Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Təxirəsalınmaz tibbi yardım üzrə suallar

1. Sosial gigiyena və təcili yardımın təşkili

 

 

1. Əhalinin sosial müdafiəsi sisteminə daxil deyildir:

2. Göstərilənlərdən hansı ictimai sağlamlığı xarakterizə etmir:

3. Hansı sənəd tibbi fəaliyət göstərməyə icazə vermir:

4. Təcili yardım həkimi çağırış zamanı hansı sənədləri doldurur:

5. Kütləvi hadisənin tibbi nəticələrinin aradan qaldırılmasını kim təşkil etməlidir, əgər müvafiq orqanlardan bu işi aparmaq üçün cavabdeh şəxs təyin olunmayıbsa:

6. Təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyanın vəzifələrinə aid deyildir:

7. Təcili tibbi yardım stansiyasının funksiyalarına aid deyildir:

8. Zərərcəkənlərin sayı ən azı neçə nəfər olmalıdır ki, hadisə kütləvi hesab edilsin?

9. Əhalinin saglamlıgının qorynmasında və möhkəmləndirilməsihdə az əhəmiyyətli rol oynayan faktor:

10. Nəyi bacarmamaq təcili yardım həkiminə bağışlamaq olar:

11. Təcili yardım həkimi çağırışa gedərkən yolda saxlanılmışdır. Küçədə zərər çəkənə yardım göstərilməsi tələb edilmişdir. Həkimin taktikası:

12. Təcili yardım həkimi borcludur:

13. Sosial gigiyena elmi nəyi öyrənir?

14. Təcili tibbi yardımın həkim briqadası öz işində əlaqəlidir:

15. Hadisə fəlakət hesab edilir:

16. Təcili çağırışlara aid olan hallada tibbi yardım stansiyasının (bölməsinin) dispetcerinin hansı qərarı düzgündür:

17. Cağırış zamanı təçili yardım həkimi küçədə sərxoş olan bir nəfərlə rastlaşmışdır. Taktikası:

18. Vacib sığorta obyektləri sayılır, birindən başqa:

19. Hospitalaqədərki dövrdə təcili tibbi yardım həkimindən əsasən tələb olunur:

20. Təcili yardım həkimi çağırışa gedə bilər:

21. Hospitalizasiya şöbəsinin dispetceri borcludur ki:

22. Təcili yardım həkimi çağırışa gedə bilər:

 

 

2. Anesteziologiya

 

 

1. Anestezioloji vasitələrə aid deyil:

2. Hospitalizasiyaya qədərki etapda anestezioloji vasitələrin işlədilməsinə göstəriş deyildir:

3. Qeyri-inhalyasion anestetikdir:

4. İnhalyasion anestetikdir:

5. Oksibutirat-Na işlədilməsinə əks göstərişdir:

6. Ketaların işlədilməsinə əks göstərişdir:

7. Narkotik mənşəli analdgetiklərə aid deyil :

8. Morfinin vurulmasına göştərişdir:

9. Ən güclü analgeziyaedici təsirə malikdir:

10.Narkotik mənşəli analgetiklərdən istifadə etmək olmaz

11.Promedolun analgetik effektinin təsir müddəti nəçə saatdır:

12. Morfinin antidotu:

13. AN-8 aparatı ilə narkoz verilməisnə əks göstərişdir

14. Azot oksidi narkozu üçün xarakterikdir:

15. Fentanil:

16. Ataralgeziyada istifadə olunur:

17. Neyroleptanalgeziya əks göstərişdir:

18. Güclü ağrı sindromu zamanı psixomotor oyanıqlıq fonunda dərmanların hansı kombinasiyası göstərişdir?

19. Endotraxeal metodla aparılan anesteziyanın üstünlüklərinə aiddir:

20. Yerli anasteziyada istifadə olunur:

21. Hansı preparatdan infiltrativ və keçirici anasteziyada istifadə olunur?

22. İnfiltrativ anasteziyada novakainin hansı faizindən istifadə olunur?

23. Novakainin hansı %-dən keçirici anasteziya zamanı istifadə olunur?

24. Traxeyanın intubasiyası zamanı hansı fəsadın baş verməsi mümkün deyil:

25. Inhalyasion anestetikin təsir müddətini müəyyən edir:

26. Bel nahiyəsində novokain blokadası əks göstərişdir::

27. Tiopental natri ilə anesteziyada hansı ağırlaşmalar ola bilər?

28. Ketaminlə anesteziyada hansı əlamət ola bilər?

29. Neyroleptanalgeziya əks göstərişdir:

 

 

3. Veqetativ sinir sistemi

 

 

1. Simpatik sinir sisteminin mediatorudur:

2. Parasimpatik sinir sisteminin mediatorudur:

3. M və N xolinomimetiklərə aiddir:

4. Antixolinesteraz maddələrə aiddir:

5. Prozerinin təsir mexanizmi:

6. Xolinesterazanın aktivatorları bunlardır:

7. M – xolinomimetiklərə aiddir:

8. Pilokarpin və aseklidin təsiri:

9. N – xolinomimetiklərə aiddir:

10. Lobelin və sitizin əsasən istifadə olunur:

11. M – xolinoblokatorlara aiddir:

12. Atropin və platifillinin təsiri:

13. N – xolinoblokatorlara aiddir:

14. Qanqlioblokatorlara aiddir:

15. Qanqlioblokatorların təsir mexanizmi:

16. α və β-adrenomimetiklərə aiddir:

17. Adrenalin və noradrenalin təsir mexanizmi:

18. α1- adrenomimetiklərə aiddir:

19. Mezatonun təsiri:

20. β1 və β2 adrenomimetiklərə aiddir.

21. İzoprenalin , oksiprenalinin təsiri:

22. Labetolol aiddir:

23. Selektiv α1- adrenoblokatorların təsiri:

24. β- adrenoblokatorlara aiddir:

25. β- adrenoblokatorların təsir mexanizmi:

26. Azan sinirin tonusunu artırır:

27. Simpatik sinir sisteminin tonusunu azaldır:

 

 

4. Qan əvəzedicilər, plazma əvəzedicilər və dezintoksikasion vasitələr.

 

 

1. Hemostaz nədir?

2. Alqoverin şok əmsalı necə təyin edilir:

3. Normovolemiya zamanı Alqover indeksi neçədir:

4. Hipovolemik şokun müalicəsində kolloidlər olmadıqda, kristalloidlər hansı miqdarda koçürülür:

5. Kəskin qan itirmə 2 litrdən artıq olarsa, kristalloid və kolloid məhlulların bir-birinə nisbəti nə qədər olmalıdır?

6. Arterial təzyiqi təyin etmək mümkün olmursa, kəskin qan itirmə zamanı plazma əvəzedicilər yeridilir:

7. Mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdıran preparatlar:

8. İzotonik qlukoza məhlulu hansıdır?

9. Kəskin qanitirmələrdə, neçə faiz qan itirildikdə anuriya baş verir?

10.Dövr edən qanın həcmi 10%-ə qədər azalarsa nə baş verir:

11.Kəskin qanitirmələrdə taxikardiya, dövran edən qanın ümumi həcminin neçə faiz çatmamazlığında baş verir ?

12. Körpücükaltı venanın kateterizasiyasına nisbi əks göstəriş:

13. Körpücükaltı venanın kateterizasiyasında ən çox rast gələn ağırlaşmalar:

14. Ürəyin qapalı masajını apararkən kateterizasiya edilmək üçün uyğun vena hansıdır?

15. Dekstran qrupuna aid deyil:

16. Daxili vidaci venanı kateterizasiya edərkən xəstənin vəziyyəti olmalıdır:

17. Daxili vidaci venanın kateterizasiyasında ən çox rast gələn ağırlaşma:

18. Bud venasının kateterizasiyasında trombozun qarşısını almaq üçün kateterin uzunluğu nə qədər olmalıdır?

19. Qanitirmədə qan əvəzedicilərinin yeridilməsinin effektivliyinin kriteriyasına aid deyil:

20. Qan itirmə zamanı ilkin köçürülən preparat :

21. Damar daxili laxtalanma sindromunun inkişafının qarşısını almaq üçün istifadə olunur:

 

5. Terminal vəziyyətlərdə intensiv terapiyanın ümumi prinsipləri 6 k\ s

 

 

1. Ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasının ağızdan-ağıza metodunun üstünlükləri:

2. Ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasını, ağızdan-ağıza metodu ilə düzgün aparmadıqda baş verir:

3. Ürək-ağ ciyər reanimasiyasından əvvəl xəstəyə aşağıdakı vəziyyəti vermək lazımdır:

4. Yuxarı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin ən optimal vəziyyəti

5. Aqonal vəziyyətdə buynuz qişa refleksi :

6. Xəstədə tənəffüsün dayanmasını necə təyin etməli:

7. Ürək dayanmasının əsas əlaməti hesab olunmur?

8. Ürək dayanmasının səbəblərinə aiddir:

9. Ürəyin qəfləti dayanması zamanı göz bəbəklərinin maksimal genişlənməsi qeyd olunur:

10.Kliniki ölümün əsas əlamətləri sayılır:

11.Reanimasiyadan sonrakı ilk dövrdə müşahidə olunur?

12.Qıcolmanı aradan qaldırmaq üçün göstərilən maddələrdən hansı istifadə edilmir:

13.Nəfəsalmanın - nəffəsverməyə normada nisbəti:

14.Tənəffüs çatmamazlığının İlkin kliniki təzahürlərinə aiddir:

15. Mədə möhtəviyyatının aspirasiyası hansı ağırlaşmaya səbəb ola bilməz

16. Traxeyanın intubasiyası hansı hallarda istifadə olunmur:

17. Traxeyanın intubasiyasının ağırlaşmalarına aid deyil:

18. Konikotomiyanın aparılmasına göstəriş:

19. Terminal vəziyyətin dövrləri:

20. Predaqonal vəziyyətə xarakterik deyildir:

21. Predaqonal vəziyyətdə tənəffüsdə xarakterik deyildir :

22. Predaqonal vəziyyətdə nəbzi müəyyən etmək olar:

23. Predaqonal vəziyyətdə arterial təzyiq əsasən olur:

24. Hal-hazırki təsnifatda terminal vəziyyətlərin dövrlərinə əlavə edilib

25. Traxeostomiyaya göstərişdir:

26. Bioloji ölümün obyektiv əlaməti.

27. Kliniki ölümün əlaməti:

 

6. Ürəyin qəfləti dayanması.

 

 

1. Praktiki sağlam adamlarda tənəffüs və qan dövranının tam dayanmasından sonra

reanimasiyanın başlanması üçün optimal vaxt:

2. Yenidoğulmuşlarda ürək-ağ ciyər reanimasiyası zamanı ürəyin qapalı masajının süni tənəffüsə nisbəti (2 nəfər olduqda):

3. Beş yaşında uşağın ürək-ağ ciyər reanimasiyası zamanı ürəyin qapalı masajının süni tənəffüsə nisbəti (2 nəfər olduqda):

4. Üç yaşında uşağın ürək-ağ ciyər reanimasiyası zamanı ürəyin qapalı masajının süni tənəffüsə nisbəti (2 nəfər olduqda):

5. İki yaşında uşağın ürək-ağ ciyər reanimasiyası zamanı ürəyin qapalı masajının süni tənəffüsə nisbəti (2 nəfər olduqda):

6. Praktiki sağlam adamlarda, tənəffüs və qan dövranının tam dayanmasından sonra oyanmasının başlanması üçün optimal vaxt:

7. Ürək- ağ ciyər reanimasiyasına başlamazdan əvvəl xəstəyə verilən düzgün vəziyyət:

8. Ürək – ağ ciyər reanimasiyası hipotermiya şəraitində və opiatlarla zəhərlənmə zamanı aparılma müddəti?

9. Ürək-ağ ciyər reanimasiyası zamanı döş qəfəsinə edilən təzyiqlərin dərinliyi olmalıdır?

10. ÜAR (ürək – ağ ciyər reanimasiyası) ağırlaşmalarına aid deyil:

11. Normotermiya şəraitində ürək - ağ ciyər reanimasiyasının aparılma müddəti?

12. Böyüklərdə ürəyin qapalı masajının tezliyi bir dəqiqədə?

13. Yenidoğulmuşlarda ürəyin qapalı massajı bir dəqiqədə neçəyə bərabər olmalıdır?

14. ÜAR (ürək - ağ ciyər reanimasiyası) zamanı döş qəfəsinə edilən təzyiqlərin keyfiyyətli aparılmasının əlaməti?

15. Böyuklərdə qan dövranına nəzarət etmək üçün yuxu arteriyası müayinə olunur.

Uşaqlarda və körpələrdə nəbzə harda nəzarət etməli?

16. Ürək dayanmasının əsas əlaməti hesab olunur:

17. Ürəyin qəfləti dayanması baş vermiş şəxsdə ilk yardımı ən tez kim göstərə bilər:

18. Ürəyin dayanmasına səbəb deyil:

19. Hadisə yerinə gələn tibbi personal nəyi unutmamalıdır:

20. Hadisə yerində huşsuz xəstəyə görüləsi tədbirlərin ardıcıllığı:

1) Huşun səviyyəsini qiymətləndirmək, 2) Köməyə çağırmaq 3) zərərçəkənə prioritet vəziyyət vermək, 4) Xilaskara prioritet vəziyyət vermək.

21.Müvəffəqiyyətli ürək ağ ciyər reanimasiyasının əlamətlərinə aid deyil:

22. Ürəyin punksiya nöqtəsi:

23. Ürəyin dayanması əlamətlərinə aid deyil:

 

7. Tənəffüsün qəfləti dayanması

 

 

1.Təcili torokotomiyaya göstəriş deyil:

1) gərgin pnevmotoraks

2) ürək zədələnməsinə şübhə

3) ürəyin travma nəticəsində dayanması

4) döş qəfəsinin penetrasiyalı yarası

5) hemotoraks

2. Süni ventilyasıya zamanı yetərsiz ventilyasiyanın əlaməti sayılmır?

3. Sadalanan qaydalardan hansı tənəffüs yollarının obstruksiyası olan reaksiyasız körpələr üçün uyğun gəlmir?

4. Sadalananların hansı düzgündür?

5. Əsas həyati əlamətlərə nə aid deyil:

6. Tənəffüs yollarının keciriciliyi problemini aradan götürmək üçün əsas üsul hansıdır?

7. Travma almış xəstə adekvat nəfəs almırsa, ona hansı üsulla nəfəs vermək olmaz:

8. Tənəffüs yollarının obstruksiyasının ən çox rast gələn səbəbi nədir?

9. Xəstə döşəmədə huşsuz vəziyyətdə aşkar olunubsa və onu təhlükədən uzaqlaşdırmaq lazımdırsa, hansı üsuldan istifadə edilmir?

10. Hansı halda xəstəyə təhlükəsiz vəziyyət vermək məsləhətdir?

11. Hadisə yerinə gələn tibbi personal ilk növbədə nə etməlidir?

12. Tənəffüs yollarından yad cismi çıxarmaq üçün hansı manevrdən istifadə olunur?

13. Hamilə qadınlara Heymlik manevrini edərkən təzyiq edilir:

14. «Ağızdan ağıza» ağ ciyərin süni ventilyasiyası metodunun üstünlüklərinə aid deyil:

15. «Ağızdan ağıza» aparılan ağ ciyərin süni ventilyasiyası aşağıdakı fəsadla müşahidə oluna bilər:

16. Xəstədə tənəffüsün dayanmasınaı necə təyin etməli:

17. Huşsuz və nəfəs almayan suda boğulan şəxsin oksigenasiya və ventilyasiyası üçün aşağıdakı tədbirlərdən hansını ilk növbədə etmək lazımdır?

18. Dərin komada olan huşsuz xəstəyə tibbi yardım göstərərkən hava ötürücülərdən hansı daha məqsədə uyğundur?

19. Boynun travması olan huşsuz xəstədə tənəffüs yollarını açmaq üçün hansı üsuldan

istifadə etməli?

20. Tənəffüsün dayanmasının əsas səbəblərinə aid deyildir:

 

8. Kəskin tənəffüs catışmamazlığına daır testlər

 

 

1. Asfiksik boğulma ücün xarakterikdir:

2. Sinkopal boğulma ücün xarakterik olur:

3. Boğulma zamanı birincili təxirə salınmaz tədbir:

4. Tənəffüs catışmamazlığının ilkin klinik təzahürlərinə aid deyil:

5. Toxumaların oksigenlə təchizatı asılı deyil:

6. Oksigenin toxumalara catdırılmasında rol oynamır:

7. Hipoksiyanın növlərinə aid deyil:

8. Hipoksiya ilk növbədə hansı orqanda pozğunluğa səbəb olur

9. Hipoksik hipoksiya bütün hallarda rast gəlinir yalnız birindən başqa

10. Bronxial astmalı xəstələrdə stenokardiya tutmasını götürən secim pereparat:

11. Böyüklərdə bir dəqiqədə normal tənəffüsün sayi:

12. Uşaqlarda normal tənəffüsün sayı:

13. Yeni doğulmuşlarda normal tənəffüsün sayı:

14. Gərginlik pnevmotoraksda həkimin taktikasi:

15. Atmosferdə nəfəs aldıqda normal PaO2 neçə olmalıdır:

16. Kəskin tənəffüs catmamazlığı Tənəffüsün sayına gorə dərəcələri ayırd edilir

17. Kəskin tənəffüs catmamazlığında ilk növbədə aparılmalı təxirə salınmaz tədbırlərə aid deyil:

18. Ağ ciyər ödeminə səbəb ola bilməz:

19. Qan dövranı sistemində ağ ciyər ödemini ən cox əmələ gətirir , birindən başqa

20. Ag ciyər ödemini hansı mərkəzi sinir sisteminin zədələnmələri əmələ gətirə bilməz:

21. Hansı orqan və sistemlərin xəstəlikləri ağ ciyər ödəmini törədə bilməz

22. Hansı halda traxeostomiyaya göstəriş deyil:

23. Oksigenlə terapiyada O2 -nin hansı təzliklə verilməsi məqsədə uyğundur

24. «Şok ağ ciyərinin” rentgenoloji müayinəsində görünür

25. “Şok ağ ciyəri”növbəti ilkin ağırlaşmasına aiddir:

26. “Şok ağ ciyəri» sindromu inkişaf etmir:

27. Periferik tipli tənəffüs pozulmalarını törətmir:

28. Tənəffüsün mərkəzi tipli pozulmasını törətmir:

29. Arterial qanın oksigenlə zənginləşməsi hipoksiyanın hansı növündə kəskin dəyişir:

 

9. Ağ ciyər ödemi

 

 

1. Ağciyər ödeminə aşağıdakı simptomlardan hansı aid deyil? 2. Ağciyər ödemi zamanı ağciyərlərin auskultasiyasında eşidilir:

3. Ağciyər ödemi zamanı, perkussiyada eşidilir:

4. Ağciyər ödemi zamanı, xarakterikdir:

5. Ağciyər ödemi zamanı mənşəyindən asılı olmayaraq, eşidilir:

6. Hamiləlik toksikozu zamanı inkişaf edən ağciyər ödeminin patogenezini nə təşkil edir?

7. Ağciyər ödemi zamanı xəstə hansı vəziyyətdə hospitalizasiya edilir?

8. Hiperdinamik tip qan təchizatının pozulmasının üstünlüyü ilə gedən ağciyər ödemini törədə bilməz:

9. Hiperdinamik tip qan təchizatının pozulmasının üstünlüyü ilə gedən ağciyər ödemini törədə bilməz:

10.Hiperdinamik tip qan təchizatının pozulmasının üstünlüyü ilə gedən ağciyər ödemini törədir?

11. Hipodinamik tip qan təchizatının pozulmasının üstünlüyü ilə gedən ağciyər ödemini törədə bilməz?

12. Hipodinamik tip qan təchizatının pozulmasının üstünlüyü ilə gedən ağciyər ödemini, törədir?

13. Travmatik şokdan fərqli olaraq, ağciyər ödemi zamanı istifadəsi mümkündür:

14. Hipertonik kriz fonunda ağciyər ödemi zamanı seçim preparatı:

15. Ağciyər ödemi zamanı , əgər göstəriş olarsa, istifadə olunur?

16. Ağciyər ödemi zamanı köpüyü söndürmək üçün hansı vasitədən istifadə edilir?

17. Na-nitroprussid istifadə edilir:

18. Ağciyər ödemi zamanı istifadə etmək olmaz:

19. Ağciyər ödemi ilə yanaşı hansı patologiya olarsa, eufillin istifadə edilir?

20. Ağciyər ödemi hansı mənşəli olarsa, qlükokortikoidlərdən istifadə etmək olar?

21. Ağciyər ödemi zamanı venoz jqut hansı məqsədlə istifadə olunur?

22. Ağciyər ödemi zamanı qanqlioblokatorlar, istifadə edilir:

23. Na-nitroprussidin hansı effektinə görə ağciyər ödemində istifadə olunur?

24. Eufillinin hansı yanaşı tə’sirinə görə ağciyər ödemində istifadəsi məqsədə uyğun deyil?

25. Ağ ciyər ödemində məsləhət deyil:

26. Ağ ciyər ödemi zamanı, arterial təzyiq aşağı olduqda seçim preparatı:

27. Ağ ciyər ödemi hansı xəstəliyin xarakterik fəsadı deyil:

28. İzole olunmuş mitral stenoz zamanı , ağ ciyər ödemini aradan götürmək üçün seçim preparatı:

 

10. Şok

 

 

1. Şokun bütün növləri üçün xas olan əlamət hansıdır?

2. Travmatik şok zamanı optimal ağrısızlaşdırma hesab edilir:

3. Qan itkisinin miqdarının və xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinin göstəriciləri:

4. Travmatik şok zamanı analgetik vasitə, bəzi kriterilərə cavab verməlidir, birindən başqa?

5. Travmatik şok zamanı hansı preparatlardan istifadə etmək məqsədə uyğun deyil?

6. Hipovolemik (hemorragik) şok zamanı xəstəliyin ağırlıq dərəcəsi asılı deyil

7. Daxili qanaxmanın əlamətləri sayılır:

1) dəri və selikli qişaların avazıması 2) arterial təzyiqin aşağı düşməsi və taxikardiya 3) zəiflik və başgicəllənmə 4) sianoz, boğulma 5) sidikdə qanın olması

8. Hipovolemik şok zamanı kəskin tənəffüs çatışmazlığının yaranmasına səbəb:

9. Dövran edən qan həcminin defisiti 20-30% (1-1,2 litr qan itkisi) olduqda, şok indeksi:

10.Kəskin qanaxma zamanı dövran edən qan həcminin defisiti 10%-sə, xəstədə nə müşahidə olunur?

11. Şokun 1-ci dərəcəsi üçün xarakterik arterial təzyiq hansı sayılır?

12. Şokun 1-ci dərəcəsində dövran edən qan həcminin defisiti neçə faiz təşkil edir?

13. Dövran edən qan həcminin defisiti 30-50%, qan itkisi 2,5 litdən çox, arterial təzyiq <60 mm.c.süt olduqda, neçənci dərəcəli şok inkişaf edir?

14.Kəskin qan itkisində dövran edən qan həcminin defisiti neçə faiz olduqda anuriya yaranır ?

15. İstənilən növ şokdan xəstəni çıxarmaq üçün vacibdir:

16. Hipovolemik şokda qan itkisi davam edirsə, dövran edən qan həcminin defisitini bərpa etmək üçün seçim preparatları:

17. Həqiqi kardiogen şokun aparıcı patogenetik mexanizmi sayılır:

18. Kardiogen şokun növləri (reflektor, aritmik, həqiqi, areaktiv) hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir?

19. Ürək tonları karlaşıb, dərin tormozlanma, ətrafdakılara etinasızlıq, dəri avazıyıb, sianoz, anuriya inkişaf edir, qan itkisi 2,5 l-dən çox, arterial təzyiq <60 mm.c.süt, Alqover indeksi 2. Həkimin taktikası:

20. Dövr edən qanın həcmi böyüklərdə bədən çəkisinin neçə faizini təşkil edir?

21. Alqoverin şok indeksi – bu:

22. Normada Alqoverin şok indeksi bərabərdir:

23. Qanitirmə zamanı xəstənin ağırlıq dərəcəsi asılı deyil:

24. Travmatik şok zamanı istifadəsi məsləhət deyil:

25. Mərkəzi venanın kateterizasiyasına göstəriş:

26. Bir neçə dəqiqə ərzində kəskin qanitirmə zamanı kompensator olaraq baş verir:

27. Daxili qanaxmanın əlaməti sayılmır:

28. Hipovolemik şokun ilkin dövründə intensiv terapiya yönəlməlidir

29. Kolloid məhlullar olmadıqda dövr edən qanın həcmini bərpa etmək üçün kristalloid məhlullun miqdarı olmalıdır:

30. İnfuzion terapiyanın sürəti asılı deyil:

31. İki litrdən çox kəskin qanitirmə zamanı köçürülən kristalloid və kolloid məhlulların həcm münasibəti olmalıdır:

32. Davam edən qanitirmə zamanı dövr edən qanın həcmini bərpa etmək üçün ilkin seçim preparatı:

33. 10-12% (təxminən 500 ml) kəskin qanitirmə zamanı dövr edən qanın həcmini təcili bərpa etmək üçün köçürülən mayenin miqdarı olmalıdır:

34. 15-20% (təxminən 1 l) kəskin qanitirmə zamanı dövr edən qanın həcmini təcili bərpa etmək üçün köçürülən mayenin miqdarı olmalıdır:

35. 25-40% (təxminən 2 l) kəskin qanitirmə zamanı dövr edən qanın həcmini təcili bərpa etmək üçün köçürülən mayenin miqdarı olmalıdır:

36. 50-60% (təxminən) kəskin qanitirmə zamanı dövr edən qan həcminin təcili yerini doldurma həcmi olmalıdır:

37. Kəskin qan itirmə zamanı dövr edən qanın neçə faizinin itirilməsi anuriyaya səbəb olur:

38. Kəskin qanitirmə səbəbindən təyin edilə bilməyən arterial təzyiq zamanı köçürülən mayenin başlanğıc sürəti olmalıdır:

39. Hipovolemik şok zamanı kəskin tənəffüs çatmamazlığının baş verməsi səbəbi:

40. Kəskin qanitirmə zamanı xəstədə qanitirmə, dövr edən qanın həcminin 10%-nə qədər olarsa:

41. Kəskin qanitirmə zamanı dövr edən qanın 15-20%-nə qədəri itirilərsə :

42. Kəskin qanitirmədə taxikardiyanın baş verməsi neçə faiz qanitirməyə uyğundur?

43. I dərəcəli şok üçün arterial təzyiq xarakterikdir:

44. Şokun II dərəcəsi üçün arterial təzyiq xarakterikdir:

45. Şokun III dərəcəsi üçün arterial təzyiq xarakterikdir:

46. Neçə faiz qanitirmə zamanı diurez saatbasaat azalır:

47. Yanıq şoku üçün xarakterikdir:

48. Periferik qan dövranının yaxşılaşmasına səbəb olur:

49. Şok dövrü üçün xarakterik deyil:

50. Şokun erkən diaqnostikası üçün xarakterdir:

51. Hipovolemik şokun ağır formasında (2500 ml qanitirmə olduqda) hansı klinik əlamətlər ola bilər:

52. Şok əleyhinə kostyumun dekompressiyasından əvvəl etmək lazımdır:

53. Kəskin qanitirmə üçün xarakterik deyil:

54. Sadalanan əlamətlərdən hansı şokun «Torpid» dövrü üçün xarakterik deyil:

55. Şokun «Erektil» dövrü üçün xarakterdir :

56. Şokun fazaları:

57. Çoxsaylı yaxud müştərək travmalarda qanitirmə hansı göstəriciyə uyğundur:

58. Hansı fikir düzgündür::

59. Bud sümüyü sınığı zamanı sınıq yerindən toxuma arasına qanaxma nə qədər ola bilər:

60. Çanaq sümüklərinin sınıqları zamanı qanitirmənin maksimal həcmi ola bilər:

61. Travmatik şok zamanı kompensator reaksiyalara aiddir:

62. Travmatik şokun patogenezində ilkin faktor:

63. Hemorragik şokun klinikası qanitirmənin hansı göstəricisində artıq baş verə bilər:

64. Hemorragik şokun klinik əlamətləri Alqoverin şok əmsalının hansı göstəricisində artıq baş verə bilər:

65. Hipovolemik şok zamanı birinci dərəcəli tədbir ibarətdir

 

11. Bir sıra ekstremal vəziyyətlər zamanı,intensiv terapiya

 

 

1. Dəyişən cərəyanla zədələnmə zamanı ən çox müşahidə olunur:

2. 100 A gücündə elektrik cərəyanı ilə zədələnmə zamanı ölümə, ən çox səbəb olur:

3. Zərərçkən elektrik travmasına məruz qalmışdır.Huşu özündədir, adekvatdır, bir qədər narahatdır.Tənəffüs və hemodinamika norma daxilindədir.Sizin taktikanız:

4. Ekstremal vəziyyətlərdə dərman maddələrinin yeridilməsi məsləhətdir:

5. Elektrik yanıqlarına praktiki olaraq hansı dərəcədə rast gəlinir?

6. Elektrik travması almış xəstədə aşağıda sadalananlardan hansı rast gəlmir?:

7. İldrım vurması zamanı xarakterik əlamət deyil :

8. Donmanın patogenezini təşkil edir:

9. Birinci dərəcəli donma üçün xarakterikdir:

10. İkinci dərəcəli donma üçün xarakterikdir:

11. Üçüncü dərəcəli donma üçün xarakterikdir

12. Dördüncü dərəcəli donma üçün xarakterikdir:

13. Donma zamanı iyardım göstərərkən ilkin olaraq , nə etmək olmaz?

14. Yüngül dərəcəli soyuma zamanı, bədən hərarəti neçə dərəcəyədək enir?

15. Orta ağırlıqda soyuma zamanı, bədən hərarəti neçə dərəcəyədək enir?

16. Ağır dərəcəli soyuma zamanı, bədən hərarəti neçə dərəcəyədək enir?

17. Donmanın gedişində aşağıdakı dövrlər ayırd edilir:

18. Sadalananlardan hansı yüngül dərəcəli soyumanın klinikası üçün xarakterik deyil:

19. Sadalananlar orta ağır dərəcəli soyumanın klinikasında xarakterik əlaməti deyil:

20. Sadalananlardan biri ağır dərəcəli soyumanın klinikasında xarakterik əlamət deyil:

21. Ümumi soyuma zamanı vena daxilinə yeridilən məhlullar neçə dərəcəyədək qızdırılır?

22. Qızmanın bütün dərəcəyələrində müalicə taktikasına aid deyil:

23. Qızmanın patogenzini təşkil edir:

24. Qızma üçün xarakterikdir:

25. Orta dərəcəli qızma üçün xarakterik deyil:

26.Ümumi soyuma zamanı, xəstə komadadır, arterial təzyiq- 70/40 mm c.s.nəbz –dəqiqidə 50, tənəffüsün sayı -8. Hospitala qədərki dövrdə müalicə tədbirlərinə daxil deyildir:

27. Birbaşa ildrım vurması zamanı kliniki olaraq baş vermir:

28. Dolayısı yolla ildrım vurma zamanı, kliniki olaraq baş vermir:

29. Özünü asan xəstə xilas edilmişdir, spontan tənəffüs edir, huşsuzdur, qıcolma qeyd olunur:

Həkimin taktikası:

30. Stranqulyasiyon asfiksiyadan ölüm prosesinin birinci mərhələsində nə xarakterikdir?

31. Stranqulyasiyon asfiksiyadan ölüm prosesinin ikinci mərhələsində nə xarakterikdir

32. Stranqulyasiyon asfiksiyadan ölüm prosesinin üçüncü mərhələsində nə xarakterikdir

33. Stranqulyasiyon asfiksiyadan ölüm prosesinin dördüncü mərhələsində nə xarakterikdir

34. Təcili yardım həkimi özünü asaraq ölmüş xəstənin meyidi ilə rastlaşmışdır.

Həkim nəyi etməməlidir?

35. Asfiksik boğulma üçün xarakterikdir:

36. Donmanın ağırlıq dərəcəsi ən çox asılıdır:

37. Yüngül dərəcəli qızma zamanı xarakterik deyildir::

38. Agır dərəcəli qızma üçün xarakterik deyil:

39. Sinkopal boğulma zamanı ölümün səbəbi:

40. “ Sinkopal boğulma ” zamanı ölümün səbəbi:

41. Suda boğulma zamanı ilk təxirəsalınmaz yardım:

42. Suda boğulmanın kliniki variantlarına aid deyil:

43. Həqiqi syda boğulmanın patogenetik əsasını təşkil etmir:

44. Şirin suda və duzlu suda boğulma bir-birindən patogenetik fərqlənir:

45. Həqiqi suda boğulma zamanı kliniki olaraq aşağıdakı dövrlər ayırd edilir:

46. İkincili boğulma hansı halda yaranmır:

47. Hansı halda suda ölümdən danışılır, birindən başqa

48. Suda boğulmanın başlanğıc dövründə aparılan müalicə tədbirlərinə aid deyil:

49. Soyuma zamanı ilk yardım tədb:rlərinə aiddir:

50. Xəstəni elektrik cərəyanı mənbəyindən xilas və təcrid etmənin əsas qaydaları:

51. Suda boğulma zamanı, hospitala qədərki dövrdə aparılan ilkin tədbirlərə aid deyil:

52. Stasionarda baş verən boğulma növü ( suda boğulmalar içərisində) hansıdır?

53. Həddindən artıq çirkli suda, boğulmanın ən çox hansı növünə rast gəlinir?

54. Qırılmış elektrik keçiricisi ətrafında təhlükəli zona neçə addımdan ibarətdir:

55. Gün vurması zamanı nə edilmir:

 

12. Baş ağrısı

 

 

1. Miqrendə baş ağrısı üçün xarakterdir:

2. Miqrendə baş ağrılarının əmələ gəlməsinə səbəb:

3. Miqrenoz baş ağrılarının davam etmə müddəti

4. Miqren üçün xarakter simptomlar:

5. Baş ağrısı adətən xronikidir, iki tərəflidir, təzyiq edicidir, lakin pulsasiya

etmir. Ağrı boyun əzələlərinin rigidliyi ilə birləşir.Diaqnoz:

6. Gərginlik baş ağrılarının davam etmə müddəti:

7. Miqren tutmasının əmələ gəlməsində rol oynayan faktorlar:

8. Gərginlik baş ağrılarının əmələ gəlməsinin rol oynayan faktorlar:

9. Xəstədə səhər saatlarında baş ağrıları olur, güclənəndə ürək bulanma və qusma ilə müşayiət olunur. Baş ağrısının genezi:

10. Menyer xəstəliyinin əsas simptomları:

11. Ambulator praktikada hansı halda baş ağrısının təcili diaqnostikasına ehtiyac yoxdur:

12. Əgər xəstələrdə arterial təzyiqin qalxması fonunda kəskin baş ağrıları ürək bulanma, qusma varsa, ən çox nədən fikirləşmək lazımdır?

13. Hipertonik serebral krizin kliniki əlamətləri:

14. Baş ağrısına səbəb olan ekstrakranial səbəblərə aid deyil:

15. Baş ağrısına səbəb olan intrakranial pozğunlüqlara, aid deyil:

16. Birincili baş ağrılarında daha cox effektli vasitə:

17. Damar mənşəli baş ağrılarında tutmaları azaldırlar:

18. erqotaminin əlavə təsirinə aid deyil:

19. Baralginin tərkibinə daxil olmayan komponenti göstərin:

20. Diazepam hansı qruppa aiddir:

21. Aspirinlə zəhərlənmə üçün xarakterikdir:

 

13. Dayaq-hərəkət apparatı zədələnmələri.

 

 

1. Travmanın növlərinə aiddir:

2. Sıxılma sindromuna aid deyildir:

3. Travma almış şəxsin mərkəzi sinir sisteminin ciddi zədələnməsinin göstəricisi:

4. Travma almış şəxsdə ölümün əsas səbəbi:

5. Ağır kəllə-beyin travması almış şəxsin kollapsda olmasının əsas əlaməti:

6. Boyun fəqərələrinin sınıqlarında ən təhlükəli əlamət:

7. Avtomobil qəzasına uğramış şəxsdə ilk yardım ibarətdir:

8. Onurğanın boyun nahiyəsinin kəskin köndələn sınıqları nə vaxt baş verir?

9. Xəstə yıxılarkən daha çox hansı qabırğalar sınır?

10. Döş qəfəsinin sıxılması hallarında qabırğalar daha çox hansı tərəfə yerdəyişir?

11. Qabırğaların sınığı zamanı hospital önü yardımda nəyi etməməli:

12. Qarnın travmaları üçün xarakterik deyildir:

13. Qarnın, qara ciyər və dalağın zədələnməsi ilə gedən travması, travmanın hansı növünə aiddir:

14. Çanaq sümüklərinin sınıqları zamanı erkən ağırlaşmaya aiddir:

15. Çanaq sümüklərinin sınıqlarında hospital önü yardım zamanı vacibdir:

16. Çanaq sümüklərinin sınıqlarında nəqliyyat immobilizasiyasına aiddir:

17. Onurğanın sınığını əmələ gətirmir:

18. Körpücüyün sınığı zamanı daşınma immobilizasiyası üçün istifadə etmək olar:

19. Dirsək üstə yıxıldıqda bazu sümüyünün sınığı üçün xarakterik deyildir:

20. Bazu sümüyünün diafizinin sınıqlarında ən çox zədələnir:

21. Said sümüklərinin sınıqlarında tam hərəkətsizləşdirməli:

22. Said sümüklərinin immobilizasiyasında:

23. Əl daraq sümüklərinin və mil-bilək oynağı sümüklərinin travmasında immobilizasiya edilir:

24. Budun burmalar arası sınıqlarında xarakterik deyildir:

25. Yapışmış daban sindromu xaraterikdir:

26. Diz oynağının açıq sınıqlarının ağırlaşmasına aiddir :

27. Diz oynağı sümüklərinin sınıqlarının effektiv immobilizasiyası üçün lazımdır:

28. Çanaq sümüyünün sınıqlarında zədələnmiş toxumalarda maksimal

qanitirmə:

29. Bazu sümüyünün sınyğı zamanı maksimal qan itkisi ?

30. Said sümüyünün sınığı zamanı maksimal qan itkisi?

31. Bud sümüyünün sınığı zamanı maksimal qan itkisi ?

32. Baldır sümüklərinin sınığı zamanı maksimal qan itkisi?

33. Hospitala qədər dövrdə ətraf sümüklərinin sınığı zamanı başlıca yardım:

 

14. Termiki yanıqlar.

 

 

1. Orta yaşlı xəstənin döş qəfəsi, qarnı və sol qolu yanıbsa, bədəninin neçə faizidir?

2. Birinci dərəcəli yanıq ücün xarakterikdir:

3. İkinci dərəcəli yanıq ücün xarakterikdir:

4. Dərin yanıq, səthi yanıqdan hansı əlamətlərlə fərqlənir?

5. Baş və boynun yanıq sahəsi təşkil edir:

6. Bədənin ön səthinin yanıq sahəsi təşkil edir:

7. Yüxarı ətrafın yanıq sahəsi təşkil edir:

8. Aralığın yanıq sahəsi təşkil edir:

9. Yeni doğulmüşlarda baş və boynün yanıq sahəsi təşkil edir:

10. Körpələrdə bədənin ön səthinin, yanıq sahəsi təşkil edir:

11. Yanıq səthini işləyərkən , nəyi etmək olmaz?

12. Bədən səthinin necə faizi yandıqda infuziyon terariyaya başlanılır?

13. Zərərcəkənin başı,boynu və bir yuxarı ətrafı tamamilə yanmışdır, bu hansı faizə uyğundur?

14. Yanıq xəstəliyinin kəskin fazasında əks göstəriş deyil:

15. Yanmış şəxsin baldırında suluqlar var və dərisi aşılanmış heyvan dərisinə oxşayır.Burada yanığın dərəcəsi neçədir?

16. Yanıqlarda köçürülən mayenin miqdarı hansı formula ilə hesablanır?

17. Yanıq şoku ücün xarakterikdir:

18. Ağır yanıq şoku zamanı, huşun səviyyəsi

19. Yanıq şokunun müalicəsində daha optimal alqoritm, belədir:

20. Ağır dərəçəli yanıq şoku zamanı, dərin yanıq sahəsini təşkil edir:

21. Yünğül dərəsəli yanıq şoku zamanı, dərin yanıq sahəsini təşkil edir:

22. Hansı xəstəni yanıq mərkəzinə hospitalizə etmək məsləhət deyil:

23. Yanıq zamanı diaqnozun yazılma ardısıllığı belədir:

1.kəsr xəttinin surətində-ümumi yanıq sahəsinin ğöstəricisi( faizlə), mötərizədə ağır

yanıq sahəsinin ğöstəriçisi( faizlə),məxrəçdə-yanığın dərəcələri.2.Yanığın növü.

3.Yanıq xəstəliyinin dövrü.4. Yanığın lokalizasiyası.5.Diğər zədələnmələr

24. Dəri yanığı,tənəffüs yollarının inholyasiyon zədələnməsi və dəm qazı zəhərlənməsi ilə birğə baş verirsə, belə zədələnmə necə adlanır?

25. Ğeniş yanıqlar zamanı ağrı sindromunu aradan ğötürmək ücün məsləhətdir:

 

15. Kimyəvi yanıqlar.

 

 

1. Dəm qazı ilə zəhərlənmə zamanı, qanda karboksihemoqlobinin səviyyəsi < 10% oldüqda nə yaranır?

2. Dəm qazı ilə zəhərlənmə zamanı, qanda karboksihemoqlobinin səviyyəsi < 10-20% oldüqda nə baş verir?

3. Dəm qazı ilə zəhərlənmə zamanı, qanda karboksihemoqlobinin səviyyəsi < 20-40% oldüqda nə yaranır?

4. Dəm qazı ilə zəhərlənmə zamanı, qanda karboksihemoqlobinin səviyyəsi < 60 % oldüqda nə baş verir?

5. Alüminium-üzvi birləşmələri ilə yanıq zamanı antidot hansıdır?

6. Sönməmiş əhənglə yanıq zamanı antidot hansıdır?

7. Fosfor birləşmələri ilə yanıq zamanı antidot hansıdır?

8. Kimyəvi yanıq zamanı xəstə gec müraciyət etdikdə yanıq sahəsi, ən azı soyuq su ilə yuyulmalıdır:

9. Tüstü ilə nəfəsalmadan baş vermiş zədələnmədə əks göstərişdir:

10. Fenolla yanıq zamanı neytrallaşdırıcı vasitəni göstərin:

11. Qələvilərlə yanıq zamanı, neytrallaşdırıcı məhlul hansıdır?

12. Sönməmiş əhənglə yanıq zamanı neytrallaşdırıcı məhlul hansıdır?

13. Dəm qazı ilə zəhərlənmiş xəstələrin hiperbarik oksigenasiyaya ehtiyacı yoxdur:

14. Kükürd turşusu ilə yanıq zamanı qərtməyin rəngi:

15. Dərinin kimyəvi yanığı zamanı ilk yardımda nə edilmir?

16. Kali permanqanatla zəhərlənmə zamanı, antidot hansıdır?

17. Qələvilərlə zəhərlənmənin klinikasında başlıca əlamət:

18. Azotla yanıq zamanı qərtməyın rəngi :

19. Duz turşusu ilə yanıq zamanı qərtməyın rəngi:

20. İkinci dərəcəli kimyəvi yanıq zamanı, xarakterik deyildir:

21. Sadalanan yanıqlar zamanı , yanıq səthi su ilə yuyulmur:

22. Kollikvasiyon nekroz hansı yanıqlar üçün xarakterikdir:

23. Koaqulyasion nekroz hansı yanıqlar üçün xarakterikdir:

24. Xrom birləşmələri ilə yanıq zamanı neytrallaşdırıcı vasitə hansıdır?

25. Spirtlə yanıq zamanı neytrallaşdırıcı vasitə hansıdır?

 

16. Gözün kəskin xəstəlikləri və travması.

 

 

1. Göz qapağı absesinin kliniki əlamətlərinə aid deyil:

2. Göz yuvasının fleqmonası zamanı müşahidə olunmur :

3. Pulsasiya edən ekzoftalm yaranmasına səbəb?

4. Allergik konyuktivitin əlamətlərinə aid deyil:

5. Travmatik iridosiklitin simptomları hesab olunmur:

6. Keratitlər üçün səciyyəvi deyil:

7. Birincili qlaukomada xarakterik deyil:

8. Birincili qlaukomanın diaqnostikası üçün vacibdir:

9. Qlaukomanın kəskin tutması zamanı ilk yardım:

10.Qlaukoma zamanı əks göstərişdir:

11.Gözün yaralanması zamanı məsləhət deyil:

12.Gözün dəlib keçən yaralanması simptomları:

13. Kimyəvi yanıqlar zamanı gözün zədələnməsinin ağırlıq dərəcəsi:

14. Göz almasının kontuziyası zamanı mümkündür:

15. Göz almasının dəlib keçən yaralanmasının mütləq əlamətləridir:

16. Pbə nqmfıg üekfag ıfrüvülş nqğjfy ehçqğfdfkgt sgkgdğgj nfkfdftğfdfkgtvf

şdl tbmiüvü görülən tədbirlər:

17. Göz yuvasının yaralanmalarında edilmir:

18. Kəskin qlaukoma tutması differensiasiya edilir:

19. Gözün birinci dərəcəli yanığında müşahidə olunur:

20. Gözün ikinci dərəcəli yanığında müşahidə olunmur:

21.Gözün üçüncü dərəcəli yanığında müşahidə olunur:

22.Gözün dördüncü dərəcəli yanığının əlamətləridir:

23. Kəskin qlaukoma tutmasında göz daxili təzyiq :

24. Kəskin qlaukoma tutması zamanı bəbəklər:

 

17. KƏSKİN APPENDİSİT

 

 

1. Kəskin appendisit zamanı qusma müşahidə olunur:

2. Kəskin appendisit zamanı xəstə yataqda hansı vəziyyətdə uzanır?

3. Kəskin kataral appendisitdə ağrıların xarakteri:

4. Kəskin appendisitin debütündə defekasiya:

5. Destruktiv appendisitin ağır formalarında ağrılar:

6. Appendiksin empiemasında ağrının xarakteri:

7. Kəskin appendisitdə hərarət yüksəldikcə nəbz:

8. Kəskin appendisitin fəsadlaşmış formasını göstərin:

9. Peritonit üçün kardinal simptomu göstərin:

10. Kəskin appendisitdə qarnın palpasiyasını aparmadan hansı simptomla diaqnoz qoymaq olar?

11. Kəskin appendisitdə Krasnobayev simptomu hansı yaşda təyin olunur?

12. Kəskin appendisitdə rektal və aksilyar hərarət arasındakı fərq:

13. Kəskin appendisitdə qarnın palpasiyasına hansı nahiyədən başlanılır?

14. Kəskin appendisit üçün xarakterik simptomları göstərin:

15. Delafua triadası üçün xarakterikdir:

16. Rovzinq simptomu necə təyin olunur?

17. Bartomye – Mixelson simptomu necə təyin olunur?

18. Retrosekal appendisit üçün xarakterik simptomu göstərin:

19. Appendiksin çanaq yerləşməsində:

20. Koup simptomu ilə hansı xəstəliklərin differensiasiyası aparılır?

21. Promptov simptomu ilə hansı xəstəliklərin differensiasiyası aparılır?

22. Hamiləliyin son aylarında kəskin appendisiti olan hamilə qadınlar üçün hansı simptom xarakterikdir?

23. Kəskin appendisitə şübhə olduqda təcili yardım həkiminin taktikası:

24. Kəskin appendisit zamanı ağrılar irradiasiya edir:

25. Appendikulyar infiltrat üçün xarakterikdir:

 

18. Kəskin xolesistit

 

 

1. Kəskin xolesistit zamanı ağırlar müşahidə olunur:

2. Kəskin xolesistitin klinik formalarına aid deyil:

3. Kəskin xolesistit differensiasiya edilmir:

4. Kəskin xolesistit zamanı kəmərvari ağrılar nəyin əlamətidir?

5. Kəskin xolesistit zamanı ağrılar irradiasiya etmir:

6. Merfi simptomu:

7. Ker simptomu:

8. Müssi simptomu:

9. Öd kisəsinə infeksiyanın daxil olma yolu:

10. Kəskin xolesistit zamanı təcili yardım həkiminin taktikası:

11. Kəskin xolesistit zamanı xəstə cərrahi şöbəyə hospitalizasiya edilir:

12. Kəskin xolesistitdə üşütmə nəyin əlamətidir?

13. Kəskin xolesistitdə Obraztsov simptomu necə yoxlanılır?

14. Kəskin xolesistitdə sarkospinal blokada zamanı novokain dozası:

15. Kəskin xolesistit zamanı hospitala qədər etapda əks – göstərişdir:

16. Kəskin xolesistitdə spazmolitiklərdən sonra ağrı azaldıqdan sonra həkimin taktikası:

17. Kəskin pankreatitin thrzy lçdhəylz xəstələr yataqda hansı vəziyyətdə olur?

18. Destruktiv pankreatitdə hansı simptom təyin olunur?

19. Kəskin pankreatitdə Kerte simptomu:

20. Kəskin pankreatitdə Voskresenski simptomu:

21. Kəskin pankreatitin yaranmasına aşağıdakılardan hansı səbəb olmur?

22. Kəskin pankreatit üçün xarakterik olmayan simptom hansıdır?

23. Kəskin pankreatitin ağır formasında hansı simptom olmur?

24. Kəskin pankreatiti ilk növbədə differensasiya edilir:

25. İrinli nekrotik pankreatitin əsas əlamətlərini göstərin:

26. Kəskin pankreatit zamanı hospitala qədər etapda yardım hansı spazmolitiklərlə

başlanılır?

27. Kəskin pankreatit zamanı hospitala qədər etapda detoksikasiya məqsədilə istifadə olunur?

28. Kəskin pankreatit zamanı atropin hansı məqsədlə işlədilir?

29. Kəskin pankreatitin başlanğıcında hansı preparatlar məqsədə uyğundur?

30. Kəskin pankreatitdə 0,25 % li novokain v/d – nə hansı məqsədlə yeridilir?

31. Lüskin pankreatitdə sarkospinal blokada zamanı novokain hansı faizdə və miqdarda işlədilir?

32. Pankreatitin xarakterik triadası:

33. Qarın divarının yan tərəfində və göbək ətrafında dəridə yaranan göy-bənövşəyi ləkələr ( Mondor simptomu) nəyin əlamətidir?

 

19. Digər mədə-bağırsaq xəstəlikləri

 

 

1. Elastik tipli boğulmuş yırtıqlar hansı yaşda rast gəlinir?

2. Nəcislə boğulmuş yırtıqlar hansı yaşda rast gəlinir?

3. Retroqrad boğulmuş yırtıqlarda nə müşahidə olunur?

4. Boğulmuş yırtığın xarakterik əlaməti:

5. Yırtıqlarda bağırsağın müsariqə ilə birlikdə boğulması zamanı tədricən hansı patoloğiya yaranır?

6. Nəcislə boğulmuş yırtıq zamanı tədricən hansı patologiyanın əlamətləri yaranır:

7. Boğulmuş yırtıqlar zamanı təcili yardım həkiminin taktikası:

8. Boğulmuş yırtıqlarda hansı nahiyə zədələnir?

9. Boğulmuş yırtıq üçün xarakterik deyil:

10. Yırtıqların fəsadlarına aiddir:

11. Boğulmuş bud yırtığını hansı patoloğiya ilə diferensasiya etmirlər?

12. Mədə - bağırsaq qanaxmalarının gizli dövründə olmur:

13. Mədə – bağırsaq qanaxmalarının səbəblərinə aid deyil:

14. Yüngül dərəcəli mədə – bağırsaq qanaxmalarında 1 dəq.-də nəbzin sayı:

15. Orta ağır dərəcəli mədə – bağırsaq qanaxmalarında nəbzin sayı:

16. Ağır dərəcəli mədə – bağırsaq qanaxmalarında nəbzin sayı:

17. Yüngül dərəcəli mədə – bağırsaq qanaxmalarında Alqoverin şok indeksi:

18. Orta dərəcəli mədə – bağırsaq qanaxmalarında Alqoverin indeksi:

19. Ağır dərəcəli mədə – bağırsaq qanaxmalarında Alqoverin şok indeksi:

20. Yüngül dərəcəli mədə – bağırsaq qanaxmalarında sistolik arterial təzyiq:

21. Orta ağır dərəcəli mədə – bağırsaq qanaxmalarında sistolik arterial təzyiq:

22. Ağır dərəcəli mədə – bağırsaq qanaxmalarında arterial təzyiq

23. Qanitirmənin dərəcəsinə görə mədə – bağırsaq qanaxmaları aşağıdakı kimi

təsnif olunur:

24. Mədə – bağırsaq qanaxmalarında Berqman simptomu:

25. Mədə – bağırsaq qanaxmalarının əlamətlərinə aid deyil:

26. Mədə qanaxmalarında qəhvə xıltı şəklində qusma nəyin əlamətidir?

27. Ağciyər qanaxması mədə qanaxmasından nə ilə fərqlənir:

28. Mədə – bağırsaq qanaxmalarında qara rəngli stul neçə saatdan sonra müşahidə

olunur?

29. Bağırsaq qanaxmalarında «moruq jelesi» şəklində stul bağırsağın hansı

şöbəsinin zədələnməsinin əlamətidir?

30.12barmaq bağırsaqdan qanaxma zamanı piloroduodenal nahiyənin

perkussiyasında ağrının artması hansı simptomdur?

31. Mallori – Veyss sindromu hansı patologiyada rast gəlinir?

32. Hospitalaqədərki etapda mədə – bağırsaq qanaxmalarında təyin olunmur:

 

20. Mədə və 12 barmaq bağırsağın deşilmiş yarası

 

 

1. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi zamanı əsas əlamətlər:

2. Peritonit mərhələsində 12 barmaq bağırsaq və mədə xorası deşilməsini təsdiq edən əsas simptom:

3. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının perforasiyası üçün xarakterik simptom:

4. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi zamanı nisbi salamatlıq dövrünün əlamətləri:

5. Xəstədə müayinə zamanı qara ciyər kütlüyünün itməsi göstərir:

6. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi zamanı qara ciyər kütlüyü simptomu:

7. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi zamanı həkimin taktikası:

8. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi zamanı xəstə hospitalizasiyadan imtina edərsə təcili yardım həkiminin taktikası:

9. Mədə və on iki barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi zamanı əgər yara ön divarda lokalizasiya olunubsa xarakterikdir:

10. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası mədənin arxa divarında lokalizasiya olunursa xarakterikdir:

11. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi zamanı xarakterik ağrı:

12. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası xəstəliyinin ən çox rast gələn yaş həddi (kişilərdə):

13. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi zamanı ağrının lokalizasiyası xarakterik deyil:

14. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorasının deşilməsi zamanı xəstənin məcburi vəziyyəti:

15. Mədə və 12 barmaq bağırsaq xorası xəstəliyində qanaxma zamanı xarakterik əlamət:

16. Jebero simptomu aşağıdakı xəstəliklərdən hansında rast gəlinir?

17. Brunner simptomu aşağıdakı xəstəliklərdən hansında rast gəlinir?

18. Breqman simptomu aşağıdakı xəstəliklərdən hansında rast gəlinir?

19. Kəskin perforativ mədə xorası üçün hansı simptomlar xarakterdir:

20. Perforativ xorada yalançı yaxşılaşma müddəti:

21. Mədə və 12 barmaq bağırsağ xorasının əmələ gəlməsində rol oynayan əsas faktorlar:

22. Mədə və 12 barmaq bağırsağın perforasiyasında ağrının xarakteri:

23. Triada simptomu (Mondor) aşağıdakı xəstəliklərdən hansında rast gəlinir?

24. Təcili yardımda mədə və12 barmaq bağırsağ qanaxmalarında istifadə olunur?

25. Mədə və 12 barmaq bağırsağ perforasiyasında xəstə hansı vəziyyətdə hospitalizasiya olunur?

26. Mədə və 12 barmaq bağırsağ perforasiyası hansı xəstəliklərlə differensiasiya olunur?

27. Mədə və 12 barmaq bağırsağ xorası müalicə olunmazsadaha çox fəsadlaşır:

28. Aşağıdakı simptomlardan hansı mədə qanaxmalarında rast gəlinir:

29. Mədə və 12 barmaq bağırsağ perforasiyasında qarnın vəziyyəti:

30. Mədə - 12 barmaq bağırsağ qanaxmalarında qusuntunun rəngi:

31. Mədə -12 barmaq bağırsaq qanaxmalarında nəcis kütləsinin rəngi:

32. Mədə - 12 barmaq bağırsaq qanaxmalarında hansı yardım göstərilir:

33. Yüngül dərəcəli mədə -12 barmaq bağırsağ qanaxmalararında dövr edən qanın həcminin itirilməsi %-lə :

34. Orta dərəcəli mədə - 12 barmaq bağırsağ qanaxmalararında dövr edən qanın həcminin itirilməsi %-lə:

35. Ağır dərəcəli mədə -12 barmaq bağırsağ qanaxmalararında dövr edən qanın həcminin itirilməsi %-lə:

36. Yüngül dərəcəli mədə -12 barmaq bağırsağ qanaxmalararında qanın həcminin itirilməsi ml-lə :

37. Orta ağır dərəcəli mədə -12 barmaq bağırsağ qanaxmalararında qanın həcminin itirilməsi ml-lə:

38. Ağır dərəcəli mədə -12 barmaq bağırsağ qanaxmalararında qanın həcminin itirilməsi ml-lə:

39. Blequnara zondu hansı qanaxmalarda istifadə olunur:

40. Xora etiologiyası olan mədə bağırsağ qanaxmalarında əsas simptomlar:

41. Xoranın müalicəsində medikamentoz terapiya:

42. Mədə -12 barmaq bağırsağın perforasiyasında hansı ilk yardım göstərilir:

 

21. Kəskin bağırsaq keçməməzliyi

 

 

1. Mexaniki bağırsağ keçməməzliyini törədir:

2. Kəskin bağırsaq keçməməzliyinin düzgün təsnifatını göstərin:

3. Dinamiki bağırsağ keçməməzliyinə aiddir:

1) obturasion , 2) stranqulyasion , 3) invaginasiya, 4) spastik , 5) paralitik

4. Mexaniki bağırsağ keçməməzliyinə aiddir:

1) obturasion, 2) stranqulyasion, 3) spastik, 4) paralitik

5. Mexaniki bağırsağ keçməməzliyinə aiddir:

6. Kəskin bağırsağ keçməməzliyi üçün daha xarakterikdir:

7. Stranqulyasiyon bağırsağ keçməməzliyi zamanı ağrının xarakteri:

8. Kəskin bağırsağ keçməməzliyinin əsas əlamətləri:

9. Paralitik bağırsaq keçməməzliyinə səbəb olmur:

10.Paralitik bağırsaq keçməməzliyinin klinikası üçün xarakterik deyil:

11. Kəskin bağırsaq keçməməzliyinin tipik əlaməti deyil:

12. Bağırsağ keçməməzliyi bağırsağın öz oxu ətrafında neçə dərəcədən çox fırlanması zamanı baş verir?

13. Paralitik bağırsaq kecməməzliyində göstərişdir:

14. Nazik bağırsağ keçməməzliyində neçə saatdan sonra Kloyber kasacıqları yaranır?

15. Bağırsağ düyünlənməsində neçə bağırsağ ilgəyi iştirak edir?

16. Dinamik bağırsağ keçməməzliyinə hansılar aiddir?

17. Rentgenoloji olaraq bağırsaq keçməməzliyində nə müşahidə olunur?

18. Kor bağırsağ burulması keçməməzliklər içərisində neçə faiz təşkil edir?

19. Mədə burulması keçməməzliklər içərisində neçə faiz təşkil edir?

20. Nazik bağırsaq burulması keçməməzliklər içərisində neçə faiz təşkil edir?

21. Val simptomu xarakterikdir:

22. Kəskin bağırsaq keçməməzliyində qusmanın xarakteri:

23. Hospitala qədərki dövrdə, bağırsaq keçməməzliyi zamanı əsas yardım:

24. Kəskin bağırsaq keçməməzliyinin təsnifatına aid deyil:

25. Kəskin bağırsaq keçməməzliyi üçün xarakter simptom:

26. Sklyarov simptomu hansı xəstəlikdə xarakterikdir:

27. Yoğun bağırsağın stranqulyasiyon keçməməzliyi zamanı ilk saatlarda müşahidə olunur:

 

22. Mezenterial qan dövranının pozulması.

 

 

1. Mezenterial qan dövranının okklyuzion pozulmasına səbəb olmur:

2. Mezenterial qan dövranının qeyri okklyuzion pozulması səbəblərinə aid deyil:

3. «Bağırsağın işemik boşalması» simptomu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir:

4. Çöz arteriyasının okklyuziyası üçün xarakterik deyil:

5. «Mondor simptomu» hansı xəstəliklərdə rast gəlir:

6. Mezenterial qan dövranının kəskin pozulmalarının ilk mərhələsində məsləhətdir:

7. Mezenterial qan dövranının kəskin pozulması zamanı hospital önü dövrdə həkim tərəfindən hansı səhvə daha çox rast gəlinir:

8. Dalaq arteriyasının trombozuna səbəb ola bilməz:

9. Dalağın böyük infarktı üçün xarakterik deyil:

10. Qapı venasının trombozu (piletromboz) ürək-damar sisteminin tromboembolik zədələnmələri zamanı neçə faiz hallarda rast gəlir:

11. Kötük piletrombozu (qapı venasının trombozu) üçün xarakterik deyil:

12. Mezenterial qan dövranının kəskin pozulması zamanı embolun ən çox lokalizə olduğu yer:

13. Mezenterial arteriyaların tromb və ya embolla okklyuziyası hansı hallarda daha az rast gəlir.

14. Mezenterial venaların trombozu hansı xəstəliklərdə daha çox rast gəlir:

15. Mezenterial anqiospazma hansı dərman qrupu səbəb ola bilər:

16. Mezenterial qan dövranının kəskin pozulmasında hospitalizasiya və cərrahi müalicənin optimal müddəti:

17. Mezenterial qan dövranının kəskin pozulmalarında təcili yardım həkiminin taktikası:

18. Dalaq venasının kəskin trombozu üçün xarakterik deyil:

19. «Baddi-Kiari» sindromuna aid deyil:

20. Qarında anqinoz ağrılar üçün xarakterik deyil:

21. «Anginae abdominalis» zamanı istifadəsi göstərişdir:

22. «Anginae abdominalis» ilk öncə hansı xəstəliklə differensiasiya olunmalıdır:

23. Qarın boşluğunun arterial qan təchizatı hansı arteriyalarla təmin olunur:

24. Qarın boşluğunun visseral venoz qan dövranının qan təchizatı hansı damarlarla təmin olunur:

25. Qarın inağına qarın patologiyalarından ən çox hansı səbəb olur:

26. Baddi-Kiari sindromunu əmələ gətirən hansı damar patologiyalarıdır

27. Qarın inağında seçim preparatları hansılardır:

28. Mezenterial qan təchizatının pozqunluğu təsadüf olunmur:

29. Bir-iki dəfə, ardıcıl, duru nəcis ifrazı «bağırsağın işemik boşalması» simptomu xarakterikdir:

 

23. Ətrafların maqistral arteriyalarının kəskin keçməməzliyi.

 

 

1. Kəskin arterial çatmamazlığı üçün xarakterik deyil:

2. Etioloji cəhətdən daha çox rast gəlinən emboliya hansıdır?

3. Embola ən çox səbəb olan xəstəlik:

4. Tromboemboliyanın əmələ gəlməsinə şərait yaradan faktorlara aid deyil:

5. Kəskin arterial keçməməzliyin kardinal subyektiv simptomu:

6. Kəskin arterial keçməməzlik üçün xarakterik deyil?

7. Aortanın bifurkasiyasının emboliyasında xarakterik deyil:

8. Kəskin aortal çatmamazlığın diaqnostikası üçün xarakterik deyil:

9. Kəskin arterial çatmamazlığın başlangıcında çox hərəkət etmək hansı ağırlaşmanı artırır?

10. Kəskin arterial çatışmamazlıqda təxirəsalınmaz yardım üçün ilkin seçim preparatları?

11. Kəskin arterial çatışmamazlığının müalicəsində daha effektlidir:

12. Kəskin arterial çatışmamazlığında arteriya daxilinə ilkin olaraq yeridilməlidir:

13. Ətrafların magistral arteriyalarının keçməməzliyi zamanı hospital önü dövrdə təcili yardım həkiminin taktikasına aid deyil:

14. Ətrafların magistral arteriyalarının kəskin keçməməzliyi zamanı xarakterik deyil?

15. Aortanın bifurkasiyası səviyyəsində tromboz baş verdikdə, dərinin rənginin dəyişməsi və ağrı hissiyatının azalması hansı səviyyədən başlayaraq müşayət olunur?

16. Ətrafların magistral arteriyasının tutulması zamanı trombdan aşağı səviyyədə nəbz:

17. Ətrafların magistral arteriyasının kəskin çatmamazlığı differensə olunmur?

18. Ətrafların magistral arteriyasının kəskin çatmamazlığında, arteriya daxili inyeksiya zamanı xəstəyə hansı vəziyyət verilir:

19. Arteriya daxilinə inyeksiya zamanı iynəni hansı bucaq altında yeritmək lazımdır?

20. Lokalizasiyasına görə, magistral arteriyanın tutulmasına, ən çox hansı nahiyyədə rast gəlinir?

21. Trombun əmələ gəlməsində faktorlardan hansı vacib deyil:

22. Ətrafların magistral arteriyalarının kəskin keçməməzliyi üçün xarakterik deyil:

 

24. Ürəyin işemik xəstəlikləri

 

 

1. Miokardın işemiyası zamanı patoloji dəyişikliklərin yaranma ardıcıllığı:

1) diastolanın pozulması.2) EKQ dəyişiklikləri.3) sistolanın pozulması.4) ağrı

2. Miokard infarktının kəskin dövründə ən effektli analgetik:

3. Vazopressorlara aid deyil:

1) korqlikon. 2) dopamin. 3) doputamin. 4) kordiamin. 5) noradrenalin.

4. Tac arteriaların aterosklerozunun diaqnostikasında ən informativ metod:

5. Selektiv beta-adrenoblokatora aid deyil:

6. Miokard infarktı zamanı kəskin perikarditin ən xarakterik əlaməti:

7. Qanda xolesterinin optimal konsentrasiyası neçə mmol / litrdir?

8. Beta-blokatorların təyini əks göstərişdir:

9. Qeyri stabil stenokardiyada pis prqnostik əlamət:

10. Variant stenokardiyasında təyini məqsədə uyğun deyil:

11. Trombolitiklərin təyininə göstəriş:

12. Miokard infarktında elektrokardiostimulyasiya qoyulmasına mütləq göstəriş:

13. Kəskin miokard infarktı və stenokardiya tutmasının əsas diferensial diaqnostik kriteriyası:

14. Normada P dişinin davam etmə müddəti neçə saniyədir?

15. Kəskin transmural miokard infarktının EKQ əlamətləri:

16. Ürəyin işemik xəstəliyində ölümü azaldır:

17. Gecələr intensiv döş sümüyü arxası ağrılar zamanı, seçim preparat:

18. Miokardın oksigenə tələbatı asılıdır:

19. Miokardın işemiyasına səbəb ola bilən faktor hesab olunur:

1) anemiya 2) tireotoksikoz 3) hipertoniya 4) hiperkaliemiya 5) hiperqlikemiya

20. Propranololun venadaxili yeridilməsi, hansı tutmanın aradan qaldırılmasında seçim preparatıdır:

21. Diabetiklərdə propranololun təyini zamanı ən çox rast gələn əlavə effekt:

22. Verapamil göstəriş deyil:

23. Verapamil və propranolol üçün ümümi əlamət deyil:

24. Bu əlamət verapamillə yanaşı nifedipinə də xas deyil:

25. Kəskin koronar çatışmazlığın kliniki əlamətlərinə aid deyil:

26. Hipoqlikemiyaya meylli olan şəkərli diabet xəstələrində əks göstərişdir:

27. Ürəyin işemik xəstəliyi ilə yanaşı hansı xəstəlik olduqda, propranolol əks

göstərişdir:

28. Qəfil koronar ölümü belə adlandırırlar:

29. Ürəyin işemik xəstəliklərinin risk faktorlarına aid deyil:

 

25. Stenokardiya

 

 

1. Proqressivləşən stenokardiyası olan xəstələrdə müşahidə olunmur:

2. Spontan stenokardiya tutmalarının qarşısını alan ən effektli preparat:

3. Gərginlik stenokardiyasının başlıca əlaməti:

4. Ürəyin hansı xəstəliyində , β-blokatorlar əks göstərişdir:

5. β-blokatorların əlavə effektinə aid deyil:

6. Stenokardiyanın müalicəsində propranololun nitroqliserinlə birgə istifadəsinin səbəbi:

7. Stenokardiya haqda deyilənlərdəm , biri düzgün deyil:

8. Hansı xəstəlikdə koronar arteriyaların zədələnməməsi ilə gedən tipik gərginlik stenokardiyası baş verir?

9. Variant stenokardiyası tutmaları üçün xarakterik deyil:

10. Stenokardiyayanın ekvivalentidir:

11. Tutma zamanı çəkilmiş EKQ-də stenokardiyanı təsdiqləyən əlamət:

12. Propranolola aid xarakterik əlamət deyil:

13. Nitroqliserinin törətdiyi arterial hipotenziya ilə yanaşı gedən taxikardiyanın yaranması nə ilə bağlıdır?

14. Nitroqliserinin törətdiyi taxikardiyanın korreksiyası üçün optimal preparat:

15. Stenokardiya tutmaları bayılma halları ilə birlikdə nə zaman müşahidə olunur?

16. Proqressivləşən stenokardiya üçün xarakterikdir:

17. Gərginlik stenokardiyası xarakterizə olunur:

1)10 dəqiqəyə qədər olan ağrılar ilə 2) ağrıların tədricən artması ilə 3) ən çox gecələr əmələ gəlməsi ilə 4) nitratlatın təsiinin effektli olması ilə 5) ğərğinliklə əlaqəli olması ilə .

18. Variant stenokardiyası nə ilə xarakterizə olunur:

19. Proqressivləşən stenokardiya üçün xarakterikdir

1) sakitlikdə ağrıların yaranması 2) EKQ monitorinqin vacibliyi 3) tipik ağrı hissiyatı, nitratların qəbulundan yaxşı effekt olması 4) təcili hospitalizasiyanın lazım olmaması

5) təcili hospitalizasiya

20. Qeyri-stabil stenokardiya zamanı nitratların per-os qəbulundan effekt olmadıqda, məsləhətdir:

21. Variant stenokardiyası zamanı əks göstərişdır:

22. Nitropreparatların qəbulu nə ilə müşayiət oluna bilər?

23. Stenokardiya zamanı nitratların müalicə effekti əlaqədardır:

24. Nitroqliserin mütləq əks göstərişdir:

25. Təsir mexanizminə görə nitratlara analojidir:

26. Proqressivləşən stenokardiya zamanı xoşagəlməz proqnostik əlamətlər hesab olunur:

27. Qeyri-stabil stenokardiya zamanı xoşagəlməyən proqnostik əlamətlər:

1) nitratlardan qeyri-qənaətbəxş effekt verməsi 2) durğunluq ürək çatmamazlığı

3) sakitlikdə EKQ dəyişikliyi 4) keçmişdə stabil stenokardiyanın olması

5) stenokardiya tutmasının 10 dəqiqədən az davam etməsi

28. Variant stenokardiyası zamanı seçim preparat:

29. Təcili yardım briqadasının qeyri-stabil stenokardiya zamanı taktikası:

 

26. Kəskin ürək çatmamazlığı

 

 

1. Kəskin ürək catışmamazlğında istifadəsi məsləhət deyil:

2. Hospitalizasiya gostəriş deyil:

3. Ürək catmamazliğında b adreno stimulyatorların istifadəsi saxlayır

4. Ürəyin dekompensasiyasinın səbəbi:

5. Sol mədəcik catmamazlığı üçün xarakterik deyil:

6. Sağ mədəcik catmamazlığı üçün xarakerik deyil:

7. Kəskin ağ ciyər ürəyini əmələ gətirə bilməz:

8. Ürək astmasi zamani əks göstərişdir:

9. Kəskin sol mədəcik çatmamazlığında əks göstərişdir:

10. Sol mədəcik catmamazliğinda göstərişdir:

11. Tənəffüsün sayi 12-dən az oldüğü halda sol mədəcik çatmamazliğinda, məsləhət deyil:

12. Sistolik təzyiq 150mm cv.st., diastolik təzyiq 90mm.cv.st oldüqda sol mədəcik

catmamazliğinda məsləhətdir:

13. Ağ ciyər ödemində sistolik təzyiq 100 mm.cv.st-dan asaği olduqda məsləhət deyil:

14. Dopaminin toksiki təsirindən baş verir:

15. Ağ ciyər ödemində seçim preparat:

16. Hipoksiyanin qarşisinı almaq və köpük yaırıcı kimi işlədilən oksigen-etil spirtinin düzgün verilmə qaydasi:

17. Sistolik təzyiq 200mm cv.st oldüqda ağ ciyər ödemində seçim pereparat:

18. Kəskin sağ mədəcik catmamazliği və hipertenziyada məsləhətdir:

19. Orqanizmdə adekvat qan dovranının tənzim olunmasına aiddir :

20. Ürəyin tamponadası üçün xarakterik deyil:

21. Kəskin ağciyər ürəyinin inkişafı daha çox mümkündür:

22. Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası risqini artırır:

23. Sağ mədəcik çatışmazlığı əlamətlərinə aid deyil:

24. Boyun venalarının şişkinləşməsinə xarakterik deyil:

 

27. Miokard infarktı

 

 

1. Miokard infarktının ilk 4-6 saatı ərzində əsas patogenetik terapiya:

2. Kəskin miokard infarktı və normal arterial təzyiqi olan xəstələrdə, ağciyər ödeminin qarşısını almaq üçün ən uyğun preparat :

3. Hospitala qədərki mərhələdə kəskin miokard infarktı olan xəstələrdə ölümün ən çox rast gəlinən səbəbi:

4. Miokard infarktının ağrısız gedişi ən çox hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

5. Kəskin miokard infarktlı xəstədə, sağ mədəcik çatışmazlığı əlamətləri qəfil başlayarsa hansı ağırlaşma xarakterik deyil:

6. Morfinin venadaxili təyini zamanı baş vermir:

7. Kəskin miokard infarktında anginoz statusun qarşısının alınmasında seçim preparat:

8. Kəskin miokard infarktında anginoz tutmanın qarşısı alındıqdan sonra nitroqliserinin venadaxili təyini:

9. Miokard infarktlı yaşlılarda çox zaman atipik başlayır və xatırladır:

1) ürək astması 2) kəskin abdominal patologiya 3) krupoz pnevmoniya 4) beyin qan dövranı pozğunluğu 5) bronxial astma

10. Kəskin ağırlaşmamış miokard infarktında göstəriş deyil:

11. Həqiqi kardiogen şok zamanı seçim preparat:

12. Miokard infarktı zamanı hansı ekstrasistoliya təhlükəli hesab olünur?

13. Kəskin miokard infarktının ağırlaşmalarına aid deyil:

14. Təcili tibbi yardım zamanı, heparinin yeridilməsi göstərişdir:

15. Heparin əzələdaxili vurulmur, ona görə ki

16. Heparinin təsirinə aid deyil:

17. Heparinin dozasının artıq olması ilə əlaqədar qanaxmanın müalicəsində seçim preparat:

18. Miokard infarktının kəskin dövründə qanaxmanın inkişaf risqinin azalması hansı preparatın təyini ilə əlaqədardır?

19. Kəskin miokard infarktlı xəstədə, mədəcik ekstrasistoliyası aşkar edilən zaman yeridilir:

20. Kəskin miokard infarktının ağırlaşmasına aid deyil:

21. Kəskin miokard infarktı zamanı kardiogen şokun tez-tez rast gəlinən səbəbi:

22. Kəskin miokard infarktı zamanı ilk növbədə artır:

23. Subendokardial miokard infarktı üçün xarakterikdir

24. Kəskin miokard infarktının ilk 3 günündə aşağıdakı ağırlaşmalar mümkündür:

1) mədəciklərin fibrillyasiyası 2)septik endokardit 3) keçiriciliyin pozulması4)ağciyər ödemi 5)Dressler sindromu

25. Miokard infarktı zamanı hiss dəstəsinin şaxələrinin kəskin blokadası:

26. Kəskin miokard infarktı zamanı arterial təzyiqi nitroqliserinlə nə qədər endirmək olar:

27. Kəskin miokard infarktı zamanı kəskin sol mədəcik çatmamazlığı olan xəstələrdə venadaxili yeridilir

28. Ağırlaşmış gedişli kəskin miokard infarktı zamanı səyyar təcili yardım briqadasının taktikası:

29. Kəskin ürək çatmamazlığı ilə olan kəskin miokard infarktı zamanı ağrını götürmək üçün seçim preparat:

30. Kəskin miokard infarktında ağrı sindromu davam edən zaman fentanili təkrar yeritmək olar:

31. Arxa divarın kəskin infarktı zamanı PQ - 0,32s., ürəyin yığılmalarının sayı-62/dəqiqə, arterial təzyiq 120/80 olarsa hospital önü dövrdə nə edilməlidir?

32. Ağırlaşmamış miokard infarktı zamanı səyyar həkimin taktikası:

33. Qulaqcıqların səyriməsi ilə olan kəskin miokard infarktlı xəstələrə (nəbz-140/dəqiqə)

34. Kardiogen şokla ağırlaşmış kəskin miokard infarktının müalicəsi üçün istifadə olunur:

35. Kəskin miokard infarktı zamanı ölüm faizi daha yüksəkdir:

36. Həqiqi kardiogen şok zamanı seçim preparat:

37. Verapamilə (izoptinə) göstərişdir:

1) supraventrikulyar taxikardiya zamanı 2) variant stenokardiyası zamanı 3)hipertonik kriz zamanı 4) kəskin miokard infarktı zamanı 5) mədəcik taxikardiyası zamanı

38. Kəskin miokard infarktı zamanı anginoz statusu götürmək olar:

1) neyroleptanalgeziya ilə 2) baralginlə 3) lidokainlə 4) nitratlarla 5) morfinlə

39. Kəskin miokard infarktı zamanı morfinə nisbi əks göstərişdir:

40. Kəskin miokard infarktı zamanı trombu əritmək üçün venaya yeridirlər:

41. Kəskin miokard infarktı zamanı hiperdinamik vəziyyəti aradan götürmək üçün yeridilir:

42. Trombolitik terapiyadan əvvəl, adətən yeridilir:

43. Sağ mədəciyin miokard infarktının ağırlaşması hesab olunur:

44. Kəskin miokard infarktlı xəstələrdə hipotoniya zamanı ağciyər ödemi olarsa seçim preparat:

45. Kəskin miokard infarktı zamanı reflektor (ağrı) kollaps aradan qaldırılır:

46. Kəskin miokard infarktı zamanı ən çox ölümə səbəb:

47. Prinsmetal stenokardiyanın müalicəsində antianginal preparatlardan hansı əks göstərişdir?

 

28. Ritm pozğunluqları

 

 

1. Mədəcik taxikardiyası və mədəcik ekstrasistoliyası zamanı göstərişdir:

2. Nəzərə çarpan hipotenziya və ürək çatmamazlığı əlamətləri yoxdursa, mədəcik taxikardiyasını müalicə edirlər:

3. Mədəcik taxikardiyası arterial hipotenziya və ya ürək çatmamazlığı ilə müşahidə olunursa, müalicə taktikası:

4. Sinus bradikardiyası hemodinamik pozğunluqlar yaradırsa, qöstərişdir:

5. Qulaqçıq ekstrasistolaları səyrici aritmiya və ya qulaqçıqların titrəməsi olanrsa ,məsləhətdir :

6. Kəskin Mi xəstələrdə mədəcik ekstrasistolalarının müalicəsində seçim preparatı:

7. Mədəcik üstü taxikardiyanın paroksizmi zamanı xəstədə stenokardiya, arterial hipotoniya və ürək çatışmamazlıqı yaranırsa, seçim müalicə üsulu:

8. Səyrici aritmiyanın paroksizmi hansı xəstəliklərdə tez - tez rast qəlmir :

9. Səyrici aritmiyanın tutması zamanı təcili elektrik kardioversiya aşağıdaki xəstələrə aparılmır:

10. Stabil hemodinamikalı səyrici aritmiyası olan xəstələrin müalicəsində istifadə olunur:

11. Mitral stenoz, hipertrofik kardiomiopatiya, səyrici aritmiya və ürək çatmamazlığı olan xəstələrdə göstərişdir:

12. Qulaqçıqların titrəməsi medikamentoz müalicəyə refrakterdirsə, istifadə olunur:

13. Qulaqçıqların titrəməsi və stabil hemodinamikası olan xəstələrdə sinus ritmini bərpa etmək olar:

14. Mədəcik taxikardiyasının (MT) paroksizmi zamanı arterial hipotoniya, ürək çatmamazlığı, və ya stenokardiya ilə fəsadlaşırsa, göstərişdir:

15. Davamlı və stabil mədəcik taxikardiyasında seçim preparatı:

16. Hansı səbəbli mədəcik taxikardiyasında, b - adrenoblokatorlar kömək edə bilər:

17. Polimorf mədəcik taxikardiyasının aradan qaldırılması üçün istifadə olunan preparat:

18. Morqanyi – Adams – Stoks tutmasına səbəb ola bilməz:

19. Lənq əvəz edici mədəcik ritmilə qedən tam AV blokada nəticəsində xəstədə Morqani–Adams–Stoks tutması yaranıbsa, təxirəsalınmaz yardım :

20. Ürək qlikozidləri ilə intoksikasiyadan yaranmış aritmiyalarda ən effektli preparat :

21. Kəskin miokard infarktı zamanı mədəcik taxikardiyası və mədəcik ekstrasistolasının müalicəsində seçim preparatı:

22. Miokard infarktlı xəstədə tam AV blokada yaranarsa göstərişdir:

23. Miokard infarktı zamanı xəstədə kəskin ürək çatmamazlığı yaranarsa əks göstərişdir:

24. Tsiklik antidepressantların ( amitriptilin, imipramin ) ürək - damar sisteminə toksik təsiri aşağıdaki kimi təzahür edir:

25. Tsiklik antidepressantlarla ( amitriptilin, imipramin ) zəhərlənmə nəticəsində yaranmış davamlı mədəcik aritmiyalarının müalicəsində istifadə olunur:

26. Hipotermiyada EKQ-dəki dəyişiklər::

27. Daha dərin hipotermiya zamanı (hərarət 32 aşaqı) ürək – damar sistemi tərəfindən olan dəyişikliklər :

28. Ağır dərəcəli hipotermiyada ( T= 28 – 30 ) xəstədə yaranır:

29. II dərəcəli Mobits –2 tipli və tam AV blokadada göstərişdir:

30. Elektromexaniki dissosiasiya hansı səbəbdən olarsa, xəstəni xilas etmək olmaz?

31. Elektrik kardioversiyaya və bəzi hallarda elektrokardiostimulyasiya əks göstəriş:

32. QT intervalın uzanması fonunda polimorf mədəcik taxikardiyası zamanı seçim preparatı:

33. Asistoliya diaqnozu EKQ –də ən azı 2 aparmada təsdiq olunmalıdır.Əgər kiçik dalğalı mədəcik fibrillyasiyasına şübhə olarsa, taktika:

34. Hemodinamik dəyişiklərlə müşahidə olmayan sinus bradikardiyasında, İİ dərəcəli Mobits-1 AV blokada zamanı düzqün müalicə taktikası:

35. Hipotermiya fonunda xəstədə mədəciklərin fibrilyasiyası yaranıbsa, seçim müalicə taktikası:

36. Etioloqiyası məlum olmayan qeniş QRS- kompleksli taxikardiyanın

düzqün müalicəsi:

37. Fokus tipli qulaqçıq paroksizmal taxikardiyaların xarakter xüsusiyətləri:

38. Polifokuslu ( xaotik) qulaqçıq tipli paroksizmal taxikardiyaya xarakter deyil:

39. II dərəcəli AV blokadalı qulaqçıq taxikardiyası yaranmır:

40. Atrioventrikulyar paroksizmal taxikardiyalar üçün xarakterikdir:

41. Praktiki nöqteyi nəzərdən AV düyünündən əmələ qələn paroksizmal taxikardiyalar neçə növə bölünür?

42. Taxiaritmiyalı, qeyri stabil hemodinamikası olan xəstələrə aid deyil:

43. Stabil hemodinamikalı mədəcik üstü paroksizmal taxikardiyaların müalicəsinə öncə başlanılır:

44. Xaotik tipli qulaqçıq taxikardiyasının müalicəsinə nədən başlamalı?

45. Klassik paroksizmal mədəcik tipli taxikardiyanın xarakterik əlamətləri:

46. Paroksizmal mədəcik tipli taxikardiyalara müddətinə görə aiddir:

47. Praktiki nöqteyi nəzərdən supraventrikulyar paroksizmal taxikardiyaya mədəcik formasından fərqlənir:

48. Hemodinamikası stabil olan və anamnezində qan dövranın çatışmamazlığı və kardimeqaliya əlamətləri olan xəstədə qulaqçıqların titrəməsi və səyriməsi baş verərsə seçim preparatı:

49. Epilepsiyadan fərqli olaraq, Morqanyi - Adams - Stoks tutmasına xarakterik deyil:

50. Hospitalaqədər etapda nəzərə çarpan bradikardiyalı xəstələrdə istifadə olunmur:

 

29. Kardiogen Şok

 

 

1. Şokun klinikası ilə birlikdə boyun venalarının şişkinləşməsi xarakterik deyil::

2. Həqiqi kardiogen şokun müalicəsində optimal preparat hesab edilir:

3. Ağciyər durğunluğu əlaməti olmayan həqiqi kardiogen şok zamanı başlanğıc müalicə üçün daha məqsədə uyğundur?

4. Adrenalin seçim preparatdır

5. Noradrenalinə xas deyil:

6. Dobutamin və dopaminə xas deyil:

7. Hansı halda şok periferik damarların müqavimətinin artması ilə getmir:

8. Dobutaminə xas deyil:

9. Adrenalin və noradrenalinin ümumi əlamətlərinə aid deyil:

10. Kəskin miokard infarktında kardiogen şokun ən çox rast gəlinən səbəbi:

11. Həqiqi kardiogen şokun əsas səbəbi:

12. Həqiqi kardiogen şokun diaqnozunda göstərilən əlamətlərdən biri onu təsdiqləmir::

13. Kəskin miokard infarktının ağırlaşmalarından birində şokun klinikası ola bilməz:

14. Ağciyərdə durğunluğ əlamətləri ilə gedən kardiogen şokda nitroqliserin:

15. Kardiogen şokla agırlaşmış kəskin miokard infarktının müalicəsində vena daxilinə istifadə olunur:

16. Elektromexaniki dissosasiya fenomeni xarakterikdir:

17. Həqiqi kardiogen şok zamanı seçim preparatı hesab olunur:

18. Kəskin miokard infarktı olan xəstədə kardiogen şokun həqiqi şok olduğunu təsdiqləyir:

19. Kardiogen şokun kompleks terapiyasına arteriolyar vazodilatator əlavə etdikdə müsbət effekti gözləmək olar:

20. Kardiogen şokun kompleks terapiyasında istifadə edilən, arteriollalara nisbətən vazodilatasiyaedici effekti daha çox nəzərə çarpan preparat:

21. Kardiogen şokun kliniki triadası:

22. Miokard infarktı zamanı kardiogen şokun risk faktorlarına aid deyil:

23. Miokard infarktında miokardın neçə faizi zədələnərsə kardiogen şok

yaranar?

 

30. Ürək qüsurları. Bayılma və kollaps

 

 

1. Mitral stenoz xəstədə yaradır:

2. Mitral stenozun diaqnoztikasının əsas kriteriyaları:

3. Mitral stenozlu xəstədə səyrici aritmiya paroksizmi zamanı hemodinamika pozulursa, müalicə taktikası:

4. Fiziki qərqinlik zamanı yaranan bayılma və yaxud döş anqinasının klassik simptomları hansı qusurda rast qəlir:

5. Hansı qüsur zamanı heç bir səbəb olmadan döş sümüyünün sağ kənarında diastolik küy eşidilir və eyni zamanda sistolik arterial təziq artır, diastolik təzyiq azalır?

6. Hansı xəstəliklərdə diastolik küy müalicə nəticəsində itir?

7. Sistolik küy hansı xəstəlikdə əsas diaqnostik kliniki əlamətdir?

8. Ağır dərəcəli üç taylı qapaq stenozunun obyektiv əlamətlərinə aid deyil:

9. Fiziki qərqinlik zamanı yaranan tənqnəfəslik, bəzi hallarda isə ortopnoe hansı qüsurun tipik əlamətidir?

10. Hansı qüsurda xəstə yataqda horizontal vəziyyətdə rahatdır?

11. Mədəciklərin sistolası zamanı palpasiya edərkən sistolik titrəmə xarakterikdir:

12. Aortal çaimamazlıq üçün xarakterikdir:

13. Mitral və aortal stenoz birlikdə olduqda xarakterikdir:

14. Aortanın müştərək qüsuru zamanı xarakterikdir:

15. Hansı halda aortal çatmamazlıq yarana bilər?

16. Mitral stenozun ilk simptomu əsasən ibarətdir:

17. Arterial axacağın açıq qalmasının xarakterik auskultativ əlamətləri:

18. Anadan gəlmə ürək qüsuru-Fallo tetradasının komponentləri:

1) mədəcik arası çəpərin açıq qalması. 2) ağ ciyər arteriyasının stenozu.3) arterial axacağın açıq qalması.4) mitral dəliyin stenozu 5) aortanın dekstrapozisiyası.6) sağ

mədəciyin hipertrofiyası 7) qulaqcıq arası çəpərin açıq qalması

19. Aortanın koarktasiyasının tipik fizikal əlaməti əsasən hesab edilir:

20. Dilatasiyon kardiomiopatia üçün auskultativ olaraq xarakterik deyildir:

21. Mitral qapaq çatmamazlığının yaranmasına səbəb olmur:

22. Bayılmanın etiologiyasına aid deyil:

23. Bayılmanın patogenezinə aiddir:

24. Vazovaqal bayılmanın səbəblərinə aid deyil:

25. Vazovaqal bayılma üçün xarakterik deyil:

26. 27 yaşlı kişi qısa müddətli hüşunu itirdikdən sonra-ümumi zəiflikdən şikayətlənir. Uzandıqda arterial təzyiqi 100/60mm c.s,ayaq üstə duranda 85/40-dır.İlk növbədə istisna olunması vacibdir:

27. Aritmogen bayılmanın ən geniş yayılmış səbəbi:

28. Sadə bayılmada huşun itməsi xarakterik deyil:

29. Post sinkopal dövrdə hansı əlamət « bayılma» diaqnozunu inkar edir:

30. Vazovaqal bayılma üçün xarakterik deyil:

31. Bayılmanın differensial diaqnostikası aparılmır:

32. Əgər huşun itməsi, seyrək nəbz, qıcolmalar, tənəffüsün dayanması

baş verərsə , onda güman etmək olar ki xəstədə:

 

 

 

 

31. Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası.

 

 

1. Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyasının səbəbi ola bilməz :

2. Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası üçün xarakterdir:

3. Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası üçün xarakter deyil:

4. Kəskin ağ ciyər ürəyi üçün xarakter deyil:

5. Xroniki ağ ciyər hipertenziyasına məxsus olmayan simptomlar:

6. Emboliyaların yaranma səbəblərinə aid deyil:

7. Arterial okklyuziyanın ilkin və ən vacib subyektiv simptomu:

8. Aortanın bifurkasiyasının emboliyası zamanı xarakterik deyil:

9. Dərin venaların kəskin trombozu üçün xarakterdir:

10. Nitroqliserinin qəbulu əks qöstərişdir:

11. Ağ çiyər arteriyası üzərində II tonun aksenti və parçalanması varsa:

12. Xəstə qəfləti huşunu itirirsə, bədənin yuxarı hissəsində diffuz sianoz yaranır, qan dövranı, tənəffüs dayanır və ölümün baş verməsi, xarakterdir:

13. Ağ çiyər arteriyasının tromboemboliyasının ağır forması üçün (46 – 70 % okklüziyası) xarakterdir:

14. Ağ çiyər arteriyasının tromboemboliyasının ildırımvari və qan dövranın dayanması ilə qedən formasında yeqanə müalicə metodu ibarətdir:

15. Ağ çiyər arteriyasının tromboemboliyasının trombolitik terapiya sxemi:

16. Ağ çiyər arteriyasının tromboemboliyasını həmişə müşayət edir:

17. Ağ çiyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı beyinin qan dövranının pozqunluğu səbəb olur:

18. Ağ çiyər arteriyasının tromboemboliyası zamanı vacib proqnostik əlamətlər:

19. Ətrafların assimmetrik ödemi, vena boyunca palpasiyada ağrılar, dərinin rənqinin dəyişməsi xarakterdir:

20. Aşağı miokard infaktından fərqli olaraq ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyasında EKQ - də:

21. Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyasını miokard infarktından fərqləndirən əlamətlər:

 

32. Hipertoniya xəstəliyi

 

 

1. Arterial təzyiqin patogenetik komponentinə aiddir:

2. hipertoniya xəstəliyinin III-cü dərəcəsinin göstəricisi?

3. Venoz və arterial tonusa təsir edən preparat:

4. Yüksək arterial təzyiq daha çox hansı orqanları zədələyir?

5. Şəkərli diabet xəstəliyi olan xəstədə arterial təzyiq necə olduqda hipertoniya xəstəliyi diaqnozu qoyulur?

6. Hipertonik kriz fonunda ağ ciyər ödemində seçim preparatı?

7. Na nitroprussidə əks göstəriş:

8. Hipotenziv miotrop dərman qrupuna aiddir?

9. Hipertonik krizin göstəriciləri:

10. Feoxromositomada hipertonik kriz zamanı seçim preparat:

11. Ca antoqonistləri hipotenziv dərmanların hansı qrupuna daxildir?

12. Adrenoblokatorlar hansı qrupa aiddir:

13. II tip krizdə ən yaxşı seçim preparatı:

14. Hipertoniya, ağ ciyər ödemi ilə yanaşı getdikdə ən az istifadə olunur:

15. İkinci dərəcəli hipertonik kriz kəskin sol mədəcik çatmamazlığı ilə getdikdə təyin olunmur:

16. Hipertoniya ilə ağ ciyər ödemi birgə getdikdə təyin olunmur:

17. Hipertoniya, ağ ciyər ödemi və WPW sindromu birgə baş verdikdə edilmir:

18. Arterial təzyiq ilə yanaşı səyrici aritmyia olduqda təyin olunmur:

19. Hipertoniya xəstəliyinin müalicəsində işlənən vazodilatatorlara aid deyil:

20. Arterial vazodilatatorlar belə təsir etmir:

21. Na nitroprussid hansı qrupa aiddir:

22. APF ingibitorların işlənməsinə əks göstərişdir :

23.Aortanın laylanan anevrİzması olan xəstədə arterİal təzyİqi endİrmək üçün seçim preparat:

24. Paroksİzmal tipli arterial hipertenzİya hansı halda müşahidə olunur?

25. Yuxarı ətraflarda arterial təzyiqin artması İlə birgə aşağı ətraf arteriyalarında

nəbzin zəifləməsi xarakterikdir:

26. Hipertonİk krizin ağırlaşmalarına aid deyil

27. Hansı halda arterial təzyiqin təcili normallaşdırılması göstərişdir:

28. Arterial təzyiqin sürətlİ endİrİlməsİ üçün optİmal tablet formalı preparat:

29. Kaptoprİin təsir mexanizmi:

30. Venadaxili yeridilməsi zamanı arterial təzyiqin keçici yüksəlməsi baş verir:

31. Hansı preparatın həddən artıq dozası zamanı arterial hipotenziya ilə birgə bradikardiya olur?

32. Arterial hipertenziyanın kardial ağırlaşmalarına aid deyil?

33. Tam atrioventrikulyar blokadası olan xəstədə sistolik təzyiqin qəfİl artması zamanı İstİfadə olunan preparat:

34. Arterİal hipertenziyanın renal səbəbləİnə aİd deyil:

35. Hansı endokrin xəstəlikdə arterial hipertenziya olmur?

36. Arterial hipertenziyanın kardial fəsadlarına aid deyil:

37. Arterial hipertenziya zamanı hədəf orqanı hesab edilmir:

38. Göstərilən dərman vasitələrinin uzun müddətli qəbulu qan təzyiqini yüksəldir, birindən başqa:

 

33. Pnevmoniya. Spontan pnevmotoraks.

 

 

1. Pnevmotoraks tərəfdə perkutor qeyd olunur.

2. Qapaqlı pnevmotoraks tərəfdə plevra boşluğunda təzyiq.

3. Pnevmotoraks üçün xarakterik deyil.

4. Qapaqlı pnevmotoraksda lazımdır.

5. Açıq və qapaqlı pnevmotoraksda eşidilir:

6. Spontan pnevmotoraksda:

7. Gərgin pnevmotoraksda taktika:

8. Atelektaz zamanı həyati təhlükə baş verə bilər:

9. Yatrogen pnevmotoraksın əsas səbəblərindən sayılmır :

10. Süni ventilyasiya aparatına qoşulmuş xəstədə pnevmotoraksın baş verməsini göstərən əlamətlərə aid deyil:

11. Spontan pnevmotoraksın əsas əlamətlərinə aid deyil:

12. Spontan pnevmotoraksın əlamətlərinə aid deyil:

13. Pnevmotoraksı nə ilə differensiasiya etməli:

14. Gərginlik pnevmotoraksının klinik əlamətlərinə aid deyil::

15. Plevral drenaja göstəriş deyil:

16. Pnevmotoraksın növlərinə aiddir:

17. Pnevmotoraks zamanı auskultasiyada:

18. Pnevmotoraks zamanı perkutor :

19. Pas rəngli bəlğəm daha çox xarakterikdir.

20. Krupoz pnevmoniyanın ilk iki günündə iltihab nahiyəsinin üzərində perkutor səs:

21. Sağtərəfli orta pay pnevmoniyasında xırıltıların yaxşı eşidildiyi yer:

22. Pnevmoniyada səs titrəməsi hansı stadiyada güclənir.

23. Krupoz pnevmoniyanın başlanğıcında öskürəyin xarakteri:

24. Kəskin pnevmoniyada mümkün ağırlaşmalara aid deyil :

25. Pnevmoniyada deliriy daha çox inkişaf edir:

26. Krupoz pnevmoniyalı xəstələr necə hospitalizasiya olunur:

27. Pnevmoniyada krepitasiya hansı stadiyada yaxşı eşidilir:

28. Krupoz pnevmoniyanın erkən ağırlaşmalarına aid deyil:

29. Krupoz pnevmoniyanın törədicisi əsasən:

30. Cavan, sağlam şəxslərdə pnevmoniyanın torədicisi adətən:

31. Mikoplazmalı pnevmoniyanın müalicəsində optimal preparat sayılır:

32. Huşsuz xəstədə aspirasion pnevmoniyanın optimal profilaktika metodu:

33 Törədicisi anaerob flora olan pnevmoniyanın müalicəsində seçim preparatı sayılır:

34. Pnevmokokk pnevmoniyasının müalicəsində seçim preparatı sayılır:

35. Hansı etiologiyalı pnevmoniyada yanaşı olaraq diareya müşahidə olunur:

36. Pnevmokokk pnevmoniyasının ağ ciyərdən kənar ağırlaşmalarına aid deyil:

37. Böyüklərin respirator distress sindromu zamanı ağ ciyər ödeminin inkişaf mexanizminə aiddir:

38. Mikoplazma pnevmoniyası üçün xarakter deyil:

39. Hansı etiologiyalı pnevmoniyada interstisial zədələnmə xarakterdir:

40. Pnevmoniyanın əsas əlamətlərinə aid deyil:

41. Pnevmoniyanın gedişini ağırlaşdıran risk faktorlarına aid deyil:

42. Pnevmoniyanı nə ilə differensiasiya etməməli:

43. Atelektaz zamanı həyati təhlükə baş verə bilər:

44. Ağ ciyər qanaxmasından fərqli olaraq qanhayxırma üçün xarakterikdir:

45. Ağ ciyər qanaxmasında aspirasion pnevmoniya və yüksək hərarət bir qayda olaraq baş verir:

46. Hospital önü dövrdə qanhayxırma zamanı yeritməli:

47. Bronxoektaziya xəstəliyi üçün xarakterikdir:

48. Kəskin bronxiolitdə qeyd olunur:

 

34. Anafilaksiya

 

 

1. Orqanizmə bəzi maddələr düşdükdə əmələ gələn və onların zərərli təsirlərini neytrallaşdıran immunoqlobulin qrupundan olan zülallar necə adlanır?

2. Eyni antigenlə təkrar təmasda olduqda orqanizmdə nə əmələ gəlir?

3. Anafilaksiya zamanı orqanizmin sensibilizasiyası hansı müddətə baş verir?

4. Allergiya zamanı azad olunan hansı maddələr orqanizmdə ciddi dəyişikliklərə səbəb olur?

5. Hiperhəssaslıq reaksiyası zamanı ölümün əsas səbəbi:

6. Anafilaksiya zamanı vazoaktiv mediatorların təsirindən baş vermir:

7. Hansı halda antigenin inyeksiya yerində intensiv iltihab reaksiyası əmələ gəlir:

8. Sürətli gedən allergik reaksiyanın klassik gedişini təşkil edir:

9. Uşaqlarda stafilakok infeksiyası zamanı baş verən «bişmiş dəri» sindromu ilə eyni klinik gedişli hansıdır?

10. Dərinin zədələnmiş və sağlam nəzərə çarpan hissəsində kəskin ağrı xarakterdir:

11. Dəriyə zəif toxunduqda epidermisin çox hissəsi soyulur:

12. Anafilaksiyanın müalicəsində əsas dərman preparatı:

13. Hiperhəssaslıq reaksiyası zamanı nə qədər adrenalin işlətmək olar?

14. Vazopressorlardan olan dofamin, noradrenalin bu halda göstəriş deyil:

15. Adrenalinin əlavə təsirlərinə aid deyil:

16. Antihistamin preparatlar anafilaksiyanın hansı klinik formasında az effektivdir?

17. Hansı preparat allergik övrənin klinik əlamətlərini ağırlaşdıra bilər?

18. Hansı preparat anafilaksiyanın müalicəsi zamanı ilk 6 saat ərzində kliniki effekt göstərmir:

19. Anafilaksiya zamanı zədələnmir?

20. Anafilaksiyanın ən çox təsadüf olunan forması:

21. Anafilaksiyanı differensiasiya etməməli:

22. Anafilaksiya zamanı bronxospazmı aradan götürmək üçün işlənilmir:

23. İdiosinkraziyanın anafilaksiyadan fərqi:

24. Anafilaksiya zamanı vazoaktiv mediatorların təsirindən baş vermir:

25. Allergenin orqanizmə daxil olma yolları:

 

35. Bronxial astma

 

 

1. Astma zamanı istifadə olunan dərman qruplarına aid deyil:

2. Astma zamanı intubasiya aparılmır:

3. Yüngül astma tutmasının əlamətlərinə aiddir:

4. Astma üçün xarakter simptomlar triadasına nə aid deyil?

5. «Lal ağ ciyər» hansı xəstəliyin əlamətidir?

6. Nebulayzer terapiyasında istifadə olunan dərman preparatlarına hansı aid deyil?

7. Adrenalinin vurulmasına əks göstəriş olduqda hansı preparat işlənmir ?

8. Bəlğəmin yumşaldılmasına və ifrazına kömək edir:

9. Qlükokortikoidlərin istifadəsi üçün göstərişdir:

10. Eufillinə qarşı allergik reaksiya olduqda əks göstərişdir:

11. Bronxial astmalı xəstələrdə stenokardiya tutmasını götürmək üçün seçim preparatıdır:

12. Bronxların saya əzələlərinin tonusunu azaldır :

13. Bronxial astmaya səbəb olur:

14. Bronxial astma üçün xarakterik deyil:

15. Bronxial astma ürək astmasından fərqlənir:

16. Astmatik statusda göstərişdir:

17. Astmatik statusu bronxial astmanın ağır tutmasından, vacib əlamətlər fərqləndirir:

18. Astmatik statusda taxikardiya vermir:

19. Astmatik statusda «rikoşet» sindromu budur:

20. II stadiya astmatik statusun mühüm əlaməti:

21. Astmatik statusda dərmanların seçimi:

22. Astmatik statusda ölüm baş verə bilər.

23. Astmatik statusda bronxial keçiriciliyin pozulması ola bilər.

24. Astmatik statusda hospitalizasiyaya qədər dövrdə məsləhət deyil:

25. Astmatik statusda hospitala qədər dövrdə vena daxilinə vurulmur:

 

36. Kiçik yaşlı uşaqlarda KRX.

 

 

1. KRX-yi olan 5 yaşa qədər uşaqlarda bu əlamətlərin hansı olduqda daha geniş müayinə aparılmalıdır:

a) boğazda ağrı;b) zökəm; v) öskürək; q) qulaqda ağrı; d) qulaqdan ifrazat, e) çətinləşmiş tənəffüs;j) yüksək hərarət,

2. Bir aylıq uşaqda hansı variant tezləşmiş tənəffüs sayılır:Bir dəqiqədə tənəffüsün sayı: 3. Üç yaşa qədər uşaqlarda hansı variant tezləşmiş tənəffüs sayılır. 1 dəqiqədə tənəffüsün sayı:

4. Nəfəs alma zamanı hansı əlamət döş qəfəsinin içəri dartılması (sıxılması) kimi qiymətləndirilir:

5. İki ayından 5 yaşadək uşaqlar üçün hansı əlamət təhlükəli sayılmır:

6. İki aya qədər uşaqlarda hansı əlamət təhlükəli sayılmır:

7. İki ayından 5 yaşadək uşaqlarda ağır pnevmoniyanın əlamətləri:

8. İki ayadək uşaqlarda ağır pnevmoniyanın əlamətləri:

9. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı pnevmoniyanın müalicəsi üçün neçə günlük kursu tövsiyə edir:

10. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı pnevmoniyanın müalicəsi üçün tövsiyə etdiyi dərman preparatları:

11. Antibiotikin effektivliyini yoxlamaq üçün neçə gündən sonra uşağı təkrarən müayinə etmək lazımdır:

12. Əgər uşağın hərarəti qalxıbsa (38 dən 39 S qədər) nə məsləhət görülür?

13. Qulaqdan ifrazat gəldikdə görülən tədbirlər:

14. Streptokok faringiti zamanı aparılan antibiotikoterapiya neçə gündən az olmamalıdır:

15. Kəskin otitin əlamətlərinə aid deyil:

16. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatı streptokok faringitinin müalicəsi üçün tövsiyə edir:

17. İki yaşa qədər uşaqlarda hansı variant tezləşmiş tənəffüs sayılır. 1 dəqiqədə tənəffüsün sayı:

18. Dörd yaşa qədər uşaqlarda hansı variant tezləşmiş tənəffüs sayılır. 1 dəqiqədə tənəffüsün sayı:

19. Altı aylıq uşaqda hansı variant tezləşmiş tənəffüs sayılır: Bir dəqiqədə tənəffüsün sayı: 20. İki ayından 5 yaşadək uşaqlarda ağır pnevmoniya zamanı müalicə tədbirlərinə aid deyil:

21. Kəskin otitin müalicəsinə aiddir :

22. Kəskin otitin müalicəsinə aid deyil:

23. Çətinləşmiş tənəffüsün əlamətlərinə aid deyil:

24. Uşaqda mastoidit zamanı müalicə tədbirlərinə aid deyil:

25. Öskürəyi olan 4 yaşlı uşaqda «konvulsiya» əlaməti nəyi göstərir:

 

37. Diareyalar və onların müalicəsi

 

 

1. HansI infeksiyalar diareya törətmir?

2. HansI növ viruslar diareya törətmir?

3. Sekretor tip diareyalar hansI xəstəlik zamanI qeyd olunur?

4. HansI xəstəlik zamanı invaziv tip diareya müşahidə olunmur?

5. Beş yaşlI uşaqda 2 həftədir dietik müalicəyə tabe olmayan diareya qeyd olunur. Stul sulu, köpüklüdür, qIzdIrma yoxdur. HansI xəstəlikdə göstərilən əlamətlər olmur?

6. HansI xəstəliyin törədicisi salmonella hesab olunur?

7. Hansı mənşəli diareyalar zamanı toksikozlu eksikoz inkişaf etmir?

8. HansI əlamətlər I dərəcəli eksikoz üçün xarakterikdir?

9. IV dərəcəli alhid forma dehidratasiya üçün xarakterik əlamətlər deyil?

10. Hipertonik dehidratasiya zamanı xarakterik deyildir:

11. Duz defisitli dehidratasiyanın xarakterik kliniki əlamətlərinə aid deyil:

12. Diareyalar zamanı infuzion rehidratasion terapiyaya göstərişlərə aiddir:

13. Bir yaşa qədər sağlam uşaqlarda bir saatlIq diurezin həcmi:

14. Üç yaşlı uşaqda normada bir saatlıq diurezin həcmi:

15. Bir yaşa qədər uşaqların çəkiyə görə gündəlik su təlabatı:

16. Beş yaşlı uşağın çəkiyə görə gündəlik su təlabatı:

17. III dərəcəli toksikoz zamanI hospitalizasiya önü etapda təxirəsalınmaz tədbirlər:

18. Alhid forma dehidatasiya zamanI qusma və ishalIn əmələ gəlməsi nəyi göstərir?

19. Hipovolemik şokun ilk mərhələsində intensiv terapiya yönəldilir:

20. Dekompensasiya olmuş dehidratasiya zamanI hipovolemik şokun qarşısını almaq üçün ilkin olaraq vena daxilinə şırnaqla yerdilməli mayenin miqdarı

21. III dərəcli eksikoz zamanı uşaqlarda infuzion terapiya ilk saatda hansI surətlə aparılmalıdIr?

22. 5 aylIq uşaq 2 saatdIr narahatdır, 2 dəfə qusub 3 dəfə qanlı stul olub. Qarnı köpdür, bağırsaq peristaltikası eşidilmir. Anamnezində qidasını dəyişmişdir. Mümkün diaqnoz:

23. Uşaqlarda bağırsaq infeksiayaları zamanı enteral detoksikasiya məqsədilə istifadə olunmur:

24. Bağırsaq toksikozu zamanı( davamlı qusma olduqda)1-3 yaşlı uşaqda mədəni yumaq üçün izotonik məhlulun miqdarı:

25. İkinci dərəcəli susuzlaşma zamanı infuziya məhlullarının yeridilmə tezliyi:

26. Şiqellalar tərəfindən törədilən yolxucu xəstəlik hansıdır?

 

38. Uşaqlarda terminal vəziyyətlər zamanı müalicə

 

 

1. Uşaqlarda reanimasion tədbirlərin ardıcıllığı:

2. 1 yaşa qədər uşaqlarda ağ ciyərlərin süni ventilyasiyasi üçün düzgün metod:

3. Bir yaşdan yuxarı uşaqlarda ağ ciyərlərin süni ventilyasiyası üçün düzgün

metod:

4. Bir yaşa qədər uşaqlarda ürəyin qapalı massajı zamanı düzgün metod:

5. Yeni doğulmuşlarda ürəyin qapalı massajı zamanı düzgün metod:

6. Bir yaşa qədər uşaqlarda ürəyin qapalı massajı zamanı barmaqların düzgün

lokalizasiyası:

7. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda ürəyin qapalı massajı hansı metodla aparılır?

8. Bir yaşa qədər uşaqlarda ürəyin qapalı massajı zamanı amplituda neçə sm-dir?

9. Məktəb yaşlı uşaqlarda ürəyin qapalı massajında əlin lokalizasiyası:

10. Bir yaşa qədər uşaqlarda ürəyin qapalı massajında kompressiyaların sayı bir dəqiqədə:

11.Məktəb yaşlı uşaqlarda sol mədəciyin punksiyası hansı nahiyədə aparılır?

12. Uşaqların reanimasiyasında seçim preparatı sayılmır:

13. Yenidoğulmuşlarda adrenalin hansı nisbətdə durulaşdırılır?

14. Uşaqlarda reanimasiyaya əks göstəriş sayılmır:

15. Uşaqlarda beyin ölümünün göstəricisi hesab olunmur:

16. Apqar şkalası ilə yenidoğulmuşun ümumi vəziyyəti həyatının hansı

Dəqiqələrində qiymətləndirilir?

17. Apqar şkalası ilə yenidoğulmuşun vəziyyəti normal hesab olunur:

18. Yenidoğulmuşda qeyd olunur: akrosianoz, ətraflı bükür, nəbzin sayı dəqiqədə

100dən az, qeyri-requlyar tənəffüs, sifətini turşudursa, Apqar şkalası ilə:

19. Yenidoğulmuşda diri doğulmanın əlaməti hesab edilmir:

20. Yenidoğulmuşlarda taktil stimulyasiyanın metodları:

21. Yenidoğulmuşlarda ağ ciyərlərin ventilyasiyası zamanı istifadə olunan Ambu

kisəsinin həcmi:

22. Yenidoğulmuşlarda süni ventilyasiyanın dəqiqədə sayı:

23. Yenidoğulmuşlarda süni ventilyasiyanın effektliyinin əsas əlaməti:

24. Yenidoğulmuşlarda ventilyasiyanın qeyri-adekvat olmasının səbəbi sayılmır:

25. Yenidoğulmuşlarda intubasiyaya göstəriş sayılmır:

26. Apqar şkalası ilə yüngül dərəcəli asfiksiya hansı balla qiymətləndirilir?

27. Apqar şkalası ilə orta ağır dərəcəli asfiksiya hansı balla qiymətləndirilir?

28. Apqar şkalası ilə ağır dərəcəli asfiksiya hansı balla qiymətləndirilir?

29. Yüngül dərəcəli asfiksiyada qlükoza hansı konsentrasiyada və dozada yeridilir?

30. Orta ağır dərəcəli asfiksiyada kokarboksiloza hansı dozada yeridilir?

31. Ağır dərəcəli asfiksiyada ATF hansı dozada yeridilir?

32.Yenidoğulmuşların reanimasiyasında dərman preparatları hansı venaya yeridilir?

33. Uşaqlarda yayılmış beyin ödemi hansı patologiyada rast gəlinmir?

34. Uşaqlarda yerli beyin ödemi hansı patologiyada rast gəlinmir?

35. Uşaqlarda beyinciyin sıxılması ilə gedən beyin ödemində hansı əlamət müşahidə

olunmur?

36. Uşaqlarda beyin ödemi ilk növbədə nə ilə xarekterizə olunur?

37. Uşaqlarda beyin ödeminin müalicəsində mannitolun konsentrasiyası və dozası:

38. Uşaqlarda beyin ödeminin müalicəsində qliserinin dozası:

39. Uşaqlarda beyin ödeminin müalicəsində mikrosirkulyasiyanı yaxşılaşdırmaq

məqsədi ilə yeridilir:

40. Uşaqlarda beyin ödeminin müalicəsinə hansı tədbirlərlə başlayırlar?

 

39. Pediatriyada kəskin tənəffüs çatmamazlığı

 

 

1. Kəskin tənəffüs çatmamazlığının növlərinə aid deyil:

2. Kəskin tənəffüs çatmamazlığı zamanı qanda ilkin olaraq baş verir?

3. Yenidoğulmuş uşaqalarda kəskin tənəffüs çatmamazlığı kimi qiymətləndirilir:

4. Kəskin tənəffüs çatmamazlığının neçə ağırlıq dərəcəsi var?

5. Hansı halda tənəffüs yollarının obstruksiyası olmur?

6. Birinci dərəcə tənəffüs çatmamazlığının kliniki əlamətlərinə aid deyildir.

7. İkinci dərəcə tənəffüs çatmamazlığının kliniki əlamətlərinə aid deyildir.

8. Üçüncü dərəcə tənəffüs çatmamazlığının kliniki əlamətlərinə aid deyildir.

9. Respirator komanın kliniki əlamətlərinə aid deyildir:

10. Uşaqlarda kəskin pnevmoniya zamanı xarakterik əlamət deyil:

11. Birinci dərəcəli yalançı inaq zamanı, vacib deyil:

12. Uşaqlarda II dərəcəli inağın kliniki əlamətlərinə aid deyil:

13. Uşaqlarda qırtlağın III dərəcəli stenozu ilə gedən kəskin larinqotraxeit zamanı əks göstərişdir:

14. Kəskin tənəffüs çatmamazlığı zamanı hansı halda oksigenoterapiya təhlükəlidir?

15. Konikotomiya zamanı hansı əməliyyat aparılır?

16. Kəskin pnevmoniya zamanı hansı məhlulun infuziyası əks-göstərişdir?

17. Hospitalaqədər dövrdə astmatik status zamanı göstəriş:

18. Astmatik status zamanı traxeyanın intubasiyası və ağ ciyərlərin süni ventilyasiyası üçün vacib deyil:

19. Uşaqlarda traxeyanın intubasiyası zamanı hansı ağırlaşma olmur?

20. Uşaqlarda kəskin tənəffüs çatmamazlığının daha tez inkişafına səbəb olan faktorlara aid deyildir:

21. Bir yaşa qədər uşaqlarda kəskin tənəffüs çatmamazlığının ən çox rast gəlinən üç əsas səbəbi:

22. Üç yaşdan 12 yaşa qədər uşaqlarda kəskin tənəffüs çatmamazlığının ən çox rast gəlinən üç əsas səbəbi:

23. Dəm qazı ilə zəhərlənmə zamanı hansı növ hipoksiya yaranır?

24. Sianid birləşmələri ilə zəhərlənmələr zamanı hansı növ hipoksiya baş verir?

 

40. Uşaqlarda təxirəsalınmaz yardım zamanı istifadə olunan dərmanlar

 

 

1. Uşaqlarda dərman müalicəsinin fərqli xüsusiyyəti hansıdır?

2. Uşaqlarda dərman maddələrinin yeridilmə yolları hansıdır?

3. Aşağıdakı dərman preparatlarından hansını 6 aya qədər uşaqlara təyin etmək olar?

4. İnfuzion məhlullardan hansı dekstran qrupuna aid deyil?

5. Poliqlükinin uşaqlara birdəfəlik dozası:

6. 1 yaşlı uşağa birdəfəyə maksimum nə qədər hemodez infuziya etmək olar?

7. Hansı dərman preparatları uşaqlarda qıcolma əleyhinə istifadə olunmur?

8. 0.5%li relaniumun uşaqlarda çəkiyə görə dozası:

9. Ürək qlükozidlərinin əsas təsir mexanizmi:

10. Strofantin (0.05%-li) məhlulunun uşaqlarda yaşa görə dozası:

11. 0.06%-li korqlükon məhlulunun uşaqlarda yaşa görə dozası:

12. Dörd yaşlı uşağa 0.05%li diqoksin məhlulunun birdəfəlik dozası:

13. Astmatik status zamanı hansı dərmanların istifadəsi ölüm verə bilər?

14. Astmatik statusda ilk yardım zamanı seçim preparatı:

15. Hospitalizasiya önü mərhələdə travmatik şok əleyhinə aparılan intensiv terapiya tədbirlərinə aid deyildir:

16. Eufillinin uşaqlarda çəkiyə görə birdəfəlik dozası:

17. Kortikosteroid homonların təsirinə aid deyil:

18. Kortikosteroidlərin dövr edən qanın həcminə təsir mexanizmi:

19. Hemodinamik təsir effektinə görə kortikosteroid preparatlardan hansına üstünlük verilir?

20. Antieksudativ və iltihab əleyhinə təsir effektinə görə kortikosteroidlərdən seçim preparatı:

21. Uşaqlarda prednizolonun çəkiyə görə dozası:

22. Antihistamin preperatların təsirinə aid deyil:

23. 1%-li dimedrol məhlulunun uşaqlarda yaşa görə dozası:

24. 1%li mezaton məhlulunun uşaqlarda yaşa görə dozası :

25. Laziksin uşaqlarda çəkiyə görə dozası :

 

41. Uşaqlarda hipertermiyalar və qıcolma sindromu

 

 

1. Uşaqlarda hipertermiyanın belə növü olmur

2. Hansı xəstəlik uşaqlarda hipertermiya törətmir?

3. Hansı əlamət zəhərlənmələr zamanı baş verən hipertermiya üçün

xarakterik deyil:

4. Hansı əlamət "çəhrayı" qızdırma üçün xarakterikdir:

5. "Ağ" qızdırmanın əlamətlərinə aid deyildir:

6. Hipertermiyaların hansı növü "susuzluq qızdırması" adlanır?

7. Bir yaşlı uşaqda qəflətən hərarət 40º-dən yuxarı qalxıb.Müayinə zamanı

aktivdir, qidanı acgözlüklə qəbul edir,normadan kənara çıxma aşkar

olunmur.Qanda leykositoz 22x10³/l. Mümkün diaqnoz:

8. Hansı halda hipertermiyanın təcili dərman terapiyası zəruri hesab

olunmur?

9. Hansı hipertermiya zamanı damar genişləndirici dərmanlar göstərişdir?

10. Uşaqlarda hipertermiya zamanı ilkin tibbi yardıma aid deyildir:

11. Hansı növ qıcolmalar febril qıcolmalara aid deyildir?

12. Febril qıcolmalar zamanı əsasən müşahidə olunur:

13. Hansı əlamət tipik febril qıcolmların diaqnostik kriteriyalarına aid

deyildir?

14. Neonatal qıcolmanın əsas səbəbi deyil:

15. Spazmofiliya zamanı qıcolmanın səbəbi:

16. Uşaqlarda qıcolma sindromunun səbəbi deyil:

17. Spazmofiliya qıcolmaları zamanı ilkin yardım preparatı hansıdır?

18. Uşaqlarda qıcolma sindromunun qorxulu ağırlaşmalarına aid deyildir:

19. Kəskin tənəffüs çatmamazlığı və ya hipoksiya fonunda kəskin arterial

hipotoniya ilə müşayət olunan qıcolma tutmaları zamanı düzgün tibbi yardım

variantı hansıdır?

20. Uşaqlarda hipertermiya zamanı hansı əlamətin olması təcili

Hospitalizasiya üçün göstərişdir?

21. Kiçik yaşlı uşaqlarda huşun olmamasını göstərən əlamət hansıdır?

22. Qıcolma sindromunun qorxulu ağırlaşması olan beyin ödeminin

qarşısını almaq üçün aparılan müalicə tədbirlərinə aid deyildir:

23. Spazmofiliya zamanı hansı növ qıcolmalar xarakterikdir:

24. Hansı növ qıcolmalar üçün aura dövrü xarakterikdir?

25. Hansı hal qıcolma statusu hesab olunur?

 

42. Xüsusi təhlükəli infeksiyalar

 

 

1. Vəba xəstəliyi hansı yolla yayılır?

2. Vəba üçün xarakter olmayan kliniki əlaməti göstərin:

3. Vəbanın alhid formasında, müalicənin gedişində, ishal və qusmanın yaranması nəyi göstərir?

4. Vəbada təxirəslınmaz yardım zamanı edilir:

5. Vəba xəstəsi ilə rastlaşdıqda, həkimin taktikasına aid deyil:

6. Tulyaremiyanın bubon formasından fərqli olaraq taun zamanı olur:

7. İnsanın taun ilə yoluxması baş vermir:

8. Tulyaremiyadan fərqli olaraq taunda bubon:

9. Taunun yoluxma yoluna aid deyil:

10.Taunda yoluxma dövrü neçə gün təşkil edir:

11. Taun üçün xarakterik olmayan əlamətlər:

12. Taun zamanı təxirəsalınmaz yardıma aiddir:

13. Taun aşkar olunan xəstədə təcili yardım həkiminin taktikasına aid deyil:

14. Taun əleyhinə kostyumun geyilmə qaydası:

15. Tənzif-pambıq respirator (maska) hazırlanır:

16. Sanitar epidemioloji bağlama (səyyar briqadalar üçün) ibarətdir:

17. Hipovolemik şokun 1-ci mərhələsi üçün xarakterik deyil:

18. Hipovolemik şokun 4-cü mərhələsinə xarakterikdir:

19. Hipovolemik şokun 2-ci mərhələsində təxirəsalınmaz yardım:

20. Vəba zamanı yoluxma müddəti neçə gündür:

 

43. Yolxucu xəstəliklər zamanı təxirəsalınmaz yardım

 

 

1. Malyariyanın qızdırma dövrü üçün xarakterdir:

2. Malyariya ilk olaraq hansı sistemi zədələyir:

3. Malyariya tutmasının şiddətli dövründə əsas klinik əlamətlər hansılardır:

4. Tropik malyariyanın alkid forması üçün xarakterikdir:

5. Üç günlük malyariyanın paroksizmlərinin mərhələli inkişafı üçün xarakterdir:

6. Aşağıdakılardan biri transmissiv infeksiyalara aid deyil:

7. Tropik malyariyanın komatoz formasının xəbərdarlıq dövrünün klinik əlamətləri:

8. İnfeksion - toksik şokla müşayiət olunan tropik malyariyanın genezi:

9. Kimyəvi profilaktika fonunda malyariyanın inkubasiya dövrü:

10. Malyariyanın klinikası üçün xarakter deyil:

11. Üç günlük malyariyanın inkubasiya dövrü:

12. Malyariyanın diaqnozu tam klinik olaraq təsdiq edilir:

13. Hansı hallarda malyariya əleyhinə spesifik müalicə effekt vermir?

14. Malyariyaya yoluxma üçün infeksiya mənbəyini göstərin :

15. Malyariyanın yayılması üçün xarakterikdir:

16. Üç günlük malyariyada,.tutma arası vaxt neçə saatdır?:

17. Hansı əlamətlər başqaları ilə birlikdə malyariyanın klassik simptomlarına aiddir:

18. İnfeksion-toksiki şokla ağırlaşmış malyariya zamanı təcili tibbi yardım həkiminn taktikası:

19. Hansı xəstəlikdə qırtlağın stenozu baş verməz?

20. Meninqokok infeksiyası zamanı təxirəsalınmaz yardıma daxildir

21. İnfeksion-toksiki şok əlamətləri ilə keçən ağır formalı meninqokoksemiyada antibakterial terapiya aparılır:

22. Tetanus üçün xarkterik olmayan simptomlar hansılardır:

23. Tetanus çöpləri ilə çirklənmiş qida məhsullarını qəbul etdikdə, müşahidə olunmur:

24. Tetanusda qıcolmalar adətən hansı əzələlərdən başlayır:

25. Meninqokokk meningitinin ən xarakterik simptomu:

26. Meninqokokksemiya zamanı səpginin xarakteri:

27. Tetanusda infeksiyanın giriş qapısı:

28. Kriptogen tetanus zamanı infeksiyanın giriş qapısı:

29. “Bulbar” tetanus zamanı ölümün əsas səbəbi:

30. Tetanusun xarakterik əlamətlərini (tetanus üclüyünü) göstərin

1) hidrofobiya 2) trizm 3) opistotonus 4) hipersalivasiya 5) sardonik gülüş

31. Tetanusun differensial diaqnostikası aparılmır:

32. Quduzluq virusu xəstənin orqanizmində hansı yollarla yayılır?

33. Quduzluq virusları xəstənin orqanizmində fiksə olunmur:

34. Bruselyoz zamanı sinir sisteminin zədələnməsində nə baş verir?

35.Qarın yatalağı xəstəliyi hansı yolla yayılır?

36. Qarın yatalağının inkubasiya dövrü orta hesabla:

37. Qarın yatalağında zədələnir:

38. Qarın yatalağı zamanı fəsadlar (bağırsaq perforasiyası, qanaxması) nə vaxt yaranır?

39. İnfeksion-toksik şokun 1-ci dərəcəsi üçün xarakterikdir:

40. İnfeksion-toksik şokun III-cü dərəçəsi üçün xarakterikdir:

41. İnfeksion-toksik şokun III-cü dərəcəsinin müalicəsində istifadə olunmur:

42. Salmonelloz zamanı infeksiya mənbəyi deyil:

43. Dizenteriya xəstəliyində ağrılar harada lokalizə olunur:

44. Dizenteriya xəstəliyi üçün tipik deyildir:

45. Salmonellozdan fərqli olaraq dizenteriyada müşahidə olunur:

46. Hansı xəstəlikdə ağrı sol tərəfdə yoğun bağırsaqda lokalizə olunur:

47. Botulizm xəstəliyi üçün xarakterik deyildir:

48. Qida toksiko-infeksiyası zamanı hospitalizasiyadan imtina edərkən təcili yardım briqadası etməlidir:

49. Qrippin patoqenezində hansı dövrlər aird edilir?

50. Qripp gedişinə görə

51. Qripp – klinik təzahürləri ağırlığına görə :

52. Qripp zamanı inkubasion dövr:

53. Qipp xəstəliyinin hanıs ağırlaşmaları ola bilər?

54. Qrippin diaqnostikasında hansı müayinələr əhəmiyət kəsb edir?

55. Qrippin patoqenetik və simptomatik vasitələrlə müalicəsində hansı preparatlar istifadə olunur?

56. Toksiki difteriya üçün xarakterik olmayan əlamət hansıdır?

57. Üşaq yolxucu xəstəliklərindən hansı inaqla fəsadlaşa bilməz:

58. Uşaqlarda stenozlaşan larinqitin (inaq sindromu) bazis terapiyasına aiddir:

59. Göy öskürək çöpləri xəstənin orqanizmində harada lokalizə olunur?

60. Qızılcada səpkilər hansı etapda yaranır?

61. Skarlatinada səpkilər hansı etapda yaranır?

62. Su çiçəyində səpkilər hansı etapla yaranır?

 

44. Hospitalaqədər dövrdə mamalıq tədbirləri

 

 

1. Uşaq doğulduqdan sonra təcili olaraq hansı tədbiri həyata keçirməli?

2. Əgər doğuş zamanı, göbək ciyəsi körpənin boynuna dolanıbsa, hansı tədbirləri görmək lazımdır?

3. Mamalıq yardımını, baş görünəndə aşağıdakı ardıcıllıqla edirlər:

4. Yenidoğulmuşlarda reanimasiya tədbiri zamanı hansı preparat birinci işlədilməlidir:

5. Daşınma vaxtı hamilə qadında doğuş sancıları baş verərsə təcili yardım həkimi nə etməlidir:

6. Zahı qadının ağrılarını götürmək üçün seçim preparatı:

7. Dölyanı maye ilə emboliyaya meyillik yaradır:

8. Hospitalaqədərki mərhələdə doğuşun II dövründə, təcili yardım həkimi nəyi etməməlidir?

9. Hamilə qadında anemiyanın əsas səbəbi:

10. Doğuşdan sonra uşaqlığın hipotoniyası nəticəsində yaranan qanaxmada təxirəsalınmaz yardım:

11. Hamiləliyin ilk vaxtında hansı xəstəliyə yoluxmaq dölün anomaliyasına səbəb ola bilər:

12. Başlanmış doğuş üçün xarakterdir:

13. Tibb idarəsindən kənar baş vermiş doğuşlar zamanı dölün göbək ciyəsi Koxer sıxacı ilə tutulur:

14. Doğulmuş uşaq qəbul edilir, steril materiala bükülür, ananın ayaqları arasına qoyulmasının səbəbi:

15. Cift və onun qalıqlarının uşaqlıqda ləngiməsinin əsas əlaməti:

16. Xaric olmuş ciftdə damar və qişa qırılması nəyi göstərir?

17. İlk doğan qadınlarda uşaqlıq boynunun açılma dövrü neçə saat təşkil edir?

18. Təkrar doğan qadınlarda uşaqlıq boynunun açılma dövrü neçə saat təşkil edir?

19. İlk doğan qadınlarda qovulma dövrünün müddəti nə qədər davam edir?

20. Hamiləliyin 16– cı həftəsində uşaqlığın dibi hansı səviyyədə dayanır?

21. Hamiləliyin 24 - cü həftəsində uşaqlığın dibi hansı səviyyədə dayanır?

22. Hamiləliyin 28 – ci həftəsində uşaqlığın dibi hansı səviyyədə dayanır?

23. Hamiləliyin 32 – ci həftəsində uşaqlığın dibi hansı səviyyədə dayanır?

24. Apqar şkalasında istifadə olunmayan kliniki əlamət:

25. Yeni doğulmuşun kafi vəziyyəti Apqar şkalası üzrə neçə bal təşkil edir?

 

45. Təxirə salınmaz mamaıq və ginekologiya

 

 

1. Uşaqlıqdan kənar hamiləlikdə, Fallop borularının partlaması zamanı baş verir:

2. Uşaqlıqdan kənar hamiləliyin pozulması hansı tipdə baş verə bilər?

3. Uşaqlıqdan kənar hamiləliyin simptomu deyil:

4. Yumurtalığın apopleksiyasının kliniki əlaməti deyil:

5. Hamiləliyin neçənci ayından başlayaraq, kəskin apendisitin simptomları və ağrının lokalizasiyası atipik olur?

6. Hamilələrdə kəskin appendisitin xarakter simptomu:

7. Ginekologiyada «kəskin qarın» simptomu hansı xəstəlikdə aybaşının ləngiməsi ilə gedir?

8.Hamilələrdə kəskin apendisit differensasiya edilir:

9.Uşaqlıqdan kənar hamiləliyin, kəskin apendisitdən fərqi:

10.Ən çox hansı qnikoloji xəstəlik, kəskin cərrahi patoloğiyanın klinikasını verir:

11.Qestozlu hamilə qadınlarda təhlükəli simptom:

12.Hamiləliyin gecikmiş toksikozunun patogenezində aparıcı rol oynayır:

13.Ağır gestozlu xəstələrdə narkotik analgetiklər hansı halda işlənir?

14. Ağır gestoz zamanı hospitalönü mərhələdə azot oksidi ilə, oksigen qarışığının verilməsinə əks göstəriş:

15. Hospitalönü mərhələdə, eklampsiya statusunda olan hamilə qadına

məsləhət deyildir:

16. Eklampsiya tutmalarının baş verəcəyini əvvəlcədən bildirən kliniki kriteriya deyil:

17. Eklampsiya koması zamanı tənəffüs yollarının keçiriciliyinin bərpasında

edilir:

18. Preeklampsiya və eklampsiya tutmasından sonra, III dərəcəli nefropatiyalı hamilə qadının daşınma qaydasına aid deyil:

19. I-II dərəcəli nefropatiyalı xəstəyə daşınmadan əvvəl yeridilməsi məsləhətdir:

20. Eklampsiya tutmaları ilə ağırlaşmış ağır dərəcəli gestozun fəsadı deyil:

21. Eklampsiya tutmaları ilə ağırlaşmış ağır dərəcəli gestozda rast gəlmir:

22. Ağır dərəcəli gestozda hipertenziyanı korreksiya etmək üçün yeridilir:

23. Ağır hamiləlik toksikozu olan zahı qadınlara sizin köməyinizin ardıcıllığı:

a) hipotenziv terapiya.b) lazix, uregit vurmaq.c) narkotik, neyroleptik, sedativ

d) nitroqliserin.e) AH-8 aparatı ilə narkoz v) qanəvəzedicilər

24. Hamilə qadında toksikoz nəticəsində yaranan hipertoniyanın ən

təhlükəli simptomu:

25. Disfunksional uşaqlıq qanaxması zamanı, təcili yardım həkimi

etməlidir:

26. Qorxulu düşük üçün xarakterik deyil:

27. Hamilə qadında qorxulu düşük olarsa , təcili yardım həkimi nə etməlidir?

28. Terminal mərhələdə olan uşaqlıq xərcəngi zamanı, xəstəyə təcili yardım ən çox hansı əlamət baş verdikdə çağırılır:

29. Təcili yardım həkimi ektopik boru hamiləliyi olan xəstədə hansı əsas ağırlaşma haqqında fikirləşməlidir:

30. Ektopik boru hamiləliyinin diaqnostik əlaməti:

31. Yumurtalığın gecikmiş xərcəngi zamanı çağırışların ən çox rast gələn səbəbi:

32. Cift gəlişi zamanı çoxlu qanaxma əsasən baş verir:

33. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulmasının differensial diaqnoztikası əsasən aparılır:

34. Ciftin xeyli hissəsinin vaxtından qabaq soyulması zamanı xarakterik deyil:

35. Hamilə qadında normal yerləşmş ciftin vaxtından qabaq soyulmasına şübhə olduğu zaman təcili yardım həkimi etməlidir:

36. Normal yerləşmiş ciftin vaxtından qabaq soyulmasına səbəb ola bilər, birindən başqa:

37. Normal yerləşmiş ciftın vaxtından qabaq soyulmasının səbəbi:

38. Hamiləliyin III-cü rübündə ciftin soyulmasından şübhələnmək olar:

39. Doğan qadında hipotonik qanaxma zamanı nə edilmir?

40. Doğuş zamanı DDLS (damar daxili laxtalanma sindromu) inkişafı hansı patologiyada mümkündür?

41. Doğuş zamanı fizioloji qan itirmənin həcmi:

 

46. Hospitala qədərki dövrdə nevroloji müayinə metodları

 

 

1. Qlazqo şkalası üzrə vəziyyətin 3 balla qiymətləndirilməsi nə deməkdir?

2. Koma vəziyyətində olan xəstənin vəziyyətini qiymətləndirmək üçün birinci diaqnostik mərhələyə aiddir:

3. Koma nə deməkdir?

4. Serebrogen komanı əmələ gətirməyən faktor:

5. Bu əlamət somatogen koma üçün xarakterikdir:

6. Koma vəziyyətində olan xəstənin qeyri-iradi avtomatik hərəkətləri nəyi bildirir :

7. Asidozun artması ilə müşayət olunan komatoz vəziyyətlərdə tənəffüsün xarakteri:

8. Koma vəziyyətində sianozun olması xarakterikdir:

9. Bu əlamət serebral koma üçün xarakterik deyil:

10. Buynuz qişa reflekslərinin itməsi xarakterik deyildir:

11. Qişa simptomları (ənsə əzələlərinin rigidliyi, Kerniq, Brudzinski) xarakterik deyil:

12. Keçici beyin qan dövranı pozğunluğunun patogenezində həll edici amil:

13. Qişa qansızmaları üçün xarakterik deyil:

14. Hemorragik insultun klinikası üçün xarakterik deyil:

15. Qeyri embolik beyin infarktının klinikası üçün tipik deyil:

16. Embolik beyin infarktının klinikası üçün tipik deyil:

17. Bu əlamət meningit üçün tipik deyil:

18. Hospita önü etapda "Meningit" diaqnozu nəyə əsaslanır:

19. Hiperesteziya simptomlarına aid deyil:

20. Reaktiv ağrı fenomeninə aid olmayan simptom:

21. Əzələnin tonik gərginliyinə aid olmayan simptom :

22. Kerniq simptomu hansı yaşda fizioloji sayılır?

23. Meningitin diaqnostikasında və differensial diaqnozunda həlledicidir:

24. Üç-dörd aylıq uşaqlarda meningit zamanı diaqnostik əhəmiyyəti olmayan simptom:

25. Meningitdə ümumi infeksion simptomlara aid deyil:

26. Meningitin patogenetik mexanizmə aid deyil:

27. Komatoz vəziyyətdə tənəffüs pozğunluğuna səbəb deyil:

28. Beyin daxili hematomalar neçə faiz halda beyin yarımkürələrində lokallaşır:

29. Üzün pataloji refleksinə aid deyil:

30. Bəbəyin birtərəfli genişlənməsi ilə işığa reaksiyasının itməsi hansı komanı göstərir:

31. Komatoz vəziyyətdə olan xəstənin sifətinin dərisinin sarı rəngli olması:

32. Koma vəziyyətində olan xəstənin sifətinin apatik olması xarakterikdir:

33. Dərin koma üçün xarakterik deyil:

34. Başqa beyin insultları içərisində subaraxnoidal qansızma neçə faiz təşkil edir:

35. Cavan yaşlı şəxslərdə qabıqaltı qansızmaların əsas səbəbi:

36. Hemorragik insultda letallıq neçə faiz təşkil edir:

37. Qlazko şkalasına əsasən proqnostik cəhətdən ən ağır koma:

38. Bakterial meningiti əmələ gətirmir:

39. Viruslu meningiti əmələ gətirmir:

40. Baş-beyin travmalarında beynin ikincili zədələnməsinə səbəb deyil:

41. Beyni zədələyən faktorlara aid deyil:

42. Beyin daxili qansızma törətməyən faktor:

43. Hemorragik insultda risk faktoru sayılmır:

44. Qlazqo şkalasına əsasən gözləri açmağın aşağı balı:

45. Qlazqo şkalasına əsasən motor reaksiyasının yüksək balı:

46. Qlazqo şkalasına əsasən verbal reaksiyanın yüksək balı:

47. Qlazqo şkalasına əsasən huşun qiymətləndirilməsinin yüksək balı:

48. Qlazqo şkalasına görə koma neçə bala uyğundur?

49. Beynin ölməsini göstərən əsas əlamət hesab edilir::

50. Hipertonik ensefalopatiya adətən hansı diastolik təzyiqdə olur?

51. Onurğa beyninin zədələnməsində baş verir:

52. Somatik komaya aid deyil:

53. Qişa simptomları yaranır:

54. Kerniq simptomu nə zaman yaranır?

55. Ənsə əzələlərinin rigidliyi müşahidə olunur:

56. Orta Brudzinski simptomunun əlaməti:

57. Sinir sisteminin izolə olunmuş formalı zədələnmələrində , mikotik meninğitin rast ğəlmə tezliyi:

58. Beyin ödeminin artması ilə gedən meningitlərdə aparılır:

59. Böyrəküstü vəzin kəskin çatmamazlığı əlamətləri ilə gedən ağır formalı meningitlərdə , təcili yeridilməsi göstərişdir:

60. Tireotoksik krizin müalicəsində istifadə olunur:

 

47. Diabetik koma

 

 

1. Göstərilən komalardan biri üçün hipohidratasiya xarakterik deyil:

2. Hipoqlikemik koma üçün xarakterik deyil:

3. Ketoasidotik koma üçün xarakterk deyil:

4. Şəkərli diabetin dekompensasiyası üçün xarakterik deyil:

5. Hospitala qədər dövrdə diabetik ketoasidoz zamanı rehidratasiya üçün optimal preparat:

6. Diabetik vegetativ kardiopatiya üçün xarakterik deyil:

7. Ketoasidotik diabetik komanın kliniki simptomu sayılmır:

8. Diabetik ketoasidoz üçün xarakterik deyil:

9. Hipoqlikemik komada xarakterik deyil:

10. Laktasidemik koma üçün xarakterik simptom deyil:

11. Hiperosmolyar koma üçün xarakterik əlamət deyil:

12. Hiperosmolyar komanın əlaməti deyil:

13. Hipoqlikemik komanın təcili terapiyasında istifadə olunmur:

14. Hiperlaktasidemik komada xarakterik deyil:

15. Hiperosmalyar komada xəstənin ağzından nə iyi gəlir:

16. Ketodiabetik komada ağızdan nə iyi gəlir:

17. Ketoasidotik komada mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsinə nə səbəb olur?

18. Hipoqlikemik komada optimal preparat:

19. Diabetik komadan fərqli olaraq uremik komada:

20. Diabetik ketoasidotik komada erkən dövrdə yaranır:

21. Hipoqlikemik koma üçün xarakterikdir:

1) dehidratasiya. 2) qıcolma. 3) yanğı. 4) aclıq hissi. 5) tez inkişaf etməsi

22. Hipoqlikemik komada ilkin olaraq hara zədələnir?

23. Ketoasidotik vəziyyət üçün xarakterikdir:

1) yanğı. 2) aclıq hissi. 3) əsmə. 4) poliuriya. 5) öyümə.

24. Hipoqlikemik vəziyyətdə olan xəstənin huşu özünə gəlmişdir.Sizin taktikanız:

25. Hiperqlikemik komada palpasiya zamanı göz almalarının tonusu:

 

48. Baş beynin kəskin damar xətəlikləri

 

 

1. Beyin qan dövranı pozğunluğu əlamətləri neçə saat ərzində keçib gedirsə, keçici sayılır:

2. Beyin qan dövranının keçib gedən pozğunluğuna adətən səbəb olur :

3. Yalnız ümumi beyin əlamətlərini göstərin:

4. Beynin işemik insultunu törədən əsas səbəblər:

5. Hemorragik insultu ən çox əmələ gətirir:

6. Hemorragik insulta xas olan əlamətləri seçin:

7. Hemorragik insult zamanı nevroloji simptomatika asılıdır:

8. Hemorragik insult zamanı bradikardiyanın yaranması:

9. Afaziya xarakterikdir:

10. Hemorragik insult zamanı ən çox hansı patoloji tənəffüs xarakterikdir:

11. Hemorragik insult təsdiqləyən əlamət:

12. Hemorragik insultun sol beyin yarımkürəsində olduğunu təsdiqləyən simptomlar:

13. Hemorragik insultun, işemik insultdan fərqləndirə bilən əsas əlamətləri göstərin:

14. hemorragik insult zamanı, bəbəklərin genəlməsi ən çox təsadüf edir:

15. Hospitala qədər dövrdə insultun xarakterini təyin etmək mümkün olmadıqda, taktika:

16. Differensiasiya olunmamış müalicə zamanı xəstənin arterial təzyiqi normadan aşağı düşərsə vena daxilinə:

17. Hemorragik insult zamanı işlədilən dərman qrupunu göstərin:

18. Hemorragik insult zamanı əks göstərişdir:

19. Hemorragik insult zamanı cərrahi müalicə əks göstərişdir:

20. Hemorragik insult zamanı əmələ gələn beyin ödeminin müalicəsində işlədilən dərman preparatlarını göstərin:

21. Hemorragik insultla yanaşı gedən hansı xəstəliklər zamanı beyin ödeminin müalicəsində kortikosteroidlər əks göstərişdir:

22. Differensiasiya olunmamış kəskin beyin qan dövranı pozğunluğunun müalicəsində istifadə olunan dərman preparatları qrupunu göstərin:

23. Yalnız ocaqlı əlamətləri göstərin:

24. İşemik insult ən çox rast gəlir:

25. Səyrici aritmiya ən çox səbəb olur:

26. Yalnız işemik insultda istifadə olunan dərman preparatlarını göstərin:

27. Subaraxnoidal qanaxmaya ən çox səbəb olur:

28. Kəskin beyin qan dövranı pozğunluğu zamanı hansı xəstələr hospitalizasiya edilmir?

29. Embolik insultu törədən əsas səbəblərə aiddir :

30. Subaraxnoidal qanaxmaya xas olan əsas əlamətləri göstərin:

31. Onurğa beyini qan dövranı pozğunluğuna ən çox səbəb olur::

32. Onurğa beyin arteriyasının trombozu zamanı əsas simptomlar:

33. Hipertonik ensefalopatiya zamanı istifadə olunan əsas dərman qrupunu göstərin:

34. Hospitala qədər ki dövrdə dehidratasiya məqsədi ilə mannitolun təyini əks göstərişdir:

 

49. Sinir sisteminin yolxucu xəstəlikləri

 

 

1. Meningit nədir?

2. Meningitin diaqnostikası üçün hansı 3 əlamət qənaətbəxşdir:

3. Bud-çanaq və diz oynağında bükülmüş aşağı ətrafı, diz oynağında açıb düzləndirmək olmur. Simptom necə adlanır:

4. Aşağı ətrafın biri bud-çanaq və diz oynağında passiv bükülür, digər aşağı ətrafda da anoloji bükülmə müşahidə edilir. Simptom necə adlanır:

5. Xəstənin almacıq sümüyü altında bilavasitə yanaqlara təsir etdikdə çiyinlərin reflektor qalxması və saidlərin bükülməsi baş verir. Simptom necə adlanır?

6. Arxası üstə uzanmış xəstənin başı passiv önə bükülür, bu zaman aşağı ətraflar bud-çanaq və diz oynağında bükülür. Simptom necə adlanır?

7. Baldırın nəli əzələsi sıxıldıqda birinci ayaq barmağı reflektor olaraq açılır. Simptom necə adlanır?

8. Xəstənin başı passiv büküldükdə birinci ayaq barmağında ekstenziya müşahidə edilir. Simptom necə adlanır?

9. Uşaqlarda meningitin diaqnostikasında əsas simptomlar sırası:

10. Döşəmər uşaqlarda meningit üçün səciyyəvi simptomlar sırası:

11. Uşaq hər iki əllə qoltuqlarının altından tutmaqla qaldırılır. Bu zaman hər iki aşağı ətraf bud-çanaq və diz oynağında bükülərək qarına dartılır və uzun müddət bu vəziyyətdə qalır. Simptom necə adlanır:

12. Bakterial mənşəli irinli meningitlər sırası hansıdır:

13. Bakterial mənşəli seroz meningitlər sırası hansıdır:

14. Meningit zamanı hospitalönü mərhələdə optimal tibbi yardım sırası:

15. Enterovirus etiologiyalı meningit üçün xarakterik simptomlar:

16. Adenovirus meningitlərinə müvafiq digər simptomlar:

17. Hospitalönü etapda penisillinin 1 dəfəlik dozası:

18. İnfeksion-toksik şokda optimal tibbi yardım :

19. Meningitli xəstələr hospitalizə edilir:

20. Meningitli və ona şübhəli xəstələr hansı şöbəyə yerləşdirilir:

21. Kəskin beyin ödemi ilə gedən meningitli xəstələrə hadisə yerində göstərilən optimal tibbi yardım sırası:

22. «Yuxarı ətraf simptomu» - arxası üstə uzadılmış, bir yuxarı ətrafı açılmış və gövdədən uzaqlaşdırılmış uşağın başını passiv əks tərəfə çevirdikdə həmin ətrafda rotasiya və bükülmə baş verir. Simptom kimə məxsusdur:

23. Bir tərəfdə budun 4 başlı əzələsinə təsir etdikdə əks tərəfdə ətrafın qeyri iradi diz və bud-çanaq oynaqlarında bükülməsi baş verir. simptom kimə məxsusdur:

24. Gənə ensefaliti üçün xarakterik əlamət deyildir:

25. Ağçaqanad (Yapon) ensefaliti üçün xarakter əlamət deyildir:

26. Ensefalit zamanı effektli dehidratasiya məqsədilə v/d və ya ə/d vurulan prednizalonun dozası:

27. Epidemik ocaqda gənə dişlədikdən sonra ensefalitin profilaktikası üçün spesifik qlobulin vurulmalıdır:

28. Qiyen-Barre-Landri infeksion allergik poliradikulonevriti üçün xarakter əlamət sayılmır:

29. «Qiyen-Barre-Landri» poliradikulonevropatiyaların müalicəsində göstəriş deyil

30.«Qiyen-Barre-Landri» poliradikulonevropatiyaların müalicəsində səmərəsizdir:

31.«Qiyen-Barre-Landri» poliradikulonevropatiyaların müalicəsində etioloji amil:

32. Kəskin ön poliomielit üçün səciyyəvi deyildir:

33. Kəskin ön poliomielitin müalicəsində işlənən spesifik dərman preparatı:

34. Kəmərləyici dəmrovun etioloji amili:

35. Kəmərləyici dəmrov üçün səciyyəvi əlamət deyildir:

36. Kəmərləyici dəmrovun müalicəsində və profilaktikasında işlənən səmərəli preparat:

37. Kəmərləyici dəmrovun müalicəsi üçün daxilə qəbul edilən asiklovirin optimal dozası:

38. Herpes virusları tərəfindən törədilən ensefalit və kəmərləyici dəmrovun müalicəsində asiklovirin v/daxili infuziyası üçün optimal dozası:

39. Herpes virusları tərəfindən törədilən ensefalitlərin müalicəsində səmərəsizdir:

40.«Qiyen-Barre-Landri» poliradikulonevriti üçün səciyyəvi deyildir:

41. Kəskin bakterial meningit zamanı onurğa beyni mayesindəki dəyişiklik üçün xarakterik deyil:

42.«Meninqizm» üçün xarakter olmayan əlamət:

 

50. Epileptiki status və digər qıçolma sİndromları

 

 

1. Hansı hallar qıcolma sindromu ilə müşayət oluna bilməz:

2. Qıcolmanın səbəbi deyil:

3. Epileptik statusun ağırlaşmalarına hansı pozğunluqlar aid deyil?

4. Epileptik statusun ağırlaşmalarında olmur?

5. Aşağıdakı tədbirlərin hansı epileptik statuslu xəstəyə təcili yardım maşınında edilmir?

6. Böyük epileptik tutmanın klassik əlaməti deyil?

7. AşağIdakI əlamətlərdən biri böyük epilepsiya tutmasına aid deyil?

8. Epileptik status zamanı geriyə dönməz proseslərin inkişaf etməsi üçün maksimal müddət:

9. Tutmanın aradan qaldırılması zamanı istifadə olunan hansi preparat kəskin tənəffüs satmamazlığı yarada bilər?

10. Hansı xüsusiyyətinə görə kordiamindən epileptik status zamanı istifadə etmək

olmaz?

11. Epilepsiyanın tutmadan kənar dövründə əsas müayinə metodu sayılır:

12. Kojevnikov epilepsiyasını törədən səbəb deyil?

13. Tutma zamanı ölüm törədən əsas səbəblər hansılardır?

14. Cekson tipli epileptik tutma aşağıdakı xəstəliklərdən hansına xarakter deyil?

15. Diazepamin QAYT (QOMK) –dan üstünlüyü nədir?

16. Qıcolma tutması zamanı təxirəsalInmaz yardımın ardıcıllığı:

1) tənəffüs və qan dövranının bərpası. 2) metabolik asidozun qarşısını almaq

3) orqanizmin pozulmuş funksiyalarının korreksiyası. 4) travmatizmin profilaktikası. 5) qıcolma tutmasının aradan qaldırılması

17. Epileptik tutmanı isterik tutmadan fərqləndirən əlamət hansıdır?

18. Epileptik tutmanən hansı tipləri var?

19. Epileptik statusun ağırlaşmalarına aid deyil?

20. Tetaniya zamanı qıcolma sindromunda istifadə olunan preparat:

21. Cekson tipli epileptik tutma üçün xarakterik deyil?

22. Epileptik status zamanı istifadə olunur:

23. Tetanik tip qıcolmanın baş verməsi xarakterik deyildir:

24. Qıcolma tutması zamanı xəstədə ümumi beyin əlamətləri və (və ya) ocaqlı simptomlar aşkar edilərsə, təcili yardım həkiminin taktikası:

 

 

 

 

 

51. Kardialgiyalar. Revmokardit

 

 

1. Revmatizm xəstəliyinin etiologiyasında rol onayır:

2. Kəskin revmatik qızdırma ən çox hansı xəstəlikdən sonra baş verir

3. Revmatizmdə birləşdirici toxumada yaranan patoloji proseslərin ardıcıllığını

göstərin:

1) skleroz 2) fibrinoz dəyişiklik 3) mukoid şişmə 4) proliferativ reaksiya

4. Revmatik artritin xarakterik xüsusiyyətləri:

5. Yaxın vaxtda streptokokk farinqiti keçirmiş xəstələrdə revmatizm labuddür,

hansında ki:

6. İnfeksiyon endokarditin pis proqnostik əlamətlərinə aid deyil:

7. Kəskin perikarditin etiologiyasında rol oynamır?

8. Miokarditin tipik EKQ əlamətlərinə aid deyil:

9. Ürəyin hipertrofiyası barədə o vaxt deyilir ki , böyüklərdə onun çəkisi artır:

10.Kəskin perikardit müşahidə olunmur:

11.Döş sümüyünün aşağı 1/3-dəki ağrılar horizontal vəziyyətdən vertikal vəziyyətə keçəndə yüngülləşirsə, bu nədir?

12. Perikarditin xarakterik əlaməti:

13. Ağrı hissinin kürək nahiyəsinə irradiyasiyası xarakterikdir:

14. Döş qəfəsindəki ağrıların, arterial təzyiqin nəzərə çarpan azalması ilə birgə rast gəlməsi xarakterikdir:

15. Döş qəfəsində xəstənin vəziyyətindən asılı olan ağrılar daha çox xarakterikdir:

16. Döş qəfəsində intensiv ağrıların nəbzli xarakteri nəyi göstərir?

17. Qida qəbulundan sonra horizontal vəziyyətə keçdikdə döş arxasında başlayan ağrı xarakterikdir:

18. Nitroqliserinin effektliliyi, stenokardiya ilə yanaşı bu xəstəlikdə də müşahidə olunur:

19. EKQ-də ST seqmentinin elevasiyası ilə birlikdə qarnın yuxarı hissəsində olan və bel nahiyəsinə irradiasiya edən intensiv ağrılar yaranmışdır.Belə halda miokard infarktının qastroloji forması ilə yanaşı, daha nəyi istisna etməli:

20. Döş qəfəsində ağrı ilə müşaiyət olunan xəstəliklərdən hansında döş qəfəsinin palpasiyası daha çox məlumatlıdır?

21. Öskürək zamanı döş qəfəsində birtərəfli deşici ağrıların başlanması xarakterikdir:

22. Döş arxasında intensiv ağrıların olması, EKQ-də ST seqmentinin elevasiyası kəskin koronar çatışmazlıqdan başqa bu xəstəlik üçün də tipikdir:

23. Döş sümüyü arxasında intensiv ağrıları olan xəstədə, yuxu arteriyası üzərində küy, nəbzin dolğunluğunda asimmetriya vardır.İlk növbədə hansı xəstəlik istisna olunmalıdır?

24. Döş sümüyü arxasında yanğı hissinin olması bu xəstəlik üçün daha xarakterikdir:

25. Fiziki gərginlik zamanı ağrı tutmasının inkişafı xarakterik deyil:

26. Döş arxası intensiv ağrı tutmaları fonunda ocaqlı nevroloji simptomatikanın inkişafı xarakterikdir:

27. Qəfil başlayan təngnəfəslik fonunda döş qəfəsində olan ağrı daha xarakterikdir:

28. Asmatik statusda olan xəstədə, döş qəfəsində kəskin şəkildə tənəffüs aktı ilə bağlı bir tərəfli ağrı yaranmışdır. ilk növbədə hansı xəstəlik istisna olunmalıdır?

29. Ağrı hissinin ürəyin zirvəsi nahiyəsində lokalizasiyası hansı xəstəlik üçün daha xarakterikdir?

 

52. Psixi xəstəliklər zamanı təxirə salınmaz yardım

 

 

1. Şizofreniyanın əlamətlərinə aiddir:

2. Şizofreniyanın kəskin tutması zamanı seçim preparatı:

3. Şizofreniyalı xəstə hospitalizasiya olunur:

4. Şizofreniyanın kəskin tutması zamanı yararlıdır:

5. Əgər şizofreniyalı xəstə təcili yardım briqadasına qarşı aqressiv hərəkət

edirsə, onda təcili yardım həkimi:

6. Xüsusiləşdirilmiş psixiatrik briqada göndərilir:

7. Təcili yardımın xüsusiləşdirilmiş psixiatrik briaqadası, hansı xəstələrə

çağırılır?

8. Alkoqol komasının xarakter əlamətləri:

9. Ağır deliriy, kloniki və toniki fazalarla qıcolma tutmaları, dispepsik pozğunluqlar, hiperkinezlər, anizokoriya, nistaqm, patoloji reflekslər,

hipotenziya, dalğaya bənzər qızdırma tənəffüs ritminin pozulması - bu:

10. 2-3 ayda bir dəfə,1 ayda bir-iki dəfə 100-150 ml içki və ya 300-500 ml

araq işlədilməsi hesab edilir:

11. 4 Ayda 1-4 dəfə 300 ml-ə qədər içki qəbul edilməsi hesab edilir:

12. Həftədə 1-2 dəfə 200-300 ml içki qəbul edilməsi:

13. Sərxoşluğun kriteriyaları:

14. Alkoqol zəhərlənməsi zamanı baş verir:

15. Xroniki alkoqolizm zamanı baş verən psixozlar:

16. Epistatusda yeridilir:

17. Epileptik tutmanın əlamətləri:

18. Əgər qıcolma tutması bədən hərarətinin qalxması fonunda baş verirsə,hansı xəstəlik ola bilər?

19. Hansı xəstəlik zamanı qıcolma tutmalarının aradan qaldırılmasında seduksen effekt vermir?

20. Hansı xəstəliklərdə qıcolma tutmalarının götürülməsində seduksenin

effektliyi maksimaldır:

21. Epistatusda xəstəni hansı şöbəyə hospitalizasiya edirlər:

22. Epilepsiya tutması Morqanii-Adam-Stoks tutmasından nə ilə fərqlənir?

23. Epileptik tutma zamanı təcili yardım həkiminin yardımı:

24. Psixopatiya anlayışına hansı xəstəliklər aiddir:

25. Suisid törətməyə cəhd göstərən xəstələrin hospitalizasiyası:

26. Kəskin psixi travma əmələ gətirir:

27. Xəstə gözü bağlı vəziyyətdə sağ əli ilə əşyanı əlləyəndə, tanımır, simptom necə adlanır?

28. Xəstə ona məxsus əşyaların adını deyə bilmir. Lakin onların əhəmiyyətini

başa düşür. Simptomun adı:

29. Dəyişilmiş yaddaş:

30. Yaddaş pozğunluğunun qeyri-produktiv formasının xarakter simptomları:

31. Xəstədə keçmiş yaddaşın itirilməsi adlanır:

32. Keçici beyin qan dövranının pozğunluğunun xarakter əlamətləri:

33. Beyin qan dövranının keçici pozğunluğunda xarakter əlamət:

34. Depressiya zamanı xəstə:

35. Depressiya zamanı ən çox işlədilən dərman preparatları:

36. Keçid vəziyyətinə aiddir:

37. Aminazin hansı qrupp preparatlardandır:

38. Mioz hansı maddələrlə zəhərlənməyə xarakterdir?

39. Uşaqlarda barbituratlarla zəhərlənmələrdə əsas əlamət:

40. Uşaqlarda opium törəmələri ilə zəhərlənmələrdə əsas əlamət:

41.Hansı maddələrlə zəhərlənmələrdə epilepsiyaya bənzər tutmalar olur?

42. Ürəyin keçirici sisteminin hansı şöbəsi uzun müddətli alkoqol təsirinə daha

həssasdır?

43. Patoloji ayaq reflekslərinin (məsələn, Bobinski) əmələ gəlməsinin səbəbi:

44. Dərin yatmış adamın tənəffüsünü xatırladan az saylı, bərabər tənəffüs xarakterdir:

45. Vazoaktiv preparatlara aiddir:

46. Metabolik sıranın preparatlarını sayın:

47. Meningitlərdə qıcolmaları və psixomotor oyanmanı aradan qaldırmaq

üçün yeridilir:

48. Psixotrop dərmanların əsas hansı sistemə təsiri var:

49. Fenobarbitalla zəhərlənmədə göstərişdir:

50. Hemodializ hansı zəhərlənmələrdə göstərişdir:

51. Narkotik maddələrin antidotu:

52. Ekstrakorporal detoksikasiya üsullarına aiddir:

53. Hemosorbsiya kəskin zəhərlənmələrdə daha effektlidir:

54. Psixoaktiv maddələrinin (narkotiklərin) toksiki dozalarını daşımaq qabiliyyəti necə adlanır:

55. Psixoaktiv maddələrin sistematik istifadəsinin kəsilməsindən sonra yaranır:

56. Narkotik maddələrlə zəhərlənmələri əmələ gətirir:

57. Barbituratlarla zəhərlənməyə aiddir:

58. Amitriptillinlə zəhərlənmə zamanı miokardda baş verir:

59. Trankvilizatorlara aiddir:

60. Bu preparatlardan hansı kəskin neyroleptik vəziyyət yarada bilər:

 

53. Kəllə beyin travması

 

 

1. Kəllə-beyin travmasına hansılar aid edilir:

2. Kəllə-beyin travmalarını ağırlıq dərəcələrinə görə düzün:

3. Kəllə beyin travmalarının ağırlıq dərəcələrini latın dilində sıralayın:

4. Travmoqenezin xarakterinə görə kəllə-beyin travmasının növləri :

5. Hansı zədələnmələr qapalı kəllə-beyin travmasını xarakterizə edir:

6. Açıq kəllə-beyin travması,hansı halda beyinə sirayət edən adlanır ?

7. Kəllə-beyin travması zamanı baş beyin zədələnməsinin səbəbi ola bilməz:

8. Baş beyin silkələnməsi özünü biruzə verir:

9. Baş beyin silkələməsində aşağıda göstərilən əlamətlər müşahidə olunur:

10. Baş beyin silkələnməsində təcili yardım həkiminin taktikası belə olmalıdır:

11. Baş beyin əzilməsi xarakterizə olunur:

12. Ümumi beyin əlamətlərinə aiddir :

13. Ocaqlı əlamətlərə aid deyil:

14. Kəllə-beyin travması nəticəsində xəstə huşunu itirib. 1, 5 saatdan sonra özünə gəlib, baş ağrısından və yaddaşının itməsindən şikayət edir. Obyektiv olaraq qusma, sifətin azacıq sol tərəfə əyilməsi, nitqin çətinləşməsi müşahidə olunur. Sizin diaqnoz:

15.Kəllə-beyin travması nəticəsində zərərçəkən 4 saatdır soporoz vəziyyətdədir. Obyektiv müayinədə göz bəbəklərinin işığa qarşı reaksiyasının və buynuz qişa refleksinin zəifləməsi, nistaqm, taxipnoe, taxikardiya, arterial hipertenziya muşahidə edilir. Sizin diaqnoz:

16. Ağır dərəcəli beyin əzilməsi fonunda beyin sıxılması rast gəlir:

17. Kəllə-beyin travması nəticəsində zərərçəkən komatoz vəziyyətdədir. Obyektiv olaraq bradikardiya, bradipnoe, patoloji daban refleksi, korneal refleksin, göz bəbəklərinin işığa qarşı reaksiyasının itməsi müəyyən edilir. Sizin diaqnoz:

18. Hospitalaqədər dövrdə “Baş beyin əzilməsi” diaqnozunu təsdiq edən əsas əlamətləri göstərin:

19. Kəllədaxili hematomanın ən əsas kliniki əlaməti:

20. Kəllədaxili hematoma diaqnozu təsdiqlənərsə, təcili yardım həkiminin taktikası:

21. Kəllədaxili hematomanın erkən əlamətlərinə aid deyil :

22. Getdikcə böyüyən kəllədaxili hematomada, hansı əlamət müşahidə edilir:

23.“İşıqlı ara” simptomu hansı dövrü xarakterizə edir?

24.«İşıqlı ara» simptomunun davamlılığı hansı faktrorlardan asılıdır:

25. Baş beyinin ağır dərəcəli əziyi fonunda beynin sıxılmasını təsdiq edən simptomlara aid deyildir:

26. Baş beyin ödeminin yaranma səbəblərinə aid deyildir:

27. Baş beyin ödeminin yaranma səbəbi nədir?

28. Hospitalaqədər dövrdə kəllədaxili hipertenziyanın və onun fəsadlarının profilaktikası üçün istifadə edilir?

29. Kəllə-beyin travması zamanı, qlukokortikoidlərin tə,sir mexanizmi:

30.Kəllə-beyin travması zamanı tənəffüsun pozulması hansı formada ola bilər?

31. Kəllə-beyin travması zamanı periferik tənəffüs pozulmasının səbəbinə aid deyil:

32. Tənəffüsün mərkəzi pozulması zamanı beyin zədələnməsini enən səviyyədə düzün:

33.Kəllə-beyin travması zamanı qabıq əlamətləri nə ilə xarakterizə olunur?

34. Kəllə-beyin travması zamanı diensefal pozğunluqlar nə ilə xarakterizə olunur?

35. Kəllə-beyin travması zamanı mezensefal pozğunluqlar nə ilə xarakterizə olunur:

36. Kəllə-beyin travması zamanı bulbar (kötükaltı) pozğunluqlar nə ilə xarakterizə olunur:

37.Kəllə-beyin travması zamanı zədələnmənin hansı səviyyəsində hospitalqədər etapda tənəffüs reanimasiyası və intensiv terapiya tədbirləri (traxeyanın intubasiyası və ASV) tələb olunur?

38. İzolə olunmuş kəllə-beyin travması zamanı qan dövranı pozğunluğu əsasən asılı deyil:

39. Kəllə-beyin travması zamanı taxikardiya, arterial hipertenziya, periferik qan damarlarının spazmı simptomları əsasən hansı nahiyənin zədələnməsinın nəticəsidir:

40.Kəllə-beyin travması zamanı bradikardiya, proqressivləşən hipotenziya əsasən hansı nahiyənin zədələnməsinın nəticəsidir :

41. Arterial təzyiqin həyati təhlükəli düşməsi zamanı seçim preparat:

42. Kəllə-beyin travması fonunda mədə bağırsaq traktı funksiyasının pozğunluğu nə ilə xarakterizə olunur:

43. Mədə bağırsaq traktı funksiyasının pozulmasının profilaktikası üçün hospitala qədər etapda yardım :

44. Su-elektrolit balansının pozulması zamanı hipohidratasiyaya səbəb deyil:

45. Su-elektrolit balansının pozulması zamanı hiperhidratasiyaya qətirib çixartmır:

46. Kəllə-beyin travması zamanı turşu-qələvi müvazinətinin pozulması asılı deyildir:

47. Diensefal-katabolik sindrom zamanı hansı şöbələr zədələnir:

48. Diensefal-katabolik sindromun yaranmasına səbəb olan aralıq beyin zədələnməsinin səbəbi deyil:

49.Kəllə-beyin travması zamanı zərərçəkən soporoz vəziyyətdədir, taxikardiya, arterial hipertenziya, taxipnoe, hipertermiya, bəbək və korneal reflekslərin qismən saxlanması, udqunmanın pozulması, yataq yaraları var. Sizin diaqnoz:

50. Mezensefal-bulbar sindrom zamanı hansı şöbələr zədələnir:

51. Mezensefal-bulbar sindrom zamanı hospitala qədər etapda yardım nədən ibarətdir:

52. Alkoqol sərxoşluğu kəllə-beyin travmasının gedişinə necə tə,sir edir?

53. Kəllə-beyin travmasının digər orqanlar və sistemlərin zədələnməsi ilə birgə baş verməsi zamanı:

54. Qapalı kəllə-beyin travmalarında beynin sıxılması simptomlarına aid deyildir:

55. Kəllə-beynin birbaşa travmasının mexanizminə aiddir:

 

54. Fəqərə sütunu və onurğa beyni zədələnmələri

 

 

1. Onurğa zədələnmələrində iştirak etməyən amil:

2. Onurğanın bu hissələrinin zədələnmələrində ürəkdə aritmiya və distrofik dəyişikliklər baş verir:

3. Onurğa beyni zədələnmələrində dövr edən qanın miqdarının azalmasına səbəb olan amil:

4. Spinal şoka aid deyil:

5. Onurğanın boyun hissəssinin zədələnməsi son nəticədə gətirib çıxarır:

6. Periferik tipli tənəffüs pozğunluğunun komponentlərinə aid deyil:

7. Onurğa beyni zədələnmələrində keçiriciliyin tam pozulması sindromuna aid deyil:

8. Onurğa beyni silkələnməsi zamanı baş verən dəyişikliklərə aid deyil:

9. Onurğa beyninin əzilməsi əlamətlərinə aid deyil:

10. Onurğa beyninin sıxılması zamanı əmələ gələn epidural hemafomanın xarakterik əlamətlərinə aid deyil:

11. Yuxarı və aşağı ətraflarda olan hərəki pozğunluq göstərir ki, zədələnmə:

12. Onurğa beyni zədələnmələri zamanı intubasiya olunur:

13. Onurğa sütununun zədələnmələri ilə olan xəstənin süni tənəffüsə keçirilməsinə göstəriş deyil:

14. Onurğanın döş və bel nahiyələrinin zədələnməsi zamanı xəstə xəstəxanaya aparılır:

15. Onurğa beyni zədələnmələri zamanı xəstəni xərəyə qoymaq üçün:

16. Onurğa sütununun zədələnmələrində hemotoraks nəticəsində baş vermiş

artan kəskin tənəffüs çatmamazlığında həkimin taktikası:

17. Onurğanın boyun nahiyəsində zədələnmə olduqda intubasiya aparılır:

18. Bel nahiyəsi fəqərələrinin sınığında ağrı xarakterikdir:

19. Boyun fəqərələrinin «şallaqvari» sınığı əmələ gəlir:

20. Boyun fəqərələrinin sınığı zamanı ən çox rast gəlinən təhlükəli ağırlaşmalar:

21. Onurğa sütununun zədələnməsi ilə olan xəstələrin müayinəsi aparılır:

22. Onurğa zədələnmələri zamanı «travmatik şok» baş verir:

23. Onurğa zədələnmələri zamanı əllərin dərisində hissiyat pozulmuşsa, zədə:

24. Onurğa sütunu zədələnmələri zamanı qasıq büküşü və ayaqların hissiyatı pozularsa zədə:

25. Hematomieliya nədir:

 

55. Döş qəfəsi zədələnmələri

 

 

1. Döş qəfəsinin zədələnməsində həyatı təhlükəli vəziyyət deyil:

2. Gərginlik pnevmotoraksını əmələ gətirən səbəblərə aid deyil:

3. Hematoraks nədir?

4. Tənəffüs yollarının obstruksiyasına səbəb olmur:

5. Ürəyin tamponadası ilə müşayiət olunan zədələnməsində xarakterik

deyil:

6. Döş sümüyünün sınığında xarakterik deyildir:

7. Fəsadlaşmamış qabırğa sınığına xarakterik deyil:

8. Divar aralığının emfizemasının əmələ gəlməsinə səbəb olmur:

9. Döş qəfəsinin zədələnməsi zamanı xəstə hospitalizasiya olunmalıdır:

10. Döş qəfəsinin zədələnməsində hansı ağrıkəsicidən istifadə etmək məsləhət deyil:

11. Xəstəxanaya qədərki dövrdə qapalı döş-qarın zədələnməsində az hallarda diaqnoz qoyulur?

12. Açıq pnevmotoraksda ilk yardım zamanı edilir:

13. Gərginlik pnevmotoraksına xarakterik deyil:

14. Subtotal hemotoraksda plevral boşluğun punksiyası aparılır:

15. Qida borusunun zədələnməsinə səbəb olmur

16. Döş qəfəsinin zədələnməsində infuzion terapiya aparılır:

17. Çox saylı zədələnmə zamanı həkim ilk növbədə qiymətləndirməlidir?

18. Ürəyin travmatik tamponadasına şübhə olduqda ilk növbədə lazımdır:

19. Qarın boşluğu və döş qəfəsinin müştərək travmasına aid deyil:

20. Gərginlik pnevmatoraksı zamanı həkimin taktikası:

21. Qabırğaların sınığı zamanı fiksə edici sarğı əks göstərişdir,çünki:

22. Qabırğaların sınığı zamanı, ağ ciyərin süni ventilyasiyasının aparılmasına göstəriş:

23. Ağ ciyərin əzilməsini xarakterizə etmir:

24. Müştərək travma, kombinə olunmuş travmadan nə ilə fərqlənir?

25. Plevropulmanal şoka səbəb nədir?

 

56. Qarnın travması

 

 

1. Qarnın qapalı zədələnmələri əsasən baş verir:

2. Qarın zədələnmələri zamanı, parenximatoz orqanların zədələnməsini xarakterizə etmur:

3. Qarın küt travması, qara ciyər və dalağın zədələnməsi ilə birgə baş verdikdə belə travma necə adlanır?

4. Çoxlu bağırsaq zədələnmələri zamanı hansı simptom xarakterikdir?

5. Qapalı torakoabdominal zədələnmələr üçün xarakterikdir:

6. Qarnın açıq və qapalı zədələnməsi zamanı ən çox rast gələn klinik əlamətlərə aid deyil:

7. Qarın zədələnmələri zamanı yoğun bağırsağın distal hissəsinin yaralanmasını göstərən əlamət:

8. Qarın zədələnmələrində sidik yollarının yaralanmasını göstərən əlamət:

9. Qarın zədələnmələrində çoxsaylı qusma simptomu hansı hallarda baş verir?

10. Qarın zədələnmələrində qarnın köpməsi aşağıdakı hallarda baş verir:

11. Qarın zədələnmələrində deşib keçən yaralanmalarda diaqnoz əsasən aşağıdakı əlamətlərə görə qoyulur:

12. Qarnın qapalı zədələnmələrində əsas əlamət:

13. Qarın boşluğu zədələnmələrində xəstələrin təcili evakuasiyası və təcili əməliyyata göstəriş:

14. Qarın zədələnmələrində diaqnostika çətindir:

15. Qarnın hansı yaralarında diaqnostika çətindir:

16. Qarın zədələnmələrində müayinə zamanı auskultasiyada eşidilir:

17. Qarın zədələnmələrində yardım necə aparılır?

18. Qarın zədələnmələrində qətiyyən qadağandır (xəstəxanalarda):

19. Küt və qapalı qarın zədələnmələrində hansı metod əsas müailicə metodu hesab olunur?

20. Qarın zədələnmələrində ciddi yara əlamətləri olmayan xəstələr hansı müddətə stasionarda müşahidə vəziyyətində qala bilərlər?

21. Qarın zədələnmələrində ilk növbədə əməliyyat olunmalıdır:

22. Qarnın qapalı travmasında borulu orqanın zədələnməsi zamanı əsas simptom:

 

57. Kəskin zəhərlənmələr

 

 

1. Hospitala qədərki dövrdə, toksiki koma zamanı ölümün əsas səbəbi:

2. Gözə zəhərli maddə düşdükdə nə ilə yumaq lazımdır?

3. Hansı zəhərlənmədə qusdurucu vasitənin təyini göstəriş deyildir:

4. Hansı zəhərlənmə tənəffüs pozğunluğu yaratmır?

5. Forsirə olunmuş diurezin aparılmasına əks göştərişdir:

6. Hospitala qədər etapda kəskin zəhərlənmələrin diaqnostika metodudur:

7. Kali-permanqanatla kontakt zələlənmə zamanı antidot:

8. Mədənin yuyulması üçün su (ən azı) neçə litr olmalıdır:

9. Opiatlarla zəhərlənmə zamanı tənəffüsün depressiyası yaranmışdır.İlk növbədə nə edilməlidir?

10. Antixolinergik vasitəlrə aid deyil

11. Qüsmanın stimulyasiyası aparılır:

12. Mədənin yuyulması hansı zəhərlənmədə əks göstərişdir:

13. Hansı zəhərlənmədə aktivləşdirilmiş kömür təyin olunmur?

14. Hansı halda qusmanı stimulə etmək olmaz?

15. Zəhərlənmə zamanı kəskin böyrək çatmamazlığına səbəb olmur:

16. Zəhərlənmə zamanı kəskin böyrək çatmamazlığına səbəb olmur:

17. Zəhərlənmə zamnı bronxospazma səbəb olmur:

18. Komatoz vəziyətə gətirib çıxaran əsas səbəbləri hansı abbreviatura ilə asan yadda saxlamaq olar?

19. Hansı zəhərlənmə zamanı hipertermiya yaranır?

20. Adrenergik sindroma aid deyildir:

21. Xolinergik sindroma aid deyildir:

22. Antixolinergik sindromla özünü göstərmir:

23. Simpatolitik sindromla özünü ğöstərən dərman vasitələrinə aid deyil:

24. Hansı zəhərlənmədə sarılıq aparıcı simptomdur?

25. Hospitala qədər dövrdə tərixəsalınmaz toksikoloji yardım göstərilməsində vacibdir:

 

58. Sedativ,yuxu gətiriçi, fosfor üzvi birləşmələrlə zəhərlənmələr.

 

 

1. Barbituratlarla zəhərlənmə zamanı, mədə neçə saat ərzində mütləq yuylmalıdır?

2. Fosfor üzvü birləşmələrin toksiki təsirinin əsasını təşkil edir:

3. Fosfor üzvü birləşmələrlə zəhərlənmə zamanı müşahidə olunmur:

4. Klofellinlə zəhərlənmə üçün xarakterikdir:

5. Benzodiazepinlər qruppasına daxil olan dərman vasitələrini göstərin:

6. Hallyusinogenlərlə zəhərlənmənin kliniki əlamətlərinə aid deyil:

7. Algilfosfatlarla zəhərlənmənin yungul dərəcəsinin kliniki əlamətlərinə aid deyil:

8. Algilfosfatlarla zəhərlənmənin orta ağır dərəcəsinin kliniki əlamətlərinə aid deyil:

9. Algilfosfatlarla zəhərlənmənin ağır dərəcəsinin kliniki əlamətlərinə aid deyil:

10. Fosfor üzvi birləşmələrlə yüngül dərəcəli zəhərlənmə zamanı, qanın plazmasında xolinesterazanın aktivliyi neçə faiz təşkil edir?

11. Fosfor üzvi birləşmələrlə orta ağır dərəcəli zəhərlənmə zamanı, qanın plazmasında xolinesterazanın aktivliyi neçə faiz təşkil edir?

12. Fosfor üzvi birləşmələrlə ağır dərəcəli zəhərlənmə zamanı, qanın plazmasında xolinesterazanın aktivliyi neçə faiz təşkil edir?

13. Opiatlarla zəhərlənmədən, tənəffüsün depressiyası yaranmışdırsa, ilk növbədə edilməlidir?

14. Fosfor üzvü birləşmələrlə zəhərlənmənin toksiki fazasında spesifik antidot:

15. Benzodiazepinlər qruppasına daxil olan dərman vasitələrini göstərin:

16. Benzodiazepinlərlə zəhərlənmə zamanı antidot:

17. Xlorofosla zəhərlənmənin kliniki əlamətləri:

18. Klofellinin farmakoloji antoqonistlərini ğöstərin:

19. Hansı dərman preparatları ilə zəhərləndikdə hipotermiya yaranır:

20. Delirioz sindromu hansı preparatla zəhərlənmə zamanı yaranmır:

21. Fosfor üzvi birləşmələrlə zəhərlənmə zamanı, atropin müştərək yeridilir:

22. Fosfor üzvi birləşmələrlə yanmış dəri səthini təmizləmək üçün antidot:

23. Neyroleptiklərin qəbulu ilə yaranan, kəskin diskinetik pozğunluqları aradan qaldırmaq üçün, mütləq edilməlidir:

24. Atropinin təsirini blokada edir:

25. Salisilatlarla zəhərlənmə zamanı, ölümün əsas səbəbi:

 

59. Turşularla zəhərlənmələr

 

 

1. Ağrı sindromu ən çox hansı zəhərlənmədə yaranır?

2. Qatı turşular daxilə qəbul edildikdə, kliniki olaraq xarakterik deyil:

3. Turşu və qələvilərlə zəhərlənmə zamanı, zəhəri mədədən xaric etmək üçün ən əlverişli üsul:

4. Qələvilərlə zəhərlənmənin klinikasında başlıca yeri tutur:

5. Dəm qazı ilə zəhərlənmiş xəstələrin hansının hiperbarik oksigenizasiyaya ehtiyacı yoxdur:

6. Yüksək konsentrasiyalı qələvi məhlulu daxilə qəbul edildikdə, məsləhət deyil:

7. Korroziv maddələrlə zəhərlənmə zamanı, mədəni yumaq ücun istifadə olunur:

8. Hansı zəhərlənmə zamanı ğörmə pozğunluğu, ağır metabolik asidoz, böyrəklərin funksiyası pozula bilər:

9. Turşularla zəhərlənmə zamanı böyrək çatmamazlığının yaranması nə ilə bağlıdır?

10. Hansı zəhərlənmə zamanı dərinin rənği qırmızı- ğilənar rənğli olur:

11. Dəm qazı ilə zəhərlənmə zamanı, karboksihemoqlovulin hansı səviyyəsi, cox

halda ölümə səbəb olur?

12. Hospitala qədərki etapda əsas detoksikasiya metodudur:

13. Destruktiv təsirə malik olmayan zəhərlənmələr zamanı mədəni yuyarkən suya

əlavə edilir:

14. Xlorlu karbohitratlarla zəhərlənmədə antidot hansıdır?

15. Toksiki maddə orqanizmə ən sox daxil olur:

16. Tablet şəklində zəhər mədə qırışlarında qala bilər:

17. Methemoqlobin əmələ ğətirən zəhərlərə aid deyil:

18. Methemoqlobin əmələğətirən zəhərlərlə zəhərlənmə zamanı, antidot hansıdır?

19. Methemoqlobin əmələğətirən zəhərlərlə zəhərlənmənin patoğenetik əsasını təşkil edir

20. Hansı zəhərlənmədə sidiyin rənği əvvəlcə çəhrayı, sonra tünd qəhvəyi olur?

21. Hansı turşu qanın plazmasının və toxumaların kalsiumu ilə birləşir:

22. Asetoaminofenlə zəhərlənmə zamanı antidot kimi işlədilir:

23. Eufillinlə zəhərlənmə zamanı göstərişdir:

24. Turşularla zəhərlənmə zamanı.qəti qadağandır:

25. Turşularla zəhərlənmə zamanı baş vermir:

 

60. Digər zəhərlənmələr

 

 

1. İlan çalması zamanı ölümün səbəbi hansı çatmamazlıqdır?

2. Kobranın zəhəri üçün xarakterikdir?

3. İlan calması zamanı yaranan iflicin xarakteri?

4. İlan zəhəri hansı yolla yayılır?

5. İlan calması zamanı nə edilməlidir:

6. İlan çalması zamanı ilk yardım əsasən bu tədbirlərlə məhdudlaşır:

7. İlan çalması zamanı, hansı xəstəliyin profilaktikası aparılmalıdır?

8. İlan çalması zamanı, yaranı işləyərkən nə edilmir?

9. İlan calması zamanı müalicədə ən vacib olan vasitə:

10. İlan çalması zamanı öncədən qoyulmuş elastiki bint nə vaxt açılmalıdır?

11. Solgun əzvay göbələyi ilə zəhərlənmə zamanı latend dövrün müddəti neçə saatdır:

12. Milçəkqıran göbələyi ilə zəhərlənmə zamanı latent dövrün müddəti

13. Açı göbələklə zəhərlənmədə latent dövrün müddəti:

14. Solğun əzvay gövələyi ilə zəhərlənmə zamanı hansı çatmamazlıq yaranır:

15. Solğun əzvay gövələyi ilə zəhərlənmə zamanı antidot:

16. Hansı göbələklə zəhərlənmədə mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi üstünlük təşkil edir?

17. Sadalananlar milçəkqıran göbələklə zəhərlənmənin kliniki əlaməti deyil:

18. Etil spirtinin sorulması əsasən baş verir:

19. Hansı zəhərlənmə zamanı ilk mərhələdə, xəstədə ürək bulanma, qarında ağrı

daha sonra qusma, xüsusi iyli və lopalı nəcis ifrazı olur7

20. Hansı zəhərlənmə zamanı süd, yumurta ağı, bitki yağı təyini qəti qadağandır ?

21. Ağır metallarla zəhərlənmədə (mis,sink ) mədə zonduna daxil edilməlidir:

22. Hansı zəhərlənmədə mədəcikdaxili blokada inkişaf edir:

23. Alkohol intoksikasiyası zamanı, tənəffüs pozğunluğu hansı tipdə inkişaf edir?

24. Ürək qlikozidləri ilə zəhərlənmə zamanı rast gəlinən kardial simptomlara aid deyil:

25. Ürək qlikozidləri ilə zəhərlənmə zamanı rast gəlinən ekstrakardial simptomlara aid deyil:

26. Parasetamolla zəhərlənmənin kliniki əlaməti deyil:

27. Hansı zəhərlənmədə ağızdan acı badam iyi gəlir?

28. Asetilsisteinlə zəhərlənmədə ağızdan gələn qoxu:

29. Ağızdan sarımsaq iyi hansı zəhərlənmədə gəlir:

30. Marixuana, opiatlarla zəhərlənmə zamanı xəstədən gələn qoxu:

31. Hansı dərman preparatı ilə zəhərləndikdə mədə 10%-li xörək duzu məhlulu ilə yuyulmalıdır?

32. Spesifik dixloretan iyi ilə, lopavari nəçis ifrazı hansı zəhərlənmələrdə olur:

33. Hipotoniya, enterit,qıcolmalar hansı zəhərlənmə üçün xarakterikdir:

34. İzoniazidlə zəhərlənmə zamanı təyin olunur:

35. Ürək qlikozidləri ilə zəhərlənmə zamanı antidot:

36. Anilinlə zəhərlənmə zamanı qanda nə yaranır?

37. Hansı maddələrlə zəhərlənmələrdə kəskin görmə pozğunluğu xarakterdir:

38. Amitriptilin aiddir:

39. Hansı zəhərlənmə üçün etil spirti antidot hesab olunur:

40. Toksikoloji şöbəyə hospitalizasiya olunur:

41. Narkotik zəhərlənmələrində xarakterikdir:

42. Alkoqol zəhərlənməsində aşağıdakılardan hansı gözlənilir:

 

61. Otorinolarinqolgiyada təxirəsalınmaz yardım

 

 

1. LOR orqanlarının patologiyası olan xəstələrə təxirəsalınmaz yardım

aşağıdakı halların hansında göstərilmir?

2. Burun qanaxmalarının çox rast gəlinən və həyat üçün təhlükə törətməyən lokalizasiyası hansıdır?

3. Burun qanaxmasında qanın xarakteri:

4. Burun qanaxmasının yerli səbəblərinə aid deyil:

5. Burun qanaxmalarının ümumi səbəblərinə aid deyil:

6. Burun qanaxmasında hansı həcmdə qan itirmə təhlükəli sayılır:

7. Burun qanaxması zamanı hansı əlamət çox qan itirməyə dəlalət edir?

1) Dərinin avazıması, 2) soyuq tər, 3) taxikardiya, 4) dərinin quru olması

5) arterial təzyiqin enməsi, 6) huşsuzluq

8. Burun qanaxması zamanı hospital önü dövrdə ilk yardımın ardıcıllığı necə olmalıdır?

1) burun və ənsə nahiyyəsinə soyuq qoymaq 2) burnun ön tamponadası

3) 3 %-li hidrogen peroksid məhlulu ilə tamponun qoyulması 4) burun pərinin sıxılması 5) qan kəsici preparatların inyeksiyası 6) buruna 5 %-li aminokapron turşusu damcılarının tökülməsi

9. Burnun ön tamponadasında hansı ağırlaşma meydana çıxa bilər?

10. Hansı hallarda arxa tamponada lazım gəlir?

11. Residiv verən burun qanaxmaları zamanı yerli vasitələrdən hansı istifadə olunmur?

12. Təbil pərdəsinin cırılmasının əsas simptomları:

1) ağzı açdıqda ağrı. 2) qulaqdan qanaxma. 3) eşitmə zəifliyi. 4) qulaqda ağrı

5) tormozlanma 6) çeynəmə vaxtı ağrı

13. Burnun yad cisimləri aşağıdakı əlamətlərdən hansını törətmir?

14. Qida borusunun yad cisminin xarakter simptomları :

1) udma zamanı ağrı, 2) tənəffüsün çətinləşməsi, 3) öskürək, 4) hipersalivasiya, 5) nitq pozğunluğu, 6) boğazda qaşınma hissi

15. Qida borusunun yad cismi zamanı hansı əlamət Cekson simptomu adlanır?

16. Udlağın yad cismi uzun müddət qaldıqda nəyi törətmir?

17. Traxeyanın yad cisminin əsas simptomu hansıdır?

18. Fizikal müayinə zamanı hansı əlamətlər traxeyanın yad cisminə dəlalət edir?

1) səsin titrəməsi, 2) inspirator təngnəfəslik, 3) ağ ciyərlərin aşağı paylarında yaş xırıltılar, 4) perkutor səsin qısalması, 5) tənəffüs küyünün zəifləməsi, 6)«Lal» ağciyər

19. Bitki mənşəlli yad cisim qulaqdan ( noxud, lobya ) necə çıxarılır?

20. Orta qulağın yad cismi törətmir?

21. Udlağın kəskin stenozunun səbəbinə aid deyil?

22. Udlağın kəskin stenozunun xarakter simptomu:

23. Udlağın travması zamanı qeyd olunmur?

24. Udlağın kəskin stenozu zamanı tənəffüs pozğunluğunun neçə dərəcəsi olur?

25. Düzgün yerinə yetirilmiş traxeotomiya nə ilə müşaiyət olunur?

26. Paratonzilyar absess adətən hansı xəstəliyin ağırlaşması kimi meydana çıxır?

27. Paratonzilyar absesin əlamətləri:

1) baş gicəllənmə, 2) yüksək hərarət, 3) çeynəmə əzələlərinin trizmi, 4) qanaxma,

5) səsin tutulması, 6) udma aktı zamanı ağrı.

28. Paratonzilyar absesin ağırlaşmasına aid deyil?

29. Alt çənənin ön çıxığının səbəbinə aid deyil?

30. Alt çənənin çıxığının əsas əlamətləri:

1) aydın olmayan nitq, 2) tənəffüsün tezləşməsi, 3) ağız açıqdır və bağlanmır,

4) bərəlmiş gözlər, 5) sifətin assimmetrikliyi, 6) yanaqların çökməsi

31. Xarici qulağın travması zamanı ilk yardım:

 

62. Yaralar. Qan laxtalanma sistemi patologiyasına aid testlər

 

 

1. Yaranın xarakterik əlamətləri :

2. Kəsilmiş yaranın əlamətləri:

3. Yaralanma zamanı hansı xəstəliyin profilaktikasına diqqət yetirilməlidir?

4. Anayerob yara infeksiyasının fərqləndirici əlamətləri:

5. Tetanusun erkən əlamətləri:

6. Kip sarğının qoyulması əsasən göstərişdir:

7. Bədənin boşluqlarına münasibətə görə yaralanmalar bölünür:

8. Daxili qanaxmanın ümumi əlamətlərinə aid deyil:

9. Yaralayan silahın və zədələnmənin xarakterinə görə yaralanmanın növlərinə aid deyil:

10. Döş qəfəsinin gəlib keçən güllə yarası zamanı nə baş vermir:

11. Ağ ciyər qanaxmasından fərqli olaraq qanhayxırma üçün xarakterdir:

12. Hemorrargik diatezli xəstələrə xas deyildir

13. Hemorrargik teleanqioektaziya (Randyu-Osler xəstəliyi)

üçün xarakterik deyildir:

14. Şenleyin-Henox xəstəliyində hansı sindrom olmur:

15. Villebrand xəstəliyi üçün xarakterik əlamət deyildir:

16. Trombositopeniya xəstəliyinin əlamətlərinin meydana çıxmasında hansı faktorun rolu yoxdur:

17. Hansı dərman preparatları trombositopeniya törətmir?

18. Hemofiliya A vəB xəstəliyi hansı faktor çatışmamazlığından əmələ gəlir:

19. Düz təsirli antikoaqulyantlara hansılar aiddir:

20. Qeyri düz antikoaqulyantlara aid deyil:

21. Ağ ciyər arteriyasının trombozu üçün xarakterik deyil:

22. Koronar damarların trombozu və emboliyalarında təxirəsalınmaz ilkin yardıma daxil deyildir:

23. Baş beyin damarlarının trombozunda heparinin birbaşa təyin olunmasına əks göstəriş nədir?

24. Qarın aortasının trombozu hansı əlamətlə xarakterizə olunmur?

25. Damar daxili laxtalanma sindromunun əmələ gəlməsində hansı faktor rol oynamır?

26. Damar daxili laxtalanma sindromuna şübhə olan xəstələrin müalicə prinsiplərinə aid deyil:

27. Hemofiliya A zamanı hansı faktorunun çatışmamazlığı qeyd edilir:

28. Hemofiliya B zamanı hansı qan laxtalanma faktoru çatışmır?

29. Hemorrargik vaskulitin (Şenleyn-Henox) xəstəliyin xarakterik xüsusiyyəti:

30. Antiaqreqant vasitələrinə aid deyil:

31. Qanaxma dövrü uzanır, petexial-ekximoz tipli qansızmalar yaranır.

Müalicədə əsas preparat prednizolondur.Bu hansı xəstəliyə uyğundur?

32. Qanaxmanın müddəti uzanır, xroniki hemartrozlar baş verir.Əsasən

kişilər xəstələnir.Bu hansı xəstəliyə uyğundur?

33. Hemofiliya xəstəliyi üçün xarakterik deyildir:

34. Damar daxili laxtalanma sindromu , hansı halda baş vermir:

35. Göstərilən mülahizə trombotik trombositopenik purpura zamanı xarakterik deyil:

 

63. Urologiyada təxirə salınmaz yardım

 

 

1. Böyrək sancısının əsas xarakterik əlamətləri :

2. Böyrək sancısını hansı xəstəliklərlə differensasiya etməməli?

3. Böyrək sancısı zamanı ağrını aradan götürmək ügün ən effektli qarışıq sayılır:

4. Hospitalizasiyaya qədər uroloji xəstəliklərin yardımında hansı qrup dərmanların birgə

işlənməsi optimal sayılır?

5. Uroloji xəstəliklərdə hematuriyanın mənşəyini tə’yin etmək üçün istifadə olunur?

6. Stəkan sınağı zamanı hər 3 stəkanda (başlanğıc, orta və son payda) sidik qırmızımtıl

rəngdədir. Qanaxmanın mənbəyi haradadır?

7. Hospitalizasiyaya qədər ”kəskin sidik ləngiməsi”ni ən gox təsdiqləyən əlamət sayılır:

8. Kəskin sidik ləngiməsi”nin ən gox ehtimal olunan səbəbi:

9. ”Kəskin sidik ləngiməsi” zamanı tə’cili yardım həkiminin optimal taktikası:

10. Böyrəklərin zədələnməsi zamanı əsas triada-simptom sayılır:

11. Hospitalizasiyaya qədər etapda böyrək zədələnmələri zamanı tə’cili yardım həkiminin

taktikası:

12.Hospitalizasiyaya qədər dövrdə sidik kisəsinin cırılmasının diaqnostikası üçün əsas üsul hansı sayılır?

13. Sidik kisəsinin cırılmasına şübhə olduqda, xəstə hansı vəziyyətdə daşınmalıdır?

14. Sidik kanalının cırılması üçün əsas simptom sayılır:

15. Kəskin pielonefritin ən çox yayılmış fəsadı hansıdır?

16. Kəskin sistit üçün bu əlamət xarakterik deyil:

17. Kəskin prostatit üçün xarakterik simptomlar:

1) tez-tez sidiyə getmə 2) hematuriya 3) siyimənin sonunda ağrı 4) normal temperatur 5) aralıqda yanğı hissi

18. Kəskin irinli pielonefrit ügün xarakterik simptom:

1) üşütmə, titrətmə, intoksikasiya əlamətləri

2) bel nahiyəsində ağrı, qarın əzələlərində rigidlik

3) baş ağrısı

4) arterial hipertenziya

5) makrohematuriya

19. Böyrək sancısında, kəskin pielonefrit zamanı xəstə hansı vəziyyətdə daşınmalıdır?

20. Cinsiyyət üzvünün əzilməsi üçün xarakterik əsas simptom:

21. Parafimoz zamanı tə’cili yardım həkiminin taktikası:

22. Anuriyanı kəskin sidik ləngiməsindən fərqləndirən əlamətlər:

1) sidik ifrazının uzun müddət olmamasına baxmayaraq, sidik kisəsi palpator əllənmir

2) palpasiyada sidik kisəsi dolu əllənir 3) sidik kisəsinin kateterizasiyası zamanı sidik xaric

olunur və davamlı şəkil alır 4) sidik kisəsinin kateterizasiyası zamanı enli sidik xaric olur və sidik

xaric olması davamlı deyil 5) palpasiyada böyrəklərin böyüməsi aşkarlanır

23. Kəskin sidik ləngiməsi ilə anuriyanı hospitala qədər dövrdə differensiasiya

etmək ücün nə etmək lazımdır?

1) sidik kisəsini kateterizasiya etmək 2) sidik axarını kateterizasiya etmək 3) perrektum-digital müayinə aparmaq 4) böyrəklərin palpasiya və perkusiyasını aparmaq 5) qasıqüstü nahiyənin palpasiya və perkusiyası

24. Böyrək daşı xəstəliyi (nefrolitiaz) üçün xarakter əlamət :

25. Hematuriyanı uretroragiyadan fərqləndirən əlamətlər :

1) qanlı sidik ifrazı 2) sidik kanalından siyimə aktı olmadan qanlı sidiyin gəlməməsi 3) sidik

kanalından qanın axması 4) sidik kanalından qanaxmanın sidik aktı olmadan gəlməsi

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2018..

-->