Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Terapiya ixtisası üzrə suallar

1. SOSİAL GİGİYENA VƏ SƏHİYYƏNİN TƏŞKİLİ

 

 

1. İxtisası üzrə neçə il işləməmiş həkimlər tibbi fəaliyyət ilə məşğul olmaq üçün müvafiq tədris müəssisələrində hazırlıq keçməlidirlər?

2. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərində tibb ixtisasları üzrə təhsil almış şəxslər hansı əsaslara görə seçdikləri peşə üzrə ixtisasartırma müəssisələrinə qəbul edilərək, müvafiq peşə sertifikatı ala bilərlər:

3. İxtisasartırma xərcləri hansı hallarda dövlət büdcəsindən ödənilmir:

4. Hansı hallar həkim sirrinin pozulması hesab edilir:

5. Həkimlərin profilaktik müayinələr zamanı aşkar etdiyi xəstəliklərin intensivliyi necə adlanır:

6. Hipodinamiya ilə bağlı xəstələrin bədən kütləsinin normadan 2 standart xətadan sox olması göstərir:

7. Elmi jurnalda oxumuşsunuz ki, kənd və şəhərdə böyümüş 10 yaşlı uşaqların bədən kütləsində 2 kq fərq var. Buna əsasən demək olarmı ki:

8. Bir ilin statistik göstəricisinin keçən ilin müvafiq statistik göstəricisinə bölməklə səciyyələndirmək olar:

9. Orta kəmiyyəti hansı hallarda seçilmiş toplumu dürüst səciyyələndirir:

10. Statistik göstəricinin etibarlıq intervalını istifadə etmək olar:

11. Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamədə ölümün səbəblərini göstərən bütün qrafa və hissələr düzgün və doğru doldurulmuşsa ölümün ilkin səbəbinin kodu hansı qrafaya qoyulur:

12. Çarpayı dövriyyəsini hesablamaq üçün hansı informasiya kifayətdir:

13. Çarpayı məşğulluğunun orta illik günlərinin normasına təsir edə bilər:

14. Həkimin ambulator-poliklinika müəssisəsində iş yükünün norması asılıdır:

15. Həkimin ambulator-poliklinika müəssisəsində işinin qrafiki tərtib edilir:

16. İş vaxtını başa vurmuş vətəndaş həmin gün həkimə müraciət edib və əmək qabiliyyətini itirmişsə ona xəstəlik vərəqi:

17. Xəstəyə əmək qabiliyyətini itirdiyinə görə bülleten aça bilər:

18. Sanator-kurort müalicəsi üçün çatışmayan 2 gündən ötəri bülleteni verə bilər:

19. Əmək qabilliyətini müvəqqəti itirmiş şəxsə bülleten vermək olmaz:

20. Əmək qabiliyyətinin itirilməsinin birinci altı günü itəndən sonra əmək qabilliyəti bərpa olunmursa, bülleteni uzatmağa hüququ var:

21. Sahə həkiminin işinin keyfiyyət meyarı hesab edilir:

22. Sahə həkimi təmin etməyə borcludur:

23. Xəstəxanaların poliklinika şöbəsində işləyən həkimlərdən kim vaxtaşırı stasionarda işləməlidir (hər iki ildə 3 aydan az olmayaraq):

24. Poliklinikada ambulator qəbul həkimi hesab edilir:

25. Poliklinikada qəbul zamanı həkim cərrahın saatlıq norması:

 

 

2. TERAPEVTİK XƏSTƏNİN MÜAYİNƏ ÜSULLARI.

 

 

1. Vezikulyar tənəffüs eşidilə bilər:

2. Ağciyər emfizeması zamanı tənəffüs:

3. Krepitasiya xarakterlidir:

4. Aşağıda sadalanan perkutor səslərin hansı krupoz pnevmoniyanın kəskin dövrü üçün xarakterikdir?

5. Bronxial tənəffüs eşidilir:

6. Amforik tənəffüs müşahidə edilir:

7. Sadalanmış xəstəliklərin hansına səs titrəməsinin zəifləməsi məxsusdur?

8. Səs titrəməsinin güclənməsi məxsusdur:

9. Nəbz tardus (tədricən çoxalan ), parvus (az dolğunluqlu) xarakterdir:

10. Xəstədə müsbət vena nəbzin olması sadalanan ürək qüsurlardan hansına məxsusdur?

11. Ürəyin mütləq kütlüyünün əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsinin mümkün olan səbəbi:

12. Ürəyin əhəmiyyətli dərəcədə sola və aşağı genişlənməsi sadalanan şöbələrin hansının dilatasiyası zamanı qeyd edilir?

13. Qanhayxırma daha çox müşahidə edilir:

14. Ürəyin zirvəsi üzərində sistolik titrəmə xarakterikdir:

15. Güclü nəfəsalmanın sonunda döş sümüyünün aşağı 1/3 nahiyəsində sistolik küyünün güclənməsi xarakterikdir:

16. Böyrək sancısı üçün xarakterik deyil:

17. Bel nahiyəsində birtərəfli ağrı xarakterikdir:

18. Assit zamanı tipik əlamətlər:

19. Albuminuriya və hipoproteinemiyanın silindruriya və ödem ilə birgə təzahürü məxsusdur:

20. Ezofaqoskopiyaya əks göstəriş:

21. Göstərilən xəstəliklərdən ezofaqoskopiyaya nisbi əks göstərişi olanlar:

22. Planlı diaqnostik bronxofibroskopiyaya göstəriş:

23. Bronxoskopiya üçün mütləq əks göstəriş:

24. Qastroskopiya üçün xüsusi hazırlıq tələb edən xəstələr:

25. Planlı qastroskopiyaya əks göstərişdir:

26. Təxirə salınmaz qastroskopiyaya göstəriş olmayanlar:

27. Mədə-bağırsaq qan axması simptomları olan xəstələrdə sadalanan tədbirlərin hansı olunmalıdır?

28. Kolonoskopiyaya mütləq əks-göstəriş:

29. Üfunətli və çürük iyli bəlğəm nə zaman qeyd edilir:

30. Bəlğəmdə elastik liflər aşkar edilir:

31. Aşağıdakı xəstəliklərdən hansına selikli-qanlı bəlğəm məxsusdur?

32. Aşağıdakı faktorların EÇS - nin artmasına təsiri:

33. Sidiyin yüksək nisbi sıxlığı (1030 və daha yüksək) xarakterikdir:

34. Urobilinogenuriya ilə birgə bilirubinuriya məxsusdur:

35. Nəzərə çarpan bilirubinuriya xarakterikdir:

36. İltihabın kəskin fazasının əsas zülal kütləsi sadalanan fraksiyaların hansına aiddir?

37. Funksional leykopeniya aşkar olunmur:

 

 

3. FUNKSİONAL TƏDQİQAT ÜSULLARI.

 

 

1. Tənəffüs həcmi bu:

2. Nəfəsalmanın rezerv həcmi - bu:

3. Nəfəsvermənin rezerv həcmi bu:

4. Ağciyərlərin qalıq həcmi bu:

5. Ağciyərlərin həyat tutumu (AHT) - bu:

6. Nəfəsalmanın həcmi - bu:

7. Funksional qalıq həcmi (FİQH) - bu:

8. Ağciyər ventilyasiyasının rezervi (AVR) - bu:

9. Ağciyərlərin həyat tutumu nədən asılı deyil:

10. Ağciyərlərin həyat tutumunun azalması müşahidə olunur:

11. Fiziki yükləmə testinin aparılmasına hansı mütləq əks-göstəriş deyil:

12. Exokardioqrafiyanın köməyi ilə aşağıdakı diaqnozlardan hansını qoymaq mümkün deyil:

13. Bronxoektazların təyin olunmasının ən informativ üsulu:

14. Plevra boşluğundakı az miqdarda mayenin təyin olunmasının ən effektiv üsulu:

15. Bronxoskopiya müayinəsinə aşağıdakı halların hansında ehtiyac var:

16. “Ağciyər ürəyi” inkişaf edə bilər:

17. Ürəyin süst nəbzi (miokardın sistolo-diastolik hərəkət amplitudasının aşağı düşməsi) müşahidə olunur:

18. Mədəaltı vəzinin həcmli proseslərinin təyin olunmasının ən informativ üsulu:

19. Ümumi öd axarına yayılan mədəaltı vəzin başının şişi və ya böyük duodenal məməciyin (Fater məməciyi) şişinin diaqnostikası üçün əhəmiyyətli olan üsullar hansı ola bilər:

20. Mədə şirəsi turşuluğunun yüksək göstəriciləri, rentgen müayinəsi zamanı aşkar olunmuş mədənin və 12 barmaq bağırsağın çoxsaylı xoraları, angioqrafiya zamanı aşkar olunmuş mədəaltı vəzin yaxşı vaskulyarizə olunmuş şişi bu simptomlar hansı xəstəliyə məxsusdur:

21. Normada şəkərin səviyyəsi qanda qlükozaya tolerantlıq testi aparılarkən:

22. Zimnitski sınağının prinsipial nəticəsi nədən ibarətdir:

23. Zimnitski sinağı aparılarkən əsas şərtlər:

24. Exokardioqrafik müayinənin aparılmasına göstəriş nə ola bilməz:

25. Qulaqcıqların səyriməsi olan xəstədə böyük qan dövranında emboliyanın səbəbi ola bilər:

26. İnvaziv yolla yoluxma zamanı inkişaf edən infeksion endokarditə daha çox xarakterik olan zədələnmə:

27. Orqanizmdə xroniki infeksiya ocağı olan xəstədə yaranan infeksion endokardit zamanı daha çox zədələnir:

 

 

4. KLİNİK FARMAKOLOGİYA

 

 

1. Dərman maddələrinin biomənimsənilməsi nədir:

2. Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar hamiləlikdə aşağıdakı dəyişikliyə səbəb olur:

3. Hamiləlikdə döl üçün ən təhlükəsiz antibakterial dərman hansıdır:

4. Mədənin xora xəstəliyində hansı ödqovucu dərmandan istifadə etmək olar:

5. İltihab əleyhinə təsir göstərən ödqovucu dərmanlar hansıdır:

6. Effekti sidiyin PH-dən asılı olmayan preparatı seçin:

7. Gentamisinin sidiklə eliminasiya faizini göstərin:.

8. Siklooksigenoza-2-ni selektiv ingibəedən preparatı göstərin:

9. Qızdırmasalıcı effekti daha güclü olan preparat hansıdır:

10. Osteoporozda ən güclü ağrıkəsici effekti olan preparat hansıdır:

11. Kardioselektiv B-blokatorlara aiddir:

12. Özünəməxsus simpatonimetik aktivliyi olan B-blokator hansıdır:

13. Süstlük, yuxululuq depressiya kimi əlavə təsir göstərən preparat hansıdır:

14. Xroniki obstuktiv bronxiti kəskinləşmiş hipertoniya xəstəliyi olan xəstəyə əks göstəriş hansı preparatdır:

15. Klofelinin hipotenziv təsiri nə ilə əlaqədardır:

16. Prazozinlə müalicə səbəb olur:

17. Kimyəvi quruluşuna görə nitratlara aid olmayan preparat hansıdır:

18. Nitratlara qarşı tolerantlıq riskini azaltmaq üçün nə etmək lazımdır:

19. Sustaka tolerantlıq yarananda onu nə ilə əvəz etmək lazımdır:

20. Nəyin qəbulu başağrısı verir:

21. Ürək qlükozidlərini hansı hallarda qəbul etmək olar:

22. Xroniki böyrək çatmamazlığı olan xəstəyə hansı qlükozid daha məsləhətdir:

23. Ateroskleroz zamanı hansı dərmanların kombinasiyai mümkündür:

24. Hipolipidemik təsiri ilə yanaşı antioksidant təsirə malik preparatı göstərin:

25. «İlgək diuretikləri ilə hansı preparatı kombinasiya etdikdə nefrotoksik ağırlaşmaların sayı artır:

26. Distal qıvrım kanalların başlanğıc hissəsinə təsir edir:

27. II-li aldosteronizmdə hansı preparat göstərişdir:

28. Ca-antaqonistlərin II nəslinə aid olan preparatı göstərin:

29. Məsləhət görülməyən kombinasiyanı göstərin:

30. Verapamilin verilməsinə əks göstəriş hansıdır:

31. Osmotik diareyanı aradan qaldıran və qəbzlik əmələ gətirən preparatı göstərin:

32. Duz turşusunun sekresiyasının hüceyrədaxili tənzimi hansı preparatın köməyi ilə baş verir:

33. Ən az iltihabəleyhinə təsirə malik preparat hansıdır:

34. Ən güclü yuxugətirici təsirə malik trankvilizator hansıdır:

35. Uzunmüddətli təsirə malik bronxolitiklərə aiddir:

36. Selektiv b2-aqonistlərin təsir mexanizmi necədir:

37. Yağda həll olan vitaminlərə aiddir:

38. Suda həll olan vitaminlərə aiddir:

39. Kaptoprilin maksimal sutkalıq dozası necədir:

40. Angiotenzin reseptorlarını blokada edən preparat hansıdır:

41. Prestariumun orta terapevtik sutkalıq dozası və qəbul sayı necədir:

42. AÇF ingibitorlarının təsir mexanizmi necədir:

 

 

5. FİZİKİ ÜSULLARLA MÜALİCƏ

 

 

1. Yorğunluğu götürmək, bədənin tonusunu yüksəltmək üçün qəbul olunur:

2. Sedativ effekt göstərir:

3. Neyrosirkulyator distoniyanın hipertoniya tipi zamanı göstərişdir:

4. Kəskin pnevmoniya zamanı lazer şüalarının istifadə olunması məsləhətdir:

5. Hipertoniya xəstəliyinin II mərhələsində damar genişləndirici məqsədlə istifadə olunur:

6. Arterial hipotenziya zamanı təyin olunur:

7. Ürəyin işemik xəstəliyinin I-II sinif funksional çatmamazlılığının müalicəsində təyin olunur:

8. Revmatizmin oynaq formasının fəal mərhələsində istifadə olunur:

9. Kəskin pnevmoniyanın 3-5 –ci günündən təyin etmək olar:

10. Xroniki bronxitin remissiya dövründə təyin olunur:

11. Kəskin traxeobronxitin 3-cü günündən təyin oluna bilər:

12. Yüngül formalı bronxial astmanın remissiya dövründə təyin olunur:

13. Orta ağırlıqlı qeyri allergik bronxial astmanın remissiya dövründə təyin olunur:

14. Orta ağırlıqlı qeyri allergik bronxial atsmanın kəskin dövründə təyin olunur:

15. Fəsadlaşmamış on iki barmaq bağırsağın xora xəstəliyinin kəskin dövründə təyin olunur:

16. Turşuluğu yüksək olan xroniki qastrit zamanı təyin olunur:

17. Xroniki kolitin spazmalarla müşahidə olunan bağırsaq diskineziyasında təyin olunur:

18. Xroniki kolitin atoniya üstünlüyünü təşkil edən bağırsaq diskineziyasında təyin olunur:

19. Deformasiyaedici artrozlarda lazer şüaları təyin olunur:

20. Xroniki pielitin kəskin dövründə xəstəliyin 20-ci günündə təyin olunur:

21. Xroniki qlomerulonefrit zamanı hipertenzion sindromla (AT-165/105 mm cv. st) müşahidə olduqda təyin olunur:

22. Sidik daşı xəstəliyi və ikincili pielonefritin remissiya dövründə təyin olunur:

23. Piylənmə zamanı daha effektlidir:

24. Müalicəvi bədən tərbiyəsi göstərişdir:

25. Kiçik ocaqlı miokard infarktı zamanı müalicəvi idman təyin olunur:

 

 

6. SAĞLAM VƏ XƏSTƏ ADAMIN QİDALANMASI

 

 

1. Qidada kənar sayılmayan maddələrə hansılar aiddir:

2. Qidalanma normasına görə əmək qabiliyyətli əhali (kişilər) neçə qrupa bölünür:

3. Süddə zülalların miqdarını göstərin:

4. Qidanın bioloji tamdəyərliliyinin ödənilməsindən ötrü qidada bitki və heyvani yağların nisbəti necə olmalıdır:

5. Hansı yağda çox doymamış yağ turşuları yüksəkdir:

6. Gündəlik qida rasionunda saflaşdırılmış karbohidratların miqdarı olmalıdır:

7. A vitamini çatışmazlığının əsas simtomplarına aiddir:

8. Qidada A vitamininin və karotinin əsas mənbələri:

9. D-avitaminozunun əsas simptomları:

10. B vitamininin əsas mənbələri:

11. E-avitaminozunun əsas simptomları:

12. E vitamininin daha çox mövcud olduğu məhsullar:

13. B1 – avitaminozunun əsas simptomlarına aiddir:

14. Sadalanan məhsullardan hansı B1 vitamininin əsas mənbələrindən deyil:

15. C-avitaminozunun əsas əlamətləri:

16. C vitamininin vacib mənbələrinə aid deyil:

17. Qələvi xassəli mineral maddələrin əsas mənbələrinə aiddirlər:

18. Əsasən turş reaksiyaya malik mineral maddələrin mənbələrinə aiddirlər:

19. Kəskin hepatit xəstələrinə hansı pəhriz stolu təyin olunur:

20. Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrə hansı pəhriz stolu təyin edilir:

21. Yod defisitli xəstəliklərin əsas profilaktikası yolları:

22. Ürək-damar xəstəlikləri sistemində hansı pəhriz stolu təyin olunur:

23. Anemiya zamanı məsləhət görülən hem formalı dəmir mənbəyi sayılan məhsullar:

24. Anemiyaların daha çox təsadüf edən formaları:

 

 

7. TİBBİ RADİOLOGİYA

 

 

1. Hansı doza artdıqca ümumi şüa reaksiyaları kəskinləşir:

2. Klassik ənənəvi şüalandırma rejimi:

3. Şüanın növünü təyin edən amillər:

4. Hansı müalicə növü zamanı xəstə mütləq aktiv palatada saxlanılmalıdır:

5. Normal və şiş toxumalarının şüa həssaslığının fərqi nədən asılıdır:

6. Bir sahəli şüa terapiyasının tətbiqinə göstəriş:

7. Çox sahəli şüa terapiyasının prinsipləri:

8. Distansion şüa terapiyasına göstəriş:

9. Süd vəzisi xərçənginin şüa terapiyası zamanı istifadə olunan şüalanma sahələri:

10. Kontakt şüa terapiyasının üsulları:

11. Uşaqlıq boynu xərçənginin müalicəsi zamanı şüa terapiyasına göstəriş:

12. Şüa terapiyasının məqsədləri:

13. Distansion şüa terapiyası zamanı istifadə olunan şüa növləri:

14. Udulan dozanın ölçü vahidi:

15. Kontakt şüa terapiyası zamanı xətli mənbələrin istifadəsinə əsas:

16. Şüa terapiyasının iştirakı ilə aparılan müalicə metodları:

17. Operasiyadan qabaq aparılan şüa müalicəsinin məqsədləri:

18. Radioaktiv çirklənməyə məruz qalan sahələrdə yaşayan əhalinin müdafiə tədbirlərinə aiddir:

19. Hamiləliyin ilkin müddətində dölün tibbi şüalanması zamanı aparılan xəbərdarlıq tədbirləri:

20. Xarici g şüalanmadan sonra xəstənin tibb personalına göstərə biləcəyi təhlükə:

21. Ağır vəziyyətdə olan xəstəyə ilkin yardım məqsədilə hansı tədbirlər vacibdir:

22. Kəskin şüa xəstəliyi zamanı hansı sistem tərəfindən kliniki əlamətlər mütləqdir:

23. Kəskin şüa xəstəliyi zamanı erkən əmələ gələn klinik simptom:

24. Kəskin şüa xəstəliyi zamanı periferik qanın analizində ilk növbədə miqdarı azalır:

25. Kişi cinsiyyət vəzilərinin şüalanmasından sonra ən çox xarakterik dəyişikliklər:

 

 

8. TIBBİ EKSPERTIZA.

 

 

1. Müvəqqəti əmək qabiliyyətini itirməklə xəstələnmə anlayışı:

2. Əmək qabiliyyəti olmamaq vərəqəsi verilmir:

3. Qeyri müəyyən formalı arayış verilir:

4. Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsi ilə xəstələnmənin hesabatının müşahidə vahidi:

5. Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirilməsi xəstələnməsinin ağırlığının qiymətinin göstəricisi:

6. Əmək qabiliyyətinin olmamaq vərəqəsinin tibbi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o:

7. Xəstə K-ya kəskin respirator virus infeksiyası diaqnozu ilə 18.10-dən 20.10-dək xəstəlik vərəqəsi verilmiş, 20.10 tarixində həkimin növbəti qəbuluna gəlmək göstərişiylə ƏQOV verilib. Xəstə həkimin icazəsi olmadan şəhərdən kənara gedib, ona görə qəbuluna 25.10 tarixində gəlmişdir. Müayinə zamanı "pnevmoniya" diaqnozu qoyulub. Xəstəlik vərəqəsi aşağıdakı qaydada tərtib olunmalıdır:

8. Özgə şəhərli xəstələrə xəstəlik vərəqəsi verilərkən müalicə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən icazə verilir:

9. İşləyən III qrup əlilə əlavə xəstəliyə görə ya əlilliyin səbəbi olan xəstəliyin kəskinləşməsinə görə ƏQOV verilə bilər:

10. Xəstəlik vərəqəsi verilərkən aşağıda göstərilən hadisələrdən "rejim pozulması" kimi baxılmamalıdır:

11. 38 yaşlı xəstə R qəlibçi, TSEK - a göndərilməkdən qəti sürətdə imtina etmişdir. Xəstəlik vərəqəsində TSEK - a göndərilmə tarixi 25.01 qeyd edilmişdir. Rejim pozulması "TSEK - a göndərişdən imtina" 25.01-dən qeyd olunmuşdur.Xəstənin sənədləri TSEK - a şəhadətlənmək üçün yalnız 15.02-də çatdırılıb və xəstəyə III qrup əlillik təyin edilmişdir. Müalicə müəssisəsinin həkimi bu halda xəstəlik vərəqəsinin hansı tarixdən bağlamalı olduğunu göstərir:

12. Xəstəlik vərəqəsi vermək hüququ olmayan həkim:

13. Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinin səbəbi "ümumi" xəstəlikdir, əgər o:

14. Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin itirməsinə səbəb olan xəstəlik "peşə xəstəliyi" kimi qiymətləndirilir, əgər o:

15. İstehsalat təcrübəsi dövründə, texniki peşə məktəbi və universitet tələbələrin xəstələnmə zamanı əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi təsdiq etmək üçün verilir:

16. Əgər xəstə stasionardan əmək qabiliyyətsiz evə yazılırsa, stasionar həkimin xəstəlik vərəqəsini uzatmağa hüququ var:

17. Xəstələrin əməklə təmin olması “əlavə ödənişlə” ƏQOV-la həyata keçirilir:

18. Xəstəlik vərəqəsi işləyən yaşlı ailə üzvlərinə xəstəyə qulluq etmək üçün verilə bilər:

19. Xəstəlik vərəqəsi xəstə ailə üzvünə (yaşlı) stasionarda qulluq etmək üçün verilir:

20. Peşə xəstəliyi ilə əlaqədar və vərəm xəstəsinə yüngül işə keçirilmə zamanı “əlavə ödənilmə”xəstəlik vərəqəsi aşağıdakı qaydada tərtib edilir:

21. Əlillik müəyyən edildikdə işdə məhdudlaşdırılmalara aid edilir:

22. Xəstə M, 43 yaş, yük vuran fəhlə, təhsil 7 sinif. Ağciyərindən olunan cərrahi əməliyyata görə 3,5 ay xəstəxanada müalicə olundu. Əməliyyatdan sonrakı gedişat müsbət. Diaqnoz: Bronxektazlarlın çıxarılması ilə əlaqədar sol ağciyərin aşağı payının olmaması.Tənəffüs çatmamazlığı 1 dərəcə.

TSEK-a göndəriləndə aşağıdakı qərar verilir:

23. Zonal TSEK-in qərarı ilə razı olmayan əlilin ərizəsini yuxarı TSEK-a göndərilməsinin maksimal müddəti:

24. Mərkəzi TSEK-in zonal TSEK-dən xəstənin şikayətinə maksimal baxmalı olduğu müddət:

25. Təqaüd yaşına çatmayan xəstələrdə ilkin aşkar olunan inoperabel bəd xastəliklərdə I qrup əlillik təyin olunıır:

26. Təqaüd yaşına çatmayan xəstəyə pulmonektomiyadan sonra II qrup əlillik təyin olunur:

27. Məişət zədələnməsi zamanı xəstələrə ƏQOV verilir:

28. Bir həkimi olan müalicə müəssəsində (kənd yerləri) xəstəlik vərəqəsi hansı maksimal müddətə verilə bilər:

29. Ailənin üzvünə (yaşlı) kənar şəxsin qulluğuna ehtiyacı varsa, ona hansı maksimal müddətə xəstəlik vərəqəsi verilir:

30. Xəstəni TSEK-a göndərilməsi barədə son qərarı qəbul edir:

31. Uzun müddət xəstələnən, 54 yaşlı işləyən xəstə 16.03-də ilk dəfə TSEK-a göndərilib, 17.03 - də sənədlər qəbul olundu, 24.03-də şəhadətləndirilərək II qrup əlillik müəyyən olunub. Hansı tarixdə və məzmunla onun xəstəlik

vərəqəsi bağlanılmalıdır:

32. Doğuşdan sonrakı məzuniyyət dövründə xəstələnən qadına:

33. Əmək qabiliyyətinin olmamaq vərəqələri verilərkən həkimlər nəyi rəhbər tutur:

34. Xəstəlik vərəqəsi almağa kimin hüququ yoxdur:

35. Həkim təkbaşına xəstəlik vərəqəsini birdəfəlik hansı müddətə verə bilər:

36. Həkim təkbaşına xəstəlik vərəqəsini cəmi hansı müddətə verə bilər:

37. Stasionardan evə yazılan xəstələrə xəstəlik vərəqəsi maksimal hansı müddətə uzadıla bilər:

38. Pensiya təminatı hüququ olan şəxslərə əlillik hansı müddətə təyin olunur:

39. Xəstəlik vərəqəsi itirilən zaman onun surətinin verilməsi üçün hansı sənəd təqdim olunmalıdır:

40. Həkim-Məsləhət Komissiyasının səlahiyyətinə aid deyildir:

41. Hamiləliyə və normal doğuma görə işləyən qadınlara cəmləşdirilmiş qaydada müavinət hansı müddətə verilir:

42. Kənd təsərrüfatinda işləyən qadınlara hamiləliyə və patoloji doğuşa görə cəmləşdirilmiş qaydada bir uşağa müavinət hansı müddətə verilir:

43. Sanator-kurort müalicənin çatmayan günlər üçün xəstəlik vərəqəsi kim tərəfindən verilir:

44. Müalicə profilaktika müəssisəsindən kəskin miokard infarktı diaqnozu ilə reabilitasiya üçün sanatoriyaya göndərilən xəstəyə xəstəlik vərəqəsi kim tərəfindən verilir:

45. Aşağıdakı şəxslərdən kimlər ağır xəstəliyə və ya zədələnməyə görə xəstəlik vərəqəsi ala bilər:

46. Uzun müddətli və mütəmadi (tez-tez) xəstələnən kategoriyaya aid edilən şəxslər:

 

 

9. TƏNƏFFÜS ORQANLARININ XƏSTƏLİKLƏRİ. BRONXİT VƏ BRONXİAL ASTMA

 

 

1. Ağ ciyərin genetik determinə olunmuş xəstəliklərinə aiddir:

2. İrsi meylli xəstəliklərə aiddir:

3. Ümumi müalicə şəbəkəsi xəstələrində kəskin bronxitin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi:

4. İri bronxların selikli qişasının zədələnməsi ilə yanaşı gedən kəskin bronxit (traxeobronxit) xarakterizə olunmur:

5. Əsasən kiçik bronxların selikli qişalarının zədələnməsi ilə keçən kəskin bronxit nə ilə xarakterizə olunmur:

6. Kəskin bronxitin müalicə taktikasında nəyi nəzərə almaq lazımdır:

7. İri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə gedən (bəlğəmin əmələ gəlməsinə qədər) kəskin bronxitin gedişinin I fazasında müalicə aparılmalıdır:

8. Bəlğəmin ayrılması başlayandan sonra, əsasən iri bronxların zədələnməsi (traxeobronxit) ilə gedən kəskin bronxitin gedişinin II fazasında müalicə aparılmalıdır:

9. Kiçik bronxların selikli qişalarının zədələnməsi ilə gedən kəskin bronxitin gedişinin I fazasında (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı dərman preparatları ilə müalicə aparılır:

10. Kiçik bronxların selikli qişalarının zədələnməsi ilə gedən kəskin bronxitin gedişinin II fazasında (bəlğəm əmələ gələndən sonra) hansı dərman preparatları ilə müalicə aparılır:

11. Kəskin bronxit zamanı antibakterial terapiyaya göstəriş:

12. İri bronxların selikli qişalarının zədələnməsi ilə (traxeobronxit) müşahidə olunan kəskin bronxitin nəticəsi deyil:

13. Kiçik bronxların selikli qişalarının zədələnməsi ilə gedən kəskin bronxitin nəticəsi:

14. Kəskin bronxitli xəstələrdə bronxopnevmoniyanı inkar etmək üçün xəstənin rentgen müayinəsinə göstəriş deyil:

15. 30-35 yaşa qədər gənclərdə xroniki bronxitin daha tez-tez rast gəlmə səbəbi:

16. 30-35 yaşdan yuxarı və ahıl şəxslərdə xroniki bronxitin əmələ gəlməsinin səbəbi deyil.

17. Bronxların selikli qişasının kəskin qıcıqlanması üçün nə səciyyəvi deyil?

18. Bəlğəmli öskürəklə müşahidə olunan bronxların selikli qişasının qıcıqlanmasını xroniki bronxitlə nəyə görə eyniləşdirmək olar:

19. Xroniki bronxitin əmələ gəlməsinin səbəbi deyil:

20. Sadə bronxit zamanı:

21. Əsasən iri bronxların selikli qişalarının zədələnməsi ilə gedən xroniki bronxitdə əsas simptom:

22. Əsasən kiçik bronxların selikli qişalarının zədələnməsi ilə gedən xroniki bronxitlərin əsas əlamətləri budur:

23. Xroniki bronxitdə quru öskürək əlaqədardır:

24. Mikosiliar transportun effektliliyi traxeobronxial seliyin aşağıdakı xarakteristikasından asılı deyil:

25. Bronxial obstruksiya aşkar olunur:

26. Qeyri obstruktiv xroniki bronxitdə xəstəliyin kliniki şəklində ön plana çıxan əlamətləri:

27. İrinli bronxitdə kliniki simptomatika təyin olunur:

28. Xroniki bronxitin fəsadı deyil:

29. Xroniki bronxitin fəsadı deyil:

30. Xroniki bronxitdə antibakterial terapiyaya göstəriş bunlardır:

31. Xroniki bronxitli xəstələrə anti bakterial vasitələr təyin edərkən, onların dozasını və işləmə yolunu seçərkən nəzərə alınır:

32. Xroniki bronxitin ağırlaşmasından alınan pnevmoniya üçün xarakterik deyil:

33. Xroniki obstruktiv bronxitli xəstələrdə bronxospazmı aradan qaldırmaq üçün preparatlar seçilir:

34. Ambulator şəraitdə bronxosparmolitik preparatlarının yeridilməsində optimal dozanı seçmək imkanı verən üsul:

35. Xolinolitiklərdən bronx ağacı reseptorlarına təsir edərək bronxospazmı daha az sayda yanakı təsirə malik olan preparat:

36. Purin törəməli qrupu preparatlarından (metilksantinlərdən) uzadılmış təsirə malik bronxgenişləndiricilərə aiddir:

37. Xroniki obstruktiv bronxitdə kortikosteroidlərə müalicə təyin etməyə göstərmiş deyil:

38. Bəlğəm ifrazı aşağıdakı səbəblərdən çətinləşə bilməz:

39. Bəlğəmin hidrotasiyasına səbəb olmaqla bəlğəmin ifrazını asanlaşdıra bilər:

40. Aşağıdakı preparatları təyin etdikdə bəlğəmin yapışqanlığı azalır:

41. Bronx seliyi zülallarının peptid birləşmələrini dağıdan mukolitiklərə aiddir:

42. Ağciyərlərin surfaktanta sisteminin stimulyasiya eləməklə bəlğəm axıcılılığını artıraraq (yapışmasını azaldaraq) bəlğəm ifrazını yaxşılaşdıran preparatlara aiddirlər:

43. Xroniki bronxitlərdə göstərilmişdir:

44. Bronxial astma xəstəliyinin müalicəsinin əsaslarını təşkil etmir:

45. Aşağıda göstərilənlərdən başqa bütün sadalananlar bronxial astma xəstəliyində işlədilən əsas dərman preparatlarına aiddir:

46. Bronxial astma tutmasının yüksək mərhələsində xəstələrin ölümünə əsas səbəb:

47. Salbutamol (ventilin) bronxları aşağıda göstərilən təsir vasitəsi ilə genişləndirir:

48. Astmatik statusun I mərhələsində bronxial astma tutmasında fərqləndirən daha etibarlı əlamət:

49. Astmatik statusun I mərhələdən II ikinci mərhələyə keçdiyini daha etibarlı göstərici əlaməti:

 

 

10. TƏNƏFFÜS ORQANLARININ XƏSTƏLİKLƏRİ. AĞCİYƏRLƏRİN QEYRİ SPESİFİK XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Kəskin ağciyər absesində əmələ gələn faktorlar

2. Ağciyərin kəskin abses və qanqrenasının törədicilərinin ağciyər toxumasına daxil olması əsasən necə baş verir?

3. Ağciyərlərin kəskin absesinin əsas və daha effektiv müalicə metodları deyil:

4. Ağciyərin xroniki absesi fəsadlaşma deyil:

5. Ağciyərin qanqrenasını absesdən fərqləndirən cəhətlər aşağıdakılardır, birindən başqa:

6. Bronxoektaziyadan əziyyət çəkən xəstələr nədən şikayət etmir:

7. Bronxoektaziyalı xəstələrdə ağciyərlərin auskultasiyası zamanı adətən aşağıdakılar aşkar edilir:

8. Bronxoektaziya xəstəliyinin diaqnostikasında əsas metod:

9. Bronxoektaziya xəstəliyinin ağırlaşması ola bilməz:

10. Ağciyər xərçənginə aşağıdakılar meyllidir:

11. Ağciyər xərçəngi daha çox aşağıdakı xəstəliyi olanlarda meydana çıxır:

12. 40 yaşdan yuxarı kişilərdə ağciyərlərdə simptomsuz keçən kölgəlik aşkar edildikdə ilk növbədə hansı xəstəliyi aşkar etmək lazımdır:

13. Ağciyərin mərkəzi xərçənginin erkən kliniki simptomu hansıdır:

14. Ağciyərin mərkəzi xərçənginin ağırlaşması ola bilməz:

15. Ağciyərin mərkəzi xərçənginin diaqnostikasının ən sadə və informativ metodu:

16. Uzunmüddətli qanhayxırma quru öskürəklə birlikdə müşahidə edildikdə ilk növbədə şübhələnməyə əsas verir:

17. Əsas və pay bronx adenomasının əsas diaqnostik metodları:

18. Sarkoidoz çox rast gəlir:

19. Sarkoidoz qranulyomasının morfoloji əsası:

20. Kliniki olaraq sarkoidoz inkişaf edir:

 

 

11. TƏNƏFFÜS ORQANLARININ XƏSTƏLİKLƏRİ. SƏTƏLCƏM

 

 

1. Pnevmoniya vaxtı zədələnir:

2. Auskultasiya zamanı pnevmoniya olan xəstələrdə təyin edilmir:

3. Pnevmoniya diaqnozu hansının əsasında təsdiq olunmur?

4. Xəstəxanadan kənar pnevmoniyanın törədicisi bunlardır:

5. Qrip epidemiyası vaxtı pnevmoniya artır:

6. Pnevmoniyanın gedişi təyin olunmur:

7. Pnevmoniya vaxtı hansı dərman təyin edilmir?

8. Pnevmoniyanın müalicəsi zamanı antibiotiklərin seçilməsində nəzərə almaq lazımdır:

9. Pnevmoniyada kombinə edilmiş antibiotik terapiyasına göstəriş deyil:

10. Pnevmokokk pnevmoniyasından şübhələnəndə təyin etmək məqsədə uyğundur:

11. Mikoplazmalı pnevmoniyadan şübhələnəndə təyin edilir:

12. Stafilokokk pnevmoniya tez-tez əmələ gəlir:

13. Çoxocaqlı ağciyər toxumasının distruksiyası ilə ağırlaşan iki tərəfli stafilokokk pnevmoniyasının antibiotik müalicəsi ilə birgə aşağıda qeyd olunanlarla patogenetik terapiyanın aparılması məqsədə uyğun sayılır, birindən başqa:

14. Antibiotiklə müalicəni dayandırmaq lazımdır:

15. Hamilə vaxtı pnevmoniyalı xəstələrdə istifadə etmək olmaz:

16. Sətəlcəmin təsnifatında əlamət nəzərə alınmır:

17. Bu etioloji faktor sətəlcəmin törədicisi deyil:

18. Aşağıdakı sətəlcəmlərin hansı qeyri-spesifik sətəlcəm deyil:

19. Krupoz sətəlcəmli xəstələrdə auskultasiya zamanı əsas differensial əlamətdir:

20. Temperatur əyrilərinə görə aşağıdakı hərarət tiplərindən hansı sətəlcəm üçün xarakterikdir:

21. Sətəlcəm ilə vərəmin differensiasiyası üçün eksyuvantibus müalicə zamanı hansı dərmanların istifadəsi məqsədə uyğun deyil:

22. Eozinofil sətəlcəmlərin müalicəsi zamanı ilk növbədə hansı preparatların istifadə olunması məqsədə uyğundur:

23. Aşağıdakı göstərilən ağırlaşmalardan hansı sətəlcəmin ağırlaşması üçün xarakterik deyil:

 

 

12. ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİ. ÜRƏK QÜSURLARI

 

 

1. Qaraciyərin aşkar nəzərə çarpan sistolik pulsasiyası xarakterdir:

2. Mitral qapağın prolapsında auskultativ simptomlar daha aşkar nəzərə çarpır:

3. Perkussiya zamanı mitral qapağın çatmamazlığı olan xəstələrdə ürəyin nisbi kütlüyü böyüyür:

4. Mədəcikarası çəpərin anadangəlmə qüsuru olan xəstələrin ürəyinin auskultasiyası zamanı aşağıdakılar eşidilir:

5. Mitral stenozlu xəstələr üçün rentgenoloji müayinə zamanı səciyyəvidir:

6. Mitral qapağın prolabirasiyası zamanı çırtıltı eşidilir:

7. Aorta requrgitasiya dərəcəsinin azalması aşağıdakı təyinatdan sonra müşahidə olur:

8. Ürək qulaqcıqarası çəpər qüsurlarının əlamətlərinə aiddir:

9. Mədəcikarası çəpərin qüsuruna səciyyəvi deyil:

10. Mitral stenozda ağ ciyərin hipertenziyasının səbəbi:

11. Fiziki gərginlik zamanı bayılma ən çox hansı xəstələr üçün xarakterikdir:

12. Mitral stenozlu xəstələrdə perkussiya zamanı ürəyin nisbi kütlüyü genişlənir:

13. Aortal klapanların çatışmazlığı zamanı hansı periferik simptomlar müşahidə edilmir:

14. Sol atrioventrikulyar dəliyin daralmasının «kritik» dərəcəsi aşağıdakıdır:

15. Aortal dəliyin sahəsinin nə qədər kiçilməsi kritik sayılır:

16. Anadangəlmə qüsurlardan böyüklərdə ən çox rast gəlir:

17. Döş qəfəsinin R-qrafiyası zamanı ön düz proyeksiyada soltərəfli kontura görə ikinci qövs əmələ gəlir:

18. Erkən diastolik küy (II tonun ardınca) xarakterikdir:

19. Yarımkəskin infeksiyalı endokarditdə nə müşahidə oluna bilməz:

20. Narkomanlarda yarımkəskin infeksion endokarditdə ən çox zədələnir.:

21. İnfeksion endokarditin əmələ gəlməsi ehtimalı çoxdur:

22. İnfeksion endokarditlər üçün zəmin yaradan faktorlar hansılardır:

23. Obstruktiv növ hipertrofik kardiomiopatiyalı xəstələrdə sol mədəciyin qovucu traktının obstruksiyasının əsas mexanizmi aşağıdakıdır:

24. İnfeksion endokardit daha çox inkişaf edir:

 

 

13. ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİ. STENOKARDİYA

 

 

1. Gərginlik stenokardiyası diaqnozunun qoyulması üçün daha yüksək həssaslıq nümayiş etdirir:

2. Aterosklerotik düyünlərin yerləşməsi aşağıdakı yerlərdə olanda ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrin proqnozu pis hesab olunur:

3. Spontan stenokardiya zamanı aşağıdakı dioqnostik sınaq daha çox məlumat verə bilər:

4. Müalicə zamanı hansı preparatlara tolerantlıq inkişaf edə bilər:

5. Adətən topuqların şişməsi şəklində yanaşı təsir verə bilər:

6. Finoptinin orta sutkalıq dozası aşağıdakı kimidir:

7. Aşağı sıxlıqlı lipoproteidlərdən xolesterinin sinonimi hansılardır:

8. Nikotin turşusu qəbulundan sonra qanın plazmasında nəyin səviyyəsi azalır:

9. Nikotin turşusunun sutkalıq effektiv hipolipedemik dozası hansıdır:

10. Lipoproteidlərin əsas aterogen sinfi hansıdır:

11. Miokardın oksigenə olan təlabatı ilə onun koronar qan dövranı vasitəsilə təchizatı uyğunsuzluğu miokard işemiyasının səbəbi kimi:

12. ÜİX-dən xəstələr arasında spontan stenokardiya təsadüf edir:

13. Gərginlik stenokardiyası olan xəstələrdə hansı preparatların təyini antianginal effekt verir:

14. Ən çox "kəsmə sindromu" xarakterikdir:

15. Aorta koronar şuntlama hansı xəstələrin ömrünü uzadır:

16. ÜİX olan xəstələrdə nitrosorbidin orta sutkalıq dozası olmalıdır:

17. Spontan stenokardiya tutmaları zamanı daha çox effektli preparatlar hansılardır:

18. ÜİX-nin artıq sübuta yetirilmiş risk faktorlarına ayırd edilir:

19. Nikotin turşusunun arzu olunmaz təsirlərinin əsas səbəbi aşağıdakı deyil:

20. Stenokardiya tutmaları zamanı ilk növbədə aşağıdakı preparatları qəbul etmək vacib deyil:

21. Stabil gərginlik stenokardiyası III-IV funksional sinif üçün xarakter deyil:

22. Fiziki gərginlik sınağının müsbət qiymətləndirilməsi üçün ən vacib əlamət:

23. Beta-blokatorların qəbulu zamanı miokardın oksigenə tələbatının azalması əsasən əlaqədardır:

24. Hansı antianginal preparat üçün kəsmə sindromu xarakterik deyil:

25. ÜİX-də beta-blokatorların “kəsmə sindromu” özünü aşağıdakı formada biruzə verə bilər:

26. ÜİX-nin müasir klassifikasiyasına daxil deyil:

27. Ürək əzələsində metabolizmi yaxşılaşdıran preparatlara aid deyil:

 

 

14. ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİ. ARİTMİYALAR

 

 

1. Ağciyərlərin fibrozu aşağıdakıların qəbulu zamanı inkişaf edə bilər:

2. Maksimal mənfi inotrop təsir göstərir:

3. Verapamilin (finoptin) damardaxili qəbulu verə bilər:

4. Səyirici aritmiya zamanı ürəyin yığılma tezliyi çoxalır:

5. Sinus düyününün disfunksiyasının əlamətləri:

6. Mədəcik ekstrasistoliyası:

7. Etasizinin orta effektiv gündəlik dozaları ibarətdir:

8. Allapeninin orta effektiv gündəlik dozaları ibarətdir:

9. Antiaritmik preparatların arasında xolinolitik təsiri daha çox qeyd olunur:

10. Verapamilin venaya daxil edilməsi zamanı yarana bilən hipotoniyanın aradan qaldırılması üçün seçim vasitəsidir:

11. Lidokainin təsiri olmadıqda mədəcik taxikardiyası tutmasının aradan götürülməsi üçün tətbiq edirlər:

12. Əksər hallarda qəfləti ölumün bilavasitə səbəbi olur:

13. Aydın təzahür edən bradiaritmiyanın qəfil yaranması zamanı istifadə etmək səmərəlidir:

14. Sadalanan preparatlardan daha uzun yarım xaric olma müddətinə malik olanı hansıdır:

15. Ürəyin ritminin pozulmasını təyin etmək üçün aşağıdakı üsuldan istifadə edilmir:

16. Volf-Parkinson-Uayt sindromu olan xəstələrdə taxiaritmiyanın ən təhlükəli variantı sayılır:

17. Etmozinin orta effektiv sutkalıq dozası aşağıdakı qədərdir:

18. Səyrici aritmiya zamanı ürək yığılmalarının tezliyini azaltmaq üçün təyin olunur:

19. Mədəcik taxikardiyası tutmasının aradan qaldırılması üçün ilk növbədə təyin olunur:

20. Ürəyin ritm pozğunluğu olan xəstələrdə müalicə tədbirlərinin keçirilməsinə, göstərişlərə aiddir:

21. Verapamili venadaxilinə vurduqda baş vermir:

22. Səyrici aritmiyanın təkrar tutmalarının qarşısının alınması üçün ən effektiv preparat sayılır:

23. Sinus düyününün disfunksiyasının kriterisi sayılır:

24. Qida borusu vasitəsi ilə elektrokardiostimulyasiya üçün göstəriş aşağıdakı deyil:

25. Verapamilin dozası çox olduqda arzuolunmaz təsirləri aradan götürmək üçün işlədilmir:

26. Lidokainin toksiki təsirləri aşağıdakı deyil:

27. ÜİX-yi olan xəstələrdə sinus düyününün zəifliyi sindromu varsa təyin etmək olmaz:

28. Sinus düyününün aktivliyini daha çox azaldır:

29. Miokard infarktının kəskin dövründə tez-tez baş verən mədəcik ekstrasistoliyasının müalicəsində istifadə olunan birinci seçim preparatlar:

 

 

15. ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİ. MİOKARD İNFARKTI

 

 

1. Fəsadlaşmamış miokard infarktı olan xəstələrdə nekroz zonasının məhdudlaşdırılması üçün məqsədəuyğundur:

2. Miokard infarktının kəskin dövründə mədəcik taxikardiyasının müalicəsi üçün ilkin seçim preparatı aşağıdakıdır:

3. Miokard infarktından ölən xəstələrin əsas ölüm səbəbi aşağıdakıdır:

4. Kəskin sağ mədəcik çatmamazlığı əlamətləri baş verdikdə (boyun venalarının şişməsi, qaraciyərin böyüməsi, arterial təzyiqin dəyişməsi) kəskin miokard infarktı olan xəstələrdə aşağıdakı fəsadların inkişaf etmə ehtimalı istisna edilmir:

5. Miokard infarktı zamanı əsasın laktadehidrogenazanın qanda olan izofermentlərindən hansının miqdarı çoxalır:

6. Fəsadlaşmamış miokard infarktı zamanı EÇS-in maksimal artması adətən müşahidə olunur:

7. Epistenokardik perikardit zamanı miokard infarktı olan xəstələrə göstərişdir:

8. Kəskin miokard infarktı zamanı zədələnmiş hissələrin ölçüsünü kiçiltmək və proqnoza ən yaxşı müsbət təsir etmək qabiliyyətinə malikdir:

9. Miokard infarktı zamanı kardiogen şokun səbəbi ola bilər:

10. Kiçik ocaqlı miokard infarktının müalicəsi üçün istifadə olunmur:

11. Daha çox kardiospesifik ferment hansıdır:

12. Miokard infarktı olan xəstələrdə mədəciklərin fibrillyasiyası əksərən baş verir.

13. Sağ mədəciyin infarktının əlamətləri aşağıdakı deyil:

14. Dresler sindromunun müalicəsində daha çox effekt verən preparatlar:

15. Miokard infarktı keçirmiş xəstlərdə proqnozu müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan başlıca göstərici:

16. İnfarkt keçirmiş xəstələrdə ümumi ölümü aşağı salan, qəfləti ölüm və təkrari infarktın başvermə tezliyini dürüst azaldan əsas preparatlar:

17. Ağırlaşmamış miokard infarktında subfebril hərarət:

18. Miokard infarktında həqiqi kardiogen şokun yaranma patogenzinin əsasını təşgil edir:

19. Kəskin miokard infarktı olan xəstələrdə trombolitik preparatlar daha çox aşağıdakı effekti verir:

20. Miokard infarktı olan xəstələrə vena daxilinə lidokain vurmaq lazımdır:

 

 

16. ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİ. HİPERTONİYA

 

 

1. Prazozinin (adverzutenin) hipotenziv effekti nə ilə şərtlənir:

2. Qanın lipid tərkibinə mənfi təsir göstərir:

3. Konn sindromu zamanı qanın biokimyəvi analizində tez-tez rast gəlinir:

4. Plazma renininin aktivliyinin azalması xarakterikdir:

5. Hipertonik krizlərin müalicəsi zamanı daxilə və yaxud dilaltı qəbul üçün bunlardan hansı daha əlverişlidir:

6. Kəskin sol mədəcik çatmamazlığı ilə müşahidə olunan hipertonik kriz zamanı qəbulu məsləhətdir:

7. Hipertonik xəstəliyin fəsadlaşma riski ilə korrelyasiya olunur:

8. Anaprilinin (obzidanın) gündəlik orta effektli dozaları təşkil edir:

9. Ümumi periferik damar müqavimətinin yüksək olması ilə müşahidə olunan hipertoniya xəstəliyinin müalicəsində ilkin seçim preparatları hansılardır:

10. Sadalanan substansiyalardan ən güclü vazopressor hansıdır:

11. Kalsium antoqonistlərindən hansı damar tonusuna daha çox təsir edir:

12. Hipokaliemiya aşağıdakı xəstəlik üçün xarakterdir:

13. Arterial hipertoniyalı xəstələrdə miokard infarktı zamanı daha çox aşağıdakı patologiyanın baş verməsinə risk artır:

14. Kaptoprilin qəbulu zamanı aşağıda qeyd edilən proseslər baş verir:

15. Arterial təzyiqin sürətlə endirilməsi aşağıda göstərilən vəziyyətlərdə əks göstərişdir:

16. Yaşlı xəstələrin müalicəsində istifadə etmək məsləhət görülür:

17. Arterial hipertoniya və ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə AT endirmək üçün ən optimal dərman preparatı hesab edilir:

18. Feoxromositoma zamanı hipertonik krizin müalicəsi üçün ən effektiv preparat sayılır:

19. Birincili hiperaldosteronizm üçün xarakterik deyil:

20. Ahıl yaşda sistolik arterial hipertoniya:

21. Feoxromositoma zamanı hipertonik krizlər üçün xarakterikdir:

22. Arterial təzyiqin yüksəlməsi mexanizmi deyil:

23. II “b” tipli hiperlipoproteinemiya üçün xarakterikdir:

24. Arterial təzyiqin yüksəlməsi və ensofalopatiyası olan xəstələrin qəbul etməsi məqsədə uyğundur:

25. Vazorenal arterial hipertoniyanın çox rast gələn başlıca səbəbi sayılır:

26. Aşağıda adları çəkilən preparatlar arterial hipotenziya törətmir:

27. Nifedipinin arzu olunmaz təsiri aşağıdakı deyil:

 

 

17. ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİ XƏSTƏLİKLƏRİ. ÜRƏK-DAMAR SİSTEMİNİN DİGƏR XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Miokard hüceyrələrinin təsir potensialının 2-ci fazası daha çox nə ilə şərtlənmişdir:

2. Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə sol mədəcikdə son-diastolik təzyiq nitratların qəbulu nəticəsində:

3. Kəskin ağciyər ürəyinin ən tez-tez rast gələn səbəbi aşağıdakı hesab olunur:

4. Ürəyin sol mədəciyinin çatmamazlğının əsas xüsusiyyəti:

5. Hipertrofik kardiomiopatiyanın klinik əlamətli deyil:

6. Asimmetrik hipertrofik kardiomiopatiyalar zamanı sinkopal halların yaranmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir:

7. Mədəciklərin diastolik disfunksiyası üçün xasdır:

8. Normada perikard boşluğunda nə qədər maye var:

9. Kəskin fibrinoz perikarditə xas deyil:

10. Vərəm perikarditli xəstələrdə perikard boşluğundakı mayedə üstünlük təşkil edir:

11. Endokardın zədələnməsini əsasən yaradır:

12. Göbələyin yaratdığı endokarditdə təyinat veriliməsi göstərişdir:

13. İnfeksion endokardit zamanı antibiotiklərlə müalicə müddəti, bir qayda olaraq, təşkil edir:

14. Kəskin ağciyər ürəyinin ən çox rast gəlinən səbəbi:

15. Ağciyər arteriyasının trombemboliyasının ən çox rast gəlinən mənbəyi budur:

16. Qlükozid intoksikasiyasına təhlükəsi az olur:

17. Kəskin infeksion endokarditə xarakterik deyil:

18. Ürəyin işemik xəstəliyində sadalanan risk faktorlarından ən əhəmiyyətlisi hansılardır:

19. Kəskin perikarditlərdə ağrı sindromunun azalmasında ilkin seçim preparatı hansılardır:

20. Aşağıda sayılan əlamətlərdən hansı sıxıcı (konstruktiv) perikardit üçün xarakter deyil:

21. Ekssudativ perikarditdə müşahidə olunmur:

22. İnfeksion miokarditlər arasında daha çox müşahidə edilir:

23. Miokardit diaqnozu qoyulduqda təyin edilməlidir:

24. Hipertrofik kardiomiopatiyaların müalicəsində işlənən əsas dərman maddələri bunlardır:

25. Perikarditlər zamanı «paradoksal pulsun» səbəbləri aşağıdakılardır:

26. Ekssudativ perikarditlərin diaqnostikasında ən informativ müayinə üsulu aşağıdakıdır:

27. Konstruktiv perikarditlər zamanı:

28. Yarımkəskin infeksion endokardit zamanı anemiya müşahidə olunur:

29. İnfeksion endokarditin fəsadı aşağıdakı deyil:

30. İnfeksion endokarditin müalicəsində məsləhət görülür:

31. Stafilokokk etiologiyalı endokarditlərin müalicəsində aşağıda qeyd edilən antibiotiklərin təyini daha effektlidir:

32. Göbələk mənşəlli endokardit müşahidə edilmir:

33. Ürək qlükozidləri ilə intoksikasiya üçün xarakter deyil:

34. Nəzərə çarpan qan dövranı çatmamazlığı olan xəstələrdə aşağıdakı dərmanlar ömrün uzanmasına müsbət təsir göstərir:

35. Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı heparin yeridirlər:

36. Radionukleid ventrikuloqrafiya ilə təyin etmək olmaz:

37. Hipokaliemiya aşağıdakı halda rast gəlmir:

38. Ayaqların birtərəfli ödemi xarakterikdir, xəstələr üçün:

39. Normada aorta ilə sol mədəcik arasında arterial təzyiqin sistolik qradienti:

40 Sol qulaqcığın hipertrofiyasını koronar sinus ritmindən fərqləndirməyə imkan verir:

41. Hiss dəstəsinin sol ayaqcığının blokadası olan xəstələrdə I, aVL,V5-V6 aparmalarında Q dişinin əmələ gəlməsi miokard infarktının əlamətidir:

42. ÜİX qan dövranının çatmamazlığı olan xəstələrdə üstünlük vermək lazımdır:

43. Fizikal müayinə zamanı hipovolemiyanın əlaməti deyil:

 

 

18. HƏZM SİSTEMİ. MƏDƏ XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Mədənin funksional pozulmaları müalicəsinin ümumi prinsiplərinə daxildir:

2. Xroniki qastritin diaqnozunu əsaslandırmağa imkan yaradan əsas müayinə metodlarına aid olmayanı qeyd edin:

3. Xroniki qastriti aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək lazım deyildir:

4. Xərçəngönü xəstəliklərə aid deyil:

5. Xroniki atrofik qastritin medikamentoz müalicəsinə daxil olunmur:

6. Xroniki atrofik qastritlərdə trofiki proseslərin yaxşılaşdırılması üçün təyin edirlər:

7. Xroniki qastritlərdə helikobakter pilori tapıldıqda aşağıdakılardan hansının təyini tövsiyə olunur:

8. Qastritlərin müalicəsində fizioterapiya əks göstəriş deyildir:

9. Qastritlərin profilaktikasına aid deyildir:

10. Mədənin antral hissəsinin xora xəstəliyinin patogenetik faktorlarına aid deyil:

11. Helikobakter pilori infeksiyası səbəb olur:

12. Xora xəstəliyindən uzun müddət əziyyət çəkən xəstənin şikayətləri: ümumi zəiflik, ürəkbulanma, iştahın azalması, epiqastral nahiyədə daimi agrılar və arıqlama. Xora xəstəliyinin hansı fəsadını düşünəcəksiniz?

13. Xora xəstəliyinin dietoterapiyası zamanı hissə-hissə qidalanmanın tərkibinə zülallı məhsulların əlavəsi nəyə gətirir?

14. Hipoqlikemik sidrom üçün xarakterik deyil:

15. Postqastrorezeksion distrofiyanın əsas klinik əlaməti deyil:

16. Postqastrorezeksion distrofiyanın müalicəsində təyin olunmur:

17. Sekretin üçün hansı göstərişlər uyğun gəlir:

18. Xlorid turşusu və pepsini mədədə hansı vəzlər ifraz edir:

19. Qidanın mədədə orta qalma müddəti:

20. Mədə xorası ilə mədə xərcənginin differensial diaqnostikası üçün ən əsas cəhətlər hansılardır:

21. Mədənin hansı hissəsində əsas hüceyrələr yerləşir:

22. Qastrini ifraz edən hüceyrələr mədənin hansı hissəsində yerləşir:

 

 

19. HƏZM SİSTEMİ. ÖD KİSƏSİ XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Öd kisəsi aşağıdakı maddələrin təsiri nəticəsində yığılır:

2. Öd reabsorbsiya olunur:

3. Öd kisəsinin və öd yollarının diskineziyalarının təsnifatına daxildir:

4. Öd kisəsi diskineziyasının hiperkinetik forması zamanı müşahidə olunur:

5. Öd kisəsi diskineziyasının hipokinetik forması zamanı müşahidə olunur:

6. Öd kisəsinin diskineziya diaqnozu aşağıdakılara əsaslanır:

7. Öd kisəsi diskineziyasının hiperkinetik formasının müalicəsində istifadə olunur:

8. Öd kisəsi diskineziyasının hipokinetik formasının müalicəsində istifadə olunur:

9. Xolesistitin inkişafının etioloji faktorlarına aiddir:

10. Fermentativ xolesistitin inkişafında əsas patogenetik həlqə:

11. Xolesistitlər zamanı ağrı sindromunun səbəbi:

12. Kisə simptomlarına aid edilmir:

13. Xroniki xolesistitin ağırlaşmalarına aid deyil:

14. Xolesistitin əsas müalicə qaydalarına aid edilmir:

15. Xolesistitin müalicəsində aşağıdakı preparatlardan hansılar istifadə olunmur:

16. Xoleretiklərə aid edilir:

17. Xolekinetiklərə aid edilir:

18. Öd yollarının zədələnməsi ilə gedən lyambliozun müalicəsində istifadə edilir:

19. Xolesistitin antibacterial mualicəsində daha geniş hansı dərmanlar istifadə olunur:

20. Xolesistit zamanı fizioterapevtik proseduralar hansı təsiri göstərmir:

21. Öddaşı xəstəliyinin əsas etioloji səbəbləri deyil:

22. Ödqovucu sistemdə daş əmələgəlmə prosesinin patogenezinə daxil deyil:

23. Öd daşlarının tərkibinə əksər hallarda daxildir:

24. Öd daşı xəstəliyi zamanı rast gəlinir:

25. Xroniki kalkulyoz xolesistitə şübhə zamanı, diaqnozu dəqiqləşdirmək məqsədilə aşağıdakıların aparılması vacibdir:

26. Öd sancısı müşayiət olunur:

27. Ventil daşların öd kisəsi axacağında lokalizasiyası zamanı aşağıdakılarla müşayiət olunur:

28. Öd kisəsində daşı əridə bilər:

29. Öd daşı xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur:

30. Xenodezoksixol turşusu aşağıdakı məqsədlə istifadə olunur:

31. Litotripsiyaya göstəriş aşağıdakı halda olur:

32. Xolesistektomiyadan sonrakı sindromun səbəbi deyil:

33. Postxolesistektomik sindromun diaqnostikası üçün daha məqsədə uyğundur:

34. Postxolesistektomik sindromun müalicəsində istifadə olunmur:

35. Postxolesistektomik sindromun müalicəsi yönəldilməyib:

36. Xroniki residivləşən xolesistit daha çox hansı xəstəliklə birgə olur:

37. Xolesistokinin üçün hansı göstərişlər uyğun gəlir:

38. Ümumi ödaxacağı və mədəaltı vəzin axacağı hara açılır:

39. Ümumi öd axacağı hansı birləşmədən əmələ gəlir:

40. Ödçıxarıcı yolların funksiyasına təsir göstərir:

 

 

20. HƏZM SİSTEMİ. BAĞIRSAQ XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Xroniki enterokolitin əmələ gəlməsinin səbəbləri sırasına daxil deyil:

2. Xroniki enterokolitin kəskinləşməsi fazası üçün xarakterikdir:

3. Xroniki enterokolitli xəstələrdə koproloji müayinə zamanı aşkar olunmur:

4. Xroniki enterokolitin mümkün olan fəsadlarına aid deyil:

5. Xroniki enterokolitin uzunmüddətli gedişi üçün xarakterik olmayan simptom:

6. Kəskin fazalı, bağırsaq disbakteriozu ilə fəsadlaşmış xroniki enterokolitli xəstəyə ilk günlərdə aşağıdakı müalicə göstərişdir:

7. Remissiya fazalı xroniki enterokolitli xəstədə bağırsaq disbakteriozu olduqda aşağıdakı müalicə göstərişdir:

8. İshal zamanı bağırsaq fəaliyyətini normallaşdıran qida məhsullarını göstərin:

9. Ferment təsiri olmayan preparat:

10. Yoğun bağırsağın qıcıqlanma sindromunda koproloji müayinədə aşkar olunur:

11. Yoğun bağırsağın qıcıqlanma sindromunun terapiyasına əlavə etmək lazımdır:

12. Qeyri spesifik xoralı kolitin kəskinləşməsi əlaqəli deyil:

13. Qeyri spesifik xoralı kolitin əsas klinik əlamətləri aşağıdakılardır

14. Qeyri spesifik xoralı kolitin bağırsaqdan kənar simptomlarına aid deyil:

15. Qeyri -spesifik xoralı kolitin diaqnostikasında əhəmiyyətli rentgenoloji əlamətlər:

16. Qeyri spesifik xoralı kolit zamanı yoğun bağırsağın zədələnməsində endoskopik kriteriyalara aid deyil:

17. Qeyri spesifik xoralı kolitin diaqnostikasında əsas əhəmiyyət kəsb edir:

18. Qeyri -spesifik xoralı kolitlərin residvlərinin profilaktikasında böyük əhəmiyyət kəsb edir:

19. Qeyri spesifik xoralı kolitin kəskinləşməsində məsləhət görülür:

20. Orta ağır gedişli qeyri-spesifik xoralı kolitin medikamentoz müalicəsində seçim:

21. Qeyri spesifik xoralı kolit zamanı steroid hormonlarının istifadəsi lazım deyil:

22. Xəstə qeyri-spesifik xoralı kolitə görə bifikol alır. Temperaturun qalxması ilə əlaqədar olaraq xəstəyə tetrasiklin təyin olunur. Bu zaman bifikolun bioloji aktivliyi necə dəyişir:

23. Qeyri-spesifik xoralı kolitin operativ (cərrahi) müalicəsinə göstəriş:

24. Proteinli disbakterioz zamanı hansı dərmanların təyini zəruridir:

25. Disbakteriozda bağırsaq florasını normallaşdırmaq üçün istifadə olunmur:

26. Kandidomikozlarda təyin olunur:

27. Nitrofuran qr. preparatları aşağıdakı mikroblara yüksək dərəcədə təsir edir:

28. Nalidiks turşusunun preparatları aşağıdakı mikroblara güclü təsir göstərir:

29. Klebsiella disbakterozunda təyin etmək olar:

30. Göy-irin çöpləri törədən disbakterioz zamanı təyin etmək məsləhətdir:

31. Stafilakokk etiologiyalı disbakteriozda hansı antibiotik qrupunun təyini daha məqsədə uyğundur:

32. Bağırsaqların normal mikroflorasının pozulmasını hansı preparatlar verə bilər:

33. Böyüklərdə nazik bağırsağın uzunluğu:

34. Yoğun bağırsağın ümumi uzunluğu:

35. Kron xəstəliyini xoralı kolitdən fərqləndirən cəhət:

36. Yoğun bağırsaqda sorulur:

 

 

21. HƏZM SİSTEMİ. QARA CİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Birləşmiş bilirubin qaraciyər hüceyrələrində aşağıdakı fermentlərin köməyi ilə əmələ gəlir:

2. Birləşmiş və sərbəst bilirubinin miqdarının qan zərdabında yüksəlməsi sadalanan xəstəliklərdən hansına məxsus deyil:

3. Birləşmiş və sərbəst bilirubinin miqdarının qanda yüksəlməsi hansı proseslə bağlı deyil:

4. Qələvi fosfatazanın aktivliyinin yüksəlməsi müşahidə edilir:

5. Qaraciyər sirrozu olan xəstələrdə qələvi fosfatazanın aktivliyinin yüksəlməsi ona dəlalət edir:

6. Hipoalbuminemiya xarakterikdir:

7. Qaraciyərdaxili xolestaza məxsus olmayan əlamət hansıdir?

8. Xolestatik sindromun diaqnostikasında əhəmiyyəti olmayan əlamətlər hansıdır?

9. Xolestatik sindrom zamanı sidikdə urobilinogen:

10. Sidikdə bilirubinin əmələ gəlməsi xəstəliklərin hansını göstərir:

11. Nəcisdə sterkobilinin azalmari qeyd edilir:

12. Xroniki hepatitin yaranmasında əhəmiyyətli olmayan faktorlar deyil:

13. Qaraciyərin piyli distrofiyasının səbəblərinə aid deyil:

14. Mezenximal-iltihab sindromu qanda nəyin artması ilə xarakterizə olunur:

15. Jilber sindromunu xarakterizə edən laborator göstərici:

16. Hemolitik sarılıq üçün xarakterikdir:

17. Qanda qeyri sərbəst bilirubinin artması nə zaman olmur:

18. Hemolitik sarılıq zamanı müşahidə olunmur:

19. Qan zərdabında transaminazanın yüksək səviyyəsi hansı xəstəliklər üçün xarakterik deyil?

20. Qaraciyərin xroniki xəstəlikləri zamanı biliar sindromun əmələ gəlməsi hansı kliniki əlamətlə xarakterizə olunmur?

21. Xroniki aktiv hepatitin morfoloji substratı, persistəedici və xolestatik hepatitdən fərqli olaraq təşkil edir:

22. Xroniki persistəedici hepatitin subyektiv əlamətlərinə aid deyil:

23. Hepatomeqaliya, hiperqlikemiya, dərinin hiperpiqmentasiyası, qan zərdabında dəmirin artması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

24. Xroniki aktiv hepatit zamanı əmələ gələn hipersplenizm sindromu üçün xarakterik deyil:

25. Sitolizik və mezenximal-iltihabi sindromların birgə təsadüfü hansı xəstəliklər üçün xarakterikdir:

26. Hipersplenizm sindromu ilə keçən xroniki aktiv hepatit proqnoz cəhətdən daha təhlükəlidir:

27. Xroniki aktiv B hepatitinin müalicəsində daha vacibdir:

28. Qaraciyərin xroniki xəstəliklərindən hansıları immunodepressantlarla müalicə üçün göstəriş sayılır:

29. Orqanizmdə alkoqol metabolizminin əsas yeri:

30. Yüksək dərəcədə alkoqol qəbul edilməsi zamanı qara ciyərdə piy distrofiyanın əmələ gəlmə mexanizmləri:

31. Xroniki alkoqol intoksikasiyası nəyə gətirib çıxarır

32. Xroniki alkoqol hepatitin latent gedişatı zamanı təyin olunan pəhrizi xarakterizə edin:

33. Xronik alkoqol hepatitin müalicəsində hansı dərmanın təyini daha adekvat olardı:

34. Xroniki aktiv hepatitin Qaraciyər sirrozuna keçməsi nə ilə xarakterizə olunur?

35. Sadalanan morfoloji dəyişikliklərin hansı qaraciyər sirrozu üçün xarakterik deyil:

36. Qaraciyər sirrozu zamanı göstərilən dəyişikliklərdən hansılarını müəyyən etmək olar:

37. Aşağıda sadalananların hansı ilkin biliar sirrozun xarakterik əlamətidir:

38. İlkin biliyar sirrozun diaqnostikası zamanı inkar olunmalıdır:

39. İlkin biliar sirroz aşağıda göstərilən simptom komplekslərin hansı ilə müşayiət olunur:

40. Viruslu hepatit üçün sadalanan simptom komplekslərindən hansıları xarakterikdir:

41. Kəskin xolesistit üçün sadalanan simptom komplekslərindən hansıları xarakterikdir:

42. Xroniki aktiv hepatit üçün sadalanan simptom komplekslərindən hansıları xarakterikdir:

43. Qaraciyərin kəskin distrofiyası üçün sadalanan simptom komplekslərindən hansıları xarakterikdir:

44. İlkin biliyar sirroz zamanı məsləhət görülür:

45. Qaraciyərin sirrozu zamanı assitin yaranmasında patoqenetik əhəmiyyət kəsb etmir:

46. Assit üçün aşağıdakı simptomlar xarakterikdir:

47. Diuretiklərin tətbiqinə və təsirinə baxmayaraq azalmayan assit müşahidə edilir.

48. Assitlə olan xəstələrdə parasintez istifadə olunur:

49. Qaraciyərin sirrozu və assiti olan xəstələrdə daqnostik parasentezin keçirilməsi nə göstərişlər:

50. Qaraciyərin sirrozu olan xəstələrdə assitin sidikqovucularla müalicənin fəsadı sayılmır:

51. Qaraciyərin sirrozu zamanı assitin rasional müalicə tədbirlərinə daxil deyil:

52. Qaraciyər sirrozu ilə bağlı olan ödemli-assitik sindromun diuretiklərlə rasional müalicəsinə nəzarət:

53. Durqunluq sirrozunun ən çox rast gələn səbəbləri:

54. Qaraciyərin durğunluq sirrozunun ən az rast gəlinən ağırlaşması:

55. Qaraciyər koması aşağıda göstərilən proseslərin nəticəsində meydana çıxır:

56. Qaraciyər koması aşağıdakıların ağırlaşması ola bilməz:

57. Ammoniumun çox hissəsi qaraciyərdə çevrilir:

58. Qaraciyər iyinin əmələ gəlməsi hansı mübadilə ilə əlaqədardır:

59. Qaraciyərin ağır xəstəlikləri zamanı inkişaf edən qaraciyər ensefalopatiyasının səbəbiləri:

60. Xroniki qaraciyər ensefalopatiyasının müalicəsində məsləhət görülmür:

61. Endogen qaraciyər komasının bazis terapiyasına daxil deyil:

62. Qaraciyər komasının müalicəsində aparılan oksigen terapiyanın aşağıdakı formalarından hansı daha effektivdir:

63. Qaraciyər sirrozunda assitin əmələ gəlmə səbəbi:

64. Qaraciyər paycığının mərkəzi venası hansı vena sisteminə daxildir:

65. Hansı virus xroniki hepatiti praktiki olaraq yaratmır:

66. Xroniki hepatit diaqnozunun qoyulmasında həlledicidir:

67. Virus etiologiyalı xroniki aktiv hepatitin müalicəsində istifadə olunan ən əsas dərman:

68. Antimitoxondrial antitellər xarakterikdir:

69. Sərbəst hiperbilirubinemiya hansı sarılıq növü üçün xarakterikdir:

70. Aşağıdakı xəstəliklərdən birində sarılıq sərbəst bilirubinin konyuqasiyası prosesinin genetik pozulması ilə əlaqədardır:

71. Mexaniki sarılıq hansı axacağın obturasiyası zamanı baş verir:

 

 

22. HƏZM SİSTEMİ. QİDA BORUSU XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Qida borusu fəaliyyətinin funksional pozğunluqlarına aid deyil?

2. Qida borusunun diskineziyasının etioloji faktorlarına aid deyildir:

3. Qida borusunun hiperkinetik forma diskineziyası nə ilə əlaqədar deyildir?

4. Qida borusunun hipokinetik diskineziyası aşağıdakı şəkildə təzahür edir:

5. Disfagiya müşahidə olunmur:

6. Kardiya axalaziyasının əsas diaqnostika üsulları:

7. Kardiyanın axalaziyası zamanı göstərişdir:

8. Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığının kliniki təzahürləri aşağıdakılarda şərtlənir:

9. Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığının xarakterik simptomlarını şərtləndirən patoloji mexanizmlərə aiddir:

10. Bədənin önə əyilməsi, fiziki gərginlik və ya qida qəbulundan 30 dəqiqə sonra xəncələbənzər çıxıntı əsasında əmələ gələn ürək nahiyəsinə yayılan yandırıcı agrı var bu agrı almageldən sonra keçmir. Eyni zamanda boğulma, öskürək tutmaları və hava ilə gəyirmə müşahidə edilir. Rentgenolojı müayinədə kontrast maddənin mədədən qida borusuna reflyuksu qeyd edilir.

Yuxarıda sadaladığımız klinika aşağıdakı xəstəliklərin hansına uyğundur?

11. Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığının törətdiyi ağrını kəsmək üçün ən effektiv vasitə hansıdır?

12. Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığının simptomsuz gedişində lazımdır:

13. Diafraqmanın qida borusu dəliyi yırtığında operativ müalicəyə göstəriş:

14. Diafraqmanın qida borusu dəliyi yırtığında olan fəsadların profilaktikasına daxil deyildir:

15. Qida borusu və ürək ağrılarının diferensial diaqnostikasında istifadə olunur:

16. Psevdokoronar (ezofaqal) sindromda ağrını kəsirlər:

17. Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığından xəstədə son zaman xəstəliyin klinikası dəyişilib: requrqitasiya və qicqırma yox olublar, bərk qida disfagiya törədir, iştahı azalıb, çəkisi kəskin azalıb. Düşündüyünüz diaqnoz nə ola bilər?

18. Diafraqmanın qida borusunun dəliyinin yırtığından xəstədə son zaman xəstəliyin klinikası dəyişilib: requrqitasiya və qıcqırma yox olublar, bərk qida disfagiya törədir, iştaha azalıb, çəkisi kəskin azalıb.Diaqnozu təyin etmək üçün hansı müayinə lazım deyildir?

19. Reflyuks-ezofaqitin patoloji mexanizminə aiddir:

20. Kardialgik formalı reflyuks-ezfaqit üçün xarakterikdir:

21. Kardial tipli reflyuks-ezofagitin stenokardiya ilə diferensial diaqnostikası üçün istifadə edilmir:

22. Reflyuks-ezofaqitdə məsləhət olunmur:

 

 

23. HƏZM SİSTEMİ. HƏZM SİSTEMİNİN DİGƏR XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. İmmun mexanizmlər aşağıdakı xəstəliklərin patogenezində rol oynayır:

2. Urobilinogen əmələ gəlir:

3. Qan zərdabında alanin transaminaza aktivliyinin artmasını törədən səbəb:

4. Alanin transaminazanın aktivliyi qanda yüksəlmir:

5. Ödemli xəstələrdə hipoalbuminemiyanın səbəbinə aid deyil.

6. Qanda ümumi lipidlərin konsentrasiyasının yüksəlməsi sadalanmış xəstəliklərin hansında olmur?

7. Həzm traktının yuxarı hissələrinin fibroendoskopiyasına əks göstərişlər:

8. Venadaxili xoleqrafiya sadalananların hansı üçün informativ diaqnostika metodudur:

9. Ultrasəs müayinəsi zamanı çətin aşkar olunanlar hansıdır:

10. Qaraciyərin skaner müayinəsi nə zaman daha informativdir?

11. Nazik bağırsağın selikli qişasının biopsiyası hansı hal üçün uyğun diaqnostik metod sayılmır?

12. Laporoskopiya təyin edilir:

13. Davam edən ezofaqoqastroduodenal qanaxmanın simptomlarına aid deyildir:

14. Qastrin ifraz olunur:

15. Mədə şirəsinin turşuluğunu azaldırlar:

16. Mədə sekresiyası aşağıdakı tiplərə aid deyil:

17. Mədə çıxacağı stenozunun yəqin kiliniki əlaməti:

18. Xlorid turşusunun sintezini azaltmır:

19. Antixolinergik maddələrin təyinatına əks göstəriş deyil:

20. Alüminium geli ilə müalicə nəyə səbəb olmur:

21. Mədə və 12 b/b selikli qişasına münasibətdə sitoprotektiv təsirə malikdir:

22. Duodenostazın klinikası üçün xarakterikdir:

23. Duodonostazın diaqnostikasında istifadə olunan əsas metodlar:

24. Anadangəlmə laktoza çatmamazlığı olan xəstələrdə bu maddələrdən hansının qəbul edilməsi pis təsir göstərir:

25. Hansı xəstəliklərdə atropin əks-göstərişdir:

 

 

24. HƏZM SİSTEMİ. MƏDƏALTI VƏZİNİN XƏSTƏLiKLƏRi.

 

 

1. Aşağıdakı qastroenteroloji xəstəliklərdə irsi meyllilik qeyd edilir:

2. Aşağıdakı xəstəliklərdə qan zərdabında tripsinin aktivliyi yüksəlir:

3. Kreatoreya müşahidə olunur:

4. Neytral yağ şəklində steatoreya xarakterikdir:

5. Qaraciyəraltı (mexaniki) sarılığın diaqnostikasında hansı metod daha informativdir?

6. Kompyuter tomoqrafiyası aşkar etməyə imkan verir:

7. Mədəaltı vəzin patologiyası zamanı hansı diaqnostik üsul daha informativdir:

8. Pankreatik şirənin sekresiyasını daha fəal stimullaşdırır

9. Xroniki pankreatitin kliniki formalarına aid deyil:

10. Xroniki pankreatitin xarakterik əlaməti

11. Latent gedişli xroniki pankreatiti olan xəstəyə göstərişdir

12. Xroniki pankreatitin remissiya fazasında tətbiq olunan müalicə

13. Xroniki pankreatitin kəskinləşməsi zamanı ağrı sindromunu aradan götürmək üçün kompleks terapiyaya daxil etmək məsləhət deyil:

14. Xroniki pankreatitin ağır kəskinləşməsində “fermentlərin əyilməsi” sindromunda medikamentoz terapiyanın prinsiplərinə daxildir:

15. Pankreatitdə ağrıların lokalizasiyası:

16. Xroniki pankreatitin ağırlaşmalarına aid olmayanı göstərin:

17. Xroniki pankreatitin kəskinləşməsi zamanı xəstələrə təyin olunmuş 2 günlük pəhriz:

18. 65 yaşlı xəstə uzun müddət xroniki residiv verən pankreatitlə xəstədir. Son 6-8 ay ərzində ağrıların xarakteri dəyişmiş, iştaha pisləşmiş, periodik qusma narahat etmiş, ümumi zəiflik artmış, əmək qabiliyyəti azalmışdır. Stasionarda dəri örtüyünün kəskin saralması qeyd olunmuş, görünən selikli qişaların avazıması, çəkinin azalması qeyd edilmişdir. Qaraciyər və dalaq böyüməmişdir. Temperatur normaldır. Hemoqlobin 96 q/l, leykositlər - 9,5.109q/l, EÇS – 60 mm/saat, biluribin 34,2 mkmol/l (düz -5,2). Qanda və sidikdə amilazanın aktivliyi, həmçinin şəkərin səviyyəsi norma daxilindədir.

Düzgün diaqnozun qoyulması üçün lazımdır:

19. 65 yaşlı xəstə uzun müddət xroniki residiv verən pankreatitlə xəstədir. Son 6-8 ay ərzində ağrıların xarakteri dəyişmiş, iştaha pisləşmiş, periodik qusma narahat etmiş, ümumi zəiflik artmış, əmək qabiliyyəti azalmışdır. Stasionarda dəri örtüyünün kəskin saralması qeyd olunmuş, görünən selikli qişaların avazıması, çəkinin azalması qeyd edilmişdir. Qaraciyər və dalaq böyüməmişdir. Temperatura normaldır. Hemoqlabin 96 q/l, leykositlər - 9,5.109q/l, EÇS – 60 mm/saat, biluribin 34,2 mkmol/l (düz -5,2). Qanda və sidikdə amilazanın aktivliyi, həmçinin şəkərin səviyyəsi norma daxilindədir.

İlk növbədə nədən şübhələnmək olar:

20. 65 yaşlı xəstə uzun müddət xroniki residiv verən pankreatitlə xəstədir. Son 6-8 ay ərzində ağrıların xarakteri dəyişmiş, iştaha pisləşmiş, periodik qusma narahat etmiş, ümumi zəiflik artmış, əmək qabiliyyəti azalmışdır.

Stasionarda dəri örtüyünün kəskin saralması qeyd olunmuş, görünən selikli qişaların avazıması, çəkinin azalması qeyd edilmişdir. Qaraciyər və dalaq böyüməmişdir. Temperatura normaldır. Hemoqlobin 96 q/l, leykositlər - 9,5.109q/l, EÇS – 60 mm/saat, biluribin 34,2 mkmol/l (düz -5,2). Qanda və sidikdə amilazanın aktivliyi, həmçinin şəkərin səviyyəsi norma daxilindədir. Diaqnozun təsdiqi üçün əsas sayılmır:

21. Pankreatitin kəskinləşməsi zamanı birinci 2 gün xəstəyə hansı pəhriz təyin olunur:

22. Qanda amilazanın normal miqdarı:

23. Sidikdə amilazanın normal miqdarı:

 

 

25. HƏZM SİSTEMİ. XORA XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Nəcisin gizli qana reaksiyası müsbət olmaya bilər:

2. Xora xəstəliyinin etioloji faktorlarına aid deyil:

3. Ulserogenezin yerli mexanizmlərindən hansına əsas rol verilmir:

4. Onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin patogenetik faktorlarına aid deyil:

5. Onikibarmaq bağırsaq soğanağının xora xəstəliyində ağrıların mexanizmi aşağıdakıların hansı ilə bağlı deyil:

6. Xora xəstəliyi zamanı qəbizliyin yaranması səbəbi ola bilməz:

7. Nadir hallarda residivləşən xora xəstəliyi hansı müddət ərzində baş verə bilər?

8. Daimi residivləşən gediş ilə xora xəstəliyin kəskinləşməsi baş verir:

9. Xora xəstəliyinin üçün xarakterik deyil:

10. Postbulbar xora üçün xarakterik deyil:

11. Xora penetrasiyasını təsdiq edə bilməz:

12. Xroniki mədəaltı vəz penetrasiyasının vaxtı qanda artır:

13. Uzun müddətli 12 b/b soğanağının xora xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstədə axır vaxtlar klinik şəkil dəyişmişdir: yeməkdən sonra ağırlaşma, ürəkbulanma, günün ikinci yarısında qida ilə bol qusma, ağızdan xoşa gəlməz qoxu, çəkinin itirilməsi, əmələ gəlmişdir. Aşağıdakı ağırlaşmaların hansı barəsində düşünmək olar:

14. Simptomatik xoraların xora xəstəliyindən əsas fərqi:

15. Piloroduodenal xoraların müalicəsində xora əleyhinə maddələrin hansını istifadə etmək lazım deyil:

16. Xora xəstəliyinin müalicəsində hansı qeyri-medikamentoz metodlardan istifadə olunmur:

17. Düzgün aparılmış xora əleyhinə müalicədən sonra mədə xorası çapıqlaşıb. Xəstəni apararkən sonrakı tədbirləriniz nə olacaq:

18. Dördhəftəlik müalicə fonunda mədə xorası çapıqlaşmayıb epiqastral nahiyədə daimi ağrılar, iştahasızlıq, bədən kütləsinin azalması davam edirlər. Xəstəni aparmaq üçün irəlidə gördüyünüz tədbirlər nə olacaq?.

19. Simptomatik qastroduodenal xoralara aid deyil:

20. Medikamentoz xoraları əmələ gətirməyən dərman preparatları hansılardır:

21. Postrezeksion funksional pozğunluqlara aid deyil:

22. Postrezeksion üzvi pozğunluğa aid deyil:

23. Dempinq-sindromunun patogenizinə daxil deyil:

24. Simpatiko-adrenal gedişli dempinq sind¬ro¬m üçün xarakterikdir:

25. Vaqotonik gedişli dempinq-sindrom üçün xarakterikdir:

26. Hansı qida dempinq-sindromunu əmələ gətirmir:

27. Dempinq-sindromun diaqnosikasında istifadə olunan əsas metodlar hansılardır?

28. Dempinq-sindrom zamanı təyin olunan pəhrizi xarakterizə edin:

29. Dempinq-sindromu əmələ gələn zaman nəyi etməmək məsləhət görülür:

30. Simpatikoadrenal tipli dempinq-sindromu zamanı nəyi təyin etmək məsləhət deyil:

31. Vaqotonik tipli dempinq-sindromu zamanı təyin etmək məqsədə uyğundur:

32. Anastamozun peptik xoralarının müalicəsində təyin olunmur:

33. Xora xəstəliyinin törədilməsində iştirak edir:

34. Xora xəstəliyi zamanı ən dəqiq diaqnostik müayinə üsulu:

 

 

26. BÖYRƏK XƏSTƏLİKLƏRİ

 

 

1. Sutkalıq sidikdə zülalın yol verilən miqdarı təşkil edir:

2. Leykosituriyanı keyfiyyətcə qiymətləndirmək üçün istifadə etmək olar?

3. Sidiyin qələvi reaksiyasına səbəb olur:

4. Leykosituriya daha çox xarakterik simptomdur:

5. Sidiyin yüksək xüsusi çəkisi (1030 və daha yüksək) xarakterikdir:

6. Zimnitski sınağını apararkən lazımdır.

7. Sadalanan ekskretor uroqrafiyaya göstərişlərdən biri səhvdir. Onu qeyd edin:

8. Nefrotik sindroma uyğun gəlmir:

9. Kəskin nefritik sindrom üçün xarakterikdir:

10. Angina ilə xəstələnmiş 40 yaşlı xəstədə xəstəliyin 5-ci günü ödemlər, makrohematuriya meydana çıxmış, arterial təzyiq yüksəlmişdir. Daha çox ehtimal olunan diaqnoz:

11. Leykosituriya nədir - sidikdə leykositlərin miqdarı:

12. Xroniki qlomerulonefritin fəallığını qiymətləndirməyə imkan vermir:

13. Xroniki böyrək çatmamazlığı ilə hansı xəstə hospitalizə edilmir:

14. Sadalanan sidik çöküntülərinin hansı variantı makrohematuriyanı göstərir:

15. Proteinuriya, eritrosituriya, hipertenziya ödemlə birlikdə hansı xəstəliyə aiddir:

16. Qlomerulonefritlə olan xəstədə plazmada kaliumun miqdarı 6 mekv/l. Hansı sidikqovucu preparata üstünlük verilir.

17. Bakteriuriya nədir – 1 ml sidikdə bakteriyaların miqdarı :

18. İnfeksion endokardit zamanı böyrəklərin əsas zədələnmə növü nədir:

19. İnfeksion leykosituriya termininin mənası nədir:

20. Müsbət nitrit testi nə deməkdir:

21. Nefritin dördkomponentli müalicəsinə göstəriş hansıdır:

22. Nefritin dördkomponentli sxem üzrə müalicəsi aşağıdakı dərmanlardan ibarətdir:

23. Xroniki qlomerulonefritin morfoloji variantları arasında daha çox əlverişsiz sayılır:

24. Nefrotik sindrom müşahidə olunmur:

25. Aydın ifadə olunmuş nefrotik sindromlu xəstədə qəfləti olaraq qarnında dəqiq lokalizasiyası olmayan ağrılar, ürək bulanması, qusma baş vermiş, hərarəti 390 C-yə qədər yüksəlmiş, qarnın ön divarlarının və budların dərisində eritemalar baş vermişdir. Daha çox ehtimal olunan səbəb:

26. Nefropatiyaların proqnostik əlverişsiz klinik təzahürünə aid deyil:

27. «Yalançı” hematuriya nə deməkdir:

28 Yarımkəskin qlomerulonefrit zamanı böyrək çatmamazlığı inkişaf edir:

29. Bədxassəli hipertenziya xarakterik deyil:

30. «Dizurik sindrom» hansı xəstələrdə daha çox rast gəlir:

31. Sadalanan preparatlardan selektiv immunodepressant hansıdır:

32. Xroniki qlomerulonefritli xəstələrin sitostatik preparatlarla müalicəsi zamanı nəyə ciddi nəzarət olunmalıdır:

33. Sadalanan preparatlardan hansı preparat yumaqcıq filtrasiyasının azalmasına gətirib çıxara bilər:

34. Hipokaliemiya müşahidə olunmur:

35. 10 ildən yuxarı revmatoid artriti olan xəstələrdə proteinuriyanın səbəbi:

36. İkincili amiloidoz inkişaf edə bilməz:

37. Amiloidoz zamanı nefrotik sindrom:

38. Aşağıda qeyd olunanlardan hansı ikincili amiloidoz inkişaf edənədək qan zərdabında aşkar edilir:

39. Hamilələrdə hipertenziv sindromun müalicəsində hansı preparat seçim preparatıdır:

40. Xroniki arterial hipertenziyalı hamilələrdə arterial təzyiqin hansı rəqəmlərində hipotenziv müalicəni başlamaq lazımdır:

41. Böyrək sancısı üçün xarakterik deyil:

42. Hamiləliyin I üç ayında pielonefritin müalicəsi üçün nə təyin etmək olar?

43. Diabetik nefropatiyanın klinikasına qədər mərhələsinə nə xasdır?

44. Diabetik nefropatiya zamanı arterial hipertenziyanın müalicəsində istifadə olunan seçim dərman preparatları hansılardır?

45. Hamilələrdə HELLP- sindromunu nə xarakterizə edir:

46. Nefroptoz nə ilə ağırlaşmir?

47. Kəskin böyrək çatmamazlığı zamanı həyatı təhlükə yarandıqda nə zaman təcili müdaxilə lazımdır?

48. Xroniki böyrək çatmamazlığı zamanı ürək çatmamazlığına nə səbəb olmur?

49. Xroniki böyrək çatmamazlığı zamanı mülayim hiperkaliemiyanı nə ilə korreksiya etmək olar?

50. Uremik intoksikasiyaya hansı əlamət aid deyil?

51. Xroniki böyrək çatmamazlığında hansı pəhriz məsləhət deyil?

52. Böyrək çatmamazlığının dəqiq göstəricisi kimi qanda hansı parametrlərin artımı olur?

53. Böyrək çatmamazlığı ilkin əlamətləri kimi nəyi hesab etmək olar?

54. Kəskin böyrək çatmamazlığında böyrəklərdə ən çox təsadüf edilən morfoloji dəyişikliklər hansılardır?

55. Kəskin böyrək çatmamazlığı zamanı şokun yaranma təzahürü hansılardır?

56. Kəskin böyrək çatmamazlığını əsasən hansı antibiotiklər yarada bilər?

57. K əskin böyrək çatmamazlığının oliqouriya stadiyasında hansı preparatlar istifadə olunmalıdır:

58. Kəskin böyrək çatmamazlığı zamanı təcili hemodializ aparmağa göstəriş nədir?

59. 70 kq çəkidə, normal temperatur, arterial hipertenziyanın, hiperhidratasiyanın olmaması, 200 ml/sutkada diurezi olan kəskin böyrək çatmamazlığı ilə xəstəyə hansı miqdarda maye köçürmək olar?

60. Kəskin sidik turşulu kanalcıqların blokadası nə zaman yarana bilər?

61. 45 yaşlı xəstədə proteinuriya (2, 5 q/l), hematuriya var (50-60 q/sahəsi). Qanda lgA artıb. Ən uyğun diaqnoz hansıdır?

62. 16 yaşlı xəstə 2 il ərzində sol baldırın osteomieliti ilə xəstədir, ödem, assit, hidrotoraks yaranıb. Müayinə zamanı nefrotik sindrom, hepatosplenomeqaliya aşkar edilib. Qanda fibrinogen səviyyəsi artıb. Mümkün olan diaqnoz?

63. 50 yaşlı xəstə qadın halsızlıq və onurğa sütununda ağrılardan şikayət edir.

Hb=65 q/l; sidikdə zülal 22 q/sutkada; zərdabda albumin 40 q/l. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?

64. 45 yaşlı xəstə kişidə 4 ay müddətində qızdırma və ağrısız makrohematuriya əlamətləri müşahidə olunub.

Hb=160 q/l; ECS=60 mm/saat. Ən çox ehtimal olunan diaqnoz hansıdır?

65. Saxlanılmış böyrək funksiyasi ilə diabetik nefropatiyalı xəstələrdə hipertenziv sindromunun müalicəsində seçim preparatı hansıdır:

66. Qalxanabənzər ətraf vəzin adenoması təhrik edə bilər:

67. Böyrəyin əsas morfoloji və funksional vahidi nədir?

68. Vazorenal hipertenziyanın diaqnostikasında hansı müayinə metodundan istifadə olunur?

69. Nefrotik sindromun əsas əlaməti hansıdır?

70. Kəskin qlomerulonefritə hansı mikrobun törətdiyi infeksiya səbəb ola bilər?

71. Böyrək amiloidozu müşahidə olunmur:

72. Kəskin böyrək çatmamazlığında hiperkaliemiyanı aradan qaldırmaq olar:

73. Böyrək xəstəliklərində istifadə olunan və dozasının xüsusi tənzimlənməsini tələb edən dərman hansıdır?

74. Puls-terapiya zamanı prednizolonun hansı dozaları təyin olunur:

75. Xroniki böyrək çatmamazlığının morfoloji substratı nədir:

76. Xroniki böyrək çatmamazlığında hansı morfoloji strukturlar zədələnir?

77. Xroniki böyrək çatmamazlığının əlamətləri yumaqcıq filtrasiyasının surətinin hansı göstəriciyə bərabər olduqda meydana çıxır?

78. Xroniki qlomerulonefrit zamanı qlükokortikoidlərin təyininə göstəriş nədir?

79. Xroniki qlomerulonefritin ilkin müalicəsində prednizolonun məsləhət görülən sutkalıq dozası hansıdır:

80. Kanalcıq sekresiyası nə deməkdir:

81. Metilprednizolonla puls-terapiyanın düzgün təyinini seçin:

82. Xroniki böyrək catmamazlığında antihipertenziv preparatların daha uğurlu birləşməsini seçin:

83. Böyrək xəstəliklərin proqressivləşməsinin qeyri-immun mexanizmlərindən biri səhvdir. Onu göstərin:

84. Streptokokk etiologiyalı kəskin qlomerulonefriti hansı müayinələr təsdiq edir:

85. Planlı hemodializə mütləq göstərişləri seçin:

86. Böyrəkdaxili hemodinamikaya müsbət təsir göstərən antihipertenziv preparatı seçin:

87. Xroniki böyrək çatmamazlığında ödem sindromunun sidikqovucu terapiyasının optimal variantını seçin:

 

 

27. ENDOKRİN SİSTEMİN XƏSTƏLİKLƏRİ. DİABET

 

 

1. İnsulin çatmamazlığı zamanı müşahidə olunur:

2. İnsulin çatmamazlığı zamanı müşahidə olunur:

3. Yeniyetmələrdə şəkərli diabet hansı səbəblərdən yaranır:

4. Şəkərli diabetli xəstələrdə qara ciyərin ölçülərinin böyüməsinin səbəbi nədir?

5. Qanda qlükozanın normal bazal səviyyəsi (təmiz qlükozaya görə) nə qədərdir?

6. Sağlam şəxslərdə qlükoza ilə (peroral) yüklənmədən 2 saat sonra qanda qlükozanın maksimal səviyyəsi nə qədərdir?

7. Şəkərli diabet zamanı ürək–damar sistemi tərəfindən olan pozğunluqlar aşağıdakılar ilə xarakterizə olunur:

8. Şəkərli diabet zamanı görmə orqanlarının zədələnməsinə daxil deyil:

9. Daha az antigen xüsusiyyətinə malikdir:

10. “Hamiləlik” dövründə yaranmış şəkərli diabet zamanı qlikemiyanın acqarnına hansı səviyyəsində insulin təyin edilmir?

11. Şəkərli diabetlə xəstələnmənin birinci ilində hansı miqdarda insulinin təyininə ehtiyacı var?

12. Sutkalıq təsirə malik insulinlərə aiddir:

13. Şəkərli diabetli xəstələrə sulfanilamid preparatları aşağıdakı hallarda təyin edilir:

14. Biquanidlərin təyini aşağıdakı hallarda göstərişdir:

15. Biquanidlərin əlavə təsirinə aid deyil:

16. Günün birinci yarısında insulinə olan orta hesabla tələbat nə qədərdir?

17. Xəstəni hipoqlikemik komadan çıxarmaq üçün təyin edilən vasitələr:

18. İnsulindən asılı olmayan şəkərli diabet üçün xarakterik olan əlamətləri seçin:

19. Sulfanilamid preparatlarının şəkərsalıcı xüsusiyyətlərinə bunlardan hansı aid deyil:

20. Hiperosmolyar hiperqlikemik koma üçün xarakterikdir?

21. İnsulindən asılı şəkərli diabetli xəstələrdə davamlı (dayanaqlı) taxikardiya hansı üçün səciyyəvi deyil?

 

 

28. DİGƏR ENDOKRİN XƏSTƏLİKLƏR.

 

 

1. Piylənmə aşağıdakı xəstəliklər üçün risk faktorudur:

2. Sadalanan simptomlardan hansılar diffuz toksiki ur üçün xarakterik deyil:

3. Diffuz toksiki urun müalicəsində aşağıdakı preparatlar istifadə olunmur:

4. 30 yaşdan cavan olan xəstələrdə düyünlü toksiki urun əsas müalicə üsulu hansıdır?

5. Autoimmun tireoidit üçün xarakterikdir:

6. Yarımkəskin tireoidit üçün xarakterik deyil:

7. Tireotoksikozun diaqnostikası üçün daha informativ üsullar aşağıdakılardır:

8. Tireotoksik adenoma aşağıdakılarla xarakterizə olunur:

9. Hipotireoz üçün xarakterik olmayan əlamət aşağıdakılardan hansıdır:

10. Hipotireozun müalicəsində tətbiq edilən preparatlar:

11. Feoxromositomanın diaqnostikası üçün aşağıdakı müayinə aparılmır:

12. İtsenko – Kuşinq xəstəliyi üçün aşağıdakılar xarakterik deyil:

13. Akromeqaliyanın aktiv mərhələsi üçün aşağıdakılardan hansı əlamətlər xarakterik deyil:

14. Serebral – hipofizar çatmamazlığa aşağıdakılar səbəb ola bilməz:

15. Serebral – hipofizar çatışmamazlıq zamanı aşağıdakı hormonlardan hansıların sintezi azalmır?

16. Addison xəstəliyi üçün xarakterikdir:

17. Birincili xroniki hipokortisizm sadalananlardan hansı ilə differensasiya etmək məqsədəuyğun deyil:

18. Addison xəstəliyi ilə yanaşı onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyi inkişaf etmişsə müalicədə hansı preparatlara üstünlük verilməlidir?

19. Xəstəni addisonik krizdən çıxarmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə edilmir?

20. Böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin anadangəlmə virilizəedən hiperplaziyasının daha çox rast gələn klinik formalarını göstərin:

21. Sadalananlardan hansı yaşlı qadınlarda adrenogenital sindrom üçün xarakterik deyil:

22. Klimakterik dövr nə ilə xarakterizə olunur:

23. Klimakterik dövr hansı əlamətlərlə müşahidə olunmur:

24. Klimakterik dövrün vegetativ – damar pozulmalarının müalicəsi zamanı təyin olunan vasitələri göstərin:

25. Klimakterik kardiopatiyaların müalicəsi zamanı təyin edilən preparatlardan hansılar effektiv deyil:

26. Qalaktoreya – amenoreya sindromu üçün xarakterik əlamət deyil:

27. Hansı preparatlar uzun müddətli təyin edildikdə yatrogen qalaktoreya inkişaf edir:

28. İtsenko – Kuşink xəstəliyinin ağır forması üçün xarakterik olmayan əlamət:

29. Böyrəküstü vəzilərin kəskin çatmamazlığı üçün xarakterik olmayan əlamət:

30. Şerşevski – Terner sindromu üçün aşağıdakılardan hansılar xarakterikdir?

31. Qalaktoreya – amenoreya sindromu üçün hansı hallar xarakterik deyil?

 

 

29. ANEMİYA

 

 

1. Qadınlarda dəmir-defisitli anemiyanın genezini hansı anamnestik məlumatlarla əlaqələndirmək olar?

2. Boz torpaq rəngli dəri bu xəstəlikdən hansı üçün xarakterdir?

3. Hansı xəstəliklərdə al-qırmızı dil müşahidə olunur:

4. EÇS-nin azalması (3 mm/s az) olanda hansı xəstəlikdən düşünmək lazımdır:

5. Orqanizmdəki dəmirin əsas miqdarı mədə-bağırsaq sisteminin hansı hissəsində sovrulur:

6. Dəmir ən yaxşı hansı formada sorulur:

7. Qadınlarda dəmir defisitli anemiyanın əmələ gəlməsinin səbəbi hansı patoloji hallarda ola bilməz:

8. Kişilərdə dəmir defisitli anemiyaların inkişafının sadalanan səbəblərdən hansılar daha əhəmiyyətlidir:

9. Mədə-bağırsaq traktından qanaxmanı aşkar edən üsullar arasında ən informativ hansıdır?

10. Qan donorunda dəmir defisiti aşkar olunduqda sadalanan tədbirlərdən hansını etmək lazımdır?

11. Hamilə qadında dəmir defisitli anemiyaya nə səbəb ola bilər?

12. Dəmir defisitini müalicə etmək üçün sadalanan tədbirlərdən hansını etmək lazımdır:

13. Xroniki dəmir defisitli anemiyası olan hamilə qadınlarda sadalanan tədbirlərdən hansını etmək lazımdır:

14. Qurğuşun intoksikasiyasının xarakter klinik əlamətləri hansılardır:

15. Meqaloblast anemiyasının sadalanan laborator əlamətlərindən hansı vacibdir:

16. Dərin hiperxrom anemiyanın ən əsas səbəbi hansıdır:

17. B12 defisitli anemiya qastrektomiyadan neçə müddətdən sonra əmələ gəlir:

18. B12 defisitli anemiyalı xəstənin xarakter şikayəti hansıdır:

19. B12 defisitli anemiyanın xarakter əlaməti hansıdır:

20. B12 defisitli anemiyalı xəstələri neçə müddət ərzində müalicə etmək lazımdır:

21. Sadalanan növlərdən hansı hemolitik anemiyanın növü deyil:

22. Autoimmun hemoliz hansı xəstəliklər zamanı simptomatik ola bilər və gedişini ağırlaşdıra bilər:

23. Anemik komanın səbəbləri hansılar ola bilər:

24. Anemik komanın klinik simptomlarına hansilar aiddir :

25. Anemik komada onun etiologiyasından asılı olmayaraq ilkin yardım hansı tədbirlərdən ibarətdir:

26. Hemolitik kriz sadalanan xəstəliklərdən hansılarında inkişaf edə bilər:

27. Hemolitik krizin göstəricilərinə sadalanan klinik əlamətlərdən hansı aiddir:

28. Hemolitik krizi sadalanan laborator analizlərdən hansılar təsdiq edir:

 

 

30. HEMOBLASTOZ

 

 

1. Hematosarkomaların ilkin stadiyasında limfa düyünlərinin xarakteri:

2. Dalağın böyüməsi hansı xəstəliyin erkən stadiyasına xarakterdir:

3. Sidikdə hemosiderinin olması hansı patoloji hal üçün daha çox xarakterdir:

4. Limfa düyününün punksiyasından istifadə etmək məqsədəuyğundur:

5. AIDS-in diaqnostikası əsaslanır:

6. ABO sisteminə görə qan qruplarının təyini zamanı hansı metodlardan istifadə olunur:

7. Donor və resipiyentin fərdi uyğunluq sınaqları aparılır:

8. Leykozların klassifikasiyası əsaslanır:

9. Bədxassəli şişlərin xoşxassəlilərdən həlledici fərqi nədən ibarətdir:

10. Kəskin leykoza şübhə olduqda hansı diaqnostika üsulunun həyata keçirilməsi vacibdir:

11. Leykozların kəskin və xroniki formalara bölünməsinin əsasında durur:

12. Xroniki mieloleykozun yayılmış stadiyasında periferik qanın xarakter xüsusiyyətləri hansılardır:

13. Çoxsaylı mielomalı xəstələrin rejimində sadalanan tədbirlərdən hansı nəzərdə tutulur:

14. Limfoqranulomatozun diaqnostikası üçün sadalanan müayinələrdən hansı həlledici sayılır:

15. Sitostatik xəstəliyin etioloji faktorlarına hansılar aiddir:

16. Aplastik anemiyalı xəstələrdə:

17. Leykemiod reaksiyanın həlledici əlamətlərinə hansı aiddir:

18. Parazitar xəstəliklər zamanı maksimal eozinofiliya müşahidə oluna bilər:

19. Orta ağırlıqlı sitopeniyanı hansı dərmanlar verə bilər:

20. Kəskin aqranulositozun əsas əlamətləri hansılardır:

21. Aqranulositoz diaqnozunun təsdiqi üçün sadalanan müayinələrdən hansılar lazımdır:

22. Sitostatik xəstəliyin profilaktikasına sadalanan tədbirlərdən hansılar daxildir:

23. Sümük iliyinin kəskin aplaziyasını sadalanan əlamətlərdən hansılar təsdiq edir:

 

 

31. QAN LAXTALANMASI SİSTEMİ PATOLOGİYASI

 

 

1. Gövdə və ətraflarda göy rəngli qabıqlanan papulo-vezikulyar səpgilər hansı xəstəlik üçün xarakterdir:

2. Eritremiyada trombotik fəsadların patogenezini sadalanan mexanizmlərdən hansılar şərtləndirir:

3. Damar-trombositar hemostazın müayinə metodlarına hansılar aiddir:

4. Mikrodamarların rezistentliyinin müayinəsi metodlarına hansılar aiddir:

5. Düz təsirli antikoaqulyantlara hansı aiddir:

6. Qeyri-düz təsirli antikoaqulyantlara hansı aiddir:

7. Antiaqreqant vasitələrinə hansı aiddir:

8. Fibrinolizi zəiflədən maddələrə hansı aiddir:

9. Hemofiliya A zamanı qanın laxtalanmasının aşağıdakı irsi faktorlarının hansının defisiti müşahidə olunur:

10. Hemofiliya B zamanı qanın laxtalanmasının aşağıdakı irsi faktorlarının hansının defisiti müşahidə olunur:

11. Hemorragik vaskulitin (Şenleyn–Henox xəstəliyinin) xüsusiyyətləri hansılardır:

12. DDL (disseminə olunmuş damardaxili laxtalanma) sindromuna şübhə olan xəstələrin aparılması prinsiplərinə hansılar aiddir:

13. DDL sindromun klinik diaqnostikası hansı testlərlə əsaslanır:

14. DDL sindromunun proflaktikasının və müalicəsinin əsas prinsiplərinə hansı tədbilər aiddir:

15. Təzə dondurulmuş plazma ilə müalicə zamanı aşağıdakı zəruri prinsiplərdən hansılar gözlənilməlidir:

16. DDL-sindiromunun klinik əlamətləri hansılardır:

17. DDL-nin müalicəsində sadalanan vasitələrdən hansıları istifadə olunur:

18. Hemorragik vaskulitlərin diaqnostikasında aparıcı kriteriyalar hansılardır:

19. Kəskin trombositopeniya zamanı trombositlərin sayının aşağı düşməsinin dərəcəsini hansı rəqəm göstərir:

20. Kəskin trombositopeniyanın etioloji faktorlarlarına hansı aiddir:

21. Hansı hallarda trombosit kütləsinin transfuziyası effektli sayılmır:

 

 

32. MADDƏLƏR MÜBADİLƏSİ XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. Lipoproteinlərin aşağıdakı növləri aterogen sayılır:

2. Hiperlipidemiyaya xas deyil:

3. I tip hiperlipoproteinemiyanın klinik təzahürünə aid deyil:

4. I tip lipoproteinemiya rast gəlinir:

5. III tip hiperlipopteidemiya xarakterizə olunmur:

6. IV tip hiperlipoproteinemiyaya xarakterik deyil:

7. Aterosklerotik düyünün xüsüsiyyətlərini təsdiq etmir:

8. Aşağıdakıların miqdarının artması ateroskleroz üçün xas deyil:

9. Qlikoqenin toplanması xəstəliyində hansı əsas əlamətlər birgə rast gəlinir:

10. Qlikoqenin toplanması xəstəliyində əsasən zədələnir:

11. Sistenuriya birgə rast gəlinir:

12. Amiloidoz diaqnozu təsdiq olunur:

13. Podaqralı xəstələrin qanında sidik turşusunun miqdarının artmasına gətirib çıxarmır:

14. Podaqra üçün xarakterik deyil:

15. Kəskin podaqra artritində əsas faktor deyil:

16. Hemoxromatozun xarakter əlaməti sayılmır:

17. Hemoxromatoz zamanın dəmir daha çox toplanır:

18. Hemoxromatoz zamanı şəkərli diabetin səbəbi:

19. Hemoxromatoz zamanı ölümün əsas səbəbi:

20. Dəridə melaninin azalması müşahidə olunur:

21. Osteomalyasiya zamanı müşahidə olunmur:

22. Pedcet xəstəliyi zamanı baş verən fəsadlar:

23. Vilson-Konovalov xəstəliyinə xas deyil:

24. Lipid mübadiləsinin göstəricilərini hansı preparatlar yaxşılaşdırır:

 

 

33.ALLAERGİK XƏSTƏLİKLƏR

 

 

1. Atopik bronxial astmanın immunoloji mexanizmi hansıdır?

2. Bronxial astma zamanı bronx divarlarının infiltratında nə üstünlük təşkil edir?

3. Bronxial astma zamanı tənəffüsün pozulmasının səbəbləri:

4. İntalın inhalyasiyası üçün göstərişlər:

5. β2 adrenoreseptorları oyandıran qısa təsir müddətli adrenomimetikləri hansı məqsədlə təyin edilir?

6. Bronxial astma zamanı qlükokortikosteroidlərin inhalyasiyası nə vaxt təyin edilir?

7. Aspirin bronxial astması üçün xarakter əlamətlər hansılardır?

8. Atopik bronxial astmaya xarakter əlamətlər hansılardır?

9. Sürətli tipli allergiya zamanı ləng təsirli bioloji aktiv maddələrə hansı aiddir?

10. Aşağıdakı allergenlərdən hansı atopik bronxial astmanın əsas səbəblərindən biridir?

11. Antihistamin preparatların təsir mexanizmi necədir?

12. Aşağıda sadalanan immunoqlobulin növlərinin hansı reagenlərə aiddir?.

13. Qida mənşəli allergiyaya hansılar aiddir?

14. Obliqat qida allergeninə hansılar aiddir?

15. Paraaminobenzoy turşusunun əmələ gəlməsində iştirak edən sulfanilamidlərə qarşı allergiyalarda hansı dərmanları təyin etmək olmaz:

16. Sürətli tipli qida mənşəli allergiyanın kliniki simptomlarından ən çox rast gələni hansılardır?

17. Qida allergiyasının spesifik hiposensibilizasiya müalicə üsullarına aiddir?

18. Zərdab xəstəliyinin əmələgəlmə mexanizmində iştirak edən hansıdır?

19. Zərdab xəstəliyinin ən çox rast gələn əlamətlərinə aiddir:

20. Etimizolun təsiri nədədir:

21. Hansı dərmanlardan pollinoz kəskinləşə bilər?

22. Pollinozlarda hansı qida məhsullarına allergiya yarana bilər?

23. Çiçək tozu bronxial astmaya nə xarakterikdir:

24. Allergenin tam eliminasiyasından sonra çiçək tozu bronxial astmasında hansı proseslər baş verir?

25. Pollinozun profilaktik metodlarından ən effektlisi:

26. Kəskin allergik övrə və Kvinke ödeminin patogenezində nəyin iştirak etməsi vacibdir?

27. Xroniki allergik övrə və Kvinke ödeminin patogenezində nəyin əhəmiyyəti vardır:

28. Kvinke ödeminin və övrənin psevdoallergik forması nədən asılıdır?

29. Xolinergik övrənin qeyri-spesifik müalicəsinin ən effektlisi hansıdır?

 

 

34. KLİNİK İMMUNOLOGİYA.

 

 

1. Orqanizmin qeyri spesifik müdafiyə faktorlarına aid deyil:

2. İmmun reaktivlik fenomeninə aid deyil:

3. İmmun cavabdeh hüceyrələrə aiddirlər:

4. İmmun cavabın humoral tənzimlənməsini həyata keçirmir:

5. İmmun cavabın üçhüceyrə sistemi kooperasiyasında iştirak edirlər:

6. Histoloji uyğunluğun baş geni necə işarə olunur?

7. Antigeni səciyyələndirən hansı əlamət əsas deyil:

8. Qanda birincili immun cavab antigen yeridildikdən sonra hansı vaxtda əmələ gəlir?

9. İnsanda olan immunoglobulinlərin tiplərinin sayı:

10. Sürətli tip hiperhəssaslığın inkişafında aparıcı rol oynayan əsas hədəf hüceyrə hansıdır?

11. Zəif tipli hiperhəssaslığın əmələ gəlməsində iştirak edən əsas hüceyrə hansıdır?

12. Allergiyanın diaqnostikası üçün istifadə olunur:

13. Hissəvi immunoloji tolerantlığın əmələ gəlməsi bağlıdır:

14. Hansı müalicə üsullu istifadə etdikdə immunodefisit törənmir:

15. AIDS infeksiyalarında immunodefisitin səbəbi hansı hüceyrələrin zədələnməsi ilə əlaqədardır?

16. Autoimmun xəstəliklərin əmələ gəlməsində aparıcı rol oynayır:

17. Humoral immunitetin qiymətləndirilməsi üsullarına aiddir:

18. Hüceyrə immunitetinin qiymətləndirilməsi üsullarına aid deyil:

19. Limfositlərin subpopulyasiyalarının qiymətləndirilməsinə aid deyil:

20. T-sistem immuniteti stimullaşdıran preparatlara aid deyil:

21. B-sistem immuniteti stimullaşdıran preparatlara aiddir:

22. Hüceyrə immunitetinin defekti vaxtı immun cavabın xarakteri nəyə qarşı pozulur?

23. Humoral immunitetin defekti vaxtı immun cavabın formalaşması nəyə qarşı pozulur?

 

 

35. İRSİ XƏSTƏLİKLƏR

 

 

1. İrsi xəstəliklər təzahür oluna bilər:

2. İrsi xəstəliklərin təyininin sadalananlar içərisində ən düzgününü seçin:

3. Harada cinsi xromosomları təyin etmək olmaz:

4. Autosom-dominant irsiyyət tipli hansı xəstəlikdir;

5. Hipertoniya xəstəliyi hansı irsiyyət tipinə aiddir:

6. İrsi inkişaf qüsurları əmələ gəlir:

7. Multifaktorial xüsusiyyət hansı xəstəliyə aid deyil:

8. Multifaktorial xüsusiyyət hansı xəstəliyə aid deyil:

9. Multifaktorial xüsusiyyət hansı xəstəliyə aid deyil:

10. Multifaktorial xüsusiyyət hansı xəstəliyə aid deyil:

11. Multifaktorial xüsusiyyət hansı xəstəliyə aid deyil:

12. Multifaktorial xüsusiyyət hansı xəstəliyə aid deyil:

13. İrsi xəstəliklərin əsas əlamətləri aşağıdakılardır:

14. Multifaktorial irsi xəstəliklərdə genetik və mühit amillərinin bir-birinə nisbəti belə olur:

15. Sadalanan xəstəliklər X-xromosomla ilişikli keçir:

16. Həyat yoldaşı hemofiliya ilə xəstə olan qadın həkim-genetikə müraciət edib. Məlumdur ki, qadın hemofiliya daşıyıcısı deyil, bu zaman evlilikdən aşağıdakı nəticəni gözləmək olar:

17. X –trisomiya xəstələrinə xarakterikdir:

18. Leşa-Nayxan sindromu aid edilir:

19. Sistinuriyanın aparıcı əlamətləri bunlardır:

20. Qardner sindromunun irsi tipi (diffuz bağırsaq polipozu):

21. Xroniki böyrək çatışmamazlığı xarakterikdir:

22. İrsiliyin koeffisienti 80%-ə bərabər olmasını göstərir:

23. Ürək-damar sisteminin zədələnməsi daimi əlaməti sayılır:

24. Məlumdur ki, hamilə qadın hemofiliya geninnin daşıyıcısıdır. Bu qadına aşağıdakı diaqnostika metodları təyin oluna bilər:

25. Tibbi-genetik proqnoz anlayışına aiddir:

26. Selektiv skrininqə aid deyil:

 

 

36. YOLUXUCU XƏSTƏLİKLƏR.

 

 

1. HİV infeksiyasının mənbəyi hansıdır:

2. HIV infeksiyasının əsas yoluxma yolları:

3. HIV infeksiyası ilə yoluxma təhlükəsi olan kontingentə aid deyil:

4. HIV infeksiyasının klinik əlaməti deyil:

5. HIV infeksiyasına münasibətdə əsas opportunist infeksiya deyil:

6. Vəbanın əsas simptomları hansılardır:

7. Vəbanın patogenezində əsas bənd hansıdır:

8. Vəba xəstəliyində ifrazatın xüsusiyyətləri:

9. III – IV- dərəcəli dehidrotasiya sindromu olan xəstələrdə təxirəsalınmaz yardımı nədən başlamaq lazımdır:

10. Kəskin dizenteriyanın klinik simptomu deyil:

11. Səpkili yatalağın klinik simptomu deyil:

12. Səpgili yatalaqda səpkilərin lokalizasiyası xarakterik deyil:

13. Ağız – udlaq difteriyası üçün xarakterik deyil:

14. Ağız – udlaq difteriyası üçün xarakterik deyil:

15. Ağız – udlaq difteriyası üçün xarakterik deyil:

16. Ağız – udlaq difteriyası üçün xarakterik deyil:

17. Ağız – udlaq difteriyası üçün xarakterik deyil:

18. Yaranma mənbəyi məlum olmayan qızdırmalarda hansı infeksion xəstəlikləri inkar etmək lazımdır:

19. Yersiniozun klinik simptomu deyil:

20. İnfeksion mononukleozun klinik simptomlarına aid deyil:

21. İnfeksion mononukleozda qanın xarakterik dəyişikliyinə aid deyil:

22. Qızılcanın əsas klinik simptomlarına aid deyil:

23. Məxmərək üçün xarakterik deyil:

24. Malyariyanın klinik şəkli üçün xarakterik deyil:

25. A virus hepatitinin sarılıqönü dövründə ən çox müşahidə olunur:

26. B virus hepatitinin sarılıqönü dövründə ən çox müşahidə olunur:

27. Leptospirozun əsas simptomlarına aid deyil:

28. Leptospiroz üçün xarakterik deyil:

29. Qripp üçün xarakterikdir:

30. Qripdə respirator sindrom üçün xarakterik deyil:

31. Qripp xəstəsində müayinə zamanı aşkar olunur:

32. Qripin müalicəsində spesifik vasitələrə aid deyil:

33. Qripp zamanı antibiotiklər təyin olunur:

34. Qripdə simptomatik müalicə vasitələri ola bilər:

35. Qarın yatalağı üçün xarakterik deyil:

36. Qarın yatalağının əsas simptomlarına aid deyil:

37. Botulizm xəstələrinin əsas şikayətlərinə aid deyil:

38. Botulizmdə infeksiya mənbələrinə aid deyil:

39. Botulizm xəstələrinin müayinəsi zamanı qeyd olunmur:

40. Tetanusun əsas klinik simptomlarına aid deyil:

41. Meninqokoksemiyanın əsas simptomlarına aid deyil:

42. Meninqitin əsas klinik əlamətlərinə aid deyil:

43. Meninqokokk infeksiyası zamanı infeksion toksiki şokun əlamətlərinə aid deyil:

44. Taunun ötürülmə yolu deyil:

45. Taunda ilkin bubon üçün xarakterik deyil:

46. Taunun başlanğıc dövrünə xas olan əsas klinik simptom deyil:

47. Xüsusi təhlükəli hemorraqik qızdırmanın əsas klinik simptomu deyil:

48. Brüsellyoza yoluxma bu qidalardan istifadə etdikdə baş verir:

49. Kəskin brüsellyozun əsas klinik əlaməti deyil:

50. Brüsellyozda ocaqlı zədələnməyə aid deyil:

51. Xroniki brusellyozda zədələnməyə məruz qalan əsas orqan və sistemlər:

52. Təbii çiçəkdə infeksiyanın mənbəyi:

53. Təbii çiçək zamanı daha xarakterik morfoloji dəyişikliklərə aiddir:

54. Təbii çiçəyin klinik formaları içərisində daha təhlükəlidir:

55. Təbii çiçək zamanı səpmənin gedişatına xas deyil:

56. Naməlum etialogiyalı qızdırma zamanı infeksion xəstəliyi inkar etmək üçün istifadə edilir:

57. Aparıcı simptomu qızdırma olan əsas xəstəlik deyil:

 

 

37. PARAZİTALOQİYA

 

 

1. Tipik malyariya hansı xəstəlik bənzəmir:

2. Afrikadan qayıdan turistdə hərarətli vəziyyət başlamışdır. Rentqen müayinədə ağ ciyərlərdə xırda ocaqlı dəyişikliklər aşkar edilmişdir.Qanın malyariyaya yoxlanılması lazımdır:

3. Tropik malyariyanın başlanğıc dövründə mütləq müşahidə olunur:

4. Tropik ölkələrdən qayıtdıqdan sonra malyariya xəstəliyi neçə vaxtdan sonra başlaya bilməz:

5. Visseral leyşmaniyozun xarakterik klinik əlamətinə aid deyil:

6. Zoonoz dəri leyşmaniozu diaqnozunun xeyrinə şəhadət verir :

7. Visseral leyşmaniyozun yekun diaqnozu üçün vacibdir :

8. Qara ciyərin amyoblu absesi üçün xarakterik deyil:

9. Lyamblyozu əksər hallarda müşayyət edir:

10. Lyamblyozun klinik şəkli üçün xarakterik deyil:

11. Lyamblyozun müalicəsi üçün istifadə olunmur :

12. Xəstənin ultrasəslə müayinəsi zamanı qara ciyərin sağ payında 3,5 sm ölçüdə dəqiq konturları olan dairəvi formalı törəmə aşkar edilmişdir . Göstərilən helmintozlardan ən çox uyğun gələni budur:

13. Trixinelyoz zamanı orta klinik inkubasiya dövrü təşkil edir :

14.Trixinelyoz simptomları olan xəstənin aşkar olunduğu zaman həkimin görəcəyi ilk tədbirlərə daxildir :

15. Dəmir defisitli anemiyanın səbəbi ola bilər :

16. Hansı invaziyada steroidlərlə müalicə invaziyanın intensivliyinin artmasına və helmintlərin disseminasi-yasına gətirib çıxara bilər :

17. Helmintozların kəskin dövrdə diaqnostik metodlarına aiddir :

18. Hərarət, mialqiya, sifətin ödemi, eozinofiliya əlamətləri aşağıdakılardan hansı üçün patoqnomikdir :

19. Aşağıdakılardan hansında periferik qanda eozinofiliya müşahidə olunmur:

20. Enterebiozda aparıcı simptom hesab olunur:

21. Aşağıdakı hallarda B12 defisitli anemiya inkişaf edə bilər :

22. Hansı halda dəmir preparatları patoqenetik vasitə kimi təyin olunur:

23. Xəstədə anusdan lentvari qurdun buğumlarının aktiv xaric olması müşahidə olunur. İnvaziyalardan daha uyğunu:

24. Bağırsaq keçməməzliyinin səbəbi ola bilər:

25. Primorsk vilayətindən gələn xəstədə iki il müddətində öskürək, təngnəfəslik, qanhayxırma, bəzən şokolad rəngli bəlğəm ifrazı müşahidə olunur. Onda inkar etmək lazımdır:

26. Ağ ciyərləri zədələmir:

27. Qara ciyəri zədələmir:

28. Moskva sakini açıq su hövzəsində çimdikdən sonra dərisində iynələnmə, bir neçə gün ərzində saxlanılan qaşınan papulyoz və urtikar səpgi əmələ gəlmişdir.Çox güman ki, bunun səbəbi aşağıdakılardan biri ilə yoluxmadır:

29. Hansı müalicənin aparılmasından qabaq, xəstə stronqiloidoza görə müayinə olunmmamalıdır:

30. AIDS – lə infeksiyalaşmış xəstələrdə hansı parazitar xəstəliyin tez-tez rast gəlməsi səciyyəvi deyil:

 

 

38. DERMATOVENEROLOGİYA.

 

 

1. Psoiraz zamanı nə zədələnir?

2. Yuyucu potozdan sonra əmələ gəlmiş allergik dermatit zamanı aşağıda göstərilən məsləhətlərdən hansıları yerinə yetirmək lazımdır?

3. Övrə zamanı tətbiq edilən dərman vəsaitlərini göstərin?

4. Neyrodermitdə daxili sekresiya vəzilərinin hansı şəbəkələrində funksional dəyişikliklər aşkar olunur?

5. Dermatofitiyaların müalicəsində göbələk əleyhinə hansı dərmanlar tətbiq edilir?

6. Vərəm mikrobakteriyalarının dəriyə daxilolma yollarını göstərin:

7. Aşağıda adları çəkilən preparatlardan hansı dəri vərəminin müalicəsində istifadə olunmur?

8. Lepranın törədicisinin adını göstərin:

9. QİÇS-in yayılma yollarını göstərin:

10. QİÇS-in profilatkasını sadalayın:

11. Solğun treponemanın orqanizmə daxilolma yollarını göstərin:

12. Sifilis xəstəliyində regionar limfadentin xarakterik əlamətini göstərin:

13. Benzilpenisillin təyin olunduqda hansı ağırlaşmalar baş verir?

14. Kişilərdə qonoreya uretritin ağırlaşmasını göstərin:

15. Qadınlarda qonoreya zamanı sidiktənasul üzvlərinin aşağı hissəsində hansılar zədələnmir:

16. Trixomonialar hansı orqanlarda yaşayır:

17. Xlamidiyalar hansı qrup mikroorqanizmlər sırasına daxildir:

18. Dərman toksidermiyasının profilatkasında hansı tədbirin görülməsi vacib deyildir:

19. Qırmızı qurd eşənəyinin patogenezində əsas konsepsiya hansıdır?

20. Qırmızı qurd eşənəyinin diskoid formasının tez-tez rast gəlinən lokalizasiyasını qeyd edin:

21. Sklerodermiyada tətbiq olunan ümumi kompleks dərman maddələrini göstərin:

22. Pemfiqus xəstəliyi hansı qrup xəstəliklərə aid olunur:

23. Dərinin virus xəstəliklərinə hansı aiddir:

24. Dəri leyşmaniozunun müalicəsində istifadə olunan effektiv dərmanlar preparatını göstərin:

25. Residivverən sadə qovuqcuqlu dəmrovda tətbiq edilən əsas preparatları göstərin.

 

 

39. PEŞƏ XƏSTƏLİKLƏRİ.

 

 

1. Qaynaq işləri apararkən aşağıdakı xəstəlik əlaməti inkişaf edir:

2. Lokal (yerli) vibrasiyaya ən çox məruz qalan:

3. Lokal vibrasiya zamanı müşahidə edilir:

4. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

5. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

6. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

7. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

8. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

9. Kesson (dekompression) xəstəliyinin xarakterik əlamətlərinə aiddir:

10. Yüksək hərarətin bədənə uzun muddətli təsiri zamanı əmələ gələ bilər:

11. Peşə xəstəliklərinə aid deyil:

12. Peşə xəstəliklərinə aid deyil:

13. Peşə xəstəliklərinə aid deyil:

14. Peşə xəstəliklərinə aid deyil:

15. Peşə xəstəliklərinə aid deyil:

16. Periferik sinir və əzələlər zədələndikdə hansı xəstəlik əmələ gəlmir:

17. Siyahıda göstərilənlərdən peşə xəstəliklərinə aid etmək olar:

18. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

19. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

20. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

21. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

22. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

23. Peşə xəstəliyi yaradan kimyəvi maddələrə aid deyil:

24. Peşə xəstəliyi yaradan kimyəvi maddələrə aid deyil:

25. Peşə xəstəliyi yaradan kimyəvi maddələrə aid deyil:

26. Peşə xəstəliyi yaradan kimyavi maddələrə aid deyil:

27. Peşə xəstəliyi yaradan kimyavi maddələrə aid deyil:

28. Peşə kanserogenlərinə aiddir:

29. Peşə xərçəngi xəstəliyinə daxildir:

30. Pnevmokonioz inkişaf etmir:

31. Silikoz yaradan peşələrə aid edilir:

32. Ağırlaşmamış pnevmokoniozlarda tətbiq edilir:

33. Tozlardan yaranan bronxitlərin ilkin əlamətləri:

34. Peşə xəstəliklərində səs tellərinin xəstəliklərinə aid edilir:

35. Sənaye allergenlərinə aid edilən metallara aiddir:

36. Sənaye elektromaqnit sahəsinin təsiri zamanı müşayiət olunmur:

37. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

38. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

39. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

40. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

41. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

42. Peşə xəstəliklərinə aid edilə bilən infeksion və parazitar xəstəliklər:

43. Peşə kandidozunu törədə bilər:

44. İş prosesində peşə zərərli amillərinə aiddir :

45. Nəfəs alətləri musiqiçilərinin peşə xəstəliyinin əsas simptomudur:

 

 

40. PEŞƏ XƏSTƏLİKLƏRİ. KİMYƏVİ MADDƏLƏRLƏ ZƏDƏLƏNMƏLƏR

 

 

1. Tənəffüs orqanlarını zədələyən kimyəvi maddəyə aiddir:

2. Xlorla kəskin zəhərlənmədə hansı orqan və sistemlər zədələnir?

3. Hansı zəhərlənmələr ağciyər ödemi ilə ağırlaşa bilər:

4. Hansı maddə ilə inhalyasion zəhərlənmədə hepatotoksik təsir əmələ gəlir:

5. Hansı zəhərlənmədə toksiki nefropatiya əmələ gəlir?

6. Hansı zəhərlənmədə qanın zədələnməsi baş verir?

7. Dəm qazı ilə kəskin zəhərlənmədə daha çox xarakter klinik əlamət hansı deyil?

8. Kəskin dəm qazı ilə zəhərlənmədə bu tədbirlərdən hansı daha effektlidir?

9. Qurğuşunla zəhərlənmədə daha çox hansı sistemlər zədələnir?

10. Qurğuşunla zəhərlənmədə qanın zədələnməsinə aşağıdakılardan hansılar aiddir?

11. Qurğuşun sancının xarakter klinik simptomlarına aid deyil:

12. Qurğuşun sancısında daha effektiv dərman maddəsi hansıdır?

13. Hemolitik anemiyanı əmələ gətirən maddələr hansılardır?

14. Leykopeniya hansı xəstəliklərdə müşahidə oluna bilər?

15. Benzol tərkibli sənaye həlledicilərinin təsirinə daha çox həssas olan orqanlar:

16. Benzol tərkibli sənaye həllediciləri ilə zəhərlənmədə qanın zədələnməsinin xarakter dəyişikliyi deyil:

17. Qaynaq işləri apararkən aşağıdakı xəstəlik əlaməti inkişaf edir:

18. Lokal (yerli) vibrasiyaya ən çox məruz qalan:

19. Lokal vibrasiya zamanı müşahidə edilir:

20. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

21. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

22. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

23. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

24. Xroniki şüa xəstəliyi zamanı xarakterik deyil:

25. Kesson (dekompression) xəstəliyinin xarakterik əlamətlərinə aiddir:

26. Yüksək hərarətin bədənə uzun müddətli təsiri zamanı əmələ gələ bilər:

27. Periferik sinir və əzələlər zədələndikdə hansı xəstəlik əmələ gəlmir:

28. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

29. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

30. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

31. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

32. Bu dəri xəstəliyi peşə amillərinin təsiri ilə yarana bilməz:

33. Peşə xəstəliyi yaradan kimyəvi maddələrə aid deyil:

34. Peşə xəstəliyi yaradan kimyəvi maddələrə aid deyil:

35. Peşə xəstəliyi yaradan kimyəvi maddələrə aid deyil:

36. Peşə xəstəliyi yaradan kimyəvi maddələrə aid deyil:

37. Peşə xəstəliyi yaradan kimyəvi maddələrə aid deyil:

38. Peşə kanserogenlərinə aiddir:

39. Peşə xərçəngi xəstəliyinə daxildir:

40. Pnevmokonioz inkişaf etmir:

41. Silikoz yaradan peşələrə aid edilir:

42. Ağırlaşmamış pnevmokoniozlarda tətbiq edilir:

43. Tozlardan yaranan bronxitlərin ilkin əlamətləri:

44. Peşə xəstəliklərində səs tellərinin xəstəliklərinə aid edilir:

45. Sənaye allergenlərinə aid edilən metallara aiddir:

46. Sənaye elektromaqnit sahəsinin təsiri zamanı müşayiət olunmur:

47. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

48. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

49. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

50. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

51. Dağ (hündürlük) xəstəliyinin əsas simptomlarından deyil:

.

52. Peşə xəstəliklərinə aid edilə bilən infeksion və parazitar xəstəliklər:

53. Peşə kandidozunu törədə bilər:

54. İş prosesində peşə zərərli amillərə aiddir :

55. Nəfəs alətləri musiqiçilərinin peşə xəstəliyinin əsas simptomudur:

 

 

41. YENİYETMƏ TƏBABƏTİ. FİZİOLOGİYA. QAN-DAMAR VƏ TƏNƏFFÜS SİSTEMİ

 

 

1. Yeniyetmə yaşında ürəyin anatomik-fizioloji xüsusiyyətlərinə aid forma variantları aşağıdakılardır:

2. 15-17 yaş arasında olan gənclərdə arterial hipertenziya göstəricisi:

3. 15-17 yaş arasında qızlarda arterial hipertenziya göstəricisi:

4. Ürək avtomatizmi funksiyasının yeniyetmə dövrünün anatomik fizioloji xüsusiyyəti olan pozulmalarına aiddir:

5. Yeniyetmə dövrünün anatomik fizioloji xüsusiyyətlərinə aid olan ekstrasistolalar:

6. Yeniyetmələrdə funksional küyün xarakterik auskultativ əlamətlərinə aiddir:

7. Mitral qapaqların prolapsının (MQP) əsas əlamətləri üçün xarakterikdir:

8. Mitral qapaqların prolapsı (MQP) gediş xüsusiyyətlərinə görə hansı dərəcəyə bölünmür:

9. Yeniyetmələrdə spiroqrammaya görə Tiffno indeksinin orta əhəmiyyəti təşkil edir:

10. Yeniyetmə dövrü başlanır (bioloji baxımdan):

11. Yeniyetmə dövrü başa çatır: (bioloji baxımdan)

12. Oğlanlarda ikincili cinsi əlamətlərə aid deyil:

13. Qızlarda ikincili cinsi əlamətlərə aid deyil:

14. Oğlanlarda ilkin pubertat dəyişikliklərə aiddir:

15. 16 yaşında xəstə KRVİ keçirib, bundan sonra xəstədə səhər saatlarında ekspirator tipli boğulma tutmaları başlanıb. Müayinədə infeksion və qeyri-infeksion allergenlərə qarşı allergiya aşkarlanmamışdır, sizin nəticəniz:

16. 39,10 C hərarəti, irinli-qanlı, bəlğəmli öskürəyi olan 16 yaşlı xəstənin ağ ciyərlərinin rentgenoqrammasında sağ tərəfdə içərisində maye olan nazik divarlı boşluqlar görünür. Sola meylli leykositoz. Bu xəstəliklər haqqında düşünmək lazımdır:

17. Yeniyetmələrdə qeyri-revmatik miokarditin ilkin simptomu deyil:

18. Yeniyetmə dövründə qeyri-revmatik miokarditi hansı xəstəliklə diferensiasiya etmək vacib deyil:

19. Mitral qapaqların prolapsı (MQP) zamanı ürəyin auskultasiyası zamanı eşidilir:

20. Neyrosirkulyator distoniyalı yeniyetmələrdə tez-tez müşahidə edilən ritm pozğunluqlarına aid deyil:

21. Yeniyetmələrdə neyro-sirkulyator distoniyanın səciyyəvi əlamətlərinə aid deyil:

22. Yeniyetmələrdə hipotonik tip neyrosirkulyator distoniyanın xarakterik simptomlarına aid deyil:

23. Yeniyetmələrdə kardial tip üzrə neyrosirkulyator distoniyanın xarakterik simptomlarına aid deyil:

24. Hipertonik tip üzrə neyrosirkulyator distoniyalı yeniyetmələrdə veloerqometrik sınaq zamanı arterial təzyiqin reaksiyası müşayiət olunur:

25. II kurs tələbəsi (19 yaş) poliklinikaya tez-tez baş ağrıları olduğuna görə müraciət etmişdir. Arterial təzyiq qollarda 120/100 mm. c. st., ayaqda isə 110/70 mm. c. st.-dur. Sol kürək nahiyəsində –sistolik küy. Daha dəqiq diaqnoz:

26. Arterial hipertoniyalı (180/110 mm.c.st.) 18 yaşlı xəstə müayinə üçün stasionara RHK-ğı tərəfindən göndərilmişdir. Vəziyyəti kafidir. Krizlər yoxdur. İlk növbədə diferensial diaqnoz aparılmalıdır:

 

 

42. YENİYETMƏ TƏBABƏTİ. HƏZM, ENDOKRİN VƏ SİDİK CİNSİYYƏT SİSTEMİ

 

 

1. 15-17 yaşlı gənclərdə sərhəd arterial hipertoniya diaqnozu arterial təzyiqin səviyyəsi aşağıdakı qaydada olduqda qoyulur:

2. Yeniyetmələrdə mədənin sekretor funksiyasının xarakterik dəyişikliklərinə aiddir:

3. Yeniyetmələrdə mədənin sekretor funksiyası üçün daha səciyyəvidir:

4. Yeniyetmələrdə xora xəstəliyinin aparıcı simptomlarına aiddir:

5. Cavan yaşlarda 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyinin kəskin formasının kriteriyalarına aiddir:

6. 18-20 yaşlı şəxslərdə 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyinin latent formasının səciyyəvi əlamətlərinə aiddir:

7. Yeniyetmələrdə xora xəstəliyinin daha tez-tez rast gəlinən ağırlaşmasına aiddir:

8. Yeniyetmələrdə sirrozun aparıcı amilidir:

9. Yeniyetmələrdə xroniki enterokolitin əsas etioloji faktorlarına aiddir:

10. Yeniyetmələrdə mədənin ilkin funksional pozulmalarına aiddir:

11. Sağlam yeniyetmələrdə anadangəlmə qastroptoz müşahidə olunur:

12. Xoşxassəli proteinuriyanın xarakterik əlamətlərinə aiddir:

13. Yeniyetmələrdə qalxanvarı vəzin böyümə göstəricilərinin norma variantlarına aiddir:

14. Qızlarda ikincili cinsi əlamətlərdən ilkin pubertat dövrünün əlaməti sayılır:

15. Akselerasiya dedikdə nəzərdə tutulur:

16. Yeniyetmələrdə neyrosirkulyator distoniyaya səbəb olan faktorlara aid deyil:

17. 21 yaşlı tələbə 2 il müddətində özündə: baş ağrıları, əzələ zəifliyi, əl və ayaq əzələlərində qıcolmalar, susuzluq (sutkada 3 l-ə qədər maye qəbul edir) qeyd edir. A/T -210/140; 180/120 mm.c.st. PS -70 vurğu 1 dəq. Düzgün diaqnoz:

18. Patologiyada seçim terapiyası:

19. Yeniyetmələrdə «Bexterov» xəstəliyinin müalicəsində daha effektli preparatlara aiddir:

20. Yeniyetmələrdə kəskin qlomerulonefritin inkişafına səbəb ola bilməz:

21. Kəskin qlomerulonefrit keçirmiş yeniyetmələrə bütün dispanserizasiya müddəti ərzində əks-göstəriş deyil:

22. Xroniki qlomerulonefritlə xəstə olan yeniyetmələrin peşə yönümü təyin edəndə nəzərə alınmır:

23. Yeniyetmələrdə eritrositouriya ilə müşayiət olunan qlomerulonefrit diferensiasiya edilməlidir:

24. Ortostatik proteinuriyalar üçün sidikdə zülalın itməsi bu halda xarakterikdir:

25. Diffuz toksik ur olan yeniyetmələr üçün əks-göstəriş deyil:

26. I tip şəkərli diabet ilə xəstə olan yeniyetmələrin iş qabiliyyətinə nə təsir etmir:

27. Yeniyetmələrdə dəmir defisitli anemiyanın səbəbi kənarlaşdırılır:

 

 

43. TƏXİRƏSALINMAZ YARDIM

 

 

1. Xarici kapillyar qanaxmanı saxlamaq üçün lazımi tədbirlər:

2. Əlin tış hissəsinin əzilmiş yarası zamanı göstərilən tədbirlər:

3. Açıq pnevmotoraksda döş qəfəsi üzərinə sarğı qoyulur:

4. Yuxu arteriyasının bıçaq yaralanmasında qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması üçün lazım olan tədbirlər:

5. Hemofiliyalı xəstələrdə burun qanaxmasını saxlamaq üçün görülən tədbirlər:

6. Bud sümüyünün sınıqları zamanı nəqliyyat immobilizasiyasını yerinə yetirərkən nəzərə alınır

7. Çanaq sümüklərinin sınığı zamanı nəqliyyat immobilizasiyanı apararkən aşağıdakılar nəzərə alınır:

8. Vaqosimpatik blokadaya göstərişlər:

9. Veneseksiyaya göstərişdir:

10. Massiv infuzion terapiyaya əks göstərişdir:

11. Qanın fərdi uyğunluğu sınağının aparılması zamanı istifadə edilir:

12. Ağciyərlərin süni ventilyasiyasına göstərişdir:

13. Ürəyin qapalı massajı zamanı reanimatoloqun əllərinin döş qəfəsi üzərində yerləşməsi:

14. Ürəyin qapalı masajı yaşlılarda aşağıdakı ritmdə aparılır:

15. Reanimasion tədbirlər bir nəfər tərəfindən həyata keçirilərsə, süni tənəffüsün sayı ilə ürək massajının sayı arasındakı mütənasiblik necə olmalıdır:

16. Ürəyin qapalı massajının effektivliyinin kriteriyaları bunlardır:

17. Aparatdan istifadə etmədikdə süni tənəffüsü aşağıdakı ritmdə aparmaq lazımdır:

18. Daxilə qəbul edilmiş zəhərə qarşı universal maddə:

19. Aşağıdakı dərmanlardan hansına həssaslıq yüksək olduqda sulfokamfokain əks göstərişdir:

20. Astmatik statusda olan xəstələrdə oksigenlə inhalyasiya zamanı baş verə bilər:

21. Ağır obstruksiyaya aid deyil:

 

 

44. İNTENSIV TERAPİYA VƏ REANİMASİYA

 

 

1. Reanimasiya tədbirləri hansı hallarda daha yaxşı nəticə verir:

2. Canlandırma tədbirləri klinik ölümün hansı davam müddətində mərkəzi sinir sisteminin tam bərpası ilə nəticələnə bilər:

3. Ürək dayanmasının əsas nişanələri:

4. Böyüklərdə ürəyin qapalı (xarici) masajı aparılarkən əlin ovuc səthi döş qəfəsi üzərində necə yerləşdirilməlidir:

5. Ürəyin qapalı massajının effektliyini göstərməyən əlamət hansıdır:

6. Təxirəsalınmaz ağciyər-ürək reanimasiyasının mərhələləri aşağıdakılardan ibarətdir:

7. Ürəyin acıq massajı zamanı baş verə bilən fəsadlar:

8. Postreanimasion dövrün gedişinin ağırlığı aşağıdakından asılı deyil:

9. Qan dövranının dayanması zamanı əmələ gəlir:

10. Hipoksemiyadan sonra hansı fonda xəstələrin dirilməsi ehtimalı artır:

11. Astmatik statusda olan bronxial astmalı xəstələr oyanıqlıdırlar, qorxu hissi keçirirlər. Belə halda səmərəli təyinat:

12. Astmatik statusda nə vacib deyil:

13. Massiv qanitirmə nəticəsində baş verən ürək dayanması zamanı nə vacib deyil:

14. Massiv qan itirmə nəticəsində baş verən ürək dayanması zamanı nə vacib deyil:

15. Massiv qanitirmə nəticəsində baş verən ürək dayanması zamanı nə vacib deyil:

16. Şokun əlamətlərinə aiddir:

17. Anafilaktik şokda göstərişdir:

18. İnfeksion-toksik şok üçün səciyyəvi deyil:

19. Xəstə ətraf mühiti dərk edir, çağırışa gözlərini açır, ağrı qıcıqlarına qarşı məqsədyönlü müdafiə hərəkəti edir. Müraciət etdikdə düzgün, lakin ləng cavab verir. Ümumi beyin pozğunluğunun dərinliyini Qlazqo şkalası üzrə necə qiymətləndirəcəksiniz:

20. Xəstə ağrı qıcıqlarına qarşı bəzən gözlərini açır. Güclü qıcıqlara qarşı daimi olmayan müdafiə reaksiyası ilə cavab verir, müraciət etdikdə əlaqəsiz sözlər ifadə edir. Ümumi beyin pozğunluğunun dərinliyini Qlazqo şkalası üzrə qiymətləndirin:

21. Xəstə söz müraciətinə cavab vermir. Burun- udlaq nahiyəsinin güclü qıcıqlandırılması zamanı ətraflarda tonik xarakterli bükücü və açıcı hərəkətlər müşahidə edilir:

22. Hipoksemiyada baş verən erkən və səciyyəvi hemodinamik reaksiyanı göstərin:

23. Nəbz təzyiqinin enməsi ilə bərabər, arterial hipotenziya, mərkəzi venoz təzyigin enməsi və taxikardiya aşağıdakı hallarda baş verir:

24. Ürəyin sağ mədəciyinin çatışmazlığının əsas əlamətini təşkil edir:

25. Hansı minimal həcmli qanitirmə şokun kliniki şəklini verir:

26. “Volemik koeffisienti” daha çoxdur (eyni həcmi köçürdükdə dövr edən qanın həcmini daha çox qaldırır):

27. Pnevmotoraksın əsas rentgenoloji şəkli:

28. Arterial qanın oksigenlə doydurulması hansı faizdən az olduqda dəri örtüyünün və selikli qişaların sianozunu təyin etmək mümkündür:

29. Müalicə olunmamış bağırsaq keçməməzliyi olan pasiyentlərdə ölümə səbəb olan əlamətlər

30. Anemiya ilə müşahidə edilən hipofibrinoqenemiyalarda təyinata daha çox göstərişdir:

31. Anafilaktik şokun inkişafı zamanı təxirasalınmaz yardım üçün hansı preparat daha effektlidir:

32. Ürəyin birincili dayanmasından sonra huşun itməsi baş verir:

 

 

45. CƏRRAHİ XƏSTƏLİKLƏR

 

 

1. Kliniki məlumatlara əsasən spontan qeyri -spesifik pnevmotoraksa şübhə var. Bu halda ən asan diaqnostik metod aşağıdakıdır:

2. Qida borusunun xərçənginin erkən dövründə ən informativ diaqnostik metod aşağıdakıdır:

3. Ağciyərdə döş qəfəsinə söykənən kiçik ölçülü periferik törəmə aşkar olunur. Bu törəmənin xarakterini müəyyən etmək üçün aşağıdakı müayinələri etmək gərəkdir:

4. Ağciyər arteriyasının tromboemboliyasına səbəb, əksər hallarda göstərilən venaların tromboflebitidir:

5. Mədənin xərçəngönü xəstəliklərinə aşağıdakılar aiddir:

6. Anaerob qeyri-klostridial sepsisdə hansı dərmanın istifadəsi məqsədəuyğun deyil:

7. Aşağıdakı şiş xəstəliklərində termoqrafik müayinə metodu daha informativdir:

8. Mədə xərçəngi aşağıdakı yaşlarda daha çox təsadüf edir:

9. Sağ ağciyərin kökətrafı xərçəngində baş, boyun və yuxarı ətraf nahiyələrində venoz durğunluq aşağıdakı səbəblərdən əmələ gəlir:

10. Retroqrad endoskopik xolangioqrafiyaya əks-göstəriş aşağıdakılardır:

11. Hemotransfuziyaya əsas göstəriş aşağıdakıdır:

12. Mədənin qanayan xorası diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün ilk növbədə aşağıdakı müayinəni etmək lazımdır:

13. Mədənin perforativ xorasında daha etibarlı kliniki əlamətlər bunlardır:

14. Aşağıdakılar daha çox hallarda bədxassəli transformasiyaya uğrayırlar:

15. Aşağıdakı yerlərdə Mellori- Veys sindromunda çatlar əmələ gəlir:

16. Mədə xərçənginə tutulma riski yüksək olan insanlarda hər il aşağıdakı müayinəni aparmaq lazımdır:

17. Xolangit üçün aşağıdakılar xarakterik deyil:

18. Fasiləli sarılığı aşağıdakı hal ilə əlaqələndirmək olar:

19. Septikopiyemiyanın septisemiyadan fərqləndirmə meyarıdır:

20. Hər qanköçürmədən əvvəl hansı sınağın qoyulması mütləq deyil:

21. Xəstənin 27 yaşı var. Keçmişdə ağciyər xəstəliklərini inkar edir. Bir saat əvvəl tam sağlam vəziyyətdə döş qəfəsinin sol yarısında qəflətən kəskin ağrılar, hava çatışmazlığı əmələ gəlmişdir. Hərarəti normaldır, sol ağciyər üzərində tənəffüs eşidilmir, perkusiyada qutu səsi qeyd olunur. Perkutor olaraq orta divararalığı sağa yerini dəyişmişdir. Aşağıdakılardan şübhələnmək olar:

22. Pnevmotoraksın müalicəsi başlanır:

23. Ürəyin tamponadasında hansı hal müşahidə olunmur:

24. Pecet- Şretter sımtomu aşağıdakından ibarətdir:

25. Postrezeksion sindroma aid deyil:

26. Venoz trombozların kliniki mənzərəsi xarakterizə olunur:

27. Venoz trombozların müalicəsində aşağıdakılar tətbiq edilə bilər:

28. Venoz trombozların profiltikasının əsas prinsiplərinə bunlar aiddir:

29. Əməliyyatlardan və doğuşlardan sonrakı tromboz və emboliyaların müalicəsinə və profilaktikasına aşağıdakılar daxildir:

 

 

46. NEVROLOGİYA

 

 

1. Beynin sərt qişası nəyin əmələ gəlməsində iştirak edir?

2. Reklinhauzen xəstəliyi üçün dəridə nəyin əmələ gəlməsi xarakterikdir?

3. Meningitin diaqnostikasında həlledicidir:

4. Kəllədaxili anevrizmaların diaqnostikasında həlledicidir:

5. Medikamentoz polineyropatiyanı törədə bilər:

6. Neyroleptiklər aşağıdakı ekstrapiramid pozğunluqları törədə bilərlər:

7. Parkinsonizm xəstəliyində xolinolitik preparatlarla müalicə əks göstərişdir, əgər xəstədə vardır:

8. «Menstrual» miqren tutmasının qarşısını almaq üçün aşağıdakıların təyin edilməsi məqsədəuyğundur:

9. Alkoqol polineyropatiyası üçün xarakterikdir:

10. Difteriya polineyropatiyasında mövcudluğu xarakterikdir:

11. Aşağıdakılardan hansının ağır gedişində Uoterhaus-Frideriksen sindromunun (kəskin böyrəküstü vəz çatmamazlığının) inkişafı xarakterikdir?

12. AIDS-in ümumi somatik təzahürlərinə aiddir:

13. Bel quruluğu olan xəstələrdə «tabetik krizlər» termini ilə nəyi adlandırırlar?

14. Beyin qan dövranının keçib-gedən pozğunluğu diaqnozu qoyulur, əgər ocaqlı serebral simptomatika aşağıdakı müddətlər ərzində tam reqressə uğrayır:

15. Beyin qan dövranının keçib-gedən pozğunluğunun proqnozuna həlledici təsiri vardır:

16. Ortostatik hipotenziyanın daha çox rast gəlmə səbəbi:

17. Vegetativ krizlərin daha çox rast gəlmə səbəbi hansıdır?

18. Şəkərli diabetin gedişini ağırlaşdıran daha çox tipik nevroloji sindrom aşağıdakıdır:

19. Pnevmokokk pnevmoniyası zamanı daha çox rast gəlinən nevroloji ağırlaşma aşağıdakıdır:

20. Üz sinirinin periferik iflici onun mərkəzi iflicindən nə ilə fərqlənir?

21. Bu əlamətlərdən hansı Horner sindromu zamanı müşahidə edilir?

22. Göstərilən əlamətlərdən hansı mərkəzi iflic zamanı müşahidə edilmir?

23. Psevdobulbar sindroma aid olmayan əlaməti göstərin:

24. Ksantoxromiya zamanı likvorda nə aşkar edilir?

25. Veqetativ krizlər (tutmalar) xaraterizə olunurlar:

26. Sinir-əzələ tipli nevrotik başağrıları üçün xas olanlar:

27. Nevrotik kardialgiya səciyyələndirilir:

28. Ürək ritminin nevrotik pozğunluğu səciyyələndirilir:

29. Tənəffüs ritminin nevrotik pozğunluğu səciyyələnir:

30. Yemək borusunun nevrotik pozğunluğu səciyyələnir:

31. Mədə funksiyasının nevrotik pozğunluğu səciyyələnir:

32. Bağırsaq funksiyasının nevrotik pozğunluğu səciyyələnir:

33. Huşun orta dərəcəli itməsi (Qlazqo şkalası ilə 13-14 bal) bu əlamətlər ilə təzahür edir:

34. Huşun ağır dərəcədə itməsi (sopor) bu əlamətlərlə özünü göstərir:

35. Huşun ala-qaranlıq halı bu əlamətlərlə özünü göstərir:

36. Seduksenlə (relaniumla) müalicənin yanaşı təsirlərinə aiddir:

37. Xəstədə qəflətən huşun itməsi, qusma, tənəffüs çətinliyi, sol qolunda hərəkətsizlik baş vermişdir.

Xəstənin ilkin diaqnozu nədir?

38. Trombotik tipli işemik insulta daha çox xas olan əlamətləri seçin:

39. İşemik insultun kəskin dövründə birinci növbədə lazım olan dərman qrupunu seçin:

40. Hemorragik insult keçirmiş xəstənin müayinəsi üçün ən vacib olan müayinə üsulunu seçin:

41 Huşun ala-toran qaralması ilə müşayiət olunan xəstəni ilk öncə hansı mütəxəssisin müayinə etməsi lazımdır?

42. Hansı klinik əlamətlər insultun tromboembolik xarakterini daha çox səciyyələndirir:

43. Küçədə baş vermiş işemik insultlu xəstəni hara göndərmək daha məqsədəuyğundur?

44. Hansı müayinə üsulu insultun xarakterini (işemik, hemorragik) aydın göstərə bilər?

45. Hemorragik insult ən çox hansı xəstəlik fonunda (səbəbindən) baş verir?

46. Polineyropatiya sindromu hansı xəstəliyin klinik əlaməti ola bilər?

47. Boyun-döş fəqərələrinin osteoxondrozu olan stenokardiyalı xəstələrdə diferensiasiya məqsədilə ən sadə üsul kimi nədən istifadə etməli?

48. Bu göstəricilərdən hansı bel-oma radikuliti üçün xarakterik klinik əlamətdir?

49. Bel-oma radikuliti xəstəliyinin ən çox rast gəlinən etiologiyası nədir?

 

 

47. PSİXİATRİYA

 

 

1. Psixi xəstəlik haqqında məlumat təqdim edilə bilər:

2. Psixi xəstə könüllü olaraq xəstəxanaya daxil olmaqdan imtina edərsə onu belə halda məcburi qaydada stasionara yerləşdirmək olar:

3. Anlaqsızlığın hüquqi şərtləri bunlardır:

4. Suisidal (özünəqəsd) hərəkətin xarakterik əlamətləri bunlardır:

5. Stasionar müalicəsi başa çatdıqdan sonra xəstənin qeydiyyatı və dinamik nəzarət edilməsini həyata keçirir:

6. Psixiatriya yardımına vaxtında müraciət etmək üçün mane olan amillər:

7. Hansı pasienti mütləq qaydada həkim-psixiatrın qəbuluna göndərmək lazımdır:

8. Pasientdə ilk dəfə psixi pozuntu olması diaqnozunu təyin etmək hüququna malikdir:

9. Hallüsinasiyalar hansı sferanın pozuntusudur?

10. Sarışan hallar hansı xəstəliyin əsas əlamətlərindəndir?

11. Affekt halı hansı sferanın pozuntusu zamanı meydana çıxır?

12. Münasibət sayıqlamasına aiddir:

13. İntellektin pozulmasına aiddir:

14. Zəhərlənmə sayıqlama fikirləri hansı qrupa aiddir:

15. Şizofreniyanın klassik formaları bunlardır:

16. Şizofreniyaya aid deyil:

17. Xəstə deyir ki, «kosmik şüalar» onu zahirən dəyişdirə bilər, lakin yaxınları bunu görmürlər. Bundan əlavə qeyd edir ki, onun fikirləri ətrafındakılara məlumdur. Xəstədə bu xəstəliyin olmasını qeyd etmək olar:

18. 40 yaşlı xəstə 1 neçə il ərzində ürək nahiyəsində olan xoşagəlməz hissiyyatlardan şikayət edərək, həkimə müraciət edir. Xəstə qətiyyətlə hesab edir ki, onun xəstəliyi «xüsusi maddə ilə» zəhərlənməsinin nəticəsidir. Obyektiv müayinə somatik patologiyanı aşkar etməyib. Xəstədə qeyd olunur:

19. Yaxşı yaddaşa malik, filoloji təhsil almış 50 yaşlı xəstə, onun tərəfindən hazırlanmış «xüsusi» duanı xəstələri müalicə etmək məqsədi ilə tətbiq etməsini həkimə təklif edir. «Xüsusi» dua məntiqsiz cümlələrdən və sözlərdən ibarətdir. Xəstədə bu xəstəliyin olduğunu qeyd etmək olar:

20. 35 yaşlı xəstə səhərlər əhval-ruhiyyəsinin enmiş olduğundan şikayətlənir. Bunları pessimist qiymətləndirir. Təfəkkürü ləngdir. Belə hallar onda səbəbsiz olaraq vaxtaşırı təkrarlanır. Xəstədə ola bilər:

21. Xəstədə bipolyar gedişli MDP (bipolyar affektiv pozuntu) qeyd olunur:

22. Affektiv pozuntular zamanı aparıcı əlamətlər bunlardır:

23. Depressiyalı xəstədə həkim üçün daha əhəmiyyətli aşağıdakılardan hansıdır?

24. Oliqofreniya nədir?

25. Baş-beynin atrofiyası nəticəsində yaranır::

 

 

48. ALKOQOLİZM, NARKOMANİYA, TOKSİKOMANİYA

 

 

1. Toksikomaniya aşağıdakılardan hansında əmələ gəldikdə bir termin kimi istifadə olunur?

2. Alkoqolizm xroniki xəstəlik kimi hansı sindromun formalaşması ilə xarakterizə olunur?

3. Tütünçəkmədə sanitar maarifləndirmə kimlər arasında aparılır?

4. Alkoqolizmin profilaktikası hansı yaş qrupları arasında aparılır?

5. Alkoqolizmin inkişafında hansı sosial faktor əsas rol oynamır?

6. Alkoqolla kəskin zəhərlənmə zamanı xarici (səthi) tənəffüsün funksiyasının pozulması nəyin nəticəsində baş verir?

7 Alkoqol abstinensiya sindromu zamanı hansı somatonevroloji komponentlərə daha çox rast gəlmək olar?

8. Alkoqol asılılığının formalaşmasında hansı keçirilmiş xəstəliklərin anamnezdə olması rol oynaya bilər?

9. Mədənin alkoqol mənşəli zədələnmələri əsasən nə ilə xarakterizə olunur?

10. Alkoqolizm xəstəliyində qara ciyərin ən çox rast gəlinən xəstəlikləri hansılardır?

11. Alkoqolizm xəstəliyində tənəffüs üzvlərinin ən çox zədələnmələrinə səbəb olan faktorlara hansıları aid etmək olar?

12. Alkoqolizm xəstəliyində dəri örtüklərinin dəyişikliklərinə hansıları aid etmək olar?

13. Alkoqolla xroniki xəstələnmə hallarında orqanizmin immun sistemindəki dəyişikliklərinə daha çox nə xarakterikdir?

14. Yeniyetmələrdə erkən alkoqolizasiyanın formalaşmasında hansı faktorlar rol oynaya bilər?

15. Narkotik maddələrdən venadaxili yolla istifadə edənlər ( inyeksion narkomanlar) arasında hansı infeksion xəstəliklərə yoluxma ehtimalı daha çoxdur?

16. Opioidlər qrupuna aid olan narkotik maddələrdən istifadə zamanı hansı əlamətlər müşahidə olunmaya bilər?

17. Həşişlə kəskin intoksikasiya zamanı daha çox müşahidə olunan psixoproduktiv əlamətlər hansılardır?

18. Barbituratların qəbulu nəticəsində narkotik sərxoşluq zamanı arterial təzyiqin dəyişilməsi daha çox hansı xarakterdə olur?

19. Kokaindən istifadə zamanı narkotik sərxoşluq vəziyyətini xarakterizə edən əlamətlər hansılardır?

20. Efedrindən istifadə zamanı narkotik sərxoşluq vəziyyətini xarakterizə edən əlamətlər hansılardır?

21. Kəskin alkoqol hepatitində qara ciyərin diaqnostikasında hansı əlamətlər daha çox xarakterikdir?

22. Alkoqolla xroniki intoksikasiyaların nəticəsi kimi yeniyetmələrdə aşağıdakı sadalanan əlamətlərin hansına rast gəlinməyə bilər:

23. Yeniyetmələr arasında hansı psixoaktiv maddələrin istifadəsinə daha çox rast gəlinir?

24. Alkoqol abstinensiya sindromu zamanı meydana çıxan tutmalarla epilepsiya tutmalarını fərqləndirən əsas əlamətlər hansılardır?

25. Xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatına uyğun olaraq asılılıq və sərxoşluq yaradan maddələrə hansıları aid etmək olar?

 

 

49. KLİNİK TOKSİKOLOGİYA

 

 

1. Dəm qazı ilə zəhərlənmələrdə qanda karboksihemoqlobinin hansı konsentrasiyası ölümcül hesab olunur:

2. Laktodektizm sindromu hansı zəhərlənmə zamani müşayiət olunur:

3. Benzodiazepin qrupuna aid preparatlarların antidotu nədir:

4. Klofellinlə zəhərlənməyə aid olan əsas əlamətlər hansıdır:

5. Solğun əzvay göbələyinin əsas toksiki alkaloidi hansıdır:

6. FÜB-lə zəhərlənmələrdə xolinesterazanın reaktivatorlarının təyin olunma müddəti:

7. Mərgümüş və onun birləşmələrinin toksidromları aşağıdakılardır:

8. Metil spirtinin metabolitləri hansılardır:

9. Barbituratlarla zəhərlənmələrin müalicəsində hansı efferent terapiya üsulları daha məsləhətlidir:

10. Sirkə turşusu ilə zəhərlənmədə mədənin yuyulma qaydası aşağıdakıdır

11. Gürzə ilanının sancmalarında ilk yardım zamanı hansı tədbiri keçirmək olmaz :

12. Ürək qlükozidlərı ilə zəhərlənmələr zamanı vurulan Fab-fraqmentli spesifik antitellərin dozası nə qədərdir:

13. Tallium ilə zəhərlənmələrdən sonra qeyd olunan allopesiya nə vaxt inkişaf edir:

14. Neft məhsulları ilə peroral zəhərlənmələrdə toksikant hansı əsas yolla bədəndən xaric olur:

15. Qanda alkoqolun konsentrasiyasının təyini üzrə laborator üsullardan hansı daha üstündür:

16. Dixloretanin hansı izomeri daha toksikidir:

17. İzoniazid ilə zəhərlənmələrdə hansı vitamini vurmaq zəruridir:

18. Kokainlə zəhərlənmələr zamanı hansı simptomlar müşayiət olunur:

19. Kalium permanqanatla zəhərlənmələr zamanı ağız boşluğunun selikli qişasını hansı məhlulla təmizləmək lazımdır:

20. Hidrogen peroksidlə zəhərlənmələr zamanı ola bilən ağırlaşma nədir:

21. Asetonun hansı dozası ölümcül hesab olunur:

22. Opiatlarla kəskin zəhərlənmələr zamanı təxirəsalınmaz yardım:

23. Dəm qazı ilə zəhərlənmələrdən başqa hansı zəhərlənmələrdə hiperbarik oksigenasiya təyin olunur:

24. Dəlibəng toxumları ilə zəhərlənmələrdə hansı sindrom qeyd olunur:

25. Etilenqlikol ilə zəhərlənmələrin müalicə taktikası nədən ibarətdir:

 

 

50. ONKOLOGIİYA

 

 

1. Radioaktiv yod hansı orqanın şişinin müalicəsində istifadə edilə bilər?

2. Radiohəssas şiş hansıdır?

3. Siqaretcəkmə hansı xəstəliyin yaranmasının əsas səbəblərindən biridir?

4. Hansı müayinə bədxassəli şiş diaqnozunun qoyulmasında ən dəqiqdir?

5. Qadınlar arasında ən çox rast gələn bədxassəli şiş?

6. Xoçkin limfomasının ilkin təzahürü kimi daha çox hansı qrup limfa düyünləri böyüyür?

7. Xoçkin limfoması xəstəliyi hansı müayinə üsullu ilə tam təsdiq olunur?

8. Xoçkin limfoması xəstəliyinin intoksikasiya simptomlarına aiddir:

9. Qırtlağın stenoz verən xərçəngində hansı təcili tədbirlər aparmaq lazımdır?

10. Qida borusunun xoşxassəli şişləri arasında üstünlük təşkil edən şiş:

11. Mediastinal formalı ağciyər xərçəngi daha çox hansı xəstəliklərlə differensasiya olunmalıdır?

12. Süd vəzisi xərçənginin müalicəsində istifadə olunan dərmanlardan hansı hormonlara aiddir?

13. Mədə xərçəngi daha çox bu yaşlarda təsadüf olunur?

14. Əgər xəstədə USM zamanı qara ciyərdə törəmə tapılıbsa hansı əlavə müayinəyə ehtiyac var?

15. Ağciyər xərçəngi zamanı səsin dəyişilməsi nəyin şiş prosesinə cəlb olunmasına dəlalət edir?

16. Disfagiya mədənin hansı şöbəsinin xərçəngi zamanı daha çox rast gəlinir:

17. Ürəkbulanma və qusma mədənin hansı şöbəsinin xərçəngi zamanı daha çox rast gəlinir:

18. Hansı yanaşı gedən xəstəliklər kimyaterapiyanın aparılmasına əks-göstəriş deyil?

19. Kimyaterapiyadan sonra baş verən leykopeniya zamanı hansı fəsadlara daha çox rast gəlinir?

20. Aşağıda sadalanan təzahürlərdən hansı kimyaterapiyadan sonra həzm sistemində baş verən

toksiki təsirə aid deyil?

21. Antrasiklin sırasından olan şiş əleyhinə antibiotikin istifadəsi zamanı baş verə bilən fəsad?

22. Endometriyanın xərçəngi daha çox hansı yaşda təsadüf olunur?

23. Süd vəzisi xərçəngi, uşaqlıq cisminin xərçəngi və yoğun bağırsaq xərçənginin əmələ gəlmə

riskinin artması nə ilə zəngin olan qidanın qəbulu ilə əlaqədardir?

24. Süd vəzi xərçəngi zamanı hansı simptomlar qeyd olunmur?

25. Süd vəzisi xərçəngi daha çox hansı yaşda təsadüf olunur?

 

 

 

51. KLINIK LABORATOR DIAQNOSTIKA.

 

 

1. Hansı vəzi insulin ifraz edir?

2. Qanda və sidikdə qlükozanın miqdarına insulin necə təsir edir?

3. Şəkər xəstəliyinin gizli formasını aşkar etmək üçün hansı test vacibdir?

4. Hansı xəstəliklər zamanı qanda qələvi fosfatazanın fəallığı artmır?

5. Hansı xəstəliklər zamanı qanda aminotransferazaların fəallığı artmır?

6. Kreatin hansı orqanlarda sintez olunur?

7. Lipidlərin həzm olunması hansı orqanda baş verir?

8. Qanda xolesterinin miqdarı azalır ?

9. Reberq sınağına hansı göstəricilər aid deyil?

10. Miyelom xəstəlik zamanı qanda müşahidə olunur :

11. Revmatizm xəstəliyinin diaqnozu zamanı hansı test informativ deyil?

12. Zimnitski sınağının prinsipi nədədir?

13. Hansı xəstəlik zamanı sidiyin səhər payının xüsusi çəkisi artır?

14. Botkin xəstəliyi zamanı sidiklə nəyin artması baş verir ?

15. Hansı xəstəlikdə bilirubin sidikdə təyin edilir?

16. Böyrək və sidik xarıc edən yollarda gedən iltihabi proseslər zamanı sidikdə çox vaxtı nə aşkar olunur?

17. Hansı xəstəlik zamanı sidikdə çox miqdarda amorf fosfatlar və tripelfosfatlar aşkar olunur:

18. Hansı xəstəlik zamanı sutkalıq diurez 10 L. ola bilər?

19. Axiliya hansı xəstəliyə xasdır:

20. Axolik nəcis hansı xəstəlik zamanı aşkar olunur?

21. Mədəaltı vəzinin zədələnməsi və enterit zamanı nəcisin rəngi neçə deyişə bilər?

22. Bəlğəmin çox miqdarda ifraz edilməsi hansı xəstəliklər zamanı müşahidə olunur?

23. Aşağıdakı göstəricilər sarılığın hansı növünə xarakterikdir:

qanda sərbəst bilirubinin miqdarı artıb , urobilin " ++", sterkobilin " ++", sidikdə öd piqmentləri təyin edilməyib ?

24. Hansı patologiyada nəcisdə təzə qan müşahidə edilir?

25. Hansı faktorun çatışmazlığından hemofiliya " A" inkişaf edir?

 

 

52. PSİXOTERAPİYA VƏ PSİXOFARMAKOLOGİYA

 

 

¬

1. Bunlardan hansı psixoterapiya üsulu deyil?

2. Xəstədə (kişi) həyat yoldaşına qarşı qısqanclıq zəminində aqressiv – depressiv vəziyyət yaranmışdır. Hansı psixoterapevtik üsuldan istifadə etmək faydalı ola bilər?

3. Bu alimlərdən hansı məşhur Rus psixoterapevti olmuşdur?

4. Bu xəstəliklərdən hansı psixoterapevtik müalicəyə daha həssasdır?

5. Bu psixoterapiya üsullarından hansının banisi Z.Freyd olmuşdur?

6. Xəstə qorxudan yaranan qıcolmadan şikayət edir. Qıcolma 20-30 dəqiqə davam edir, amneziya qeyd olunmur. Belə qıcolmalar daha çox hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

7. Qısa müddətli psixotravma nəticəsində yaranan, mövzusu həmin psixotravmaya uyğun olan, psixotravma aradan götürüldükdə keçib gedən sayıqlama fikirləri necə adlanır?

8. Kənar şəxslərin nəzərində həmişə qapalı, özündən razı, şübhəli, qeyri-səmimi görünən, daim yüksək qiymətli ideyalarla yaşayaraq özlərini hamıdan üstün sayan, tənha yaşamağa meyl edən şəxslər hansı şəxsiyyət pozuntularına aid edilə bilər?

9. Pasientin baxışlarına, təfəkkürünə təsir etməklə, onun öz vəziyyətinə və xəstəliyinə qarşı münasibətlərinin dəyişilməsinə yönələn izahlı psixoterapiya necə adlanır?

10. Psixoanalitik terapiya hansı xəstəliklərdə aparıla bilər?

11. Oyun psixoterapiyası hansı hallarda geniş tətbiq edilə bilər?

12. Aşağıdakı hallardan hansı sarışan qorxulara aid deyil?

13. Xəstə həkimə müraciət edərək iradəsindən asılı olmayan bəzi əsassız fikirlərin onu daima narahat etməsindən əziyyət çəkdiyini söyləyir. Bu hal hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

14. Təşviş və həyəcan fonunda öz sağlamlığına qarşı hədsiz diqqət göstərərək, əsassız surətdə özündə hansısa xəstəliyin olmasından əziyyət çəkmək necə adlanır?

15. Hansı hallarda hipnoz və təlqin kimi psixoterapiya üsulundan istifadə əks göstərişdir?

16. Aşağıda göstərilən dərman preparatlarından hansı neyroleptiklər qrupuna aiddir?

17. Miokard infaktının kəskin dövründə əsəbilik, yuxu pozuntusu, qorxu və təşviş hissi meydana çıxmışdır. Hansı qrupdan olan preparatlara üstünlük verilməlidir?

18. Aşağıda göstərilən preparatlardan hansı qastroentoloji praktikada istifadə olunur?

19. 19 yaşlı qadında ailə münaqişəsindən sonra, xəstənin qohumlarının dediyinə görə qıcolma tutması müşahidə olunmuşdur. Müayinə zamanı xəstə kontakta daxil olmur, psixomator oyanma fonunda funksional qıcolma tutmaları qeyd olunmuşdur. Xəstəni sakitləşdirmək üçün hansı preparatı tətbiq etmək məqsədəuyğun olardı?

20. Aşağıda göstərilən psixotrop vasitələrdən hansı güclü qusma əleyhinə təsir göstərir?

21. Aşağıda göstərilən preparatlardan hansı gündüz trankvilizatoru hesab edilir?

22. Aşağıda göstərilən hansı təsir effekti trankvilizatorlar üçün xas deyil?

23. Bu xəstələrdən hansı psixoterapevtik üsullarla müalicə oluna bilməz?

24. Sarışan hallar nevrozu zamanı bu preparatlardan hansını təyin etmək daha məqsədə uyğundur?

25. Bu preparatlardan hansı antidepressant deyil?

 

 

53. VƏRƏM

 

 

1. Plevritin etiologiyasını dəqiqləşdirmək üçün daha çox nə istifadə olunur:

2. Ekssudativ plevritin əsas əlamətləri:

3. Plevritin vərəm etiologiyalı olduğunu nə sübut edir:

4. Quru plevriti nə müşayiət etmir:

5. Vərəmlə xəstələnmə riskinə təsir etmir:

6. Yaşlılarda və yeniyetmələrdə ocaqlı vərəm üçün nə xarakterik deyil:

7. Ağciyərin infiltrativ vərəmi üçün nə xarakterik deyil?

8. Miliar vərəmin xarakterik kilinik əlamətləri hansı deyil?

9. Miliar vərəm zamanı nə müşahidə olunmur:

10. Ağciyər və qaraciyər zədələnməsi ilə gedən miliar vərəmin əsas aşkarlanma metodları:

11. Vərəm xəstəliyin etioloji faktorudur:

12. Vərəm mikobakteriyalarının növü deyil:

13. Vərəm mikobakterialarının dəyişkənliyi aşağıdakı formalarda baş verə bilməz:

14. Sukennikovun təsnifatına görə döş qəfəsi daxili limfa düyünlərin qruplarına aid deyil:

15. Ağ ciyər vərəmi üçün hansı hərarət tipi xarakterikdir:

16. Sil-Nilsen üsulu ilə boyanmış materialda vərəm mikobakteriaları nə rəngdə görünürlər:

17. Tuberkulinodiaqnostika zamanı Mantu sınağı neçə TV ( tuberkulin vahidi) ilə aparılır:

18. İstifadə olunan tuberkulin sınaqları hansılardır:

19. Müsbət allergiya kimlərdə təsadüf olunur:

20. Vərəmin klinik təsnifatına hansı bölmə aid deyil:

21. Tuberkulin sınaqlarının Virajı nədir:

22. Birincili vərəmin klinik formalarına daxil deyil:

23. Aşağıda göstərilən formalardan hansı ocaqlı vərəmə aid olunur:

24. Ocaqlı vərəmin rentgenoloji müayinələr zamanı neçə sm diametrə qədər ocaqlar aşkar edilir:

25. əlğəmin laborator müayinəsində Erlix tetradasına nə aid deyil:

26. Kliniki gedişinə və rentgenoloji xarakteristikasına görə aşağıdakı variantlardan hansı infiltrativ vərəmə aid deyil:

27. Vərəmin kliniki təsnifatına görə tuberkulomanın diametri hansı ölçüdə ola bilməz:

28. Kavernoz vərəmin kavernasının divarı hansı toxuma qatlarından ibarətdir:

29. Fibroz-kavernoz vərəmin kavernasının divarına hansı toxuma qatı daxil deyil:

30. HİNK (hidrazid izonikotin turşusu) qrupunun preparatlarına aiddir:

31. Etambutolun sutkalıq dozası:

 

 

54. OTORİNOLARİNQOLOGİYA

 

 

1. Sadalanmış simptomlardan kəskin kataral laringitə xarakterdir:

2. Qırtlaq difteriyasının kataral forması zamanı müşahidə edilir:

3. Xroniki rinitin əmələ gəlməsinin səbəbləri bunlardır:

4. Vazomotor rinitin allergik forması zamanı göstərişdir:

5. Kəskin frontitə xarakterik deyildir:

6. Kəskin sfenoidit zamanı xarakter şikayətlər bunlardır:

7. Vazomotor rinitin allergik forması zamanı aşağıdakılar çoxalır:

8. Burun furunkulunun əmələ gəlməsinə gətirib çıxaran faktorlara aid deyildir:

9. Bronxospazm əlamətləri ilə müşahidə olunan anafilaktik şok zamanı vena daxilinə birincili yeridilməli olan dərman preparatları:

10. Vazomotor riniti müalicə etmək üçün təyin etmək lazımdır:

11. Kəskin neyrosensor ağıreşitmə törətməyən antibiotiklərə aiddir:

12. Əzələ daxilinə penisillin inyeksiyasından sonra xəstədə anafilaktik şok yaranmışdır. İnyeksiya yerindən yuxarı lazımdır:

13. Anafilaktik şoka görə xəstəyə yardım göstərilərkən, o bu vəziyyətdə olmalıdır:

14. Kəskin neyrosensor ağıreşitmənin inkişaf etməsinə bu preparatların tətbiqi səbəb olur:

15. Damarbüzücü damcıların endonazal tətbiqinə əks göstərişdir:

16. Bilavasitə təsirli antihistamin preparatlarına aiddirlər:

17. Bilavasitə təsirli olmayan antihistamin preparatlarına aiddirlər:

18. Antibiotiklərin yan təsirlərinə nə aid deyil:

19. Göbələkəleyhi antibiotiklərin istifadəsinə əks göstərişdir:

20. Falimint effektivdir:

21. Farinqosept effektivdir:

22. Burun, burun-ətrafı ciblərin göbələk zədələnmələrinin əsas simptomu deyildir:

23. Burunun göbələk zədələnmələrinə xarakter olmayan şikayətlər:

24. Qırtlağın göbələk zədələnmələrinə şərait yaradan faktorlara aid deyil:

25. Qırtlağın göbələk zədələnmələrinə xarakter olmayan şikayətlər:

26. Udlağın göbələk xəstəliyi zamanı ən məqsədəuyğun preparat aşağıdakıdır:

27. Qırtlağın xoş xassəli şişləri zamanı müşahidə olunur:

28. Orta qulağın iltihabının bilavasitə səbəbi:

29. Xəstənin qulağında qrippdən sonra 3 gün ərzində atıcı xarakterli ağrılar, yüksək hərarət, ağıreşitmə var.

Daha çox güman olunan diaqnoz:

30. Xroniki irinli epimezotimpaniti olan xəstədə yüksək hərarət – 380 C, başgicəllənmə, qusma, ənsə əzələlərinin rigidliyi əmələ gəlibsə, bu xarakterdir:

31. Xəstənin boğazında göynədici ağrı, tüpürcəyi udan zamanı çətinlik, yad cisim hissiyyatı vardır. Güman edilən diaqnoz:

32. Adenoid vegetasiyaları olan xəstədə daha tez-tez əmələ gəlir:

33. Xəstədə ürək nahiyəsində, oynaqlarda ağrılarla keçən tez-tez təkrarlanan anginalar olur. Çeynəmə əzələlərinin trizmi yoxdur. Nəzərə çarpan boyun limfadeniti, ön qövslərin hiperemiyası, badamcıq lakunalarında irinli detrit qeyd olunur. Diaqnoz:

34. Anginaya ən çox şərait yaradan faktorlar:

35. Anginanın müalicəsində daha effektiv preparatlar:

36. Paratonzillit zamanı ən xarakter simptom:

37 Küy, vibrasiya nəticəsində əmələ gəlir:

38. Burun vərəmi yarandıqda mikobakteriyaların mənbəyi ola bilər:

39. Udlaq difteriyasının toksik formasına xarakterdir:

40. Qırtlaq difteriyası zamanı müşahidə olunur:

41. Burun difteriyasına xarakterdir:

42. LOR üzvlərinin difteriyası zamanı erkən müalicə üsulu:

 

 

55. REVMATİZM, REVMATOİD ARTRİT

 

 

1. Sistem osteoporoza xarakterik deyildir:

2. Kəskin faza zülallarına aiddir:

3. Revmatoid artrit zamanı erkən rentgenoloji dəyişiklik hansı oynaqda olur:

4. Revmatizm diaqnozu qoymaq üçün əsas:

5. Klassik variantda revmatik poliartrit üçün xarakterikdir:

6. Aortal requrgitasiyada auskultasiya zamanı aşağıdakılar müəyyən olunur:

7. Revmatik polimialgiya üçün xarakterik deyil:

8. Qeyri- steroid iltihab əleyhinə dərmanların ən çox təsadüf olunan fəsadları:

9. Əzələ toxumasının iltihabı aktivliyinin qalxması ilə müşayiət olunmur:

10. Revmatoid artritlərdə ən çox təsadüf olunan deformasiya:

11. Revmatoid artrit zamanı anemiyanın səbəbi:

12. Revmatoid artritin xarakter rentgenoloji əlamətlərinə aid deyil:

13. Revmatik perikardit üçün xarakterik deyil:

14. Birincili revmatizm kəskin poliartrit əlamətləri, orta ağır və ağır kardit, perikardit, revmatik prosesin yüksək aktivliyi, revmatik ürək qüsurunun formalaşması, qan dövranının pozğunluğu əlamətləri ilə hansı yaşda daha ağır keçir:

15. Aşağıda göstərilən qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlardan hansı uzun müddət işlədildikdə sitopeniya verir:

16. Osteoporozda kalsitoninin işlədilməsi göstəriş deyil:

17. Osteoxondroz və osteoporozun differensial diaqnozunu qoymaqda əhəmiyyəti yoxdur:

18. Revmatizmin əmələ gəlməsi hansı infeksiya ilə əlaqəlidir:

19. Revmatoid artritdə ikincili amiloidozun əmələ gəlməsində ən vacib faktoru göstərin:

20. I-li revmatizmin “böyük” simptomlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil:

21. I-li revmatizmin “böyük” simptomlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil:

22. I-li revmatizmin “böyük” simptomlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil:

23. I-li revmatizmin “böyük” simptomlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil:

24. I-li revmatizmin “böyük” simptomlarına aşağıdakılardan hansı aid deyil:

25. Aşağıdakı preparatlardan hansı mədə bağırsaq qanaxması əmələ gətirmir:

26. Yüksək aktivliklə gedən revmatoid artritli xəstələrdə ətrafların distal hissələrində hissiyat pozğunluğu əmələ gəlmişdir. Bunu törədən səbəb nədir:

27. Polimiozit diaqnozunun təstiq olunmasında daha informativ olan laborator testi seçin:

28. Qlükokortikosteroid osteoporozu üçün aşağıdakılardan hansılar xarakterik deyil:

 

 

56. SİSTEM QIRMIZI QURD EŞƏNƏYİ

 

 

1. Sistem sklerodermiya üçün xarakterik deyil:

2. Göz qapağının zədələnməsi aşağıdakı xəstəliklərin birinin diaqnostik kriteriyalarındandır:

3. Ahıl yaşlı şəxslərdə çox təsadüf edilir:

4. Sistem qırmızı qurd eşənəyi üçün xarakterik deyil:

5. Sistem qırmızı qurd eşənəyi zamanı böyrəklərin zədələnməsi aşağıdakı klinik formada müşahidə olunmur:

6. Sistem qırmızı qurd eşənəyində sinir sisteminin zədələnməsi özünü büruzə vermir:

7. Sistem qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyində sitostatikləri təyin etmək üçün ən vacib göstərici aşağıdakıdır:

8. Sistem sklerodermiyanın diffuz formasında bədənin ən çox aşağıdakı hissəsinin dərisi zədələnir:

9. Həqiqi sklerodermik böyrəyin inkişafı zamanı seçim preparatlarıdır:

10. Dermatomiozit üçün patoqnomonik klinik təzahürdür:

11. Qırmızı qurd eşənəyində tapılmır:

12. Qırmızı qurd eşənəyində plazmoferez və hemosorbsiya nə vaxt aparılmır:

13. Reyno sindromunun birinci mərhələsi:

14. Sistemli vaskulitlərdə (düyünlü periarteriit, Veqener qranuloması) təxirəsalınmaz terapiya zamanı aşağıdakı müalicə tədbiri aparılmır:

15. Layma xəstəliyi (borrellioz) üçün xarakterik deyil:

16. Qırmızı qurd eşənəyində aşağıdakı hansı dəyişikliklər müəyyən edilir:

17. Aşağıdakı hansı dəri sindromlarından qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyində rast gəlinir:

18. Aşağıdakı ürək patologiyasından hansı qırmızı qurd eşənəyi üçün xarakterik deyil:

19. Qırmızı qurd eşənəyi xəstəliyində antifosfolipid sindromunun nevroloji təzahürlərinə hansılar aid deyil:

20. Sistem sklerodermiya zamanı aşağıdakı qan damarlarından hansı daha çox zədələnir:

21. Böyrək zədələnmələrindən hansı düyünlü periarteriit üçün xarakterik deyil:

22. Nəhəng hüceyrəli arteriitlər üçün xarakterik deyil:

23. Aşağıdakı hansı xəstəliklərdə azotioprin istifadə edilmir:

24. Cavan qadın günəş altında qaldıqdan sonra halsızlığın, subfebrilitetin, əlin daraq-falanqa və proksimal falanqaarası oynaqlarında ağrı və ödemin əmələ gəlməsi aşağıdakı hansı xəstəlik üçün xarakterikdir:

25. Gözün hansı zədələnmələri Reyter xəstəliyi üçün xarakterikdir:

26. Reyter xəstəliyində oynaq sindromunun əsas xarakterik xüsusiyyətləri:

27. Hemorragik vaskulitlər üçün hansı xarakterik deyil:

 

 

57. QASTEOARTROZ, SPONDİLOARTRİTLƏR, ARTRİTLƏR, PODAQRA

 

 

1. Kuşelevski simptomu hansı zədələnməni göstərir:

2. Sümük toxuması destruksiyası aşağıdakı dəyişikliklərlə müşayiət olunur:

3. Osteoartoz üçün xarakterik deyil:

4. 32 yaşlı qadın diz və aşıq oynaqlarının artriti ilə tibbi yardıma müraciət edir.Hər iki baldırın ön səthində ölçüsü 3-5 sm olan dəri altı düyünlər var. Düyünlər üstündə dəri sianotikdir. Eritrositlərin çökmə sürəti 35 mm\s. Ehtimal olunan diaqnoz:

5. Qonokokk artritinin etiologiya və patogenezi üçün aşağıdakı hallar vacibdir:

6. Seroneqativ spondiloartritlər qrupuna daxil olan xəstəliklər üçün ümumi əlamət deyil:

7. Bexterev xəstəliyi üçün gözün aşağıdakı zədələnmələri xarakterdir:

8. Bexterev xəstəliyinin erkən diaqnozunun qoyulmasında ən vacib rentgenoloji əlamət hesab olunur:

9. İnfeksion mənşəli monoartritdə xəstəliyin etiologiyasının müəyyən edilməsində ən vacib əhəmiyyət kəsb edir:

10. Podaqra xəstəliyinin müalicəsi zamanı məsləhət görülmür:

11. İkitərəfli koksartroz üçün ən xarakter əlamət hesab olunur:

12. Osteoartrozun müalicəsində istifadə edilmir:

13. Psoriatik artrit üçün daha çox tipikdir:

14. Septiki artritin etioloji faktoru deyil:

15. Kəskin podaqrik artritin inkişafına təsir etmir:

16. Birincili osteoartrozun inkişafına təsir etmir:

17. Buşar düyünləri nə vaxt əmələ gəlir:

18. Falanqa arası oynaqların osteoartrozunun xarakterik rentgenoloji əlamətləri – distal (Heberden düyünü) və

proksimal (Buşar düyünü):

19. Osteoartrozda əsasən aşağıdakı patoloji prosesin lokalizasiyası əlilliyə səbəb olur:

20. Aseptik osteonekrozun tipik lokalizasiyasını göstərin:

21. Dabandakı ağrı (Talalqiya) aşağıdakı hansı səbəblərdən olmur:

22. 57 yaşlı xəstədə sağ bud-çanaq nahiyəsində bir ay əvvəl ağrılar əmələ gəlmişdir.

23. Bexterev xəstəliyi onurğanın hansı hissəsinin zədələnməsi ilə başlayır:

24. Aşağıdakı göstərilən xəstəliklərdən hansı üçün distal falanqaarası oynaqların zədələnməsi xarakterikdir:

25. İnfeksion artritlər üçün qeyri-xarakterik əlamətlər:

26. Orta yaşlı kişidə ilk saatlarda güclü ağrılarla müşahidə olan aşıq-daban oynağının artriti əmələ gəlmişdir. Aşağıda göstərilən anamnestik faktorlardan hansı podaqra diaqnozunu qoymağa kömək edə bilər:

27. Podaqra tofuslarında tipik lokalizasiyanı göstərin:

28. Xondrokalsinozda ən çox hansı oynaq zədələnir:

29. Osteoartrozun bazis terapiyasına aşağıdakı dərman preparatlarının hansı aiddir:

30. Aşağıdakı diaqnozların hansında morfoloji müayinə həlledici əhəmiyyət daşıyır:

31. Çiyin əzələlərinin sağ tendinitində hansı müalicə üsulları daha effektivdir:

32. Qarışıq birləşdirici toxuma xəstəliyinin diaqnostikası spesifik immunoloji göstəricinin təyinindən başqa xəstəliyin klinik şəkildə aşağıdakılardan hansına əsaslanmır:

33. Onurğa sütununun osteoxondrozunun vacib rentgenoloji əlamətləri:

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->