Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Terapiya ixtisası üzrə ədəbiyyat

Terapiya ixtisası üzrə ədəbiyyat

 

 

Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Ю.П.Лисицин. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. «Медицина», Москва, 1987.

О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических учреждений. Приказ МЗ СССР за № 1000 от 23 сентября 1981г.

Временные (на 1988-1990г.г.) показатели для оценки состояния охраны и здоровья населения, деятельности

учреждений здравоохранения и специалистов работающих в них. Приказ МЗ СССР за № 565 от 1988

В.Х.Василенко, А.Л.Гребенёв. Пропедевтика внутренних болезней. «Медицина», Москва, 1989.

Ф.И.Комаров, В.Г.Кукес, А.С.Сметнев. Внутренние болезни. «Медицина», Москва, 1990.

Ю.Л.Шевченко, И.Н.Денисов, В.И.Кулаков, Р.М.Хаитов. Клинические рекомендации, основанные на доказательной медицине. «ГЭОТАР-МЕД», Москва, 2002.

П.Я.Григорьев, А.Б.Яковенко. Клиническая гастроэнтерология. «Мед.инфор.агентство», Москва, 2004.

Т.Р.Харрисон. Внутренние болезни. V том. «Медицина», Москва, 1995.

V.V.Yakovets. Baş, boyun , döş üzvlərinin xəstəliklərinin rentgendiaqnostikası. «Hippokrat», Moskva , 2003.

O.K.Şirəliyev. Endoskopiya müayinələri . “Səda”, Bakı , 2004.

А.Н.Кишковский. Дифференциальная рентгендиагностика в гастроэнтерологии. «Медицина», Москва, 1984.

В.С Камышников. Справочник по клинико-биохимическим исследованиям и лабораторной диаг-ностике. «МЕДпресс-информ». Москва, 2004 год.

Е.А.Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследования. «Медицина», Моск-ва, 1975.

Х.Б.Белоусов, В.С.Моисеев, В.К.Лепахин. Клиническая фармакология и фармакотерапия. Руково-дство для врачей. «Универсум Паблишинг», Москва, 2000.

В.А.Насоновой, Е.Л.Насанова. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний под общей редакцией. «Медицина», Москва, 2003

В.Т.Ивашнин. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. Руководство для практических врачей. «Литтерра», Москва, 2003.

А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. « Мед. Лит», Москва, 2002.

В.И.Метелица. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. «Невский диалект», СПб, 2002.

В.М.Боголюбов. Медицинская реабилитация. ИПК «Звезда», Москва, Пермь, 1998.

В.М.Боголюбов, Г.Н.Пономаренко. Общая физиотерапия. Москва – Санкт – Петербург,1997.

В.М.Боголюбов. Курортология и физиотерапия. «Медицина», Москва, 1985.

В.И.Козлов, В.А.Буйлин, Н.Г.Самойлов, И.И.Марков. Основы лазерной физиорефлексотерапии. «Здоровьe», Самара – Киев,1993.

В.В.Оржешковский. Клиническая физиотерапия. Киев,1984.

Л.М.Клячкин, А.Г.Малявин, Г.Н.Пономоренко, В.О.Самойлов, А.М.Щегольков. Физические мето-ды лечения в пульмонологии. Санкт – Петербург, 1997.

Е.Б.Выгоднер. Применение физических факторов в гастроэнтерологии. Москва,1987.

И.Н.Сосин. Физиотерапевтический справочник. «Медицина», Москва, 1998.

В.А. Епифанов. Лечебная физическая культура. «Медицина», Москва,1987.

П.И.Готовцев, А.Д.Субботин, В.П.Селиванов. Лечебная физическая культура и массаж. Москва, 1987.

 

M.Kərimova, İ.Əhmədov. Mineral gübrələr, qida və yem əlavələri, çirkab sularının tətbiqi onlardan istifadə edilməklə əldə olunan yeyinti məhsullarının keyfiyyəti üzərində sanitar-gigiyenik nəzarət. Bakı, ATU, 1989.

К.Петровский, В.Ванханен. Гигиена питания. «Медицина», Москва, 1982.

M.Qasımov, K.Qasımova. Ümumi dietologiyanın əsasları. «Maarif», Bakı, 1996.

Б.Смолянский, В.Лифляндский. Диетология. Новейший справочник для врачей. «Эксмо», Москва, 2004.

N.Bağırov. Qidalanma gigiyenasının praktiki məşğələlərinə rəhbərlik. «Maarif», Bakı, 1977.

İ.Ələsgərova, İ.Əhmədov, A.Nəcəfova. Alimentar və qeyri-alimentar xəstəliklərin diyetologiyası. ATU, Bakı, 1997.

Клинические рекомендации и фармакологический справочник. «Гэотар-Медицина», Москва, 2004.

M.Qasımov, K.Qasımova. Ümumi diyetologiyanın əsasları. «Maarif», Bakı, 1996.

B.Ə.Baxşiyev. Radiodiaqnostika və radioterapiya. «Adiloğlu», Bakı, 2004.

З.Д.Линденбратен, Ф.М.Лйасс. Медицинская радиология. «Медицина», Москва, 1986.

İ.H.İsayev. Bədxassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları. ²Elnur², Bakı, 2001.

Е.С.Киселева. Лучевая терапия злокачественных опухолей. «Медицина», Москва, 1996.

 

Ю.Д.Арбатская. Руководство по врачебно-трудовой экспертизе. «Медицина», Москва, 1981

Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat. Bakı, 1993

Н.А.Стадченко, М.Алисова, А.Лавров. Врачебно-трудовая экспертиза. «Медицина», Москва. 1980

Н.П.Брицко, А.С.Хейфец. Экспертиза временной нетрудоспособности. «Медицина», Москва, 1988

П.А.Маккавейский. Справочник документов по ВТЭ и трудоустройству инвалидов. «Медицина», Москва, 1981

Əlilliyin müəyyən olunması meyarlarına dair əsasnamə. Az.Respublikasının NK 29.08.1997-ci il tarixli 99 №-li qərar.

Sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqələrinin verilməsi qaydası haqqında təlimat Bakı, 1993

Н.П.Брицко, А.С.Хейфец. Экспертиза временной нетрудоспособности. «Медицина», Москва, 1988

А.Н.Кокосов. Основы пульмонологии. «Медицина», Москва, 1976.

Ф.И.Комаров, В.Т.Кукес, А.С.Сметнёв. Внутренние болезни. «Медицина», Москва, 1990.

А.Н.Окорoков. Диагностика внутренних болезней. «Медицина», Москва, 1990.

Ю.Д.Усенко. Справочник пульмонолога. «Здоровье», Киев, 1979

А.В.Виноградов. Дифференциальная диагностика внутренних болезней. «Медицина», Москва, 1990.

Н.В.Путов, Г.Б.Федосеев. Руководство по пульмонологии. «Медицина», Ленинград, 1978.

В.И.Маколкин, С.М.Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина», Москва, 1989.

М.Д.Машковский. Лекарственные средства. «Медицина», Москва, 2000.

Ю.М.Лубенский, О.Е.Рапонорт. Интенсивная терапия в пульмонолигии. «Медицина», Ленинград, 1977.

А.Г.Чучалин. Бронхиальная астма. «Агар», Москва, 1997. с.251-252.

Клинические рекомендации для практикующих врачей. «ГЕОТАР-МЕД», Москва, 2002.

В.Т.Сильвестров, П.И.Федетов. Пневмония. «Медицина», Москва, 1987

В.Ю.Маколкин, С.И.Овчаренко. Внутренние болезни. «Медицина», Москва, 1989.

В.Х.Важиленко. Пороки сердца. «Медицина», Москва, 1983.

А.Н.Окороков. Лечение болезней внутренних органов. «Медлит», Москва, 2002.

«Daxili xəstəliklərin propedevtikası» dərslik – Moskva, 1989

Ф.И.Комаров, В.Г.Кукес, А.С.Сметнев. Внутренние болезни. «Медицина», Москва, 1990.

Kliniki məsləhətlər və farmakoloji arayışlar. “Geotar-Med”, Moskva, 2004.

 

Ф.И.Комаров. Диагностика и лечение внутренних болезней. «Медицина», Москва, 1991.

В.В.Горбачев. Практическая кардиология. «Высшая школа», Минск, 1997.

Praktik həkimlər üçün kliniki məsləhətlər. “Geotar-Med”, Moskva, 2002.

М.Г.Глезер, Г.А.Глезер. Справочник по фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний. «Авиценна», Издательское обьединение «ЮНИТИ», Москва, 1996

В.В.Руксин. Неотложная кардиология. «Бином», Москва, «Невский диалект», Санкт-Петербург, 1999.

Ю.Р.Ковалев. Кардиология в вопросах и ответах. «Фолиант», Санкт-Петербург, 2002.

Н.А.Мазур. Основы клинической фармакологии и фармокотерапии в кардиологии. «Медицина», Москва, 1988.

Е.Е.Гогина. Диагностика и лечение внутренних болезней, руководство для врачей под редакцией том 1, «Медицина», Москва, 1999.

Ю.В.Белоусов, В.С.Масеев, В.К.Липахин. Клиническая фармакология и фармакотерапия. «Универсум Поблишинг», Москва, 1997.

А.И.Грицюк. Пособие по кардиологии. “Здоровье”, Киев, 1984.

Д.А.Харкевич. Фармакология. «Гэотар Медицина», Москва, 1999.

 

R.Məmmədhəsənov. Daxili xəstəliklər. «Şirvannəşir», Bakı, 2004.

V.R.Paleyvin. Ümumi praktik həkimin məlumat kitabı. “Medisina”, Moskva, 2000.

В.И.Метелица. Справочник по клинической фармакологии. «Медпрактика», Москва, 1996.

М.Фрида, С.Трайнс. Кардиология в таблицах и схемах. «Практика», Москва, 1996.

А.Л.Сыркин. Инфаркт миокарда. «Медицина», Москва, 1991.

Ж.Р.Ковалев. Кардиология. «Фолиант», СПб., 2002.

 

Е.И.Чазов. Болезни органов кровообращения. «Медицина», Москва, 1997.

Kliniki məsləhətlər və farmakoloji arayışlar. “Geotar-Med”, Moskva, 2004.

A.B. Baxşəliyev və b. Kliniki farmakologiya. Bakı, 2004.

В.И.Покровский. Малая медицинская энциклопедия. Т.1. «Советская энциклопедия», Москва, 1991.

А.В.Виноградов. Дифференциальная диагностика внутренних болезней. «Медицина», Москва, 1988.

Ю.Р.Ковалева. Кардиология в вопросах и ответах. «Фолиант», Санкт-Петербург, 2002.

V.L.Vasilenko, A.L.Qrebeneva. Daxili xəstəliklərin propedevtikası. Moskva, 1989.

A.B. Baxşəliyev və b. Kliniki farmakologiya. Bakı, 2004.

А.Н.Окороков. Лечение болезней органов дыхания. «Выcшая школа», Минск, 1996.

А.Н.Окороков. Диагностика болезней внутренних органов. «Мед. лит», Москва, 1998.

В.И.Покровский. Малая медицинская энциклопедия. Т.1. «Советская энциклопедия», Москва, 1991.

Е.И.Чазов. Руководство по кардиологии. «Медицина», Москва, 1982.

В.Н.Орлов. Руководство по ЭКГ. «Медицина», Москва, 1983.

Ј.Z.Qurbanov. Daxili xəstəliklərin propedevtikası. Bakı, 1997.

Ф.Комаров, А.Гребенев. Руководство по гастроэнтерологии. «Медицина», Москва, 1998.

П.Я.Григорьев, А.Б.Яковенко. Клиническая гастроэнтерология. «Мед.инфор.агентство», Москва, 2001.

А.И. Мартынов. Внутренние болезни: Учебник. «ГЭОТАР-МЕД», 2001.

В.Т.Ивашкин. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. «Литтера»,Москва,2003.

П.Я.Григорьев, А.Б.Яковенко. Клиническая гастроэнтерология. «Мед.инфор.агентство», Москва, 2001.

И.И.Дегтярева. Клиническая гастроэнтерология. «Мед.инфор.агентство», Москва, 2004.

А.И.Мартынов, Н.А.Мухин, В.С.Моисеев, А.С.Галявич. Внутренние болезни. «ГЭОТАР-МЕД», Москва, 2001.

И.Р.Лазовскис. Справочник клинических симптомов и синдромов. «Медицина», Москва, 1981.

Ю.Л.Шевченко, И.Н.Денисов, В.И.Кулаков, Р.М.Хаитов. Клинические рекомендации для практи-кующих врачей. «ГЭОТАР-МЕД», Москва, 2002.

С.Д. Подымова. Болезни печени. «Медицина», Москва, 1994.

Л.А.Данилова. Анализ крови и мочи. «Медицина», Москва, 1988

Н.Р.Палеев. Справочник врача общей практики. «ЭСМО-ПРЕСС», Москва, 2002.

В.Йонаш. Клиническая кардиология. Прага, 1966.

В.Г.Передерий, О.В.Хмелевский. Клиническая оценка биохимических показателей при заболеваниәх внутренних органов. «Здоровье», Киев, 1993.

А.А.Чиркин, А.Н. Окороков. Диагностический справочник терапевта. «Беларусь». Минск, 1993.

 

И.Е.Тареева. Нефрология. «Медицина», Москва, 2000

M.C.Cavadzadə, K.İsmaylov. Urologiya. “Maarif”, Bakı, 1984.

И.Е.Тареева. Пособие по нефрологии. «Медицина», Москва, 2005.

Е.А.Стецюк. Программный гемодиализ. «ГЭОТАР», Москва, 2005.

В.П.Чупрасов. Программный гемодиализ. «Фолиант», СПб, 2001.

Дональд Е.Храйчик, Джон Е.Седор, Майкл Б.Ганц, «Секреты нефрологии»

«Издательство Бином», Москва, С.П. «Невский Диалект»,2001.

И.И.Дедов, Г.А.Мельнишенко. Эндокринология. «Медицина», Москва, 2004.

Н.Т. Старкова. Клиническая эндокринология. «Медицина», Москва, 1999

А.И.Воробьев. Руководство по гематологии. «Ньюдиамед», Москва 2002-2003

В.В.Маршал. Клиническая биохимия. «Медицина», Москва, 1999.

А.И Воробьёв. Справочник практического врача. «Медицина», Москва, 1990

В.И.Пытскый, Н.В.Адрианова, А.В.Артомасова. Аллергические болезни. «Триада-Х», Москва,1999.

Р.Паттерсон, Л. К.Греммер, П.А.Гринберг. Аллергические болезни. Лечение и диагностика. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 2000.

Р.В.Петров. Иммунология. «Медицина», Москва, 1987.

А.Райт. Основы иммунологии. «Медицина», Москва, 1991

S.İ Kozlova, A.N.Pritkov. İrsi xəstəliklər, metodik tövsiyələr. “Medisina”, Moskva, 1981.

 

В.В.Покровский, Т.Н.Ермак, В.В.Беляева, О.Г.Юрин. ВИЧ - инфекция: клиника, диагностика и лечение. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 2000.

А.Г.Рахманова, В.К.Пригоыина, В.А.Неверов. Инфекционные болезни. «ССЗ», М.-СПб, 1995.

А.П.Казанцев, В.С.Матковский. Справочник по инфекционным болезням. «Медицина», Москва, 1985.

Ф.В.Учайкин. Руководство по инфекционным болезням у детей. «ГЭОТАР Медицина», Москва, 2001.

С.Н.Соринсон. Вирусные гепатиты в клинической практике. «Теза», С.Петербург,1996.

Y.P.Şuvalova. İnfeksion xəstəliklər. «MAARİF», Bakı, 1988.

N.N.Əliyev. İnfeksion xəstəliklər. «Təbib», Bakı, 1993.

Д.В.Учайкин. Инфекционные болезни. «Медицина», Москва, 1994

Ю.К.Скрипкина. Кожные и венерические болезни. “Медицина”, Москва, 1996.

Н.Ф.Измеров. Профессиональные заболевания. «Медицина», Москва, 1996.

А.А.Летавет. Профессиональные болезни. «Медицина», Москва, 1973.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qərar 7. Bakı şəhəri,14 yanvar 2002-ci il. İşçinin peşə xəstəliyinə tutulmağı ehtimalı yüksək olan iş yerlərinin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

Об утверждении списка рабочих мест с высоким риском приобретения профессионального забо-левания. Постановление Кабинета Министров за №7 от 14 января 2002 г.

V.Ə.Əzizov, İ.N.Əfəndiyev, A.S.Maqsudov. Kliniki toksikologiya. (dərs vəsaiti). “Azərbaycan Tibb Universitetin nəşriyyatı” Bakı, 2004.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qərar 7. Bakı şəhəri,14 yanvar 2002-ci il. İşçinin peşə xəstəliyinə tutulmağı ehtimalı yüksək olan iş yerlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

«Об утверждении списка рабочих мест с высоким риском приобретения профессионального забо-левания».

Постановление Кабинета Министров за №7 от 14 января 2002 г.

K.Ə.Balakişiyev. İnsanın normal anatomiyası. «Maarif». Bakı. 1979.

L.M.Belyayeva, E.K.Xrustalyova. Uşaq və yeniyetmələrdə ürək qan-damar sistemi xəstəlikləri. «Vısşaya şkola». Moskva. 2003.

N.Savenkova, K.Serqeyeva və b. Yeniyetmə təbabəti. «Spesialnaya literatura ». Moskva. 1999.

M.R.Sapin, Z.Q.Briksina. Uşaq və yeniyetmələrin anatomiya və fiziologiyası. «Akademiya», Moskva, 2000.

B.P.Savelyev, İ.S.Şiryayeva. Uşaq və yeniyetmələrdə tənəffüs sisteminin funksional parametrləri. «Medisina», Moskva, 2001.

A.S.Belousov və b. Həzm sistemi xəstəliklərinin diaqnostikası, diferensial diaqnostikası və müalicəsi. «Medisina», Moskva. 2002.

A.M.Şişkin, S.O.Mazurenko. Böyrək xəstəlikləri, diaqnostika və müalicəsi. «SP6QU», 2004.

M.Doroşkeviç, B.Kalyujnıy. Uşaq və yeniyetmələrdə nevroz və nevrotik vəziyyətlər.«Belarus», Minsk. 2005.

M.S.İqnatova. Uşaq nefrologiyası. «Medisina», Leninqrad. 1989.

M.İ.Balabolkin. Endokrinoloqiya. «Medisina», Moskva. 1989.

В.Д.Малышев Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь. Москва, «Медицина», 1983

Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология. Практические занятия. «Высшая школа», Киев, 1983

М.Вудли, Ф.Уэлан. Терапевтический справочник Вашингтонского университета. «Практика», Мо-сква, 1995.

Л.В.Усенко. Анестезиология и реаниматология. Практические занятия. «Высшая школа», Киев, 1983.

M.I.Kuzin. Cərrahi xəstəliklər. Tibb institutlarının tələbələri üçün dərslik. “Medisina”, Moskva, 1986.

B.A.Ağayev.Cərrahi xəstəliklər. Tibb universitetinin tələbələri üçün dərslik. “Azərbaycan”, Bakı, 2000.

V.İ Struçkov. Ümumi cərahiyyə. Tibb institutlarının tələbələri üçün dərslik. “Medisina”, Moskva, 1972.

N.N.Yelanskiy. Cərrahi xəstəliklər. Tibb institutlarının tələbələri üçün dərslik. “Medisina”, Moskva 1964.

Е.И. Гусев, А.Н.Коновалов, Г.С.Бурд. Неврология и нейрохирургия. «Медицина», Москва, 2000.

Н.Н.Яхно, Д.Р.Штульман. Нервные болезни. «Медицина», Москва, 2003.

В.Н.Шток. Фармакотерапия в неврологии. Москва, 2003.

В.Самойлов. Синдромологическая диагностика заболеваний нервной системы. «СпецЛит», Санкт – Петербург, 2001.

M.K.Məmmədov, N.T.Qayıbov, R.Rüstəmov. QİÇS-in diaqnostika və profilaktikası üzrə qısa rəhbərlik. «İşıq», Bakı, 1991.

В.Д.Трошин, А.В.Густов, О.В.Трошин. Острые нарушения мозгового кровообращения. «НГМА», Нижний Новгород, 2000.

Н.С.Мисюк, А.М.Гурленя, М.С.Дронин. Неотложная помощь в невропатологии. «Высшая школа», Минск, 1990.

А.М.Вейн. Вегетативные расстройства. «МИА», Москва, 2000.

Д.Р.Штульман., О.С.Левин. Неврология. «Медицина», Москва, 2002

В.А.Карлов. Терапия нервных болезней. «Медицина», Москва, 1996.

Я. Ю. Попелянский. Заболевания периферической нервной системы. «Медицина», Москва, 1989.

Psixiatriya yardımı haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanununun 7.4 bəndi

Psixiatriya yardımı haqqında. Azərbaycan Respublikasının Qanununun 11.01 bəndi

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 21-ci bəndi

Psixi və davranış pozuntularının Beynəlxalq təsnifatı (XBT - 10), F 32

N.V.İsmayılov. Psixiatriya. «Çappoliqraf», Bakı, 2004.

Е.А.Лужников. Клиническая токсикология. «Медицина», Москва, 1982.

Н.Я.Копыт, П.И.Сидоров. Профилактика алкоголизма. «Медицина», Москва, 1986.

А.В.Снежневски. Справочник по психиатрии. «Медицина», Москва, 1985.

А.А.Портнов, И.Н.Пятницкая. Клиника алкоголизма. «Медицина», Ленинград, 1971.

H.N.Sultanov. Cərrahi xəstəliklər. “Təbib”, Bakı, 1996.

А.Л.Мясников. Внутренние болезни. «Медицина», Москва, 1997.

Г.Е.Рихтер. Хронический алкоголизм. «Медицина», Киев, 1961.

Г.К.Ушаков. Алкоголизм. «Медицина», Москва, 1980.

А.Е.Личко, В.С.Битенски. Подростковая наркомания. «Медицина», Ленинград, 1991.

П.Д.Шабанов, О.Ю.Штакелберг. Наркомания. «Лань», Санкт-Петербург, 2001.

Dünya Səhiyyə Təşkilatı. Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı-10-cu baxış,XBT-10 «Təbib», Jenevrə,2002

V.Ə.Əzizov, İ.N.Əfəndiyev, A.S.Maqsudov. Kliniki toksikologiya. (dərs vəsaiti). “Azərbaycan Tibb Universitetin nəşriyyatı” Bakı, 2004.

Г.А.Зедгенидзе, Г.А.Зубовский. Клиническая радиоизотопная диагностика. «Медицина», М., 1998.

İ.H.İsayev. Bəd xassəli şişlərin şüa müalicəsinin əsasları. Bakı, 2001.

Н.Н.Трапезников. Справочник по онкологии. «Медицина», Москва, 1996.

А.М.Волкова. Клиническая онкогематология. «Медицина», Москва, 2001.

Н.Литтманн. Оперативная хирургия. АН Венгрия. Будапешт, 1982.

Н.Н.Блохин. Клиническая онкология. Т.2., «Медицина», Москва, 1979.

J.Ə.Əliyev, R.J.Cəfərov, T.Ə.Nəcəfov. Süd vəzisinin xərçənginin diaqnostikası və müalicəsi. “Elm”, Bakı, 1993.

В.Г.Черенков. Клиническая онкология. «Медицина», Москва, 1999.

Г.И.Назаренко, А.А.Кишкун. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. «Ме-дицина», Москва, 2000

Л.В.Козловская, А.Ю.Николаев. Учебное пособие по клиническим лабораторным методам иссле-дования. «Медицина», Москва, 1985

N.V.İsmayılov, F.N.İsmayılov. Tibbi psixologiya və psixoterapiya. «Maarif», Bakı, 2002.

N.V.İsmayılov. Psixiatriya. «Çappoliqraf», Bakı, 2004.

Б.А.Шебанов. Туберкулёз. «Медицина», Москва, 1981.

А.Г.Хоменко. Туберкулёз. «Медицина», Москва, 1996

F.M.İsmayılov, N.Ə.Abbasov. Vərəm. «Gənclik», Bakı, 2004.

F.M.İsmayılov, N.Ə.Abbasov. Vərəm metodik vəsait. «Gənclik», Bakı, 2002.

И.Б.Солдатов. Руководство по оториноларингологии. «Медицина», Москва, 1997. с. 412-414

М.Р.Богомильский, В.П.Чистякова. Детская оториноларингология. «Медицина», Москва, 2001. с. 200-202

Г.З.Пискунов, С.З.Пискунов. Клиническая ринология. «Медицина», Москва, 2002. с. 239-241

«Клинические рекомендации для практикующих врачей, основанные на доказательной медицине». Под ред. Ю.Л. Шевченко, Москва, 2002, с. 445-446

Кунельская В.Я. Микозы в оториноларингологии, Москва, 1989, с. 192-269

А.Г.Лихачев. Справочник по оториноларингологии. «Медицина», Москва, 1971. с. 90-91

 

Стерлинг Дж. Вест. Секреты ревматологии, «Бином», Москва, 1999.

А.А.Чиркин, А.Н.Окороков, И.И.Гончарик. Диагностический справочник терапевта. «Медицина», Москва, 1993.

Справочник «Лекарственные препараты зарубежных фирм в России», Москва, 1993.

Д.Кери и др. Терапевтический справочник Вашингтонского университета. «Практика», Москва, 2000.

Е.Е.Гогина. Диагностика и лечение внутренних болезней. «Медицина», Москва, 1999.

А.И. Мартынов. Внутренние болезни. «Неотормит», Москва, 2001.

В.И. Мазурова. Клиническая ревматология. «Фолиант», СПб., 2001.

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->