Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi saytı

Analitik Eksperiza Mərkəzinin ELANI

Analitik Eksperiza Mərkəzi 2017-ci ilin aprel-may aylarında “Səhiyyə sisteminin idarə olunması” adlı təlim təşkil edir. Təlimdə iştirak etmək üçün qeydiyyat 2017-ci ilin fevral ayının 27-dən mart ayının 15-nə qədər Analitik Ekspertiza Mərkəzində aparılacaqdır.

 

Təlimlərdə iştirak etmək istəyən şəxslər və ya kollektivlər təqdim olunan ərizə formasını doldurmalı və e.akberova@pharma.az elektron ünvanına göndərməlidir.

 

Doldurulmuş ərizələr Analitik Ekspertiza Mərkəzinə şəxsən təqdim edilə bilər. Müraciət edənlər tam təlim kursu və ya ayrı-ayrı təlim mövzuları üzrə təlimdə iştirak edə bilərlər. Təlimlər başa çatdıqdan sonra təlim iştirakçılarına sertifikatlar təqdim ediləcək.

 

Təlimdə iştirak ödənişlidir.

Təlimlər haqqında əlavə məlumatları +99412 596-05-20 (daxili-112) və ya (+99450 246-93-64) telefon nömrələrinə müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz.

 

TİBB MÜƏSSİSLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ, TİBBİ XİDMƏTİN TƏŞKİLİ VƏ KEYFİYYƏTİN ARTIRILMASI ÜZRƏ TƏLİM MÖVZULARI

 

 

Təlim bloku

Təlim mövzusu

Səhiyyə sisteminin idarə olunması üzrə təlim

SƏHİYYƏ SİSTEMİ VƏ SƏHİYYƏNİN TƏŞKİLİ:

ANLAYIŞLAR VƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ

SƏHİYYƏ SİYASƏTİ: ƏSAS ANLAYIŞLAR,

SİYASƏTİN FORMALAŞDIRILMASI VƏ TƏHLİLİ

SƏHİYYƏNİN İQTİSADİYYATI

SƏHİYYƏ SİSTEMİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ

SƏHİYYƏ SİSTEMİNDƏ KADR POTENSİALININ

GÜCLƏNDİRİLMƏSİ: KADR RESURSLARININ

STRATEJİ PLANLAŞDIRILMASI

SƏHİYYƏDƏ KEYFİYYƏTİN TƏMİN OLUNMASI:

KEYFİYYƏTİN YÜKSƏLDİLMƏSİ STRATEGİYASININ QURULMASI

SƏHİYYƏDƏ İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARININ TƏTBİQİ

Tibb müəssisələrinin idarə olunması üzrə təlim

TİBB MÜƏSSİSƏLƏRİNİN STRATEJİ İDARƏ EDİLMƏSİ

TİBB MÜƏSSİSƏNİN TƏŞKİLİ VƏ KOMMUNİKASIYA

SƏHİYYƏDƏ LİDERLİK VƏ İDARƏETMƏ

TİBB MÜƏSSİSƏSİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ

TİBB MÜƏSSİSƏSİNDƏ KADR RESURSLARININ

STRATEJİ İDARƏ EDİLMƏSİ

TİBBİ XİDMƏTLƏRİN KEYFİYYƏTİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ

Tibbmüəssisələrində infeksiyayanəzarəttədbirləri

TIBBİVASİTƏLƏRINSTERILIZASIYAQAYDALARI.

STERILIZASIYA PROSESLƏRINƏ NƏZARƏTIN 

TƏŞKİLİVƏ KEYFIYYƏTINTƏMINOLUNMASI

İNFEKSİYAYANƏZARƏTTƏDBİRLƏRİ - MÜHƏNDİ

TƏDBİRLƏRİNİN ƏSASLARI. FƏRDİ MÜDAFİƏ QAYDALARI

Dərman vasitələrindən rasional istifadə

STASİONAR TİPLİ TİBB MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏ DƏRMAN

VASİTƏLƏRİNDƏN RASİONAL İSTİFADƏ

ANTİBİOTİKLƏRDƏN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ OLUNMASI

Dərmanvasitələrinin təbliği

DƏRMAN VASITƏLƏRİNİN TƏBLIĞATININ AZƏRBAYCAN 

RESPUBLIKASININ QANUNLARINA UYĞUNLAŞDIRILMASI

16/02/2017

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyin Rəsmi Saytı
Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad etmək zəruridir!
Bütün hüquqlar qorunur! © 2011-2013..