Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Oftalmologiya ixtisası üzrə suallar

Oftalmologiya üzrə suallar

 

 

 

1. Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?

2. Orbitanın ən qalın divarı hansıdır?

3. Orbitanın aşağı divarını əsasən hansı sümük formalaşdırır?

4. Görmə siniri kanalından nə keçir?

5. Göz yaşı kisəsi harada yerləşir?

6. Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqlarının funksiyalarına aid deyil?

7. Göz qapaqlarının zədələri zamanı toxumaların regenerasiyası necə olur?

8. Göz yaşını ifraz edən orqanlara nə aiddir?

9. Gözyaşı-burun kanalı haraya açılır?

10. Göz almasının hansı nahiyəsində sklera daha qalındır?

11. Göz almasının hansı nahiyəsində sklera daha nazikdir?

12. Aşağada sadalananlardan hansı skleranın funksiyalarına aid deyil?

13. Buynuz qişa neçə qatdan ibarətdir?

14. Buynuz qişanın qatları necə yerləşir?

15. Buynuz qişa nəyin hesabına qidalanır?

16. Buynuz qişa hansı təbəqələrdən ibarətdir?

17. Görmə sinirinin diski harada yerləşir?

18. Tor qişanın funksional mərkəzi hansıdır?

19. Görmə sinirinin göz yuvasından çıxma yolu hansıdır?

20. Damarlı yolun funksiyası nədir?

21. Tor qişanın funksiyası hansıdır?

22. Gözdaxili mayeni əsasən hansı struktur hasil edir?

23. Tenon kapsulası nəyin arasında yerləşir?

24. Boumen membranı nəyin arasında yerləşir?

25. Xorioideya nəyi qidalandırır?

26. Göz almasının hərəki aparatı neçə əzələdən ibarətdir?

27. «Əzələ qıfı» harada başlayır?

28. Haller arterial dairəsini nə əmələ gətirir?

29. Tor qişanın mərkəzi arteriyası nəyi qidalandırır?

30. Göz siniri hansı sinirdir?

31. Xiazma nahiyəsində görmə siniri liflərinin neçə faizi çarpazlaşır?

32. Gözün inkişafı nə zaman baş verir?

33. Damarlı qişa nədən əmələ gəlir?

34. Tor qişa nədən əmələ gəlir?

35. Orbitanın yuxarı göz yarığından nə keçir?

36. Siliar (perikorneal) inyeksiya nəyin əlamətidir?

37. Ön kameradan gözdaxili maye axınının istiqaməti hansıdır?

38. Dişli xəttin proyeksiyası nəyə uyğundur?

39. Aşağıda sadalananlardan hansı şüşəvari cismin funksiyalarına aid deyil?

40. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının qanla təmin edilməsində iştirak etmir?

41. Arxa qısa siliar arteriyalar nəyi qidalandırır?

42. Anomaloskop nəyə xidmət edir?

43. Aşağıda sadalananlardan hansı ön kamera mayesinin funksiyalarına aid deyil?

44. Aşağıda sadalanan strukturlardan hansı foveolada mövcuddur?

45. Aşağıda sadalananlardan hansı qüzehli qişanın kiçik damar dairəsi xüsusiyyətlərinə aid deyil?

46. Sensor tor qişa hansı nahiyədə ən qalındır?

47. Vortikoz venalar haqda aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

48. Büllurun kapsulası hansı hissəsində ən nazikdir?

49. Embriogenez zamanı büllur nədən əmələ gəlir?

50. Aşağıda sadalananlardan hansı ilə şüşəvari cismin ən möhkəm əlaqəsi var?

51. Aşağıda sadalananlardan hansı tər vəziləridir?

52. Qüzehli qişada hansı əzələlər yerləşir?

53. Xorioideyanın hissi innervasiyası hansı sinirlə təmin edilir?

54. Siliar cismin funksiyaları hansıdır?

55. Görmə sinirinin lifləri harada çarpazlaşır?

56. Görmə sinirinin aplaziyası zamanı görmə yolunun hansı neyronu yoxdur?

57. Görmə sinirinin aplaziyası zamanı görmə funksiyaları hansıdır?

58. Görmə sinirinin druzları nədir?

59. Aşağıda sadalananlardan hansı göz yuvası və kəllə boşluğu arasında əlaqə yaradan dəlik və yarıqlara aid deyil?

60. Görmə analizatorunun əsas funksiyası hansıdır?

61. İnsan gözünün görmə itiliyi nədir?

62. 1,0 yüksək olan görmə itiliyi zamanı görmə bucağı nəyə bərabərdir:

63. Xəstə 1 m məsafədən Sivtsev-Qolovin cədvəlinin yalnız birinci sətrini oxuyursa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

64. Xəstədə işıq duyğusunun yoxluğu nəyin nəticəsi ola bilər?

65. Gözün kolbacıqlar aparatının funksional vəziyyəti nəyin əsasında müəyyən edilir?

66. Aşağıda sadalanan hallardan hansında qaranlığa adaptasiyanın yoxlanılması mütləqdir?

67. Aşağıda sadalananlardan hansı hər iki gözün yüksək görmə itiliyi ilə birlikdə binokulyar görməni təmin edir?

68. Sağlam uşaqda fuziya refleksi nə zaman formalaşır?

69. Homonim və heteronim hemianopsiya nə zaman müşahidə edilir?

70. Sağlam uşaqda fiksasiya refleksi nə zaman formalaşır?

71. Perimetrik müayinə zamanı qeyd edilən fizioloji skotoma normada fiksasiya nöqtəsinə nisbətən harada yerləşir?

72. Görmə sahəsi hansı rəngə görə ən dardır?

73. Görmə analizatoru normal inkişafda olan sağlam yetkin adamda ağ rəngə görə görmə sahəsinin fərdi dəyişilmələri hansı dərəcədən yüksək olmamalıdır?

74. Görmə sahəsi hansı rəngə görə ən gendir?

75. Stereoskopik görmənin normal formalaşmasının mütləq şərti hansıdır?

76. Yetkin şəxslərdə gözdaxili təzyiq normada hansı səviyyədən yüksək olmamalıdır?

77. Aşağıda göstərilən üsullardan hansının tək istifadəsində oftalmotonusun patoloji dəyişikliklərinə obyektiv qiymət vermək olmaz?

78. Uşaqlarda göz yaşı vəzilərinin normal funksiyası hansı yaşda tam formalaşır?

79. Buynuz qişanın həssaslığı hansı nahiyəsində daha yüksəkdir?

80. Buynuz qişanın həssaslığı hansı sinirin zədələnməsi zamanı pozulur?

81. Buynuz qişanın şüasındırma qüvvəsi gözün optik sisteminin şüasındırma qüvvəsinin hansı hissəsini təşkil edir?

82. Buynuz qişanın hansı təbəqəsinin vəziyyəti gözün daxilinə maye, qaz və elektrolitlərin keçməsinə əsas təsir göstərir?

83. Gözdaxili mayedə suyun tərkibi hansıdır?

84. Göz qapaqlarının qığırdağında yerləşən meybom vəziləri nəyi ifraz edir?

85. Büllurda gedən oksidləşmə-bərpaetmə proseslərdə hansı zülallar əsas rol oynayır?

86. Perikorneal inyeksiyanın əmələ gəlməsi nə ilə izah olunur?

87. Sağlam gözdə akkomodasiya funksiyası maksimal səviyyəsinə hansı yaşda çatır?

88. Emmetropik refraksiyası olan yetkin şəxsdə göz almasının sagittal ölçüsü orta hesabla nəyə bərabərdir?

89. Brux sərhəd membranının ən mühüm fizioloji funksiyası hansıdır?

90. Vortikoz venaların əsas fizioloji funksiyası hansıdır?

91. Büllurun ümumi kütləsində zülalların tərkibi hansıdır?

92. Yetkin şəxslərdə büllurun şüasındırma qüvvəsi orta hesabla nəyə bərabərdir?

93. Oftalmoskopiya zamanı xorioideyanın damarları hansı şəxslərdə daha aydın görsənir?

94. Sağlam yetkin şəxslərdə tor qişanın arteriyalarının və venalarının kalibri arasında olan normal nisbət hansıdır?

95. Elektroretinoqramma nəyin funksional vəziyyətini əks etdirir?

96. Yeni doğulmuş uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

97. 6 aylıq uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

98. 3 yaşlı uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

99. 5 yaşlı uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

100. 7 yaşlı uşaqlarda görmə itiliyi normada nəyə bərabərdir?

101. Görmə analizatorunun adaptasiya qabiliyyətini nə göstərir?

102. Xloropsiya nədir?

103. Eritropsiya nədir?

104. Ksantopsiya nədir?

105. Sianopsiya nədir?

106. Görmə analizatoru normal inkişafda olan yetkin insanda ağ rəngə görə görmə sahəsinin aşağı sərhədi fiksasiya nöqtəsindən neçə dərəcədə yerləşir?

107. Görmə analizatoru normal inkişafda olan yetkin insanda ağ rəngə görə görmə sahəsinin xarici sərhədi fiksasiya nöqtəsindən neçə dərəcədə yerləşir?

108. Görmə analizatoru normal inkişafda olan yetkin insanda ağ rəngə görə görmə sahəsinin daxili sərhədi fiksasiya nöqtəsindən neçə dərəcədə yerləşir?

109. Görmə analizatoru normal inkişafda olan yetkin insanda ağ rəngə görə görmə sahəsinin yuxarı sərhədi fiksasiya nöqtəsindən neçə dərəcədə yerləşir?

110. Aşağıda sadalananlardan hansı göz yaşının bakterisid təsirini təmin edir?

111. Bir neçə aylıq uşaqda buynuz qişanın zəif həssaslığı nə ilə izah olunur?

112. Kor ləkə hansı skotomadır?

113. Hemianopsiya nədir?

114. Bitemporal hemianopsiya zamanı nə zədələnir?

115. Sağ görmə traktının zədələnməsi zamanı görmə sahəsində nə müşahidə olunur?

116. İşığa adaptasiya neçə dəqiqə çəkir?

117. Sağlam gözdə buynuz qişanın kənari ilgəkli kələfi hansı səbəbə görə görsənmir?

118. Aşağıda sadalananlardan hansı şüşəvari cismin funksiyalarına aid deyil?

119. Gözdaxili maye nəyin səbəbinə əmələ gəlir?

120. Aşağıda sadalananlardan hansı göz yaşı yollarının kontrast rentgenoqrafiyası üçün istifadə edilir?

121. Göz qapaqlarının qığırdağında yerləşən meybom vəziləri nəyi ifraz edir?

122. Buynuz qişanın hissiyatı hansı sinirin zədələnməsi zamanı pozulur?

123. Aşağıda sadalananlardan hansı «qan-gözdaxili maye» baryeri funksiyasını yerinə yetirmir?

124. Aşağıda sadalananlardan hansı gözdaxili mayenin funksiyalarına aid deyil?

125. Oftalmoskopiya zamanı tor qişanın damarları üzərində görsənən nazik parıldayan xətlərin mövcudluğu nə ilə izah olunur?

126. «Parket göz dibi» nə ilə izah olunur?

127. Aşağıda sadalananlardan hansı görmə siniri diskinin rəngini müəyyən edən amillərə aid deyil?

128. Sağlam gözün şüşəvari cismində suyun tərkibi hansıdır?

129. Elektrik həssaslığın həddi nəyin funksional vəziyyətini əks etdirir?

130. Minimal görmə bucağı nəyə bərabərdir?

131. Görmə itiliyinin ölçü vahidi hansıdır?

132. Tor qişanın hansı nahiyəsi ən yüksək görmə itiliyini təmin edir?

133. Görmə itiliyinin yoxlanılması üçün cədvəlin işarələri müəyyənləşdirilmiş məsafədən bütövlüklə hansı görmə bucağı altında görsənir?

134. Görmə itiliyinin yoxlanılması üçün cədvəlin işarələrinin detalları müəyyənləşdirilmiş məsafədən hansı görmə bucağı altında görsənir?

135. Xəstə 5 m məsafədən Sivtsev-Qolovin cədvəlinin yalnız birinci sətrini oxuyursa, onun görmə itiliyi hansıdır?

136. Cədvəllərin istifadəsi ilə yoxlanarkən görmə itiliyi hansı məsafədən müəyyən edilir?

137. Xəstə 2,5 m məsafədən barmaq sayırsa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

138. Xəstə Sivtsev-Qolovin cədvəlinin birinci sətrini 3 m məsafədən oxuyursa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

139. Xəstə 50 sm məsafədən barmaq sayırsa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

140. Xəstə Sivtsev-Qolovin cədvəlinin 10- cu sətrini 1m məsafədən oxuyursa, onun görmə itiliyi nəyə bərabərdir?

141. Snellen formulu hansıdır?

142. Kor ləkə nədir?

143. Fiksasiya nöqtəsi harada yerləşir?

144. Görmə sahəsinin müayinəsi üsulu hansıdır?

145. Xəstənin duyduğu skotomaya nə deyilir?

146. Görmə sahəsinin müayinəsi hansı cihazlarda aparılır?

147. Görmə sahəsinin ölçü vahidi hansıdır?

148. Qaranlığa tam adaptasiya neçə dəqiqə çəkir?

149. Gözün adaptasiyasının neçə növləri olur?

150. İşıq duyğusunun müayinəsi hansı cihazın köməyi ilə aparılır?

151. Tor qişanın hansı hüceyrələri ən yüksək işıq həssaslığına malikdir?

152. Tor qişanın hansı hüceyrələri fotoreseptorlardır?

153. Gündüz görmə nə ilə təmin edilir?

154. Toran görmə nə ilə təmin edilir?

155. Fotopik görmə nəyə deyilir?

156. Mezopik görmə nəyə deyilir?

157. Skotopik görmə nəyə deyilir?

158. Funksional hemeralopiya nə zaman əmələ gəlir?

159. Funksional hemeralopiya üçün nə səciyyəvidir?

160. Düzgün rəng duyğusuna nə deyilir?

161. Anomaloskop nəyə xidmət edir?

162. Aşağıda sadalananlardan hansı vizometriyanın aparılmasının düzgün qaydalarına aid deyil?

163. Aşağıda sadalananlardan hansı yeni doğulmuşların görmə imkanları haqda məlumat verir?

164. Klinik refraksiya nədir?

165. Optik sistemin refraksiyası nədir?

166. İnsan gözünün fiziki refraksiyasının qüvvəsi normada nəyə bərabərdir?

167. Klinik refraksiyanın növləri hansıdır?

168. Gözün statik klinik refraksiyası nədir?

169. Dinamik klinik refraksiya nədir?

170. Emmetropiya zamanı aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi harada yerləşir?

171. Miopiya zamanı aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi harada yerləşir?

172. Hipermetropiya zamanı aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi harada yerləşir?

173. Orta dərəcəli ametropiyalara refraksiyanın hansı göstəriciləri uyğundur?

174. Optik linzanın fokusu nədir?

175. 1,0 D şüasındırma qüvvəsinə malik olan linzanın fokus məsafəsi nəyə bərabərdir?

176. 25 sm fokus məsafəsinə malik olan linzanın şüasındırma qüvvəsi nəyə bərabərdir?

177. 50 sm fokus məsafəsinə malik olan linzanın şüasındırma qüvvəsi nəyə bərabərdir?

178. Aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi gözdən 10 sm məsafədə olan pasiyentin statik miopik refraksiyası nəyə bərabərdir?

179. Refraksiyanın subyektiv müayinə üsullarına nə aiddir?

180. 3-5 yaşlı uşaqlara hipermetropiyanın optik korreksiyası nə zaman təyin olunmalıdır?

181. 1,0 dptr bərabər hipermetropiyası olan 50 yaşlı pasiyentə yaxın məsafədə işi rahat aparmaq üçün hansı qüvvədə eynək təyin edilməlidir?

182. Emmetropiyası olan 60 yaşlı pasiyentə yaxın məsafədə işi rahat aparmaq üçün hansı qüvvədə eynək təyin edilməlidir?

183. Mütləq akkomodasiya hansı şəraitdə ölçülməlidir?

184. Mütləq akkomodasiya nədir?

185. Emmetropda nisbi akkomodasiyanın mənfi hissəsi nəyə bərabərdir?

186. 8-10 yaşlı məktəblilərdə nisbi akkomodasiyanın müsbət hissəsi nəyə bərabər olmalıdır?

187. Akkomodasiyanın iflici zamanı pasiyentdə mütləq nə aşkar olunur?

188. Qabarıq və çökük linzalar üstünə düşən şüaları nə edir?

189. Linzanın şüasındırma qüvvəsi nədir?

190. Aşağıda sadalananlardan hansının optik qüvvəsi ən yüksəkdir?

191. Aşağıda sadalananlardan hansı artan (bədxassəli) miopiya zamanı müşahidə olunmur?

192. Aşağıda sadalananlardan hansı refraksiyanın obyektiv müayinə üsullarına aid deyil?

193. Aşağıda sadalananlardan hansı optik korreksiyanın təyini üçün istifadə edilən müayinə üsullarına aid deyil?

194. Gözün fiziki refraksiyası nədir ?

195. Buynuz qişanın şüasındırma qüvvəsi nəyə bərabərdir?

196. Gözün ümumi şüasındırma qüvvəsi nəyə bərabərdir?

197. Linzanın optik qüvvəsinin ölçü vahidi hansıdır?

198. Göz qabağında hansı linzanın yerdəyişməsi zamanı baxılan əşyalar həmin tərəfə yerini dəyişir?

199. Göz qabağında hansı linzanın yerdəyişməsi zamanı baxılan əşyalar əks tərəfə yerini dəyişir?

200. Göz qabağında hansı linzanın yerdəyişməsi zamanı baxılan əşyalar yerini dəyişmir?

201. Gözün klinik refraksiyasının ölçü vahidi hansıdır?

202. Refraksiyanın hansı növündə əsas fokus tor qişada yerləşir?

203. Refraksiyanın hansı növündə əsas fokus tor qişada yerləşmir?

204. Refraksiyanın hansı növündə əsas fokus tor qişanın önündə yerləşir?

205. Refraksiyanın hansı növündə əsas fokus tor qişanın arxasında yerləşir?

206. Astiqmatizm nədir?

207. Refraksiyanın hansı növündə müsbət linzalar görməni pisləşdirir, mənfi linzalar isə görməni dəyişdirmir?

208. Refraksiyanın hansı növündə müsbət linzalar görməni pisləşdirir, mənfi linzalar isə yaxşılaşdırır?

209. Refraksiyanın hansı növündə mənfi linzalar görməni yaxşılaşdırır?

210. Astiqmatizm nə zaman düzgün sayılır?

211. Astiqmatizmin sferik ekvivalenti nədir?

212. Mürəkkəb hipermetropik astiqmatizm zamanı tor qişa harada yerləşir?

213. Astiqmatizmin dərəcəsi nədir?

214. Miopiya xəstəliyi nədir?

215. Miopiya üçün nə səciyyəvidir?

216. Hipermetropiya üçün nə səciyyəvidir?

217. Miopiya hansı linza ilə korreksiya olunmalıdır?

218. Hipermetropiya hansı linza ilə korreksiya olunmalıdır?

219. Emmetropiya hansı linza ilə korreksiya olunur?

220. Aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi gözdən 1 m məsafədədirsə, pasiyentin refraksiyası hansıdır?

221. Sikloplegiya nədir?

222. Sikloplegiyanı hansı preparatlar təmin edir?

223. Akkomodasiyanın gərginliyi zamanı gözün refraksiyası necə dəyişilir?

224. Akkomodasiyanın gərginliyi zamanı bəbək necə dəyişilir?

225. Akkomodasiyanın aktiv komponenti hansıdır?

226. Akkomodasiyanın gərginliyi zamanı büllur necə dəyişilir?

227. Akkomodasiya aktını hansı sinirlər təmin edilir?

228. Akkomodasiyanı təmin edən sinir lifləri hansı sinirlərin tərkibində olur?

229. Aşağıda sadalananlardan hansı anizometropiyanın korreksiyası qaydalarına aid deyil ?

230. Akkomodasiya nədir?

231. Aydın görmənin ən yaxın nöqtəsi nədir?

232. Aydın görmənin ən uzaq nöqtəsi nədir?

233. Akkomodasiyanın uzunluğu və ya sahəsi nədir?

234. Mütləq akkomodasiyanın həcmi nədir?

235. Nisbi akkomodasiya nədir?

236. Nisbi akkomodasiyanın mənfi hissəsi nədir?

237. Nisbi akkomodasiyanın müsbət hissəsi nədir?

238. Mütləq akkomodasiyanın azalmış həcmi və ya nisbi akkomodasiyanın azalmış ehtiyatı olan passiyentdə aparılan optik korreksiya üçün nə lazımdır?

239. Akkomodasiyanın spazmı vəziyyətində nə aşkar edilir?

240. Akkomodasiyanın iflici əlamətləri hansıdır?

241. Presbiopiyanın səbəbi nədir?

242. Hansı refraksiyada presbiopiya özünü daha tez büruzə verir?

243. Aşağıda sadalananlardan hansı akkomodativ astenopiyanın səbəblərinə aid deyil?

244. Aşağıda sadalananlardan hansı akkomodativ astenopiyanın əlamətlərinə aid deyil?

245. Emmetropda akkomodasiyanın sakitliyində əşyanın əksi harada yerləşir?

246. Zəif dərəcəli hipermetropiyası olan gənc şəxsin şikayəti hansıdır?

247. Aşağıda sadalananlardan hansı zəif dərəcəli hipermetropiyası olan şəxsdə 40 yaşdan sonra qeyd olunmur?

248. Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı korreksiya olunmamış orta və yüksək dərəcəli hipermetropiya zamanı müşahidə olunmur?

249. Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı orta və ya yüksək dərəcəli hipermetropiyası olan uşaqda əmələ gələ bilməz?

250. Zəif dərəcəli hipermetropiyası olan gənc şəxsə hansı korreksiya təyin olunmalıdır?

251. Neçə dioptriyaya qədər olduqda miopiyanın dərəcəsi zəif sayılır?

252. Neçə dioptriyaya qədər olduqda miopiyanın dərəcəsi orta sayılır?

253. Neçə dioptriyadan artıq olduqda miopiyanın dərəcəsi yüksək sayılır?

254. Orta dərəcəli hipermetropiyası olan uşağa hətta görməsi yüksək olduqda daimi korreksiya nə məqsədlə təyin edilməlidir?

255. Aşağıda sadalananlardan hansı uşaqda miopiyanın inikşafının səbəblərinə aid deyil?

256. Buynuz qişanın epitelial-endotelial distrofiyası zamanı kontakt linzaların hansı növü daha effektlidir?

257. Yumşaq kontakt linzaların hazırlanması üçün hansı materialdan istifadə olunur?

258. Sərt kontakt linzaların çatmamazlığı hansıdır?

259. Artmayan miopiya haqqında aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

260. Aşağıda sadalananlardan hansı artan miopiya zamanı müşahidə olunmur?

261. Aşağıda sadalanan qaydalardan hansı uşaqlarda və yeniyetmələrdə miopiyanın hiperkorreksiyasına yol verməmək üçün istifadə olunmamalıdır?

262. Orta və yüksək dərəcəli miopiya zamanı hansı korreksiya məsləhət görülmür?

263. Hansı cərrahi əməliyyat miopiyanın artmasını dayandıra bilər?

264. Gözün şüasındırma qüvvəsini hansı üsulla azaltmaq mümkün deyil?

265. Anizometropiya nədir?

266. Anizeykoniya nədir?

267. 50 yaşa çatmış emmetropa yaxın məsafədə işi aparmaq üçün hansı korreksiya təyin edilməlidir?

268. Hansı preparat sikloplegiklara aid deyil?

269. Aşağıda sadalanan qaydalardan hansı astiqmatizmin eynək korreksiyasında istifadə olunmur?

270. Sərt kontakt linzalar hansı patologiyada effektivdir?

271. Aşağıda sadalananlardan hansı kontakt linzaların üstünlüklərinə aid deyil?

272. Aşağıda sadalananlardan hansı kontakt linzanın təyini üçün əks-göstəriş deyil?

273. Kontakt linzaların təyini üçün göstəriş hansıdır?

274. Aşağıda sadalananlardan hansı eksimer lazerin istifadəsi ilə aparılan refraksion cərrahi əməliyyatlara göstəriş deyil?

275. Aşağıda sadalananlardan hansı eksimer lazerin istifadəsi ilə aparılan refraksion cərrahi əməliyyatlara əksgöstəriş deyil?

276. 5,5-6,0 dptr izometropik hipermetropiyası olan 5 yaşlı uşaqda ambliopiyanın hansı növü inkişaf edə bilər?

277. Uşaqda disbinokulyar ambliopiyanın əmələ gəlməsinin əsas səbəbi hansıdır?

278. Aşağıda sadalanan görmə itiliyinin göstəricilərindən hansı çox yüksək dərəcəli ambliopiya zamanı olur?

279. Aşağıda sadalanan görmə itiliyinin göstəricilərindən hansı yüksək dərəcəli ambliopiya zamanı olur?

280. Aşağıda sadalanan görmə itiliyinin göstəricilərindən hansı orta dərəcəli ambliopiya zamanı olur?

281. Aşağıda sadalanan görmə itiliyinin göstəricilərindən hansı zəif dərəcəli ambliopiya zamanı olur?

282. Uşaqlarda disbinokulyar ambliopiya çəpgözlüyün hansı növündə daha tez inkişaf edir?

283. Binokulyar görmə hansı görmə itiliyinin mövcudluğunda mümkündür?

284. Ən yüksək görmə itiliyi tor qişanın hansı sahəsinin normal funksiyası ilə bağlıdır?

285. Normal görmə fiksasiyası hansıdır?

286. Növbələnən fiksasiya ilə olan ambliopiya üçün nə səciyyəvidir?

287. Qeyri-sabit qeyri-mərkəzi fiksasiya ilə ambliopiya üçün nə səciyyəvidir?

288. Qeyri-mərkəzi sabit fiksasiya ilə olan ambliopiya üçün nə səciyyəvidir?

289. Fiksasiyasız ambliopiya üçün nə səciyyəvidir?

290. Parafoveolyar fiksasiyanın sərhədi harada yerləşir?

291. Makulyar fiksasiyanın sərhədi harada yerləşir?

292. Paramakulyar fiksasiyanın sərhədi harada yerləşir?

293. Daxili çəpgözlüyü və orta dərəcəli hipermetropiyası olan uşağa eynək nə məqsədlə təyin edilir?

294. Düz okklyuziya nədir?

295. Düz okklyuziya uşağa orta hesabla hansı müddətə təyin olunur?

296. Tor qişanın mərkəzi çuxurcuğunun işıq ilə lokal «korlaşdırıcı» qıcıqlandırılması nəyin köməyi ilə aparılır?

297. Aşağıda göstərilənlərin hansının ambliopiya ilə müştərək olduğunda uşağa lokal «korlaşdıran» işıqlandırmalar təyin olunur?

298. Küppers üzrə mənfi ardıcıl surətin istifadəsi ilə işıqlandırmalar nəyin köməyi ilə aparılır?

299. Ambliopiya zamanı Küppers üzrə mənfi ardıcıl surətin istifadəsi ilə işıqlandırmalar hansı fiksasiyada təyin edilir?

300. Ambliopiya zamanı Küppers üsulu ilə işıqlandırmalar hansı yaşdan aparıla bilər?

301. Uşaqlarda ambliopiyanın müalicəsi üçün tətbiq olunan penalizasiya üsulu nədən ibarətdir?

302. Ambliopiyanın müalicəsində aparatların (sinoptofor və b.) istifadəsi hansı yaşdan mümkündür?

303. Uşaqlarda penalizasiya üsulu ilə ambliopiyanın müalicəsi hansı yaşdan mümkündür?

304. Aşağıda göstərilənlərin hansının ambliopiya ilə müştərək olduğunda uşağa əks okklyuziya təyin olunur?

305. Uşaqlarda ambliopiyanın müalicəsi üçün istifadə edilən əks okklyuziya hansı müddətə təyin olunur?

306. Uşaqlarda gözün arxa qütbündə tor qişanın qırmızı işıq ilə ümumi işıqlandırmaları nəyin köməyi ilə aparılır?

307. Ambliopiyası olan uşaqlara gözün arxa qütbündə tor qişanın qırmızı işıqla ümumi işıqlandırmaları hansı fiksasiyada təyin edilir?

308. Binokulyar görməyə hansı fiksasiyada mümkündür?

309. Əsas ortoptik aparat hansıdır?

310. Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasında bəbəyin xarici kənarının proyeksiyasında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

311. Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasında bəbəyin daxili kənarının proyeksiyasında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

312. Oftalmoskopla alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasında bəbəyin və buynuz qişanın xarici kənarlarının arasındakı məsafənin ortasının proyeksiyasında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

313. Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasında bəbəyin və buynuz qişanın daxili kənarlarının arasındakı məsafənin ortasının proyeksiyasında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

314. Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasının xarici kənarında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

315. Oftalmoskop ilə alınan işıq refleksinin çəp gözün buynuz qişasının daxili kənarında yerləşməsi çəpgözlüyün hansı növü və dərəcəsinə uyğundur?

316. Binokulyar görməsi olan şəxs dördnöqtəli rəngli testdə yoxlanılan zaman qırmızı-yaşıl eynəkdə nə görməlidir?

317. Sinoptoforda obyektlərin istifadəsi ilə aparılan müalicənin məqsədi nədir?

318. Uşaqlarda müştərək çəpgözlüyün cərrahi müalicəsi üçün optimal yaş hansıdır?

319. Çəpgözlük nədir?

320. Ambliopiya nədir?

321. Mənşə üzrə ambliopiyanın hansı növü olmur?

322. Disbinokulyar ambliopiyanın əsas səbəbi nədir?

323. Refraksion ambliopiyanın əsas səbəbi nədir?

324. Anizometropik ambliopiyanın əsas səbəbi nədir?

325. Obskurasyon ambliopiyanın əsas səbəbi nədir?

326. Ən yüksək görmə itiliyi nəyin funksiyası ilə bağlıdır?

327. Tor qişanın mərkəzi çuxurcuğu ilə ən yüksək görmə itiliyinin təmini nə ilə izah olunur?

328. Görmə fiksasiyası nədir?

329. Gözün görmə fiksasiyasına görə müəyyən edilən ambliopiya növlərindən hansı olmur?

330. Normal görmə fiksasiyası hansıdır?

331. Mərkəzi sabit fiksasiya zamanı baxılan obyektə nisbətən tor qişanın hansı nahiyəsi hərəkətsiz olmalıdır?

332. Aşağıda sadalananlardan hansı topoqrafik əlamətə görə görmə fiksasiyasının növlərinə aid deyil?

333. Periferik görmə fiksasiyasının zonası harada yerləşir?

334. Aşağıda sadalananlardan hansı görmə fiksasiyasının müəyyən edilməsi üçün istifadə olunmur?

335. Məktəb yaşına çatmamış amblimopiyası olan uşaqda eynək korreksiyasının təyini üçün refraksiya akkomodasiyanın hansı vəziyyətində müəyyən edilir?

336. Orta və yüksək dərəcəli hipermetropiyası və daxili çəpgözlüyü olan uşağa hansı eynək təyin edilir?

337. Miopiyası və daxili çəpgözlüyü olan uşağa hansı korreksiya təyin edilir?

338. Ambliopiyası və çəpgözlüyü olan uşağa ametropiyanın eynək korreksiyası nə zaman təyin edilməlidir?

339. Pleoptik müalicənin məqsədi nədir?

340. Pleoptik müalicənin üsulları hansıdır?

341. Pleoptik müalicənin əsas üsullarına nə aid deyil?

342. Pleoptik müalicənin köməkçi üsullarına nə aid deyil?

343. Aşağıda sadalananlardan hansı pleoptik müalicənin əsas məqsədlərinə aid deyil?

344. Lokal «korlaşdıran» işıqlandırılmaların mahiyyəti nədir?

345. Penalizasiya düz okklyuziyadan nə ilə fərqlənir?

346. Əks okklyuziya nədir?

347. Ambliopiyanın müalicəsində əks okklyuziya hansı fiksasiya zamanı təyin edilir?

348. Penalizasiyadan başqa ambliopiyanın müalicə üsulları hansı əsas qayda ilə aparılır?

349. Ortoptika adlanan müalicə tədbirlər sisteminin məqsədlərinə nə aid deyil?

350. Çəpgözlüyün səbəbi nədir?

351. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının xarici əzələlərinə aid deyil?

352. Orbitanın aşağı-daxili kənarından hansı əzələ başlanır?

353. Göz almasının xarici əzələlərindən hansı orbitanın zirvəsindən başlamır və burada vətər halqasının əmələ gəlməsində iştirak etmir?

354. Gözün hərəki siniri hansı əzələni innervasiya etmir?

355. Uzaqlaşdıran sinir hansı əzələni innervasiya edir?

356. Blok siniri hansı əzələni innervasiya edir?

357. Çəpgözlüyün obyektiv bucağı hansıdır?

358. Sinoptoforda çəpgözlüyün subyektiv bucağını nəyə görə müəyyən edirlər?

359. Diploptika adlanan müalicə tədbirlər sisteminin məqsədi nədir?

360. Paralitik çəpgözlüyün əlamətlərinə nə aid deyil?

361. Göz qapaqlarının emfizemasının əsas əlaməti hansıdır?

362. Qapaqların allergik dermatiti zamanı nə müşahidə olunur?

363. Göz qapaqlarının küt zədəsi nə ilə müşayiət edilə bilər?

364. Göz qapağı absessinin klinik əlamətləri hansıdır?

365. Göz qapağı abssesinin yarılmasına göstəriş hansıdır?

366. Meybom vəzilərinin xroniki iltihabı nədir?

367. Göz qapağı dərisinin sadə herpes virusu ilə zədələnməsi zamanı nə müşahidə olunur?

368. Göz qapağı dərisinin kəmərləyici dəmrovu zamanı nə müşahidə olunur?

369. Xoralı blefarit zamanı göz qapaqlarının dəyişiklikləri hansıdır?

370. Epikantus nədir?

371. Göz qapağının spastik daxilə çevrilməsi nə zaman əmələ gəlir?

372. Qocalıqla əlaqədar göz qapağının daxilə çevrilməsinin səbəbi nədir?

373. Göz qapağı konyunktivasının yanığı və traxoması nə ilə nəticələnə bilər?

374. Göz qapaqlarının ksantelazmasının səbəbi nədir?

375. Göz qapaqlarının spastik xaricə çevrilməsi nəyin nəticəsi ola bilər?

376. Üz sinirinin iflici zamanı nə baş verə bilər?

377. Göz qapaqlarının yanığı nə ilə nəticələnə bilər?

378. Yalançı ekzoftalm nə zaman müşahidə olunur?

379. Ekzoftalm zamanı görmə itiliyinin azalmasının səbəbi nədir?

380. Bilateral ekzoftalmın səbəbi nədir?

381. Birtərəfli ekzoftalm nə zaman müşahidə olunur?

382. Nəbz vuran ekzoftalm nə zaman müşahidə olunur?

383. Orbitanın fleqmonası zamanı təxirəsalınmaz yardım hansıdır?

384. Orbita toxumasının diffuz kəskin iltihabı nədir?

385. Üst göz qapağının retraksiyası nə zaman müşahidə olunur?

386. Blefaroxalazis zamanı nə müşahidə edilir?

387. Anadangəlmə ptozun səbəbi nədir?

388. Göz qapaqlarının iltihabi ödeminin əlamətlərinə nə aid deyil?

389. Trixiaz zamanı həkimin taktikası hansı olmalıdır?

390. Göz qapaqlarının qeyri-iltihabi ödeminə nə səciyyəvi deyil?

391. Kəpəkli blefaritin əlamətlərinə nə aiddir?

392. Laqoftalm zamanı nə müşahidə edilmir?

393. Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqlarının daxilə çevrilməsinin növlərinə aid deyil?

394. Aşağıda sadalananlardan hansı ptozun növlərinə aid deyil?

395. Göz qapağının çapıqlı xaricə çevrilməsi nəyin nəticəsi ola bilməz?

396. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün adenovirus infeksiyası ilə yoluxması zamanı müşahidə olunmur?

397. Aşağıda sadalananlardan hansı bahar katarı zamanı müşahidə olunmur?

398. Aşağıda sadalananlardan hansı konyunktivanın distrofik xəstəliklərinə aid deyil?

399. Aşağıda sadalananlardan hansı orbitanın fleqmonası zamanı baş vermir?

400. İtdirsəyi nədir?

401. İtdirsəyinin səbəbi nədir?

402. İtdirsəyi zamanı prosesin əvvəlində olan əsas şikayət hansıdır?

403. İtdirsəyi zamanı prosesin əvvəlində olan obyektiv əlamətlər hansıdır?

404. Aşağıda sadalanan manipulyasiyalardan hansı orbitanın fleqmonası, orbital venaların tromboflebiti kimi itdirsəyin fəsadlarına gətirə bilər?

405. Laqoftalm üçün nə səciyyəvidir?

406. Aşağıda sadalananlardan hansı ptozun səbəbidir?

407. Ptoz üçün nə səciyyəvidir?

408. Ptozun müalicəsi hansıdır?

409. Göz qapaqlarının kəskin irinli iltihabı xəstəliklərinə nə aiddir?

410. Blefaritə aid olmayan əlamət hansıdır?

411. Aşağıda sadalanan patologiya növlərindən hansı blefaritin səbəbi deyil?

412. Göz qapaqlarının bəd xassəli şişlərinə nə aiddir?

413. Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqlarının xoş xassəli şişlərinə aid deyil?

414. Aşağıda sadalananlardan hansı konyunktivanın fizioloji funksiyalarına aid deyil?

415. Hansı konyunktivit virus mənşəli deyil?

416. Traxomanın neçə mərhələsi olur?

417. Traxomanın nəticələrinə nə aid deyil?

418. Trixiaz nədir?

419. Entropion nədir?

420. Simblefaron nədir?

421. Ankiloblefaron nədir?

422. Parenximatoz kseroz nədir?

423. Hansı konyunktivit allergik konyunktivitlərə aid deyil?

424. Pollinoz konynktivit üçün nə səciyyəvi deyil?

425. Pinqvekula (piycik) nədir?

426. Pteriqium nədir?

427. Pinqvekula zamanı hansı müalicə aparılmalıdır?

428. Artan pteriqium zamanı hansı müalicə aparılır?

429. Allergik konyunktivitin müalicəsi üçün hansı preparat istifadə edilmir?

430. Pollinoz konyunktivitin müalicəsində hansı preparatlar istifadə edilmir?

431. Göz damcılarında deksametazon hansı konsentrasiyada olur?

432. Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı virus konyunktivitlərin müalicəsində istifadə olunmur?

433. Adenovirus konyunktivitin müalicəsində hansı preparat istifadə edilmir?

434. 3% Kollarqol məhlulunun instillyasiyasından sonra göz alması boyadan neçə dəqiqəyə təmizlənməlidir ki, kanalcıq sınağı müsbət hesab olunsun?

435. 2% Flyuoressein buruna neçə dəqiqəyə düşməlidir ki, burun sınağı müsbət hesab olunsun?

436. Gözyaşı-burun sınağının aparılması üçün hansı boyayıcı maddə tətbiq edilir?

437. Gözyaşı ötürücü yollarının keçirmə qabiliyyəti normal olduqda maye haradan axmalıdır?

438. Aşağıda sadalananlardan hansı gözyaşı ötürücü yollarının bitişməsi səviyyəsindən daha dəqiq məlumat verir?

439. Kəskin dakriodenit zamanı patoloji proses harada inkişaf edir?

440. Xroniki irinli dakriosistitin səbəbi nədir?

441. Xroniki dakriosistit zamanı gözyaşı-burun kanalının zondla müayinəsi hansı səbəbə görə əks göstərişdir?

442. Orbitanın yuxarı divarı nə ilə həmsərhəddir?

443. Orbitanın xarici divarı nə ilə həmsərhəddir?

444. Orbitanın aşağı divarı nə ilə həmsərhəddir?

445. Orbitanın daxili divarı nə ilə həmsərhəddir?

446. Orbitanın burnun əlavə boşluqları ilə həmsərhəd olduğunu hansı patologiya zamanı nəzərdə saxlamaq lazımdır?

447. Xarici oftalmoplegiya hansı sinirlərin zədələnməsi nəticəsidir?

448. Şirmer sınağının göz yaşının normal ifrazatı haqda şübhə yaratmayan nəticəsi hansıdır?

449. Traxomaya xas olmayan əlamət hansıdır?

450. Aşağıda sadalananlardan hansı qalxanabənzər vəzisinin hormonları təyininə göstərişdir?

451. Aşağıda sadalananlardan hansı göz yaşı ötürücü sisteminə aid deyil?

452. Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqlarının anatomik xüsusiyyətlərinə aid deyil?

453. Aşağıda sadalananlardan hansı orbitanın xoş xassəli yenitörəmələrinə aid deyil?

454. Aşağıda sadalananlardan hansı orbitanın xoş xassəli yenitörəmələrinə aid deyil?

455. Aşağıda sadalananlardan hansı qapaqlar dərisinin qızıl yel xəstəliyinin əlamətlərinə aid deyil?

456. Aşağıda sadalananlardan hansı laqoftalmın nəticəsi ola bilər?

457. Aşağıda sadalananlardan hansı orbitanın fleqmonasının əlaməti deyil?

458. Aşağıda sadalananlardan hansı enukleasiyaya göstəriş deyil?

459. Aşağıda sadalananlardan hansı alt göz qapağının atonik xaricə çevrilməsinin əlaməti deyil?

460. Nəbz vuran ekzoftalm nəyin nəticəsidir?

461. Aşağıda sadalananlardan hansı tenonitin əlaməti deyil?

462. Aşağıda sadalananlardan hansı birtərəfli ekzoftalmın səbəblərinə aid deyil?

463. Aşağıda sadalananlardan hansı enoftalmın səbəblərinə aid deyil?

464. Yetkin şəxslərdə buynuz qişanın diametri normada orta hesabla nəyə bərabərdir?

465. Yetkin şəxslərdə buynuz qişanın şüasındırma qüvvəsi orta hesabla nəyə bərabərdir?

466. Yetkin şəxslərdə buynuz qişanın mərkəzi hissəsinin normal qalınlığı nəyə bərabərdir?

467. Aşağıda sadalananlardan hansının köməyi ilə buynuz qişanın qalınlığı ölçülür?

468. İşıqdanqorxma, yaşaxma, blefarospazm, gözdə ağrı hansı xəstəliyin əlamətləridir?

469. Göz almasında perikorneal inyeksiya, buynuz qişanın səthinin nahamarlığı, taktil həssaslığının pozulması, buynuz qişada infiltratların və neovaskulyarizasiyanın əmələ gəlməsi hansı xəstəliyin əlamətləridir?

470. Aşağıda sadalananlardan hansı dəlib keçmə təhlükəsi ilə olan buynuz qişanın mərkəzi xorası zamanı göstərişdir?

471. Görmə itiliyinin azalması, görmənin eynək korreksiyasının qeyri-mümkünlüyü, buynuz qişanın əyriliyi radiusunun kiçilməsi, buynuz qişada qeyri-düzgün astiqmatizmin mövcudluğu hansı xəstəliyin əlamətləridir?

472. Aşağıda sadalananlardan hansı keratokonus üçün səciyyəvidir?

473. İfrat dərəcədə inkişaf etmiş keratokonus zamanı görmənin hansı növ korreksiyası mümkündür?

474. Buynuz qişanın səthi vaskulyarizasiyası nə zaman müşahidə olunur?

475. Syeqren xəstəliyinin görmə üzvündə olan əlaməti hansıdır?

476. Buynuz qişada piy yığıntıları hansı şəkildə aşkar oluna bilər?

477. Sərt kontakt linzalar nə zaman effektivdir?

478. Kontakt linzaların təyini üçün əks göstəriş hansıdır?

479. Ön sklerit üçün nə səciyyəvi deyil?

480. Aşağıda sadalananlardan hansı keratitin nəticəsi ola bilməz?

481. Aşağıda sadalananlardan hansı keratokonusun başlanğıc mərhələsində aparılmır?

482. Aşağıda sadalananlardan hansı skleritin və episkleritin etioloji amillərinə aid deyil?

483. Aşağıda sadalananlardan hansı Fleyşer halqası zamanı müşahidə olunmur?

484. Aşağıda sadalananlardan hansı skleritin əlamətlərinə aid deyil?

485. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın göbələk mənşəli yarasının əlaməti deyil?

486. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın kənari yarasına aid deyil?

487. Aşağıda sadalananlardan hansı Still xəstəliyi zamanı buynuz qişanın lentvari ditstrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?

488. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın xəlbirvari distrofiyası zamanı müşahidə edilmir?

489. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın makulyar distrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?

490. Vilson-Konovalov xəstəliyi zamanı əmələ gələn Kayzer-Fleyşer piqment halqası haqqında aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

491. Kəskin keratokonus haqda aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

492. Buynuz qişanın qocalıq qövsü haqqında aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgün deyil?

493. Neyroparalitik keratitin əlaməti hansıdır?

494. Aşağıda sadalananlardan hansı üz siniri parezinin nəticəsi ola bilər?

495. Quru keratokonyunktivitin başlanğıc əlamətlərində hansı preparatların istifadəsi məqsədə uyğundur?

496. Aşağıda sadalananlardan hansı Syeqren sindromü üçün səciyyəvi deyil?

497. Aşağıda sadalananlardan hansı Syeqren sindromü üçün səciyyəvi deyil?

498. Aşağıda sadalananlardan hansı Syeqren sindromü zamanı göz almasının ön kəsiyində müşahidə edilmir?

499. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın xəstəlikləri zamanı görmə itiliyinin azalmasının səbəbi deyil?

500. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın eroziyasının əlamətlərinə aid deyil?

501. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişa sindromuna (korneal sindromuna) səciyyəvi deyil?

502. Aşağıda sadalananlardan hansı gözdə yad cisim mövcudluğu hissini verə bilməz?

503. Aşağıda sadalananlardan hansı herpetik keratitin səthi formasıdır?

504. Herpetik keratitin səthi formalarının müalicəsində hansı prepartların tətbiqi ən effektivdir?

505. Aşağıda sadalananlardan hansı spesifik antivirus preparatıdır?

506. Herpetik keratitin hansı formasında kortikosteroidlərin tətbiqi göstərişdir?

507. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın iltihabi xəstəliyidir?

508. Göz almasında damarlar inyeksiyasının hansı növü keratitə səciyyəvidir?

509. Buynuz qişada olan iltihab ocağına nə deyilir?

510. Keratit zamanı buynuz qişanın bulanıqlığı necə olur?

511. Leykoma (buynuz qişanın ağı) zamanı buynuz qişanın bulanıqlığı necə olur?

512. Keratit zamanı şikayətlər hansıdır?

513. Keratitə xas olan şikayətlərlə və perikorneal inyeksiya ilə səciyyələndirilən sindroma nə deyilir?

514. Buynuz qişaya damarların keçməsinə nə deyilir?

515. Buynuz qişanın vaskulyarizasiyasının dərinliyi nədən asılıdır?

516. Buynuz qişanın həssaslığının xeyli azalması keratitin hansı növünə səciyyəvidir?

517. Gözün ön kamerasının dibində yığılan irinə nə deyilir?

518. Aşağıda sadalananlardan hansı irinli keratitlərin konservativ terapiyasının prinsiplərinə aiddir?

519. Vərəm-allergik keratit zamanı limblə yanaşı əmələ gələn dairəvi bozumtul rəngli yarımşəffaf «düyüncüklərə» nə deyilir?

520. Vərəm keratitin gedişatı necə olur?

521. Vərəm keratitin nəticəsi nə olur?

522. Vərəm keratitlərin müalicəsini hansı həkim aparmalıdır?

523. Sifilitik parenximatoz keratitin gediş mərhələləri hansıdır?

524. Sifilitik parenxematoz keratitin klinikası üçün nə səciyyəvidir?

525. Buynuz qişada əmələ gələn birinci dərəcəli, məhdudlaşdırılmış, yandan işıqlandırmada güclə görsənən və görmə itiliyinə təsir etməyən bulanıqlığa nə deyilir?

526. Buynuz qişanın ikinci dərəcəli, qalın, adi gözlə görsənən bulanıqlığa nə deyilir?

527. Buynuz qişanın böyük hissəsini tutan qalın, boz və ya ağ rəngdə olan, bəzən damarlanmış və görməni xeyli azaldan bulanıqlığa nə deyilir?

528. Buynuz qişanın ağının aparıcı cərrahi müalicə üsulu hansıdır?

529. Aşağıda sadalananlardan hansı Syeqren sindromu üçün səciyyəvi deyil?

530. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişa epitelisinin funksiyalarına aid deyil?

531. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın əsas funksiyalarına aid deyil?

532. Uveit zamanı streptokokk infeksiyasının tez-tez rast gəlinən mənşəyi hansıdır?

533. Toksoplazmoz uveitləri nəyin nəticəsində daha tez əmələ gəlir?

534. İridosiklitin klinik əlamətləri hansıdır?

535. İridosiklit zamanı xəstənin şikayətləri hansıdır?

536. Damarlı qişa neçə hissədən ibarətdir?

537. Qüzehli qişada hansı əzələlər var?

538. Güzehli qişada neçə əzələ var?

539. Bəbək sfinkterini innervasiya edən sinir lifləri hansı sinirin tərkibindədir?

540. Bəbək sfinkterinin innervasiyası hansı sinirlə təmin edilir?

541. Bəbək dilyatatorunun innervasiyasını hansı sinir təmin edir?

542. Akkomodasiya (siliar) əzələni innervasiya edən liflər hansı sinirin tərkibindədir?

543. Qüzehli qişanın hissi innervasiyasını hansı sinir təmin edir?

544. Siliar cismin hissi innervasiyasını hansı sinir təmin edir?

545. Xorioideyanın hissi innervasiyasını hansı sinir təmin edir?

546. Qüzehli qişanın və siliar cismin qidalanmasını hansı damarlar təmin edir?

547. Göz almasında damar inyeksiyası göyümtül rəngdədir, buynuz qişanın ətrafında inyeksiya daha kəskindir, periferiyaya doğru zəifləyir, qızartı diffuzdur, ayrı-ayrı damarları görmək olmur. Belə inyeksiya necə adlanır?

548. Aşağıda sadalananlardan hansı iritin əsas simptomlarına aid deyil?

549. Aşağıda sadalananlardan hansı iridosiklitin obyektiv əlamətlərinə aid deyil?

550. Mərkəzi xorioretinitə xas olmayan əlamət hansıdır?

551. Qüzehli qişanın iltihabına nə deyilir?

552. Siliar cismin iltihabına nə deyilir?

553. Xüsusi damarlı qişanın iltihabına nə deyilir?

554. Presipitatlar nədir?

555. Sinexiyalar nədir?

556. İritin və iridosiklitin müalicəsini ilk növbədə nədən başlamaq lazımdır?

557. Aşağıda sadalananlardan hansı iridosiklit zamanı midriatiklərin xoş təsirinə aid deyil?

558. Midriatiklərin əsas təsiri hansıdır?

559. Aşağıda sadalananlardan hansı ən güclü midriatik effektə malikdir?

560. 1% Atropin sulfat məhlulunun instillyasiyası zamanı bəbəyin genəlməsi nəyin hesabına baş verir?

561. Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı bəbəyi genəltmir?

562. Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı iridosiklitin müalicəsində tətbiq edilmir?

563. Aşağıda sadalananlardan hansı uveitlərin müalicəsində kortikosteroidlərin istifadəsi üsullarına aid deyil?

564. Uveitlərin müalicəsi zamanı kortikosteroidlərin təsir mexanizmi hansıdır?

565. Xəstədə iridosiklit gözdaxili təzyiqin 32 mm c.s. qədər yüksəlməsi müşayiət edilir. Aşağıda sadalanan preparatlardan hansını təyin etmək olmaz?

566. Aşağıda sadalanan üsullardan hansı gözün damarlı yolunun yenitörəmələrinin diaqnostikasında istifadə edilmir?

567. Aşağıda sadalanan sistem xəstəliklərindən hansının HLA B5 antigen ilə əlaqəsi ola bilər?

568. Aşağıda sadalanan infeksiyaların hansında uveit qüzehli qişanın atrofiyası ilə nəticələnə bilər?

569. Aşağıda sadalananlardan hansı Bexçet xəstəliyinə xas deyil?

570. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün toksoplazmoz mənşəli kəskin zədələnməsinə daha səciyyəvidir?

571. Aşağıda sadalananlardan hansının nəticəsində qüzehli qişanın heteroxromiyası baş verə bilməz?

572. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün sarkoidozla zədələnməsi zamanı müşahidə edilmir?

573. Aşağıda sadalanan xəstəliklərin hansında dəri sınağı hiperaktiv olur (dərinin steril iynə ilə deşilməsi nəticəsində papula və ya pustula əmələ gəlir)?

574. Aşağıda sadalananlardan hansı Foqt-Koyanaqi-Xarada sindromunun (uveomeningoensefalit) əlamətlərinə aid deyil?

575. Aşağıda sadalananlardan hansı Behçet xəstəliyinin əlamətlərinə aid deyil? .

576. Bədxassəli şişlərin görmə orqanına metastazlarının tez-tez rast gələn lokalizasiyası hansıdır?

577. Aşağıda sadalanan immunoloji reaksiyalardan hansı toksoplazmozun diaqnostikasında istifadə edilmir?

578. Aşağıda sadalanan immunoloji reaksiyalardan hansı toksoplazmozun diaqnostikasında istifadə edilmir?

579. Aşağıda sadalananlardan hansı brusellyoz uveitin əlamətlərinə aid deyil?

580. Aşağıda sadalananlardan hansı brusellyoz uveit üçün səciyyəvi deyil?

581. Vərəm görmə orqanının hansı strukturlarını zədələyə bilər?

582. Aşağıda sadalananlardan hansı iridosiliar distrofiyalara (uveopatiyalara) aid deyil?

583. Aşağıda sadalananlardan hansı vərəm mənşəli arxa uveitin formalarına aid deyil?

584. Aşağıda sadalananlardan hansı ön uveitin fəsadı deyil?

585. Aşağıda sadalananlardan hansı Bexterev sindromuna aid deyil?

586. Aşağıda sadalananlardan hansı Reyter sindromuna aid deyil?

587. Aşağıda sadalananlardan hansı Foqt-Koyanaqi-Xarada sindromuna aid deyil?

588. Polikoriya nəyə deyilir?

589. Qüzehli qişanın anadangəlmə kolobomasına nə səciyyəvi deyil?

590. Aşağıda sadalananlardan hansı xorioideyanın anadangəlmə koloboması üçün səciyyəvi deyil?

591. Aşağıda sadalananlardan hansı qüzehli qişanın bədxassəli yenitörəməsidir?

592. Aşağıda sadalananlardan hansı qüzehli qişa sistinin fəsadlarına aid deyil?

593. İnsan büllurunun mənşəyi hansıdır?

594. Büllurun qidalanması nə ilə təmin edilir?

595. Büllurun inkişafı nə vaxt sona çatır?

596. Akkomodasiyanın sakitliyi zamanı büllurun şüasındırma qüvvəsi nəyə bərəbərdir?

597. Aşağıda sadalananlardan hansı büllurun qazanılmış xəstəliklərinə aiddir?

598. Hər hansı bir təsir nəticəsində büllur necə dəyişilir?

599. Kataraktanın klinik forması hansı əsas müayinə üsulu ilə müəyyən edilir?

600. Retinal görmə itiliyinin (entoptik fenomenlərin) yoxlanılmasının məqsədi nədir?

601. Aşağıda göstərilən kataraktanın növlərindən hansı artma qabiliyyətinə malikdir?

602. Diabetik kataraktanın xüsusiyyəti hansıdır?

603. Kataraktası olan xəstədə işığın qeyri-düzgün proyeksiyası nəyi göstərir?

604. Büllurun qalınlığını və göz almasının ön-arxa oxunun uzunluğunu hansı üsul ilə təyin etmək olar?

605. Aşağıda sadalananlardan hansı fəsadlı kataraktadır?

606. Xəstənin şüakeçirmə üsulu ilə müayinəsi zamanı göz dibindən alınan çəhrayı refleks fonunda hərəkət edən nöqtələr və xətlər aşkar edilir, görmə cüzi dərəcədə azalıb. Xəstəyə hansı diaqnoz qoyulmalıdır?

607. Xəstənin müayinəsi zamanı göz dibindən tutqun çəhrayı refleks alınır. Yan işıqlandırma zamanı büllur aydın boz çalar verir. Görmə itiliyi 0,03-0,04 bərabərdir, korreksiya olunmur. Xəstəyə hansı diaqnoz qoyulmalıdır?

608. Xəstənin göz dibindən refleks alınmır, büllur bozdur, görmə itiliyi işığın düzgün proyeksiyasına bərabərdir. Xəstəyə hansı diaqnoz qoyulmalıdır?

609. Xəstədə gözdaxili təzyiq 34 mm c.s. bərabərdir, buynuz qişanın mülayim ödemi, göz almasında qarışıq inyeksiya qeyd olunur, ön kamera dərindir, Morqanyi kataraktası aşkar edilir, göz dibindən bozumtul çəhrayı refleks alınır, görmə göz qabağında barmaq sayına bərabərdir. Xəstənin diaqnozu hansıdır?

610. Fakolitik qlaukoma fakomorfik qlaukomadan nə ilə fərqlənir?

611. Fakolitik katarakta zamanı həkimin düzgün taktikası hansıdır?

612. Kataraktanın inkişafının profilaktikası üçün işlənilən preparatların ən effektiv tətbiq üsulu hansıdır?

613. Kataraktanın əsas müalicə üsulu hansıdır?

614. İkitərəfli katarakta zamanı əməliyyat öncə hansı gözdə aparılmalıdır?

615. Xəstə kəskin qlaukoma tutması ilə həkimə müraciət edib. Həmin gözdə şişkinləşən katarakta aşkar olunub. Həkimin taktikası hansıdır?

616. Xəstədə ikitərəfli katarakta aşkar olunub: sağ gözdə yetişməmiş (görmə itiliyi = 0,1), sol gözdə – başlanğıc (görmə itiliyi = 0,5). Həkimin taktikası hansıdır?

617. Xəstədə birtərəfli katarakta aşkar olunub (görmə itiliyi = 0,2). Xəstə sürücüdür. Həkimin taktikası hansıdır?

618. Birtərəfli afakiya zamanı məqsədə uyğun korreksiya hansıdır?

619. Katarakta qlaukoma ilə müştərək olduqda həkimin hansı taktikası məqsədə uyğundur?

620. Fuks sindromu zamanı fəsadlaşmış kataraktanın inkişafının ardıcıllığı hansıdır?

621. İAQ-lazer oftalmologiyada nə məqsədlə istifadə edilir?

622. Kataraktanın ekstraksiyası aparıldıqda şüşəvari cismin axması zamanı cərrahın hansı taktikası düzgündür?

623. Kataraktanın ekstraksiyasından sonra Zaydel flüoressein sınağı müsbət olduqda hansı taktika tələb olunur?

624. İrvin-Qass sindromunun əlamətləri hansıdır?

625. Afakiyanın optik korreksiyasının optimal növü hansıdır?

626. Aşağıda sadalanan damarlardan hansı yetkin insanda bülluru qidalayır?

627. Kataraktalı xəstələrdə endotelial mikroskopiya nə məqsədlə aparılır?

628. Kataraktanın cərrahi müalicəsinin mütləq tibbi şərti və aparılmasına mütləq tibbi göstəriş hansıdır?

629. Şişkinləşmə və iridosiklit ilə müşayiət edilməyən travmatik kataraktada cərrahi əməliyyat nə zaman aparılmalıdır?

630. Pasiyent qlaukomanın kəskin tutması ilə həkimə müraciət edib. Həmin gözdə şişkinləşən katarakta aşkar edilib. Həkimin taktikası hansıdır?

631. Aşağıda sadalananlardan hansı fəsadlı kataraktalara aid deyil?

632. Aşağıda sadalananlardan hansı fakomorfik qlaukomanın biomikroskopik əlamətlərinə aid deyil?

633. Aşağıda sadalananlardan hansı intraokulyar linzanın implantasiyasına əksgöstəriş deyil?

634. Aşağıda sadalananlardan hansı şişkinləşən kataraktanın mümkün olan fəsadlarına aid deyil?

635. Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı büllur kapsulasında olan sulfhidril qrupları ilə birləşə bilir?

636. Aşağıda sadalananlardan hansından kataraktanın ekstraksiyası üsulunun seçimi asılı deyil?

637. Aşağıda sadalananlardan hansı ekspulsiv hemorragiyanın əlamətlərinə aid deyil?

638. Aşağıda sadalananlardan hansı ekspulsiv hemorragiyaya qarşı aparılan mübarizə üsullarına aid deyil?

639. Aşağıda sadalananlardan hansı xorioideyanın qopmasının erkən əlaməti deyil?

640. Aşağıda sadalananlardan hansı xorioideyanın qopmasının uzaqlaşdırılmış nəticələrinə aid deyil?

641. Aşağıda sadalananlardan hansı bəbək bloku zamanı müşahidə edilmir?

642. Kataraktanın ekstraksiyasından sonrakı buynuz qişanın endotelial-epitelial distrofiyası nəyin nəticəsində əmələ gəlir?

643. Aşağıda sadalanan materiallardan hansı intraokulyar linzanın optimal optik göstəricilərini təmin edir?

644. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı kataraktanın ekstraksiyasından sonrakı erkən müddətdə baş verən xorioideyanın qopmasının əlaməti deyil?

645. Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstraksiyası zamanı şüşəvari cismin axmasının nəticəsi ola bilməz?

646. Kataraktanın ekstraksiyası zamanı ekspulsiv qansızma hansı damarın partlaması nəticəsində əmələ gəlir?

647. Yaşla əlaqədar olan yetişmiş katarakta zamanı nə müşahidə edilir?

648. Yaşla əlaqədar başlanğıc katarakta zamanı nə müşahidə olunur?

649. Büllurun bulanıqlığı necə adlanır?

650. Aşağıda sadalanan üsullardan hansı kliniki şəraitdə bülluru tam müayinə etməyə imkan verir?

651. Aşağıda sadalananlardan hansı yaşla əlaqədar (qocalıq) katarakta növlərinə aid deyil?

652. Büllurun nüvəsi hansı yaşda əmələ gəlir?

653. Aşağıda sadalanan katarakta növlərindən hansı artan deyil?

654. Zonulyar katarakta hansı növ kataraktalara aiddir?

655. Aşağıda sadalananlardan hansı anadangəlmə kataraktalara aid deyil?

656. Qütb kataraktası hansı növ kataraktalara aiddir?

657. Yaşla əlaqədar (qocalıq) kataraktaya xas olmayan mərhələ hansıdır?

658. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı yaşla əlaqədar başlanğıc katarakta üçün səciyyəvi deyil?

659. Yaşla əlaqədar yetişməmiş katarakta üçün hansı əlamətlər səciyyəvi deyil?

660. Yetişmiş katarakta üçün hansı əlamətlər səciyyəvi deyil?

661. Afakiya nədir?

662. Yetişməmiş katarakta nəticəsində görmə itiliyi aşağı olan xəstəyə nə göstərişdir?

663. Artifakiya nədir?

664. Artifakiyanın korreksiyasının hansı növü ən yaxşı optik nəticə verir?

665. Şişkinləşən yetişməmiş katarakta zamanı hansı fəsad baş verə bilər?

666. İfrat dərəcədə yetişmiş katarakta zamanı hansı fəsad baş vermir?

667. Aşağıda sadalananlardan hansı büllurun funksiyalarına aid deyil?

668. Kataraktanın intrakapsulyar ekstraksiyasına əsas göstəriş hansıdır?

669. Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyasına əksgöstərişdir?

670. Aşağıda sadalananlardan hansı ifrat dərəcədə yetişmiş katarakta növlərinə aid deyil?

671. Aşağıda sadalanan hallardan hansı kataraktanın fakoemulsifikasiyasına göstərişdir?

672. Kapsuloreksis nədir?

673. Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın intrakapsulyar ekstraksiyasının üstünlüklərinə aid deyil?

674. Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın intrakapsulyar korreksiyasının üstünlüyüdür?

675. Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstrakapsulyar ekstraksiyasının çatmamazlığıdır?

676. Aşağıda sadalananlardan hansı fakoemulsifikasiyanın üstünlüklərinə aid deyil?

677. Katarakta zamanı elektrofizioloji müayinələrin məqsədi nədir?

678. Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstraksiyası cərrahi əməliyyatının erkən fəsadlarına aid deyil?

679. Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstraksiyası cərrahi əməliyyatının uzaqlaşdırılmış fəsadlarına aid deyil?

680. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın venoz qan dövranının kəskin pozulmasının səbəbidir?

681. Tor qişanın və şüşəvari cismin arasında olan kontakt hansı nahiyədə ən möhkəmdir?

682. Tor qişanın qopmasına qarşı aparılmış cərrahi əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə korluq nəyin nəticəsi ola bilər?

683. Tor qişanın total qopmasının tez-tez rast gəlinən səbəbi hansıdır?

684. Diabetik angiopatiyanın əsasında nə durur?

685. Diabetik angioretinopatiyanın inkişafına gətirən amil hansıdır?

686. Aşağıda sadalananlardan hansı diabetik kataraktanın cərrahi müalicəsinin vaxtının seçimində önəmli əhəmiyyətə malikdir?

687. Şəkərli diabeti olan xəstələrdə tor qişaya və şüşəvari cismə qansızmalar zamanı sorulducu terapiya nə vaxt başlanmalıdır?

688. Proliferativ diabetik angioretinopatiya zamanı kurs müalicə hansı tezliklə aparılmalıdır?

689. Şəkərli diabeti olan xəstələrdə piy mübadiləsini hansı dərman preparatlarının vasitəsilə tənzim etmək olar?

690. Şəkərli diabeti olan xəstələrdə zülal mübadiləsini hansı dərman preparatlarının vasitəsilə tənzim etmək olar?

691. Şəkərli diabet zamanı qlaukomanın tezliyi hansıdır?

692. Aşağıda sadalanan amillərdən hansı şəkərli diabet zamanı angiopatiyanın inkişafına yol verir?

693. Şəkərli diabeti olan xəstədə neovaskulyarizasiyanın səbəbi nədir?

694. Şəkərli diabeti olan xəstədə buynuz qişanın səciyyəvi dəyişiklikləri hansıdır?

695. Şəkərli diabeti olan xəstədə qüzehli qişanın səciyyəvi dəyişiklikləri hansıdır?

696. Diabetik kataraktanın əmələ gəlməsinin tezliyi hansıdır?

697. Başlanğıc diabetik kataraktaya xas olan əlamətlər hansıdır?

698. Diabetik angioretinopatiya zamanı qansızmaların təkrarlanmasının səbəbi nədir?

699. Aşağıda sadalanan oftalmoskopik dəyişikliklərdən hansı qeyri-proliferativ diabetik retinopatiya üçün səciyyəvi deyil?

700. Aşağıda sadalanan oftalmoskopik dəyişikliklərdən hansı preproliferativ diabetik retinopatiya üçün səciyyəvi deyıl?

701. Aşağıda sadalanan oftalmoskopik dəyişikliklərdən hansı proliferativ diabetik retinopatiya üçün səciyyəvi deyıl?

702. Aşağıda sadalanan vasitələrdən hansı diabetik angioretinopatiyanın hemorragik formasının müalicəsində istifadə olunmur?

703. Tor qişada arterial qan dövranının kəskin pozulmasının səbəbi nədir?

704. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişada arterial qan dövranının kəskin pozulmasının əlamətlərinə aid deyil?

705. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın mərkəzi venası trombozu əlamətlərinə aid deyil?

706. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın venaları trombozu zamanı müşahidə edilmir?

707. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişa venaları trombozu zamanı şüşəvari cisimdə müşahidə edilmir?

708. «Albalı çərdəyi» fenomeni nə zaman müşahidə edilir?

709. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişa venaları trombozunun müalicəsində istifadə edilmir?

710. Tor qişanın damar pozuntularının lazer terapiyası nə zaman aparılmalıdır?

711. Panretinal koaqulyasiyaya mütləq göstəriş hansıdır?

712. Aşağıda sadalananlardan hansı makula nahiyəsinin lazer koaqulyasiyasına göstəriş deyil?

713. Aşağıda sadalananlardan hansı İls xəstəliyinin ədamətlərinə aid deyil?

714. Aşağıda sadalananlardan hansı Kouts xəstəliyi zamanı göz dibində müşahidə edilmir?

715. Aşağıda sadalananlardan hansı İls xəstəliyinə səciyyəvi deyil?

716. Diabetik retinopatiya zamanı panretinal lazer koaqulyasiyasının məqsədi nədir?

717. Aşağıda sadalananlardan hansı panretinal lazer koaqulyasiyasının fəsadlarına aid deyil?

718. Tor qişanın qopmasının cərrahi müalicəsində koaqulyasiyanın hansı növünə adətən üstünlük verilir?

719. Tor qişanın qopmasının proqnozu cərrahi müalicəsinin hansı müddətdə aparılması zamanı daha yaxşı olur?

720. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın qopması zamanı entoptik fenomenlərin geniş istifadəsinin səbəblərinə aid deyil?

721. Aşağıda sadalananlanrdan hansı uşaqlarda və yeniyetmələrdə diabetik retinopatiyanın ilkin oftalmoskopik əlamətlərinə aid deyil?

722. Aşağıda sadalananlardan hansı başlanğıc diabetik kataraktanın əsas biomikroskopik əlamətidir?

723. Aşağıda sadalananlardan hansı proliferativ diabetik retinopatiyanın başlanğıc mərhələsinin rasional terapiyası üsullarına aid deyil?

724. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın xorioideya ilə kontaktını təmin edən amillərə aid deyil?

725. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın qopmasına yol verən amillərə aid deyil?

726. Aşağıda sadalanan xəstəliklərdən hansı tor qişanın qopması ilə daha tez müştərək olur?

727. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişa qopmasının subyektiv əlamətlərinə aid deyil?

728. Tor qişanın birincili qopması zamanı cırıqların hansı növü olmur?

729. Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı tor qişanın qopmasına görə aparılan cərrahi əməliyyat zamanı baş vermir?

730. Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı tor qişanın qopmasına görə aparılmış cərrahi əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə baş vermir?

731. Aşağıda sadalanan fəsadlardan hansı tor qişanın qopmasına görə aparılmış cərrahi əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə baş vermir?

732. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişa patologiyasının əlamətlərinə aid deyil?

733. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişada əmələ gələn yeni iltihabi ocağın əlamətlərinə aid deyil?

734. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişada olan köhnə iltihabi ocağın əlamətlərinə aid deyil?

735. Aşağıda sadalanan üsullardan hansı tor qişanın patologiyası diaqnostikasında istifadə edilmir?

736. Aşağıda sadalanan üsullardan hansı tor qişa patologiyası diaqnostikasında istifadə edilmir?

737. Damar divarının keçicilik qabiliyyəti hansı üsulla daha dəqiq müəyyən edilir?

738. Aşağıda sadalananlardan hansı diabetik angioretinopatiyanın başlanğıc mərhələsində tez-tez rast gəlinən lokalizasiyası növlərinə aid deyil?

739. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın piqment abiotrofiyası ilə yanaşı olan göz xəstəliklərinə aid deyil?

740. Aşağıda sadalananlardan hansı şüşəvari cismin bulanmasının səbəbi ola bilməz?

741. Aşağıda sadalananlardan hansı şüşəvari cismin bulanması növlərinə aid deyil?

742. Yaşla əlaqədar makulodistrofiya zamanı patoloji proses hansı təbəqədə baş vermir?

743. Aşağıda sadalananlardan hansı makulodistrofiyanın oftalmoskopik əlamətlərinə aid deyil?

744. Aşağıda sadalananlardan hansı Best makulodistrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?

745. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın tapetoretinal abiotrofiyası əlamətlərinə aid deyil?

746. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın tapetoretinal abiotrofiyası əlamətlərinə aid deyil?

747. Aşağıda sadalananlardan hansı hemoftalmın səbəblərinə aid deyil?

748. Aşağıda sadalananlardan hansı hemoftalmın uzaqlaşdırılmış dövründə müşahidə edilən əlamətlərinə aid deyil?

749. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın hipertonik angiopatiyası əlamətlərinə aid deyil?

750. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın hipertonik angiosklerozu əlamətlərinə aid deyil?

751. Aşağıda sadalananlardan hansı tor qişanın angiopatiyası və neyroretinopatiyası əlamətlərinə aid deyil?

752. Aşağıda sadalananlardan hansı qazanılmış immunodefisit sindromu zamanı görmə orqanını zədələyən patologiya növlərinə aid deyil?

753. Aşağıda sadalananlardan hansı vaxtından qabaq doğulmuşların retinopatiyası xüsusiyyətlərinə aid deyil?

754. Aşağıda sadalanan əməliyyatlardan hansı tor qişanın qopması zamanı aparılmır?

755. Aşağıda sadalananlardan hansı retinoblastomanın xüsusiyyətlərinə aid deyil?

756. Aşağıda sadalananlardan hansı triamsinolonun intravitreal yeridilməsinə göstəriş deyil?

757. Aşağıda sadalananlardan hansı triamsinolonun intravitreal yeridilməsinin fəsadlarına aid deyil?

758. Aşağıda sadalananlardan hansı avastinin intravitreal yeridilməsinə göstəriş deyil?

759. Hematoretinal baryeri hansı strukturlar həyata keçirir?

760. Aşağıda sadalananlardan hansı miopik gözlərdə tor qişanın qopması üçün şərait yarada bilməz?

761. Aşağıda sadalananlardan hansı tireotokiskozun görmə orqanı tərəfindən olan əlamətləridir?

762. Aşağıda sadalananlardan hansı şəkərli diabetin görmə orqanı tərəfindən olan əlamətləridir?

763. Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı flyuoressent angioqrafiya haqda düzgün məlumat verir?

764. Aşağıda sadalananlardan hansı damarlı optik neyropatiyanın səbəblərinə aid deyil?

765. Aşağıda sadalananlardan hansı mərkəzi xorioretinitin formalarına aid deyil?

766. Kennedi sindromuna nə səciyyəvidir?

767. Durğunlu görmə siniri diskinin inkişafının başlanğıc mərhələsində görmə necə dəyişilir?

768. Durğunlu görmə siniri diskinin inkişafı dövründə görmə necə dəyişilir?

769. Görmə siniri nevriti zamanı görmə necə dəyişilir?

770. Görmə siniri nevriti zamanı disk nə dərəcədə qabarır?

771. Görmə siniri nevriti zamanı disk nə dərəcədə qabarır?

772. Görmə siniri nevriti zamanı disk nə rəngdə olur?

773. Görmə siniri nevriti zamanı retinal damarlar necə dəyişilir?

774. Durğunlu görmə sinirinin diski zamanı retinal damarlar necə dəyişilir?

775. Görmə sinirinin druzları zamanı retinal damarlar necə dəyişilir?

776. Görmə siniri nevriti zamanı qansızmaların lokalizasiyası hansıdır?

777. Retrobulbar nevritin perferik formasında nə müşahidə edilir?

778. Retrobulbar nevritin aksial formasında nə müşahidə edilir?

779. Arxa işemik neyropatiya zamanı nə müşahidə edilir?

780. Optik işemik neyropatiya üçün nə səciyyəvidir?

781. Optik işemik neyropatiya zamanı görmə siniri diskinin dəyişiklikləri hansıdır?

782. Optik işemik neyropatiya zamanı qansızmaların üstün lokalizasiyası hansıdır?

783. Arxa optik işemik neyropatiya zamanı göz dibində nə müşahidə edilir?

784. Optik işemik neyropatiyanın müalicəsinə nə daxildir?

785. Aşağıda sadalananlardan hansı sadə durğunlu disk üçün səciyyəvidir?

786. Aşağıda sadalananlardan hansı görmə siniri nevritini törədən amillərinə aid deyil?

787. Görmə siniri nevritinin kliniki gedişatı hansıdır?

788. Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı optik nevritin müalicəsində istifadə olunmur?

789. İşemik neyropatiya zamanı retinal damarlarda nə müşahidə edilir?

790. Aşağıda sadalananlardan hansı retrobulbar nevritin transverzal formasında müşahidə edilmir?

791. Görmə sinirinin durğunlu diski hansı xəstəliklərin nəticəsi ola bilər?

792. Görmə sinirinin nevriti hansı xəstəliyin nəticəsi ola bilər?

793. Hipofizin şişi zamanı görmə sahəsində nə aşkar edilir?

794. Daxili yuxu arteriyaların sklerozu zamanı görmə sahəsində nə müşahidə edilir?

795. Xəstədə sağ tərəfli hemianopsiya olduqda patoloji ocaq harada yerləşir?

796. Görmə sinirinin intrabulbar nevritinin əlamətləri hansıdır?

797. Görmə sinirinin durğunlu diski üçün nə səciyyəvidir?

798. Görmə siniri papillomakulyar dəstəsinin zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

799. Xiazmanın daxili hissəsinin zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

800. Xiazmanın xarici hissəsinin zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

801. Sağ görmə traktının zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

802. Sol görmə traktının zədələnməsi üçün nə səciyyəvidir?

803. Aşağıda sadalananlardan hansı dağınıq sklerozun görmə orqanı tərəfindən əmələ gələn əlamətləridir?

804. Görmə sinirinin retrobulbar nevritinin hansı formasında ağrı sindromu müşahidə edilir?

805. Aşağıda göstərilənlərdən hansı görmə siniri nevritinin etioloji amillərinə aid deyil?

806. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı papillitin kliniki əlamətlərinə aid deyil?

807. Aşağıda sadalananlardan hansı görmə siniri diskinin druzları əlamətlərinə aid deyil?

808. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı «görmə sinirinin mielin lifləri» vəziyyətinin səciyyəvi deyil?

809. Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin anadangəlmə patologiyasına aid deyil?

810. Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin birincili (sadə) atrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?

811. Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin ikincili (durğunluqdan sonrakı) atrofiyasının əlamətlərinə aid deyil?

812. Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin atrofiyası əlamətlərinə aid deyil?

813. Qlaukoma üçün səciyyəvi olan simptomlar triadası hansıdır?

814. Birincili açıq bucaqlı qlaukoma zamanı gözün ön kəsiyinin biomikroskopik dəyişiklikləri hansıdır?

815. Birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın kəskin tutmasının əlamətləri hansıdır?

816. Birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın tez-tez rast gələn forması hansıdır?

817. Qlaukomanın erkən mərhələsi üçün səciyyəvi olan görmə sahəsinin dəyişiklikləri hansıdır?

818. Qlaukomanın mərhələsi hansı göstəriciyə görə təyin edilir?

819. Qlaukomatoz və fizioloji ekskavasiyalar arasında differensial diaqnostika hansı əlamətlər əsasında aparılır?

820. Açıq bucaqlı və qapalı bucaqlı qlaukoma formaları arasında differensial diaqnostika hansı əlamətlər əsasında aparılır?

821. Birincili qlaukomanın diaqnostikası üçün hansı müayinə üsulu daha əhəmiyyətlidir?

822. Qlaukomatoz prosesin sabitləşməsinin sübutu nədir?

823. Birincili açıq bucaqlı qlaukomanın hansı xüsusiyyəti ən təhlükəlidir?

824. Qlaukomanın kəskin tutmasından sonrakı qüzehli qişanın seqmentar atrofiyasının səbəbi hansıdır?

825. Birincili açıq bucaqlı və qapalı bucaqlı qlaukomanın gedişatının ümumi əlamətləri hansıdır?

826. «Kobra» simptomu nəyin əlamətidir?

827. Fakomorfik qlaukoma üçün nə səciyyəvidir?

828. Qlaukoma zamanı görmə sahəsinin Byerrum parasentral sahəsində skotomaların əmələ gəlməsi nə ilə izah olunur?

829. Birincili qlaukomanın mərhələsi hansı göstəriciyə görə təyin edilir?

830. Maklakov tonometri ilə ölçülən gözdaxili təzyiqin normasının yuxarı sərhədi nəyə bərabərdir?

831. Həqiqi gözdaxili təzyiqin yuxarı sərhədi nəyə bərabərdir?

832. Birincili qlaukomanın başlanğıc mərhələsində görmə sahəsi neçə dərəcəyə qədər daralır?

833. Aşağıda sadalananlardan hansı gözdaxili təzyiqin sutka ərzində dəyişilməsinin növlərinə aid deyil?

834. Gözdaxili maye nə ilə hasil edilir?

835. Qlaukomanın erkən diaqnostikasında ən az məlumatlı üsul hansıdır?

836. Qlaukomatoz prosesin qeyri-sabitliyinin sübutu nədir?

837. Qlaukomatoz prosesin dinamikasını nə səciyyələndirir?

838. Birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın bədxassəli forması nə zaman baş verir?

839. Birincili qlaukomanın hansı klinik formaları olur?

840. Aşağıda sadalananlardan hansı ikincili damarlı qlaukomadır?

841. Neovaskulyar qlaukoma nə zaman baş verir?

842. Aşağıda sadalananlardan hansı oftalmohipertenziyanın formalarından biridir?

843. Qlaukomalı xəstələrə timololun təyini üçün əksgöstəriş hansıdır?

844. Klofelin tərkibli göz damcılarının əlavə təsiri hansıdır?

845. Aşağıda sadalanan üsullardan hansının əsasında ön kamera bucağının qüzehli qişanın kökü ilə orqanik blokadasını funksional blokadasından fərqləndirmək olar?

846. Qlaukoma zamanı görmə sinirinin atrofiyasının inkişafı nədən asılıdır?

847. Fakomorfik qlaukoma zamanı həkimin düzgün taktikası hansıdır?

848. Ön kamera bucağının orqanik və funksional blokadası növləri arasında aparılan differensial diaqnostika nəyə əsaslanır?

849. «Qlaukoma üzrə risk amilləri ilə olan oftalmohipertenziya» diaqnozu qoyulan zaman həkimin taktikası hansıdır?

850. Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın formalarına aid deyil?

851. Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukoma zamanı qüzehli qişada baş verən dəyişikliklərə aid deyil?

852. Aşağıda sadalananlardan hansı qapalı bucaqlı qlaukomaya səciyyəvi deyil?

853. Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomada qonioskopiya zamanı müşahidə edilə bilməz?

854. Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomaya səciyyəvi deyil?

855. Aşağıda sadalananlardan hansı bəbək bloku ilə olan birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın kliniki əlamətlərinə aid deyil?

856. Aşağıda sadalananlardan hansı ön kamera bucağı blokunu törədən amillərə aid deyil?

857. Aşağıda sadalanan amillərdən hansı hidroftalmın aparıcı əlamətlərinə aid deyil?

858. Aşağıda sadalanan sindromların hansında qlaukomanın yuvenil forması inkişaf etmir?

859. Aşağıda sadalanan amillərdən hansı bəbək blokunun kliniki əlamətlərinə aid deyil?

860. Aşağıda sadalananlardan hansı ikincili qlaukomanın formalarına aid deyil?

861. Aşağıda sadalananlardan hansı iltihabdan sonrakı ikincili qlaukomanın səbəblərinə aid deyil?

862. Aşağıda sadalananlardan hansı ikincili travmatik qlaukomanın səbəblərinə aid deyil?

863. Aşağıda sadalananlardan hansı essensial oftalmohipertenziyanın əlamətlərinə aid deyil?

864. Aşağıda sadalananlardan hansı oftalmohipertenziyanın risk amillərinə aid deyil?

865. Aşağıda sadalananlardan hansı hipotenziv göz dərman preparatları qrupuna aid deyil?

866. Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı xolinomimetiklərə aid deyil?

867. Aşağıda sadalananlardan hansı antixolinesteraz preparatlarına aid deyil?

868. Aşağıda sadalananlardan hansı sulu maye hasilatını azaldan preparatlarına aid deyil?

869. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasında aparılan hipotenziv cərrahi əməliyyatlara aid deyil?

870. Aşağıda sadalananlardan hansı lazer hipotenziv əməliyyatlarına aid deyil?

871. Aşağıda sadalanan preparat qruplarından hansı qlaukomanın ümumi müalicəsində istifadə olunmur?

872. Aşağıda sadalananlardan hansı xolinomimetiklərin əlavə təsirinin əlamətlərinə aid deyil?

873. Aşağıda sadalananlardan hansı antixolinesteraz preparatların əlavə təsirinin əlamətlərinə aid deyil?

874. Aşağıda sadalananlardan hansı adrenalin tərkibli damcıların əlavə təsirinin nəticəsi olur?

875. Aşağıda sadalananlardan hansı fistuledici cərrahi əməliyyatların fəsadlarına aid deyil?

876. Aşağıda sadalananlardan hansı fistuledici cərrahi əməliyyatların fəsadlarına aid deyil?

877. Aşağıda sadalananlardan hansı siklodestruktiv cərrahi əməliyyatların fəsadlarına aid deyil?

878. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın kəskin tutmasının müalicəsində istifadə olunmur?

879. Aşağıda sadalananlardan hansı siklodestruktiv əməliyyatlara aid deyil?

880. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın terminal mərhələsində görmə sinirinin ekskavasiyasının əlamətlərinə aid deyil?

881. Aşağıda sadalananlardan hansı birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın kəskin tutmasnını əlamətlərinə aid deyil?

882. Aşağıda sadalanan halların hansında bəd xassəli qlaukoma əmələ gələ bilməz?

883. Aşağıda sadalananlardan hansı birincili qapalı bucaqlı qlaukomanın növlərinə aid deyil?

884. Aşağıda sadalananlardan hansı anadangəlmə qlaukoma patogenezinin əsasını təşkil edən amillərə aid deyil?

885. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın hipotenziv müalicəsinin əsas üsullarına aid deyil?

886. Aşağıda sadalananlardan hansı görmə sinirinin qlaukomatoz atrofiyasının fizioterapevtik müalicə üsullarına aid deyil?

887. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomalı xəstənin rejimində nəzərdə tutulmur?

888. Aşağıda sadalananlardan hansı asetazolamidin (Diakarbın) qəbulu zamanı müşahidə edilmir?

889. Qapalı bucaqlı qlaukoma zamanı midriatiklər gözdaxili təzyiqi nəyin səbəbinə yüksəldir?

890. Gözdaxili maye hansı struktur ilə hasil edilir?

891. Qlaukomanın kəskin tutması zamanı bəbək nə vəziyyətdə olur?

892. Aşağıda sadalanan obyektiv əlamətlərin cəmlərindən hansı açıq bucaqlı qlaukomaya səciyyəvidir?

893. Aşağıda sadalanan cərrahi əməliyyatlardan hansı açıq bucaqlı qlaukoma zamanı aparılır?

894. Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın kliniki əlamətlərinə aiddir?

895. Aşağıda sadalananlardan hansı qapalı bucaqlı qlaukomanın kliniki əlamətlərinə aiddir?

896. Aşağıda sadalanan cərrahi əməliyyatlardan hansı açıq bucaqlı qlaukoma zamanı aparılır?

897. Aşağıda sadalanan cərrahi əməliyyatlardan hansı qapalı bucaqlı qlaukoma zamanı aparılır?

898. Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın patogenezinin əsas hissəsidir?

899. Aşağıda sadalananlardan hansı qapalı bucaqlı qlaukomanın patogenezinin əsas hissəsidir?

900. Aşağıda sadalananlardan hansı anadangəlmə qlaukomanın patogenezinin əsas hissəsidir?

901. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın ən səciyyəvi əlamətidir?

902. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukoma zamanı görmə sahəsinin səciyyəvi dəyişikliyidir?

903. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukoma zamanı görmə sinirinin səciyyəvi dəyişikliyidir?

904. Qlaukomanın başlanğıc mərhələsində görmə sahəsi hansı vəziyyətdə olur?

905. İnkişaf etmiş qlaukoma zamanı görmə sahəsi hansı vəziyyətdə olur?

906. İfrat dərəcədə inkişaf etmiş qlaukoma zamanı görmə sahəsi hansı vəziyyətdə olur?

907. Qlaukomanın terminal mərhələsində görmə sahəsi hansı vəziyyətdə olur?

908. Qlaukoma zamanı korluq nəyin nəticəsi olur?

909. Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın əlamətləridir?

910. Aşağıda sadalananlardan hansı açıq bucaqlı qlaukomanın kəskin tutmasının əlamətləridir?

911. Qlaukomanın kəskin tutması zamanı şikayətlər hansıdır?

912. Göz almasında gözdaxili maye harada əmələ gəlir?

913. Tonometrik və həqiqi gözdaxili təzyiqin arasındakı nisbət hansıdır?

914. Maklakov tonometrinin 10 qramlıq yükü ilə ölçüldükdə normal gözdaxili təzyiq nəyə bərabərdir?

915. Ön kamera bucağının müayinə üsulu necə adlanır?

916. Gözün hidrodinamikasının müayinə üsulu necə adlanır?

917. Oftalmotonusun adi ölçülməsi üçün Maklakov tonometrinin hansı yükü istifadə edilir?

918. Qlaukoma zamanı görmə sahəsinin defektləri hansı iki üsul ilə təyin edilir?

919. Qlaukoma zamanı qüzehli qişanın distrofik dəyişikliklərinin səciyyəsi və dərəcəsi hansı müayinə üsulu ilə müəyyən edilir?

920. Qlaukoma zamanı görmə sinirinin ekskavasiyası hansı müayinə üsulu ilə müəyyən edilir?

921. Aşağıda sadalananlardan hansı ön kamera bucağının hissəsi deyil?

922. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomanın patogenezinin şərti mərhələlərinə aid deyil?

923. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomatoz optik neyropatiyanın əlamətlərinə aid deyil?

924. Aşağıda sadalananlardan hansı refrakter qlaukomanın növlərinə aid deyil?

925. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hipotenziyası xüsusiyyətlərinə aid deyil?

926. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hipotenziyası səbəblərinə aid deyil?

927. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hipotenziyası əlamətlərinə aid deyil?

928. Aşağıda sadalananlardan hansı qlaukomosiklitik krizin (Pozner-Şlossman sindromunun) xüsusiyyətlərinə aid deyil?

929. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hidrodinamikasının vəziyyətini əks etdirən göstəricilərə aid deyil?

930. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün hidrodinamikasının vəziyyətini əks etdirən göstəricilərə aid deyil?

931. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının drenaj sisteminə aid deyil?

932. Gözün müştərək zədəsi nəyə deyilir?

933. Gözün kombinə olunmuş zədəsi nəyə deyilir?

934. Yaralanmanın cərrahi işlənməsi hansı müddətdə aparıldıqda birincili təxirəsalınmaz sayılır?

935. Yaralanmanın cərrahi işlənməsi hansı müddətdə aparıldıqda birincili təxirəsalınmış sayılır?

936. Göz qapağının kənarında olan yaralanmanın birincili cərrahi işlənməsi zamanı ilk növbədə nəyi yerinə yetirmək lazımdır?

937. Fakodonez nə zaman müşahidə edilir?

938. Berlin bulanıqlığı nədir?

939. Göz almasının dəlib çıxan yaralanmasının şübhəsiz diaqnozu nə zaman qoyulur?

940. Aşağıda sadalananlardan hansı kataraktanın ekstraksiyası zamanı şüşəvari cismin axmasının profilaktikası tədbirlərinə aid deyil?

941. Ultrasəs diaqnostikasının A-üsulu ilə nəyi təyin etmək mümkün deyil?

942. Komberq-Baltin protezi nəyə xidmət edir?

943. Gözün metallozu klinikasını nə törədir?

944. Büllurda «günəbaxan» fiquru nəyin nəticəsində əmələ gəlir?

945. Göz almasının dəlib keçən yaralanması zamanı göz yuvasının ümumi rentgen şəkili nə zaman çəkilir?

946. Aşağıda sadalanan üsullardan hansı göz almasının metallozunu erkən mərhələdə tam dəqiqliklə aşkar etməyə imkan verir?

947. Endoftalmiti travmatik iridosiklitdən fərqləndirən kardinal kliniki əlamət hansıdır?

948. Qişaların xaricə çıxması ilə müşayiət edilən göz almasının dəlib keçən yaralanması zamanı poliklinikada göstərilən ilk yardım nədən ibarət olmalıdır?

949. Enukleasiya zamanı implantat nəyə tikilir?

950. Büllurun dağılması ilə müşayiət edilən buynuz qişanın dəlib keçən yaralanması zamanı hansı tədbirlər aparılmalıdır?

951. Enukleasiya zamanı implantatın tikilməsi hansı xəstələrdə əks göstərişdir?

952. İridoplastik əməliyyat nəyin bərpası üçün aparılır?

953. Yad cismin gözün ön kamerasında lokalizasiyası zamanı oftalmocərrahın taktikası hansıdır?

954. Buynuz qişanın yad cismini əhatə edən oksidləşmə dairəsi ilə nə etmək lazımdır? .

955. Enukleasiyaya mütləq göstəriş hansıdır?

956. Büllurun ön kameraya yerdəyişməsi zamanı hansı tədbirlər görülməlidir?

957. Metil spirtlə zəhərlənmə nəyə gətirib çıxarır?

958. Ultrabənövşəyi şüalanma ilk növbədə nəyi zədələyir?

959. Gözün kimyəvi yanıqları zamanı ilk yardım nədən ibarətdir?

960. Vitrektomiya nə zaman arxa qapalı adlanır?

961. Korneoskleral zədənin birincili cərrahi işlənməsi zamanı tikişlər əvvəl hara qoyulur?

962. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının kontuziyasının nəticəsi deyil?

963. Göz almasının dəlib keçən zədələnmələrinin hansı lokalizasiyasında iltihabi və hidrodinamik ağırlaşmaların ehtimalı daha yüksək olur?

964. Göz almasının dəlib keçən yaralanması nəticəsində qüzehli qişanın yaranın ağzına çıxması zamanı nə etmək lazımdır?

965. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın yaralanmasının birincili cərrahi işləməsi zamanı ön kameranın bərpası üçün istifadə edilmir?

966. Göz alması yaralanmasının birincili cərrahi işlənməsi gedişində enukleasiya nə zaman aparılmalıdır?

967. Göz almasında yad cismin mövcudluğunun mütləq əlaməti hansıdır?

968. Buynuz qişanın qatlarında yerləşən yad cisim ambulator şəraitdə hansı hallarda çıxarılmamalıdır?

969. Foqt üzrə rentgenoqrafiya üsulu nə zaman tətbiq edilir?

970. Aşağıda sadalananlardan hansı göz alması siderozunun əlamətlərinə aid deyil?

971. Aşağıda sadalananlardan hansı travmatik iridosiklitin əlaməti deyil?

972. Panoftalmitlə endoftalmitin arasında differensial diaqnostika aparılan zaman birinci növbədə nəyə diqqət yetirilməlidir?

973. Aşağıda sadalananlardan hansı göz alması konyunktivasının yaralanması zamanı cərrah tərəfindən aparılan tədbirlərə aid deyil?

974. Göz almasının dəlib keçən yaralanmalarının müalicəsi hansı şəraitdə aparılmalıdır?

975. Gözdaxili yad cisim hansı yolla xaric edilməlidir?

976. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının arxa qütbündə qişalar arasında qalan yad cisim zamanı cərrah tərəfindən aparılan tədbirlərə aid deyil?

977. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının zədədən sonrakı subatrofiyasının səbəblərinə aid deyil?

978. Aşağıda sadalanan preparatlardan hansı göz qapaqlarının yeni yanığı zamanı işlənilmir?

979. Aşağıda sadalanan üsullardan hansı gözdaxili yad cisimlərin diaqnostikasında istifadə edilmir?

980. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının dəlib keçən yaralanmasının mütləq əlaməti deyil?

981. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün ultrabənövşəyi zədələnməsinə səciyyəvi deyil?

982. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün zədəsi zamanı kompyuter tomoqrafiyasının imkanları daxilində deyil?

983. Aşağıda sadalananlardan hansı orbitadaxili yad cisimlərin diaqnostikasında istifadə edilmir?

984. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının dəlib keçən yaralanmasının nisbi əlamətlərinə aid deyil?

985. Aşağıda sadalananlardan hansı kənarları adaptasiya olunmamış göz almasının dəlib keçən yaralanmasının əlamətlərinə aid deyil?

986. Aşağıda sadalananlardan hansı gözdaxili yad cismin mövcudluğunun mütləq əlamətidir?

987. Aşağıda sadalananlardan hansı konyunktivanın yaralanmaları zamanı istifadə edilmir?

988. Kimyəvi yanıqlar zamanı göz strukturlarının zədələnmə dərəcəsi haqda aşağıda qeyd olunanlardan hansı düzgündür?

989. Aşağıda sadalananlardan hansı zədə nəticəsində şüşəvari cismin itirilmiş hissəsini əvəz edə bilməz?

990. Aşağıda sadalananlardan hansı göz qapaqları dərisinin yanıqları müalicəsində istifadə edilmir?

991. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın eroziyasının diaqnostikası məqsədlə gözə damızdırılır?

992. Uveal toxumanın zədələnməsi ilə olan göz almasının dəlib keçən yaralanması ikinci, sağlam gözdə nəyin inkişafına gətirə bilər?

993. Aşağıda sadalananlardan hansı simpatik oftalmiyanın formalarıdır?

994. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün küt zədəsi zamanı buynuz qişada müşahidə edilə bilər?

995. Gözün küt zədəsi zamanı sklera hansı nahiyədə ən tez zədələnir?

996. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün küt zədəsi zamanı qüzehli qişa tərəfindən müşahidə edilə bilər?

997. Ön kamerada qanın mövcudluğuna nə deyilir?

998. Şüşəvari cisimdə qanın mövcudluğuna nə deyilir?

999. Gözün küt zədəsi zamanı hansı strukturun tamlığının pozulması hifemanın səbəbi ola bilər?

1000. Aşağıda sadalananlardan hansı siliar cismin kontuziyası zamanı müşahidə edilir?

1001. Aşağıda sadalananlardan hansı göz almasının kontuziyası zamanı siliar cismin zədələnməsi nəticəsində müşahidə edilə bilər?

1002. Aşağıda sadalananlardan hansı kontuziya nəticəsində tor qişada müşahidə edilə bilər?

1003. Aşağıda sadalananlardan hansı gözün küt zədəsi zamanı görmə siniri tərəfindən müşahidə edilə bilər?

1004. Aşağıda sadalananlardan hansı ultrason müayinəsinin B-üsulu imkanlarının daxilində deyil?

1005. Fossius halqası nədir?

1006. Aşağıda sadalananlardan hansı yeni alınmış yanıqlar zamanı göstərilən ilkin yardımın tədbirlərinə aid deyil?

1007. Aşağıda sadalananlardan hansı göz yanıqlarının medikamentoz müalicəsinin əsas prinsiplərinə aid deyil?

1008. Berlin bulanıqlığı nədir?

1009. Orbitanın daxili divarının sınığının ən səciyyəvi əlaməti hansıdır?

1010. Aşağıda sadalananlardan hansı buynuz qişanın yaralanması zamanı işlənilməlidir?

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->