Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Pediatriya ixtisası üzrə suallar

1. SOSİAL GİGİYENA VƏ SƏHİYYƏNİN TƏŞKİLİ

 

 

1. İxtisası üzrə neçə il işləməmiş həkimlər tibbi fəaliyyət ilə məşğul olmaq üçün müvafiq tədris müəssisələrində hazırlıq keçməlidirlər?

2. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərində tibb ixtisasları üzrə təhsil almış şəxslər hansı əsaslara görə seçdikləri peşə üzrə ixtisasartırma müəssisələrinə qəbul edilərək, müvafiq peşə sertifikatı ala bilərlər:

3. İxtisasartırma xərcləri hansı hallarda dövlət büdcəsindən ödənilmir:

4. Hansı hallar həkim sirrinin pozulması hesab edilir:

5. Həkimlərin profilaktik müayinələr zamanı aşkar etdiyi xəstəliklərin intensivliyi necə adlanır:

6. Hipodinamiya ilə bağlı xəstələrin bədən kütləsinin normadan 2 standart xətadan sox olması göstərir:

7. Elmi jurnalda oxumuşsunuz ki, kənd və şəhərdə böyümüş 10 yaşlı uşaqların bədən kütləsində 2 kq fərq var. Buna əsasən demək olarmı ki:

8. Bir ilin statistik göstəricisinin keçən ilin müvafiq statistik göstəricisinə bölməklə səciyyələndirmək olar:

9. Orta kəmiyyəti hansı hallarda seçilmiş toplumu dürüst səciyyələndirir:

10. Statistik göstəricinin etibarlıq intervalını istifadə etmək olar:

11. Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamədə ölümün səbəblərini göstərən bütün qrafa və hissələr düzgün və doğru doldurulmuşsa ölümün ilkin səbəbinin kodu hansı qrafaya qoyulur:

12. Çarpayı dövriyyəsini hesablamaq üçün hansı informasiya kifayətdir:

13. Çarpayı məşğulluğunun orta illik günlərinin normasına təsir edə bilər:

14. Həkimin ambulator-poliklinika müəssisəsində iş yükünün norması asılıdır:

15. Həkimin ambulator-poliklinika müəssisəsində işinin qrafiki tərtib edilir:

16. İş vaxtını başa vurmuş vətəndaş həmin gün həkimə müraciət edib və əmək qabiliyyətini itirmişsə ona xəstəlik vərəqi:

17. Xəstəyə əmək qabiliyyətini itirdiyinə görə bülleten aça bilər:

18. Sanator-kurort müalicəsi üçün çatışmayan 2 gündən ötəri bülleteni verə bilər:

19. Əmək qabilliyətini müvəqqəti itirmiş şəxsə bülleten vermək olmaz:

20. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin birinci altı günü itəndən sonra əmək qabilliyəti bərpa olunmursa, bülleteni uzatmağa hüququ var:

21. Sahə həkiminin işinin keyfiyyət meyarı hesab edilir:

22. Sahə həkimi təmin etməyə borcludur:

23. Xəstəxanaların poliklinika şöbəsində işləyən həkimlərdən kim vaxtaşırı stasionarda işləməlidir (hər iki ildə 3 aydan az olmayaraq):

24. Poliklinikada ambulator qəbul həkimi hesab edilir:

25. Poliklinikada qəbul zamanı həkim cərrahın saatlıq norması:

 

2. ANATOMO-FİZİOLOJİ XÜSUSİYYƏT VƏ İNKİŞAF.

 

 

1. Uşaqların inkişafında heterodinamiya başa düşülür

2. Uşaqların inkişafında heterodinamiya başa düşülür

3. Erkən yaşlı uşaqlarda bioloji yaş kriteriyalarına aiddir

4. Məktəb yaşlı uşaqlarda bioloji yaş kriteriyalarına aiddir

5. Məktəb yaşlı uşaqlarda bioloji yaş kriteriyalarına aiddir

6. «Fiziki inkişaf» termini pediatriyada dinamik proses kimi başa düşülür

7. Boyun birinci böyümə tezliyi müşahidə olunur

8. Boyun ikinci böyümə tezliyi müşahidə olunur

9. Bədən kütləsinin fizioloji itkisi yenidoğulmuşlarda maksimum

10. Bir yaşa qədər uşaqlarda hipostatura yaşa görə geri qalma hesab olunur

11. Normal doğulmuş uşaqlarda boyun orta hesabla uzunluğu təşkil edir

12. Yeni doğulmuşlarda fizioloji çəki itkisinin əsas səbəbləri bunlardır

13. Yeni doğulmuşlarda fizioloji çəki itkisinin əsas səbəbləri bunlardır

14. Yeni doğulmuşlarda baş beynin bədən çəkisinə nisbəti

15. Sinir yollarında mielinizasiya əsasən başa çatır

16. Yenidoğulmuş uşaqlarda baş beyin böyüklərlə müqayisədə bir neçə xüsusiyyətlərə malikdir

17. Yenidoğulmuş uşaqlarda baş beyin böyüklərlə müqayisədə bir neçə xüsusiyyətlərə malikdir

18. Yenidoğulmuş uşağın hərəkətləri

19. Döş,qarın boşluğu və qarın arxası sahələrdə piy toxumasının yığılması təxminən olmur

20. Erkən yaşlı uşaqlarda derma ibarətdir

21. Erkən yaşlı uşaqlarda derma ibarətdir

22. Uşaqlarda ac qaldıqda dərialtı piy toxuması birinci növbədə itir

23. Erkən yaşlı uşaqlarda əsas əzələ

24. Hipokineziya gətirib çıxarır

25. Erkən yaşlı uşaqların bronxlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri:

26. Erkən yaşlı uşaqların bronxlarının əsas fərqləndirici xüsusiyyətləri:

27. Erkən yaşlı uşaqların ağ ciyər toxumasının xüsusiyyətləri:

28. Erkən yaşlı uşaqlarda ağ ciyər toxumasının xüsusiyyətləri:

29. Erkən yaşlı uşaqlarda tənəffüsün səthiliyinin səbəbi:

30. Bir yaşdan yuxarı uşaqlarda orta sistolik arterial təzyiqin hesablanmasında istifadə edilən formula:

31. Erkənyaşlı uşaqlarda sidik durğunluğunun əmələ gəlməsi, sidik axarlarının aşağıdakı xüsusiyyətləri ilə izah olunur:

32. İstilik əmələgətirən piy toxuması ehtiyatı nə vaxt minimuma çatır:

33. Termorequlyasiya sistemində yetişmiş kriteriyalara aiddir:

34. Plastik mübadiləyə sərf olunan enerji yaşla

35. Uşaqlarda əsas mübadiləyə sərf olunan enerji yaşla

36. Daimi istiliyin yaradılmasına sərf olunan enerji yaşla

37. Uşaqlarda böyüklərlə müqayisədə bədənin hər kiloqram çəkisi üçün zülal tələbatının maksimal səviyyəsi:

38. Həyatın ilk aylarında böyüklərlə müqayisədə uşaqlar sidiklə ifraz edir

39. Erkən yaşlı uşaqlarda tez-tez rast gəlinir

 

3. TİBBİ GENETİKA, İMMUNOLOGİYA, REAKTİVLİK, ALLERGİYA.

 

 

1. Gen mutasiyasının səbəbləri:

2. Delesiya – nədir?

3. İrsi xəstəliklərin təsnifatında – nəzərə alınmır:

4. Çox rast gələn irsi xəstəliklər hansıdır:

5. Xromosom xəstəliklər qrupuna aid deyil:

6. «Pişik səsi» –sindromuna xarakterikdir:

7. Vitamin B6-dan asılı bronxial astma hansı mübadilə pozğunluğu ilə əlaqədardır:

8. Fellinq-sınağı ilə hansı diaqnoz təsdiq olunur:

9. Bilirubin mübadiləsinin irsi pozğunluğuna aid deyil:

10. Qohum nigahdan ən çox yaranan təhlükə:

11. Adrenogenital sindromun viril formasında cinsi necə təyin etmək olar:

12. Dominant gen atanın X- xromosomunda yerləşərsə hansı cinsdən olan övlad xəstələnər?

13. Hipotireoza xarakter deyil:

14. Fenilketonuriyada –hansı əlamət üstünlük təşkil edir?

15. Şereşevski – Terner sindromuna xarakter deyil:

16. Adrenogenital sindromlu 1 yaşlı oğlan uşağına xarakterdir:

17. Qızlarda adrenogenital sindromun viril forması üçün xarakter deyil:

18. Fakamatozlara xarakter deyil:

19. Antitellərə aiddir:

20. İmmun sistem hüceyrələrinə aid deyil:

21. Antitel hüceyrələri bilavasitə sintez edən hansı plazmatik hüceyrələrdən formalaşır:

22. Faqosit hüceyrələrə aiddir:

23. Humoral immunitetin göstəricilərinə aiddir:

24. Hüceyrə immuniteti göstəricilərinə aiddir:

25. Sekretor IqA-ni əsasən hansı limfoid toxumanın selikli qişaları ifraz edir:

26. Birinci humoral cavab zamanı bilavasitə hansı immunoqlobulin sinfi ifraz olunur:

27. İkinci tip helper hüceyrələrin funksiyalarına (Th2) aiddir:

28. Antigen haqqında məlumat limfositlərə hansı reseptorlardan ötürülür:

29. Hüceyrə immunitetinin defisitinə xarakter deyil:

30. Humoral immunitetinin defisitinə xarakterik deyil:

31. Antigen orqanizmə ilk dəfə daxil olandan sonra nə müddətdə anticisimlər əmələ gəlir:

32. Qeyri spesifik müdafiə faktorlarına aid deyil:

33. Spesifik müdafiə faktorlarına aiddir:

34. Birincili immunodefisit vəziyyətlərə aiddir:

35. İkincili immun çatışmazlıq çox vaxt müşahidə olunmur:

36. Yenidoğulmuşların 5-ci günündə bətndaxili infeksiyanın olmasını göstərir:

37. Anticisimlər bu strukturlarla birləşmir:

38. Orqanizmin adaptasiya reaksiyasında daha çox iştirak edir:

39. Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsi bunu ifraz etmir:

40. İltihabın ilkin fazasına xas deyil:

41. İltihabın inkişafında az məna kəsb edir:

42. Həqiqi allergik reaksiyanın mexanizminə aid deyil:

43. Yalançı allergik reaksiya aşağıdakı bir faktordan başqa digərləri hesabına əmələ gəlir. Bu faktor hansıdır?

44. I tip allergik reaksiyaların diaqnozu üçün aşağıdakı göstəricilər daha çox əhəmiyyət kəsb edir:

45. Yalançı allergik reaksiya üçün daha xarakterdir:

46. Qida allergiyasını törətməyən səbəblər:

47. Erkən yaşlı uşaqlarda qida allergiyasını hansı klinik forması rast gəlmir:

48. Giləmeyvələrdən qida allergiyasını daha çox yaradan hansıdır:

49. Tərəvəzlərdən qida allergiyasını daha çox yaradan hansıdır:

50. Meyvələrdən daha çox qida allergiyasını yaradan hansıdır:

51. Nadir hallarda qida allergiyasını yaradan un məmulatları hansıdır:

52. Qida allergiyasının bazis müalicəsində əsas hesab edilən dərman:

53. Qida allergiyalı uşağa əlavə qidanın verilməsi hansı ayından daha məsləhətdir:

54. Qida allergiyasının müalicəsində daha uzunmüddətli və stabil effekti verir:

55. Ağır formalı atopik dermatiti olan 1 yaşlı uşağa hansı süni qidalanma daha məqsədə uyğundur:

56. Qida allergiyasının diaqnostikasında hansı test informativ deyil:

57. Qida allergiyasının nəticəsində bu xəstəlik əmələ gəlmir:

 

4. ERKƏN YAŞLI UŞAQLARIN DİSPANSERİZASİYASI.

 

 

1. Erkən yaşlı uşaqların mədəsi yuyulan zamanı su zəhərlənməsi təhlükəsi yaranır, ona görə də xəstənin mədəsində qalmış mayenin həcmi çox olmamalıdır:

2. 2-5 yaşlı uşaqlarda sifon imaləsi üçün lazım olan mayenin ümumi miqdarı (ml-lə):

3. Uşaqlarda zəhərlənmə zamanı mədəni yumaq üçün lazım olan ümumi mayenin təxmini miqdarı:

4. İzotonik tipli eksikozu olan uşaqların oral rehidratasiyası üçün istifadə olunan məhlullarda qlükoza və duzların nisbəti belədir:

5. Uşaqlarda bronxial astma tutmasının əsas klinik əlaməti hansıdır?

6. Kəskin pnevmoniyalı uşaqların hospitalizasiyası üçün göstərişdir:

7. Poliklinikada xolesistli, xolesistoxolangitli uşaqların dispanserizasiyası üçün hansı müayinə mütləq olunmalıdır?

8. Tutma dövrü qurtarandan sonra bronxial astma ilə xəstələrin reabilitasiya proqramına daxildir:

9. Bronxial astmalı xəstələrə sahə pediatrı il ərzində baxmalıdır:

10. Bronxial astmalı xəstələrə poliklinikada burun-boğaz həkimi və stomatoloq il ərzində baxmalıdır:

11. 3 aydan 3 yaşa kimi kəskin pnevmoniya keçirmiş uşaqlar poliklinikada nəzarətdə olmalıdı:

12. 3 yaşdan yuxarı kəskin pnevmoniya keçirmiş uşaqlar poliklinikada nəzarətdə olmalıdır:

13. 3 aydan 1 yaşa kimi kəskin pnevmoniya keçirmiş uşaqlar il ərzində poliklinikada nəzarətdə olmalıdırlar:

14. Xroniki pnevmoniya ilə xəstəxanadan evə yazılan xəstə nəzarətdə saxlanır:

15. Bronxların deformasiyası olan xroniki pnevmoniyalı uşaqların poliklinikada reabilitasiya müalicəsi aparılır:

16. Bronxoektazı olan xroniki pnevmoniyalı uşaqların poliklinikada reabilitasiya müalicəsi aparılır:

17. Xolesistit, xolesistoxalangitin kəskinləşməsindən sonra uşaqlar poliklinikada nəzarətdə olurlar

18. Öd çıxarıcı yolların diskineziyası olan uşaqlara pediatr poliklinikada baxmalıdır:

19. Öd çıxarıcı yollarını diskineziyası olan uşaqlara dispanser nəzarətin müddəti:

20. Öd yollarının diskineziyası olan uşaqlara poliklinikada dispanser nəzarət zamanı aşağıdakı müayinələr mütləq aparılmalıdır:

21. Xroniki qastrit və xroniki qastroduodeniti olan uşaqlara baxılmalıdır:

22. Xroniki qastriti və xroniki qastroduodeniti olan uşaqlara dispanser nəzarət üçün aşağıdakı müayinələr mütləq aparılmalıdır:

23. Xroniki koliti olan uşaqlara dispanser nəzarət üçün növbəti müayinələr mütləq aparılmalıdı.

24. Xroniki qida pozğunluğunun ilk simptomudur

25. 36 yaşlı qadının tipik Daun xəstəliyi ilə uşağı doğulub. Diaqnoz üçün vacibdir:

26. Bədən kütləsinin defisiti I dərəcəli hipotrofiya hesab olunur:

27. 2 aylıq uşaqda kraniotabes aşkar olunub. Sizin taktikanız:

28. Karpopedal spazm üçün xarakterikdir:

29. Uzun müddət qəbul olunması raxitin inkişafına səbəb ola bilər:

30. D vitamini:

31. Kraniotabes qeyd olunmur:

32. Aşağıda göstərilən əlamətlərdən hansı dəmir defisitli anemiya üçün xarakter deyil:

 

5. ÜMUMİ NEONATOLOGİYA.

 

 

1. Yenidoğulmuş uşağın hərəkətləri

2. Yeni doğulmuşlarda apnoyenin səbəbi:

3. Yenidoğulmuşlarda

4. Ölkədə səhiyyənin vəziyyətini daha düzgün əks etdirir:

5. Doğum evində yenidoğulmuşların qrup halında xəstələnməsi baş verdikdə:

6. Xəstəxana daxili infeksianın əsas ötürülmə yolları:

7. BGJ peyvəndi əks göstəriş deyil:

8. Hialin membran xəstəliyi üçün xas deyil:

9. Təbii qidalandırılan vaxtında doğulmuşun zülala tələbatı:

10. Ana südünün karbohidratlarından üstünlük təşkil edir:

11. Ana südü ilə qidalanan yeni doğulmuş uşaqlarda qaytarmanın əmələ gəlməsinə nə səbəb olmur:

12. Yenidoğulmuşun mədə - bağırsaq traktında dəmirin sorulduğu yer

13. BGJ vaksini yeridilmiş yenidoğulmuş uşaqlarda inyeksiyanın yerində papula əmələ gəlir:

14. Koproqrammada çoxlu miqdarda neytral yağ aşkar olunur:

15. Mukovisidozun müalicəsində hansı ferment preparatından istifadə olunur:

16. Doğulandan dərhal sonra özünü kəskin diaqnozla büruzə verir:

17. Ağız südü ilə müqayisədə yetkin ana südündə daha çoxdur:

18. Fibroelastoz zamanı daha çox zədələnir:

19. Yenidoğulmuş qız uşağında adrenogenital sindromun patoqnomonik simptomu:

20. Doğularkən hipotireoza şübhə yaradan klinik simptomları göstərin:

21. Disaxaridaz çatmamazlığı zamanı nəcisin xarakterini göstərin:

22. Yenidoğulmuşlarda trombositopeniya nə vaxt müşahidə olunmur:

23. Yenidoğulmuş uşaqda mədəcikdaxili qansızmadan şübhələnməyə əsas verir:

24. Bilirubin ensefalopatiyasının inkişafına şərait yaratmır:

25. Erkən neonatal dövrdə yarımçıq doğulmuş uşaqların ölümünə daha çox səbəb olur:

26. Embriopatiyanın klinik əlamətləri:

27. Diabetik fetopatiyalı yeni doğulmuşlarda klinik simptomlardan xarakteridir:

28. Diabetik fetopatiyalı xəstələrin adaptasiya dövrünün gedişatının xüsusiyyətləridir:

Şəkərli diabeti olan analardan doğulan yeni doğulmuşlarda qıcolma sindromunu daha çox törədir:

29. Yeni doğulmuşlarda böyrək funksiyasının tranzitor xüsusiyyətləri:

30. Daun sindromu təsirinin nəticəsidir

31. Qlükronil aminotransferazasının qara ciyərdə inkişafını sürətləndirmək üçün istifadə olunur

32. Həyatın ikinci ayından 6 ayınadək yarımçıq doğulmuş uşağa 2-ci mərhələ qulluq zamanı pediatırın baxışı olmalıdır.

33. Pnevmopatiyanın prenatal profilaktikası aparılır

34. Yenidoğulmuşlarda hialin membran xəstəliyinə xas olmayan simptom:

35. Yenidoğulmuşların reaktiv vəziyyətinə aid deyil:

36. Yarımçıqdoğulmuşlarda retrolental fibroplaziyaya səbəb ola bilər::

37. Yenidoğulmuş uşaqlarda sidik kisəsinin həcmi:

 

6. YENİDOĞULMUŞLARDA SARILIQLAR.

 

 

1. Vaxtında doğulmuş yenidoğulmuşlarda fizioloji sarılıq baş verir

2. Fizioloji sarılığın səbəbləri:

3. Yeni doğulmuşlarda hiperbilirubinemiya zamanı nüvə sarılığının inkişafı qeyri – düz bilirubinin səviyyəsinin aşağıdakı hədlərə yüksəlməsi zamanı mümkündür

4. Fototerapiya ilə birlikdə patogenetik cəhətdən təyin olunur.

5. Qeyri-düz bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlaqədar hiperbilirubinemiyanın müalicəsində patogenetik olaraq təyin olunur.

6. Düz bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsi ilə əlaqədar hiperbilirubinemiyanın müalicəsində patogenetik olaraq təyin olunur.

7. Əsasən qeyri-düz bilirubin səviyyəsinin yüksəlməsilə şərtlənən hiperbilirubinemiya hansı xəstəlik üçün xarakterikdir.

8. Əsasən düz bilirubinin səviyyəsi yüksəlməsi ilə şərtlənən hiperbiluribinemiya hansı xəstəlik üçün xarakterikdir

9. Yeni doğulmuşlarda konyuqasion sarılıq baş verir

10. Yarımçıq doğulmuşlarda hiperbiluribinemiyanın əsas əmələgəlmə səbəbləri

11. Yenidoğulmuşlarda konyuqasion sarılığa aid deyil

12. Konyuqasion sarılıq aşağıdakı dərman preparatının təsiri zamanı inkişaf edir

13. Hemolitik və konyuqasion hiperbilirubinemiyaların differinsial diaqnostikasında nəzərə alınmalıdır

14. Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyi əlaqədar ola bilər

15. Nüvə sarılığının əlamətləri təzahür ola bilər

16. Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyində sarılıq nə zaman təzahür edir

17. Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin proqnozu müəyyən edilir

18. Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyində əvəzedici qan köçürməyə mütləq göstəriş

19. ABO - sistemə görə YHX nə zaman inkişaf edir

20. Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin sarılıqlı formasının xarakterik klinik simptomu

21. Yenidoğulmuş uşaqlarda hemolitik xəstəliyin klinikasına aid deyil

22. Nüvə sarılığının klinik əlaməti göstərilmişdir.

23. Yeni doğulmuş uşaqlarda hemolitik xəstəliyi fərqləndirmək lazımdır.

24. Yeni doğulmuş uşaqlarda hemolitik xəstəliyi müalicə etmək üçün tətbiq olunmur.

25. Yenidoğulmuşun hemolitik xəstəliyinin sarılıqlı forması zamanı ən təhlükəli fəsadlaşmaya aiddir:

26. Yenidoğulmuşun sərbəst hiperbilirubinemiyasının müalicəsində işlədilmir:

27. Aşağıdakı göstəricilərdən ABO sistemi üzrə yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyinə uyğun olanı qeyd edin:

28. Vaxtında doğulmuş uşaqda həyatın birinci həftəsində sarılığın yüksəlməsi müşahidə olunur və 4 həftə ərzində saxlanılır. Uşaqda qəbzlik və bradikardiya qeyd olunur. Sizin təxmini diaqnozunuz:

29. Yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyi ABO sistem üzrə mövçuddur:

30. Qan zərdabında qeyri düz bilirubinin səviyyəsini azaldır:

31. Yenidoğulmuşların fizioloji sarılığın əsas səbəbi:

32. Yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyinin (Rh münaqişəsi ilə) yüngül formasına rast gəlmək olar:

 

7. YENİDOĞULMUŞLARDA SİNİR SİSTEMİNİN ZƏDƏLƏNMƏLƏRİ.

 

 

1. Xroniki bətndaxili hipoksiya zamanı ciftin səthi:

2. Ağır hipoksiya ilə doğulmuş yenidoğulmuşların Apqar şkalası ilə

qiymətləndirilməsi:

3. Yenidoğulmuşun beyin qan dövranının pozulmasının I dərəcəsi zamanı olur:

4. Yeni doğulmuşlarda II dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı müşahidə olunur:

5. Yeni doğulmuşlarda III dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı müşahidə olunur:

6. Yeni doğulmuşlarda III dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı müşahidə olunur:

7. Yeni doğulmuşlarda III dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluqları zamanı müşahidə olunur:

8. Dölün və yenidoğulmuşların xroniki bətn daxili hipoksiyasının patogenetik mərhələləri

9. Kəllədaxili qansızma diaqnozunun təsdiq olunması üçün bu müayinəni keçirmək lazımdır

10. Kəllədaxili qanaxma diaqnozunun təsdiq olunması üçün bu müayinəni keçirmək lazımdır

11. Kəllədaxili qanaxma diaqnozunun təsdiq olunması üçün bu müayinəni keçirmək lazımdır

12. Kəllədaxili qanaxmalı yeni doğulmuşların onurğa beyni mayesi üçün xarakterikdir

13. Kəllədaxili qanaxmalı yeni doğulmuşların onurğa beyni mayesi üçün xarakterikdir

14. Kəllədaxili qanaxmalı yeni doğulmuşların onurğa beyni mayesi üçün xarakterikdir:

15. Yenidoğulmuşlarda hipoksiya zamanı sarılıq ola bilər

16. Doğuş zamanı asfiksiya keçirmiş vaxtında doğulmuş yenidoğulmuşda, mərkəzi sinir sisteminin ən çox rast gələn zədələnməsi:

17. 5-6 günlük yenidoğulmuş uşaqlarda qıcolma tutması baş verdikdə ilk növbədə inkar etməlidir:

18. Böyüklərə nisbətən erkən yaşlı uşaqlarda beyin qan təchizatı və qan axını

19. İflic və parezlər əsasən aşağıdakılardan hansı bətn daxili keçirilmiş xəstəliyin nəticəsidir:

 

8. YENİDOĞULMUŞLARDA BƏTNDAXİLİ İNFEKSİYALAR.

 

 

1. Anadangəlmə ürək qüsuru ən çox rast gəlir anadangəlmə

2. Kontaminasion, qalxan yoluxma yolları bətn daxili infeksiyalardan əsasən xarakterikdir:

3. Hansı bətndaxili infeksiyalar zamanı interstisial pnevmoniyaya rast gəlinir:

4. Anadangəlmə toksoplazmozun müalicəsi üçün istifadə olunur:

5. Fetal hepatitin klinik əlamətinə aiddir.

6. Fetal hepatit diaqnozu aşağıdakı ilə təsdiq olunur.

7. Fetal hepatitin etioloji faktorları ola bilər

8. Anadangəlmə məxmərək üçün daha xarakterik fəsadlaşma:

9. Koksaki virusu ilə törənən enterovirus infeksiyası üçün xarakter fəsadlaşma:

10. Hansı bətndaxili infeksiyada konyunktivit daha çox rast gəlinir:

11. Bətndaxili infeksiyaların klinik şəklini daha çox müəyyən edir:

12. Ananın şəkərli diabetlə xəstələnməsi dölün insulyar aparatının vəziyyətinə necə təsir edir:

13. Yenidoğulmuş uşaqda bətndaxili listerioz diaqnozunu qoymaq üçün əhəmiyyətli deyil:

14. Bətndaxili bakterial infeksiyanın klinik forması deyil:

15. Aktiv vərəmi olan anadan dölün əsas yoluxma yolunu göstərin:

16. Anadangəlmə hipotreoz üçün xarakter deyil:

17. Anadangəlmə sifilisdə döldə ilk növbədə zədələnir:

18. Anadangəlmə toksoplazmozun kəskin dövrünün ən dürüst əlaməti:

19. 1 yaşa kimi uşaqlarda bətndaxili infeksiyanı yüksək dürüstlüklə göstərə bilər:

20. Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyasının ən dürüst ələməti:

21. Anadangəlmə hipotireoz üçün xas deyil:

22. Anadangəlmə toksoplazmozun simptomlarına aid deyil:

23. Anadangəlmə sitomeqalovirus infeksiyasına şübhə yaradan simptomlardan hansı aid deyil:

 

9. ANEMİYA VƏ HEMORRAGİK SİMPTOMLAR.

 

 

1. Yeni doğulmuş uşağın vitamin K-ya sutkalıq tələbatı

2. Yeni doğulmuş uşaqlarda hemorragik xəstəliyin tez-tez təsadüf olunan klinik əlamətləri

3. Yeni doğulmuş uşaqlarda hemorragik xəstəli müalicə etmək üçün qəbul olunur.

4. Yeni doğulmuş uşaqlarda laxtalanma faktorundan asılılıq vitamin K çatışmamazlığının inkişafına səbəb olur.

5. Yeni doğulmuş uşaqlarda hemorragik xəstəliyin ilk klinik əlaməti

6. Hemorragik xəstəliklə doğulmuşlarda növbəti müayinələr lazımdır.

7. Yeni doğulmuş uşaqlarda immunotrombositopeniyanın növbəti variantı təsadüf olunur.

8. İzoimmun trombositopenik purpuranın klinik əlamətləri göstərilmişdir.

9. İzoimmun trombositopenik purpura ilə anadan olmuşlarda bu müayinə informativ deyil

10. Yeni doğulmuş uşaqlarda izoimmun trombositopenik purpuranın müalicəsinə daxil edilir.

11. İrsi trombositopeniyanın trombosit əmələgəlməsi çatışmamazlığına daxil edilir.

12. Trombositlərin yüksək sürətlə dağılması nəticəsində irsi trombositopeniyaya aiddir.

13. Yenidoğulmuş uşaqlarda ikincili (simtomatik) trombositopeniyada təsadüf olunur.

14. Yenidoğulmuş uşaqlarda ikincili hemoragik xəstəlik inkişaf edə bilər.

15. Ananın qan itirməsinin feto-diaqnostikası üçün istifadə olunur.

16. Anemiyalarda yenidoğulmuşlara eritrositar kütlənin transfuziyası aparılır, hemoqlobin göstəricisi:

17. Yenidoğulmuşlarda hemolitik anemiyanın əlamətləri:

18. Yenidoğulmuşlarda kəskin qanitirmə üçün xasdır:

19. Yenidoğulmuşlarda kəskin qanitirmə üçün xasdır:

20. Yenidoğulmuşlarda kəskin qanitirmə üçün xasdır:

21. Yenidoğulmuşlarda hemolitik anemiya üçün xasdır:

22. Yenidoğulmuşlarda hemolitik anemiya üçün xasdır:

23. Yenidoğulmuşlarda hemolitik anemiya üçün xasdır:

24. Yenidoğulmuşlarda qazanılmış hemolitik anemiyalar inkişaf edə bilər:

25. Yenidoğulmuşlarda qazanılmış hemolitik anemiyalar inkişaf edə bilər:

26. Yenidoğulmuşlarda qazanılmış hemolitik anemiyalar inkişaf edə bilər:

27. Yenidoğulmuşlarda eritropoezin azalmasından əmələ gələn anemiya xasdır:

28. Yenidoğulmuşlarda eritropoezin azalmasından əmələ gələn anemiya xasdır:

29. Yarımçıqdolulmuş uşaqlarda qanın formulunda birinci çarpazlaşması baş verir:

 

10. İRİNLİ SEPTİKİ XƏSTƏLİKLƏR.

 

 

1. Yenidoğulmuşlarda irinli omfalitdə yerli olaraq istifadə olunur:

2. Yenidoğulmuşlarda göbək ciyəsinin,göbək yarasının və göbək damarlarının infeksion xəstəliklərinə aiddir:

3. Yenidoğulmuşlarda göbək ciyəsinin,göbək yarasının və göbək damarlarının infeksion xəstəliklərinə aid deyil:

4. Yenidoğulmuşlarda göbək ciyəsinin,göbək yarasının və göbək damarlarının infeksion xəstəliklərinə aiddir:

5. Yenidoğulmuşlarda sepsis zamanı nitrosin-tetrazol sınağı qoyulduqda müsbət reaksiya verir:

6. Yenidoğulmuşlarda sepsisin müalicəsi zamanı aşağıdakı prinsiplərdən istifadə olunur:

7. Yenidoğulmuşlarda irinli iltihabi xəstəlikləri törədən qram-müsbət mikroorqanizmlərə aiddir:

8. Yenidoğulmuşlarda irinli-iltihabi xəstəlikləri törədən qram-mənfi mikroorqanizmlərə aiddir:

9. Yenidoğulmuşlarda irinli-iltihabi xəstəlikləri törədən qram-mənfi mikroorqanizmlərə aiddir:

10. Yenidoğulmuşlarda irinli-iltihabi xəstəlikləri törədən qram-mənfi mikroorqanizmlərə aiddir:

11. Yenidoğulmuşlarda septikopiemik ocaqlara aiddir:

12. Yenidoğulmuşlarda septikopiemik ocaqlara aiddir:

13. Yenidoğulmuşlarda septikopiemik ocaqlara aiddir:

14. Yenidoğulmuşların sepsisində infeksion toksikoz dövründə qanın biokimyəvi analizinə xarakterdir.

15. Yenidoğulmuşların sepsis xəstəliyində antibakterial terapiya məqsədi ilə istifadə olunur

16. Həyatın ikinci ayından 6 ayınadək yarımçıq doğulmuş uşağa 2-ci mərhələ qulluq zamanı pediatırın baxışı olmalıdır.

17. Yenidoğulmuş uşaqda dərinin daha çox rast gəlinən irinli zədələnməsini göstərin:

18. Normada göbək yarası bütünlüklə epitelizə olunur:

19. Sepsisin əsas differensial – diaqnostik əlamətini göstərin:

20. Yenidoğulmuş uşaqlarda sepsisin kliniki simptomlarını göstərin:

 

11. YENİDOĞULMUŞ UŞAQLARDA PNEVMONİYALAR.

 

 

1. Yenidoğulmuşlarda aspirasiya hallarına aiddir:

2. Yenidoğulmuşlarda aspirasiya hallarına aiddir:

3. Yenidoğulmuşlarda massiv mekonial aspirasiya üçün xasdır:

4. Yenidoğulmuşlarda massiv mekonial aspirasiya üçün xasdır:

5. Yenidoğulmuşlarda massiv mekonial aspirasiya üçün xasdır:

6. Yenidoğulmuşlarda massiv mekonial aspirasiya üçün xasdır:

7. Yeni doğulmuşlarda mekonial aspirasiya zamanı ilkin yardım etapı:

8. Mikoplazma pnevmoniyasında ən effektiv müalicə aparılır:

9. Yeni doğulmuşlarda pnevmoniyanın etioloji faktorları bunlardır:

10. Yeni doğulmuşlarda pnevmoniyanın etioloji faktorları bunlardır:

11. Yeni doğulmuşlarda pnevmoniyanın etioloji faktorları bunlardır:

12. Yenidoğulmuşların pnevmoniyasında ağır tənəffüs çatmamazlığının kliniki simptomları bunlardır:

13. Yenidoğulmuşların pnevmoniyasında ağır tənəffüs çatmamazlığının kliniki simptomları bunlardır:

14. Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanını əsas formaları:

15. Yenidoğulmuşlarda pnevmoniyanın əsas müayinə metodları bunlardır:

16. Yenidoğulmuşlarda pnevmaniyanı hər şeydən əvvəl differensasiya etmək lazımdır:

17. Yenidoğulmuşlarda pnevmaniyanı hər şeydən əvvəl differensasiya etmək lazımdır:

18. Yenidoğulmuşlarda pnevmaniyanı hər şeydən əvvəl differensasiya etmək lazımdır:

19. Yenidoğulmuşların bakterial pnevmoniyasının müalicəsində istifadə olunur:

20. Yenidoğulmuşların bakterial pnevmoniyasının müalicəsində istifadə olunur:

21. Yarımçıq doğulmuş uşaqlarda pnevmoniyanın tez –tez rast gəlinən ağırlaşmasını göstərin:

 

12. DÖLÜN VƏZİYYƏTİ.

 

 

1. Dölün bədəninin hansı üzvünün oksigenlə təchizi üçün yaxşı şəraiti var:

2. Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin ekzogen səbəbləri:

3. Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin endogen səbəbləri

4. Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin endogen səbəbləri

5. Dölün bətndaxili inkişafının ləngiməsinin endogen səbəbləri

6. Hamilə qadının tetrasiklin qəbul etməsi döldə nəyə səbəb olmur

7. Dölün dəmirə ehtiyacı yüksəlir:

8. Valideynlərin hər 2-si xronik alkoholizimlə xəstə olan ailədə çəkisi 2200 qr, boyu 48 sm olan vaxtında oğlan uşağı doğulub. Klinik şəklində: mikrosefaliya, sinir-reflektor oyanıqlıqla əvəz olunmuş funksiyaların sönmə sindromu. Sizin diaqnoz:

9. Gecikmiş fetal dövr zamanı dölə kimyəvi faktorların təsiri aşağıdakı patologiyalardan hansı ilə müşayiət olunur:

10. Gecikmiş fetopatiyanın klinik əlamətləridir:

11. Hematogen yoluxma zamanı dölün qan dövranını nəzərə alsaq daxili orqanlardan ilk növbədə hansı zədələnir?

12. İmmun patoloji səbəbdən asılı olmayan hiperbilirubinemiya ən çox rast gəlinir:

13. Dölün və yenidoğulmuşların xroniki qanitirməsi üçün xasdır:

14. Dölün və yenidoğulmuşların xroniki qanitirməsi üçün xasdır:

15. Dölün və yenidoğulmuşların qanitirmə səbəblər:

16. Dölün və yenidoğulmuşların qanitirmə səbəbləri:

17. Dölün və yenidoğulmuşların qanitirmə səbəbləri:

18. Feto-fetal qanitirmədə donor əkiz üçün xasdır:

19. Feto-fetal qanitirmədə donor əkiz üçün xasdır:

20. Feto-fetal qanitirmədə donor əkiz üçün xasdır:

 

13. YENİDOĞULMUŞLARIN MÜŞAHİDƏSİ.

 

 

1. İrinli-iltihabı xəstəliklərin yaranmasına görə risk qrupuna daxil olan yenidoğulmuşlara nəzarət edən pediatr hansı aparıcı əlamətə fikir verməlidir:

2. I sağlamlıq qrupundan olan yenidoğulmuşlar həyatının birinci ayında yoxlanılır:

3. II sağlamlıq qrupundan olan yenidoğulmuşlar həyatının birinci ayında yoxlanılır:

4. Sağlam yenidoğulmuş differensiasiyalı nəzarət taktikası üçün nəzərdə tutulur:

5. Yarımçıq doğulmuş uşağa həyatının birinci ilində baxmalıdır:

6. Yarımçıq doğulmuş uşağa poliklinikada müayinə aparılmalıdır:

7. Yarımçıq uşaq doğmaq riski aşağıdakı qadınlarda olur:

8. Hansı yarımçıqdoğulmuşlar yüksək xəstələnmə riskinə malikdir?

9. Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsinə görə «risk qrupuna» daxil olan yenidoğulmuşları müayinə edərkən pediatr, MSS-nin zədələnməsinin aşağıdakı aparıcı simptomlarına fikir verilməlidir:

10. Limfatiko-hipoplastik diatezi olan uşaqlar poliklinikada differensiasiya olunmuş müşahidə məqsədilə mütləq konsultasiya olunmalıdırlar:

11. İlk dəfə timomeqaliya aşkar olunmuş uşağın poliklinikada konsultasiya olunması vacibdir:

12. Poliklinikada ekssudativ-kataral diatezli uşaqlar həkim müşahidəsindən keçirlər:

13. Eksudativ-kataral diatezli uşaqlar poliklinikada müayinədən keçirilir

14. Eksudativ-kataral diatezin inkişaf riski mümkündür, əgər:

15. Fiziki yükün məşq edici effektivliyini ürək döyüntülərinin aşağıdakı artımı təsdiq edir:

16. 6 yaşlı uşağın məktəb təhsilinə hazırlığını təyin edən Kern-İerasik testi neçə bal olmalıdır?

17. Qanın klinik müayinəsi sağlam uşaqda ilk dəfə nə vaxt aparılır?

18. Uşağın məktəbəqədər müəssisəyə adaptasiyasının kliniki kriteriyasına aiddir:

19. Mütəşəkkil uşaq müəssisələrində aparılan ümumi profilaktik tədbirlərə aiddir:

20. Yeddi yaşlılarla müqayisədə altı yaşlılar arasında:

21. Hospitala qədərki mərhələdə narkotik analgetiklərin yeridilməsinə əks-göstərişidir:

22. Aşağıdakı xəstəlikləri keçirən uşaqlarda revmatizmin inkişafına təhlükə var:

23. Poliklinikada raxitin profilaktikasını aparmaq üçün istifadə olunur:

24. Revmatizmin ikincili profilaktikası üçün istifadə olunur:

25. 3 aya qədər uşaqların hansı anatomik-fizioloji xüsusiyyəti atelektazların yaranmasına gətirib çıxara bilir?

26. Erkən yaşlı uşaqlarda ümumi dövr edən qanın defisitinin kritik həddi:

27. İstilik və gün vurma zamanı aşağıdakı tədbir görülür:

28. III dərəcəli kəskin damar çatmamazlığı zamanı təxirəsalınmaz tədbirlərə daxildir:

 

14. ERKƏN YAŞLI UŞAQLARIN İNKİŞAFI.

 

 

1. Erkən yaşlı uşaqlarda tez-tez rast gəlinir

2. 1 – ci dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması dövrü

3. 2-ci dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması üçün dövr

4. 3-cü dərəcəli hipotrofiyalarda qidaya tolerantlığın təyin olunması üçün dövr

5. 1- ci dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti

6. 2- ci dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti

7. 3- cü dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda kütlə defisiti

8. 1-ci dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda qidanın tolerantlığının təyin olunması dövründə qidanın həcmi olmalıdır

9. 2-ci dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda qidanın tolerantlığının təyin olunması dövründə qidanın həcmi olmalıdır

10. 3 -cü dərəcəli postnatal hipotrofiyalarda qidanın tolerantlığının təyin olunması dövründə qidanın həcmi olmalıdır

11. Qoşe xəstəliyi zamanı sümük iliyində tapılır :

12. Qoşe xəstəliyi üzvlərdə toplanması ilə xarakterizə olunur :

13. Niman-Pik xəstəliyində sümük iliyində tapılır :

14. Fenilketonuriyanın əsas klinik əlamətləri zədələnməsi ilə xarakterizə olunur :

15. Fenilketonuriyaya qarşı skrininq-test üçün fenilketonuriyanın səviyyəsinin təyin olunmasından istifadə olunur :

16. Hartnap xəstəliyinin əlamətləri hansı vitamini təyin edərkən azala bilər :

17. I tip Qlikogenoz xəstəliyi adlanır :

18. II tip Qlikogenoz xəstəliyi adlanır :

19. III tip Qlikogenoz xəstəliyi adlanır :

20. V tip Qlikogenoz xəstəliyi adlanır :

21. Qalaktozemiya zamanı qidadan çıxarılmalıdır:

22. Fruktozemiya zamanı qidadan çıxarılmalıdır:

23. Dəmir defisitli anemiya üçün xasdır

24. Aplastik anemiya zamanı informativ diaqnostik üsullardan biri

25. Talassemiyanın kinik gedişinə xas deyil

26. Moskovic xəstəliyinin müalicəsində ən effektiv

27. Xroniki leykoz zamanı ən tez tez rast gələn klinik simptom

28. Xronik leykozun gedişində aşağıdakı faza qeyd olunmur

29. Vitamin D rezistent raxitin ikinci adı:

30. Raxitəbənzər xəstəliklər əsasən bu yaşlarda müşahidə olunur

31. Vitamin D defisitli raxitin «çiçəklənmə» formasının klinikası hansı xəstəliyi xatırladır

32. Raxitəbənzər xəstəliklərdə qanda ilkin nəyin səviyyəsi dəyişir

33. Vitamin D-nın ikinci hidroksidləşməsı onun daha yüksək olan metabolitə çevirməsi baş verir

34. Vitamin D – asılı raxitdə mövcud deyil

35. De Toni - Debre - Fankoni xəstəliyinə xarakter deyil

36. D vitaminindən asılı raxitdə hansı laborator dəyişiklər xarakter deyil

37. Vitamin D rezistent raxitə aid deyil

 

15. ERKƏN YAŞLI UŞAQLARDA PNEVMONİYALAR

 

 

1. Uşaqlarda pnevmoniyanın törədicilərinə aid deyil:

2. Virus pnevmoniyasına aiddir

3. Kəskin pnevmoniyanın inkişafında əsas rol oynayır:

4. Pnevmoniyada tənəffüs çatmamazlığının patogenezi:

5. Pnevmoniyada ürək-damar sisteminin zədələnməsinin patogenezini ardıcıl düzün:

6. Pnevmoniyanın ağırlıq göstəricilərinə aiddir:

7. Pnevmoniyanın ağırlaşmalarına aiddir:

8. Kəskin pnevmoniyanın simptomlarına aid deyil

9. Srteptokok mənşəli pnevmoniya üçün xarakterik deyil

10. Stafilokok mənşəli destruktiv pnevmoniya üçün xarakterik deyil

11. Göy irin çöplərinin törətdiyi pnevmoniya üçün xarakterik deyil:

12. Mikoplazma mənşəli pnevmoniya üçün xarakterik deyil:

13. Erkən yaşlı uşaqlarda pnevmosist pnevmoniyasına xarakterik deyil:

14. Kəskin pnevmoniya vaxtı UYT (UVÇ) təyin olunur:

15. Xroniki pnevmoniyanın formalaşmasının səbəbi

16. Xroniki pnevmoniyanın kəskinləşməsində təyin olunur

17. Bronxoektazlı xroniki pnevmoniyalarda təyin edilir:

18. Pnevmoskleroz zamanı təyin olunur:

19. 1 yaşdan 5 yaşa qədər uşaqlarda kənar (ev şəraitində) pnevmoniyaların etiologiyasında aparıcı əhəmiyyət kəsb edir:

20. Pnevmoniyanın diaqnostikasında aparıcı klinik simptom:

21. 5 yaşdan yuxarı olan uşaqlarda xəstəxanadan kənar pnevmoniyaları ən çox nə törədir:

22. Pnevmoniyalar zamanı ən çox piotoraksı hansı pnevmoniyalarda yaranır:

23. Pnevmonik prossesin sovrulma müddətinə görə xəstəyə uzun sürən pnevmoniya diaqnozu nə vaxt qoyulur:

24. Xəstəxanadan kənar pnevmoniyaları 5 yaşdan yuxarı uşaqlarda nadir hallarda törədir:

25. 1-5yaşlı uşaqlar arasında xəstəxanadan kənar pnevmoniyaları nadir hallarda törədir:

26. Pnevmonıyanın müalicəsində azitromisin ilə müalicə kursunun müddəti:

27. Mikoplazma etiologiyalı pnevmoniyaların müalicəsində işlənməsi məqsədəuyğundur:

28. Pnevmosist pnevmoniyaların müalicəsində istifadəsi məqsədəuyğundur:

29. Mikoplazma tərəfindən törədilən pnevmoniyaların müalicəsində təyin edilməsi tövsiyə olunur:

30. Pnevmoniyalar zamanı antibiotiklərin davam etdirilməsinin optimal müddəti:

31. Xroniki pnevmonıyaların diaqnostikasında həlledici əhəmiyyət kəsb edir:

32. Kəskin pnevmoniya zamanı hipoksemiya yaradan amillər aşağıdakılardan ibarətdir:

 

16. KƏSKİN RESPİRATOR XƏSTƏLİKLƏR VƏ BRONXİT.

 

 

1. KRVİ-sı başlanandan sonra ilk 2-3 gündə inkişaf edən pnevmoniyanın etiologiyası:

2. Bəlğəmgətirici preparatlara aid deyil

3. Minimal sedativ təsirə malikdir.

4. Traxeobronxit vaxtı öskürək ağrı ilə müşayiət olunur:

5. Kəskin sadə bronxit üçün xarakterik deyil.

6. Hansı halda erkən yaşlı uşaqlarda obstruktiv bronxit tez-tez müşahidə olunur.

7. Kəskin obstruktiv bronxit üçün xarakterikdir.

8. Kəskin obstruktiv bronxit vaxtı təyin olunur.

9. Bronxiolit vaxtı müşahidə olunur.

10. Bronxiolit vaxtı təyin olunmur.

11. Residivverən bronxit o bronxit adlanır:

12. Residivverən bronxit vaxtı təyin olunur.

13. Xroniki bronxit- o xəstəlikdir ki:

14. Xroniki bronxitin kəskinləşməsi vaxtı təyin olunur.

15. Xroniki bronxitin remissiya dövründə göstərişdir

16. Ağ ciyər toxumasına infeksiyanın hematogen yolla yayılması müşahidə olunur:

17. Mukolitik effektə malik deyil:

18. Xroniki obliterasiya edici bronxiolitin əsasında durur:

19. Xroniki bronxitin verifikasiyasının dəqiq metodu:

20. İnhalyasion steroidlərə aid deyil:

21. İştənilən preparatlardan hansı b -2 adrenomimetiklərə aid deyil:

22. İnhalyasion steroidlərin ən çox rast gələn əlavə təsiri göstərin:

23. Ağır bronx obstruksiyasında uşaqlarda ən çox rast gələn fəsad:

24. Virus mənşəli obstruktiv bronxitlərin kəskin dövründə göstərilən müalicə tədbirlərindən hansı tətbiq edilə bilməz:

25. Ağciyərlərin obstruksiyasında uşaqların tənəffüs yollarının anatomik – fizioloji xüsusiyyətlərindən hansı əhəmiyyət kəsb etmir:

26. Eksudatın aşağıdakı hüceyrə tərkibi: - limfositlər 80 %, neytrofillər 15%, eritrositlər 5%, plevritin hansı forması üçün xarakterikdir:

27. Bronxoobstruksiya ilə müşayiət olunan KRX xəstələrində tənəffüs çatmamazlığının müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxil edilmir:

28. Körpənin yaşının artması ilə obsturuktiv bronxitin rastgəlmə tezliyinin azalması səbəbləri:

29. Erkən yaşlı uşaqlarda bronxiolit:

 

17. ERKƏN YAŞLI UŞAQLARDA BRONXİAL ASTMA

 

 

1. Bronxial astma, bu:

2. Bronxial astmanın patogenezinin geyri allergik mexanizmində

β2-adrenoreseptorlar

3. β2-adrenoreseptorların blokadası güclənir

4. Bronxların reaktivliyi nisbətən yüksək olur

5. Bronxların hiperreaktivliyi müşahidə olunur

6. Bronxial astmanın immun formasına daxildir

7. Tipik bronxial astmanın klinikası

8. Atipik bronxial astmanın klinikası

9. Bronxial astmanın tutmadan əvvəlki dövrü xarakterizə olunur

10. Bronxial astmanın tutma dövrü xarakterizə olunur

11. Bronxial astmanın tutmadan sonra dövrü xarakterizə olunur

12. Bronxial astmanın tutması zamanı əmələ gələ biləcək fəsadlar

13. Astmatik vəziyyət neçə saatdan çox olanda bu bronxial astmanın tutmasıdır

14. Astmatik vəziyyətin I stadiyası (kompensasiya dövrü) üçün xarakterikdir

15. Astmatik vəziyyətin II stadiyası (dekompensasiya dövrü) üçün xarakterikdir

16. Astmatik vəziyyətin III stadiyası (hipoksik koma) üçün xarakterikdir

17. Bronxial astma tutmasında uşağın müalicəsini nə ilə başlamalı

18. Astmatik vəziyyətin I stadiyasında uşaqın ilkin müalicəsi

19. Astmatik vəziyyətin II stadiyasıda uşağın ilkin müalicəsi

20. Astmatik vəziyyətin III stadiyasında uşagın ilkin müalicəsi

21. “Aspirin” astması olan uşaqlar gəbul edə bilər

22. “Aspirin” astmasında uşaqlara təyin olunur

23. Teopek-prolongin preparatıdır

24. Bronxial astma tutmasını aradan götürmək ücün istifadə olunur

25. Bronxial astma tutmasının qarşısını almaq ücün istifadə olunur

26. Spesifik hiposensibilizasiya aparılır

27. Qeyri-spesifik hiposensibilizasiya - bu müalicədir

28. ADC-M profilaktik peyvəndi bronxial astmada aparılır remissiya olduqda

29. Bronxial astmanın tutmasından sonrakı dövründə kompleks müalicə təyin olunur

30. Bronxial astmanın remissiya dövründə kompleks müalicə təyin olunur

31. Bronxial astma üçün xarakter deyil:

32. Bronxial astmanın uşaqlarda az rast gələn forması:

33. 5 yaşdan yuxarı olan uşaqlarda bronxial astmanın diaqnostikasında minimal əhəmiyyət kəsb edir:

34. Bronxial astma tutmasını aradan qaldırmaq üçün istifadəsi məqsədəuyğundur:

35. Bronxial astmanın müalicəsində uzun müddət istifadə edilərsə ən çox ciddi əlavə təsirə səbəb olan preparat:

36. Obstruktiv ağciyər xəstəliklərinə aiddir:

37. Bronxial astmanın gedişini nəzarətdə saxlayan dərman preparatlarına aiddir:

38. Uzun təsirli bronxodilatatorlara hansı aid deyil:

39. «Aspirin» bronxial astmasında əks göstərişdir:

40. Bronxial astmanın tutma dövrünün tipik rentgenoloji xüsusiyyətlərinə hansı simptom aid deyil:

 

18. ERKƏN YAŞLI UŞAQLARDA BRONX-AĞ CİYƏR SİSTEMİNİN PATOLOGİYASI.

 

 

1. Xəstəliyin ilk saatlarında kəskin hipertermiya (üşütmə ilə),öskürək, böyür ağrısından ibarət simptomlar hansı pnevmoniya üçün tipikdir:

2. Ekssudativ plevrit üçün xarakterikdir:

3. Ekspirator təngnəfəsliyin səbəbi ola bilər:

4. Payarası ekssudatı aşkar etməyə imkan verir:

5. Bronxoektazla gedən xroniki pnevmoniya üçün hansı əlamətlər xarakterikdir:

6. Sayılan əlamətlərdən ağciyər hemosiderozu üçün hansı xarakterikdir:

7. Bronxoektaz aşkar etməyə imkan verir:

8. 5 yaşdan yuxarı olan uşaqlarda 1 saniyə ərzində forsirə olunmuş nəfəs vermənin həcmi (FEV1), forsirə olunmuş həyat tutumu (FCV) və nəfəs vermənin maksimal sürəti (PEF) qiymətləndirməyə imkan verir:

9. Pikflourometrin köməyi ilə ölçülür:

10. Beta-laktomaza həlqəsi davamlı olan pnevmokok ştamları tərəfindən törədilən pnevmoniyaların müalicəsindən məsləhət görülür:

11. Uşaqlarda eksudativ plevritin ən çox rast gəlmə səbəbi:

12. Ekssudativ plevritlə 3 yaşlı xəstə uşağın plevral mayesində seqmentnüvəli leykositlər üstünlük təşkil edir. Ekssudativ plevritin səbəbi nədir:

13. Döş qəfəsidaxili limfa vəzlərinin vərəmini müəyyən etmək üçün ən informativ müayinə:

14. Disseminə olunmuş vərəmdə ağciyərlərdən kənar prosesin ən çox rast gələn lokalizasiyası:

15. Mukovissidoz hansı sistemin zədələnməsi ilə gedən xəstəlikdir:

16. Mukovissidoz zamanı irslə ötürülmənin tipi:

17. Mukovissidozun formaları

18. Mukovissidozlu xəstələrə məsləhət görülən idman növü:

19. Ağ ciyər idiopatik gemosideroz krizi vaxtı müşahidə olunur:

20. İdiopatik gemosideroz vaxtı rentgenoqrammada müşahidə olunur:

21. Ağ ciyər idiopatik gemosideroz zamanı laborator analizlərdə müşahidə olunur:

22. Ağ ciyər idiopatik gemosiderozunun müalicəsində təyin olunur:

23. Ağ ciyərlərin diffuz idiopatik fibroz xəstəliyi zamanı müşahidə olunan kliniki simptomlar:

24. Ağ ciyərlərinin idiopatik diffuz fibrozu olan uşağın rentgenoloji müayinəsində müşahidə olunur:

25. Ağ ciyərin idiopatik diffuz fibrozu müalicəsində tətbiq edilir:

26. α1 antitripsin çatmamazlığında ağ ciyərlərdə zədələnmə bu şəkildə qeyd olunur:

27. α1 Antitripsinin çatmamazlığının diaqnostikasında istifadə edirlər:

28. α1 Antitripsinin çatmamazlığı olan xəstələrin müalicəsində istifadə edilir:

29. Kartagener sindromu – kombinə olunmuş inkişaf qüsuru özünü göstərir:

30. Kartagener sindromunda göstərilir:

31. Plevritlər olur:

32. Sinpnevmonik plevritlər zamanı müşahidə olunur:

33. Stafilokok plevritlər olur:

34. Metapnevmonik plevritlərin inkişafı zamanı təyin etmək lazımdır:

35. Bronxoektazların formalaşmasında iştirak edən amillər:

36. Bronxoektaz xəstəliyinə xas olan xüsusiyyətlər:

37. Bronxoektaz xəstəliyində rentgenoloji qeydlər:

38. Allergik rinit xarakterizə olunur:

39. Allergik laringitdə müşahidə olunur:

40. Allergik bronxitin əlamətləri:

41. Allergik bronxitlərdə rentgenoloji müşahidə olunur:

42. Allergik pnevmoniyada müşahidə olunur:

43. Respirator alerqozlu uşaqların müşahidəsini kimə həvalə etməli:

44. Bronxoektazlı xəstələrin sanator-iqlim müalicəsini hansı vaxtda aparmaq lazımdır:

 

19. ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. 5 yaşlı oğlanda yorğunluq, sol mədəciyin pulsasiyası (döyüntüsü) II qabırğaarası nahiyyədə titrəmə. EKQ-da sol mədəciyin yüklənməsi, rentgenoqramda kiçik qan dövranında hipervolemiya, sol mədəciyin genişlənməsi var. Sizin ilkin diaqnozunuz:

2. 3 aylıq uşağın mədəciklərarası çəpərinin böyük deffekti zamanı bütün göstərilən əlamətlər müşahidə edilir. İstisna təşkil edir:

3. Fallo tetradası olan uşaqda təngnəfəslik sianotik tutmalarda məqsədəuyğun deyil:

4. Uşağın 1 yaşına qədər cərrahi yolla müalicə olunan anadangəlmə ürək qüsurlarına adətən aid deyil:

5. Miokardın distrofiyası zamanı təyini göstərişdir:

6. Kəskin ürək-qan-damar çatmamazlığınınn əlamətlərinə aid deyil:

7. Uşaqda ilk dəfə aşkar olunan tezləşmiş ekstrasistoliya əlamətləri zamanı sizin taktikanız:

8. Paroksizmal taxikadiyanın diaqnostikasında təcili müayinə sayılır:

9. Paroksızmal taxikardiyanın əsas əlaməti sayılır:

10. Paroksızmal taxikardiyanın mədəcik formasında xarakterik EKQ əlamətləri:

11. Arterial təzyiqi 90/60 mm c st olan 8 yaşlı uşağı paroksızmal taxikardiya tutmasından çıxartmaq üçün istifadə etmək məqsədəuyğundur:

12. Mədəciklərin vaxtından qabaq oyanıqlığı sindromu olan 10 yaşlı uşaqda supraventrikulyar paroksizmal taxikardiyanın tez-tez tutmalarının profilaktikası üçün daha effektlidir:

13. Tam atrioventrikulyar blokadada (III°) müşahidə olunur:

14. Tam atrioventrikulyar köndələn blokadada bu tutmalar müşahidə olunur:

15. Atrioventrikular blokada zamanı Morgani-Adams-Stoks tutmalarında təxirəsalınmaz yardıma daxil deyil:

16. Vegetodistoniyanın vaqotonik tipi üçün xarakterik deyil:

17. Pnevmoniya zamanı toksiki-infeksion kardiopatiyanı xarakterizə edir:

18. Uşaqlarda miokardın distrofiyası hansı halda baş verə bilməz:

19. Ürək hüdudlarını təyin etmək üçün ən dəqiq metod:

20. 12 yaşlı qız uşağında arabir ürək nahiyyəsində sancı şəkilli ağrılar müşahidə olunur. Ən vacib müayinə sayılır:

21. Qəbulda 10 yaşında qız ürək nahiyyəsində ağrılardan şikayət edir, ona hansı müayinə lazımdır:

22. Südəmər uşağa üzmək təyin olunmazdan qabaq vacib olan müayinə:

23. Hipertrofik kardiomiopatiya üçün ürəyin ultrasəs müayinəsi zamanı xarakterikdir:

24. Dilatasion kardiomiopatiya üçün xarakterikdir:

25. İdman seksiyasında məşqlərdən qabaq tələb olunan müayinə:

26. Hipertrofik kardiomiopatiyanı aşkar etmək üçün daha məqsədəuyğun müayinə:

27. Mədəciklərin vaxtından qabaq oyanıqlığı sindromunda (Volf-Parkinson-Uayt sindromu) PQ-nün ölçüsü:

28. T- dişinin EKQ –da aşağı düşməsi ola bilməz:

29. EKQ-da mədəciyin vaxtından qabaq oyanıqlığı (WPW ) sindromu olan uşaqlar risk qrupuna aiddir:

30. Mitral qapagin prolapsının diaqnostikası üçün daha məqsədəuyğundur:

31. Mitral qapağın çatmamazlığını mitral qapağın prolapsından diferensasiya etmək üçün ən dürüst müayinə metodu:

 

20. REVMATİZM. BİRLƏŞDİRİCİ TOXUMANIN SİSTEM XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. Orqanizmin adaptasiyası prosesində hansı iştirak etmir:

2. Limfositlərin və plazmatik hüceyrələrin aktivliyini azaldır:

3. Sistem qırmızı qurd eşənəyində ən vacib diaqnostik əhəmiyyətə malikdir:

4. Uşaq artritin başlanmasının 2-ci günündə hospitalizə edilib. Temperaturu 37,8 dərəcə, oynaqlarda ağrı və şişkinlik saxlanılıb. Ürək zirvəsində sistolik küy davamlıdır. EÇS – 45 mm / saat. Göstərilənlərdən hansını təyin etmək məqsədəuyğun deyil:

5. Qeyri - steroid iltihab əleyhinə preparatlar məsləhət olunmur:

6. Steroid (hormonal) iltihab əleyhinə preparatların istifadəsi nə əmələ gətirmir:

7. Prednizolonun göstərilən təsiri yoxdur:

8. Xəstələrin sitostatik immunosupressantlarla müalicəsi zamanı mütəmadi olaraq təyini vacibdir:

9. Qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlara aid deyil:

10. İstifadəsi zamanı qan tərəfindən fəsadlaşmalar baş verə bilər:

11. Anemiyası olan uşaqda bu preparatdan istifadə olunmur:

12. aha tez diuretik təsir göstərir:

13. Trombositlərin aqreqasiyasını azaltmır:

14. Ağ ciyər ödemində müşahidə olunmur:

15. Ağ ciyər ödemi zamanı təxirəsalınmaz terapiya vasitələrinə aid deyil:

16. Ortostatik kollaps törədə bilməz:

17. Kəskin ürək qan damar çatmamazlığında göstəriş deyil:

18. Hipertoniya çox vaxt müşahidə olunur:

19. Yüksək hipertenziyanı çox vaxt yaradır:

20. Vazorenal hipertenziyanın aşkar olunması üçün ən informativ tədqiqat metodu hansıdır?

21. Sadalanan qüsurlardan hansı arterial hipertenziya ilə müşayiət olunur:

22. Hansı halda EKQ-da sinus taxikardiyası rast gəlmir:

23. Kəskin iltihabı prosesi ən az xarakterizə edən göstərici:

24. Düz antikoaqulyantlara aiddir:

25. Qeyri-düz antikoaqulyantlara aiddir:

26. Trombositlərin aqreqasiyasını azaldan preparatlara aid deyil:

27. Qeyri- steroid iltihab əleyhinə dərmanlara aid deyil:

28. Qeyri - steroid iltihab əleyhinə dərmanlara aiddir:

29. Hormonal iltihab əleyhinə dərmanlara aiddir:

30. Qurd eşənəyi nefropatiyasında şübhələnməyə əsas vermir:

31. Leykopeniya müşahidə edilir:

32. Amiloidoz çox vaxt inkişaf edir:

33. Sistemli qırmızı qurd eşənəyinin diaqnozunu təsdiq edir:

 

21. REVMATİZM.

 

 

1. Revmatoid artritlərdə müşahidə oluna bilməz:

2. 10 yaşlı oğlanda diz və aşıq daban oynaqlarında ağrı və şişkinlik var, temperatur 38 dərəcə, ürəyin sol sərhədi 2 sm-ə qədər genişlənib. Ürək tonları karlaşıb. Bir həftə öncə angina keçirib. Sizin ilkin diaqnozunuz:

3. Kisel-Cons-Nesterova görə revmatizmin əsas diaqnostika meyarlarından sayılır:

4. Revmatizmin əsas diaqnostik meyarlarından biri sayılır:

5. İlkin diaqnozu “Revmatizm” qoyulmuş uşağa təyin edilməsi vacibdir:

6. Əgər ilkin diaqnozu revmatizmin aktiv fazası olan uşaq hospitalizə olunursa, ona aşağıdakı istisna olmaqla bütün göstərilənləri təyin etmək olar:

7. “Revmatizm” diaqnozu güman edilən uşağa hospitalizə olunana qədər təyin edilməsi məqsədə uyğundur:

8. Revmatik hücumun başlanğıc dövründə istifadəsi göstərişdir:

9. Uşaq 2 ay müddətində stasionarda müalicə alıb. Revmatizmin aktivliyi keçib. Evə yazıldıqdan sonra vacib məsləhət görülür:

10. Poliklinikalarda revmatizmli uşaqların reabilitasiyasını həyata keçirməyə cavabdehdir:

11. 8 yaşlı uşaq 2 dəfə revmatizm hücumu keçirib. Mitral qapaqların çatmamazlığı əmələ gəlib. Bu halda bisillin ilə profilaktikanı neçə il aparmaq lazımdır:

12. Revmatizm keçirmiş uşaqlara sanatoriyalarda nə təyin olunmur:

13. Revmatizm və revmatoid artrit xəstəliklərində hormonal dərmanlarla müalicə zamanı pəhrizə nə əlavə etmək lazım deyil:

14. Açıq arterial axacağın bakterioloji zədələnməsi zamanı nə müşahidə olunmur:

15. Uşaqlarda qazanılmış ürək qüsurlarının formalaşmasının əsas səbəblərindən biridir:

16. Virus mənşəli miokarditlərdə müşahidə olunur:

17. Bakterial (infeksion) karditlər üçün hansı simptom xarakterik deyil:

18. Virus mənşəli miokarditin diaqnostikasında böyük əhəmiyyət kəsb edir:

19. Qan dövranı çatmamazlığı ilə gedən virus mənşəli miokardit zamanı təyin olunur:

20. İnfeksion - toksiki kardiopatiya zamanı (miokardın distrofiyası) məqsədə uyğun təyinat hesab edilir:

 

22. UŞAQLARDA HƏZM SİSTEMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ.

 

 

1. Bir yaşa qədər uşaqlar arasında qusmaya meylliyin olmasına səbəb:

2. Bir yaşa qədər uşaqlar arasında qusmaya meylliyin olmasına səbəb:

3. Həyatın birinci ilində mədə şirəsinin komponentlərindən ən aktivləri:

4. Uşaqların həyatının erkən həftələrində qidanın mənimsənilməsi prosesində mühüm rol oynayır:

5. Erkən yaşlı uşaqlarda yağların həzmini çətinləşdirən amillər:

6. Erkən yaşlı uşaqların nazik bağırsağının böyüklərə nisbətən fərqli xüsusiyyətləri:

7. Erkən yaşlı uşaqların yoğun bağırsağının böyüklərə nisbətən fərqli xüsusiyyətləri:

8. Erkən yaşlı uşaqların düz bağırsağının böyüklərə nisbətən fərqli xüsusiyyətləri:

9. Ağız suyu ifrazının və udulmasının mərkəzləşmiş idarə olunmasının çatmamazlığı nəticəsində ağız suyunun çox ifrazı müşahidə olunur:

10. Uşaq həyatının birinci ayında mədədə zülal həzmində əsasən iştirak edir:

11. Mədəaltı vəzin və tüpürcək vəzin amilaza sekresiyası artır:

12. Doğulduqdan sonra disaxaridlər arasında aktivliyi daha azdır:

13. Uşağın həyatının ilk günündə qanda şəkərin azalmasına səbəb olur:

14. Uşağın həyatının ilk günündə qanda şəkərin azalmasına səbəb olur:

15. Uşağın həyatının ilk günündə qanda şəkərin azalmasına səbəb olur:

16. Ana südündəki yağlar hesabına uşağın enerji tələbatı aşağıdakı faizdə

ödənilir:

17. Hansı yaş dövründə uşaq ketoza daha çox meyllidir:

18. Hansı yaş dövründə uşaq ketoza daha çox meyllidir:

19. Ketoza ən çox davamlı yaş dövrləri:

20. Uşaqlarda su mübadiləsinin dəyişkənliyi əlaqədardır:

21. Ana südündə zərdab zülalının kazeinə nisbəti:

22. Ana südündə optimal həzm üçün kalsium- fosfor nisbəti:

23. İmmunoqlobulinlərin ana südündə yüksək konsentrasiyası:

24. Ana südü ilə qidalanma nə qədər davam etməlidir.

25. 1 yaşa qədər uşaqların təbii qidalanmada hər kiloqram çəkiyə karbohidrat

tələbatı:

26. Adaptasiya olunmamış süd qarışıqlarını hazırladıqda işlənir:

27. Adaptasiya olunmamış süd qarışıqlarını hazırladıqda işlənir:

 

23. MƏDƏ-BAĞIRSAQ SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. Yeniyetmələrdə mədənin sekretor funksiyası üçün daha xarakterik sayılır:

2. 1.3.Gənc yaşlarda 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyinin kəskin formasının kriteriyalarına aiddir:

3. 1.3.18-20 yaşlı şəxslərdə 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyinin latent formasının səciyyəvi əlamətlərinə aiddir:

4. Yeniyetmələrdə xora xəstəliyinin daha tez-tez rast gəlinən ağırlaşmasına aiddir:

5. Yeniyetmələrdə xroniki enterokolitin əsas etioloji faktorlarına aiddir:

6. Yeniyetmələrdə mədənin ilkin funksional pozulmalarına aiddir:

7. Yeniyetmələrdə neyrosirkulyator distoniyaya səbəb olan faktorlara aid deyil:

8. Uşaqlarda ezofagitin əsas səbəbi:

9. Ezofagitin tez-tez rast gələn fəsadları (kardial hissənin):

10. Ezofagitin klinik təzahürü:

11. Ezofagitin müalicəsi:

12. Xroniki bağırsağın xora xəstəliyində qarında olan ağrılar müşahidə olunur:

13. Helikobakter pilori törətdiyi qastritə aiddir:

14. Antihelikobakterial effektli preparatlara aiddir

15. 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyində qastrinin summar təsiri

16. Qeyrispesifik xoralı kolitin əsas simptomlarına aiddir:

17. Qeyrispesifik xoralı kolitin ağır formasının ağırlaşmasına aiddir:

18. Qeyrispesifik xoralı kolitin diaqnostikasının ən informativ üsuluna aiddir:

19. Qeyrispesifik xoralı koliti mütləq diferensiasiya etmək lazımdır:

20. Bağırsaq ilgəklərində psevdoassit mayenin təyini aşağıdakı üsulladır:

 

24. ÖD YOLLARI, QARA CİYƏR VƏ MƏDƏALTI VƏZİN XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. Öd yolları diskeneziyasının hipertonik tipində ağrı sindromuna xarakterdir:

2. Öd yolları diskeneziyası hipotonik tipində ağrı sindromuna xarakterdir:

3. Kəskin xolesistitin klinik simptomokompleksinə xarakterikdir:

4. Uşaqlarda kəskin xolesistitin əsas səbəbi:

5. Öd daşı xəstəliyinin əsas diaqnostika üsulları:

6. Uşaqlarda baş verən xroniki hepatitin əsas növü:

7. Jilber sindromunda aşağıda göstərilən qrup dərmanları istifadə etdikdə sarılıq artır:

8. Qara ciyər sirrozunun morfoloji əlamətləri bunlardır:

9. Qara ciyər sirrozunun aktivliyinin biokimyəvi markerlərinə aiddir:

10. Qara ciyər sirrozunda qlükokortikoidlərin təyini üçün göstəriş:

11. Reaktiv pankreatitin və dispankreotizmin diferensial diaqnostikası üçün aşağıdakı müayinə metodu vacibdir:

12. Kəskin pankreatit diagnozunun dəqiqləşdirmək üçün vacibdir:

13. Öd yolları xəstəliklərin patogenezində əsas amillər

14. Biliar traktın xəstəliklərinin əsas etiopatogenetik faktor budur :

15. Öd kisəsinin yığılmasını gücləndirir:

16. Boyun xolesistitinin inkişafına gətirən əsas səbəb:

17. Uşaqlarda öd daşı xəstəliyinin fəsadları:

18. Öd daşı xəstəliyinin tutmasında istifadə olunur:

19. Öd daşı xəstəliyinin tutmasında istifadə olunur:

20. Öd daşını əmələ gətirən əsas faktor:

21. Portal hipertenziyanın klinik əlaməti:

22. Qara ciyər sirrozunun əsas əlaməti:

23. Sirrozda qara ciyərin dekompensasiya əlaməti:

24. Qara ciyər çatlamazlığında hepatodepressiv sindromun indikatorları bunlardan biridir:

25. Qara ciyər sirrozunda hemorragik sindrom aşağıdakı əlaqələndirilir:

26. Uşaqlarda kəskin pankreatitin əsas səbəbləri sayılır:

27. Kəskin pakreatit üçün spesifik simptomlar sayılır:

28. Kəskin pakreatit diaqnostikasının daha çox informativ üsulları bunlardır:

29. Kəskin pankreatitin biokimyəvi markerləri bunlardır:

30. Kəskin pankreatitin müalicəsinin patogenetik vasitələri kimi işlədilən preparatları bunlardır:

31. Pankreatitin xarici sekretor çatmamazlığının əlamətləri bunlardır:

32. Kəskin pankreatitin ultrasəs markerləri bunlardır:

33. Xroniki pankreatitin ultrasəs markerləri bunlardır:

 

25. FERMENTOPATİYALAR.

 

 

1. Malabsorbsiyanın birincili sindromunun əsasını təşkil edən faktorlar bunlardır:

2. Malabsorbsiyanın ikincili (qazanılmış) sindromunun səbəbləri bunlardır:

3. Seliakiyalı xəstələrdə hansı götürməməzlik tipikdir:

4. Seliakiyanı mütləq diferensiasiya etmək lazımdır:

5. Seliakiyanı mütləq diferensiasiya etmək lazımdır:

6. Seliakiyanın patogenezində daha çox əsaslandırılmış nəzəriyyələrdən biri budur:

7. Seliakiyanın patogenezində daha çox əsaslandırılmış nəzəriyyələrdən biri budur:

8. Seliakiyanın patogenezində daha çox əsaslandırılmış nəzəriyyələrdən biri budur:

9. Seliakiyalı xəstələrin müalicəsində istifadə olunur:

10. Seliakiyanın əsas əlamətli sayılır:

11. Malabsorbsiya sindromu ilə müşayiət olunan ən yayılmış xəstəliyi göstərin :

12. Yağ turşuları hesabına olan steatoreya xarakterikdir:

13. Seliakiyanın klinik əlamətlərinin inkişafı bunun verilməsi ilə əlaqəlidir:

14. Seliakiyanın diyetoterapiyasında qidalanmadan çıxarılmalıdır:

15. Nəcis ilə zülalların artıq itkisi qeyd edilir:

16. Seliakiyalı uşağa qida hazırlayarkən istifadə edilir:

17. Disaxaridaza çatmamazlığının növlərindən ən çox rast gələni hansıdır:

18. Disaxaridaza çatmamazlığının əsas klinik simptomları hansıdır:

19. Disaxarid götürməməzliyinin müalicəsində istifadə olunan dərmanlar:

20. Disaxaridaza çatmamazlığı mütləq differensiasiya olunmalıdır:

21. Disaxaridaza çatmamazlığı mütləq diferensiasiya olunmalıdır:

22. Disaxaridaza çatmamazlığı çox vaxt təzahür edir:

23. İlkin laktoza çatmamazlığı özünü birüzə verir:

24. İlkin laktaz çatmamazlığının klinik əlamətlərinin inkişafı bunun verilməsi ilə əlaqəlidir:

25. İlkin laktaz çatmamazlığının xarakter klinik əlaməti deyil:

26. İlkin laktaz çatmamazlığının diaqnozu təsdiq edilir:

27. İlkin laktoz çatmamazlığında diyetoterapiyanın xüsusiyyətlərinə aiddir:

28. Ekssudativ enteropatiyanın patogenezində əsas sayılır:

29. Ekssudativ enteropatiyanın əsas klinik simptomu:

30. Ekssudativ enteropatiyanın əsas diaqnostik üsuluna aiddir:

31. Ekssudativ enteropatiyanın əsas müalicə prinsipinə aiddir:

32. Ağır ödem sindromu olan ekssudativ enteropatiyalı xəstələrdə hansı preparat təyin edilməlidir:

 

26. MUKOVİSSEDOZ.

 

 

1. Mukovissedoz hansı sistemin zədələnməsi ilə gedən xəstəlikdir:

2. Mukovissedoz zamanı irslə ötürülmənin tipi:

3. Mukovissedoz xəstəliyi nəticəsində bronx – ağ ciyər zədələnməsi hesab olunur:

4. Mukovissedoz zamanı mədə - bağırsaq traktı tərəfindən olan dəyişikliklər

5. Mukovissedoz zamanı müşahidə olunur

6. Kiçik yaşlı uşaqlarda mukovissedoz zamanı müşahidə olunur.

7. Mukovissedoz zamanı öskürəyin xarakteri

8. “Ağ ciyər ürəyi ” nin mukovissedoz zamanı əmələ gəlməsinin səbəbləri

9. Mukovissedozda tər sınağını təyin etmək üçün istifadə olunur.

10. Mukovissedoz zamanı bəlğəmin qatılığını azaltmaq üçün istifadə edilir.

11. Mukovissedozlu xəstənin bəlğəminin əkilməsi nəticəsində qızılı stafilakok aşkar olunarsa təyin edilir:

12. Mukovissedozlu xəstənin bəlğəminin əkilməsi nəticəsində göy, yaşıl irinli çöplərin tapılması zamanı təyin olunur:

13. Mukovissedozlu xəstələrə məsləhət görülən idman növü:

14. Mukovissedozda birinci növbədə zədələnir:

15. Mukovissedozda birinci növbədə zədələnir:

16. Mukovissedozun əsas klinik simptomu sayılır:

17. Mukovissedozu mütləq diferensiasiya etmək lazımdır:

18. Mukovissedozun diaqnozunun qoyulması üçün hansı sınaqdan istifadə edilir:

19. Mukovissedozlu xəstələrin müalicəsində istifadə olunur:

20. Mukovissedoz diaqnozunu təsdiq edir:

21. Mukovissedoz üçün xarakterik deyil:

 

27. SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİ.

 

 

1. Hemolitiko-uremik sindrom xarakterizə olunur

2. Hemolitiko- uremik sindromun inkişafında əsas müalicə metodu

3. Kəskin böyrək çatmamazlığının klinik gedişində seçilir

4. DDL sindromunda istifadə olunmur

5. Proband ailələrdə irsi nefrit zamanı çox vaxt rast gələn hallar

6. İrsi nefrit üçün tipik yaş

7. İrsi nefrit zamanı sidikdə baş verən dəyişiklik aşkara çıxır

8. Irsi nefritlə olan uşaqlarda sinir sistemi tərəfindən dəyişikliklər olur:

9. Irsi nefritlə olan uşaqların dispanser müşahidəsi aparılır :

10. Uraturiyanın müalicəsində istifadə olunmayan preparatlar

11. Sistinuriya zamanı qidadan çıxarılmır

12. Hiperoksaluriyanın müalicəsində istifadə olunan preparatlar

13. Uraturiyada qidadan çıxmır

14. Sistinuriyanın müalicəsi üçün təyini yersizdir.

15. Hiperoksaluriya zamanı rasiondan aşağıdakı qida maddəsi çıxarılır

16. Birincili hiperoksaluriyanın yaranmasının əsasını aşağıdakı maddənin mübadilə pozğunluğu təşkil edir

17. Sistin orqanızmdə sintez olunur.

18. Purin mübadiləsinin pozulması zamanı, böyrəyin zədələnməsinə aşağıdakı maddənin çoxluğu təsir edir.

19. Böyrək mənşəli şəkərsiz diabetdə poliuriya və polidipsiya yaranır.

20. İlkin psevdohipoaldosteronizm özünü biruzə verir

21. Böyrəyin duzlu diabeti zamanı müalicənin əsas prinsipini orqanizmə aşağıdakı maddənin yeridilməsi təşkil edir.

22. Böyrək mənşəli şəkərsiz diabetə xarakter olmayan əlamətlər.

23. Böyrək mənşəli şəkərsiz diabetin müalicəsinin əsasını təşkil edir.

24. Böyrəyin duzlu diabeti xarakterizə olunur.

25. Böyrək mənşəli şəkərsiz diabetin diferensial diaqnozu aşağıdakı xəstəliklə aparılmır.

26. Böyrəyin qlükozuriyası zamanı aşağıdakı laborator müayinə yersizdir.

27. Südəmər dövrdə olan uşaqlarda kəskin pielonefrit zamanı aşağıdakı əlamət olmaya bilər:

 

28. UROLOGİYA.

 

 

1. Böyrək kanalcıqlarının fəaliyyətinə bilavasitə təsir edən hormon:

2. Böyrəyin konsentrasiya edici fəaliyyətini xarakterizə etmir:

3. Böyrəyin filtrasiyaedici fəaliyyətini xarakterizə etmir:

4. Hematuriya olan xəstədə «irsi nefrit» xəstəliyi diaqnozunu təsdiq etmək üçün qohumlarında bütün simptomların aşkar edilməsi vacibdir, birindən başqa

5. Sidiyi əkmək üçün bu metodla yığırlar:

6. Sidiyin çöküntüsündə neytrofillərin çox olması daha xarakterdir:

7. İltihab prosesinin aktivliyini əks etdirmir:

8. Oksalatların, uratların ekskresiyası sidikdə əsasən təyin edilir:

9. Qanda sidik turşusunun artması nəyə dəlalət edir:

10. Uşaq yaşlarında hiperurikemiya müşahidə oluna bilər:

11. Qanda IgG-nin nəzərə çarpan artımı müşahidə edilir:

12. 10-yaşlı uşaqda sidik kisəsində qalıq sidiyin yol verilən mümkün miqdarı:

13. Sistoqrafiya zamanı hansı göstərici dəqiqləşdirilmir?

14. Venadaxili uroqrafiya hansı halda göstəriş deyil?

15. Qəflətən yaranan makrohematuriya zamanı müayinə başlanmalıdır:

16. Böyrəyin biopsiyası üçün əksgöstəriş deyil:

17. Bunlardan hansı qromerulonefritin əsas sindromu hesab olunmur?

18. Qiperqammaqlobulinemiya xarakterdir:

19. Hipertonik ensefalopatiya üçün xarakterdir:

20. Böyrək çatışmazlığında əks göstərişdir:

21. iuretiklərdən tez effekt əldə olunması üçün istifadə etmək məqsədəuyğundur:

22. Hiperkaliemiya üçün xarakter olmayan əlamət:

23. Böyrəklərin zədələnməsi az müşahidə olunur:

24. Sidik sisitemi infeksiyalarının diaqnostikasında az əhəmiyyət kəsb edir:

25. Sistit üçün xarakter olmayan sindrom:

26. Xroniki böyrək çatmamazlığının başlanması aşağıdakı hansı əlamətlə əlaqədar deyil:

27. Sidiyin ümumi analizi aşağıda göstərilən böyrək parametrləri haqqında ətraflı məlumat verir, biri istisna olmaqla:

28. Aşağıdakı hansı əlamət həkimə kəskin böyrək çatmamazlığından şübhələnməyə zəmanət verir:

 

29. NEFROLOGİYA.

 

 

1. Vəziyyəti qiymətləndirmək üçün proteinuriyanın selektivliyi təyin edilir:

2. Torpid gediş xarakterikdir:

3. Hiperlipidemiya hansı hallar üçün daha xarakterikdir:

4. Nəzərə çarpan fibrinogenemiya müşahidə edilir:

5. Nefrotik sindrom üçün xarakterdir:

6. Duzun bütün hallarda məhtudiyyəti göstərilir, aşağıdakilar istisna olmaqla:

7. Kapoten aiddir:

8. Su və elektrolit balansının dəyişməsi hesabına arterial təzyiqi aşağı salır:

9. Anqiotenzin- 2 sintezinin inqibitoruna aiddir:

10. Antihistamin təsirə malik deyil:

11. Qlukokortikoid preparatlara aid deyil:

12. Qlukokortikoidlər:

13. Antibiotiklərin təyini zamanı nəyi nəzərə almaq lazım deyil.

14. Qeyri düz antikoaqulyantlara aiddir:

15. Antikoaqulyantlar göstəriş deyil:

16. Dezaqreqasion təsirə malik deyil:

17. Oğlanın 6yaşı var. Bu gün onun göz qapaqlarında və ayaqlarında ödem əmələ gəlmiş, sidik ifrazı azalmışdır, məqsədə uyğun pəhrizin təyini:

18. Tubulointerstisial nefrit (TİN):

19. Tubulointerstisial nefrit inkişaf edə bilməz:

20. Xlorbutinin təyinatı zamanı ganın ümümi analizi mütləgdir:

21. Anabolik təsirə malikdir:

22. Bu təyinat zamanı çox vaxt osteoporoz əmələ gəlir:

23. Tubulointerstisial nefritin diagnostikasında bütün göstərilənləri müayinəsi vacibdir; müstasna olmaqla:

24. Tubulointerstisial nefritin müalicəsinə aid deyil:

25. Bütün sayılan preparatlar membranostabilizatorlara aiddir, yalnız:

26. Nefropatiyanın inkişafı xarakter deyil:

27. 8 aylıq uşaqda qusma, hərarət 39. Narahatdır, sidik ifrazı tezləşib. Sidikdə zülal izləri, eritrositlər 20 görmə sahəsində, leykositlər 80 qədər görmə sahəsində. Sizin diaqnoz?

28. Pielonefrit zamanı adətən funksiya pozulmur:

29. Xroniki pielonefritin inkişafını təyin edən faktorlar arasında aparıcı rol oynayır:

30. Aşağıdakı hansı əlamət nefrogen şəkərsiz diabetə aid deyil:

31. Yumaqcıq filtrasiyasının təyin etmək üçün istifadə olunan ekzoğen maddələr nə cür olmalıdır:

32. 5 yaşında oğlan gecəyarısı qəbul şöbəsinə xayalarda güclü ağrı şikayəti ilə daxil olub, ağrı axşam saat 1900-da başlayıb. Anamnezdə travma inkar olunur. Sizin ilkin taktikanız:

33. Həyatın birinci ilində aşağıdakı göstəricilərin birindən başqa hamısı artır:

34. 7 yaşlı oğlan qarında tutma şəkilli ağrılardan şikayətlənir. Budun arxa səthində, sağrıda, saidin açıcı səthində səpgilər var. Albuminuriya və mikrohematuriya aşkar olunub. Daha dəqiq diaqnoz hansıdır:

 

30. QLOMERULONEFRİT.

 

 

1. Hematurik forma qlomerulonefritin aktivlik göstəricisi deyildir:

2. Qlukokortikoidlərin təyinatına göstərişdir:

3. Qlomerulonefrit keçirmiş uşaqlar müşahidədə olurlar:

4. Kəskin qlomerulonefrit nefrotik sindromla müalicəsində prednizolonun dozası aşağıdakı kimi aparılır

5. Kəskin qlomerulonefrit zamanı prednizolonun dozası maksimal ən azı verilir

6. Kəskin qlomerulonefrit infeksiyasında ən tez rast gələn səbəbi

7. Kəskin qlomerulonefritin bazis müalicəsinə aid deyil

8. Kəskin qlomerulonefritdə aparılması yersizdir

9. Bunlardan hansılar birincili oksaluriyanın fəsadı deyil

10. Xroniki qlomerulonefrit zamanı yerinə yetirilən instrumental müayinələr.

11. Nefrotik forma xroniki qlomerulonefritdə tələb olunan əsas biokimyəvi qan analizi göstəriciləri

12. Qarışıq forma xroniki qlomerulonefritə məxsus olmayan əlamətlər.

13. Xroniki nefrotik forma qlomerulonefritdə ödem aşağıdakı xarakterdə olur.

14. Nefrotik forma qlomerulonefritdə təyin olunur:

15. Erkən mərhələlərdə arterial təzyiqin yüksəlməsi xarakterdir:

16. Kiçik anomaliyaların olması (displastik əlamətlər) xarakter deyil:

17. Qlomerulonefritlərin daha ağır morfoloji variantına aiddir:

18. Qlomerulonefrit hansı qrup xəstəliklərdəndir?

19. Qarışıq forma qlomerulonefrit tez inkişaf edir:

20. Nefrotik forma qlomerulonefrit hansı yaşda daha tez inkişaf edir:

21. Qlomerulonefritin başlanğıcı üçün daha çox xarakterikdir:

22. Hematurik forma qlomerulonefritin aktivlik vəziyyətinin laborator göstəricisi deyil:

23. Qarışıq formalı qlomerulonefrit üçün daha xarakterdir:

24. Qarışıq formalı qlomerulonefrit üçün xarakterik deyil:

25. Nefrotik forma qlomerulonefritdə aktivlik göstəricisi deyil:

26. Qlomerulonefritin nefrotik formasının aktivliyini təsdiq etmir:

27. Kəskin qlomerulonefritin fəsadına aid deyil:

28. Qlomerulonefritin hematurik formasının fəsadlarından ən çox hallarda müşahidə olunan

29. Bu hallarda yüngülləşdirici pəhriz göstərilir:

30. Qlomerulonefritli xəstəyə antibakterial terapiya təyin edilmir:

31. Qlomerulonefritin antibakterial müalicəsində istifadə olunmur:

 

31. QANYARADICI ORQANLARIN XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. Hipoxrom anemiyanın səbəbi deyil:

2. Dəmir defisitinin əsas səbəblərinə aid deyil:

3. Yenidoğulmuşlarda dəmir defisitinin səbəbi deyil:

4. Dəmir defisitinin kliniki əlamətlərinə aid deyil:

5. Dəmir defisitli anemiyanın hematoloji əlaməti deyil:

6. Dəmir defisitini aşkar edə bilməyən biokimyəvi test

7. Dəmir hansı məhsullardan yaxşı mənimsənilir:

8. Talassemiya üçün xarakterik olmayan kliniki əlamət

9. Talassemiya üçün xarakterik olmayan əlamət:

10. Hemolizin əsas hematoloji əlamətləri

11. Hemoblastozun başlanqıc dövründə qeyri-xarakterik əlamət:

12. Kəskin leykozda periferik qanın qeyri-xarakter dəyişiklikləri:

13. Kəskin leykozun diaqnozunun dəqiqləşdirilməsində daha dəqiq müayinələr:

14. Kəskin leykozda zəruri olmayan müayinələr:

15. Kəskin leykozun diaqnozu qoyulduqdan sonra düzgün taktika

16. Limfoqranulomatoz zamanı müşahidə olunmayan əlamət:

17. Limfoqranulomatozun erkən mərhələlərində periferik qanda xarakterik olmayan dəyişiklik:

18. Aşağıdakı xəstəlik üçün splenomeqaliya xarakterik deyil:

19. Aşağıdakı xəstəlik üçün splenomeqaliya xarakterik deyil:

20. Yenidoğulmuşların DDL sindromuna nadir hallarda səbəb olur:

21. DDL sindromun inkişafına səbəb olmur:

22. DDL Sindromun olmasını təsdiq etmir:

23. Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırmır

24. Hemofiliya zamanı daha məlumatlı müayinələr:

25. A-hemofiliya xəstəliyi zamanı istifadə edilən hemopreparat:

 

32. REANİMASİYA VƏ İNTENSİV TERAPİYA.

 

 

1. Uşaqlarda kəskin tənəffüs çatışmamazlığı zamani aşağıdakı tədbirlərin hansı təxirə salınmaz yardım hesab olunmur:

2. Astmatik statusda təyin olunmur

3. Eufillinin artıq dozada vurulmasının birinci əlaməti hansıdır:

4. Kəskin stenozlaşan laringotroxeitdə qeyd olunmur:

5. Səs tellərinin birləşdirici bağlarının ödeminin müalicəsində yaxşı effekt verir:

6. İnağın III dərəcəsində inhalyasiya aparmaq məsləhətdir:

7. Əksər patoloji halların başlanğıc mərhələsində infuzion terapiyanın aparılmasının məqsədi:

8. Uşaqlarda hipertonik kriz:

9. Uşaqların dəm qazı ilə zəhərlənməsi zamanı seçim müalicə üsulu:

10. Bağırsaq infeksiyalarının müalicəsində mədə - bağırsaq traktı ilə itirilmiş mayenin bərpasında başlanğıc optimal maye:

11. Venoz kateterin uzun müddətli istifadəsində ən çox hansı fəsad baş verir:

12. 6 yaşında oğlan uşağında əzginlik, rəngin avazıması, yayılmış ödem müşahidə olunur.“Təcili yardım” həkimi aydınlaşdırmalıdır:

13. Kəskin böyrək çatmamazlığının oliqoanuriya mərhələsində ən çox nə baş verir:

14. Kəskin böyrək çatışmamazlığının erkən əlamətlərinə ən çox aiddir:

15. Klinik ölüm zamanı beynin həyat fəaliyyəti saxlanılır:

16. Şokun müalicəsində ən vacib mərhələ:

17. İnfuziyon müalicə proqramı hazırlanarkən nə nəzərə alınmır:

18. Şok əlehinə müalicənin effektivliyini qiymətləndirərkən ən az informativ olan əlamət

19. İnfuzion terapiya zamanı orqanizmdə su balansını təyin etmək üçün ən sadə üsul:

20. Solğun əzvay göbələyi ilə zəhərlənmələrdə inkişaf edir:

21. Solğun əzvay göbələyi ilə zəhərlənmədə gizli dövr:

22. Çox böyük dozalarda atropinəbənzər maddələrlə zəhərlənmədə hansı hallar müşahidə olunur:

23. Turşularla zəhərlənmədən sonra ilk saatlarda mədənin hansı məhlulla yuyulması məqsədə uyğundur:

24. Hansı zəhərlənmələrdə dərinin hiperemiyalaşması, halyusinasiyalar, göz bəbəklərinin genişlənməsi qeyd olunur:

25. Naməlum etiologiyalı zəhərlənmələrdə uşağın mədəsi yuyulmalıdır:

26. Uğaqlarda hərarətsalıcı dərman maddəsi kimi işlətmək məsləhət görülmür:

27. Ürəyin fəaliyyətinin dayanması zamanı aparılan reanimasion tədbirlərə daxil deyil:

28. Erkən yaşlı uşaqlarda generalizə olunmuş qıcolmalara ən çox səbəb olur:

29. Uşağın orqanizmində metobolik asidoz zamanı aşağıdakı göstərilənlərdən hansı baş vermir:

30. Ürəyin effektiv qapalı masajında müşahidə oluna bilməz:

 

33. YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏR.

 

 

1. Meninqokoksemiya üçün xarakter səpgi:

2. Respirator-sinsitial infeksiya üçün daha xarakterik sindrom:

3. Respirator mikoplazmoz üçün xarakterik deyil:

4. Respirator mikoplazmoz zamanı effektiv deyil:

5. Psevdovərəmə nə xarakterik deyil:

6. Aşağıda sadalanan bakterial infeksiyaların hansında sarılıq müşahidə olunmur

7. Birincili irinli meningitlərdən uşaqlar arasında ən çox rast gələni:

8. Yeni doğulmuşlarda irinli meningitin ən çox rast gələn törədiciləri:

9. Kəskin poliomielitin yayılma yolları aşağıdakılardır:

10. Tetanusun təcili profilaktikası üçün göstəriş deyil:

11. HİV- infeksiyasının yoluxma mənbələrinə aid deyil:

12. HİV- -infeksiyası zamanı uşaqlarda rast gələn opportunist xəstəliklərə aid deyil:

13. Böyük yaşlı uşaqlarda və böyüklərdə herpesin ən çox rast gələn forması:

14. Böyük yaşlı uşaqlarda qazanılmış sitomeqaliya hansı şəkildə özünü göstərir:

15. Qazanılmış sitomeqalovirus infeksiyasına aşağıdakı hansı əlamət xas deyil:

16. Vərəm xəstəliyinin hansı klinik forması ətrafdakılar üçün təhlükəlidir:

17. Əksər hallarda vərəm infeksiyasının mənbəyi sayılan ev heyvanları hansıdır:

18. İnsan hansı heyvanat məhsulları ilə vərəm mikobakteriyalarına yoluxa bilər:

19. Ağciyər vərəminin hansı forması ilkin aşkar edilən xəstələr arasında çoxluq təşkil edir:

20. İntoksikasiya sindromu ilə müşayiət olunmayan, şüa müayinəsiz diaqnoz qoyula bilməyən ağciyər vərəminin klinik forması:

21. ərəm xəstəsi iltihabın hansı mərhələsində ətrafdakılar üçün daha təhlükəlidir:

22. Vərəm mikobakteriyaları ilə yoluxmuş şəxslərdə aktiv vərəmin inkişafına hansı amillər təkan verə bilər:

23. Düzgün aparılmış BSJ- vaksinasiyasının keyfiyyət markeri hansıdır:

24. Bir yaşdan böyük uşaqlar arasında «Ev pnevmoniya» sının ən çox rast gələn törədiciləri:

25. Uşaqlarda pnevmosistozun xarakterik əlamətləri:

26. Pnevmosist mənşəli pnevmoniyanın müalicəsində daha effektli etiotrop preparatlara aiddir:

27. Kəskin tənəffüs çatmamazlığının tipik klinik simptomuna nə aid deyil:

28. 2 TE (tetrasion vahid)- ilə aparılmış PPD-L (Pirkə sınağı) – nın aşağıdakı nəticəsi vərəm mikobakteriyasına yoluxmanı təsdiq edir:

29. Ekspirator təngnəfəslik qeyd olunur

30. Bronxiolit üçün xasdır

31. Herpetik ensefalit üçün xasdır

32. Psevdotuberkulyoz zamanı təyin olunur

33. Xlamidiozun müalicəsi aparılır

 

34. HAVA-DAMCI İNFEKSİYALARI.

 

 

1. Toksiki difteriya üçün xarakterik deyil:

2. Difteriyalar zamanı hansı ağırlaşmalar baş verir:

3. Əsnək difteriyasına şübhə olduqda aşağıdakılardan hansı düzgün təlimatdır:

4. Epidemik parotitin əsas əlaməti deyil

5. Epidemik parotitdə inkişaf etmir:

6. Əksər seroz meningitlər bu etiologiyaya malikdir:

7. Parotit infeksiyası üçün səciyyəvi deyil:

8. Qızılcanın kataral dövrü üçün tipik simptom deyil.

9. Tipik qızılca üçün hansı səpgilər xarakterdir:

10. Məxmərəyin tipik klinik əlamətləri içərisində patoqnomonik simptom hansıdır:

11. Məxmərəkdə səpgilər hansı nahiyədə olur:

12. Skarlatinanın tipik əlaməti hesab olunmur:

13. Skarlatina zamanı dildə hansı əlamətlər olur::

14. Su çiçəyinin səpgilərinə xarakterik olmayan xüsusiyyətlər:

15. Göy öskürək üçün tipik deyil:

16. Göy öskürəyin müalicəsində istifadə olunmur:

17. Paraqripp üçün daha xarakterik sindrom:

18. Körpə uşaqlarda qızılcanın hansı ağırlaşması daha çox rast gəlir və letallıq dərəcəsinə təsir edir:

19. Qrip virusu aiddir

20. Qrip üçün xasdır

21. Qripdən sonra aşağıdakı fəsadlar ola bilər

22. Adenovirus infeksiyasına aşağıdakı simptomlar xasdır

23. Inağ sindromu rast gəlinir

24. Məxmərək aşağıdakı yaş dövründə rast gəlinir

 

35. BAĞIRSAQ İNFEKSİYALARI.

 

 

1. Salmonellyozun qastrointestinal formasına nə xarakterik deyil:

2. Salmonellyozlu xəstələrdə törədicini nədə aşkar etmək olar:

3. Uşaqlarda bağırsaq infeksiyası törədən şərti-patogen floraya aşağıdakılardan hansı aid deyil:

4. Qarın yatalağı üçün hansı simptom xarakterik deyil:

5. Qarın yatalağında daha effektli preparat:

6. Aşağıdakı simptomlardan hansı iyersiniozun qastrointestinal formasına aid deyil:

7. İersinozda və psevdotuberkulyozda qarında ağrı nə ilə bağlı deyil:

8. Rotovirus mənşəli qastroenteritə simptomlardan hansı xarakterik deyil:

9. Botulizmin klinikasında adətən müşahidə edilmir:

10. Vəbanın müalicəsində əsas rehidratasion preparatlar :

11. Enterovirus infeksiyasına xarakterik deyil:

12. Aşağıdakı xəstəliklərin hansında kəskin tənəffüs çatmamazlığı xəstəliyin gedişini ağırlaşdıra bilməz:

13. Enterovirus zamani inkubasiya dövrü:

14. Enterovirus infeksiyasına xasdır

15. Enterovirus infeksiyasının klinik formaları

16. Enterovirus ekzantema üçün tipikdir

17. Enteral detoksikasiya məqsədilə bağırsaq infeksiyası zamanı istifadə olunur

18. Virus hepatit A üçün xarakterik deyil:

19. Virus hepatit B üçün xarakterik deyil:

20. Kəskin hepatitdə klinik diaqnostik əlamət

 

36. İMMUN SİSTEMİ.

 

 

1. Uşaqlarda NaCl məhlulunda eritrositlərin maksimal osmotik rezistentliyi %-lə:

2. Uşaqlarda NaCl məhlulunda eritrositlərin minimal osmotik rezistlentliyi %-lə:

3. Yenidoğulmuşlarda laxtalanma faktorunun aşağı olması onları qoruyur:

4. Uşaqlarda sutkalıq sidik asılıdır:

5. Ana ilə müqayisədə doğuş vaxtı uşağın qan zərdabında İqA-nın səviyyəsi:

6. Ana ilə müqayisədə doğuş vaxtı uşağın qan zərdabında İq M-in səviyyəsi

7. Ana ilə müqayisədə doğuş vaxtı uşağın qan zərdabında İqG-n səviyyəsi:

8. Yeni doğulmuş uşaqlarda qan zərdabında böyüklərlə müqayisədə:

9. 10 gündən sonra yeni doğulmuş uşağın böyüklərlə müqayisədə B- lipoidləri malikdir:

10. Hansı yaş dövründə uşaqlarda İqG miqdarı aşağıdır:

11. Qan zərdabında IqA-n səviyyəsi uşaqlarda böyüklərinkinə çatır:

12. Qan zərdabında İgM-in səviyyəsi uşaqlarda böyüklərinkinə çatır:

13. Qan zərdabında İgG-nin səviyyəsi uşaqlarda böyüklərinkinə çatır:

14. Anadan dölə transplasentar verilən lg:

15. Mərkəzi üzvlərdə limfositopoeza aiddir:

16. İnterferon müdafiə sistemində iştirak edir:

17. Orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə faktorlarına aiddir:

18. Orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə faktorlarına aiddir:

19. Orqanizmin qeyri-spesifik müdafiə faktorlarına aiddir:

 

37. NEVROLOGİYA.

 

 

1. Yenidoğulmuşlarda baş vermiş qıcolmalar, onlarda təcili olaraq hansı aşağıdakı müayinələri etməyi tələb edir:

2. Yenidoğulma dövründə baş vermiş qıcolma tutmaları zamanı çox hallarda hansı qıcolma əleyhinə dərmanlarla müalicə məqsədəuyğundur:

3. Mikrosefaliyanı aşağıda göstərilən hansı infeksiya törətmir:

4. Letargik Ekonomo ensefalitinin daha ifadəli nevroloji fəsadı hansıdır:

5. Kiçik xoreya müalicəyə tabe olan hansı xəstəliyin inkişaf etməsi nəticəsində yaranmışdır:

6. Sistiserkoz xəstəliyində hansı orqan zədələnmir:

7. Baş beynin çoxlu miqdarda bala kistlərdən təşkil olunmuş iri böyük kistlə parazitar zədələnməsi aşkar olunmuşdur. Bu hansı halda mümkündür:

8. Aşağıdakı halın hansına əsaslanmaqla febril qıcolmaları olan 6 aylıq uşağa lümbal punksiya edilmişdir:

9. Sadə febril qıcolmalarda ən çox hansı tip tutmalar olur:

10. Aşağıdakı hansı hal difteriya infeksiyası ilə əlaqədar deyil:

11. Aşağıdakı hansı xəstəlikdə likvorun dəyişkənliyi vərəm meningiti ilə çox oxşardır:

12. Fenilketonuriya üçün hansı hal xarakterik sayılır:

13. Portal hipertenziya və qaraciyər çatmamazlığı zamanı ensefalopatiya hansı hallarla əlaqədar inkişaf edir:

14. Xroniki böyrək çatmamazlığında ən çox rast gələn nevroloji fəsad hansıdır:

15. Vit.B12-nin defisiti zamanı hansı hal müşahidə olunmur:

16. Vit.B12-nin defisiti zamanı görmə sahəsinin hansı dəyişkənliyi xarakterikdir:

17. Uşaq serebral iflici üçün hansı nahiyənin pozğunluğu xarakterik deyil:

18. Daun sindromu olan xəstənin beyni üçün xarakterik hal hansıdır:

19. Ağır miasteniyada aydın görünən zədələnmə ocağı haradadır:

20. Ağır miasteniyada müşahidə olunan əzələ zəifliyi özünü adətən nə şəkildə göstərir:

21. Düşen distrofiyasında psevdohipertrofiya harada müşahidə olunur:

22. Əgər xəstədə kəskin diplopiya inkişaf edirsə, hansı zədələnmənin ehtimalı daha çoxdur:

23. Üzdə ağrı və diplopiya (Qradeniqo sindromu) uşaqda hansı hallarda yaranır:

24. Gözün hərəki sinirinin ilkin təzyiq simptomları nə şəkildə özünü göstərir:

25. Horner sindromu aşağıdakı hansı halı özündə birləşdirmir:

26. Orta qulağın xəstəlikləri zamanı hava keçiriciliyi nə cür dəyişir:

27. Spina bifida hansı hallarda yaranır:

 

38. ENDOKRİN SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Anadangəlmə birincili hipotireoza xas olmayan əlamətlər:

2. Şəkərli diabet xəstəliyinə xas olmayan əlamətlər:

3. Adrenogenital sindromun duz itirən formasına xas deyil:

4. Birincili anadangəlmə hipotireoz olan xəstələrdə müşahidə olunmur:

5. Şəkərli diabetli xəstəyə xas olmayan əlamətlər:

6. Adrenogenital sindromun duz itirən formasına xas deyil:

7. Müalicə olunmamış anadangəlmə hipotireozda müşahidə olunmur:

8. Adrenogenital sindromun duz itirən formasında təxirə salınmaz tədbirə aid deyil:

9. 1-ci tip şəkərli diabetdə hipoglikemik koma zamanı məsləhət görülmür:

10. 14 yaşlı qızda boyun yüksəkliyi, bulemiya, yanğı hissi, 3-cü dərəcəli piylənmə, süd vəziləri dərisində, bazu, bud nahiyələrində, qarında cəhrayi stiryalar qeyd olunur. Qan təzyiqi 140/90 mm.c.s.-nə bərabərdir. Sizin ilkin diaqnozunuz:

11. Anadangəlmə birincili hipotireozda aşağıdakılardan hansı müşahidə olunmur:

12. Uşaqlarda şəkərli diabetin diaqnozunu təsdiq etmək üçün aşağıdakı göstəricilərin hansılarından biri xas deyil:

13. Diabetik ketoasidotik koma diaqnozunu təsdiq edən əlamətlərə aid deyil:

14. 10 yaşlı qızda hiperkortitizm əlamətləri olmayan ikinci dərəcə piylənmə var. Valideynlərində isə artıq bədən çəkisi mövcuddur.Nevroloji patologiya yoxdur. Sizin ilkin diaqnozunuz:

15. Xroniki böyrəküstü vəzin çatışmazlığına (Addison xəstəliyi) hansı aid deyil:

16. Kəskin appendisitdən fərqli olaraq Şəkərli Diabetin prekomatoz vəziyyətinə nə xas deyil:

17. 3 yaşlı qızda poliuriya, 10 % çəki defisiti, ağız və dil quruluğu, yanaqların hiperemiyası, xarici tənəffüsdə aseton iyi aşkar edilib. Qara ciyərin +3 sm böyüməsi, ac qarına qlikemiyanın 12,8 mmol/l olması, sidikdə şəkərin 6% olması qeydə alınır. Sutkalıq diurez 2,51 litr təşkil edir. Sizin ilkin diaqnozunuz:

18. Xroniki böyrəküstü vəzi çatışmazlığına (Addison xəstəliyi) xas olan kliniki əlamət:

19. 12 yaşlı qızda boy çatışımazlığı, qanadabənzər büküşlər, cinsi inkişafın ləngiməsi var. Sizin ilkin diaqnozunuz:

20. Hipofizar nanizm xəstəliyinə xas olmayan əlamət hansıdır:

21. Şəkərli diabet diaqnozunu qoymaq üçün hansı triada əsasdır:

22. Diffuz-toksiki zob xəstəliyinə xas deyil:

23. Uşağın 12 yaşı var. Qalxanabənzər vəzin 2-ci dərəcəli hiperplaziyası müşahidə olunur. Vəzi palpasiyada ağrılıdır, qızdırma 37,8 0C-dir. Uşaq bir ay əvvəl qrip keçirib. Sizin ilkin diaqnozunuz:

24. 14 yaşında oğlanda döş, qarın, bazu və üz nahiyələrində artıq piy təbəqəsinin toplanması ,2-li cinsi əlamətlərin yaşından geri qalması, qadın tipli tüklənmənin olması müşahidə edilir. Psixiki inkişafı yaşına uyğundur. Sizin ilkin diaqnozunuz:

 

39. QULAQ-BURUN-BOĞAZ XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. 6 aylıq uşaq narahatdır, qızdırması 38°C-dir. Əmizdirmə zamanı döşü atır, birdən qışqırır, burunla nəfəs alması çətinləşir.

Sizin ilkin diaqnozunuz:

2. Kəskin haymoritli uşağın müalicəsi üçün məsləhət görülmür:

3. Xarici qulağın hansı patalogiyası uşaqlarda daha çox rast gəlir, nəinki böyüklərdə ?

4. Anginanın aşağıdakı fəsadlaşması adətən olmur:

5. Otit zamanı məsləhət görülmür:

6. Kəskin haymorit zamanı əlavə müayinə üsullarına aid deyil:

7. 7 yaşlı uşaqda 4 gündür ki, qulaq ağrıları var, qızdırması 39,2°C-dir. Qulaq seyvanı önə-aşağı qabarıb, qulaqarxası sahədə ağrılar, şişkinlik və dərinin hiperemiyası vardır. Meningeal sindrom yoxdur. Bir həftə əvvəl kəskin rinit keçirmişdir.

Sizin ilkin diaqnozunuz:

8. 13 yaşlı uşaqda yorğunluq, mütəmadi baş ağrıları baş verir, qızdırması 37,2-37,4°C-dir, burunla nəfəs alması çətinləşib, 6 aydır ki, burnundan irinli ifrazat müşahidə olunur. Sizin ilkin diaqnozunuz:

9. Udlaqarxası absesi olan uşağa nə məsləhət görülmür (tövsiyyə olunmur):

10. Xroniki haymoritin diaqnostikası üçün biri istisna olmaqla, bütün sadalananlar təyin olunmalıdır:

11. 11 yaşlı uşaqda boğaz ağrıları, ağızın açılmasının mümkünsüzlüyü, yüksək ağız sulanması (tüpürcək buraxması) baş verir. Damaq badamcığının biri digərindən böyükdür, hiperemikdir, şişkindir, səsi tıntındır. Sizin ilkin diaqnozunuz:

12. Valideynlərin söylədiyinə görə 2 yaşlı uşaq oyunçaqlarla oynayarkən birdən ösgürməyə başlamış, göyərmişdir; öskürək

10 dəqiqəyə yaxın davam etmiş və bir daha təkrarlanmamışdır. Ertəsi gün öskürək yenidən təkrarlanmışdır (tutma şəklində olmayan), auskultasiyada daha çox sağ tərəfdən çoxlu miqdarda quru xırıltılar və keçiriçiliyin zəifləməsi qeyd olunur.

Sizin ilkin diaqnozunuz:

13. Otit və mastoitidlə xəstə uşağın müayinəsi zamanı biri istisna olmaqla, bütün sadalanan üsullar tətbiq olunur:

14. Xroniki haymorit zamanı nə təyin etmirlər:

15. 5 yaşlı uşaqda üst çənə önə qabarıqdır, ağızdan nəfəs alır, udlağın arxa divarından selikli-irinli sekret axır.

Tez-tez zökəm baş verir, ağzı açıq yatır, xoruldayır. Sizin ilkin diaqnozunuz:

16. 10 yaşlı uşaqda udqunma zamanı boğazda ağrılar var, qızdırması 39,2°C-dir, baş ağrıları, badamcıqlar üzərində irinli ərp müşahidə olunur. Sizin ilkin diaqnozunuz:

17. Paratonzilyar abses zamanı, ilk əvvəl, tövsiyyə olunur:

18. Skarlatina keçirən uşaqda neçə müddətdən sonra adenotomiya və tonzillektomiya əməliyyatı aparıla bilər:

19. Ananın deməyinə görə uşağı çimizdirəndən sonra onun eşitməsi korlanıb. Sizin ilkin diaqnoz hansıdır ?

20. Uşaqlarda parotit zamanı ən çox hansı ağırlaşma qeyd olunur ?

21. Qırtlaq stenozunda hansı mərhələlər vardır ?

22. Kəskin rinitdən sonra qulaqda ağrılar və eşitmənin zəifləməsi qeyd olunur. İlk yardım hansı istiqamətdə aparılmalıdır ?

23. Qızılca keçirdikdən sonra hansı müddətdən sonra uşaqda adenotomiya və tonzillektomiya əməliyyatı aparıla bilər ?

24. Hansı lokalizasiyada yerləşən yad cisim üçün ballatasiya (yırğalanma) simptomu xarakterikdir ?

 

40. GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Bu preparat göz tərəfdən fəsadlar verə bilər və okulist tərəfindən vaxtaşırı müşahidə tələb edir:

2. Bir yaşında qədər uşaqda mikroftalm olduğu zaman pediatr tərəfindən bütün müayinələri aparmaq vacibdir,biri istisna olmaqla:

3. İrsi nefritin klinik gedişində aşağıdakı əlamətlərdən hansı olmur:

4. Göz patoloqiyasının və ürək dəyişikliklərinin uzlaşması hansı halda ola bilər:

5. Uzun müddət istifadə olunduqda kataraktanın əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər:

6. Konyunktivit nə vaxt müşahidə olunmur:

7. Göz patoloqiyası ilə hematuriyanın uzlaşması xarakterdi:

8. Konyuktivit aşağıdakı xəstəliklərin birində rast gəlmir:

9. Uzun müddət istifadə edilməsi kataraktanın əmələ gəlməsinə səbəb olan preparat:

10. Gözün zədələnməsinə səbəb olmayan bətndaxili infeksiya:

11. Göz tərəfindən fəsadlaşma verə bilən preparat:

12. Daha çox göz zədələnir:

13. Reyter sindromuna daxil deyil:

14. Diffuz toksiki ur zamanı gözdə dəyişiklik:

15. Şəkərli diabet zamanı göz tərəfindən ən ağır fəsad:

16. Hansı xəstəlikdə göz yarığı çəp formalı olur:

17. Göz kənarında sianozun olması ilkin olaraq nədən xəbər verir:

18. Yarımçıq doğulmuş uşaqlarda bu göz simptomlarından ən çox hansı rast gələ bilər:

19. Mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi zamanı bu göz simtomlardan hansı təsadüf etmir:

20. Ağır kəllədaxili qansızma zamanı gözdə olan dəyişiklik:

21. Yeni doğulmuş uşağın gözü ilkin olaraq hansı xəstəliyə qarşı mütləq profilaktika edilməlidir:

22. Hansı sindrom zamanı gözün sklerası daim sarı olur :

23. Gözdə qalın bozumtul ərpin olması hansı infeksion xəstəliyin olmasına şübhə yaradır:

24. Hansı bağırsaq infeksiyası gözün ağır zədələnməsinə səbəb ola bilər:

25. Hansı dərman qruplarına aid olan preparatlar midriaza səbəb ola bilər :

26. Horner sindromuna hansı siptom aid deil:

27. Yenidoğulmuşun dakriosistiti zamanı hansı simptom müşahidə olunur:

28. Albinizm zamanı göz almasında hansı simptomlar müşahidə olunmur:

29. Leykemiyalı xəstələrdə vinkristinlə müalicə zamanı hansı fəsadlar müşahidə oluna bilər:

30. Postnatal dövrdə uşaqlarda çəpgözlüyün əmələ gəlməsi zamanı hansı mütəxəssisin konsultasiyası vacibdir:

31. Şəkərli diabet zamanı oftalmaloq tərəfindən xəstə müayinə olunmalıdır:

32. Göz almasının dəlib-kecən zədəsi zamanı təcili yardım nədən ibarət deyil:

33. Göz daxili təzyiqin tonometriyasının normal rəqəmləri:

34. Sideroz deməkdi:

35. Göz yuvasının bədxassəli şişlərinə xarakter deyil:

36. Göz almasının kontuziyası ilə xəstələrə məxsus deyil:

37. Qlaukomanın kəskin tutması zamanı göz daxili təzyiq:

38. Anadangəlmə qlaukoma ilə əziyyət çəkən uşağın əməliyyat olunması:

 

41. STOMATOLOGİYA.

 

 

1. İlk süd dişi rüşeymləri nə vaxt yaranır?

2. İlk süd dişinin normada çıxma zamanı?

3. Son süd dişinin normada çıxma zamanı?

4. Süd dişinin kökləri nə vaxt tam formalaşır?

5. Süd dişinin kökləri nə vaxt sorulmağa başlayır?

6. Uşağı stomatoloqa göstərmək lazımdır?

7. Dişlərdə kariyesin inkişafına qidada bu komponentlərin bolluğu təsir edir?

8. Uşaqlara dişlərini təmizləməyi öyrətmək lazımdır?

9. Bunlardan hansı ağız boşluğu selikli qişasında patoloci proseslər nəticəsində baş verən dəyişiklik deyil?

10. Sərt və yumşaq dodağın anadan gəlmə qüsurlarının operativ müalicəyə yaş dövrü?

11. Kəskin herpetik stomatitin patogenezi neçə dövrə ayrılır?

12. Aşağıdakılardan hansı, kəskin herpetik stomatit zamanı orqanizimdə baş verə biləcək dəyişikliklərə aid deyil?

13. Kəskin herpetik stomatitin zədə elementi hansıdır?

14. Kəskin herpetik stomatitin etiopatogenetik müalicəsi:

15. Atopik xeylit zamanı səpgi ilə zədələnməyən sahə hansıdır?

16. Eksfoliativ xeylit zamanı zədələnmə sahəsi hansıdır ?

17. Aşağıdakılardan hansı qlossitin müasir klassifikasiyasına aid deyil?

18. Tüpürcək vəzilərinin retensiyalaşmış sisti necə adlanır?

19. QİÇS- lə əlaqəli ağız boşluğu selikli qişasında baş verən zədələrin müasir klassifikasiyasına aşağıdakılardan hansı aid deyil?

20. Dişin çənə sümüyündə qalaraq çıxmaması patologiyası necə adlanır?

21. Paradontitin yaranmasına səbəb olan yerli faktorlara aşağıdakılardan hansı aid deyil ?

22. Dişlərin laxlaması, diş ətindən qanaxma (parodontal sindrom) rast gəlinir:?

23. Epidemik parotitin hansı xəstəliklərlə differensial diaqnostikası aparılır?

24. Ftorlaşma rejimi təyin ediləndə aşağıdakılardan hansı faktor kimi nəzərə alınmır?

25. Yuxarı dodağın anadangəlmə qüsurunun operativ müalicəyə yaş dövrü?

 

42. DERMATOVENEROLOGİYA.

 

 

1. Dəri leyşmaniozu hansı qrup xəstəliklərə aiddir?

2. Bərk Şankrı hansı xəstəliklə differensasiya etmək lazımdır:

3. İnsan qoturluğu necə yoluxur?

4. Qoturluğun müalicəsində hansı preparatlardan istifadə olunur:

5. Leyşmaniyanın profilaktik tədbirlərini sadalayan

6. Virus dərinin hansı qrup xəstəliyinə aid edilir:

7. Vasserman reaksiyası hansı xəstəliyin diaqnostikasında tətbiq olunur:

8. Qonoreya zamanı hansı orqanlar zədələnmiş olur:

9. Sifilisin yoluxma yolları hansılardır?

10. Pensillin durant preparatları əzələ daxilinə 2 momentli vurulur:

11. Trixomonadlar hansı qrup mikroorqanizmlər sırasına daxildirlər:

12. QİCS-in inkubasion dövrü nə qədərdir:

13. Toksidermiyanın müalicəsində tətbiq olunan dərmanları göstərin:

14. Tük bədənin bütün səthində vardır, yalnız:

15. Kardidozun müalicəsində tətbiq olunan dərman maddəsini göstərin:

16. Mikrosporiya hansı qrup göbələk xəstəliklərinə aiddir:

17. Furunkul başda və boyunda lokolizasiya edərsə, hansı ağırlaşmaları gözləmək olar:

18. Aşağıdakı piodermiya formalarından hansı kontaqiozdur:

19. Qoturluğa tutulmuş xəstənin müalicəsində hansı tədbir görülməlidir:

20. Qasıq bitlərinin olmasının ən xarakterik əlamətlərini qeyd edin:

21. Dərinin funksiyalarını sadalayın:

22. Vərəm törədicisini qeyd et:

23. Dermatitin klinik növlərini sadalayın:

 

43. UŞAQ VƏ YENİYETMƏLƏR GİGİYENASI

 

 

1. Uşaqların məktəb tədrisinə hazırlıq səviyyəsini müəyyən etmək üçün istifadə edilir:

2. Həddən artıq yorulmanın profilaktikasina yönəldilmiş tədbirlər nə vaxt aparılmalıdır

3. Bioloji yaş:

4. Yaş dövrü elə zaman kəsiyidir ki, bu vaxt

5. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenasında qəbul edilmiş təyinə görə sağlamlıq

6. Uşaq və yeniyetmələrin psixogigiyenasında qəbul edilmiş təyinə görə psixiki sağlamlıq

7. Uşağın hansı sağlamlıq qrupuna aid olduğunu təyin edin: mütəxəsislərin iştirakı ilə həkim müayinəsi zamanı A.Əliyeva diaqnoz qoyulmuşdur – qozbel qamət. Fiziki və psixi inkişafı yaşa uyğun, harmonikdir. Müayinəyə qədərki bir il ərzində 4 KRVİ keçirmişdir.

8. Uşağın hansı sağlamlıq qrupuna aid olduğunu təyin edin: mütəxəsislərin iştirakı ilə həkim müayinəsi zamanı İ. Əhmədovda xroniki xəstəliklər və morfo-funksional dəyişikliklər aşkar edilməmişdir. Fiziki və psixi inkişafı yaşa uyğun, harmonikdir. Müayinəyə qədərki bir il ərzində KRVİ, su çiçəyi, məxmərək keçirmişdir.

9. Uşağın hansı sağlamlıq qrupuna aid olduğunu təyin edin: mütəxəsislərin iştirakı ilə həkim müayinəsi zamanı E.İslamova diaqnoz qoyulmuşdur: kəskinləşmə mərhələsində xroniki qastrit. Fiziki inkişafı yaşa uyğundur, bədən kütləsi defisiti hesabına disharmonikdir. Psixi inkişafı yaşa uyğun, harmonikdir.

10. Uşağın hansı sağlamlıq qrupuna aid olduğunu təyin edin: mütəxəsislərin iştirakı ilə həkim müayinəsi zamanı Ş.Kərimovda xroniki xəstəliklər və morfo-funksional dəyişikliklər aşkar edilməmişdir. Fiziki və psixi inkişafı yaşa uyğun və harmonikdir. Müayinəyə qədərki 1 il ərzində 3 KRVİ, paraqrip, kəskin kataral angina keçirmişdir.

11. Uşağın hansı sağlamlıq qrupuna aid olduğunu təyin edin: mütəxəsislərin iştirakı ilə həkim müayinəsi zamanı Z.Qədirovda xroniki xəstəliklər aşkar edilməmişdir. Fiziki inkişafı pasport yaşından geri qalır, harmonikdir. Psixi inkişafı yaşa uyğun, harmonikdir. Müayinəyə qədər ki 1 il ərzində pnevmoniya, məxmərək, kəskin kataral otit keçirmişdir.

12. Uşağın hansı sağlamlıq qrupuna aid olduğunu təyin edin: mütəxəsislərin iştirakı ilə həkim müayinəsi zamanı O.Babayeva diaqnoz qoyulmuşdur: dekompensə formasında xroniki tonzillit. Fiziki və psixi inkişafı yaşa uyğun, harmonikdir. Müayinəyə qədərki 1 il ərzində 4 kəskin follikulyar angina, qrip, paratonzilyar abses keçirmişdir.

13. Uşağın hansı sağlamlıq qrupuna aid olduğunu təyin edin: mütəxəsislərin iştirakı ilə həkim müayinəsi zamanı M.Nəsibova diaqnoz qoyulmuşdur: yastıpəncəlik. Fiziki və psixi inkişafı yaşa uyğun, harmonikdir. Müayinəyə qədər ki 1 il ərzində 3 KRVİ, paraqrip, kəskin bronxit keçirmişdir.

14. Uşağın hansı sağlamlıq qrupuna aid olduğunu təyin edin: mütəxəsislərin iştirakı ilə həkim müayinəsi zamanı N.Muradova diaqnoz qoyulmuşdur: yastılaşmış pəncə. Fiziki və psixi inkişafı yaşa uyğyn, harmonikdir. Müayinəyə qədər ki 1 il ərzində 2 KRVİ, paraqrip, kəskin otit keçirmişdir.

15. Uşağın hansı sağlamlıq qrupuna aid olduğunu təyin edin: mütəxəssislərin iştirakı ilə həkim müayinəsi zamanı T.Nərimanova diaqnoz qoyulmuşdur: kliniki və laborator remissiya stadiyasında bronxial astma. Fiziki və psixi inkişafı yaşa uyğun, harmonikdir. Müayinəyə qədərki 1 il ərzində 2 KRVİ, paraqrip keçirmişdir.

16. Akselerasiyaya aiddir:

17. Akselerasiya – 1 1

18. Bioloji baxımdan yeniyetmə yaşı başlanır:

19. Bioloji baxımdan yeniyetmə yaşı qurtarır:

20. Uşaq orqanizminin böyümə və inkişaf qanunauyğunluqlarına aid deyil:

21. Uşaq orqanizminin böyümə və inkişaf qanunauyğunluqlarına aid deyil:

22. Uşaq orqanizminin böyümə və inkişaf qanunauyğunluqlarına aid deyil:

23. Bioloji yaşı aşağıdakı əlamətlərin hansı ilə təyin etmək olmaz:

24. Bioloji yaşı aşağıdakı əlamətlərin hansı ilə təyin etmək olmaz:

25. Uşağın fiziki inkişafının kompleks qiymətləndirilməsi lazımdır:

26. Uşağın fiziki inkişafının kompleks qiymətləndirilməsi lazımdır:

27. Uşaq və yeniyetmələrin fiziki inkişafı asılıdır:

28. Məktəbəqədər yaşda (4 – 5) bioloji inkişafın aşağıdakı göstəriciləri daha informativdir:

29. Böyük məktəb yaşda (14-17yaş) biloji inkişafın aşağıdakı göstəriciləri daha informativdir:

30. Uşaqların sağlamlıq vəziyyətinə təsir edən əsas risk amilləri:

31. Uşaqların sağlamlıq vəziyyətinə təsir edən əsas risk amilləri:

32. Uşaq populyasiyasında ekoloji şərtlənmiş əsas patoloji formalar:

33. Uşaq populyasiyasında ekoloji şərtlənmiş əsas patoloji formalar:

34. Hansı göstərici Uşaq və yeniyetmə əhalisinin sağlamlıq vəziyyətinin təhlili üçün istifadə edilmir:

35. Hansı göstərici Uşaq və yeniyetmə əhalisinin sağlamlıq vəziyyətinin təhlili üçün istifadə edilmir:

36. Uşaq və yeniyetmə əhalisinin sağlamlıq vəziyyətinin təhlili hansı göstəriciyə əsasən aparılmır:

37. Uşağın sağlamlıq qrupunu təyin etməklə sağlamlıq vəziyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı nə nəzərə alınmır:

38. Uşaqların sağlamlıq qruplarına bölgüsü əhəmiyyətlidir:

39. Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində hazır yeməklərin vitaminləşdirilməsi aparılır:

40. Uşaq və yeniyetmələrin maddələr mübadiləsi xüsusiyyətlərinə aiddir:

41. Uşaq və yeniyetmələrin maddələr mübadiləsi xüsusiyyətlərinə aiddir:

42. Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində qidalanmanın təşkilinə nəzarət üzrə tibb işçilərinin vəzifələrinə nə aid deyil:

43. Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində qidalanmanın təşkilinə nəzarət üzrə tibb işçilərinin vəzifələrinə nə aid deyil:

44. Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində qidalanmanın təşkilinə nəzarət üzrə tibb işçilərinin vəzifələrinə nə aid deyil:

45. Uşaq və yeniyetmə müəssisələrində qidalanmanın təşkilinə nəzarət üzrə tibb işçilərinin vəzifələrinə nə aid deyil:

46. 6 yaşlı uşaqların məktəb tədrisinə hazır olması aşağıdakı göstəricilərə əsasən müəyyən edilir:

47. 6 yaşlı uşaqların məktəbdə tədrisinin təşkili xüsusiyyətlərinə aid deyil:

48. 6 yaşlı uşaqların məktəbdə tədrisinin təşkili xüsusiyyətlərinə aid deyil:

49. Məktəblilərin əsas, hazirlıq və xüsusi fiziki tərbiyyə qruplarına bölgüsü zamanı nəzərə alınır:

50. Bədəni möhkəmləndirmənin əsas prinsiplərinə aid deyil:

51. Bədəni möhkəmləndirmənin əsas prinsiplərinə aid deyil:

52. Uşağın həyatının kritik dövrləri hansılardır:

53. Uşağın həyatının kritik dövrləri hansılardır

 

44. YENİYETMƏ TƏBABƏTİ. QAN-DAMAR SISTEMİ.

 

 

1. 15-17 yaşlı qızlarda normal maksimal arterial təzyiqin göstəricisi:

2. 15-17 yaşlı oğlanlarda arterial hipertenziyanın sərhəd göstəricisi:

3. Yeniyetmələrin boy artımının hormonları sayılır:

4. Bunlardan hansı kombinə olunmuş antibakterial terapiyaya göstəriş sayılmır:

5. Eksudativ plevritin əsas klinik əlamətinə aid deyil:

6. Yeniyetmə yaşında ürəyin anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə aid forma variantları aşağıdakılardır:

7. 15-17 yaş arasında olan gənclərdə arterial hipertenziya göstəricisi:

8. 15-17 yaş arasında qızlarda arterial hipertenziya göstəricisi:

9. Ürək avtomatizmi funksiyasının yeniyetmə dövrünün anatomik fizioloji xüsusiyyəti olan pozulmalarına aiddir:

10. Yeniyetmələrdə funksional küyün xarakterik auskultativ əlamətlərinə aiddir:

11. Mitral qapaqların prolapsının (MQP) əsas əlamətləri üçün xarakterikdir:

12. Mitral qapaqların prolapsı (MQP) gediş xüsusiyyətlərinə görə hansı dərəcəyə bölünmür:

13. 16 yaşında xəstə KRVİ keçirib, bundan sonra xəstədə səhər saatlarında ekspirator tipli boğulma tutmaları başlanıb. Müayinədə infeksion və qeyri-infeksion allergenlərə qarşı allergiya aşkarlanmamışdır, sizin nəticəniz:

14. Yeniyetmələrdə qeyri-revmatik miokarditin ilkin simptomu deyil:

15. Yeniyetmə dövründə qeyri-revmatik miokarditi hansı xəstəliklə diferensiasiya etmək vacib deyil:

16. Mitral qapaqların prolapsı (MQP) zamanı ürəyin auskultasiyası zamanı eşidilir:

17. Neyrosirkulyator distoniyalı yeniyetmələrdə tez-tez müşahidə edilən ritm pozğunluqlarına aid deyil:

18. Yeniyetmələrdə neyro-sirkulyator distoniyanın səciyyəvi əlamətlərinə aid deyil:

19. Yeniyetmələrdə hipotonik tip neyrosirkulyator distoniyanın xarakterik simptomlarına aid deyil:

20. Yeniyetmələrdə kardial tip üzrə neyrosirkulyator distoniyanın xarakterik simptomlarına aid deyil:

21. Hipertonik tip üzrə neyrosirkulyator distoniyalı yeniyetmələrdə veloerqometrik sınaq zamanı arterial təzyiqin reaksiyası müşayiət olunur:

 

45. YENİYETMƏ TƏBABƏTİ. HƏZM, ENDOKRİN VƏ SİDİK-CİNSİYYƏT SİSTEMİ.

 

 

1. 1.3. Yeniyetmələrdə xora xəstəliyinin aparıcı simptomlarına aiddir:

2. Yeniyetmələrdə mədənin sekretor funksiyasının xarakterik dəyişikliklərinə aiddir:

3. Yeniyetmələrdə mədənin sekretor funksiyası üçün daha səciyyəvidir:

4. 15-17 yaşlı gənclərdə sərhəd arterial hipertoniya diaqnozu arterial təzyiqin səviyyəsi aşağıdakı qaydada olduqda qoyulur:

5. Yeniyetmələrdə sirrozun aparıcı amilidir:

6. Sağlam yeniyetmələrdə anadangəlmə qastroptoz müşahidə olunur:

7. Xoşxassəli proteinuriyanın xarakterik əlamətlərinə aiddir:

8. Yeniyetmələrdə qalxanvarı vəzin böyümə göstəricilərinin norma variantlarına aiddir:

9. Qızlarda ikincili cinsi əlamətlərdən ilkin pubertat dövrünün əlaməti sayılır:

10. Akselerasiya dedikdə nəzərdə tutulur:

11. Patologiyada seçim terapiyası:

12. Yeniyetmələrdə «Bexterov» xəstəliyinin müalicəsində daha effektli preparatlara aiddir:

13. Yeniyetmələrdə kəskin qlomerulonefritin inkişafına səbəb ola bilməz:

14. Kəskin qlomerulonefrit keçirmiş yeniyetmələrə bütün dispanserizasiya müddəti ərzində əks-göstəriş deyil:

15. Xroniki qlomerulonefritlə xəstə olan yeniyetmələrin peşə yönümü təyin edəndə nəzərə alınmır:

16. Yeniyetmələrdə eritrositouriya ilə müşayiət olunan qlomerulonefrit diferensiasiya edilməlidir:

17. Ortostatik proteinuriyalar üçün sidikdə zülalın itməsi bu halda xarakterikdir:

18. Diffuz toksik ur olan yeniyetmələr üçün əks-göstəriş deyil:

19. I tip şəkərli diabet ilə xəstə olan yeniyetmələrin iş qabiliyyətinə nə təsir etmir:

20. Yeniyetmələrdə dəmir defisitli anemiyanın səbəbi kənarlaşdırılır:

 

46. YENİYETMƏ TƏBABƏTİ. FİZİOLOGIYA. TƏNƏFFÜS SİSTEMİ.

 

 

1. Yeniyetmələrin fiziki inkişafını qiymətləndirmək üçün nə nəzərə alınmır:

2. Oğlanlarda ilkin pubertat dəyişiklik:

3. Cinsi yetişmənin orta müddətini təşkil edir:

4. Bunların hansı kəskin bronxitin xarakterik əlaməti deyil?

5. Bunların hansı kəskin bronxitdə aparıcı simptom sayılmır:

6. Xroniki bronxitin ilkin dövründə bəlğəmin xarakteri:

7. Bunlardan hansı xroniki bronxitdə təngnəfəsliyin xarakterik xüsusiyyəti sayılmır:

8. Xroniki bronxitdə orta ölçülü bronxların zədələnməsini bildirən hansı auskultativ əlamətlər xarakterik sayılır:

9. Dərman preparatlarının hansı yüksək bronxolitik təsirə malik deyil:

10. Bəlğəmgətirici maddələrə aid deyil:

11. Xroniki bronxitdə təyin olunan öskürək əleyhinə preparatlara aid deyil:

12. Kəskin ocaqlı pnevmoniyanın klinik gedişinə aid deyil:

13. Bunlardan hansı stafilokok pnevmoniyasının klinik əlamətləri sayılmır:

14. Ocaqlı ağciyər vərəminin diaqnozu bunlara əsasən qoyulmur:

15. Qızlarda cinsi yetişkənliyin vizual dəyişikliklərinin ardıcıllığı

16. Yeniyetmə dövrünün anatomik fizioloji xüsusiyyətlərinə aid olan ekstrasistolalar:

17. Yeniyetmələrdə spiroqrammaya görə Tiffno indeksinin orta əhəmiyyəti təşkil edir:

18. Yeniyetmə dövrü başlanır (bioloji baxımdan):

19. Yeniyetmə dövrü başa çatır: (bioloji baxımdan)

20. Oğlanlarda ikincili cinsi əlamətlərə aid deyil:

21. Qızlarda ikincili cinsi əlamətlərə aid deyil:

22. Oğlanlarda ilkin pubertat dəyişikliklərə aiddir:

23. 39,10 C hərarəti, irinli-qanlı, bəlğəmli öskürəyi olan 16 yaşlı xəstənin ağ ciyərlərinin rentgenoqrammasında sağ tərəfdə içərisində maye olan nazik divarlı boşluqlar görünür. Sola meylli leykositoz. Bu xəstəliklər haqqında düşünmək lazımdır:

 

47. UŞAQ CƏRRAHİYYƏSİ. QBKDCX.

 

 

1. 2 yaşlı oğlan uşağında qasıq dəbəliyinin boğulmasından 8 saat keçib. Həkimin taktikası:

2. 3 yaşlı qızda boğulmuş qasıq dəbəliyi var. Boğulmadan 1 saat keçib. Tədbirlər:

3. 1 yaşında oğlan uşağında qasıq dəbəliyinin boğulması var. Yırtıq kisəsinin müayinəsi zamanı hiperemiya və toxumaların ödemi aşkar olunur. Belə halda lazım olan tədbirlər:

4. Qasıq dəbəliyində cərrahi müdaxilənin optimal yaş həddi:

5. Qasıq dəbəliyi zamanı cərrahi müdaxilənin yaş həddinin əsaslandırılmasının göstəriciləri:

6. Uşaqda apendektomiyadan 7 gün sonra bərk çanaq infiltratı aşkar olunur. Qarın yumşaqdır, ağrısızdır, vacibdir:

7. 10 yaşlı uşaqda cərrahi əməliyyatdan 4 gün sonra erkən bitişmə keçməməzliyi əlamətləri var. Vacibdir:

8. Erkən bitişmə keçməzliklərində konservativ müalicənin aparılma müddəti:

9. Gecikmiş bitişmə keçməməzliklərində konservativ müalicənin aparılma müddəti:

10. 3 yaşında uşaq kəskin apendisit diaqnozu ilə xəstəxanaya göndərilir. Qəbul şöbəsində müayinə zamanı kəskin apendisit inkar olunub. Belə halda:

11. Hirşprunq xəstəliyinin xroniki formasının cərrahi müdaxiləsinin yaş həddi:

12. 6 yaş uşaqda nazik bağırsaq invaginasiyası diaqnozu qoyulub. Lazım olan tədbirlər:

13. Bağırsaq invaginasiyasını xəstəliyin başlanğıcından neçə saat sonra konservativ düzəltmək mümkündür:

14. 2 yaş uşaqda kriptorxizmin qasıq ektopiyası forması var. Cərrahi müalicə nə vaxt məsləhətdir:

15. Yuxarı formalı anadangəlmə bağırsaq keçməzliyi üçün xarakterikdir?

16. Həzm traktının hansı şöbəsi yuxarı və aşağı formalı bağırsaq keçməzliklərinin sərhədini təşkil edir?

17. Stranqulyasion keçməzlik zamanı keçməzliyi törədən səbəb hansıdır:

18. İnvaginasiyanın diaqnostikasında ən çox informativ olan hansıdır:

19. Uşaqlarda bağırsaq invaqinasiyasının ən çox xarakterik lokalizasiyasını göstərin:

20. Yenidoğılmuşların peritoniti zamanı hansı halda cərrahi əməliyyat mütləq göstərişdir?

21. Uşaqlarda kəskin apendisiti hemorragik vaskulit zamanı əmələ gələn abdominal sindromdan necə fərqləndirmək olar?

22. Yenidoğulmuşların ikincili (perforativ) peritonitləri üçün hansı rentgenoloji əlamət xarakterikdir ?

23. Uşaqlarda peritonitin yayılmasına və sürətlə inkişafına əsas səbəb:

24. Kor bağırsaq çıxıntısının destruksiyası ilə əlaqədar kəskin apendisitin klinik mənzərəsində hansı dəyişiklik baş verir?

25. Üç yaşa qədər uşaqlarda qasıq yırtığının əmələ gəlməsi nə ilə əlaqədardır?

26. Pilorostenoz üçün göstərilən klinik əlamətlərdən hansı daha xarakterikdir:

27. Diafraqmal dəbəliyin hansı forması özünü əsasən tənəffüs pozğunluğu ilə büruzə verir?

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->