Ağciyərləri nə zədələmir?

605. Qara ciyəri hansı infeksiya zədəliyir?

606. Moskva sakini açıq su hövzəsində çimdikdən sonra dərisində bir neçə gün ərzində saxlanılan qaşınan papulyoz və urtikar səpgi əmələ gəlmişdir. Bunun səbəbi aşağıdakılardan hansı ola bilər?

607. Hansı müalicənin aparılmasından qabaq, xəstə stronqiloidoza görə müayinə olunmamalıdır?

608. AİDS-lə infeksiyalaşmış xəstələrdə hansı parazitar xəstəliyin tez-tez rast gəlməsi səciyyəvi deyil?

609. Aşağıda göstərilən preparatlardan hansının tətbiqi amöbiazın müalicəsində əsil inqilab oldu?

610. Yüksək virulentliyə malik amöb ştamları amöbiazın hansı formasında aşkar edilir?

611. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı amöb xorası üçün səciyyəvidir?

612. «Zəngli saat» simptomu hansı xəstəlikdə patoqnomonik əlamətidir?

613. Aşağıdakı temperatur tiplərindən hansı xronik qaraciyər absesi üçün səciyyəvidir?

614. Qaraciyər amöb absesində aşağıdakı preparatlardan hansı tətbiq edilir?

615. Bağırsaq amöbiazında proses bağırsağın hansı şöbəsində gedir?

616. Bağırsaq amöbiaz zamanı eroziyaların xarakteri necə olur?

617. Ku-qızdırmasının retrospektiv diaqnostikası üçün hansı müayinə üsulu daha əlverişlidir?

618. Ku-qıdırması üçün daha çox nə səciyyəvidir?

619. Təbii və ya antropyrgik ocaqlarda heyvanların zədələnmə dərəcəsini qiymətləndirmək üçün hansı müayinə üsulu daha informativdir?

620. «Pik simptomu» hansı infeksiya zamanı rast gəlir?

621. Əl barmaqları və dabanlarda iri lövhəli qabıqlanması aşağıdakı hansı infeksiya üçün səciyyəvidir?

622. Medikamentoz enantema zamanı səpginin xarakteri necə olur?

623. Medikamentoz enantema zamanı səpgi elementləri necə yerləşir?

624. Flebotom qızdırması zamanı Taussiq simptomu nədir?

625. «Modabaz», «zürafə» yerişi hansı qızdırma üçün səciyyəvidir?

626. Yayılmış nekroz şəklində «Kaunsilmen cismçikləri» sarı qıdırma zamanı hansı orqanda qeydə alınır?

627. Aşağıdakı hansı əlamət böyrək sindromu ilə keçən hemorragik qızdırmanın patoqnomonik əlamətidir?

628. Krım hemorragik qızdırması zamanı aşağıdakı hansı fermentin aktivliyi artır?

629. Krım hemorragik qızdırması zamanı qanda olan hansı dəyişiklik proqnozun pis olmasının sübutudur?

630. Krım hemorragik qızdırma zamanı hemorragik sindrom bədənin hansı hissələrində lokalizə olunur?

631. Böyrək sindromu ilə keçən hemorragik qızdırma zamanı sidikdə zülalın miqdarı nə qədər olur?

632. Aşağıdakı hansı əlamət böyrək sindromu ilə keçən hemorragik qızdırma və botulizmdə eynidir?

633. Hemorragik qızdırmalar hansı xəstəliklərə aiddir?

634. Aşağıdakılardan hansı hemorragik qızdırmalara aiddir?

635. Hemorragik qızdırmalar hansı yollarla yoluxur?

636. Hemorragik qızdırmaları hansı mikroorqanizmlər törədir?

637. Hemorragik qızdırmaların keçiriciləri hansıdır?

638. Aşağdaki sadalanan ensefalitlərdən hansı hemorragik qızdırmalara aiddir?

639. Hemorragik qızdırmaların əsas əlamətləri hansılardır?

640. Hemorragik qızdırmaların törədicisi hansı virus ailəsinə aiddir?

641. Gənə ensefalitinin mövsümu hansı aylara təsadüf edir?

642. Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmanın qorxulu ağırlaşması hansıdır?

643. Hemorragik qızdırmaların əsas sindromları hansılardır?

644. Marburq və Ebol qızdırmalarının oxşar əlaməti hansıdır?

645. Böyrək sindromu ilə keçən hemorragik qızdırmanı hansı xəstəliklərdən fərqləndirmək lazımdır?

646. Hemorragik qızdırmaların müalicəsi necə aparılan?

647. Respublikamızda hemorragik qızdırmalardan hansı qeydə alınır?

648. Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmanın hansı dövrləri var?

649. Hemorragik qızdırmaların profilaktikasının əsas tədbiri hansıdır?

650. Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmadan sonra izhiostenuriya olurmu?

651. Böyrək sindromlu hemorragik qızdırmadan sonra nikturiya olurmu?

652. Denge qızdırmasının adı nəyə görə müəyyən edilmişdir?

653. Ebol qızdırmasının adı nəyə əsasən müəyyən edilmişdir?

654. Hemorragik qızdırmaların diaqnozu necə təsdiq olunur?

655. Qərbi Nil hemorragik qızdırması nə ilə fərqlənir?

656. Marğurq hemorragik qızdırmasının əsas əlamətləri hansıdır?

657. Konqo-Krım-Xəzər hemorragik qızdırmasının əsas əlaməti hansıdır?

658. Konqo-Krım-Xəzər hemorragik qızdırmasının müalicəsi aparılır?

659. Hemorragik qızdırmalı xəstələrdə virus haradan tapılır?

660. Okelto xəstəliyinin əsas əlamətləri hansıdır?

661. Sarı qızdırmanın başlanğıc əlamətləri hansıdır?

662. Sarı qızdırmanın qırgın dövrünün əlamətləri hansıdır?

663. Omsk hemorragik qızdırmasından residiv olurmu?

664. Marğurq xəstəliyi hansı hemorragik qızdırmaya oxşayır?

665. Lassa qızdırmasının əsas əlamətləri hansıdır?

666. Gənə ensefalitinə hansı ölkədə çox rast gəlir?

667. Ağcaqanad ensefaliti hansı ölkədə daha geniş yayılmışdır?

668. Papataçı qızdırması törədicilərinin mənbəyi hansıdır?

669. Papataçı qızdırmasının klinikasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

670. Papataçi qızdırmasının inkubasiya dövrü nə qədərdir?

671. Papataçi qızdırmasının müalicəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

672. Papataçi qızdırması zamanı xəstəliyin 1-2-ci günlərində qanda hansı dəyişikliklər baş verir?

673. Papataçi qızdırması törədiciləri hansı qrup viruslara aiddir?

674. Papataçi qızdırması zamanı aşağıdakılardan hansı olmur?

675. Papataçi qızdırmasının hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

676. Papataçi qızdırmasının diaqnostikasında aşağıdakılardan hansı səhvdir?

677. Papataçi qızdırmasının profilaktikasında aşağıdakılardan hansı səhvdir?

678. Papataçi qızdırmasının keçiricisi hansıdır?

679. Papataçi qızdırması zamanı nevroloji əlamətlər olurmu?

680. Papataçi qızdırmasında residiv qeyd olunurmu?

681. Papataçi qızdırması zamanı hərarət neçə gün davam edir?

682. Papataçi qızdırmasında əsas simptom hansıdır?

683. Qarayara zamanı etiotrop müalicə vasitələri hansılardır?

684. Qızılyel infeksiyasının törədiciləri hansılardır?

685. Qızılyel infeksiyasının inkubasiya dövrü nə qədərdir?

686. Qızılyel infeksiyası zamanı yerli dəyişikliklərə görə aşağıdakılardan hansı forma səhvdir?

687. Qızılyel infeksiyasının klinikasında aşağıdakı əlamətlərdən biri təsadüf olunur?

688. Qızılyel infeksiyasının hansı ağırlaşması olmur?

689. Qızılyel orqanizmin hansı hissəsində əmələ gəlir?

690. Qızılyel hansı infeksiyalar qrupuna daxildir?

691. Qızılyel infeksiyası zamanı immunitet necə olur?

692. Qızılyel infeksiyası zamanı müşahidə olunan əlamətlər hansıdardır?

693. Qızılyel infeksiyası zamanı böyrəklər zədələnirmi?

694. Qızılyel infeksiyası ilin hansı fəsillərində qeydə alınır?

695. Qızılyel infeksiyasının ötürülmə yolu hansıdır?

696. Qızılyel infeksiyasında residivlər zamanı yerli proses harada inkişaf edir?

697. Qızılyel infeksiyasının müalicəsində nə tətbiq olunmur?

698. Qızılyel infeksiyasının profilaktikasında residivlər zamanı nə təyin edilir?

699. Qarayaranın ən çox rast gələn forması hansıdır?

700. Qarayarada infeksiya mənbəyi hansıdır?

701. Aşağıdakılardan hansı qarayaranın müalicəsində istifadə olunmur?

702. Qarayara çöplərinin sporları torpaqda neçə müddət qala bilər?

703. Qarayara xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

704. Qarayara xəstəliyinin yoluxma yolu hansıdır?

705. Melioidoz xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

706. Meliodozun yoluxma yolu hansıdır?

707. Meliodozun klinik forması hansıdır?

708. Meliodozun etiotrop müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?

709. Meliodozun etiotrop müalicəsində hansı preparat istifadə olunur?

710. Meliodozun əsas laborator müayinə üsulu hansıdır?

711. Meliodozun klinik forması hansıdır?

712. Meliodoz zamanı hemoqramda hansı dəyişikliklər olur?

713. Meliodozun diferensial diaqnostikası hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

714. Meliodozun inkubasiya dövrü nə qədərdir?

715. Meliodozun əsas əlamətləri hansılardır?

716. Qarayara infeksiyası üçün aşağıdakılardan hansı xarakterik deyil?

717. Qarayaranın əsas neçə klinik forması var?

718. Qarayara xəstəliyinin gizli dövrü nə qədərdir?

719. Qarayaranın dəri formasının növləri hansıdır?

720. Erizipeloid infeksiyası üçün nə xarakterik deyil?

721. Erizipeloidin yoluxma yolu hansıdır?

722. Aşağıdakılardan hansı erizipeloid infeksiyasının ağırlaşması deyil?

723. Erizipeloid infeksiyasının diaqnostikasında hansı üsul tətbiq edilir?

724. Erizipeloid xəstəliyinin neçə klinik forması var?

725. Erizipeloidin dəri formasında hansı əlamətlər müşahidə olunmur?

726. Erizipeloidin dəri-oynaq formasında aid olmayan əlamət hansıdır?

727. Erizipeloidin sepsis formasına aid olan ağırlaşma hansıdır?

728. Erizipeloid xəstəliyində insan üçün ən təhlükəli heyvan hansıdır?

729. Erizipeloidin müalicəsində hansı preparat istifadə edilir?

730. Ağırlıq dərəcəsinə görə tetanusun neçə forması olur?

731. Tetanusun müalicəsində nə tətbiq edilir?

732. Tetanusun inkubasiya dövrü nə qədərdir?

733. Tetanus zamanı ən çox rast gələn ağırlaşma hansıdır?

734. Tetanus zamanı infeksiyanın giriş qapısı hansıdır?

735. Aşağıdakılardan hansı tetanus zamanı xəstəliyin ilkin əlamətidir?

736. Tetanusun əsas simptomu hansıdır?

737. Tetanusun profilaktikası məqsədilə anatoksin hansı dozada yeridilir?

738. Tetanusun müalicəsində antitoksik zərdab əzələ daxilinə hansı dozada yeridilir?

739. Tetanus zamanı zamanı «triada» simptomuna aid olmayan hansıdır?

740. Tetanus sporalarının xarici mühitdə qalma müddəti nə qədərdir?

741. Tetanus zamanı hansı əzələlər qıcolmada iştirak etmir?

742. Tetanusun törədicisi hansı şəraitdə inkişaf edir?

743. Tetanusdan sonra xəstədə immunitet yaranırmı?

744. Tetanusun törədicisin daxil olma yolu hansıdır?

745. Tetanusun yerli formasında hansı əlamət olmur?

746. Tetanusun ən ağır forması hansıdır?

747. Yenidoğulmuşların tetanusunda yoluxma yolu hansıdır?

748. Aşağıdakılardan hansı tetanusun ağırlaşmasına aid deyil?

749. Tetanusun törədicisi hansıdır?

750. Tetanusun yüngül və orta-ağır formasında inkubasion dövr nə qədərdir?

751. Tetanusun xarakterik, klinik simtomu hansıdır?

752. Aşağıdakılardan hansı quduzluq virusunun daşıyıcılarıdır?

753. Quduzluq xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

754. Quduzluq xəstəliyinin törədicisi hansı cinsə daxildir?

755. Quduzluq xəstəliyi zamanı hansı sistem zədələnir?

756. Quduzluq xəstəliyinin klinik dövrləri hansıdır?

757. Quduz heyvan dişləmiş nahiyədə nə baş verir?

758. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı quduzluq zamanı olmur?

759. Quduzluq xəstəliyini hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

760. Quduzluq xəstəliyinin müalicəsində hansı preparatlar istifadə edilir?

761. Quduzluq zamanı baş beynin ammon buynuzlarında hansı törəmələr əmələ gəlir?

762. Tetanusu aşağıdakı hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək olar?

763. Tetanusun spesifik müalicəsində tətbiq edilən preparatlar hansıdır?

764. Manqo xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

765. Maqno xəstəliyində infeksiya mənbəyi hansıdır?

766. Aşağıdakılardan hansı Manqo xəstəliyinin klinik formasıdır?

767. Manqo xəstəliyi zamanı hemoqramda hansı dəyişikliklər ba verir?

768. Manqonun dəri formasında hansı dəyişikliklər əmələ gəlir?

769. Manqo xəstəliyinin əsas əlamətləri hansıdır?

770. Manqonun diferensial diaqnostikası hansı xəstəliklərlə aparılmalıdır?

771. Manqonun xronik forması hansıdır?

772. Manqonun laborator müayinə üsulu hansıdır?

773. Manqo xəstəliyinin etiotrop müalicə preparatı hansıdır?

774. G.Rudnevə görə taunun hansı forması daha təhlükəlidir?

775. Taun xəstəliyinin keçiriciləri hansı həsarətlardır?

776. Taunun ağır formasının patogenezində üstünlük təşkil edən nədir?

777. Taun xəstədiyinin törədicisi hansıdır?

778. «Təbaşirlə örtülmüş dil» aşağıdakı hansı infeksiya zamanı olur?

779. Taun infeksiyası zamanı aşağıdakı əlamətlərdən hansı olmur?

780. Aşağıdakılardan hansı taun zamanı mühüm diaqnostik əlamət sayılır?

781. Aşağıdakı hansı əlamət «quru» taun pnevmoniyası üçün səciyyəvidir?

782. «Nəm» taun pnevmoniyası üçün nə xarakterikdir?

783. Aşağıdakı hansı əlamət taundan şübhələnməyə əsas verir?

784. Dabaq xəstəliyinin törədicisi hansıdır?

785. Dabaq xəstəliyində hansı elementlər əsas deyildir?

786. Dabaq infeksiyası zamanı infeksiya mənbəyi hansıdır?

787. Dabaq virusu hansı orqanlarda fiksə olunur?

788. Dabaq xəstəliyinin inkubasiya dövrü nə qədərdir?

789. Aşağıdakılardan hansı dabaq xəstəliyi üçün səciyyəvidir?

790. Dabaq xəstəliyini hansı xəstəliklə diferensə etmək lazımdır?

791. Dabaq xəstəliyinin müalicəsində hansı preparatlar işlədilir?

792. Aşağıdakı hansı əlamət taunun dəri formasını qarayaranın dəri formasından fərqləndirir?

793. Aşağıdakılardan hansı taun mikroblarının koloniyasıdır?

794. «Krujevalı yaylıq» koloniyaları aşağıdakı hansı infeksiya törədicilərinə xasdır?

795. Qarayaranın diaqnostikasında daha çox diaqnostik əhəmiyyət kəsb edən üsul hansıdır?

796. Qarayaranın törədiciləri hansılardır?

797. Qarayaranın erkən və retrospektiv diaqnostikası hansı üsulla aparılır?

798. Qarayara törədicilərinin koloniyaları necə olur?

799. Askoli termopresipitasiya reaksiyası qarayara antigeninin hansı xüsusiyyətinə əsaslanır?

800. Ətli-peptonlu bulyonda qarayara basilləri necə bitir?

801. «Stefanski simptomu» aşağıdakı hansı infeksiya zamanı olur?

802. Stefanski simptomu nədir?

803. Qarayaranın dəri formasının erizipeloid növü üçün nə səciyyəvidir?

804. Qarayara zamanı mühüm diferensial-diaqnostik əlamət hansıdır?

805. Qarayaranın septik formasının ağciyər variantında ölümün səbəbi nədir?

806. Qarayaranın septik formasının bağırsaq variantında ölümün səbəbi nədir?

807. Qarayaranın spesifik müalicəsində hansı preparat işlədilir?

808. «Yenidoğulmuşların qranulomatozu» aşağıdakılardan hansıdır?

809. Malyariya parazitləri aşağıdakı hansı növ parazitlərə aiddir?

810. Birincili leyşmaniomanın antroponoz tipi zoonoz tipindən nə ilə fərqlənir?

811. Visseral leyşmaniozun daimi əlaməti nədir?

812. Aşağıdakı hansı temperatur əyrisi visseral leyşmanioz üçün səciyyəvidir?

813. Qanın morfoloji tərkibində baş verən hansı dəyişiklik visseral leyşmanioz üçün xasdır?

814. Aşağıdakı hansı klinik əlamətin olması visseral leyşmanioz və dizenteriyanı eyniləşdirir?

815. Aşağıdakı hansı laborator müayinə üsulu visseral leyşmanioz zamanı daha informativdir?

816. «Borovski xəstəliyi» adı altında leyşmaniozun hansı forması nəzərdə tutulur?

817. Kala-azar zamanı dəri örtüyünün tünd-qara rəngdə olması nə ilə əlaqədardır?

818. Köhnə dünya dəri leyşmaniozu zamanı xoralar adətən bədənin hansı nahiyəsində olur?

819. Köhnə dünya dəri leyşmaniozu zamanı əmələ gələn çapığın xarakteri necə olur?

820. Antroponoz dəri leyşmaniozunda qabarın başlaması ilə çapığın formalaşması arasında nə qədər vaxt keçir?

821. Zoonoz tip dəri leyşmaniozunda xoralar adətən bədənin hansı hissəsində lokalizə olunur?

822. Aşağıdakı əlamətlərdən hansı Amerika dəri leyşmaniozunun ən mühüm xüsusiyyətidir?

823. Romanovski üsulu ilə boyadıqda malyariya parazitinin protoplazması hansı rəngə boyanır?

824. Malyariya parazitinin inkişafını son mərhələsində onun protoplaz¬masında nə görünür?

825. Romanovski üsulu ilə boyandıqda malyariya parazitinin nüvəsi necə boyanır?

826. Malyariya xəstəliyinin törədicisi aşağıdakı hansı qrupa daxildir?

827. P.vivax-la yoluxmuş eritrositlərin daxilindəki azmorfil dənəciklər necə adlanır?

828. P.malaria ilə yoluxmuş eritrositlərin daxilində əmələ gələn dənəvərlik necə adlanır?

829. P.faciparum ilə yoluxmuş eritrositlərin daxilində əmələ gələn dənəvərlik necə adlanır?

830. P.ovale ilə yoluxmuş eritrositlərin daxilində əmələ gələn dənəvərlik necə adlanır?

831. Hipoendemik malyariya ocağında parazitar indeks neçə olur?

832. Goloendemik ocaqda parazitar indeks neçə faiz təşkil edir?

833. Mezoendemik xaqda parazitar indeks neçə faiz təşkil edir?

834. Malyariya zamanı hansı anemiya inkişaf edir?

835. Tropik malyariyanın ən ağır fəsadı nədir?

836. Malyariyanın törədicisi hansıdır?

837. Malyariyanın törədicisi hansı qrup mikroorqanizmlərə aiddir?

838. Malyariya parazit sporoqoniya mərhədəsini harada keçirir?

839. Malyariya paraziti şizoqoniyanı harada keçirir?

840. Malyariya parazitini qandan nə vaxt tapmaq olar?

841. Malyariya hansı xəstəliklərə aiddir?

842. Malyariyanın neçə növ törədicisi var?

843. Malyariya paraziti necə aşkar olunur?

844. Aşağıdakılardan hansı malyariyanın keçiricisidir?

845. Malyariya xəstəliyinin mövsümu hansı aylara təsadüf edir?

846. Malyariya zamanı immunitetin xarakteri necədir?

847. Malyariya törədiciləri orqanizmə hansı yolla düşür?

848. Malyariya xəstəliyi hansı yaşlarda rast gəlir?

849. Malyariya xəstəliyi hansı iqlim zonalarında rast gəlir?

850. Malyariyanın əsas əlamətləri hansılardır?

851. Malyariyanın əsas sindromu hansıdır?

852. Malyariyanı hansı xəstəliklərdən diferensə etmək lazımdır?

853. Malyariyanın etiotrop müalicəsində hansı preparatlar tətbiq edilir?

854. Malyariyanın radikal müalicəsi necə aparılır?

855. Malyariyanın profilaktikasının əsas tədbiri hansıdır?

856. Malyariyalı xəstənin hemoqramı necə dəyişir?

857. Malyariyada sarılığın xarakteri necə olur?

858. Malyariyada hemoqlobin göstəricisi necə dəyişir?

859. Malyariya zamanı güclü baş ağrısı olurmu?

860. Malyariya zamanı dalaq böyüyürmü?

861. Malyariyadan sonra qaraciyər sirrozu inkişaf edə bilərmi?

862. Respublikamızda malyariyanın hansı forması rast gəlir?

863. Aşağıdakı hansı əlamət birincili malyariyanı residivdən fərqləndirir?

864. Malyariya zamanı hemolizin enzimopatiya kimi səbəbi nədir?

865. Malyariyanın retrospektiv diaqnostikasında hansı müalicə üsulundan istifadə edilir?

866. Aşağıdakı hansı əlamət nazik yaxmada P.ovale üçün səciyyəvidir?

867. Aşağıdakı hansı əlamət nazik yaxmada P.vivax təyin etməyə imkan verir?

868. Aşağıdakı hansı əlamət nazik yaxmada P.falciparumu fərqləndirir?

869. Nazik yaxmada P.malaria zamanı aşağıdakılardan hansı görünür?

870. Delagil preparatı malyariya parazitinin hansı formasına təsir edir?

871. Primaxin preparatı malyariya parazitinin hansı formasına təsir etmir?

872. Malyariyanın törədiciləri hansı qrup mikroorqanizmlərə aiddir?

873. Malyariyanın yoluxma yolları hansıdır?

874. Malyariyada əsas hansı sistem zədələnir?

875. Malyariyanın klinik-diaqnostik meyarları hansılardır?

876. Malyariyada hansı diaqnostik müayinə metodu təcrübədə daha çox işlədilir?

877. Malyariya xəstəliyinə diaqnoz qoymağa əsas verən kliniki əlamətlər hansılardır?

878. Malyariya plazmodiumunun hansı inkişaf sikli Anopheles ağcaqanadının bədənində gedir?

879. Malyariyanın hansı xəstəliklərlə differensasiya etmək olar?

880. Malyariyanın müalicəsində tətbiq olunan dərmanlar hansılardır?

881. Malyariyanın profilaktikasında mövsümi olaraq residiv əleyhinə hansı kimyəvi preparatlan istifadə edilir?

882. Tipik malyariya hansı xəstəliyə bənzəmir?

883. Afrikadan qayıdan xəstədə hərarətli vəziyyət başlamışdır. Rentqen müayinədə ağ ciyərlərdə xırda ocaqlı dəyişikliklər aşkar edilmişdir. Qanın malyariyaya yoxlanılması lazımdır?

884. Tropik malyariyanın başlanğıc dövründə hansı mütləq müşahidə olunur?

885. Tropik ölkələrdən qayıtdıqdan sonra malyariya xəstəliyi neçə vaxtdan sonra başlaya bilməz?

886. Visseral leyşmaniozun xarakterik klinik əlamətinə hansı aid deyil?

887. Zoonoz dəri leyşmaniozu diaqnozunun xeyrinə hansı şəhadət verir?

888. Visseral leyşmaniozun yekun diaqnozu üçün nə vacibdir?

889. Hansı xəstəliklər transmissiv infeksiyalar adlanır?

890. Aşağıdakılardan hansı transmissiv infeksiyanı yoluxdurur?

891. Hansı mikroblar transmissiv yolla yoluxur?

892. Bu xəstəliklərdən hansı transmissiv infeksiyadır?

893. Transmissiv infeksyalı xəstənin hansı müayinə materialı yoxlanılır?

894. Transmissiv infeksiya üçün hansı simptom səciyyəvidir?

895. Transmissiv infeksiya üçün hansı zədələnmə səciyyəvidir?

896. Transmissiv infeksiyalara qarşı mübarizə necə təşkil olunur?

897. Transmissiv infeksiyaların mövsümü hansı aylardır?

898. Ağcaqanadlar hansı transmissiv infeksiyanı keçirir?

899. Transmissiv infeksiyaların ağırlaşması hansıdır?

900. Visseral leyşmaniozun törədicisi hansıdır?

901. Visseral leyşmaniozu keçirən həşarat hansıdır?

902. Visseral leyşmaniozun mənbəyi hansıdır?

903. Visseral leyşmaniozda hematoloji dəyişikliklər hansıdır?

904. Visseral leyşmaniozun ağırlaşmaları hansıdır?

905. Visseral leyşmaniozun etiotrop müalicə preparatları hansıdır?

906. Visseral leyşmaniozun profilaktikası tədbirləri hansıdır?

907. Visseral leyşmaniozun törədiciləri hansı orqanda daha çox toplanır?

908. Visseral leyşmaniozda hansı patoloji material müayinə olunmalıdır?

909. Visseral leyşmaniozun diaqnozu hansı müayinəyə əsaslanır?

910. Visseral leyşmanioz hansı xəstəliklərlə diferensə etmək lazımdır?

911. Dəri leyşmaniozunun törədicisi hansıdır?

912. Dəri leyşmaniozunun keçiricisi hansıdır?

913. Dəri leyşmaniozunun mənbəyi hansıdır?

914. Dəri leyşmaniozunun klinik variantları hansıdır?

915. Dəri leyşmaniozunda sağalma müddəti nə qədərdir?

916. Dəri leyşmaniozunu hansı xəstəliklə diferensə etmək lazımdır?

917. Dəri leyşmaniozunun əsas əlaməti hansıdır?

918. Dəri leyşmaniozunun əsas profilaktikası hansı yolla aparılır?

919. Dəri leyşmaniozu zamanı hansı orqan daha çox zədələnir?

920. Dəri leyşmaniozunun nəticəsi necə olur? A)) B) xronik hala keçmə C) ölüm D) residiv E) əlillik $$ 1

921. Bu xəstəliklərdən hansı rikketsiozlara aiddir?

922. Rikketsiyaların əsas xüsusiyyətləri hansıdır?

923. Rikketsiyalar hansı xüsusiyyətlərə malikdir?

924. Rikketsiyalara hansı preparatlar təsir göstərir?

925. Epidemik səpgili yatalaq və Bril xəstəliyinin oxşarlığı nədədir?

926. Rikketsiyaların hansı xüsusiyyətlərini tanıyırsınız?

927. Endemik və epidemik səpgili yatalaqların oxşar cəhətləri hansıdır?

928. Ku-qızdırmasının törədicisi hansıdır?

929. Ku-qızdırmasının yoluxma yolu hansıdır?

930. Ku-qızdırmasının əsas əlamətləri hansıdır?

931. Tsutsuqamuşi qızdırmasının törədicisi hansıdır?

932. Tsutsuqamuşi qızdırmasının əsas əlamətləri hansıdır?

933. Epidemik səpgili yatalağın əsas əlamətləri hansıdır?

934. Epidemik səpgili yatalağın ağırlaşmaları hansıdır?

935. Epidemik səpgili yatalağın əsas diaqnostika üsulu hansıdır?

936. Epidemik səpgili yatalağın etiotrop müalicə preparatı hansıdır?

937. Epidemik səpgili yatalağın törədicisi hansıdır?

938. Epidemik səpgili yatalağın yoluxma yolları hansıdır?

939. Epidemik səpgili yatalağın keçiricisi hansıdır?

940. Epidemik səpgili yatalağı hansı xəstəliklərlə diferensə edirlər?

941. Erlixiozun əsas əlamətləri hansıdır?

942. Erlixiozun törədiciləri hansıdır?

943. Erlixiozun yoluxma yolu hansıdır?

944. Endemik səpgili yatalağın törədicisi hansıdır?

945. Endemik səpgili yatalağın yoluxma yolu hansıdır?

946. Endemik qayıdan yatalağın törədiciləri hansılardır

947. Endemik qayıdan yatalağın yoluxma yolu hansıdır?

948. Endemik qayıdan yatalağın əsas klinik xüsusiyyəti nədir?

949. Endemik səpgili yatalaqda səpgi harada lokalizə olunur?

950. Epidemik qayıdan yatalağın törədicisi hansıdır?

951. Epidemik qayıdan yatalağın etiotrop müalicə preparatları hansıdır?

952. Epidemik qayıdan yatalağın əsas əlamətləri hansılardır?

953. Epidemik qayıdan yatalaq zamanı seroloji reaksiyalar və vaxt tətbiq olunur?

954. Epidemik səpgili yatalağın mövsümu hansı aylardır?

955. Bril xəstəliyinin mövsümu hansı aylardır?

956. Erlixiozun etiotrop müalicə preparatı hansıdır?

957. Epidemik səpgili yatalaqda sinir sisteminin zədələnməsi əlamətləri hansılardır?

958. Erlixiozun profilaktikasında əsas tədbirlər hansıdır?

959. Borreliozun törədiciləri hansılardır?

960. Laym xəstəliyi hansı mövsümdə daha çox rast gəlir?

961. Borreliozlarda ürəyin zədələnməsi əlamətləri hansı müddətdən sonra baş verir?

962. Laym xəstəliyinin müalicəsində daha çox hansı preparatlar tətbiq olunur?

963. Aşağıdakı hansı klinik əlamət qayıdan yatalaq üçün xarakterik deyil?

964. Qayıdan yatalağın ən ciddi ağırlaşması nədir?

965. Aşağıdakı hansı temperatur əyrisi qayıdan yatalaq üçün səciyyəvidir?

966. Gənə borreliozu hansı ötürülmə mexanizminə malikdir?

967. Aşağıdakılardan hansı Popov düyünləri adlanır?

968. Qovorov-Qodelye simptomu aşağıdakı hansı infeksiya zamanı qeydə alınır?

969. İ.V.Davıdovkiyə görə səpgili yatalağın hansı forması aşağıda qeyd olunanlardan biridir?

970. Epidemik səpgili yatalaq zamanı Kiari-Avsın simptomu nə deməkdir?

971. «Dovşan göz» simptomu aşağıdakı hansı infeksiya zamanı olur?

972. Epidemik səpgili yatalaqda temperatur əyrisi necə olur?

973. Hansı əlamət klinisistlərə səpgili yatalaq zamanı xəstənin dərisini «ulduzlu səma» ilə müqayisə etməyə əsas vermişdir?

974. Səpgili yatalaq zamanı Qovorov-Qodelye simptomu nədir?

975. Səpgili yatalaq üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvidir?

976. Konçalovskinin «çimdik» simptomu nə ilə əlaqədardır?

977. Aşağıdakılardan hansı Bril-Sinser xəstəliyinin ağırlaşmasıdır?

978. Səpgili yatalağın aktiv formalarının aşkar edilməsi üçün hansı müayinə üsulu daha informativdir?

979. Səpgili yatalağın inkubasion dövrü nə qədərdir?

980. Səpgili yatalaq zamanı Adesman simptomıuna nə aiddir?

981. Gənə ensefalitinin rezervuarı və keçiricisi hansıdır?

982. Gənə ensefalitinin patogenezinə nə aid deyil?

983. Gənə ensefalitinin inkubasion dövrü nə qədərdir?

984. Gənə ensefalitinin klinikasına hansılar aiddir?

985. Gənə ensefalitinin hansı klinik forması yoxdur?

986. Gənə ensefalitinin qızdırmalı formasının klinikasına nə aiddir?

987. Gənə ensefaliti zamanı ürək-damar sistemində hansı pozğunluq olur?

988. Gənə ensefalitinin sindromlara görə klinik variantları hansılardır?

989. Gənə ensefalitinin diaqnozu nəyə əsasən qoyulur?

990. Gənə ensefaliti hansı xəstəliklərlə diferensə olunmalıır?

991. Gənə ensefaliti zamanı epidemioloji anamnezdə nə əsas deyil?

992. Gənə ensefalitinin müalicəsində nə təyin olunur?

993. Gənə ensefalitinin meningeal formasında hansı şikayətlər səciyyəvi deyil?

994. Gənə ensefalitinin meningeal formasında likvorda gedən dəyişikliklərə nə aid deyil?

995. Xroniki bağırsaq amöbiazı palpasiya zamanı qarının hansı nahiyəsində qeyd olunur?

996. Gənə ensefalitinin törədicisi hansıdır?

997. Gənə ensefalitinin təcili profilaktikasında nə yeridilir?

998. Gənə ensefalitinin etiotrop terapiyasında əsas hansı preparat istifadə olunur?

999. Gənə ensefaliti ilə daha cox hansı yaş grupu yoluxur?

1000. Gənə ensefaliti zamanı epidemioloji anamnezdə hansı faktor əhəmiyət kəsb edir?

1001. Visseral leyşmaniozun əsas sindromları hansıdır?

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->